Attix 30-01PC handleiding
Nilfisk Attix 30-01PChandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Attix 30-01PC in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 28 pagina's.

PDF 28 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Attix 30-01PC. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Attix 30-01PC en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Attix 30-01PC. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Attix 30-01PC zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Attix 30-01PC

Pagina: 1
1 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 1 Belangrijke veiligheids- aanwijzingen 2 Beschrijving 3 Vóór de inbedrijfstelling 4 Bediening/gebruik 5 Toepassingsgebieden en werkmethoden 6 Na het gebruik 7 Onderhoud 8 Eliminatie van storingen 9 Allerlei Inhoudsopgave ............................................................................................2 2.1 Bedieningselementen...........................................................6 2.2 Bedieningspaneel.................................................................7 3.1 Gerät zusammenbauen........................................................8 3.1.1 Toebehoren uit de verpakking nemen 1) ...............................8 3.1.2 Zuigbuishouder aan de zuigbuis bevestigen 1) .....................8 3.2 Batterij laden en inzetten (ATTIX 30-01 PC BATT)...............8 3.3 Stofzak inzetten ...................................................................9 4.1 Aansluitingen......................................................................11 4.1.1 Zuigslang aansluiten ..........................................................11 4.1.2 Elektrische aansluiting........................................................11 4.2 Toestel inschakelen............................................................11 4.2.1 Schakelaar „ 0-I “ 1) .............................................................11 4.2.2 Schalter „ auto-0-I “ 1) ..........................................................11 4.2.3 Zuigkrachtregeling 1) ...........................................................12 4.2.4 Auto-on/off-bedrijf – schakelstand„auto“ 1) ..........................12 4.3 Filterelement reinigen.........................................................13 4.3.1 Filterelement reinigen " Push & Clean " (ATTIX 30- / 40- / 50-xx PC)...............................................13 4.3.2 Filterelement reinigen " XtremeClean " (ATTIX 30- / 40- / 50-xx XC)...............................................13 5.1 Werktechnieken..................................................................14 5.1.1 Droge stoffen opzuigen ......................................................14 5.1.2 Vloeistoffen opzuigen.........................................................14 6.1 Zuiger uitschakelen en opbergen.......................................15 7.1 Onderhoudsschema ..........................................................16 7.2 Onderhouds-werkzaamheden............................................16 7.2.1 Vuilreservoir leegmaken.....................................................16 7.2.2 Afvoerzak vervangen..........................................................17 7.2.3 Afvoerzak vervangen..........................................................18 7.2.4 Filterelement vervangen (Push & Clean System) ..............19 7.2.5 Filterelement vervangen (XtremeClean System) ...............20 ..........................................................................................21 9.1 Machine voor recycling beschikbaar maken.......................22 9.2 Garantie..............................................................................22 9.3 Keuringen...........................................................................22 9.4 EG-conformiteitsverklaring.................................................22 9.5 Technische gegevens.........................................................23 9.6 Toebehoren ........................................................................23
Pagina: 2
2 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Markering van aanwijzingen Vooraleer u het toestel in bedrijf stelt, moet u in elk geval dit document doorlezen en het binnen handbereik bewaren. GEVAAR Gevaar dat onmiddellijk tot zware en irreversibele verwon- dingen of tot de dood leidt. WAARSCHUWING Gevaar dat tot zware verwondingen of tot de dood kan lei- den. VOORZICHTIG Gevaar dat tot lichte verwondingen of materiële schade kan leiden. Het toestel mag • alleen door personen gebruikt worden die qua hantering geïnstru- eerd zijn en uitdrukkelijk de opdracht gekregen hebben het toestel te bedienen • alleen onder toezicht bedreven worden • Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclu- sief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermo- gens of een gebrek aan ervaring en kennis. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. 1. Iedere werkwijze die een gevaar zou kunnen opleveren voor de veiligheid is verboden. 2. Nooit zonder filter zuigen! 3. In de volgende situtaties het toestel uitschakelen en de netstek- ker uittrekken: - vóór het reinigen en onderhouden - vóór het vervangen van delen - vóór het ombouwen van het toestel - bij schuimontwikkeling of vloeistofuittreding Voor het bedienen van de machine gelden de ter plaatse van toe- passing zijnde nationale bepalingen. Behalve de gebruiksaanwijzing voor het bedrijf en de in het land van gebruik geldende bindende regels t.a.v. het voorkomen van ongeval- len dienen ook de algemeen erkende vaktechnische regels m.b.t. het veilig en vakkundig werken in acht te worden genomen.
Pagina: 3
3 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Transport 1. Vóór het transport alle vergrendelingen van het vuilreservoir slui- ten. 2. Het toestel niet kippen als zich vloeistof in het vuilreservoir be- vindt. 3. Het toestel niet met een kraanhaak omhoogheffen. Opslag 1. Toestel droog en vorstbestendig opslaan. Elektrische aansluiting 1. Er wordt aanbevolen dat het toestel via een aardlekschakelaar wordt aangesloten. 2. De ordening van de onder spanning staande delen (stopcon- tacten, stekkers en koppelingen) en het leggen van het verleng- snoer zodanig kiezen dat de veiligheidsklasse behouden blijft. 3. De stekkers en de koppelingen van de netaansluitings- en ver- lengleidingen moeten waterdicht zijn. Verlengleidingen 1. Als verlengsnoer alleen de door de producent aangegeven of een hoogwaardigere uitvoering gebruiken. 2. Bij gebruik van een verlengsnoer op de minimumdiameter van het snoer letten: Kabellengte Diameter < 16 A < 25 A Tot 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2 20 tot 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2 Gebruiksdoeleinde van de machine Het toestel is geschikt voor het opzuigen van droge, niet-brandbare stoffen en vloeistoffen. Het toestel is geschikt voor het industrieel gebruik zoals bijv. in • hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren, ver- huurbedrijven Ieder verdergaand gebruik geldt als niet-reglementair. Voor schade als gevolg van niet-reglementair gebruik is de fabrikant niet aan- sprakelijk. Tot het reglementaire gebruik behoort ook dat de door de fabrikant voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en reparatievoorwaarden worden nageleefd.
Pagina: 4
4 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Garantie Voor de garantie en de vrijwaring gelden onze algemene handels- voorwaarden. Eigenmachtige veranderingen aan het toestel, de inzet van ver- keerde reservedelen en toebehoren alsook het gebruik niet-conform de voorschriften sluiten een aansprakelijkheid van de producent uit voor de daaruit voortvloeiende schade. Keuringen Elektrotechnische keuringen moeten volgens de bepalingen van de veiligheidsvoorschriften (BGV A3) en overeenkomstig DIN VDE 0701 deel 1 en deel 3 worden uitgevoerd. Deze keuringen dienen conform DIN VDE 0702 in regelmatige intervallen en na reparaties of wijzigingen aan de stofzuiger te worden uitgevoerd. Acculader Alleen de accu inleggen die met de acculader wordt geleverd. Bij an- dere batterijen bestaat explosiegevaar. Alkalinebatterijen of andere primaire batterijen mogen in geen geval worden geladen. Accu’s of batterijen nooit met geweld openen of in het vuur gooien. De acculader alleen in gesloten, droge ruimtes gebruiken. Het toe- stel tegen vochtigheid en regen beschermen om brandgevaar of het gevaar van een elektrische schok uit te sluiten. De acculader • niet in bedrijf stellen als de netstekker of het huis beschadigd is • niet openen of ombouwen • buiten het bereik van kinderen houden • niet zonder toezicht gebruiken • na het gebruik van het net scheiden • alleen bij uitgetrokken netstekker met een droge doek reinigen • mag alleen door geautoriseerd geschoold personeel worden her- steld
Pagina: 5
5 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing GEVAAR Onder spanning staande delen in het bovenste deel van de zuiger. Het contact met delen die onder spanning staan, leidt tot zware of dodelijke verwondingen. 1. Het bovenste deel van de zuiger nooit met water afspui- ten. GEVAAR Elektrische schok door defecte netaansluitingsleiding. Het aanraken van een defecte netaansluitingsleiding kan tot zware en dodelijke verwondingen leiden. 1. Netaansluitkabel niet beschadigen (bijv. overrijden, trek- ken, knellen). 2. Netaansluitkabel regelmatig op beschadigingen resp. slijtageverschijnselen controleren. 3. Een defecte netaansluitingsleiding vóór het verder ge- bruik van het toestel door de Nilfisk-Alto-service of een elektromonteur laten vervangen. VOORZICHTIG Toestelcontactdoos*) . De toestelcontactdoos is alleen voorzien voor de in de ge- bruiksaanwijzing aangegeven doeleinden. 1. De aansluiting van andere toestellen kan tot materiële schade leiden. 2. Vóór het insteken van een toestel de zuiger en het aan te sluiten toestel uitschakelen. 3. De gebruiksaanwijzing van het aan te sluiten toestel lezen en de daarin vermelde veiligheidsinstructies na- leven. VOORZICHTIG Beschadiging door ongeschikte netspanning. Het toestel kan worden beschadigd als het op een onge- schikte netspanning wordt aangesloten. 1. Overtuigt u er zich van dat de op het typeplaatje ver- melde spanning overeenkomt met de plaatselijke net- spanning. Gevarenbronnen Elektriciteit
Pagina: 6
6 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Vloeistoffen opzuigen VOORZICHTIG Vloeistoffen opzuigen. Brandbare vloeistoffen mogen niet worden opgezogen. 1. Vóór het opzuigen van vloeistoffen moet principieel de filterzak/afvoerzak alsook de werking van de vlotter resp. de waterstandbegrenzing worden gecontroleerd. 2. Het gebruik van een separaat filterelement of filterzeef wordt aanbevolen. 3. Bij schuimontwikkeling het werk onmiddellijk beëindigen en het reservoir leegmaken. Gevaarlijke materialen WAARSCHUWING Gevaarlijke materialen. Het zuigen van gevaarlijke materialen kan tot zware of do- delijke verwondingen leiden. 1. De volgende materialen mogen niet worden opgezo- gen: - voor de gezondheid gevaar - hete materialen (smeulende sigaretten, hete as enz.) - brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen (b.v. benzine, oplosmiddelen, zuren, logen enz.) - brandbare, explosieve soorten stof (b.v. magnesium-, aluminiumstof enz.). Reservedelen en toebehoren VOORZICHTIG Reservedelen en toebehoren. Het gebruik van niet-originele reservedelen en toebehoren kan de veiligheid van het toestel benadelen. 1. Alleen reservedelen en toebehoren van Nilfisk-Alto ge- bruiken. 2. Alleen de met het toestel geleverde of in de gebruiks- aanwijzing vastgelegde borstels gebruiken. Vuilreservoir leegmaken VOORZICHTIG Milieugevaarlijke zuigmaterialen. Zuigmaterialen kunnen een gevaar voor het milieu vor- men. 1. Het zuiggoed overeenkomstig de wettelijke bepalingen afvoeren.
Pagina: 7
7 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 2 Beschrijving 2.1 Bedieningselementen 1 Handvat met geleiding voor het opwikkelen van het netsnoer 2 Bevestigingspunt voor zuigbuishouder 3 Sluitklem 4 Zwenkwiel 5 Vuilreservoir 6 Inlaatfitting 7 Toestelschakelaar 8 Stopcontact toestel 1) 9 Activeringsknop voor filterreiniging 1) 1 7 2 3 8 5 4 9 6 ATTIX 30 ATTIX 50 ATTIX 40
Pagina: 8
8 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 2.2 Bedieningspaneel auto ATTIX 30- / 40- / 50-01 ATTIX 30- / 40- / 50-11 ATTIX 30- / 40- / 50-21 ATTIX 30-01 PC BATT
Pagina: 9
9 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 3.1 Gerät zusammenbauen 3.1.1 Toebehoren uit de verpakking nemen 1) 1. Toestel en toebehoren uit de verpakking nemen. 2. De netstekker mag nog niet in een stopcontact zijn ge- stoken. 3. De sluitklemmen (A) openen en het bovendeel van de zuiger verwijderen. 4. De toebehoordelen 1) uit het vuilreservoir en de verpak- king nemen. 1. De zuigbuishouder aan de zuigbuis bevestigen. 3.1.2 Zuigbuishouder aan de zuigbuis bevestigen 1) 3 Vóór de inbedrijfstelling 3.2 Batterij laden en inzetten (ATTIX 30-01 PC BATT) 1. De stekker van de batte- rijlader in een volgens de voorschriften geïnstalleerde wandcontactdoos steken. 2. De batterij in de batterijlader zetten. A A 1. 2. 3.
