Buddy 18 Inox handleiding
Nilfisk Buddy 18 Inoxhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Buddy 18 Inox in het Duits. Deze PDF handleiding heeft 11 pagina's.

PDF 11 1.1mb
Nilfisk Buddy 18 Inoxhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Buddy 18 Inox. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Buddy 18 Inox en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Buddy 18 Inox. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Buddy 18 Inox zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Buddy 18 Inox

Pagina: 1
36 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Buddy II DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL EN Geachte Nilfisk-klant Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Nilfisk stofzuiger. Zorg dat u voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt dit document zorgvuldig hebt doorgelezen en houd het daarna bij de hand. Functie en bedoeld gebruik De stofzuiger is geschikt voor particulier gebruik, d.w.z. voor huishoudelijk gebruik, hobbyruimtes, autoschoonmaak om er ongevaarlijk stof en niet- ontvlambare vloeistoffen mee op te zuigen. Symbolen voor verschillende aanwijzingen WAARSCHUWING Gevaar dat kan leiden tot ernstige beschadi- gingen en persoonletsel. Belangrijke waarschuwingen WAARSCHUWING • Er mogen geen wijzigin- gen worden aangebracht aan de mechanische, elektrische en thermis- che veiligheidsvoorzie- ningen. • Het apparaat mag wor- den gebruikt door kinde- ren van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of een gebrek aan ken- nis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en inzi- cht hebben in de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. • Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen die niet onder toezicht staan. • Spuit geen water op het bovenste gedeelte van de stofzuiger. Gevaar voor personen, kans op kortsluiting. • Gebruik de stofzuiger nooit als het filter niet geïnstalleerd of bescha- digd is. • De stofzuiger is uitgerust met een blaasfunctie. Blaas de lucht niet de open ruimte in. Gebruik de blaasfunctie alleen met een schone buis. Stof kan gevaar opleve- ren voor de gezondheid. Gevaarlijke stoffen WAARSCHUWING Het opzuigen van gevaar- lijke stoffen kan leiden tot erns- tig persoonletsel of de dood. De volgende stoffen mogen niet worden opgezogen met de stofzuiger:
Pagina: 2
37 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Buddy II DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL EN • gevaarlijk stof • hete materialen (bran- dende sigaretten, hete as enz.) • ontvlambare, explosieve, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, oplos- middelen, zuren, basen enz.) • ontvlambaar, explosief stof (bijv. magnesium- of aluminiumstof enz.) Elektrische aansluiting WAARSCHUWING • Voordat u de stofzuiger in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat de spanning die is aangege- ven op het typeplaatje van de stofzuiger overe- enkomt met de netspan- ning ter plaatse. • Wij adviseren om de sto- fzuiger aan te sluiten via een reststroomonderbre- ker. • De stofzuiger mag niet worden gebruikt als de stroomkabel of stekker tekenen van beschadi- ging vertonen. Controleer de kabel en stekker re- gelmatig op beschadigin- gen. Als de stroomkabel is beschadigd, dan moet deze worden vervan- gen door Nilfisk Service of een elektricien om gevaar te voorkomen, alvorens de stofzuiger opnieuw in gebruik wordt genomen. • Hanteer de stroomkabel of stekker niet met natte handen. • Trek de stekker niet los door aan de kabel te tre- kken. Houd bij het los- halen de stekker vast en niet de kabel. De stekker moet altijd uit het stop- contact worden gehaald voordat wordt begonnen met onderhouds- of repa- ratiewerkzaamheden aan de machine of de kabel. Onderhoud Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden aan de machine verricht. De stofzuiger recyclen De emballagematerialen kunnen worden gerecycled. Recycle vervangen onderdelen in plaats van deze bij het huisvuil te gooien. U kunt de emballage ook achterlaten bij uw Nilfisk-dealer, zodat deze zorg kan dragen voor het recyclen ervan. Zoals aangegeven in de WEEE-richtlijn 2012/19/EC over oude elektrische en elektronische apparaten, moeten gebruikte elektrische artikelen apart worden ingezameld en op ecologische wijze worden gere- cycled. Neem contact op met de gemeente of de dichtstbijzijnde dealer voor nadere informatie.
Pagina: 3
38 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Buddy II DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL EN Garantie Nilfisk biedt twee jaar garantie op de stofzuiger voor huishoudelijk gebruik. Als u de stofzuiger ter repara- tie inlevert, dient u een kopie van de kwitantie bij te voegen. Garantiereparaties worden op de volgende voorwa- arden uitgevoerd: • het gebrek is veroorzaakt door materiaal- of productiefouten. (slijtage en foutief gebruik vallen niet onder de garantie). • de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding zijn nauwgezet gevolgd. • de reparatie is niet uitgevoerd of deels uitgevoerd door reparateurs die niet door Nilfisk zijn opge- leid. • alleen originele onderdelen zijn gebruikt. • het product is niet blootgesteld aan misbruik zoals slagen, stoten of vorst. • de stofzuiger is niet verhuurd of anderszins com- mercieel gebruikt. Batterijen, lampen en slijtagedelen zijn uitgesloten van de garantie. Bij gebreken die ontstaan gedurende de garan- tieperiode en die bij Nilfisk worden gemeld, zal Nilfisk, naar eigen oordeel, de schade repareren, de eenheid vervangen of de aankoopprijs vergoeden bij inlevering van de eenheid. Na opening van de be- huizing vervalt de garantie. Daarna kan geen beroep meer worden gedaan op de garantie. De wetteli- jke garantierechten van de consument blijven van kracht. Productiefouten dienen te worden gemeld bij de fabrikant. Ook in dit geval blijven de wettelijke garantierechten van kracht. Vloeistoffen opzuigen Voor het opzuigen van vloeistoffen altijd de filter- zak verwijderen. Plaats een filter voor nat gebruik. Controleer of de vlotter goed werkt. Als schuim of vloeistof uit de machine ontsnapt, stop dan onmidde- llijk met stofzuigen en leeg de tank. Aansluiting van elektrische apparaten Gebruik het stopcontact op de stofzuiger uitsluitend voor het doel dat is aangegeven in de gebruiksaan- wijzingen. Voordat u een apparaat aansluit op het apparaatstopcontact: 1. Schakel de stofzuiger uit. 2. Schakel het aan te sluiten apparaat uit. WAARSCHUWING! Volg de gebruiksaanwijzin- gen en veiligheidsvoorschriften voor de appara- ten die worden aangesloten op de het stopcon- tact voor elektrische gereedschappen. Rol de kabel altijd volledig uit voordat u de stofzuiger gebruikt. 3. WAARSCHUWING! IP24 alleen wanneer water- dicht deksel gesloten is en zonder plug. Het stroomverbruik van het aangesloten apparaat mag niet hoger zijn dan wat is aangegeven op het typeplaatje van de stofzuiger. De aangegeven bedrijfsspanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de netspanning. Identificatie van de onderdelen (zie afb. 1&2, pag. 4) A. Aan/uit schakelaar B. Stopcontact voor elektrisch gereedschap* C. Aansluiting zuigslang D. Aansluiting blaasfunctie E. Opslagruimte accessoires F. Opslag voor kabel G. Bevestigingshaak * Afhankelijk van het model
Pagina: 4
39 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Buddy II DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL EN Gebruiksaanwijzingen De stofzuiger aanzetten Aan/Uit – stand “A” (zie pag. 38) Schakelaar “0-I” Schakelaar- stand Functie I Aan 0 Uit Filter vervangen (zie afb. 4, pag. 4) 1. Sluit de stroomvoorziening af. 2. Draai de filterschijf tegen de klok in. Verwijder het filter voorzichtig en controleer op beschadi- gingen. Vervang indien nodig het filter en gooi het oude filter weg volgens de geldende regels. Maak bij gebruik van een nat en droog filter het filter schoon met perslucht (houd voldoende afstand van het filter om beschadigingen door de luchtstroom te voorkomen) of spoel het filter af in water. Laat het filter drogen voor gebruik. 3. Maak de afdichtzones van het filter zorgvuldig schoon, plaats het filter terug en draai het filter met de klok mee vast. I 0 Technische specificaties Model Buddy II 12 Buddy II 18 Buddy II 18 Inox Buddy II 18T Buddy II 18T Inox EU, UK, ZA, AU, CN EU, UK, ZA, AU, CN EU, UK, ZA, AU, CN EU, UK, ZA, AU, CN EU, UK 12 l 18 l 18 l Inox 18 l met elektrische connector 18 l Inox met elektrische connector Spanning (V) 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 PNOM (W) 1150 1150 1150 1150 1150 Pmax (W) 1250 1250 1250 1250 1250 Stopcontact max (W) NA NA NA 1100 1100 IP X4 X4 X4 X4 X4 Tankcapaciteit 12 18 18 18 18 Tankmateriaal Plastic Plastic Metalen Plastic Metalen Netsnoer - lengte (m) 4 4 4 6 6 Vervanging van de filterzak 1. Sluit de stroomvoorziening af. 2. Draai de kartonnen flap op de inlaatopening voor- zichtig linksom en verwijder de gebruikte filterzak. Ontdoe u van de filterzak volgens de geldende regels. 3. Plaats de nieuwe filterzak door deze voorzichtig op de inlaatopening te drukken en deze daarna rechtsom te draaien. Nilfisk raadt altijd aan om gebruik te maken van originele Nilfisk-stofzakken, geschikt voor fijne stof.. Off On
Pagina: 5
40 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Buddy II DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL EN Verklaring van overeenstemming Ondergetekende, Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Broendby DENEMARKEN verklaart hierbij dat het Product: Stofzuiger voor nat en droog gebruik Beschrijving: 230-240V, 50/60 Hz, IPX4 Type: Buddy II voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Op grond van de bepalingen in: 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU Hadsund, 04-10-2017 Esben Graff VP Portfolio Management, Consumer
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Buddy 18 Inox
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Duits, Nederlands