C 120.6-6 PCD X-TR... handleiding
Nilfisk C 120.6-6 PCD X-TRAhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk C 120.6-6 PCD X-TRA in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 17 pagina's.

PDF 17 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk C 120.6-6 PCD X-TRA. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk C 120.6-6 PCD X-TRA en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk C 120.6-6 PCD X-TRA. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk C 120.6-6 PCD X-TRA zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk C 120.6-6 PCD X-TRA

Pagina: 1
74 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Inhoud 1 Introductie 1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen Alle pictogrammen die op de hogedrukreiniger en onderdelen ervan zijn aangebracht worden in deze handleiding uitgelegd. De veiligheidsaanwijzingen die zijn gemarkeerd met dit symbool moeten worden nageleefd om lichamelijk letsel of ernstige materiële schade te voorkomen. Let op bij kans op beschadiging van de machine of onderdelen ervan. Dit symbool staat bij tips en aanwijzingen over hoe u beter en veiliger kunt werken met de hogedrukreiniger. 2 Voorzorgsmaatregelen en werktechnieken Voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding zorg- vuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik. WAARSCHUWING! • Inademing van drijfgassen kan gevaar opleveren voor de gezondheid. • Gebruik indien mogelijk uitrusting om het vrijkomen van drijfgassen te voorkomen, bijv. een dop op de spuitkop. • Gebruik ter bescherming tegen drijfgassen een ademhalingsmasker klasse FFP 2 of hoger. • De hoge waterdruk die wordt opgebouwd door de machine en de stroomaansluiting zijn in het bijzonder gevaarlijk. • Laat de machine niet gebruiken door personen die geen opleiding hebben gehad in het ge- bruik van een hogedrukreiniger of die de gebruikershandleiding niet hebben gelezen. • Minderjarigen mogen de machine nooit gebruiken, met uitzondering van stagiaires van 16 jaar of ouder die onder toezicht werken. • Voordat u de machine opstart, dient u deze eerst op eventuele gebreken te controleren. Als u gebreken aantreft, start dan de machine niet op en neem contact op met uw Nilfisk-dealer. De isolatie van de stroomkabels moet intact zijn en mag geen scheurtjes vertonen. Als een stroomkabel is beschadigd, dient deze te worden vervangen door een erkende Nilfisk-dea- ler. • De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke omgeving moet maatregelen treffen om zich- zelf te beschermen tegen materiaal dat losraakt tijdens het gebruik. • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat met schoonmaak- of onderhoudswerk- zaamheden wordt gestart en bij vervanging van onderdelen of ombouw van de machine naar een andere functie. • Houd u aan de nationale veiligheidsvoorschriften die zijn afgegeven door bijv. aanbieders  1 Introductie ................................................................ 74 3 Voordat u uw hogedrukreiniger in gebruik neemt..... 78 4 Bediening van uw hogedrukreiniger......................... 79 5 Na gebruik van de hogedrukreiniger........................ 80 6 Onderhoud ............................................................... 81 7 Fouten opsporen...................................................... 81 8 Garantievoorwaarden............................................... 82 9 Belangrijkste technische gegevens.......................... 83 10 Verklaring ................................................................. 83
Pagina: 2
75 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing van werkgeversverzekeringen, veiligheidsinstanties, autoriteiten op het gebied van arbeids- milieu en gezondheid of andere instanties. Accessoires en reserveonderdelen • Voor een veilige werking van de machine maakt u uitsluitend gebruik van originele reserve- onderdelen van Nilfisk of door Nilfisk goedgekeurde onderdelen. • Hogedrukslangen, appendages en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van de machine. Gebruik alleen slangen, appendages en koppelingen die worden aanbevolen door Nilfisk. Lichamelijke, zintuiglijke en mentale beperkingen • De machine mag alleen worden bediend door personen die lichamelijk en geestelijk in goe- de vorm zijn. • Als u klachten hebt die kunnen worden verergerd door inspannend werk, overleg dan met uw arts voordat u de machine bedient. • Eenieder die alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt die het reactievermogen beïnvloe- den, mag de machine niet bedienen. Toepassingen Deze machine is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik, zoals: • auto, motorfiets, boot, caravan, aanhanger, patio/oprit/betegeling, hout, metselwerk, barbe- cue, tuinmeubelen, grasmaaier. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Nilfisk aanvaardt geen aanspra- kelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juiste bediening, onderhoud en reparaties zoals aangegeven in deze gebruikershandleiding. Kleding en uitrusting Neem altijd maatregelen om uzelf te beschermen tijdens het gebruik van de machine. • Gebruik schoenen met antislipzolen. • Draag een beschermende bril, gehoorbescherming en beschermende kleding tijdens het gebruik. Vervoer van de hogedrukreiniger • Als de machine op of in een voertuig wordt vervoerd, moet deze worden vastgezet met bijv. stroppen, zodat hij niet kan glijden of omvallen. • Nilfisk adviseert om de machine horizontaal op de achterkant neer te leggen bij vervoer in of op een voertuig. Reinigingsmiddelen • Deze machine is ontworpen voor gebruik met door Nilfisk geleverde of aanbevolen schoon- maakmiddelen . Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen of chemicaliën kan een ne- gatieve invloed hebben op de veilige werking van de machine. Voordat met de werkzaamheden wordt gestart Inspectie van de machine • Gebruik de machine niet indien een voedingskabel of belangrijke onderdelen van de ma- chine beschadigd zijn, zoals veiligheidsapparatuur, hogedrukslangen, het spuitpistool of andere spuituitrusting. • De trekker van het spuitpistool moet eenvoudig kunnen bewegen en automatisch terugke- ren naar de startpositie als hij wordt losgelaten. • Zorg ervoor dat de hogedrukslang en de spuituitrusting altijd in goede staat verkeren (schoon, gemakkelijk bewegend) en goed zijn gemonteerd. Elektrische aansluiting WAARSCHUWING! Beperk het risico op elektrische schokken:   
Pagina: 3
76 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing  • De spanning en de frequentie van de machine (zie het typeplaatje) moeten overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet. • Sluit de machine alleen aan op een elektrische installatie die is uitgevoerd door een erkende elektricien en die voldoet aan IEC 60364-1. • Wij adviseren om de elektriciteitstoevoer naar deze machine uit te rusten met een aardlek- schakelaar die de toevoer onderbreekt als de lekstroom naar de aarde gedurende 30 ms de 30 mA overschrijdt. • Ongeschikte verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Maak alleen gebruik van een verlengka- bel die geschikt is voor gebruik buitenshuis, en zorg dat de verbinding droog blijft en niet op de grond ligt. • Nilfisk adviseert het gebruik van een kabelhaspel zodat het stopcontact zich op minstens 60 mm boven de grond bevindt. • Kabels moeten altijd volledig afgerold zijn om te voorkomen dat oververhitting te voorko- men. Verlengkabels moeten voldoen aan de onderstaande eisen qua lengte en kabeldikte: 1,0 mm² Max. 12,5 m 1,5 mm² Max. 20,0 m 2,5 mm² Max. 30,0 m • Indien de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkende Nilfisk-dealer of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voor- komen. Wateraansluiting De hogedrukreiniger is niet geschikt voor aansluiting op de drinkwaterleiding. • Houd u bij aansluiting van de machine op de drinkwaterleiding aan de nationale regelge- ving. • Op grond van EN 60335-2-79 mag deze machine alleen op de drinkwaterleiding wor- den aangesloten als een geschikte terugstroombeveiliging is geïnstalleerd. Type BA op grond van EN 60335-2-79. De terugstroombeveiliging kan worden besteld onder nummer 106411177. • Zodra drinkwater terug is gestroomd via de terugstroombeveiliging, is het niet langer ge- schikt als drinkwater. • Bij aanzuiging (bijv. uit een regenwaterton) wordt geen terugstroombeveiliging gebruikt - zie “Aansluiting op een drukloze watertoevoer”. De machine kan worden aangesloten op een waterleidingnet met een maximale waterinlaatdruk van 1 MPa/10 bar en een maximale watertemperatuur van 40°C. • Een gewone ½" tuinslang van min. 10 m en max. 25 m is geschikt voor normaal gebruik bij een waterinlaatdruk van 3 bar. BELANGRIJK! • Gebruik uitsluitend water zonder onzuiverheden. • Indien er kans is op zand in het inlaatwater (bijv. uit uw eigen waterbron), dient er een aan- vullend filter te worden geplaatst. Tijdens het werken WAARSCHUWING! • Gebruik de machine nooit in een omgeving waar explosiegevaar kan bestaan. Neem bij twijfel contact op met de plaatselijke autoriteiten. • Het is verboden om oppervlakken die asbest bevatten onder hoge druk te reinigen. • Zuig nooit vloeistoffen op die oplosmiddelen bevatten (bijv. diesel, stookolie, verfverdunner of aceton). Deze stoffen zijn schadelijk voor de materialen die in de machine zijn gebruikt. De spuitvloeistof is licht ontvlambaar, explosief en giftig. • Richt de waterstraal nooit op uzelf of andere personen, zelfs niet om kleding of schoeisel te reinigen – kans op letsel. • Richt de waterstraal nooit op huisdieren of andere dieren. • Richt de waterstraal nooit op stroomvoerende elektrische apparaten of op de machine zelf – kans op kortsluiting. • Houd de spuitlans stevig en met beide handen vast. De terugslagkracht van de spuitlans kan oplopen tot 16,4 N tijdens bedrijf.
Pagina: 4
77 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing  • Deze hogedrukreiniger mag niet worden gebruikt bij temperaturen lager dan 0°C. • Start nooit een bevroren machine. Vorstschade valt niet onder de garantie! • Zorg altijd voor stevig en veilig schoeisel. • Houd de machine zo ver mogelijk verwijderd van het voorwerp dat wordt gereinigd. • Pas de afstand altijd aan en daarmee ook de druk van de sproeier op het oppervlak dat gereinigd wordt. Dit om schade aan het te reinigen oppervlak te voorkomen. • De machine moet worden gebruikt in opgerichte toestand. • Bedek de machine niet en gebruik hem niet in een ruimte zonder voldoende ventilatie. Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd WAARSCHUWING! • Schakel de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact nadat de werkzaamhe- den zijn beëindigd en de machine onbeheerd wordt achtergelaten. • Haal de waterinlaatslang tussen de machine en de watertoevoer los. • Wikkel de stroomkabel en hogedrukslang op, om schade aan de kabel, stekker, hogedruk- slang en appendages te voorkomen. • Verwijder altijd water uit de pomp, slang en toebehoren na gebruik van de machine en voor- dat de machine wordt opgeslagen. Onderhoud en reparaties WAARSCHUWING! • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat met onderhoudswerkzaamheden, reiniging en reparaties wordt gestart. • Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd in een door Nilfisk erkende werkplaats en met originele Nilfisk reserveonderdelen. • Voer geen onderhoud uit dat niet wordt beschreven in deze gebruikershandleiding. • Indien de machine niet wil starten of stoppen, pulseert, een schommelende druk heeft, de motor hapert, zekeringen dooslaan of er geen water uitkomt, controleert u het schema voor Fouten opsporen in deze gebruikshandleiding. Neem contact op met uw lokale Nilfisk-dealer als er zich andere problemen voordoen. Recycling van de hogedrukreiniger Maak de oude reiniger onmiddellijk onklaar. • Haal de stekker uit het stopcontact. • Knip de stroomkabel door. Zet elektrische apparaten niet bij het huisvuil. Zoals aangegeven in de EU-richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische artikelen apart worden ingezameld en op ecologische wijze worden gerecycled. Neem contact op met de gemeente of de dichtstbijzijnde dealer voor nadere informatie.
Pagina: 5
78 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing  3 Voordat u uw hogedrukreiniger in gebruik neemt Zie de plaatjes in de snelhandleiding - uitpakken De illustratie toont de bedieningsonderdelen en hoe u uw machine gereed maakt voor gebruik. Bedieningsonderdelen 1. Start/Stop-schakelaar 2. Waterinlaat met filter (2a) 3. Hogedrukaansluiting 4. Hogedrukslang 5. Stroomkabel 6. Click&Clean-spuitlans 7. Spuitpistool met vergrendeling (7a) 8. Click&Clean Tornado-sproeier (C 100.6, C 105.6 en C 110.4) 9. Click&Clean Tornado PR-sproeier (C 120.6) 10. Click&Clean Powerspeed-sproeier 11. Schuimsproeier 12. Reinigingsnaald voor sproeier 13. Opslagruimte accessoires 14. Typeplaatje 15. Duwbeugel 16. Houder voor slang/stroomkabel (C 100.6-6, C 110.4 en C 120.6) 17. Zeskantsleutel voor montage van handvat en beugel 18. Wielbeugels 19. Wielen 20. Wieldoppen 3.1 Montage van duwbeugel en wielen Montage van duwbeugel Geldt alleen voor uitvoeringen met duwbeugel en wielen (C 100.6-6, C 110.4, C 110.4 X-TRA en C 120.6 X-TRA) A1 Monteer de duwbeugel (15) op de machine. A2 Zet de duwbeugel vast door de 2 schroeven te monteren met behulp van de zeskantsleu- tel (17). Montage van de wielbeugels A3 Monteer de wielbeugels (18) op de machine. A4 Zet de wielbeugels vast door de 2 schroeven te monteren met behulp van de bijgevoeg- de zeskantsleutel. A5 Plaats de wielen (19) op de wielas – duw ze op hun plaats – u hoort een klik als de wielen goed vastzitten. A6 Zet de wielen vast door de wieldoppen (20) te monteren – u hoort een klik als de wieldoppen op hun plaats zitten en het wiel goed vastzit. 3.2 Montage van de snelkoppeling A7 Als de snelkoppeling voor het eerst wordt gemonteerd, moet u controleren of het in de fabriek aangebrachte filter (2a) in de waterinlaat is geplaatst. A8 Schroef de snelkoppeling stevig vast op de waterinlaat (2). BELANGRIJK! Het waterinlaatfilter moet altijd in de waterinlaat geplaatst worden om zand, kalk en andere onzuiverheden weg te filteren, zodat zij de pompventielen niet kunnen beschadigen. Het filter is in de fabriek aangebracht. De garantie vervalt als het filter niet is geplaatst. A
Pagina: 6
79 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 4 Bediening van uw hogedrukreiniger Zie de plaatjes in de snelhandleiding – bediening van uw hogedrukreiniger. 4.1 Aansluiting van de hogedrukslang B1 Bevestig de hogedrukslang (4) aan het spuitpistool (7). Haal de hogedrukslang los door de pal (A) in te drukken. B2 Monteer de hogedrukslang op de uitlaat (3). 4.2 Montage van de spuitlans en Click&Clean-sproeiers B3 Duw de spuitlans (6) in het spuitpistool en draai hem vast. let op! De spuitlans heeft een ingebouwde lagedruksproeier die kan worden gebruikt om vuil weg te spoelen. B4 Duw bij bevestiging van de sproeiers (8, 9, 10) de sproeiers in de spuitlans. BELANGRIJK! Bij bevestiging van de Click&Clean-sproeiers moet de pal op de zijkant van de spuitlans weer naar buiten springen. De sproeier moet op zijn plaats blijven zitten als u eraan trekt. B5 Duw de schuimsproeier (11) in de spuitlans. LET OP! De schuimsproeier is uitgerust met een wartelvergrendeling die in de opening in de Click&Clean-spuitlans moet worden geplaatst. Duw de pal in om de Click&Clean-sproeiers en de schuimsproeier los te maken. BELANGRIJK! Voordat u begint met schoonmaken, moet u controleren of de machine rechtop staat en op een vlakke ondergrond staat. Plaats de machine niet in hoog gras! 4.3 Wateraansluiting BELANGRIJK! Aansluiting op watertoevoer onder druk De maximale waterinlaatdruk is 1 MPa/10 bar en de maximale temperatuur is 40°C – zie het typeplaatje. Een normale ½" tuinslang van minimaal 10 m en maximaal 25 m is hiervoor ge- schikt. B6 Controleer of het filter is geplaatst in de waterinlaat en dat het niet verstopt zit. B7 Sluit de waterslang aan op de watertoevoer met behulp van de snelkoppeling. Open de watertoevoer. Houd bij aansluiting op de drinkwaterleiding rekening met de landelijke en plaatselijke voor- schriften. Laat het water door de waterslang lopen voordat deze wordt aangesloten op de machine, om te voorkomen dat zand en vuil in de machine terecht komen. B8 Schakel de watertoevoer uit en sluit de waterslang aan op de waterinlaat met behulp van de snelkoppeling.    B
Pagina: 7
80 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing  Aansluiting op drukloze watertoevoer De machine kan ook in aanzuigmodus werken. Dit houdt in dat u de machine kunt aansluiten op regentonnen, rivieren en cisternen etc. Als u water gebruikt dat niet afkomstig is uit het wa- terleidingnet, hoeft u geen terugstroombeveiliging te gebruiken. Bij aansluiting van de machine op een drukloze watertoevoer moet u altijd een aanvullend filter gebruiken om te voorkomen dat onzuiverheden worden opgezogen. De slanglengte mag maxi- maal 3 meter bedragen met een doorsnee van minimaal ½". Om aan deze eisen te voldoen, adviseert Nilfisk dat u gebruikmaakt van de originele Nilfisk wateraanzuigset. De machine is ontworpen voor aanzuiging tot maximaal 50 cm boven het wateroppervlak. • Plaats de machine op maximaal 0,5 meter boven het wateroppervlak. Haal de hogedruk- slang los van de wateruitlaat. • Zorg ervoor dat het inlaatfilter op zijn plaats zit en bevestig de wateraanzuigset zodat deze stevig vastzit op de waterinlaat. • Zet de machine aan; druk de start/stop schakelaar (1) in de stand “I”. • Wacht totdat er een stabiele straal uit de wateruitlaat komt. • Schakel de machine uit en bevestig de hogedrukslang (4), het spuitpistool, de lans en de sproeier. • Start de machine opnieuw op en activeer het spuitpistool. 4.4 Opstarten van de hogedrukreiniger BELANGRIJK! Aansluiting op het elektriciteitsnet De spanning en de frequentie van de machine (zie het typeplaatje (14)) moeten overeenko- men met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet. B9 Sluit de stekker aan op het stopcontact. B10 Open de watertoevoer. B11 Ontkoppel de trekkervergrendeling (7a). Vergeet niet de hogedrukreiniger uit te schake- len en los te koppelen van het elektriciteitsnet en de trekker te vergrendelen als de hoge- drukreiniger onbeheerd wordt achtergelaten. B12 Activeer de trekker van het spuitpistool en laat het water lopen totdat alle lucht is ont- snapt uit de waterslang. B13 Zet de machine aan; druk de start/stop schakelaar in de stand “I”. B14 Activeer de trekker van het spuitpistool. Als de trekker van het spuitpistool wordt losgela- ten, stopt de machine automatisch. De machine start weer als u de trekker van het spuit- pistool opnieuw activeert. 5 Na gebruik van de hogedrukreiniger Zie de plaatjes in de snelhandleiding – opslag van uw hogedrukreiniger. De hogedrukreiniger moet in een vorstvrije ruimte worden opgeslagen! Mocht de machine per ongeluk toch bevriezen, dient u deze op beschadigingen te controleren. 5.1 Stopzetten van de hogedrukreiniger C1 Sluit de watertoevoer af en activeer de trekker van het spuitpistool en laat de machine lopen totdat er geen water meer uit de sproeier komt. Hiermee spoelt u het water uit de waterslang, de hogedrukslang, het spuitpistool en de sproeiers. C2 Zet de machine stop; druk de start/stop schakelaar in de stand “0”. C3 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact en wikkel de stroomkabel (5) op en hang deze op de houder (16). C4 Reinig de spuitlans, de sproeiers en de schuimsproeier na gebruik. C5 Plaats het spuitpistool, de lans, de sproeiers, de schuimsproeier en de ander accessoires in de houders van de hogedrukreiniger.    I O C
Pagina: 8
81 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 6 Onderhoud Zie de plaatjes in de snelhandleiding – onderhoud. Om verzekerd te zijn van een lang en probleemloos gebruik van de hogedrukreiniger dient u de volgende adviezen te volgen: • Spoel de waterslang, de hogedrukslang, de spuitlans en de accessoires door vóór montage. • Verwijder stof en zand van de aansluitingen. • Spoel de schoonmaakmiddeltank en de schoonmaakmiddelsproeier schoon • Reinig de sproeier • Zorg dat het waterinlaatfilter schoon is en niet verstopt raakt Reiniging van het waterinlaatfilter D1 Reinig het waterinlaatfilter een keer per maand of vaker, afhankelijk van het gebruik. Haal het filter voorzichtig los met een schroevendraaier en maak het schoon. Controleer of het intact is voordat u het terugplaatst. Reiniging van sproeier Een verstopping van de sproeier kan leiden tot een pompdruk die te hoog is. In dat geval dient de sproeier onmiddellijk te worden gereinigd. BELANGRIJK! De reinigingsnaald voor de sproeier (12) mag alleen worden gebruikt als de sproeier is los- gekoppeld en de machine is stopgezet! D2 Zet de machine stop en verwijder de sproeier. Reinig de sproeier. D3 De sproeier in tegenovergestelde richting met water doorspoelen. Reiniging van ventilatieopeningen D4 De machine moet schoon worden gehouden, zodat de koellucht ongehinderd door de ventilatieopeningen kan stromen. Smeren van O-ringen D5 Voor een eenvoudige aansluiting en om te voorkomen dat de O-ringen indrogen, moeten de koppelingen regelmatig worden ingevet. 7 Fouten opsporen Om onnodige teleurstellingen te voorkomen, dient u de onderstaande punten te controleren voordat u contact opneemt met de Nilfisk.   D Verschijnsel Oorzaak Aanbevolen handeling De machine wil niet starten Stekker niet in stopcontact Kapot stopcontact Zekering doorgebrand Defecte verlengkabel Doe de stekker in het stopcontact Probeer een ander stopcontact. Vervang de zekering. Schakel andere machi- nes uit. Probeer het zonder verlengkabel. Wisselende druk Pompzuiging Kleppen zijn vuil, versleten of zitten vast Pompafdichtingen versleten Controleer of de slangen en aansluitingen luchtdicht zijn. Reinig en vervang of neem contact op met Nilfisk-dealer. Reinig en vervang of neem contact op met Nilfisk-dealer.
Pagina: 9
82 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 8 Garantievoorwaarden Nilfisk biedt twee jaar garantie op hogedrukreinigers voor huishoudelijk gebruik. Als u uw hogedrukreiniger ter reparatie inlevert, dient u een kopie van de kwitantie bij te voegen. Garantiereparaties worden op de volgende voorwaarden uitgevoerd: • het gebrek is veroorzaakt door materiaal- of productiefouten. (slijtage en foutief gebruik val- len niet onder de garantie). • de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding zijn nauwgezet gevolgd. • de reparatie is niet uitgevoerd of deels uitgevoerd door reparateurs die niet door Nilfisk zijn opgeleid. • alleen originele onderdelen zijn gebruikt. • het product is niet blootgesteld aan misbruik zoals slagen, stoten of vorst. • alleen water zonder onzuiverheden is gebruikt. • de hogedrukreiniger is niet verhuurd of anderszins commercieel gebruikt. Reparaties die onder deze garantie vallen, omvatten vervanging van defecte onderdelen, exclusief verpak- king en verzending/vervoer. Daarnaast gelden de wettelijke regels in het betreffende land. De machine mag niet naar een van de servicecentra van Nilfisk worden verzonden zonder een beschrij- ving/specificatie van de fout. Reparaties die niet onder de garantievoorwaarden vallen, worden in rekening gebracht. (Dit betreft slechte werking door Oorzaken die zijn genoemd in de Foutenopsporingstabel in deze gebruikershandleiding). Verschijnsel Oorzaak Aanbevolen handeling Machine stopt Zekering doorgebrand Verkeerde netspanning Temperatuursensor geacti- veerd Sproeier gedeeltelijk geblok- keerd Vervang de zekering. Schakel andere machi- nes uit. Controleer of de netspanning overeenkomt met de aanduiding op het typeplaatje. Laat de reiniger 5 minuten afkoelen. Reinig de sproeier (zie hoofdstuk 6.2) Zekering brandt door Zekering te licht Schakel over naar een installatie die zwaar- der is dan het stroomverbruik van de machi- ne. Probeer het eens zonder verlengkabel. Machine pulseert Lucht in inlaatslang/-pomp Onvoldoende watertoevoer Sproeier gedeeltelijk geblok- keerd Waterfilter geblokkeerd Knik in slang Laat de machine draaien met een open trek- ker totdat de juiste werkdruk is hersteld. Controleer of de watertoevoer overeenkomt met de vereiste specificaties (zie typeplaatje) Let op! Voorkom het gebruik van lange, dunne slangen (min. ½”) Reinig de sproeier (zie hoofdstuk 6.2) Reinig het filter (zie hoofdstuk 6.1) Trek de slang recht. Machine start en stopt uit zichzelf Pomp/spuitpistool is lek Neem contact op met het dichtstbijzijnde Nilfisk Service Centre. De machine start, maar er komt geen water uit De pomp/slangen of acces- soires zijn bevroren Geen watertoevoer Waterfilter geblokkeerd Sproeier geblokkeerd. Wacht totdat de pomp/slangen of accessoi- res ontdooid zijn. Sluit de watertoevoer aan. Reinig het filter (zie hoofdstuk 6.1) Reinig de sproeier (zie hoofdstuk 6.2) Neem contact op met uw lokale Nilfisk-dealer als er zich andere problemen voordoen. Lokale Nilfisk-dea- lers staan vermeld op de achteromslag van deze handleiding.
Pagina: 10
83 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 9 Belangrijkste technische gegevens Type C 100.6 C 105.6 C 110.4 C 120.6 Elektrische specificaties Nominale spanning V 220-240 120 220-240 220-240 220-240 120 Nominale frequentie Hz 50/60 60 50/60 50/60 50/60 60 Nominaal stroomverbruik kW 1,3 1,4 1,4 1,4 Elektrische stroom A 5,7 11 6,1 6,1 6,1 12 Beschermingscategorie Categorie I/ Categorie II Categorie II Catego- rie II Catego- rie II Categorie II Beschermingsklasse IP xx IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 Hydraulische specificaties Nominale druk MPa/bar 7/70 7,5/75 7.5/75 8/80 8.5/85 8/80 Max. druk MPa/bar 10/100 9/90 10/110 12/120 9,5/95 Nominale waterdoorstroming l/min/l/h 5,3/320 5,2/310 5,2/310 5,2/310 5,3/320 Max. waterdoorstroming l/min/l/h 7,3/440 7,3/440 7,3/440 7,3/440 Max. waterinlaatdruk Mpa/bar 1/10 1/10 1/10 1/10 Max. waterinlaattemperatuur °C 40 40 40 40 Max. waterinlaattemp. aanzuigmo- dus °C 20 20 20 20 Gewicht kg 5,1 (6,1)* 5,5 6,1(6,6)** 6,7 Hand-arm vibratie op grond van ISO 5349-1: Standaardsproeier m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 Geluidsdrukniveau LpA op grond van ISO 3744 dB(A) 74 ±3 74 ±3 74 ±3 74 ±3 Gegarandeerd geluidsvermogenni- veau LWA op grond van 2001/14/EG dB(A) 90 90 90 90 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. * C 100.6-6, ** C 110.4 X-TRA 10 Verklaring Verklaring Product: Hogedrukreiniger Type: Nilfisk C 100.6 / C 105.6 / C 110.4 / C 120.6 en verwante uitvoeringen van bovengenoemde types Beschrijving: 220-240 V 1~, 50/60 Hz - IP X5 Het ontwerp van het apparaat voldoet aan de volgende reglementen: EG-machinerichtlijn 2006/42/EU EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU EG-EMV-richtlijn 2004/108/EU RoHS-richtlijn 2011/65/EU Toegepaste geharmoniseerde normen: EN 60335-2-79 Toegepaste landelijke normen en technische specificaties: IEC 60335-2-79 Naam en adres van de persoon die is bevoegd tot het samenstellen van de technische gegevens: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Identiteit en handtekening van de persoon die namens de fabrikant gerechtigd is om de verklaring op te stellen: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Plaats en datum van de verklaring: Hadsund, 1 januari 2013
Merk:
Nilfisk
Product:
Hogedrukreinigers
Model/naam:
C 120.6-6 PCD X-TRA
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands