C 120.3-6 PAD

Nilfisk C 120.3-6 PAD handleiding

C 120.3-6 PAD

Handleiding voor de Nilfisk C 120.3-6 PAD in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 20 pagina's.

Pagina: 1
3 Index 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen............................ 3 2 Beschrijving............................................................................. 5 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat..................... 5 4 De drukreiniger gebruiken....................................................... 6 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen...................................... 9 6 Na gebruik van uw drukreiniger............................................. 11 7 Onderhoud ............................................................................ 12 8 Probleemoplossing................................................................ 14 9 Verdere informatie................................................................. 15 10 Belangrijkste technische gegevens ....................................... 17 11 Verklaring .............................................................................. 18 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen Lees deze hand- leiding zorgvuldig door voordat u de hogedrukreiniger voor het eerst ge- bruikt. Bewaar de handleiding voor later. Veiligheidsinstruc- ties met dit sym- bool moeten wor- den gerespecteerd om persoonlijk gevaar te voorkomen. Veiligheidsinstruc- ties met dit symbool moeten worden gerespecteerd om beschadiging van het apparaat en slechtere prestaties te voor- komen. Met dit symbool worden tips en instructies aange- geven die het werk vereenvou- digen en veilig gebruik garan- deren. Laat geen mensen die niet zijn opgeleid voor het gebruik van een hoge-drukreiniger of de handleiding niet hebben gele- zen de machine bedienen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of andere personen zonder as- sistentie of supervisie als hun fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten hen verhinderen van veilig gebruik. Kinderen die- nen onder toezicht gehouden te worden zodat ze niet met het apparaat gaan spelen. Controleer het apparaat op defecten voordat u het in ge- bruik neemt. Als u een defect vindt, start u het apparaat niet en neemt u contact op met uw Nilfisk-distributeur. Let vooral op het volgende punt: De isolatie van het netsnoer moet perfect zijn en mag geen scheurtjes vertonen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een gemach- tigde distributeur van Nilfisk worden vervangen. WAARSCHUWING! Hogedrukspuiten kunnen gevaarlijk zijn. Richt de wa- terspuit nooit op personen, huisdieren, onder stroom staande apparatuur of het apparaat zelf. Probeer nooit kleding of schoeisel op u zelf of andere personen te reinigen. Houd de sproeilans stevig vast met beide handen. De sproeilans staat tijdens het gebruik bloot aan een druk van 16,4 N. De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke nabij- heid van de reinigingsplaats moeten zichzelf beschermen tegen rondvliegende deeltjes die tijdens het gebruik kun- nen losraken. Gebruik een veiligheidsbril en bescher- mende kleren tijdens de be- diening. Dit apparaat is ontworpen voor het gebruik van schoon- maakmiddelen die zijn bijge- leverd of worden aanbevolen door Nilfisk. Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen of chemicaliën kan de veilig- Gebruikte symbolen voor instructies
Pagina: 2
4 heid van het apparaat nega- tief beïnvloeden. Gebruik voor de veiligheid alleen originele reserveon- derdelen van of goedgekeurd door Nilfisk. Hogedrukslangen, fittingen en aansluitstukken zijn be- langrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik alleen slangen, fittingen en aan- sluitstukken aanbevolen door Nilfisk. Gebruik het apparaat niet als een elektriciteitskabel of belangrijke onderdelen van het apparaat beschadigd zijn, zoals veiligheidsapparatuur, hoge-drukslangen en spray- handel. Het apparaat is bedoeld voor de reiniging van auto’s, tui- nen enz. Geschikte gehoorbescher- ming dient te worden gebruikt. Gebruik het apparaat nooit in een omgeving met ontplof- fingsgevaar. Neem bij twijfel contact op met de plaatse- lijke autoriteiten. Het is niet toegestaan as- besthoudende oppervlakken onder hoge druk te reinigen. Gebruik de hogedrukreiniger niet als het vriest. WAARSCHUWING! Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Snoeren op een haspel moeten altijd volledig worden afgerold om oververhitting van het snoer te voorkomen. Wanneer er een verlengsnoer wordt gebruikt, dienen de stekker en het stopcontact wa- terdicht te zijn en te voldoen aan de hieronder genoemde vereisten voor lengte en kabel- dimensies. 1,0 mm² max. 12,5 m 1,5 mm² max. 20 m 2,5 mm² max. 30 m Als de elektriciteitskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een servicedea- ler of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen. Aansluiting op het lichtnet Respecteer de volgende punten wanneer u de hogedrukreiniger op het lichtnet aansluit: De elektrische installatie dient te worden gedaan door een gecertificeerde elektri- cien en te voldoen aan IEC 364. Het wordt aangeraden dat de elektriciteitstoevoer van dit apparaat een aardlekscha- kelaar heeft die de toevoer onderbreekt wanneer de aardelekstroom 30ms de 30mA overschrijdt. Toegestaan netimpedanties (huisaansluiting): ≤ 0,332 Ω. Aansluiting op het water Aansluiting op het waternet dient volgens de geldende reglementen te geschieden. De invoerslang kan op het waternetwerk aangesloten worden met een maximale invoerdruk van 10 bar. Deze hogedrukrei- niger mag alleen worden aangeslo- ten op het water- leidingnetwerk als er een officiële terugslagklep is gemonteerd van het type BA overeenkomstig EN1717. De terugslagklep kan worden besteld onder artikelnummer 106411177. De lengte van de slang tussen de terugslagklep en de hogedrukreiniger moet minstens 10 meter zijn om eventuele drukwisselingen op te vangen (minimale diameter van de slang ½"). Indien de machine wordt ge- bruikt om water aan te zuigen (bijvoorbeeld water uit een re- genopvang reservoir) kan geen terugslagklep gebruikt worden. Artikelnummer van de aanbevo- len zuigset: 126411387. Zodra het water voorbij de BA klep is geweest, kan dit niet meer worden gedronken. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreinigin- gen. Als er zand in het toege- voerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra filter aanbrengen. Reparatie en onderhoud WAARSCHUWING! Verwijder altijd de stekker uit het stopcon- tact voordat u onderhoud aan het apparaat verricht. Veiligheidsvoorzieningen Ontlaadklep De ontlaadklep kan de druk verminderen wanneer deze een vooringestelde waarde over- schrijdt. Vergrendeling op het sproei- geweer (7a) (zie de afbeelding aan het eind van deze hand- leiding): Het sproeigeweer is voorzien van een vergrendeling. Als u de pal activeert, kan het sproeige- weer niet worden gebruikt. Warmtesensor: Een warmtesensor beschermt de motor tegen overbelasting. Wanneer de warmtesensor na een paar minuten is afgekoeld, start het apparaat opnieuw.
Pagina: 3
5 2 Beschrijving De hogedrukreiniger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik voor: - auto’s, motorfietsen, boten, caravans, aanhangwagens, patio’s/opritten/flagstones, houtwerk, bakstenen, barbecues, tuinmeubels, grasmaaiers In hoofdstuk 5 wordt het ge- bruik van de hogedrukreiniger voor verschillende reinigings- taken beschreven. Gebruik de hogedrukreiniger alleen voor de in deze handlei- ding beschreven doelen. Respecteer de veiligheidsvoor- schriften om beschadiging van het apparaat, het te reinigen oppervlak of ernstig persoonlijk letsel te voorkomen. 2.1 Toepassingen 2.2 Bedieningselement en belangrijkste eigen- schappen Zie de afbeelding aan het eind van deze handleiding. 1 Aan-/uitschakelaar 2 Wateraansluiting met filter (2a) 3 Hogedrukaansluiting 4 Hogedrukslang 5 Netsnoer 6 Vastklikbare sproeilans 7 Sproeigeweer met vergren- deling (7a) 8 Vastklikbare Tornado® PR- sproeikop 9 Vastklikbare Powerspeed®- sproeikop 10 Vastklikbare schuimsproeier 11 Reinigingsinstrument voor sproeikop 12 Trolley-handgreep 13 Slanghaak 14 Modeletiket 15 Haak voor netsnoer Specificaties: Zie modeletiket (14) van het apparaat. We behouden ons het recht voor de specificaties te wijzigen. 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat 3.1 Bevestiging van trolley- slanghouder (modellen met trolley-handgreep) 1. Plaats de trolley-handgreep (12) in het apparaat. 2. Zet de handgreep vast door de 2 schroeven te montee- ren.
Pagina: 4
6 3.2 Bevestiging van snel- koppeling 1. Schroef de snelkoppeling vast op de wateraansluiting (2) Opmerking: Het filter (2a) moet altijd in de watertoevoerleiding worden aangebracht om zand, kalksteen en andere onzui- verheden weg te filteren en beschadiging van de pompklep- pen te voorkomen. Let op: de garantie vervalt als u het filter niet aan- brengt. 4 De drukreiniger gebruiken 4.1 Aansluiting van de hogedrukslang 1. Sluit de hogedrukslang aan op de juiste aansluiting (3). 3.3 Bevestiging van de hoge- drukslang op het sproei- geweer Monteer de hogedrukslang (4) op het sproeigeweer (7). Ontkoppel de hogedrukslang door de pal in te drukken (A).
Pagina: 5
7 4.2 Bevestiging van sproei- lans en vastklikbare sproeikoppen 2. Breng de sproeikop aan. Waarschuwing: Wanneer u de vast- klikbare sproeikop- pen bevestigt, moet de pal op de zijkant van de sproeilans (6) opnieuw naar buiten komen. Opmerking: De Tornado® PR- sproeikop (8) en de schuim- sproeier (10) hebben een war- telsluiting, die in het gat van de vastklikbare sproeilans moet worden geplaatst. Druk op de pal om de vastklik- bare sproeikop los te maken. 1. Duw de sproeilans (6) in het sproeigeweer (7) en schroef de lans vast. 6 7 Opmerking:de sproeilans (6) heeft een ingebouwde lagedruksproeikop waarmee u vuil kunt wegspoelen 4.3 Aansluiting op het water Een gewone tuinslang van 12,5 mm en een lengte van mini- maal 10 m en maximaal 25 m is geschikt. OPMERKING: de aansluiting op het openbare waternet dient volgens de geldende regle- menten te geschieden. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreinigin- gen. Als er zand in het toege- voerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra filter (106411231) aanbrengen. 1. Spoel de tuinslang door met water voordat u deze op het apparaat aansluit. Dit is om te voorkomen dat eventueel zand en vuil uit de tuinslang in het apparaat binnendringt. Opmerking: Controleer of het filter in de watertoevoer- leiding is aangebracht en het niet verstopt is. 2. Sluit de tuinslang met de snelkoppeling aan op de wa- terkraan (toevoerwater, max. druk: 10 bar, max. tempera- tuur: 40°C). 3. Draai de kraan open.
Pagina: 6
8 4.4 Schakel het apparaat in en uit (na aansluiting op een kraan) De sproeilans staat tijdens het gebruik onder druk. Houd deze daarom stevig vast met beide handen. BELANGRIJK: Houd de sproeikop op de grond gericht. 1. Controleer of het apparaat verticaal staat. OPMERKING: Plaats het apparaat niet in hoog gras. 2. Ontgrendel de trekker (7a). 3. Druk op de trekker van het sproeigeweer (7) en laat het water lopen totdat alle lucht uit de slang ontsnapt is. 4. Druk op de aan-/uitschake- laar “I” (1). 5. Druk op de trekker van het sproeigeweer (7). Pas de afstand en daarmee de druk van de sproeikop altijd aan het te reinigen oppervlak aan. Dek de reiniger niet af tijdens gebruik en gebruik hem niet in een ruimte zonder adequate ventilatie ! Opmerking: Als u het apparaat langer dan 5 minuten alleen laat of niet gebruikt, moet u het uitschakelen met de aan-/ uitschakelaar “O” (1): 1. Druk op de aan-/uitschake- laar “O” (1). 2. Verwijder de stekker uit de stroomaansluiting. 3. Sluit de watertoevoer en druk op de trekker om de druk van het apparaat weg te nemen. 4. Vergrendel het sproeigeweer (7a). Wanneer u de trekker van het sproeigeweer loslaat, stopt het apparaat automatisch. Het ap- paraat start opnieuw wanneer u het sproeigeweer opnieuw activeert. Lavtryk Højtryk 4.5 Druki nstelling van de TORNADO® PR- sproeikop U kunt de druk van de TOR- NADO® PR-sproeikop (8) in- stellen. Hoge druk Lage druk
Pagina: 7
9 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen 5.1 Algemeen Doelmatige reiniging onder hoge druk is gebaseerd op een paar richtlijnen en uw persoonlijke ervaring met specifieke reinigings- taken. Met de juiste accessoires en schoonmaakmiddelen kunt u de hogedrukreiniger nog efficiënter maken. Hierna volgt enige ele- mentaire informatie over reiniging. 5.1.1 Schoonmaak middelen en schuim Breng schuim of schoonmaakmiddelen zodanig op droge opper- vlakken aan dat het chemische product direct met het vuil in aanra- king komt. Schoonmaakmiddelen worden van boven naar beneden aangebracht (bijvoorbeeld op de buitenkant van een auto). Dit is ter voorkoming van “superschone” gebieden waarbij het schoonmaak- middel zich op bepaalde plaatsen ophoopt en omlaag stroomt. Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken voordat u het wegspoelt. Laat het schoonmaakmiddel echter nooit op het te rei- nigen gebied opdrogen. Opmerking: het is belangrijk de schoon- maakmiddelen niet op te laten drogen. Het te reinigen oppervlak kan anders beschadigd raken. 5.1.2 Mechanisch effect Een extra mechanisch effect kan gewenst zijn om hardnekkig vuil te verwijderen. Een dergelijk effect wordt bereikt met speciale reini- gingsborstels die door vuil heen snijden (dit is vooral handig bij het wassen van auto’s).
Pagina: 8
10 5.2 Gangbare toepassingen Hierna vindt u een beschrijving van een aantal reinigingstaken die u kunt uitvoeren met een hogedruk- reiniger van Nilfisk in combinatie met verschillende accessoires en schoonmaakmiddelen. Taak Accessoires (vast- klikbaar) Reinigingsmethode Auto Autonozzle, autoborstel, chassisproeikop, schuimsproeier, Car Combi Cleaner 1. Breng de Car Combi Cleaner met de schuimsproeier aan. Werk altijd van beneden naar boven Laat de Car Combi Cleaner min- ste 5 minuten inwerken. 2. Was de auto met de autonozzle. Deze nozzle is speciaal bedoeld om lakoppervlakken snel en voorzichtig te reinigen (de waterstraal is breder en minder hard). Was de auto van voor naar achter om te voorkomen dat er water via de portierkaders naar binnen dringt. 3. Gebruik de borstel om alle vuil te verwijderen dat na gebruik van de nozzle is achtergebleven. Als de auto erg vuil is, brengt u een nieuwe portie autoshampoo aan. 4. Bevestig de chassissproeikop en reinig het chassis en de wiel- kasten. 5. Veeg het water met de wisser op de autoborstel van de auto. Verwijder zandkorrels en dergelijke van de auto voordat u de wisser gebruikt. Gebruik een zeem voor plaatsen die u niet met de wisser kunt bereiken. Velgen, alu- minium Velgenborstel, autonozzle, verstuiver, Alu Cleaner Breng het Alu Cleaner aan met een verstuiver. Laat het product ca. 5 minuten inwerken. Reinig de velgen vervolgens met de velgbor- stel. Gebruik voor stalen velgen een Car Combi Cleaner. Gebruik de schuimsproeier en was met de velgborstel. Wees voorzichtig! De hogedrukspuit kan de banden beschadigen. Flagstones, betonvloe- ren en an- dere harde oppervlak- ken Powerspeed®- sproeikop, Stone & Wood Clea- ner, Patio Cleaner Reinig in de richting van een afvoerputje of iets soortgelijks. Op op- pervlakken met mos of algen kunt u eerst Stone & Wood Cleaner aanbrengen met de schuimsproeier. Reinig het oppervlak voordat de zeep opdroogt. Een andere, efficiëntere en snelle manier is het gebruik van een Patio Cleaner. Hiermee voorkomt u bovendien spetters. Tuinmeubi- lair, hout Wood Cleaner, tuinborstel Breng Wood Cleaner aan voordat de zeep opdroogt. OPMERKING: Gebruik de tuinborstel om het vuil te verwijderen. Baksteen, houtwerk Powerspeed® - sproeikop, Stone & Wood Clea- ner, Patio Cleaner Dezelfde methode als voor flagstones. Let echter op slechte voe- gen en hout niet met de hoge druk te beschadigen. U kunt desge- wenst alleen de Tornado®-sproeikop gebruiken. Pas de afstand (druk) aan de kwaliteit van de voegen en het hout aan. Op verticale oppervlakken kunt u ook een Patio Cleaner gebruiken. Dakgoten Chassissproeikop Reinig de dakgoot met de sproeikop. Reinig altijd naar de goot- pijpen toe. Sproei nooit onder de dakbedekking. Buizen, afvoerlei- dingen, stortgoten enzovoort reinigen Buisreiniger Duw de buisreiniger ca. 50 cm (tot het merkteken) in een buis of af- voer en druk op de trekker van de sproeierhandgreep. De sproeier- opening draait naar achter en trekt de reiniger door de buis. De sproeikop werkt zich door de verstopping heen en spoelt het vuil terug. Roest, verf Water-/zandstraal- apparatuur Breng de water-/zandstraalapparatuur aan om roest en verf snel en efficiënt te verwijderen. Zorg dat u te zandstralen oppervlakken niet beschadigd. Serres Tornado® PR- sproeikop, borstel, Stone & Wood Cleaner Reinig onder hoge druk en eventueel met een borstel. Gebruik Stone & Wood Cleaner om mos en algen te verwijderen. Tuingereed- schap, gras- maaiers Tornado® PR- sproeikop, Power- speed®-sproeikop, meerhoekige adap- ter, Metal Cleaner Spoel het ergste vuil met de sproeikop weg. Breng Metal Cleaner aan met de schuimsproeier en laat het product ca. 5 minuten in- werken. Reinig met de sproeikop. Gebruik de meerhoekige adapter voor moeilijk bereikbare gebieden en om spetteren te voorkomen.
Pagina: 9
11 6 Na gebruik van uw drukreiniger 6.2 Oprollen van netsnoer en hoogdrukslang Rol om ongelukken te voorko- men het netsnoer en de hoge- drukslang altijd goed op. 1. Rol het netsnoer en de hoge- drukslang op over de daar- voor bedoelde haken. 6.1 De reiniger opbergen Berg het apparaat op in een vorstvrije ruimte. Verwijder als volgt alle water uit de pomp, slang en accessoires voordat u ze opbergt: 1. Schakel het apparaat uit (druk op de aan-/uitschake- laar “O” (1) en maak de tuin- slang en accessoires los. 2. Start het apparaat opnieuw en druk op de trekken. Laat het apparaat werken totdat er geen water meer uit het sproeigeweer komt. 3. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het contact en rol de slang en het snoer op. 4. Plaats de sproeierhandgreep, sproeikoppen en andere ac- cessoires in de houders van het apparaat. Als het apparaat per ongeluk bevriest, moet u het op bescha- diging controleren. PROBEER NOOIT EEN BE- VROREN APPARAAT TE STARTEN. Vorstschade valt niet onder de garantie.
Pagina: 10
12 WAARSCHUWING! Verwijder de stroomstekker altijd uit het contact voordat u tot onderhoud of reiniging overgaat. Respecteer de volgende pun- ten om langdurig probleemloos functioneren te waarborgen: Spoel de tuinslang, hoge- drukslang, sproeilans en accessoires door voordat u deze monteert. Verwijder alle stof en zand van de aansluitingen. Zorg dat de pal op de vast- klikbare sproeilans niet door zand of vuil wordt ge- blokkeerd. Spoel volgens vereiste. Spoel schoonmaakmiddelen na gebruik weg uit de sproei- accessoires. Reinig de sproeikoppen. Alle reparaties moeten door een erkend reparateur met ori- ginele reserveonderdelen wor- den uitgevoerd. 6.3 Opbergen van accessoires U kunt de standaardacces- soires (sproeikoppen (a), sproeigeweer (b), sproeilans (c), schuimsproeier (d)) op de drukreiniger opslaan. U kunt bovendien het reini- gingsinstrument voor sproei- koppen (e) op het apparaat bewaren. 7 Onderhoud
Pagina: 11
13 7.2 Sproeikoppen reinigen Een verstopte sproeikop een te hoge druk in een pomp veroor- zaken. Daarom moet de sproei- kop onmiddellijk gereinigd worden. 1. Schakel het apparaat uit en verwijder de sproeikop. 2. Reinig de sproeikop. BE- LANGRIJK: Gebruik het reinigingsinstrument voor sproeikoppen (11) alleen wanneer de sproeikop is losgemaakt. 3. Spoel de sproeikop naar achter met water door. 7.3 Reiniging van de ventilatieopeningen van het apparaat Houd het apparaat schoon en zorg dat de koellucht vrij door de ventilatieopeningen kan wor- den gevoerd. 7.4 Verbindingsstukken smeren Smeer de verbindingsstukken geregeld om ze soepel te hou- den en te voorkomen dat de o-ringen uitdrogen 7.1 Reiniging van het watertoevoerfilter het filter voorzichtig los met een schroevendraaier en reinig het. Controleer of het onbeschadigd is voordat u het terugplaatst. Het filter moet altijd in de water- toevoerleiding worden aange- bracht om zand, kalksteen en andere onzuiverheden weg te filteren en beschadiging van de pompkleppen te voorkomen. LET OP: de garantie vervalt als u het filter niet aanbrengt. Reinig al naar gelang het ge- bruik het watertoevoerfilter één keer per maand of vaker. Maak
Pagina: 12
14 8 Probleemoplossing Om overbodige teleurstellingen te voorkomen, moet u de volgende punten controleren voordat u con- tact opneemt met de servicedienst van Nilfisk: Symptoom Oorzaak Aanbevolen oplossing Het apparaat start niet De stekker zit niet in het Steek de stekker in het stopcontact. stopcontact Het stopcontact is defect Probeer een ander stopcontact. Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Defect verlengsnoer Gebruik het apparaat zonder het verleng-snoer. Wisselende druk De pomp zuigt lucht aan Controleer of de slangen en aansluitingen luchtdicht zijn. Kleppen zijn vuil, versleten Reinig ze en plaats ze terug, of neem con- of vastgelopen tact op met een plaatselijke distributeur van Nilfisk. De pompafdichtingen zijn Reinig ze en plaats ze terug, of neem con- versleten tact op met een plaatselijke distributeur van Nilfisk. Het apparaat stopt Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Onjuiste netspanning Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het modeletiket. Warmtesensor geactiveerd Laat de reiniger 5 minuten afkoelen. Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) geblokkeerd Zekering slaat door Te lichte zekering Gebruik een stroomvoorziening met een hoger amperage dan voor het apparaat nodig is. Gebruik het apparaat zonder het verlengsnoer. Het apparaat pulseert Er zit lucht in de toevoer- Druk op de trekker totdat de normale werk- slang/pomp druk is hersteld. Onvoldoende toevoer van Controleer of de watertoevoer voldoet aan kraanwater de vereiste specificaties (zie modeletiket) N.B.: gebruik geen lange, dunne slangen (min. 13 mm) Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) geblokkeerd Het waterfilter is verstopt Reinig het filter (zie paragraaf 7.1) Er zit een knik in de slang Trek de slang recht Het apparaat start en Pomp/sproeigeweer Neem contact met het dichtstbijzijnde en stopt vaak vanzelf lekt servicecentrum van Nilfisk. Het apparaat start maar Pomp/slangen of accessoire Wacht totdat de pomp/slangen/accessoires zijn er komt geen water bevroren ontdooid. uit Geen watertoevoer Sluit de watertoevoer aan. Het waterfilter is verstopt Reinig het filter (zie paragraaf 7.1) Sproeikop verstopt Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) Als er een ander probleem dan een van de hiervoor genoemde optreedt, neemt u contact op het uw plaatselijke Nilfisk-distributeur. Service Helpdesk in Nederland : Tel: +31 (0) 36 546 0774* Fax: +31 (0) 36 546 07 75 *) bereikbar tussen 9.00 en 12.00 u.
Pagina: 13
15 9 Verdere informatie 9.1 Toestel ter recycling afgeven Het uitgediende toestel onmid- dellijk onbruikbaar maken. 1. De netstekker uittrekken en de aansluitkabel doorknip- pen. Gooi elektrische toestellen nooit in het huisvuil! Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgediende elektrische toestel- len separaat verzameld en voor recycling ter beschikking ge- steld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met uw gemeenteadmini- stratie of uw dichtsbijzijnde leverancier. 9.2 Garantievoorwaarden Nilfisk garandeert hogedruk- reinigers voor huishoudelijk gebruik gedurende een periode van 2 jaar. Als u uw hogedruk- reinigers of accessoires wilt laten repareren, moet u een kopie van de aankoopbon bij- sluiten. Gegarandeerde reparaties wor- den onder de volgende voor- waarden uitgevoerd: de defecten zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten (slijtage en misbruik vallen niet onder de garantie). de instructies in de handlei- ding zijn zorgvuldig geres- pecteerd. reparaties of pogingen daar- toe zijn uitsluitend uitgevoerd door personeel dat door Nilfisk is opgeleid. er zijn alleen oorspronkelijke accessoires gebruikt. het apparaat is niet aan mis- bruik blootgesteld (schokken, stoten, vorst enzovoort). er is alleen water zonder ver- vuilingen gebruikt. de hogedrukreiniger is niet verhuurd of anderszins voor commerciële doelen gebruikt. Bij door de garantie gedekte reparaties is de vervanging van defecte onderdelen inbegre- pen (exclusief verpakking en post/vervoer). Verder verwijzen we naar uw landelijke verkoop- wetgeving. Het apparaat moet met een beschrijving van het probleem naar een van de servicecentra van Nilfisk worden opgestuurd. Niet door de garantie gedekte reparaties worden in rekening gebracht. (bijv. storingen als ge- volg van Oorzaken vermeld in de Probleemoplossingstabel van de handleiding). Om u een optimale service te kunnen geven, kunt u uw pro- dukt registreren op onze web- site: www.nilfisk-alto.nl onder "GARANTIEKART REGISTRA- TIE".
Pagina: 14
16 9.3 Accessoires Gebruik uitsluitend originele accessoires. Vastklikbare autonozzle Speciale sproeikop voor lakoppervlakken. Ideale afstand: 30 - 50 cm. Vastklikbare chassis- sproeier speciale sproeikop met hoek van 90° voor chassis en wielkas- ten. Ingebouwde geleiders. Vastklikbare meerhoekige adapter Instelbaar onder een hoek van 0° - 90° voor een comfortabe- lere werkhouding en het reinigen van moeilijk bereikbare plaat- sen, zoals de snijbladen aan de onderkant van een grasmaaier. Geschikt voor alle sproeikoppen Vastklikbare borstels Voor auto’s en andere oppervlakken. Beschikbaar in diverse vormen. Verlengslang Verlengslang van 7 meter om het werkbereik te vergroten. Chassis-sproei- lans Speciale sproeilans om de onderkant van uw auto te reinigen. Afvoer- en buis- reiniger Buisreiniger van 15 meter om buizen en afvoerleidingen te reinigen. Water-/zand- straalappara- tuur Om verf en roest te verwijderen. Zand is in doe-het-zelf-winkels verkrijgbaar. Patio Plus Apparatuur om patio’s/opritten/flagstones snel te reinigen. Tuinmeubelbor- stel Draaiende borstel om houten oppervlakken te reinigen. Velgenborstel Draaiende borstel om wielvelgen te reinigen. Wandhouder Om de hogedrukreiniger aan de muur op te hangen. Draaiende borstel Voor voertuigen en andere oppervlakken. Waterzuigset Voor het verwijderen van grote hoeveelheden water bijv. uit tuinvijvers.
Pagina: 15
17 Schoonmaakmiddelen Stone & Wood Cleaner Voor flagstones, baksteen en houtwerk. geschikt voor mos en algen. Plastic Cleaner Voor plastic en andere kunststoffen, zoals gebruikt in tuinmeubels. Metal Cleaner Voor het reinigen van metaal, zoals tuingereedschap. Car Combi Cleaner Voor auto’s enzovoort. Met was. Alu Cleaner Voor oppervlakken van aluminium. Wordt met een verstuiver aange- bracht. Oil & Grease Cleaner Voor het verwijderen van vet en olie op bijvoorbeeld motoren. Wordt met een verstuiver aangebracht. Wood Cleaner Voor het reinigen van houten oppervlakken van bijvoorbeeld tuin- meubilair. 10 Belangrijkste technische gegevens Type C 120.2 Toegestane druk bar/MPa 100/10,0 Gewogen toevoer bar/MPa max. 120/12,0 Gewogen toevoer l/min 5,9 Gewogen invoer kW 1,65 Gewogen voltage V 230-240 Max. watertemperatuur °C 40 Ingangsdruk bar max. 10 Geluidsdrukniveau dB(A) 78 Gegarandeerd geluidsvermogensniveau dB(A) 92 Vibratie conform de norm ISO 5349 m/s2 max. 2,5
Pagina: 16
18 11 Verklaring Verklaring NNaam en adres van de fabrikant of diens geautoriseerde vertegenwoordiger in de gemeensachp Nilfisk-Advance AG Nilfisk Business Unit Guido-Oberdorfer-Str. 10 89287 Bellenberg DUITSLAND Naam van de persoon die de technische documentatie bijhoudt Wolfgang Nieuwkamp Beschrijving van de apparatuur: Naam apparatuur Model Afmetingen Gewogen uitvoervoltage Gewogen frequentie Gewogen invoervoltage Overig Hogedrukreiniger Nilfisk C 120.2 280 x 270 x 820 mm AC 230-240 V 50 Hz 1,65 kW Gemeten geluidsvermogensniveau 90 dB(A) Gegarandeerd geluidsvermogensniveau 92 dB(A) Gerelateerde richtlijn Richtlijn 2000/14EC gerelateerd aan de geluidsemissie in de omgeving door apparatuur voor gebruik buitenshuis Verklaring De apparatuur waaraan wordt gerefereerd in dit document voldoen aan alle vereisten in Richtlijn: EG-machinerichtlijn 98/37/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EG-EMV-richtlijn 2004/108/EG EN 60335-2-79 IEC 60335-2-79 Plaats en datum van de declaratie Bellenberg, 10 november, 2005 Handtekening

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk C 120.3-6 PAD en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk C 120.3-6 PAD. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk C 120.3-6 PAD zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk C 120.3-6 PAD

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk C 120.3-6 PAD. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Nilfisk
  • Product: Hogedrukreinigers
  • Model/naam: C 120.3-6 PAD
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Fins, Frans