Pagina: 10
10 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 3. Na beëindiging van het laadproces (display 100% schijnt) de batterij uit de bat- terijlader nemen. 4. De batterij in de zuiger zet- ten en het batterijdraag- handvat neerklappen om de batterij te vergrendelen. 3.3 Stofzak inzetten 1. De netstekker mag nog niet in een stopcontact zijn ge- stoken. 2. De sluitklemmen (A) openen en het bovendeel van de zuiger verwijderen. 3. De stofzak in het vuilreser- voir leggen. A A
Pagina: 11
11 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing A A 4. De stofzakmof krachtig op de inlaatfitting drukken. 5. Het bovendeel van de zuiger opzetten. 6. De sluitklemmen (A) sluiten. Op de juiste zitting van de sluitklemmen letten.
Pagina: 12
12 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 4.2 Toestel inschakelen 4.2.1 Schakelaar „ 0-I “ 1) Schakel- stand Functie 0 Uit auto Auto On/Off I Aan / manueel bedrijf Schakel- stand Functie 0 Uit I Aan 4.2.2 Schalter „ auto-0-I “ 1) 4 Bediening/gebruik 4.1 Aansluitingen 4.1.1 Zuigslang aansluiten 4.1.2 Elektrische aansluiting De op het typeplaatje aangegeven bedrijfsspanning moet overeen- komen met de spanning van het stroomnet. 1. Erop letten dat de zuiger is uitgeschakeld. 2. De stekker van de aansluitka- bel in een stopcontact steken dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. 1. De zuigslang aansluiten. auto
Pagina: 13
13 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 4.2.3 Zuigkrachtregeling 1) Schakel- stand Functie De zuigkrachtre- geling maakt het mogelijk dat het zuigvermogen aan verschil- lende zuigtaken wordt aange- past. 4.2.4 Auto-on/off-bedrijf – schakelstand„auto“ 1) De zuiger wordt met het aange- sloten elektrowerktuig in- en uitge- schakeld. Vuil wordt onmiddellijk aan de stofbron opgenomen. Reglementair mogen alleen stof- technisch goedgekeurde stofver- wekkende apparaten worden aan- gesloten. Maximale vermogensopname van het aan te sluiten elektrisch toestel: zie hoofdstuk „Technische gege- vens“. Voordat de schakelaar in de stand „auto“ wordt gedraaid erop letten dat het aangesloten elektrisch toe- stel is uitgeschakeld. 1. Zuiger uitschakelen. 2. Het elektrowerk- tuig uitschakelen. 3. Het elektrowerktuig en de zuiger met de zuigslang ver- binden. 4. De stekker van het elek- trowerktuig in het stop- contact van het toestel aan het bedieningspa- neel van de zuiger steken. 5. De zuiger inschakelen, scha- kelstand "auto". 6. Het elektrowerktuig inscha- kelen. De zuigmotor start bij het inschakelen van het aan- gesloten elektrowerktuig. Na het uitschakelen van het elektrisch toestel loopt de stofzuiger nog een kort moment na opdat het in de zuigslang aanwezige stof in de veiligheidsfilterzak wordt gezogen. auto auto
Pagina: 14
14 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 4.3 Filterelement reinigen 4.3.1 Filterelement reinigen " Push & Clean " (ATTIX 30- / 40- / 50-xx PC) Alleen bij het zuigen zonder stofzak en zonder inlegdoekfilter. Filter Cleaning System Als het zuigvermogen daalt: 1. De schakelaar in de stand "I" (maximaal zuigvermogen) bren- gen. 2. Met de handpalm de opening van het zuighulpstuk of van de zuigslang afsluiten. 3. 3. De bedieningsknop voor de filterreiniging 3x indrukken. De lamellen van het filterelement worden door de daarbij ontstane luchtstroom van vastzittend stof ontdaan. 4.3.2 Filterelement reinigen " XtremeClean " (ATTIX 30- / 40- / 50-xx XC) Alleen bij het zuigen zonder inlegdoek- filter. 10 sec. Om een constant zuigvermogen te garanderen wordt het filterele- ment tijdens het bedrijf automatisch gereinigd. Bij extreem sterke vervuiling van het filterelement bevelen wij een complete reiniging aan: 1. De zuiger uitschakelen. 2. De zuigmond- of zuigslangopening met de handpalm afsluiten. 3. De toestelschakelaar in de stand „I“ brengen en de zuiger ca. 10 seconden bij gesloten zuigslangopening laten lopen.
Pagina: 15
15 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 5 Toepassingsgebieden en werkmethoden 5.1 Werktechnieken Extra toebehoren, zuighulpstukken en zuigslangen kunnen - indien deze correct worden gebruikt - het reinigingseffect versterken en de reinigingsinspanning verkleinen. Een effectieve reiniging wordt bereikt door rekening te houden met een klein aantal richtlijnen, gecombineerd met uw eigen ervaringen op speciale gebieden. Hier volgen enkele belangrijke aanwijzingen. 5.1.1 Droge stoffen opzuigen Vóór het opzuigen van droge stoffen moet altijd een afvoerzak in het reservoir zijn geplaatst (bestelnr.: zie paragraaf „Toebehoren“). Het opgezogen materiaal kan dan vervolgens op eenvoudige en hygië- nische wijze worden afgevoerd. Na het opzuigen van vloeistoffen is het filterelement vochtig. Een vochtig filterelement raakt sneller dicht indien droge stoffen worden opgezogen. Om deze reden moet het filterelement vóór het droog- zuigen worden uitgespoeld en gedroogd of door een droog filterele- ment worden vervangen. 5.1.2 Vloeistoffen opzuigen Vóór het opzuigen van vloeistoffen moet principieel de filterzak/af- voerzak uit het vuilreservoir nemen. Het gebruik van een separaat filterelement of filterzeef wordt aanbe- volen. Geldt niet voor XC-machines. Bij schuimontwikkeling het werk onmiddellijk beëindigen en het re- servoir leegmaken. Ter vermindering van de schuimontwikkeling de schuimdoder Nilfisk- Alto Foam Stop gebruiken (bestelnr.: zie hoofdstuk „Toebehoren“).
Pagina: 16
16 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 6 Na het gebruik 6.1 Zuiger uitschakelen en opbergen 1. Het toestel uitschakelen en de netstekker uit het stop- contact trekken. 2. Het netsnoer aan de hand- greep (A) opwikkelen. Met het oprollen aan het huis be- ginnen en niet aan het stek- kereinde opdat het netsnoer niet in elkaar draait. 3. Het vuilreservoir leegmaken, de zuiger reinigen. 4. Na het opzuigen van vloei- stoffen: het bovendeel van de zuiger separaat afstellen opdat het filterelement kan drogen. 5. De zuigbuis met de vloer- zuigmond (B) in de houders hangen en het toebehoren (C) opbergen. 6. De stofzuiger in een droge ruimte opslaan, beschermd tegen onbevoegd gebruik. A B C
Pagina: 17
17 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 7 Onderhoud 7.1 Onderhoudsschema Na het werk Indien nodig 7.2.1 Vuilreservoir leegmaken  7.2.2 Filterzak vervangen  7.2.3 Afvoerzak vervangen  7.2.4 Filterelement vervangen (Push&Clean)  7.2.5 Filterelement vervangen (XtremeClean)  7.2 Onderhouds- werkzaamheden 7.2.1 Vuilreservoir leegmaken Na het leegmaken: De reservoir- rand en de afdichtingen in de tus- senring en het bovenste zuigerdeel reinigen vooraleer deze opnieuw opgezet worden. Als de afdichting of de gleuf vuil of beschadigd is, daalt het zuigvermo- gen. Vooraleer de zuigslang opnieuw ingestoken wordt, moeten de in- laatfitting en de slangmof gereinigd worden. 1. Het toestel uitschakelen en de netstekker uit het stop- contact trekken. 2. De sluitklemmen (A) openen en het bovendeel van de zuiger verwijderen. 3. Het zuiggoed uitgieten. 4. Het zuiggoed overeen- komstig de wettelijke voorschriften wegdoen. 5. Het bovendeel van de zuiger opzetten. 6. De sluitklemmen (A) sluiten. Op de juiste zitting van de sluitklemmen letten. A A A A
Pagina: 18
18 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 7.2.2 Afvoerzak vervangen 1. Het toestel uitschakelen en de netstekker uit het stop- contact trekken. 2. De sluitklemmen (A) openen en het bovendeel van de zuiger verwijderen. Wegnemen van de stofzak: 3. De stofzakmof (B) voorzich- tig van de inlaatfitting (C) trekken. 4. De stofzakmof met de sluiter (D) sluiten. 5. De stofzak volgens de wette- lijke bepalingen verwijderen. Inzetten van de stofzak: 6. Het vuilreservoir reinigen. 7. De stofzak (B) in het vuilre- servoir leggen. 8. De stofzakmof krachtig op de inlaatfitting drukken. 9. Het bovendeel van de zuiger opzetten. 10.De sluitklemmen (A) sluiten. Op de juiste zitting van de sluitklemmen letten. A A C B D A A
Pagina: 19
19 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 7.2.3 Afvoerzak vervangen 1. Het toestel uitschakelen en de netstekker uit het stop- contact trekken. 2. De sluitklemmen (A) openen en het bovendeel van de zuiger verwijderen. Wegnemen van de afvoerzak: 3. De afvoerzak met het snoer (B) sluiten. 4. De afvoerzakmof voorzichtig van de inlaatfitting (C) trek- ken. 5. De afvoerzakmof (D) met de sluiter sluiten. 6. De afvoerzak volgens de wettelijke bepalingen verwij- deren. Inzetten van de afvoerzak: 7. Het vuilreservoir reinigen. 8. Een nieuwe afvoerzak in het vuilreservoir leggen. 9. Erop letten dat de ventila- tieopeningen (E) van de afvoerzak zich in het bin- nenste van het vuilreservoir bevinden. 10.De stofzakmof krachtig op de inlaatfitting drukken. 11.De bovenste rand van de afvoerzak over de rand van het vuilreservoir trekken. 12.Het bovendeel van de zuiger opzetten. 13.De sluitklemmen (A) sluiten. Op de juiste zitting van de sluitklemmen letten. A A E B C D A A
Pagina: 20
20 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 7.2.4 Filterelement vervangen (Push & Clean System) Nooit zonder filter zuigen! 1. Het toestel uitschakelen en de netstekker uit het stop- contact trekken. 2. De sluitklemmen (A) openen en het bovendeel van de zuiger verwijderen. Filterelement afnemen: 3. De filterspanschijf tegen de wijzers van de klok in draai- en en afnemen. 4. Het filterelement voorzichtig afnemen. 5. De filterdichting (B) reinigen, op beschadiging controleren en indien nodig vervangen. Filterelement inzetten: 6. Het nieuwe filterelement in- zetten. 7. De filterspanschijf aanbren- gen en vast vergrendelen door met de wijzers van de klok mee te draaien. 8. Het gebruikte filterelement overeenkomstig de wette- lijke bepalingen verwijderen. 9. Het bovendeel van de zuiger opzetten. 10.De sluitklemmen (A) sluiten. Op de juiste zitting van de sluitklemmen letten. A A A A B
Pagina: 21
21 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 7.2.5 Filterelement vervangen (XtremeClean System) Nooit zonder filter zuigen! 1. Het toestel uitschakelen en de netstekker uit het stop- contact trekken. 2. De sluitklemmen (A) openen en het bovendeel van de zuiger verwijderen. Filterelementen afnemen: 3. De filterspanner (B) openen. 4. Beide cassettes met fil- terelementen voorzichtig afnemen. Filterelementen inzetten: 5. Nieuwe filterelementen (C) in de cassettes (D) zetten. 6. De cassettes met de filterele- menten in het bovendeel van de zuiger zetten. 7. De filterspanner (B) vergren- delen. 8. De gebruikte filterelemen- ten volgens de wettelijke bepalingen verwijderen. 9. Het bovendeel van de zuiger opzetten. 10.De sluitklemmen (A) sluiten. Op de juiste zitting van de sluitklemmen letten. A A A A B B C D B
Pagina: 22
22 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 8 Eliminatie van storingen Storing Oorzaak Eliminatie ‡ Motor draait niet > Zekering van het stopcontact is uitgeschakeld. • Zekering inschakelen. > Overbelastingsbeveiliging is geactiveerd. • De stofzuiger uitschakelen, ca. 5 minuten laten afkoelen. Indien de stofzuiger niet opnieuw kan worden ingeschakeld, moet de Nilfisk- Alto-klantenservice worden geraadpleegd. > Motor defect. • Motorvervanging door Nilfisk- Alto-Service laten doorvoeren. ‡ Motor draait niet bij automatisch bedrijf 1) > Elektrisch gereedschap defect of niet juist aangesloten. • De werking van het elektrisch gereedschap controleren resp. de stekker vast insteken. > Vermogensopname van het elektrisch werktuig te gering. • Op minimumvermogensopname van P>40 W letten. ‡ Verminderd zuigvermogen > Zuigkrachtregeling1) op te gering zuigvermogen ingesteld. • De zuigkracht overeenkomstig hoofdstuk „Zuigkrachtregeling“. > Zuigslang/zuigmond verstopt. • De zuigslang/zuigmond reinigen. > Reservoir, afvoerzak of stofzak vol. • Zie hoofdstuk “Reservoir leegmaken" of "Afvoerzak, stofzak vervangen”. > Filterelement vervuild. • Zie hoofdstuk „Filterelement reinigen“ resp. „Filterelement vervangen“. > De afdichting tussen het reservoir en het bovendeel van de zuiger is defect of ontbreekt. • De afdichting vervangen. > Reinigingsmechanisme defect • Nilfisk-Alto-Service informeren. ‡ Zuiger wordt tijdens het natzuigen uitgeschakeld > Reservoir vol • Het toestel uitschakelen. Het reservoir leegmaken. ‡ Spanningsschommelingen > Te hoge impedantie van de spanningsvoorziening. • Het toestel op een ander stopcontact aansluiten dat zich dichter bij de zekeringenkast bevindt. Er zijn geen spanningsschommelingen boven 7% te verwachten als de impedantie op het overdrachtspun 0.15  bedraagt.
Pagina: 23
23 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 9 Allerlei 9.1 Machine voor recycling beschikbaar maken Het uitgediende toestel on-middellijk onbruikbaar maken. 1. De netstekker uittrekken. 2. De aansluitkabel doorknippen. 3. Gooi elektrische toestellen nooit in het huisvuil! Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moe- ten uitgediende elektrische toestellen separaat verzameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden. 9.2 Garantie Voor de garantie en de vrijwaring gelden onze algemene handels- voorwaarden. Eigenmachtige veranderingen aan het toestel, de inzet van ver- keerde reservedelen en toebehoren alsook het gebruik niet-conform de voorschriften sluiten een aansprakelijkheid van de producent uit voor de daaruit voortvloeiende schade. 9.3 Keuringen Elektrotechnische keuringen moeten volgens de bepalingen van de veiligheidsvoorschriften (BGV A3) en overeenkomstig DIN VDE 0701 deel 1 en deel 3 worden uitgevoerd. Deze keuringen dienen conform DIN VDE 0702 in regelmatige intervallen en na reparaties of wijzigingen aan de stofzuiger te worden uitgevoerd. De stofzuiger voldoet aan de bepalingen van de norm IEC/EN 60335-2-69. 9.4 EG-conformiteitsverklaring EG-conformiteitsverklaring Product: Stofzuiger voor nat en droog gebruik Type: ATTIX 30 / 40 / 50 Het ontwerp van de unit stemt overeen met de volgende geldende bepalingen: EG Machinerichtlijn 2006/42/EG EG EMC-richtlijn 2004/108/EG EU RoHS-Richtlijn 2011/65/EG Toegepaste geharmoniseerde normen: EN 60335-1: 2012 EN 60335-2-69: 2009 EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008 Toegepaste internationale normen en technische speci- ficaties: DIN EN 60335-2-69:2010 Naam en adres van de persoon die is bevoegd tot het samen- stellen van de technische gegevens: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Identiteit en handtekening van de persoon die namens de fabrikant gerechtigd is om de verklaring op te stellen: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Plaats en datum van de verklaring: Hadsund, 04-04-2013
Pagina: 24
24 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 9.5 Technische gegevens ATTIX 30 / 40 / 50 50-21 PC EC EU CH / DK GB 230 GB 110V US FR AU/NZ ZA EU Span V 230 110 120 230 230 / 240 230 230 Netfrequentie Hz 50 / 60 60 50 50/60 Netzekering A 16 10 13 16 15 16 16 13 16 VermogensopnameIEC W 1200 1000 1200 1100 ATTIX 30-01 30-01 PC 40-01 PC 50-01 PC 30-11 PC 30-21 PC 30-21 XC 40-21 PC 40-21 XC 50-21 PC 51-21 XC 50-21 PC EC Aangesloten vermogen voor apparaataansluiting W - 2400 1750 (GB 110) 600 (US) 2400 Totaal aangesloten vermogen W 1200 1000 (GB 110, US) 3600 2750 (GB 110) 1440 (US) 3500 Luchtdoorstroming m3/h l/min 222/3700 192/3200 (GB 110, US) 261 3600 Vacuum mbar/ hPA kPa 250 / 25 230 / 23 (GB 110, US) 230 / 23 Geluidsdruk IEC 704 dB(A) +/-2 62 Arbeidsgeluidsniveau dB(A) +/-2 59 Trilling ISO 5349 m/s² ≤ 2,5 Stroomkabel: Lengte 7,5 Stroomkabel: Type 1. (EU, AU) 2. (GB 110V) 3. (ZA, GB 230V) 4. (CH) 6. (US) 3. (EU, GB 230V) 4. (CH) 2. (GB 110V) 3. (EU, DK, ZA, GB 230V) 4. (CH) 6. (US) 3. (EU, GB 230V, DK, AU) 5. (GB 110V) 4. (CH) 6. (US) 3. (EU, AU) 4. (CH) 3. (EU, GB 230V, DK, AU) 5. (GB 110V) 6. (US) 3. (EU) Beschermingscate- gorie II I Beschermingsklasse IPX4 Ruisniveau EN 55014-1 Tankinhoud l 30 37 47 30 37 47 Breedte mm 360 440 360 360 440 360 Diepte mm 450 Hoogte mm 600 740 750 600 740 750 Gewicht kg 10 13 11 10 (PC) 11 (XC) 12 (PC) 14 (XC) 11 (PC) 12 (XC) 11 1) H05RR-F 2x0.75 2) H05BQ-F 2x1.0 3)H05RR-F 3G1,5 4) H05RR-F 3G1,0 5) H07BQ-F 3G2,5 6) SJTW-A AWG 16/3
Pagina: 25
25 ATTIX 30-40-50 1) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Benaming Bestelnummer Fleece-stofzakken Attix 30 (5 stuks) 302004000 Fleece-stofzakken Attix 40, 50 (5 stuks) 302004004 Afvoerzak Attix 30, 40, 50 (5 stuks) 302000728 Ronde filter PC 302000461 Vlakke filter XC (2 stuks) 302002842 Inlegdoekfilter Attix 30 302000525 Inlegdoekfilter Attix 50 302000606 Nilfisk-Alto-Foam-Stop (6x1l) 8469 9.6 Toebehoren
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Attix 30-01PC
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands