C 125.3-8 PAD handleiding
Nilfisk C 125.3-8 PADhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk C 125.3-8 PAD in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 23 pagina's.

PDF 23 1.1mb
Nilfisk C 125.3-8 PADhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk C 125.3-8 PAD. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk C 125.3-8 PAD en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk C 125.3-8 PAD. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk C 125.3-8 PAD zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk C 125.3-8 PAD

Pagina: 1
3 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Index 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen.............................3 2 Beschrijving..............................................................................5 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat......................6 4 De drukreiniger gebruiken........................................................7 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen.....................................10 6 Na gebruik van uw drukreiniger..............................................12 7 Onderhoud .............................................................................14 8 Probleemoplossing.................................................................16 9 Verdere informatie..................................................................17 10 Belangrijkste technische gegevens ........................................20 11 EG-conformiteitsverklaring.....................................................21 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen Lees deze han- dleiding zorgvul- dig door voordat u de hoge- drukreiniger voor het eerst gebruikt. Bewaar de handleiding voor later. Veiligheidsin- structies met dit symbool moeten worden gere- specteerd om per- soonlijk gevaar te voorkomen. Veiligheidsinstruc- ties met dit symbool moeten worden gerespecteerd om beschadiging van het apparaat en slechtere prestaties te voorkomen. Met dit symbool worden tips en instructies aangegeven die het werk ver- eenvoudigen en veilig gebruik garanderen.  Laat het apparaat niet gebruik- en door kinderen of personen die de handleiding niet hebben gelezen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of andere personen zonder as- sistentie of supervisie als hun fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten hen verhinderen van veilig gebruik. Kinderen die- nen onder toezicht gehouden te worden zodat ze niet met het apparaat gaan spelen. Controleer het apparaat op defecten voordat u het in ge- bruik neemt. Als u een defect vindt, start u het apparaat niet Gebruikte symbolen voor instructies en neemt u contact op met uw Nilfisk-distributeur. Let vooral op het volgende punt:  De isolatie van het netsnoer moet perfect zijn en mag geen scheurtjes vertonen. Als het netsnoer bescha- digd is, moet het door een gemachtigde distributeur van Nilfisk worden vervangen. WAARSCHUWING!  Hogedrukspuiten kunnen gevaarlijk zijn. Richt de wa- terspuit nooit op personen, huisdieren, onder stroom staande apparatuur of het apparaat zelf.  Probeer nooit kleding of schoeisel op u zelf of andere personen te reinigen.  Houd de sproeilans stevig vast met beide handen. De sproeilans staat tijdens het gebruik bloot aan een druk van 16,4 N.  De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke nabij- heid van de reinigingsplaats moeten zichzelf beschermen tegen rondvliegende deeltjes die tijdens het gebruik kun- nen losraken. Gebruik een veiligheidsbril en bescher- mende kleren tijdens de be- diening.  Dit apparaat is ontworpen voor het gebruik van schoon- maakmiddelen die zijn bi-
Pagina: 2
4 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing gebruik buitenshuis, en zorg dat de verbinding droog blijft en niet op de grond ligt. Wij adviseren u om een kabelhaspel te ge- bruiken met een aansluiting die zich op minstens 60 mm boven de grond bevindt. Snoeren op een haspel moeten altijd volledig worden afgerold om oververhitting van het snoer te voorkomen. Verlengkabels moeten voldoen aan de hieronder ge- noemde vereisten voor lengte en kabeldimensies. 1,0 mm² max. 12,5 m 1,5 mm² max. 20 m 2,5 mm² max. 30 m  Als de elektriciteitskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een servicedeal- er of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen. Aansluiting op het lichtnet Respecteer de volgende punten wanneer u de hogedrukreiniger op het lichtnet aansluit:  Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.  De elektrische installatie di- ent te worden gedaan door een gecertificeerde elektric- ien en te voldoen aan IEC 364.  Het wordt aangeraden dat de elektriciteitstoevoer van dit apparaat een aardlek- schakelaar heeft die de to- evoer onderbreekt wanneer de aardelekstroom 30ms de 30mA overschrijdt. Aansluiting op het water Aansluiting op het waternet di- ent volgens de geldende regle- menten te geschieden. De machine is niet geschikt voor aansluiting op de drinkwaterleiding. Deze hogedrukreiniger mag alleen worden aangesloten op het waterleidingnetwerk als er een officiële terugslagklep is gemonteerd van het type BA overeenkomstig EN1717. De terugslagklep kan worden besteld onder artikelnummer 106411177. De lengte van de slang tussen de terugslagklep en de hogedrukreiniger moet minstens 10 meter zijn om eventuele drukwisselingen op te vangen (minimale diameter van de slang ½"). Indien de machine wordt gebruikt om water aan te zui- gen (bijvoorbeeld water uit een regenopvang reservoir) kan geen terugslagklep ge- bruikt worden. Artikelnummer van de aanbevolen zuigset: 126411387. Zodra het water voorbij de BA klep is geweest, kan dit niet meer worden gedronken. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreinigin- gen. Als er zand in het toege- voerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra filter aanbrengen. Veiligheidsvoorzieningen Vergrendeling op het sp- roeigeweer (7a) (zie de af- beelding aan het eind van deze handleiding): Het sproeigeweer is voorzien van een vergrendeling. Als u de pal activeert, kan het sproe- igeweer niet worden gebruikt. Warmtesensor: Een warmtesensor beschermt de motor tegen overbelasting. Wanneer de warmtesensor na een paar minuten is afgekoeld, start het apparaat opnieuw. jgeleverd of worden aanbevo- len door Nilfisk. Het gebruik van andere schoonmaakmid- delen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat negatief beïnvloeden.  Gebruik voor de veiligheid alleen originele reserveon- derdelen van of goedgekeurd door Nilfisk.  Hogedrukslangen, fittingen en aansluitstukken zijn bel- angrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik alleen slangen, fittingen en aanslu- itstukken aanbevolen door Nilfisk.  Gebruik het apparaat niet als een elektriciteitskabel of belangrijke onderdelen van het apparaat beschadigd zijn, zoals veiligheidsappa- ratuur, hoge-drukslangen en sprayhandel.  Haal de stekker uit het stop- contact tijdens schoonmaak- of onderhoudswerkzaam- heden en bij vervanging van onderdelen of ombouw van de machine naar een andere functie.  Geschikte gehoorbescherm- ing dient te worden gebruikt.  Gebruik het apparaat nooit in een omgeving met ont- ploffingsgevaar. Neem bij twijfel contact op met de plaatselijke autoriteiten.  Het is niet toegestaan as- besthoudende oppervlakken onder hoge druk te reinigen.  Spuit geen ontvlambare vlo- eistoffen.  Schakel altijd de stroom- schakelaar uit voordat de machine onbeheerd wordt achtergelaten.  Gebruik de hogedrukreiniger niet als het vriest.  Zorg dat niemand zich onder het apparaat kan bevinden wanneer het tegen een wand is opgeborgen. WAARSCHUWING! Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Maak alleen gebruik van een ver- lengsnoer dat geschikt is voor
Pagina: 3
5 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 2 Beschrijving De hogedrukreiniger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik voor: - auto’s, motorfietsen, boten, caravans, aanhangwagens, patio’s/opritten/flagstones, houtwerk, bakstenen, barbe- cues, tuinmeubels, grasmaai- ers In hoofdstuk 5 wordt het ge- bruik van de hogedrukreiniger voor verschillende reiniging- staken beschreven. Gebruik de hogedrukreiniger alleen voor de in deze handlei- ding beschreven doelen. Respecteer de veiligheids- voorschriften om beschadiging van het apparaat, het te reini- gen oppervlak of ernstig per- soonlijk letsel te voorkomen. 2.1 Toepassingen 2.2 Bed ieningselement en belangrijkste eigenschappen Zie de afbeelding aan het eind van deze handleiding. 1 Aan-/uitschakelaar 2 Wateraansluiting (met filter) 3 Hogedrukaansluiting 4 Hogedrukslang 5 Netsnoer 6 Vastklikbare sproeilans 7 Sproeigeweer met vergren- deling 8 Vastklikbare Tornado® PR- sproeikop 9 Vastklikbare Powerspeed® sproeikop 10 Vastklikbare schuimsproeier 11 Reinigingsinstrument voor sproeikop 12 Trolleyhandgreep 13 Slanghouder (niet- standaard) 14 Slanghaak 15 Modeletiket 16 Waarschuwingen 17 Kabelhaak (C 130.1 X-TRA) Specificaties: Zie modeletiket (15) van het apparaat. We behouden ons het recht voor de specificaties te wijzigen. Hogedrukbeveiliging: Een ingebouwd hydraulisch veiligheidsventiel beschermt het systeem tegen een te hoge druk.
Pagina: 4
6 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat 3.1 Bevestiging van trolley- handgreep en slanghou- der ) 1. Monteer de trolley-handgreep (12) op het apparaat. 2. Monteer de slanghouder (14) op de handgreep. 3.2 Montage van trolley- handgreep en de slang- houder (modellen met slanghouder) 1. Monteer het handvat van de trolley (12) op het apparaat. 2. Monteer de slanghouder (13) op de handgreep. 3.3 Monteren van kabelhaak (C 130,1 X-TRA) Klik de kabelhaken (16) op de machine.
Pagina: 5
7 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 3.4 Bevestiging van snel- koppeling 1. Schroef de snelkoppeling vast op de wateraansluiting (2) Opmerking: het filter moet altijd in de watertoevoerleiding worden aangebracht om zand, kalksteen en andere onzuiver- heden weg te filteren en besch- adiging van de pompkleppen te voorkomen. Let op: de garantie vervalt als u het filter niet aanbrengt.  4 De drukreiniger gebruiken 4.1 Aansluiting van de ho- gedrukslang 1. Sluit de hogedrukslang aan op de juiste aansluiting (3). 3.5 Bevestiging van de hogedrukslang op het sproeigeweer Monteer de hogedrukslang (4) op het sproeigeweer (7). Ontkoppel de hogedrukslang door de pal in te drukken (A).
Pagina: 6
8 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 4.3 Wateraansluiting BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder ve- rontreinigingen. Als er zand in het toegevoerde water kan zit- ten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra filter aanbrengen. 1. Spoel de tuinslang door met water voordat u deze op het apparaat aansluit. Dit is om te voorkomen dat eventueel zand en vuil uit de tuinslang in het apparaat binnendringt. Opmerking: Controleer of het filter in de watertoevoer- leiding is aangebracht en het niet verstopt is. 2. Sluit de tuinslang met de snelkoppeling aan op de waterkraan (toevoerwater, max. druk: 10 bar, max. tem- peratuur: 40°C). 3. Draai de kraan open. Een gewone tuinslang van 12,5 mm en een lengte van mini- maal 10 m en maximaal 25 m is geschikt. OPMERKING: de aansluiting op het openbare water- net dient volgens de geldende reglementen te geschieden. 4.2 Bevestiging van sproei- lans en vastklikbare sproeikoppen 1. Duw de sproeilans (6) in het sproeigeweer (7) en schroef de lans vast. 2. Breng de sproeikop aan. Waarschuwing: Wanneer u de vastklikbare spro- eikoppen bevestigt, moet de pal op de zijkant van de sproeilans opni- euw naar buiten komen. Opmerking: De Tornado® PR- sproeikop en de schuimsproeier hebben een wartelsluiting, die in het gat van de vastklikbare sproeilans moet worden geplaatst. Druk op de pal om de vastklik- bare sproeikop los te maken.  Opmerking:de sproeilans (6) heeft een ingebouwde lagedruksproeikop waarmee u vuil kunt wegspoelen 6 7
Pagina: 7
9 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 4.4 Schakel het apparaat in en uit (na aansluiting op een kraan) De sproeilans staat tijdens het gebruik onder druk. Houd deze daarom stevig vast met beide handen. BELANGRIJK: Houd de sproeikop op de grond gericht. 1. Controleer of het apparaat verticaal staat. OPMERKING: Plaats het apparaat niet in hoog gras. 2. Ontgrendel de trekker. 3. Druk op de trekker van het sproeigeweer en laat het water lopen totdat alle lucht uit de slang ontsnapt is. 4. Zet de start/stop schakelaar (1) in positie “I”. 5. Druk op de trekker van het sproeigeweer. Pas de afstand en daarmee de druk van de sproeikop altijd aan het te reinigen oppervlak aan. Dek het apparaat tijdens het gebruik niet af. Opmerking: Als u het appa- raat langer dan 5 minuten alleen laat of niet gebruikt, moet u het uitschakelen met de aan-/ uitschakelaar “O” (1): 1. Zet de start/stop schakelaar (1) in positie “O”. 2. Verwijder de stekker uit de stroomaansluiting. 3. Sluit de watertoevoer en druk op de trekker om de druk van het apparaat weg te nemen. 4. Vergrendel het sproeigeweer. Wanneer u de trekker van het sproeigeweer loslaat, stopt het apparaat automatisch. Het ap- paraat start opnieuw wanneer u het sproeigeweer opnieuw activeert. 4.5 Start het apparaat (indien aangesloten op open re- servoirs (zuigmodel)) Het reinigingsapparaat kan bijvoorbeeld water uit een re- genton gebruiken. De slang voor watertoevoer mag niet langer zijn dan ca. 5 meter. Zorg dat het waterreservoir hoger staat dan het apparaat. 1. Plaats het andere uiteinde van de slang in het water- reservoir. Gebruik een extern filter als het water onzuiver- heden bevat. 2. Zet de start/stop schakelaar (1) in positie “I”. 3. Druk op de trekker van het sproeigeweer en laat het water lopen totdat alle lucht uit de slang en de pomp ontsnapt is. 4. Monteer de sproeilans en sproeikop. Lavtryk Højtryk Hoge druk Lage druk 4.6 Drukinstelling van de TORNADO® PR- sproeikop U kunt de druk van de TORNA- DO® PR-sproeikop instellen.
Pagina: 8
10 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen 5.1 Algemeen Doelmatige reiniging onder hoge druk is gebaseerd op een paar richtlijnen en uw persoonlijke ervaring met specifieke reiniging- staken. Met de juiste accessoires en schoonmaakmiddelen kunt u de hogedrukreiniger nog efficiënter maken. Hierna volgt enige elementaire informatie over reiniging. 5.1.1 Schoonmaakmidde- len en schuim Breng schuim of schoonmaakmiddelen zodanig op droge oppervl- akken aan dat het chemische product direct met het vuil in aanrak- ing komt. Schoonmaakmiddelen worden van beneden naar boven aangebracht (bijvoorbeeld op de buitenkant van een auto). Dit is ter voorkoming van “superschone” gebieden waarbij het schoonmaak- middel zich op bepaalde plaatsen ophoopt en omlaag stroomt. Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken voordat u het wegspoelt. Laat het schoonmaakmiddel echter nooit op het te reini- gen gebied opdrogen. Opmerking: het is belangrijk de schoon- maakmiddelen niet op te laten drogen. Het te reinigen oppervlak kan anders beschadigd raken. 5.1.2 Mechanisch effect Een extra mechanisch effect kan gewenst zijn om hardnekkig vuil te verwijderen. Een dergelijk effect wordt bereikt met speciale rein- igingsborstels die door vuil heen snijden (dit is vooral handig bij het wassen van auto’s).
Pagina: 9
11 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 5.2 Gangbare toepassingen Hierna vindt u een beschrijving van een aantal reinigingstaken die u kunt uitvoeren met een hoge- drukreiniger van Nilfisk in combinatie met verschillende accessoires en schoonmaakmiddelen. Taak Accessoires (vastklikbaar) Reinigingsmethode Auto Autosproeikop, autoborstel, sproeikop voor chassis, schuimsproeier, Car Combi Cleaner 1. Breng de Car Combi Cleaner met de schuimsproeier aan. Werk altijd van beneden naar boven Laat de Car Combi Cleaner min- ste 5 minuten inwerken. 2. Was de auto met de autosproeier. Deze sproeier is speciaal bedoeld om lakoppervlakken snel en voorzichtig te reinigen (de waterstraal is breder en minder hard). Was de auto van voor naar achter om te voorkomen dat er water via de portierkaders naar binnen dringt. 3. Gebruik de borstel om alle vuil te verwijderen dat na gebruik van de sproeikop is achtergebleven. Als de auto erg vuil is, brengt u een nieuwe portie autoshampoo aan. 4. Bevestig de sproeikop voor het chassis en reinig het chassis en de wielkasten. 5. Veeg het water met de wisser op de autoborstel van de auto. Verwijder zandkorrels en dergelijke van de auto voordat u de wisser gebruikt. Gebruik een zeem voor plaatsen die u niet met de wisser kunt bereiken. Velgen, aluminium Velgborstel, autosproeikop, verstuiver, Alu Cleaner Breng het Alu Cleaner aan met een verstuiver. Laat het product ca. 5 minuten inwerken. Reinig de velgen vervolgens met de velgbors- tel. Gebruik voor stalen velgen een Car Combi Cleaner. Gebruik de schuimsproeier en was met de velgborstel. Wees voorzichtig! De hogedrukspuit kan de banden beschadigen. Flag- stones, betonvlo- eren en andere harde opperv- lakken Powerspeed®- sproeikop, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Reinig in de richting van een afvoerputje of iets soortgelijks. Op op- pervlakken met mos of algen kunt u eerst Stone & Wood Cleaner aanbrengen met de schuimsproeier. Reinig het oppervlak voordat de zeep opdroogt. Een andere, efficiëntere en snelle manier is het gebruik van een Patio Cleaner. Hiermee voorkomt u bovendien spetters. Tuinmeu- bilair, hout Wood Cleaner, tuinborstel Breng Wood Cleaner aan voordat de zeep opdroogt. OPMERKING: Gebruik de tuinborstel om het vuil te verwijderen. Baksteen, houtwerk Powerspeed® - sproeikop, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Dezelfde methode als voor flagstones. Let echter op slechte voe- gen en hout niet met de hoge druk te beschadigen. U kunt desge- wenst alleen de Tornado®-sproeikop gebruiken. Pas de afstand (druk) aan de kwaliteit van de voegen en het hout aan. Op verticale oppervlakken kunt u ook een Patio Cleaner gebruiken. Dakgoten Sproeikop voor chassis Reinig de dakgoot met de sproeikop. Reinig altijd naar de gootpi- jpen toe. Sproei nooit onder de dakbedekking. Buizen, afvoerlei- dingen, stortgoten enzovoort reinigen Buisreiniger Duw de buisreiniger ca. 50 cm (tot het merkteken) in een buis of afvoer en druk op de trekker van de sproeierhandgreep. De sproei- eropening draait naar achter en trekt de reiniger door de buis. De sproeikop werkt zich door de verstopping heen en spoelt het vuil terug. Roest, verf Water-/zand- straalapparatuur Breng de water-/zandstraalapparatuur aan om roest en verf snel en efficiënt te verwijderen. Zorg dat u te zandstralen oppervlakken niet beschadigd. Serres Tornado® PR- sproeikop, borstel, Stone & Wood Cleaner Reinig onder hoge druk en eventueel met een borstel. Gebruik Stone & Wood Cleaner om mos en algen te verwijderen. Tuinger- eedschap, gras- maaiers Tornado® PR- sproeikop, Power- speed®-sproeikop, meerhoekige adapt- er, Metal Cleaner Spoel het ergste vuil met de sproeikop weg. Breng Metal Cleaner aan met de schuimsproeier en laat het product ca. 5 minuten in- werken. Reinig met de sproeikop. Gebruik de meerhoekige adapter voor moeilijk bereikbare gebieden en om spetteren te voorkomen.
Pagina: 10
12 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing  6 Na gebruik van uw drukreiniger 6.2 Oprollen van netsnoer en hogedrukslang Rol om ongelukken te voor- komen het netsnoer en de hogedrukslang altijd goed op. Rol het netsnoer en de hoge- drukslang op over de daarvoor bedoelde haken. Ingebouwde clip voor betere greep. De hogedrukreiniger is in twee uitvoeringen beschikbaar: A) met een haak om de hogedruk- slang op te bergen (14) - B) met een slanghouder (13), waarbij de slang in de houder wordt geduwd en daarna wordt opgerold. 6.1 De reiniger opbergen Berg het apparaat op in een vorstvrije ruimte. Verwijder als volgt alle water uit de pomp, slang en accessoires voordat u ze opbergt: 1. Schakel het apparaat uit (Zet de start/stop schakelaar (1) in positie “O”) en maak de tuinslang en accessoires los. 2. Start het apparaat opnieuw en druk op de trekker. Laat het apparaat werken totdat er geen water meer uit het sproeigeweer komt. 3. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het contact en rol de slang en het snoer op. 4. Plaats de sproeierhandgreep, sproeikoppen en andere ac- cessoires in de houders van het apparaat. Als het apparaat per ongeluk bevriest, moet u het op bescha- diging controleren. PROBEER NOOIT EEN BEVROREN APPARAAT TE STARTEN. Vorstschade valt niet onder de garantie. C 130.1 X-TRA C 120.3 C 125.3 C 120.3 C 125.3 C 130.1 X-TRA
Pagina: 11
13 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 6.3 Opbergen van accessoires U kunt de standaardacces- soires (sproeigeweer en sproe- ilans, sproeikoppen en schu- imsproeier) op de drukreiniger opslaan. U kunt bovendien het reinig- ingsinstrument voor sproeikop- pen op het apparaat bewaren. 6.4 Wandbevestiging U kunt de drukreiniger met aan speciale wandhaak op een wand opbergen (niet standaard). Bevestig de wandhaak aan een stevige muur. Gebruik schro- even en pluggen van de juiste lengte. Op de wandhaak kunt u de tuin-/velgborstel (a), de schu- imsproeier (b), een vastklikbare borstel (c) en vastklikbare sproeikoppen (d) opbergen. Opmerking: De wandhaak kan voor dit product alleen voor opsl- agdoeleinden worden gebruikt. Belangrijk: De wandhaak heeft een draagvermo- gen van max. 30 kg..  A C B D C 130.1 X-TRA C 120.3 C 125.3
Pagina: 12
14 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 7.1 Reiniging van het watertoevoerfilter keer per maand of vaker.. Maak het filter voorzichtig los met een schroevendraaier en reinig het. Controleer of het onbeschadigd is voordat u het terugplaatst. Het filter moet altijd in de water- toevoerleiding worden aange- bracht om zand, kalksteen en andere onzuiverheden weg te filteren en beschadiging van de pompkleppen te voorkomen. LET OP: de garantie vervalt als u het filter niet aanbrengt. Reinig al naar gelang het ge- bruik het watertoevoerfilter één WAARSCHUWING! Verwijder de stroomstekker altijd uit het contact voordat u tot onderhoud of reiniging overgaat. Respecteer de volgende punt- en om langdurig probleemloos functioneren te waarborgen:  Spoel de tuinslang, hoge- drukslang, sproeilans en accessoires door voordat u deze monteert.  Verwijder alle stof en zand van de aansluitingen.  Zorg dat de pal op de vast- klikbare sproeilans niet door zand of vuil wordt geblok- keerd. Spoel volgens ver- eiste.  Spoel schoonmaakmiddelen na gebruik weg uit de sproei- accessoires.  Reinig de sproeikoppen. Alle reparaties moeten door een erkend reparateur met originele reserveonderdelen worden uitgevoerd. 7 Onderhoud
Pagina: 13
15 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 7.2 Sproeikoppen reinigen Een verstopte sproeikop een te hoge druk in een pomp veroorzaken. Daarom moet de sproeikop onmiddellijk gerein- igd worden. 1. Schakel het apparaat uit en verwijder de sproeikop. 2. Reinig de sproeikop. BE- LANGRIJK: Gebruik het reinigingsinstrument voor sproeikoppen (11) alleen wanneer de sproeikop is losgemaakt. 3. Spoel de sproeikop naar achter met water door. 7.3 Reiniging van de ventilatieopeningen van het apparaat Houd het apparaat schoon en zorg dat de koellucht vrij door de ventilatieopeningen kan worden gevoerd. 7.4 Verbindingsstukken smeren Smeer de verbindingsstuk- ken geregeld om ze soepel te houden en te voorkomen dat de o-ringen uitdrogen
Pagina: 14
16 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 8 Probleemoplossing Om overbodige teleurstellingen te voorkomen, moet u de volgende punten controleren voordat u con- tact opneemt met de servicedienst van Nilfisk: Symptoom Oorzaak Aanbevolen oplossing Het apparaat start niet De stekker zit niet in het Steek de stekker in het stopcontact. stopcontact Het stopcontact is defect Probeer een ander stopcontact. Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Defect verlengsnoer Gebruik het apparaat zonder het verleng-snoer. Wisselende druk De pomp zuigt lucht aan Controleer of de slangen en aansluitingen luchtdicht zijn. Kleppen zijn vuil, versleten Reinig ze en plaats ze terug, of neem con- of vastgelopen tact op met een plaatselijke distributeur van Nilfisk. De pompafdichtingen zijn Reinig ze en plaats ze terug, of neem con- versleten tact op met een plaatselijke distributeur van Nilfisk. De motor bromt Lage spanning of Druk op de trekker van het sproeigeweer. lage temperatuur Het apparaat stopt Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Onjuiste netspanning Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het modeletiket. Warmtesensor geactiveerd Laat de reiniger 5 minuten afkoelen. Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) geblokkeerd Zekering slaat door Te lichte zekering Gebruik een stroomvoorziening met een hoger amperage dan voor het apparaat nodig is. Gebruik het apparaat zonder het verlengsnoer. Het apparaat pulseert Er zit lucht in de toevoer- Druk op de trekker totdat de normale werk- slang/pomp druk is hersteld. Onvoldoende toevoer van Controleer of de watertoevoer voldoet aan kraanwater de vereiste specificaties (zie modeletiket) N.B.: gebruik geen lange, dunne slangen (min. 13 mm) Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) geblokkeerd Het waterfilter is verstopt Reinig het filter (zie paragraaf 7.1) Er zit een knik in de slang Trek de slang recht Het apparaat start en Pomp/sproeigeweer Neem contact met het dichtstbijzijnde en stopt vaak vanzelf lekt servicecentrum van Nilfisk. Het apparaat start maar Pomp/slangen of accessoire Wacht totdat de pomp/slangen/accessoires zijn er komt geen water bevroren ontdooid. uit Geen watertoevoer Sluit de watertoevoer aan. Het waterfilter is verstopt Reinig het filter (zie paragraaf 7.1) Sproeikop verstopt Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) Als er een ander probleem dan een van de hiervoor genoemde optreedt, neemt u contact op het uw plaatselijke Nilfisk-distributeur. Service Helpdesk in Nederland : Tel*): +31 (0) 184-677210 Fax: +31 (0) 184-677280 *) bereikbar tussen 9.00 en 12.00 u.
Pagina: 15
17 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 9 Verdere informatie 9.1 Toestel ter recycling af- geven Het uitgediende toestel onmid- dellijk onbruikbaar maken. 1. De netstekker uittrekken en de aansluitkabel doorknip- pen. Gooi elektrische toestellen nooit in het huisvuil! Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgediende elektrische toes- tellen separaat verzameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met uw gemeenteadminis- tratie of uw dichtsbijzijnde lev- erancier. 9.2 Garantievoorwaarden Nilfisk garandeert hoge- drukreinigers voor huishoudelijk gebruik gedurende een periode van 2 jaar. Als u uw hoge- drukreinigers of accessoires wilt laten repareren, moet u een kopie van de aankoopbon bijsluiten. Gegarandeerde reparaties worden onder de volgende voorwaarden uitgevoerd:  de defecten zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten (slijtage en misbruik vallen niet onder de garantie).  de instructies in de han- dleiding zijn zorgvuldig ger- especteerd.  reparaties of pogingen daar- toe zijn uitsluitend uitgevoerd door personeel dat door Nil- fisk is opgeleid.  er zijn alleen oorspronkelijke accessoires gebruikt.  het apparaat is niet aan mis- bruik blootgesteld (schokken, stoten, vorst enzovoort).  er is alleen water zonder ver- vuilingen gebruikt.  de hogedrukreiniger is niet verhuurd of anderszins voor commerciële doelen gebruikt. Bij door de garantie gedekte reparaties is de vervanging van defecte onderdelen inbegrepen (exclusief verpakking en post/ vervoer). Verder verwijzen we naar uw landelijke verkoopwet- geving. Het apparaat moet met een beschrijving van het probleem naar een van de servicecentra van Nilfisk worden opgestuurd. Niet door de garantie gedekte reparaties worden in rekening gebracht (bijv. storingen als gevolg van Oorzaken vermeld in de Probleemoplossingsta- bel van de handleiding).
Pagina: 16
18 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 9.3 Accessoires Gebruik uitsluitend originele accessoires. Vastklikbare autosproeikop Speciale sproeikop voor lakoppervlakken. Ideale afstand: 30 - 50 cm. Vastklikbare sproeikop voor chassis speciale sproeikop met hoek van 90° voor chassis en wielkas- ten. Ingebouwde geleiders. Vastklikbare Meerhoekige adapter Instelbaar onder een hoek van 0° - 90° voor een comfortabe- lere werkhouding en het reinigen van moeilijk bereikbare plaat- sen, zoals de snijbladen aan de onderkant van een grasmaaier. Geschikt voor alle sproeikoppen Vastklikbare borstels Voor auto’s en andere oppervlakken. Beschikbaar in diverse vormen. Verlengslang Verlengslang van 7 meter om het werkbereik te vergroten. Sproeilans voor chassis Speciale sproeilans om de onderkant van uw auto te reinigen. Afvoer- en buis- reiniger Buisreiniger van 15 meter om buizen en afvoerleidingen te reinigen. Water-/zand- straalappa- ratuur Om verf en roest te verwijderen. Zand is in doe-het-zelf-winkels verkrijgbaar. Patio Plus Apparatuur om patio’s/opritten/flagstones snel te reinigen. Tuinborstel Draaiende borstel om houten oppervlakken te reinigen. Velgborstel Draaiende borstel om wielvelgen te reinigen. Wandhaak Om de hogedrukreiniger aan de muur op te hangen. Draaiende borstel Voor voertuigen en andere oppervlakken. Waterzuigset Voor het verwijderen van grote hoeveelheden water bijv. uit tuinvijvers.
Pagina: 17
19 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Schoonmaakmiddelen Stone & Wood Cleaner Voor flagstones, baksteen en houtwerk. geschikt voor mos en algen. Plastic Cleaner Voor plastic en andere kunststoffen, zoals gebruikt in tuinmeubels. Metal Cleaner Voor het reinigen van metaal, zoals tuingereedschap. Car Combi Cleaner Voor auto’s enzovoort. Met was. Alu Cleaner Voor oppervlakken van aluminium. Wordt met een verstuiver aange- bracht. Oil & Grease Cleaner Voor het verwijderen van vet en olie op bijvoorbeeld motoren. Wordt met een verstuiver aangebracht. Wood Cleaner Voor het reinigen van houten oppervlakken van bijvoorbeeld tuin- meubilair.
Pagina: 18
20 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 10 Belangrijkste technische gegevens Type C 120.3 C 125.3 C 130.1 Elektrische specificaties Nominale spanning V 230 230 230 Nominale frequentie Hz 50 50 50 Nominaal stroomverbruik kW 1.650 1.800 1.700 Elektrische stroom A 7,2 7,8 7,8 Beschermingscategorie Categorie I / Catego- rie II Categorie II Categorie II Categorie I Beschermingsklasse IP xx IPX5 IPX5 IPX5 Hydraulische specificaties Nominale druk MPa/bar 10/100 10,5/105 11,5/115 Max. druk MPa/bar 12/120 12.5/125 13/130 Nominale waterdoorstroming l/min / l/u 5,8/350 5,8/350 6,3/380 Max. waterdoorstroming l/min / l/u 8,6/520 8,6/520 7,3/440 Max. waterinlaatdruk Mpa/bar 1/10 1/10 1/10 Max. waterinlaattemperatuur °C 40 40 40 Max. waterinlaattemp. aanzuigmodus °C 20 20 20 Gewicht kg 8,9 9 15,8 Hand-arm vibratie op grond van ISO 5349-1: Standaard mondstuk m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 Geluidsdrukniveau LpA op grond van ISO 3744 dB(A) 78 ±3 78 ±3 66,4 ±3 Gegarandeerd geluidsvermogenniveau LWA op grond van 2001/14/EG dB(A) 92 92 84
Pagina: 19
21 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 11 EG-conformiteitsverklaring Verklaring Product: Hogedrukreiniger Type: Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 en verwante uitvoeringen van bovengenoemde types Beschrijving: 230 V 1~, 50 Hz - IP X5 Het ontwerp van het apparaat voldoet aan de vol- gende reglementen: EG-machinerichtlijn 2006/42/EG EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG EG-EMV-richtlijn 2004/108/EG Toegepaste geharmoniseerde normen: EN 60335-2-79 Toegepaste landelijke normen en technische specificaties: IEC 60335-2-79 Naam en adres van de persoon die is bevoegd tot het samenstellen van de technische gegevens: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Identiteit en handtekening van de persoon die namens de fabrikant gerechtigd is om de verklar- ing op te stellen: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Plaats en datum van de verklaring: Hadsund, 1 oktober 2011
Merk:
Nilfisk
Product:
Hogedrukreinigers
Model/naam:
C 125.3-8 PAD
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands