AERO 21-21 PC INOX handleiding
Nilfisk AERO 21-21 PC INOXhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk AERO 21-21 PC INOX in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 228 pagina's.

PDF 228 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk AERO 21-21 PC INOX. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk AERO 21-21 PC INOX en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk AERO 21-21 PC INOX. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk AERO 21-21 PC INOX zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk AERO 21-21 PC INOX

Pagina: 1
*) Optionele accessoires / Optie afhankelijk van model Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 22 Snelstartgids Snelstartgids met afbeeldingen De snelstartgids met afbeeldingen is een hulpmiddel om te helpen bij het opstarten, bedienen en opber- gen van het apparaat. De gids is verdeeld in 4 para- grafen, die worden aangegeven door symbolen: A Voor u begint 1A - Accessoires uitpakken 2A - Installatie filterzak 3A - Plaatsen van slang 4A - Buis vast 5A - Plaatsing van accessoires B Bediening / Werking 1B - Container legen 2B - Blaasfunctie 3B - Push & Clean 4B - Snoer opbergen 5B - Slang opbergen C Aansluiting van elektrische apparaten 1C - Voedingsbron D Vervangen van: 1D - Vervangen van filterzak 2D - Vervangen van filter *) Optionele accessoires / Optie afhankelijk van model Inhoud 1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen ......................... 23 1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen............................................ 23 1.2 Gebruiksaanwijzing.................................. 23 1.3 Functie en bedoeld gebruik ..................... 23 1.4 Elektrische aansluiting............................. 23 1.5 Verlengsnoer............................................ 23 1.6 Garantie................................................... 23 1.7 Tests en goedkeuringen........................... 24 1.8 Important warnings .................................. 24 1.9 Dubbel geïsoleerde toepassingen*.......... 24 2 Risico's .................................................... 25 2.1 Elektrische onderdelen ............................ 25 2.2 Vloeistoffen opzuigen .............................. 25 2.3 Gevaarlijke stoffen................................... 25 2.4 Reseverveonderdelen en accessoires.... 25 2.5 Vuiltank legen .......................................... 25 2.6 In explosieve of ontvlambare omgevingen ............................................. 25 2.7 Blaasfunctie. ........................................... 25 3 Bediening / Werking ................................ 26 3.1 Starten en bedienen van de machine...... 26 3.2 Automatische inschakel/uitschakelfunctie .. voor vermogensapparaten* ..................... 26 3.3 Voorbereiden op nat gebruik.................... 26 3.4 Legen na nat gebruik............................... 26 3.5 Legen na droog gebruik........................... 26 3.6 Push & Clean........................................... 26 4 Na het gebruik van de hogedrukreiniger ..................................... 27 4.1 Na gebruik ............................................... 27 4.2 Transport.................................................. 27 4.3 Opslag ..................................................... 27 4.4 De stofzuiger recyclen ............................. 27 5 Onderhoud ............................................... 27 5.1 Regelmatig onderhoud en inspectie ........ 27 5.2 Onderhoud............................................... 27 6 Meer informatie ........................................ 28 6.1 EU Verklaring van overeenstemming ...... 28 6.2 Technische gegevens .............................. 28
Pagina: 2
*) Optionele accessoires / Optie afhankelijk van model Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 23 1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Dit document bevat de veiligheidsinformatie die rele- vant is voor het gebruik, en een snelstartgids. Voor- dat u de stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik. Meer hulp Meer informatie over het apparaat vindt u op onze website www.nilfisk-alto.com. Neem voor vragen contact op met de Nilfisk-ALTO- verkoper die verantwoordelijk is voor uw land. Zie achterzijde van dit document. 1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen GEVAAR Gevaar dat kan leiden tot ernstig, blijvend of dodelijk letsel. WAARSCHUWING Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. WAARSCHUWING! Gevaar dat kan leiden tot lichte beschadigin- gen en persoonletsel. 1.2 Gebruiksaanwijzing Dit apparaat moet: • alleen gebruikt worden door personen die zijn geïnstrueerd in het correct gebruik ervan en uitdrukkelijk zijn aangesteld voor de bedie- ningstaak. • alleen onder supervisie gebruikt worden • Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte li- chamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mo- gen spelen. • Gebruik geen werkmethoden die onveilig zijn. • Gebruik de stofzuiger nooit zonder filter. • Schakel in de volgende situaties het apparaat uit en trekt de stekker uit het stopcontact. • Voor reinigen en onderhoud • Voor het vervangen van onderdelen • Voor het vervangen van het apparaat • Indien zich schuim ontwikkelt of er vloeistof uit het apparaat loopt Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voor- koming van ongevallen die in het desbetreffende land gelden, moeten de algemeen aanvaarde regels voor veiligheid en correct gebruik worden nageleefd. 1.3 Functie en bedoeld gebruik Deze stofzuiger is ontworpen, ontwikkeld en getest onder strikte omstandigheden voor efficiënt en veilig gebruik indien correct onderhouden en ge- bruikt conform de volgende instructies. Deze stofzuiger is bedoeld voor commercieel of huishoudelijk gebruik. Ongelukken door verkeerd gebruik kunnen alleen voorkomen worden door de personen die de machine gebruiken. LEES ALLE VOORZORGMAATREGELEN EN HOUD U HIERAAN Dit apparaat is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof en vloeistoffen. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigen- lijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aanspra- kelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juiste bediening, onderhoud en reparaties zoals aangegeven door de fabrikant. 1.4 Elektrische aansluiting 1. Wij adviseren om de stofzuiger aan te sluiten via een reststroomonderbreker. 2. Organiseer de elektrische onderdelen (stekker, pluggen en koppelingen) en leg de verlengsnoer zo neer dat de beschermingsklasse behouden blijft. 3. Aansluitingen en koppelingen van elektrische snoeren en verlengsnoeren moeten waterdicht zijn. 1.5 Verlengsnoer 1. Gebruik als verlengsnoer alleen de versie die door de fabrikant wordt aanbevolen of een van hogere kwaliteit. 2. Als u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan de minimale doorsneden van de kabel: Kabellengte Doorsnede < 16 A < 25 A tot 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2 20 tot 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2 1.6 Garantie Onze algemene voorwaarden zijn van kracht wat betreft de garantie. Ongeautoriseerde wijzigingen aan de apparatuur, het gebruik van de verkeerde borstels en het ge- bruik van de apparatuur op een andere wijze dan oorspronkelijk bedoeld door de leverancier ontheft deze laatste van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van de ontstane schade.
Pagina: 3
*) Optionele accessoires / Optie afhankelijk van model Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 24 1.7 Tests en goedkeuringen Er dienen elektrische testen uitgevoerd worden con- form de voorschriften in veiligheidsregel EN 62638. Deze testen moeten op regelmatige tijdstippen en na reparaties of wijzigingen worden uitgevoerd. De stofzuiger is goedgekeurd conform IEC/EN 60335-2-69. 1.8 Important warnings WAARSCHUWING • Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verkleinen, leest u alle veiligheidsinstructies en voor- zorgsmarkeringen voor u gebruik, en houdt u zich hieraan. Deze stofzuiger is veilig indien gebruikt voor de reinigings- functies die vermeld zijn. Mocht er schade optreden aan elektrische of mechanische onderdelen, dan moet de stofzuiger en/of het accessoire voor gebruik gerepareerd worden bij een vakkundig servicestation of door de fabrikant om verdere schade aan het apparaat of verwondingen aan de gebruiker te voorkomen. • Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. Haal deze eruit als u hem niet gebruikt en voor onderhoud. • Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Houd bij het loshalen de stekker vast en niet de kabel. Hanteer de stekker of de stofzuiger niet met natte handen. Zet alle bedieningsfuncties uit voor u de stekker uit het stopcontact haalt. • Niet trekken of dragen aan het snoer, het snoer als handvat gebruiken, de deur dichtdoen met het snoer ertussen of het snoer rond scherpe randen of hoeken trekken. Niet met de stofzuiger over het snoer rijden. Snoer buiten bereik van warmtebronnen houden. • Houd haar, losse kleding, vingers en an- dere delen van het lichaam buiten bereik van openingen en bewegende onderde- len. Plaats geen objecten in openingen en gebruik de machine niet als de openingen geblokkeerd zijn. Houdt openingen vrij van stof, pluizen, haar en andere items die de luchtstroom kunnen hinderen. • Deze machine is niet geschikt voor het verzamelen van gevaarlijk stof. • Niet gebruiken voor het verzamelen van ontvlambare of ontbrandbare vloeistoffen als diesel, of op plekken waar deze vloei- stoffen aanwezig kunnen zijn. • Verzamel geen items die branden of ro- ken, zoals sigaretten, lucifers of hete as. • Wees extra voorzichtig met het schoon- maken op trappen. • Alleen gebruiken als filters geplaatst zijn. • Als de stofzuiger niet goed werkt of geval- len, beschadigd, buiten gelaten of in het water gevallen is, breng hem dan terug naar een servicecenter of een dealer. • Als schuim of vloeistof uit de machine ontsnapt, schakel deze dan onmiddellijk uit. • De stofzuiger mag niet als waterpomp gebruikt worden. De stofzuiger is bedoeld voor het opzuigen van lucht- en wa- termengels. • Sluit de stofzuiger aan op een goed ge- aard stopcontact. Het stopcontact en het verlengsnoer moeten beschikken over een werkende isolatieweerstand. • Zorg voor goede ventilatie op de werk- plek. • Gebruik de stofzuiger niet als ladder of opstapje. De stofzuiger kan omvallen en beschadigd raken. Gevaar op verwondin- gen. 1.9 Dubbel geïsoleerde toepassingen* WAARSCHUWING! • Alleen gebruiken zoals beschreven in deze handleiding met de door de fabri- kant aanbevolen hulpstukken. • Controleer, VOOR U DE STEKKER VAN UW STOFZUIGER IN HET STOPCON- TACT STEEKT, het typeplaatje op het apparaat om te zien of het nominaal ver- mogen valt binnen 10% van het beschik- baar vermogen. • Dit apparaat beschikt over dubbele iso- latie. Gebruik alleen identieke vervan- gingsonderdelen. Zie instructies voor het onderhoud aan dubbel geïsoleerde ap- paraten. In een dubbel geïsoleerd apparaat bevinden zich twee isolatiesystemen in plaats van aarding. Er zit geen aarding op een dubbel geïsoleerd apparaat, en er mag ook geen middel voor aarding geïnstal- leerd worden. Het onderhouden van een dubbel geïsoleerd apparaat is een zeer nauwkeurig en vak- kundig werk, en mag alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerde monteurs. Reserveonderdelen voor een dubbel geïsoleerd apparaat dienen precies het- zelfde te zijn als de onderdelen die ze vervangen. Een dubbel geïsoleerd apparaat is gemarkeerd met de woorden "DUBBELE ISOLATIE" of "DUBBEL GEÏSOLEERD". Het symbool (vierkant in een vier- kant) kan ook op het product gebruikt worden. De machine is uitgerust met een speciaal ontwik- keld snoer dat, indien beschadigd, vervangen dient te worden door een snoer van hetzelfde type. Dit is verkrijgbaar bij geautoriseerde servicecentra en dealers, en dient geplaatst te worden door opge- leide medewerkers.
Pagina: 4
*) Optionele accessoires / Optie afhankelijk van model Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 25 2 Risico's 2.1 Elektrische onderdelen GEVAAR Het bovenste deel van de stofzuiger bevat werkende onderdelen. Contact met werkende onderdelen kan leiden tot ernstige of zelfs fatale verwondingen. • Spuit geen water op het bovenste gedeel- te van de stofzuiger. GEVAAR Elektrische schok door foutieve aansluiting tussen snoer en verlengsnoer. Het aanraken van een foutieve aansluiting tussen snoer en verlengsnoer kan leiden tot ernstige of zelfs fatale verwondingen. • Beschadig de stroomkabel niet, bijvoor- beeld door erover heen te rijden, eraan te trekken of hem plat te drukken. • Controleer regelmatig de stroomkabel met het oog op beschadigingen of slijtage. • Indien de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkende Nilfisk-dealer of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen. • Onder geen enkele omstandigheid mag het stroomsnoer rond vingers of een li- chaamsdeel van de bediener gewikkeld worden. WAARSCHUWING! Apparaataansluiting.* De apparaataansluiting is alleen bedoeld voor doeleinden die zijn vermeld in de bedieningsin- structies. De aansluiting van andere apparaten kan lei- den tot schade. • Voordat u een stekker in het stopcontact steekt, schakel de stofzuiger en het appa- raat dat wordt aangesloten dan eerst uit. • Lees de bedieningsinstructies van het aan te sluiten apparaat en houdt u aan de daar- in opgenomen veiligheidsvoorschriften. WAARSCHUWING! Schade door ongeschikt vermogen. Het apparaat kan beschadigd raken als het wordt aangesloten op een ongeschikt vermo- gen. • De aangegeven bedrijfsspanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de netspanning. 2.2 Vloeistoffen opzuigen WAARSCHUWING! Vloeistoffen opzuigen Zuig geen ontvlambare vloeistoffen op. • Voordat vloeistoffen worden opgezogen, moet u altijd de filterzak/afvalzak verwijde- ren en controleren of de vlotter of water- peilregeling goed functioneert. • Het gebruik van een afzonderlijk filterele- ment of filterscherm is aanbevolen. • Als er schuim verschijnt, moet u het werk onmiddellijk stopzetten en de tank legen. 2.3 Gevaarlijke stoffen WAARSCHUWING Gevaarlijke stoffen. Het opzuigen van gevaarlijke stoffen kan lei- den tot ernstig persoonletsel of de dood. • De volgende stoffen mogen niet worden opgezogen met de stofzuiger: • gevaarlijk stof • hete materialen (brandende sigaretten, hete as enz.) • ontvlambare, explosieve, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, oplosmiddelen, zuren, basen enz.) • ontvlambaar, explosief stof (bijv. magne- sium of aluminiumstof enz.) 2.4 Reseverveonderdelen en accessoires WAARSCHUWING! Reseverveonderdelen en accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde reserve- onderdelen en accessoires kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen. • Gebruik alleen reserveonderdelen en ac- cessoires van Nilfisk-ALTO. • Gebruik alleen borstel die zijn meegele- verd met de stofzuiger of die zijn vermeld in de gebruikshandleiding. 2.5 Vuiltank legen WAARSCHUWING! Het opzuigen van gevaarlijke stoffen. Opgezogen stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu. • Ontdoe u van het vuil conform de wette- lijke voorschriften. 2.6 In explosieve of ontvlambare omgevingen WAARSCHUWING! Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in explosieve of ontvlambare omgevingen of waar dergelijke omgevingen kunnen ontstaan door de aanwezigheid van vluchtige vloeistof- fen of ontvlambare gassen of dampen. 2.7 Blaasfunctie. WAARSCHUWING! De stofzuiger is uitgerust met een blaasfunc- tie. Blaas de uitgaande lucht niet willekeurig rond in gesloten ruimtes. Gebruik de blaas-
Pagina: 5
*) Optionele accessoires / Optie afhankelijk van model Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 26 functie alleen met een schone buis. Stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de menselijke ge- zondheid. 3 Bediening / Werking 3.1 Starten en bedienen van de machine Controleer of de stroomschakelaar is uitgeschakeld (stand 0). Controleer of geschikte filters zijn geïnstal- leerd in de machine. Sluit vervolgens de zuigslang aan op de zuigopening van de machine door de slang naar voren te trekken totdat deze stevig vast zit in de opening. Sluit daarna de twee buizen aan met de slangenhendel, draai de buizen zodat deze stevig vast zitten. Bevestig een geschikt mondstuk op de buis. Kies een mondstuk dat geschikt is voor het type vuil dat u wilt opzuigen. Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact. Zet de stroomschake- laar in stand 1 om de motor te starten. Druk op I: Het apparaat inschakelen Druk op 0: Het apparaat stoppen Druk op I: Het apparaat inschakelen Druk op 0: Het apparaat stoppen Druk op : Automatische inschakel/uit- schakelfunctie inschakelen Druk op I: Start het apparaat - naar rechts draaien voor snelheidsregeling Druk op 0: Het apparaat stoppen Druk op : Automatische inschakel/uit- schakelfunctie inschakelen - naar links draaien voor snelheidsregeling 3.2 Automatische inschakel/uitschakelfunctie voor vermogensapparaten* Een stopcontact met aardecontact is in de stofzuiger geïntegreerd. Een extern vermogensapparaat kan hierop worden aangesloten worden. De stofzuiger kan in- en uitgeschakeld via het aan- gesloten vermogenapparaat. Vuil wordt direct van de stofbron opgezogen. U mag, om te voldoen aan te regels, alleen goedge- keurde stofproducerende apparaten aansluiten. Het maximale voedingsverbruik van het aangesloten elektrische apparaat wordt vermeld in de paragraaf "Specificaties". Voordat u de schakelaar in de positie zet, con- troleert u of het aangesloten apparaat uitgeschakeld is. 3.3 Voorbereiden op nat gebruik WAARSCHUWING! De machine is uitgerust met een vlottersys- teem dat de luchtstroom door de machine afsluit als het maximale vloeistofniveau is be- reikt. U hoort een merkbare verandering in het motorgeluid en u zult merken dat de zuig- kracht afneemt. Als dit het geval is, schakel dan de machine uit. Haal de stekker uit het stopcontact. Zuig nooit vloeistof op zonder dat de vlotter is geplaatst. 3.4 Legen na nat gebruik Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de container leegt. Trek de slang uit de inlaat. Open de klem door deze naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Neem de motorbehuizing van de container. Leeg de container en maak de container en het vlottersysteem schoon na ieder gebruik. Zuig nooit vocht op zonder dat het vlotter- systeem en het filter zijn geïnstalleerd. Leeg de container door deze achterover te kantelen en de vloeistof in een vloerputje of iets dergelijks weg te laten lopen. Bevestig de motorbehuizing weer op de container. Sluit de motorbehuizing met de vergrendelingen. 3.5 Legen na droog gebruik Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat legen na nat gebruik. Controleer de filters en de stof- zak regelmatig. Open de klem door deze naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Neem de motorbehuizing van de container. Patroonfilter: U kunt het filter reinigen door het te schuddden, borstelen of wassen. Wacht totdat de filter droog is voordat u het opnieuw gebruikt. Stofzak: controleer de hoeveelheid vuil in de zak. Vervang de stofzak indien noodzakelijk. Verwijder de oude zak. De nieuw zak wordt geplaatst door het kartonnen deel met het rubberen membraan over de stofzuigeringang te schuiven. Zorg dat het rubberen membraan voorbij de verhoging van de stofzuiger- ingang komt. Na legen: Sluit de bovenkant van de container en bevestig het motordeksel met de vergrendelingen. Nooit droog zuigen zonder dat het patroonfilter en de stofzak in de machine zijn geplaatst. Het zuige- ffect van de stofzuiger hangt af van de grootte en de kwaliteit van het filter en de stofzak. Gebruik daarom alleen originele filters en stofzakken. 3.6 Push & Clean Het apparaat is uitgerust met een semi-automatisch filterreinigingssysteem. Push & Clean Het filterreini- gingssystem dient als laatste ingeschakeld te wor- den als de prestaties van de stofzuiger niet langer toereikend zijn. Regelmatig gebruik van de filterreini- gingsfunctie verhoogt de gebruiksduur van het filter.
Pagina: 6
*) Optionele accessoires / Optie afhankelijk van model Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 27 4 Na het gebruik van de hogedrukreiniger 4.1 Na gebruik Haal de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is. Wikkel het snoer vanaf de machine op. Het stroomsnoer kan rond het motordeksel of de container worden gewikkeld. Sommige versies beschikken over speciale opslagvakken voor acces- soires. 4.2 Transport • Sluit voordat u de afvaltank vervoert alle ver- grendelingen. • Kantel de zuiger niet als de vuilopvangtank vloeistof bevat. • Gebruik geen kraanhaak om de zuiger op te tillen. 4.3 Opslag • Sla het apparaat op een droge en vorstvrije plek op. • Dit apparaat moet alleen binnenshuis worden opgeslagen. 4.4 De stofzuiger recyclen Maak de oude stofzuiger onklaar. 1. Haal de stekker uit het stopcontact. 2. Knip de het stroomsnoer door. 3. Zet elektrische apparaten niet bij het huisvuil. Zoals aangegeven in de EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektro- nische apparatuur, moeten gebruikte elektri- sche artikelen apart worden ingezameld en op ecologische wijze worden gerecycled. 5 Onderhoud 5.1 Regelmatig onderhoud en inspectie Regelmatig onderhoud en inspectie van uw appa- raat dient uitgevoerd te worden door geschikt perso- neel conform de relevante wetten en regels. Vooral elektrische testen voor aardecontinuïteit, isolatie- weerstand en conditie van het flexibele snoer dienen regelmatig uitgevoerd te worden. Als er een defect is, MOET u het apparaat buiten ge- bruik nemen, volledig controleren en laten repareren door een bevoegd servicemonteur. 5.2 Onderhoud Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onder- houdswerkzaamheden gaat uitvoeren. Controleer voor u de machine gebruikt of de frequentie en het getoonde voltage op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning. De stofzuiger is ontwikkeld om voortdurend zware werkzaamheden uit te voeren. Afhankelijk van het aantal gebruiksuren moeten het stoffilter vervangen worden. Maak de stofzuiger schoon met een droge doek en een kleine hoeveelheid polijstmiddel. Neem voor informatie over klantenservice contact op met uw dealer of Nilfisk-ALTO-servicevertegenwoor- diger verantwoordelijk voor uw land. Zie achterzijde van dit document.
Pagina: 7
*) Optionele accessoires / Optie afhankelijk van model Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 28 6 Meer informatie 6.1 EU Verklaring van overeenstemming Verklaring van overeenstemming Product: Stofzuiger voor nat en droog gebruik Type: AERO 21 Het ontwerp van de unit stemt overeen met de volgende geldende bepalingen: EU Machinerichtlijn 2006/42/EG EU Richtlijn EMC 2004/108/EG EU RoHS-Richtlijn 2011/65/EG Geldende normen: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008 Toegepaste internationale normen en technische specificaties: IEC 60335-2-69:2012 IEC 60335-1:2010 Naam en adres van de persoon die is bevoegd tot het samenstellen van de technische gegevens: Anton Sørensen, Senior Vice President – Global R&D Nilfisk A/S Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby Identiteit en handtekening van de persoon die namens de fabrikant gerechtigd is om de verklaring op te stellen: Anton Sørensen, Senior Vice President – Global R&D Nilfisk A/S Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby Plaats en datum van de verklaring: Hadsund 11-03-2015 Voor Japan, het product voldoet aan IEC 60335-1:2001 & IEC 60335-2-2:2002 6.2 Technische gegevens AERO 21 EU GB CH US JP 21-01 21-21 21-01 21-01 21-01 21-21 21-01 21-01 Mogelijke spanning V 220-240V 220-240V 230V 110V 230V 230V 120V 100V Vermogen Piec W 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Aangesloten vermogen voor apparaataansluiting W - 2600 / 1300* - - - 1300 - - Netfrequentie Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Zekering A 16 / 10* 16 / 10* 13 16 10 10 15 15 Beschermingsgraad (vocht, stof) IP24 Beschermingsklasse (elektrisch) II I II II II I II II Luchtstroom l/min m3 /h 3600 216 Vacuum kPa 21 Geluidsniveaumeetvlak op 1 m afstand, EN 60704-1 dB(A)+/-2 72 Arbeidsgeluid dB(A)+/-2 64 Trilling ISO 5349 m/s²+/- 1 <1,5 Gewicht kg 7,5 / 8,5 (INOX) * DK Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
AERO 21-21 PC INOX
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Roemeens, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Chinees, Kroatisch, Indonesisch, Arabisch, Bulgaars, Lets, Koreaans