C 110.7-5 handleiding
Nilfisk C 110.7-5handleiding

Handleiding voor de Nilfisk C 110.7-5 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 14 pagina's.

PDF 14 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk C 110.7-5. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk C 110.7-5 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk C 110.7-5. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk C 110.7-5 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk C 110.7-5

Pagina: 1
C 100.7 / C 105.7 / C 110 .7 C 110.7 X-TRA (C 110.7 NZ) C 120.7 / C 120.7 X-TRA, C 125.7 / C 125.7 X-TRA Gebruiksaanwijzing NL 05.2018
Pagina: 2
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 2 De handleiding bestaat uit drie delen. Deel 1:3 Veiligheidsinstructies.Deel2:3Gebruiksaanwijzing. Deel3:3TechnischespecificatiesenVerklaringvan overeenstemming. Deel 1:3 Veiligheidsinstructies Lees voor eerste gebruik van het apparaat de instructies zorgvuldig door. Bewaar de hand­ leiding voor later gebruik. De veiligheidsaanwijzingen die zijn gemar­ keerd met dit symbool moeten worden nage­ leefd om lichamelijk letsel of ernstige materi­ ële schade te voorkomen. Waarschuwingen Deze machine is ontworpen voor gebruik met door Nilfisk geleverde of aanbevolen schoonmaakmiddelen. Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen kan een negatieve invloed hebben op de veilige werking van de machine. Bijverkeerdgebruikkunnenhogedrukstralen gevaarlijk zijn. Richt de waterstraal nooit op personen,apparatendieonderstroomstaan of de machine zelf. Gebruikdemachinenietindebuurtvanpersonen, tenzij deze beschermende kleding dragen. Richtdestraalnietopuzelfofanderenomschoeisel te reinigen. Explosiegevaar – Spuit niet met ontvlambare vloeistoffen. Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt door kinderen of onbevoegden. Hogedrukslangen, fittingen en koppelingen zijn belangrijkvoordeveiligheidvandemachine.Gebruik alleen slangen, fittingen en koppelingen die zijn aanbevolen door de Nilfisk. Omtezorgenvoordeveiligheidvanhetapparaat moet u altijd alleen originele reserveonderdelen gebruiken die door Nilfisk aangeraden zijn. Water dat door de terugstroombeveiliger en gestroomd is, wordt gezien als niet-drinkbaar. Gebruikdemachinenietindieneenvoedingskabel ofbelangrijkeonderdelenvandemachinebeschadigd zijn,zoalsveiligheidsapparatuur,hogedrukslangen of het spuitpistool. Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Maak alleen gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, en zorg dat de verbinding droog blijft en niet op de grond ligt. Wij adviseren u om een kabelhaspel te gebruiken met een aansluiting die zich op minstens 60 mm boven de grond bevindt. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het onbeheerd achterlaat, als u klaar bent met gebruik of als u het omwisselt naar eenanderefunctie,tijdensreparatiesenonderhoud. Tijdenshetgebruikvanhogedrukreinigerskunnen gassen vrijkomen. Het inhaleren van gassen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Gebruik ter beschermingtegendrijfgasseneenademhalingsmasker klasseFFP2ofhoger,afhankelijkvandeomgeving die gereinigd wordt. Bedoeld gebruik en aansprakelijkheids- voorwaarden • De serie C, D, E en P zijn alleen bedoeld voor huishoudelijkereinigingsdoeleindenenvoorgebruik ineenverticalepositie.Lederandergebruikwordt gezien als incorrect. • Een hogedrukreiniger werkt voor verschillende reinigingstaken en resultaten met verschillende drukniveaus en reinigingsmiddelen. Volg altijd de instructies op reinigingsmiddelen voor gebruik, noodgevallen en wegwerpen. • Gebruik het apparaat niet bij een temperatuur onder 0°C. Start een bevroren apparaat nooit, gebruikhetnooitbinnenendekhetnooitaftijdens gebruik. Dit wordt gezien als incorrect en foutief gebruik.Gebruikvandefoutievedruk,eenverkeerd reinigingsmiddel en/of toepassing kan schade aan het apparaat, oppervlakken, materiaal en apparatuur veroorzaken. Allebovenstaandewordtgezienalsincorrectenfoutief gebruik.Nilfiskaanvaardtgeenaansprakelijkheidvoor schade als gevolg van incorrect of foutief gebruik. Ziedewebsitewww.get-started.nilfisk.comvoormeer instructieseninformatieovergebruik,noodgevallen en wegwerpen. Veiligheidsapparaten en hun werking Hetapparaatstoptautomatischwanneerdetrekker van het spuitpistool wordt losgelaten. Het apparaat startweeralsudetrekkerweerindrukt.Hetspuitpistool isvoorzienvaneenvergrendeling.Alshijgeactiveerd is, kan het spuitpistool niet bediend worden. Het apparaat beschikt over een zelfherstellende thermobescherming. Als het apparaat oververhit is, schakelt de thermobescherming de stroom uit. Wachtinditgevaltothetapparaatafgekoeldis.Een geïntegreerdehydraulischeveiligheidsklepbeschermt het systeem tegen ontoelaatbare overdruk. Voorzorgsmaatregelen De aansluiting van de elektriciteitstoevoer moet worden uitgevoerd door een bevoegde elek­ tricien en conformIEC 60364-1. Het is aan te raden dat de stroomtoevoernaarditapparaateenaardlekschakelaar bevatdiedetoevoeronderbreektalshetstroomverlies naar de aarde gedurende 30 ms hoger is dan 30 mA of een apparaat waarmee een aardingscircuit ontstaat.
Pagina: 3
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 3 • Gebruik motorstart/vertraagde zekeringen met eigenschapDconformIEC947-2ofovereenstemmende normen buiten IEC. • Alshetstroomsnoerbeschadigdis,moetditvervangen worden door een bevoegd Nilfisk-distributeur of vergelijkbaargekwalificeerdpersoonomgevaarlijke situaties te voorkomen. • Er is geen actie nodig voor het aanpassen van apparaten met dubbel voltage en frequentie. • Laat kinderen niet met het apparaat spelen. • De gebruiker en iedereen in de directe nabijheid van de locatie die gereinigd wordt, moet ervoor zorgen dat hij be­ schermd is tegen opspattend vuil tijdens het reinigen. • Draagaltijdveiligheidslaarzen,eenademmasker, oorbescherming,veiligheidsbrilenbeschermende kleding tijdens gebruik. • De hoge druk die door het apparaat gegenereerd wordt, vormt een aanzienlijk gevaar. Houd de spuitlans stevig en met beide handen vast. Op de spuitlanswordteenterugslagkrachteneenplotselinge momentkracht uitgeoefend tijdens gebruik. • ZieDEEL3:3voordedaadwerkelijkeomvangvan de terugslagkracht. • Tijdens transport: Plaats het apparaat horizontaal op de achterkant en maak vast met de banden. Binnen de EU Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt of onderhouden door kinderen. Het apparaat mag wordengebruiktdoorpersonenmeteenlichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of een gebrek aankennisenervaring,mitszijondertoezichtstaan of aanwijzingen ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. Deel 2:3 Gebruiksaanwijzing Bevat een algemeen overzicht van het apparaat en de werkende elementen, en illustraties over voorbereiding, gebruik, wateraansluiting, opslag en onderhoud door de gebruiker. A Uitpakken en voorbereiden voor gebruik Volg illustraties in A. B Aansluiten op waterleiding Hogedrukreinigers zijn alleen geschikt voor gebruik op het waterleidingnet, eventueel met een terugstroombeveiliger.Controleerdenationaalgeldende regels en pas eventueel een terugstroombeveiliger toe. • Gebruik een tuinslang van 10-25 meter, diameter minimaal 13 mm. • Volg instructie B. C Aansluiten op andere waterbronnen Bij gebruik op een regenton, meren en rivieren gebruik altijd een fijnfilter maar beter is aansluiten opwaterleidingnet.Bijconstateringzandindepomp vervalt de garantie. Volg illustraties in C. D Koppelen van spuitlans en apparaat Alleen serie C-PG en D-PG. Na het plaatsen van de batterijen, D1.1, hebt u twee minuten om de spuitlans en het apparaat te koppelen. Het oranje lampjeknippertalsnaarhetapparaatgezochtwordt. Als de onderdelen gekoppeld zijn, gaat het lampje uit. Volg illustratie D1.1 tot D1.5. Als het koppelen afgebroken wordt, voer het dan uit aan de hand van illustratieD2.1totD2.5.Devoedingsreguleringwordt aangegeven met een groen lampje. Zie illustratie D3.1 en D3.2. E Het apparaat langer dan 5 minuten onbeheerd achterlaten Zie lijst met waarschuwingen. Volg de illustraties in E. F Na gebruik en opslag Doe na gebruik altijd het volgende: Schakel het apparaat uit. Laat het water uit het apparaat en de accessoires lopen om schade door bevriezing te voorkomen. Trek de stekker uit het stopcontact. Koppeldewaterinlaatslanglos.Wikkeldestroomkabel en hogedrukslang op, om schade aan de kabel, hogedrukslang en appendage te voorkomen. Het apparaatmoetopeenvorstvrijeplekbewaardworden. • Volg illustraties in F. G Onderhoud, inspectie en reparaties Erdientaltijdonderhoudaanhetapparaatuitgevoerd te worden als het apparaat na lange tijd in de opslag weer gebruikt wordt. Inspecteer het apparaat en de accessoires voor gebruikaltijdopbeschadigingen.Handelbijschade volgens de genoemde waarschuwingen. • Voergeenonderhouduitdatnietwordtbeschreven indezegebruikershandleiding.Alshetapparaatniet wilstartenofstoppen,pulseert,eenschommelende drukheeft,demotorhapert,zekeringendoorslaan of er geen water uitkomt, zie dan het u het schema voor Fouten opsporen op onze website www.get- started.nilfisk.com.Allereparatiesdienenteworden uitgevoerd in een door Nilfisk erkende werkplaats en met originele Nilfisk reserveonderdelen. • Gebruiksonderhoud in overeenstemming met illustraties in G.
Pagina: 4
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 4 C 120 C 125 C 120 C 125 C 100 / C 105 C 110 C 110 X-TRA / C 110 (NZ) C 125 / C 125 X-TRA C 120 / C 120 X-TRA C 100 C 105 C 110 www www.get-started.nilfisk.com C 100 Basic C 100 C 105 C 110 C 100 Basic Deel 2:3 - Gebruiksaanwijzing
Pagina: 5
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 7 B B2.1 B1.11 B1.12 40º B1.1 B1.4 B1.2 B1.3 B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 B1.9 B1.10 B2.2 B2.3 MPa bar MPa bar
Pagina: 6
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 8 C C1.5 C1.3 C1.4 C1.6 C1.7 C1.8 C1.9 C1.10 20 0.5m C1.1 C1.2
Pagina: 7
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 12 128470040 Roof Cleaner 126411387 Wall Bracket H Part 3:3 - Technische specificaties en Verklaring van overeeenstemming Technische specificaties C 100.7 C 105.7 C 110.7 C 110.7 (NZ) C 110.7 X-TRA C 120.7 C 120.7 X-TRA C 125.7 C 125.7 X-TRA Elektrische specifi caties Unom 220-240 V fnom 50/60 Hz P 1,3 kW 1,4 kW 1,5 kW Inom 6 A 6,5 A Beschermingscategorie Class I/ Class II Class II Beschermingsklasse IP XX IP X5 Hydraulische specifi caties pnom 7 MPa / 70 bar 7,5 MPa / 75 bar 8 MPa / 80 bar 8,5 MPa / 85 bar 9,5 MPa / 95 bar pmax 10 MPa / 100 bar 10,5 MPa / 105 bar 11 MPa / 110 bar 12 MPa / 120 bar 12,5 MPa / 125 bar Q 5,2 l/min / 310 l/h 5,4 l/min / 320 l/h Qmax 7,3 l/min / 440 l/h 7,7 l/min / 460 l/h Max. Waterinlaatdruk pinlet max 1 Mpa / 10 bar Max. Waterinlaattemperatuur tinlet max 40° C Max. waterinlaattemp., aan­ zuigmodus tinlet max 20° C Terugslagkracht Fkickback < 20N Gewicht Mma­ chine 5,1 kg 5,1 kg (C 110.7) / 6 kg 6,2 kg 6,4 kg 6,6 kg Hand-arm vibratie op grond van: Standaardsproeier aha < 2.5 ± 1 m/s2 Geluidsdrukniveau LpA LpA­ standard 69,2 ± 3 dB(A) 71,2 ± 3 dB(A) 71,8 ± 3 dB(A) 69,9 ± 3 dB(A) Gegarandeerd geluidsvermo­ genniveau LWA LwA­ standard 84 dB(A) 86 dB(A) 85 dB(A) 85 dB(A) Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
Merk:
Nilfisk
Product:
Hogedrukreinigers
Model/naam:
C 110.7-5
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands