C 105.5-5 handleiding
Nilfisk C 105.5-5handleiding

Handleiding voor de Nilfisk C 105.5-5 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 17 pagina's.

PDF 17 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk C 105.5-5. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk C 105.5-5 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk C 105.5-5. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk C 105.5-5 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk C 105.5-5

Pagina: 1
3 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL Index 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen.............................3 2 Beschrijving..............................................................................5 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat......................6 4 De drukreiniger gebruiken........................................................7 5 Na gebruik van uw drukreiniger................................................9 6 Onderhoud .............................................................................10 7 Probleemoplossing.................................................................12 8 Verdere informatie..................................................................13 9 Belangrijkste technische gegevens ........................................14 10 Verklaring ...............................................................................14 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen Lees deze hand- leiding zorgvul- dig door voordat u de hogedruk- reiniger voor het eerst gebruikt. Bewaar de handlei- ding voor later. Veiligheidsin- structies met dit symbool moeten worden gerespec- teerd om persoon- lijk gevaar te voorkomen. Veiligheidsinstruc- ties met dit symbool moeten worden gerespecteerd om beschadiging van het apparaat en slechtere prestaties te voorko- men. Met dit symbool worden tips en instructies aangegeven die het werk ver- eenvoudigen en veilig gebruik garanderen.  Laat geen mensen die niet zijn opgeleid voor het gebruik van een hoge-drukreiniger of de handleiding niet hebben gele- zen de machine bedienen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of andere personen zonder as- sistentie of supervisie als hun fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten hen verhinderen van veilig gebruik. Kinderen die- nen onder toezicht gehouden te worden zodat ze niet met het apparaat gaan spelen. Controleer het apparaat op defecten voordat u het in ge- bruik neemt. Als u een defect vindt, start u het apparaat niet en neemt u contact op met uw Nilfisk-distributeur. Let vooral op het volgende punt:  De isolatie van het netsnoer moet perfect zijn en mag geen scheurtjes vertonen. Als het netsnoer bescha- digd is, moet het door een gemachtigde distributeur van Nilfisk worden vervangen. WAARSCHUWING!  Hogedrukspuiten kunnen gevaarlijk zijn. Richt de wa- terspuit nooit op personen, huisdieren, onder stroom staande apparatuur of het apparaat zelf.  Probeer nooit kleding of Gebruikte symbolen voor instructies schoeisel op u zelf of andere personen te reinigen.  Houd de sproeilans stevig vast met beide handen. De sproeilans staat tijdens het gebruik bloot aan een druk van 16,4 N.  De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke nabij- heid van de reinigingsplaats moeten zichzelf beschermen tegen rondvliegende deeltjes die tijdens het gebruik kun- nen losraken. Gebruik een veiligheidsbril en bescher- mende kleren tijdens de be- diening.  Dit apparaat is ontworpen voor het gebruik van schoon- maakmiddelen die zijn bijge- leverd of worden aanbevolen
Pagina: 2
4 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL 1,0 mm² max. 12,5 m 1,5 mm² max. 20 m 2,5 mm² max. 30 m  Als de elektriciteitskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een servicedeal- er of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen. Aansluiting op het lichtnet Respecteer de volgende punten wanneer u de hogedrukreiniger op het lichtnet aansluit:  De elektrische installatie di- ent te worden gedaan door een gecertificeerde elektric- ien en te voldoen aan IEC 364.  Het wordt aangeraden dat de elektriciteitstoevoer van dit apparaat een aardle- kschakelaar heeft die de toevoer onderbreekt wanneer de aardelekstroom 30ms de 30mA overschrijdt. Aansluiting op het water  Aansluiting op het waternet dient volgens de geldende reglementen te geschieden.  De invoerslang kan op het waternetwerk aangesloten worden met een maximale invoerdruk van 10 bar. Deze hogedrukrei- niger mag alleen worden aangeslo- ten op het water- leidingnetwerk als er een officiële terugslagklep is gemonteerd van het type BA overeenkomstig EN1717. De terugslagklep kan worden besteld onder artikelnummer 106411177. De lengte van de slang tussen de terugslagklep en de hogedrukreiniger moet minstens 10 meter zijn om eventuele drukwisselingen op te vangen (minimale diameter van de slang ½"). Indien de machine wordt ge- bruikt om water aan te zuigen (bijvoorbeeld water uit een re- genopvang reservoir) kan geen terugslagklep gebruikt worden. Artikelnummer van de aanbevo- len zuigset: 126411387. Zodra het water voorbij de BA klep is geweest, kan dit niet meer worden gedronken. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreinigin- gen. Als er zand in het toege- voerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra filter aanbrengen. Reparatie en onderhoud WAARSCHUWING! Verwijder altijd de stekker uit het stopcon- tact voordat u onderhoud aan het apparaat verricht. Veiligheidsvoorzieningen Ontlaadklep De ontlaadklep kan de druk verminderen wanneer deze een vooringestelde waarde over- schrijdt. Vergrendeling op het sproei- geweer (7a) (Zie de afbeelding aan het eind van deze hand- leiding): Het sproeigeweer is voorzien van een vergrendeling. Als u de pal activeert, kan het sproeige- weer niet worden gebruikt. Warmtesensor: Een warmtesensor beschermt de motor tegen overbelasting. Wanneer de warmtesensor na een paar minuten is afgekoeld, start het apparaat opnieuw. door Nilfisk. Het gebruik van andere schoonmaakmid- delen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat negatief beïnvloeden.  Gebruik voor de veiligheid al- leen originele reserveonder- delen van of goedgekeurd door Nilfisk.  Hogedrukslangen, fittingen en aansluitstukken zijn be- langrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik alleen slangen, fittingen en aans- luitstukken aanbevolen door Nilfisk.  Gebruik het apparaat niet als een elektriciteitskabel of belangrijke onderdelen van het apparaat beschadigd zijn, zoals veiligheidsappa- ratuur, hoge-drukslangen en sprayhandel.  Het apparaat is bedoeld voor de reiniging van auto’s, tu- inen enz.  Geschikte gehoorbescherm- ing dient te worden gebruikt.  Gebruik het apparaat nooit in een omgeving met ontploff- ingsgevaar. Neem bij twijfel contact op met de plaatsel- ijke autoriteiten.  Het is niet toegestaan as- besthoudende oppervlakken onder hoge druk te reinigen.  Gebruik de hogedrukreiniger niet als het vriest. WAARSCHUWING! Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Snoeren op een haspel moeten altijd volledig worden afgerold om oververhitting van het snoer te voorkomen. Wanneer er een verlengsnoer wordt gebruikt, dienen de stekker en het stopcontact wa- terdicht te zijn en te voldoen aan de hieronder genoemde vereisten voor lengte en kabel- dimensies.
Pagina: 3
5 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL 2 Beschrijving De hogedrukreiniger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik voor: - auto’s, motorfietsen, boten, caravans, aanhangwagens, patio’s/opritten/flagstones, houtwerk, bakstenen, barbe- cues, tuinmeubels, grasmaai- ers Gebruik de hogedrukreiniger alleen voor de in deze handlei- ding beschreven doelen. Respecteer de veiligheidsvoor- schriften om beschadiging van het apparaat, het te reinigen oppervlak of ernstig persoonlijk letsel te voorkomen. 2.1 Toepassingen 2.2 Bedieningselement en belangrijkste eigenschappen Zie de afbeelding aan het eind van deze handleiding. 1 Aan-/uitschakelaar 2 Wateraansluiting met filter (2a) 3 Hogedrukaansluiting 4 Hogedrukslang 5 Netsnoer 6 Click & Clean sproeilans 7 Sproeigeweer met vergren- deling (7a) 8 Click & Clean Tornado- sproeikop (C 105.5) 9 Click & Clean Tornado PR- sproeikop (C 115.3) 10 Click & Clean Powerspeed® sproeikop 11 Click & Clean schuimsproei- er 12 Reinigingsinstrument voor sproeikop 13 Sproeigeweer en sproei- kophouder 14 Modeletiket 15 Netsnoerhouder (C 115.3) 16 Inbussleutel Specificaties: Zie modeletiket (14) van het apparaat. We behouden ons het recht voor de specificaties te wijzigen.
Pagina: 4
6 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat 3.1 Bevestiging van trolley- slanghouder (modellen met trolley-handgreep) 1. Plaats de trolley-handgreep in het apparaat. 2. Zet de handgreep vast door de 2 schroeven vast te draaien. Gebruik de bijge- voegde inbussleutel. 3.2 Bevestiging van snel- koppeling 1. Schroef de snelkoppeling vast op de wateraansluiting (2) Opmerking: het filter (2a) moet altijd in de watertoe- voerleiding wor- den aangebracht om zand, kalksteen en andere onzuiverheden weg te filteren en beschadiging van de pompkleppen te voorkomen. Let op: de garantie vervalt als u het filter niet aanbrengt. 3.3 Bevestiging van de hogedrukslang op het sproeigeweer 1. Monteer de hogedrukslang (4) op het sproeigeweer (7). Ontkoppel de hogedrukslang door de pal in te drukken (A).  A
Pagina: 5
7 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL 4 De drukreiniger gebruiken 4.1 Aansluiting van de hogedrukslang 1. Sluit de hogedrukslang aan op de juiste aansluiting (3). 4.2 Bevestiging van sproei- lans en vastklikbare sproeikoppen Opmerking:de sproeilans (6) heeft een inge- bouwde lagedruk- sproeikop waarmee u vuil kunt wegspoelen 2. Breng de sproeikop aan. Waarschuwing: Wanneer u de vastk- likbare sproeikop- pen bevestigt, moet de pal op de zijkant van de sproeilans (6) opnieuw naar buiten komen. Opmerking: De schuimsproeier (11) heeft een wartelsluiting, die in het gat van de vastklikbare sproeilans moet worden ge- plaatst. Druk op de pal om de vastklik- bare sproeikop los te maken.  1. Duw de sproeilans (6) in het sproeigeweer (7) en schroef de lans vast.
Pagina: 6
8 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL 4.4 Schakel het apparaat in en uit (na aansluiting op een kraan) De sproeilans staat tijdens het gebruik onder druk. Houd deze daarom stevig vast met beide handen. BELANGRIJK: Houd de sproeikop op de grond gericht. 1. Controleer of het apparaat verticaal staat. OPMERKING: Plaats het apparaat niet in hoog gras. 2. Ontgrendel de trekker (7a). 3. Druk op de trekker van het sproeigeweer en laat het water lopen totdat alle lucht uit de slang ontsnapt is. 4. Druk op de aan-/uitschake- laar “I” (1). 5. Druk op de trekker van het sproeigeweer. Pas de afstand en daarmee de druk van de sproeikop altijd aan het te reinigen oppervlak aan. Dek het apparaat tijdens het gebruik niet af en gebruik hem niet in een ruimte zonder adequate ventilatie! Opmerking: Als u het appa- raat langer dan 5 minuten alleen laat of niet ge- bruikt, moet u het uitschakelen met de aan-/uitschakelaar “O” (1): 1. Druk op de aan-/uitschake- laar “O” (1). 2. Verwijder de stekker uit de stroomaansluiting. 3. Sluit de watertoevoer en druk op de trekker om de druk van het apparaat weg te nemen. 4. Vergrendel het sproeigeweer. Wanneer u de trekker van het sproeigeweer loslaat, stopt het apparaat automatisch. Het ap- paraat start opnieuw wanneer u het sproeigeweer opnieuw activeert. 4.3 Wateraansluiting Een gewone tuinslang van 12,5 mm en een lengte van minimaal 10 m en maximaal 25 m is geschikt. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreinigin- gen. Als er zand in het toege- voerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra filter (106411231) aanbrengen. 1. Spoel de tuinslang door met water voordat u deze op het apparaat aansluit. Dit is om te voorkomen dat eventueel zand en vuil uit de tuinslang in het apparaat binnendringt. Opmerking: Controleer of het filter in de watertoevoer- leiding is aangebracht en het niet verstopt is. 2. Sluit de tuinslang met de snelkoppeling aan op de waterkraan (toevoerwater, max. druk: 10 bar, max. tem- peratuur: 40°C). 3. Draai de kraan open. OPMERKING: de aansluiting op het openbare waternet dient volgens de geldende regle- menten te geschieden.
Pagina: 7
9 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL  5 Na gebruik van uw drukreiniger 5.2 Oprollen van netsnoer en hogedrukslang (C 115.3) Rol om ongelukken te voorko- men het netsnoer en de hoge- drukslang altijd goed op. Rol het netsnoer op over de daarvoor bedoelde haken. 5.1 De reiniger opbergen Berg het apparaat op in een vorstvrije ruimte. Verwijder als volgt alle water uit de pomp, slang en accessoires voordat u ze opbergt: 1. Schakel het apparaat uit (druk op de aan-/uitschake- laar “O” (1) en maak de tuins- lang en accessoires los. 2. Start het apparaat opnieuw en druk op de trekker. Laat het apparaat werken totdat er geen water meer uit het sproeigeweer komt. 3. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het contact en rol de slang en het snoer op. 4. Plaats de sproeierhandgreep, sproeikoppen en andere ac- cessoires in de houders van het apparaat. Als het apparaat per ongeluk bevriest, moet u het op bescha- diging controleren. PROBEER NOOIT EEN BE- VROREN APPARAAT TE STARTEN. Vorstschade valt niet onder de garantie. 5.3 Opbergen van accessoires U kunt de standaardaccessoi- res (sproeikoppen, sproeige- weer, sproeilans, schuimsproei- er) op de drukreiniger opslaan.
Pagina: 8
10 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL WAARSCHUWING! Verwijder de stroomstekker altijd uit het contact voordat u tot onderhoud of reiniging o vergaat. Respecteer de volgende pun- ten om langdurig probleemloos functioneren te waarborgen:  Spoel de tuinslang, hoge- drukslang, sproeilans en accessoires door voordat u deze monteert. Verwijder alle stof en zand van de aansluitingen. Zorg dat de pal op de sproeilans niet door zand of vuil wordt geblokkeerd.  Spoel schoonmaakmiddelen na gebruik weg uit de sproei- accessoires.  Reinig de sproeikoppen. Alle reparaties moeten door een erkend reparateur met ori- ginele reserveonderdelen wor- den uitgevoerd. 6 Onderhoud 6.1 Reiniging van het watertoevoerfilter keer per maand of vaker.. Maak het filter voorzichtig los met een schroevendraaier en reinig het. Controleer of het onbeschadigd is voordat u het terugplaatst. Het filter moet altijd in de water- toevoerleiding worden aange- bracht om zand, kalksteen en andere onzuiverheden weg te filteren en beschadiging van de pompkleppen te voorkomen. LET OP: de garantie vervalt als u het filter niet aanbrengt. 6.2 Sproeikoppen reinigen Een verstopte sproeikop een te hoge druk in een pomp veroor- zaken. Daarom moet de sproei- kop onmiddellijk gereinigd worden. 1. Schakel het apparaat uit en verwijder de sproeikop. 2. Reinig de sproeikop. BE- LANGRIJK: Gebruik het reinigingsinstrument voor sproeikoppen (12) alleen wanneer de sproeikop is los- gemaakt. 3. Spoel de sproeikop naar achter met water door. Reinig al naar gelang het ge- bruik het watertoevoerfilter één
Pagina: 9
11 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL 6.3 Reiniging van de ventilatieopeningen van het apparaat Houd het apparaat schoon en zorg dat de koellucht vrij door de ventilatieopeningen kan wor- den gevoerd. 6.4 Verbindingsstukken smeren Smeer de verbindingsstukken geregeld om ze soepel te hou- den en te voorkomen dat de o-ringen uitdrogen.
Pagina: 10
12 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL 7 Probleemoplossing Om overbodige teleurstellingen te voorkomen, moet u de volgende punten controleren voordat u con- tact opneemt met de servicedienst van Nilfisk: Symptoom Oorzaak Aanbevolen oplossing Het apparaat start niet De stekker zit niet in het Steek de stekker in het stopcontact. stopcontact Het stopcontact is defect Probeer een ander stopcontact. Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Defect verlengsnoer Gebruik het apparaat zonder het verleng-snoer. Wisselende druk De pomp zuigt lucht aan Controleer of de slangen en aansluitingen luchtdicht zijn. Kleppen zijn vuil, versleten Reinig ze en plaats ze terug, of neem con- of vastgelopen tact op met een plaatselijke distributeur van Nilfisk. De pompafdichtingen zijn Reinig ze en plaats ze terug, of neem con- versleten tact op met een plaatselijke distributeur van Nilfisk. Het apparaat stopt Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Onjuiste netspanning Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het modeletiket. Warmtesensor geactiveerd Laat de reiniger 5 minuten afkoelen. Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 6.2) geblokkeerd Zekering slaat door Te lichte zekering Gebruik een stroomvoorziening met een hoger amperage dan voor het apparaat nodig is. Gebruik het apparaat zonder het verlengsnoer. Het apparaat pulseert Er zit lucht in de toevoer- Druk op de trekker totdat de normale werk- slang/pomp druk is hersteld. Onvoldoende toevoer van Controleer of de watertoevoer voldoet aan kraanwater de vereiste specificaties (zie modeletiket) N.B.: gebruik geen lange, dunne slangen (min. 13 mm) Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 6.2) geblokkeerd Het waterfilter is verstopt Reinig het filter (zie paragraaf 6.1) Er zit een knik in de slang Trek de slang recht. Het apparaat start en Pomp/sproeigeweer Neem contact met het dichtstbijzijnde en stopt vaak vanzelf lekt servicecentrum van Nilfisk. Het apparaat start maar Pomp/slangen of accessoire Wacht totdat de pomp/slangen/accessoires zijn er komt geen water bevroren ontdooid. uit Geen watertoevoer Sluit de watertoevoer aan. Het waterfilter is verstopt Reinig het filter (zie paragraaf 6.1) Sproeikop verstopt Reinig de sproeikop (zie paragraaf 6.2) Als er een ander probleem dan een van de hiervoor genoemde optreedt, neemt u contact op het uw plaatselijke Nilfisk-distributeur. Service Helpdesk in Nederland : Tel*): +31 (0) 36 546 07 74* Fax: +31 (0) 36 546 07 75 *) bereikbar tussen 9.00 en 12.00 u.
Pagina: 11
13 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL 8 Verdere informatie 8.1 Toestel ter recycling afgeven Het uitgediende toestel onmid- dellijk onbruikbaar maken. 1. De netstekker uittrekken en de aansluitkabel doorknip- pen. Gooi elektrische toestellen nooit in het huisvuil! Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgediende elektrische toestel- len separaat verzameld en voor recycling ter beschikking ge- steld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met uw gemeenteadmini- stratie of uw dichtsbijzijnde leverancier. 8.2 Garantievoorwaarden Nilfisk garandeert hogedruk- reinigers voor huishoudelijk gebruik gedurende een periode van 2 jaar. Als u uw hogedruk- reinigers of accessoires wilt laten repareren, moet u een kopie van de aankoopbon bij- sluiten. Gegarandeerde reparaties wor- den onder de volgende voor- waarden uitgevoerd:  de defecten zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten (slijtage en misbruik vallen niet onder de garantie).  de instructies in de han- dleiding zijn zorgvuldig gerespecteerd.  reparaties of pogingen daar- toe zijn uitsluitend uitgevoerd door personeel dat door Nil- fisk is opgeleid.  er zijn alleen oorspronkelijke accessoires gebruikt.  het apparaat is niet aan mis- bruik blootgesteld (schokken, stoten, vorst enzovoort).  er is alleen water zonder ver- vuilingen gebruikt.  de hogedrukreiniger is niet verhuurd of anderszins voor commerciële doelen gebruikt. Bij door de garantie gedekte reparaties is de vervanging van defecte onderdelen inbegrepen (exclusief verpakking en post/ vervoer). Verder verwijzen we naar uw landelijke verkoopwet- geving. Het apparaat moet met een beschrijving van het probleem naar een van de servicecentra van Nilfisk worden opgestuurd. Niet door de garantie gedekte reparaties worden in rekening gebracht (bijv. storingen als ge- volg van Oorzaken vermeld in de Probleemoplossingstabel van de handleiding).
Pagina: 12
14 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 NL 9 Belangrijkste technische gegevens Type C 105.5-5 C 115.3-6 Toegestane druk bar/MPa 75/7,5 80/8,0 Gewogen toevoer bar/MPa max. 105/10,5 max. 115/11,5 Gewogen toevoer l/min 5,2 5,2 Gewogen invoer kW 1,3 1,4 Gewogen voltage V 230-240 230-240 Max. watertemperatuur °C 40 40 Ingangsdruk bar/MPa 0,15-10/0,015-1,0 0,15-10/0,015-1,0 Geluidsdrukniveau dB(A) 78 78 Gegarandeerd geluids- vermogensniveau dB(A) 93 93 Vibratie conform de norm ISO 5349 m/s2 < 2,5 < 2,5 10 Verklaring Verklaring NNaam en adres van de fabrikant of diens geautoriseerde vertegenwoordiger in de gemeensachp Nilfisk-Advance A/S Industrikvarteret 9560 Hadsund Danmark Naam en adres van de persoon die de technische documentatie bijhoudt Anton Sørensen, General Manager of Technical Operations EAPC Beschrijving van de apparatuur: Naam apparatuur Model Gewogen uitvoervoltage Gewogen frequentie Hogedrukreiniger Nilfisk C 105.5-5 / C 115.3-6 AC 230-240 V 50 Hz Gemeten geluidsvermogensniveau 78 dB(A) Gegarandeerd geluidsvermogensniveau 93 dB(A) Gerelateerde richtlijn Richtlijn 2000/14EC gerelateerd aan de geluidsemissie in de om- geving door apparatuur voor gebruik buitenshuis Verklaring De apparatuur waaraan wordt gerefereerd in dit document voldoen aan alle vereisten in Richtlijn: EG-machinerichtlijn 98/37/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EG-EMV-richtlijn 2004/108/EG EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60335-2-79 EN 55014-1 (2006), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006) Plaats en datum van de declaratie Hadsund, 1 september, 2010 Handtekening
Merk:
Nilfisk
Product:
Hogedrukreinigers
Model/naam:
C 105.5-5
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands