Miele G 6890 SCVi K2O handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Miele G 6890 SCVi K2O. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Miele
  • Product: Vaatwasser
  • Model/naam: G 6890 SCVi K2O
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Portugees, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
Vaatwasser
Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het
toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf
en u vermijdt schade aan het toestel.
nl-BE M.-Nr. 10 398 810
HG05
Pagina: 2
Inhoud
3
Beschrijving van het toestel .................................................................................  6
Het apparaat in één oogopslag............................................................................... 6
Bedieningspaneel.................................................................................................... 7
De werking van het display ..................................................................................... 8
Opmerkingen omtrent uw veiligheid ...................................................................  9
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu ............................................  19
Het wegdoen van het verpakkingsmateriaal ......................................................... 19
Uw toestel afdanken.............................................................................................. 19
Zuinig afwassen..................................................................................................... 20
Weergave van het verbruik met EcoFeedback...................................................... 21
Toestel voor het eerst in gebruik nemen...........................................................  22
Deur openen.......................................................................................................... 22
Hulpmiddel voor het openen van de deur........................................................ 23
Deur sluiten ........................................................................................................... 23
Basisinstellingen.................................................................................................... 24
Wat u nodig hebt om het toestel voor het eerst in gebruik te nemen: .................. 26
Regenereerzout ..................................................................................................... 26
Regenereerzout doseren .................................................................................. 27
Melding zout bijvullen....................................................................................... 28
Naspoelmiddel ...................................................................................................... 29
Naspoelmiddel bijvullen ................................................................................... 29
Melding voor het bijvullen van naspoelmiddel ................................................. 30
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen ........................................  31
Waar u bij het vullen van de afwasautomaat op moet letten ................................ 31
FlexAssist .............................................................................................................. 33
Bovenrek ............................................................................................................... 33
Bovenste korf in de hoogte verstellen.............................................................. 36
Onderrek................................................................................................................ 37
Bestek ................................................................................................................... 40
3D-besteklade+ (afhankelijk van het model) .................................................... 40
Bestekkorf (afhankelijk van het model)............................................................. 42
Voorbeelden van plaatsing.................................................................................... 43
Vaatwasser met besteklade ............................................................................. 43
Vaatwasser met bestekkorf .............................................................................. 45
Bediening .............................................................................................................  47
Reinigingsmiddelen............................................................................................... 47
Reinigingsmiddel doseren................................................................................ 49
Inschakelen ........................................................................................................... 50
Programma kiezen................................................................................................. 50
Pagina: 3
Inhoud
4
Programma starten................................................................................................ 51
Tijdweergave ......................................................................................................... 51
Energiebeheer ....................................................................................................... 52
Einde van het programma ..................................................................................... 52
Uitschakelen.......................................................................................................... 53
Het vaatwerk eruit halen........................................................................................ 53
Programma onderbreken....................................................................................... 54
Van programma wisselen ...................................................................................... 54
Programmaopties................................................................................................  55
Opties.................................................................................................................... 55
FlexiTimer.............................................................................................................. 56
Warmteopslag ....................................................................................................... 60
DosControl ............................................................................................................ 61
Programmaoverzicht...........................................................................................  62
Overige programma's  ...................................................................................... 66
Reiniging en onderhoud .....................................................................................  67
Spoelruimte reinigen ............................................................................................. 67
Deurdichting en deur reinigen ............................................................................... 67
Bedieningspaneel reinigen .................................................................................... 67
Lichtgeleider reinigen ............................................................................................ 67
Front van het toestel reinigen ................................................................................ 68
Zeefcombinatie in de spoelruimte controleren...................................................... 69
Zeefcombinatie reinigen........................................................................................ 69
Sproeiarmen reinigen ............................................................................................ 71
Nuttige tips...........................................................................................................  72
Technische storingen............................................................................................. 72
Storingen in de watertoevoer ................................................................................ 75
Storingen in de waterafvoer .................................................................................. 76
Algemene problemen met de afwasautomaat ...................................................... 77
Geluiden ................................................................................................................ 79
Onbevredigend resultaat....................................................................................... 80
Storingen verhelpen............................................................................................  83
Filter in de watertoevoer reinigen .......................................................................... 83
Afvoerpomp en terugslagklep reinigen.................................................................. 84
Dienst Herstellingen aan huis van Miele ...........................................................  85
Herstellingen.......................................................................................................... 85
Duur en voorwaarden van de garantie .................................................................. 85
Voor testinstituten ................................................................................................. 85
Pagina: 4
Inhoud
5
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren ...............................................................  86
Miele@home.........................................................................................................  88
Elektrische aansluiting........................................................................................  91
Wateraansluiting..................................................................................................  92
Het Waterproof System van Miele......................................................................... 92
Watertoevoer......................................................................................................... 92
Waterafvoer ........................................................................................................... 94
Technische gegevens..........................................................................................  95
Technische gegevens............................................................................................ 95
Menu "Instellingen".............................................................................................  96
Menu "Instellingen" openen .................................................................................. 96
Taal ..................................................................................................................... 97
Kloktijd................................................................................................................... 97
Waterhardheid....................................................................................................... 98
Naspoelmiddel ...................................................................................................... 99
Verbruik (EcoFeedback)......................................................................................... 99
EcoStart............................................................................................................... 100
Netwerk ............................................................................................................... 102
Miele@home........................................................................................................ 102
Inweken ............................................................................................................... 106
Voorspoelen ........................................................................................................ 106
Lichtsterkte.......................................................................................................... 106
Geluidssterkte ..................................................................................................... 107
Memory ............................................................................................................... 107
Bijvulcontrole....................................................................................................... 108
Controle zeefcomb.............................................................................................. 108
Automatic ............................................................................................................ 108
AutoOpen ............................................................................................................ 109
Knock2open ........................................................................................................ 109
Optimalis. standby (Optimalisering standby) ...................................................... 110
BrilliantLight......................................................................................................... 110
Warmteopslag ..................................................................................................... 110
Softwareversie..................................................................................................... 111
Demostand.......................................................................................................... 111
Fabrieksinstellingen............................................................................................. 111
Menu "Instellingen" beëindigen........................................................................... 111
Pagina: 5
Beschrijving van het toestel
6
Het apparaat in één oogopslag
a Bovenste sproeiarm (niet zichtbaar)
b Besteklade (afhankelijk van het mo-
del)
c Bovenrek
d Middelste sproeiarm
e Toevoer water vanuit warmteopslag
(afhankelijk van het model)
f Onderste sproeiarm
g Zeefcombinatie
h Typeplaatje
i Reservoir voor naspoelmiddel
j Tweevaksdoseerbakje voor reini-
gingsmiddel
k Reservoir voor regenereerzout
l Optische functiecontrole
Pagina: 6
Beschrijving van het toestel
7
Bedieningspaneel
a Optische functiecontrole
b Programmakeuze
c Optietoetsen met controlelampjes
d Pijltoetsen 
e Toets  (FlexiTimer) met controle-
lampje
f Toets OK
g Display
h Programmakeuzetoets 
i Toets  (Aan/Uit)
In deze gebruiksaanwijzing worden meerdere afwasautomaatmodellen beschre-
ven. Deze hebben verschillende hoogten.
Deze modellen worden in de gebruiksaanwijzing als volgt aangeduid:
Normaal = Afwasautomaat met een hoogte van 80,5 cm (inbouwtoestel)
of 84,5 cm (vrijstaand toestel)
XXL = Afwasautomaat met een hoogte van 84,5 cm (inbouwtoestel).
Pagina: 7
Beschrijving van het toestel
8
De werking van het display
Algemeen
Via het display kunt u kiezen, resp. in-
stellen:
– het programma
– de FlexiTimer (Voorprogrammering)
– het menu "Instellingen"
Het display kan het volgende aangeven:
– de programmafase
– de vermoedelijke resttijd
– het energie- en waterverbruik
(EcoFeedback)
– eventuele controle- en storingsmel-
dingen en aanwijzingen
Een paar minuten nadat u voor het
laatst een toets hebt bediend, gaat de
afwasautomaat in standby om energie
te besparen.
Druk op de  - toets om de standby
uit te schakelen.
Menu "Instellingen"
In het menu "Instellingen" kunt u de
elektronica van uw afwasautomaat aan
uw wensen aanpassen. U kunt via een
bepaalde toetsencombinatie in dit me-
nu komen (zie hoofdstuk: "Menu "Instel-
lingen").
De pijlen links en rechts in het display
geven aan dat er meer keuzemogelijk-
heden volgen. Met de pijltoetsen 
naast het display kunt u de verschil-
lende varianten kiezen.
Met de OK - toets kunt u keuzes of mel-
dingen bevestigen en naar het volgende
menu of naar een ander menuniveau
gaan.
De ingestelde variant is met een vinkje
 aangegeven.
Wanneer u een submenu weer wilt ver-
laten, kies dan in het display met de
pijltoetsen  de optie Terug  en be-
vestig uw keuze met de OK-toets.
Wanneer u een paar seconden niet op
een toets drukt, springt het display
weer terug naar het vorige menuniveau.
Begin dan van voren af aan.
Pagina: 8
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
9
Deze vaatwasser voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepa-
lingen. Een onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materië-
le schade veroorzaken.
Lees de montage-handleiding en de gebruiksaanwijzing aandach-
tig door voordat u de vaatwasser in gebruik neemt. Daarin vindt u
belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veilig-
heid, het gebruik en het onderhoud. Dit is in het belang van uw
veiligheid en voorkomt schade aan het apparaat.
Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding, zodat u deze kunt
doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar.
Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar-
van het gevolg is.
Pagina: 9
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
10
Juist gebruik
 Deze afwasautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden
en in gelijkaardige omgevingen.
 Deze afwasautomaat is niet bestemd voor gebruik buiten.
 Gebruik de afwasautomaat uitsluitend in huishoudelijke context
voor het afwassen van huishoudelijk vaatwerk. Gebruik voor andere
doeleinden is niet toegelaten.
 Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijk-
heden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn
om deze afwasautomaat veilig te bedienen, moeten bij de bediening
in het oog worden gehouden. Deze personen mogen de afwasauto-
maat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening
van de afwasautomaat zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel vei-
lig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele gevaren van een fou-
tieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.
Pagina: 10
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
11
Kinderen in het huishouden
 Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de afwas-
automaat worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden
gehouden.
 Kinderen vanaf acht jaar mogen de afwasautomaat zonder toe-
zicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van de afwasau-
tomaat zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel veilig kunnen be-
dienen. Kinderen moeten de eventuele gevaren van een foutieve be-
diening kunnen beseffen en begrijpen.
 Kinderen mogen de afwasautomaat niet zonder toezicht reinigen
of onderhouden.
 Hou kinderen die in de buurt van de afwasautomaat komen in het
oog. Laat ze nooit met de afwasautomaat spelen. Wanneer kinderen
dat doen, bestaat o.a. het gevaar dat ze zich in de afwasautomaat
opsluiten!
 Bij een geactiveerde automatische deuropening (afhankelijk van
het model) moeten kleine kinderen buiten het openingsbereik van de
deur van de afwasautomaat worden gehouden. In geval van een on-
juiste werking, wat weliswaar onwaarschijnlijk is, bestaat gevaar voor
letsel.
 Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen
in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en
daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsma-
teriaal.
 Zorg ervoor dat kinderen niet met reinigingsmiddelen in aanraking
kunnen komen! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in mond
en keel veroorzaken of tot verstikking leiden. Hou kinderen daarom
uit de buurt van de afwasautomaat wanneer deze openstaat. Moge-
lijk zijn er nog resten reinigingsmiddel aanwezig in de afwasauto-
maat. Ga met uw kind direct naar de dokter wanneer het reinigings-
middel heeft binnengekregen.
Pagina: 11
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
12
Technische veiligheid
 Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of her-
stellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke gevaren
ontstaan. Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogen al-
leen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn.
 Beschadigingen van de afwasautomaat kunnen uw veiligheid in
gevaar brengen. Controleer het toestel op zichtbare schade. Een be-
schadigd toestel mag niet in gebruik worden genomen.
 De elektrische veiligheid van de afwasautomaat wordt enkel gega-
randeerd als het toestel op een aardsysteem aangesloten is dat vol-
gens de voorschriften geïnstalleerd is. Het is heel belangrijk dat aan
deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elek-
trische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien contro-
leren.
Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd
veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ont-
brak. Er bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische
schokken.
 De betrouwbare en zekere werking van de afwasautomaat is enkel
gegarandeerd wanneer de afwasautomaat aan het openbare elektri-
citeitsnet is aangesloten.
 De afwasautomaat mag alleen via een 3-polige stekker met aar-
ding op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De stekker mag
niet worden afgeknipt om het toestel vast aan te sluiten. Na het
plaatsen van de afwasautomaat moet het stopcontact vrij toeganke-
lijk zijn, zodat de afwasautomaat op elk moment van het elektrici-
teitsnet kan worden ontkoppeld.
 Wanneer zich in de buurt van de afwasautomaat een elektrisch
toestel bevindt, let er dan op dat de stekker van dat toestel niet
schuilgaat achter de afwasautomaat. Aangezien de inbouwnis niet
altijd diep genoeg is, kan er druk op de stekker ontstaan waardoor er
gevaar voor oververhitting bestaat (gevaar voor brand).
Pagina: 12
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
13
 De afwasautomaat mag niet onder een kookvlak worden geïnstal-
leerd. Een kookvlak straalt voor een deel hoge temperaturen af waar-
door de afwasautomaat beschadigd zou kunnen raken. Om dezelfde
reden mag de afwasautomaat niet direct naast warmteproducerende
toestellen worden geplaatst die niet standaard tot de keukenuitrus-
ting behoren (bijv. open vuren voor verwarmingsdoeleinden e.d.).
 De aansluitgegevens (zekering, frequentie en spanning) op het ty-
peplaatje van de afwasautomaat moeten absoluut overeenstemmen
met deze van het elektriciteitsnet. Zo voorkomt u schade aan de af-
wasautomaat. Vergelijk deze gegevens voordat u het toestel aansluit.
Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien.
 De afwasautomaat mag pas op het elektriciteitsnet worden aan-
gesloten nadat deze is geplaatst en geïnstalleerd en nadat de deur-
veren zijn ingesteld.
 De afwasautomaat mag alleen met goed werkende deurmecha-
niek worden gebruikt. Bij geactiveerde automatische deuropening
(afhankelijk van het model) kan anders gevaar ontstaan.
U kunt een goed werkende deurmechaniek aan het volgende her-
kennen:
– De deurveren moeten op beide zijden gelijkmatig ingesteld zijn.
Ze zijn juist ingesteld, wanneer de halfgeopende deur (ca. 45°
openingsboek) bij het loslaten in deze stand blijft staan. Boven-
dien mag de deur niet ongeremd naar beneden vallen.
– De sluitrail van de deur wordt na de droogfase bij het openen van
de deur automatisch ingeschoven.
 Stopcontactenblokken of verlengkabels bieden niet voldoende
veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Gebruik deze niet om de af-
wasautomaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet.
 Deze afwasautomaat mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een
schip) worden gebruikt.
Pagina: 13
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
14
 Plaats de afwasautomaat niet in een vertrek waar het kan vriezen.
Bevroren waterslangen kunnen onder druk scheuren of springen. De
betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door tempera-
turen onder het vriespunt in het gedrang komen.
 Sluit om schade aan het toestel te voorkomen de afwasautomaat
alleen op een volledig ontlucht buisleidingnet aan.
 Het kunststofomhulsel van de wateraansluiting bevat een elek-
trisch onderdeel. Dompel het omhulsel niet in vloeistof.
 In de watertoevoerslang bevinden zich delen die onder spanning
staan wanneer het toestel op het elektriciteitsnet is aangesloten. De
slang mag daarom niet worden ingekort.
 Het ingebouwde Waterproof System biedt een betrouwbare be-
scherming tegen waterschade, maar alleen als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
– Het toestel moet volgens de voorschriften geïnstalleerd zijn.
– Wanneer er duidelijk sprake is van schade, moet de afwasauto-
maat worden hersteld of moeten de desbetreffende onderdelen
worden vervangen.
– De waterkraan moet bij lange afwezigheid (bijv. vakantie) worden
dichtgedraaid.
Het Waterproof System werkt ook wanneer de afwasautomaat is uit-
geschakeld. De afwasautomaat moet dan wel op het elektriciteitsnet
zijn aangesloten.
 De waterdruk (druk op de wateraansluiting) moet tussen 50 en
1000 kPa (0,5 en 10 bar) liggen.
 Een afwasautomaat die beschadigd is, kan uw veiligheid in gevaar
brengen! Schakel de afwasautomaat meteen uit wanneer het toestel
beschadigd is en neem contact op met uw Miele-handelaar of met
de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
Pagina: 14
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
15
 Het recht op garantie vervalt wanneer de afwasautomaat door een
klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
 Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten
volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte on-
derdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-wis-
selstukken.
 Tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken moet de
afwasautomaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn (schakel
de afwasautomaat uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcon-
tact).
 Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door een
speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (ver-
krijgbaar via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele). Om
veiligheidsredenen mag de aansluitkabel alleen door een door Miele
erkende vakman of vakvrouw of door de dienst Herstellingen aan
huis van Miele worden vervangen.
 Deze vaatwasser heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van
onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische besten-
digheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp (afhankelijk
van het model). De lamp mag alleen voor deze toepassing worden
gebruikt. De lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoelein-
den. De lamp mag uitsluitend worden vervangen door erkende Mie-
le-technici of door Miele.
Pagina: 15
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
16
Deskundige plaatsing
 Neem bij het plaatsen en aansluiten van de afwasautomaat de
montage-instructies op de montageschets in acht.
 Wees voorzichtig vóór en tijdens het plaatsen en installe-
ren van de afwasautomaat. U loopt gevaar om u te verwon-
den/snijden aan bepaalde metalen onderdelen. Draag be-
schermende handschoenen.
 Om een perfecte werking te garanderen, moet u de afwasauto-
maat waterpas plaatsen.
 Voor de stabiliteit van de afwasautomaat is het noodzakelijk dat
onder of in te bouwen afwasautomaten uitsluitend worden geplaatst
onder een doorlopend werkblad dat is vastgeschroefd aan de kasten
die ernaast staan.
 Wilt u van een vrijstaande afwasautomaat een onderbouwafwas-
automaat maken, vervang het sokkelpaneel dan door een sokkelpa-
neel dat hoort bij onderbouwafwasautomaten. Gebruik daarvoor de
desbetreffende ombouwset. Doet u dat niet, dan loopt u gevaar om
u te verwonden aan uitstekende metalen onderdelen!
 De deurveren moeten aan beide kanten gelijk worden ingesteld.
Om te controleren of ze juist zijn ingesteld, opent u de deur gedeel-
telijk (openingshoek van ca. 45°). Laat de deur vervolgens los. Als de
deur in de geopende stand blijft staan, zijn de deurveren juist inge-
steld. De deur mag niet ongeremd naar beneden vallen.
Het toestel mag alleen worden gebruikt als de deurveren juist zijn in-
gesteld.
Pagina: 16
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
17
Veilig gebruik
 Gebruik geen oplosmiddelen in de spoelruimte. Gevaar voor ex-
plosies!
 Adem geen poedervormige reinigingsmiddelen in! Slik geen reini-
gingsmiddelen in! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in neus,
mond en keel veroorzaken. Ga direct naar de dokter wanneer u een
reinigingsmiddel hebt ingeademd of ingeslikt.
 U kunt u verwonden aan de geopende deur van de afwasauto-
maat of u eraan stoten. Laat de deur niet onnodig openstaan.
 Staat de deur open, ga er dan niet op zitten of erop staan. Doet u
dat wel, dan kan de afwasautomaat kantelen. Daarbij kunt u letsel
oplopen of kan de afwasautomaat beschadigd raken.
 Het vaatwerk kan na afloop van het programma zeer heet zijn!
Laat het vaatwerk daarom na het uitschakelen van de afwasauto-
maat in het toestel afkoelen totdat u het goed kunt vastpakken.
 Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen en naspoelmiddelen voor
huishoudelijke afwasautomaten die in de handel verkrijgbaar zijn.
Gebruik geen handafwasmiddelen!
 Gebruik geen reinigingsmiddelen die voor bedrijfs- of industriële
afwasautomaten zijn ontwikkeld. Doet u dat wel, dan kan er materië-
le schade ontstaan en kunnen er hevige chemische reacties optre-
den (bijv. een knalgasreactie).
 Reinigingsmiddel beschadigt het naspoelmiddelreservoir! Vul het
naspoelmiddelreservoir niet met poedervormig of vloeibaar reini-
gingsmiddel.
 Reinigingsmiddel beschadigt de waterontharder. Vul het zoutre-
servoir niet met poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel.
Pagina: 17
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
18
 Gebruik uitsluitend speciaal grofkorrelig regenereerzout of ander
zout dat speciaal is ontwikkeld voor afwasautomaten. Gebruik in
geen geval andere soorten zout. Deze bevatten mogelijk bestandde-
len die niet oplosbaar zijn in water en die een storing in de werking
van de waterontharder veroorzaken.
 Hebt u een afwasautomaat met een bestekkorf (afhankelijk van
het model), dan plaatst u bestek zo in de vakken van de bestekkorf
dat de snijkanten van de messen en de punten van vorken beneden
zitten. Dat is veiliger. Hou ermee rekening dat u zich kunt verwonden
aan snijkanten van messen en punten van vorken die naar boven ge-
richt zijn. Wel is het zo dat bestek gemakkelijker wordt gereinigd en
gedroogd wanneer u het zo plaatst dat de scherpe kanten boven en
de grepen beneden zitten.
 Reinig geen hittegevoelig kunststofvaatwerk in de afwasautomaat
(bijv. wegwerpbakjes of wegwerpbestek). Dat soort vaatwerk kan
door de hoge temperaturen vervormen.
 Wanneer u de programmaoptie "FlexiTimer/Startuitstel" gebruikt
(afhankelijk van het model), moet u ervoor zorgen dat het doseerbak-
je voor het reinigingsmiddel droog is. Reinigingsmiddel gaat in een
vochtig doseerbakje klonteren en wordt dan mogelijk niet volledig
weggespoeld.
 Neem de gegevens omtrent de capaciteit van de afwasautomaat
in acht die vermeld staan in de rubriek "Technische gegevens".
Toebehoren
 Gebruik alleen origineel Miele-toebehoren. Worden er andere on-
derdelen gemonteerd of geplaatst, dan vervalt het recht op garantie
en/of de productaansprakelijkheid.
Wat met een afgedankte afwasautomaat?
 Maak het deurslot onbruikbaar zodat kinderen zich niet in het toe-
stel kunnen opsluiten. Verwijder daartoe de sluithaak van het deur-
slot.
Pagina: 18
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
19
Het wegdoen van het verpak-
kingsmateriaal
De verpakking beschermt het toestel te-
gen transportschade. Er werd voor mili-
euvriendelijk en recycleerbaar verpak-
kingsmateriaal gekozen.
Het gaat om de volgende soorten mate-
riaal:
Buitenverpakking:
– Golfkarton dat voor tot 100% bestaat
uit kringloopmateriaal,
andere mogelijkheid: stretchfolie/wik-
kelfolie van polyethyleen (PE)
– Kunststofomsnoeringsbanden van
polypropyleen (PP)
Binnenverpakking:
– Expansieve polystyreen (EPS) zonder
toevoeging van chloor of fluor
– Bodem, deksellijst en steunlijsten van
onbehandeld hout van bosteeltkun-
dig beheerde bossen
– Beschermingsfolie van polyethyleen
(PE)
Het recycleren van het verpakkingsma-
teriaal vermindert de afvalproductie en
het gebruik van grondstoffen. Uw Mie-
le-handelaar neemt de verpakking terug
of geeft u informatie over de dichtstbij-
zijnde mogelijkheid voor teruggave.
Uw toestel afdanken
Oude elektrische en elektronische toe-
stellen bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functio-
neren en de veiligheid van het toestel
nodig waren. Als deze stoffen bij het
restafval terechtkomen of verkeerd wor-
den behandeld, kunnen ze schade be-
rokkenen aan de gezondheid van men-
sen en het milieu. Geef uw afgedankte
toestel dus in geen geval mee met het
gewone huisvuil.
Breng het toestel liever naar het dichtst-
bijzijnde gemeentelijk containerpark.
Vraag meer informatie aan uw Miele-
handelaar.
Zorg er ook voor dat het toestel kindvei-
lig wordt bewaard voor u het weg-
brengt.
Alle kunststofonderdelen van het toestel
zijn gemarkeerd met een internationaal
erkend symbool. Daardoor kan bij het
afdanken van het toestel het kunststof-
afval correct worden gescheiden voor
milieuvriendelijke recyclage.
Pagina: 19
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
20
Zuinig afwassen
Deze afwasautomaat werkt uiterst wa-
ter- en energiebesparend.
U kunt nog zuiniger te werk gaan, in-
dien u de volgende adviezen opvolgt:
– Maak gebruik van de volledige bela-
dingscapaciteit van de rekken zonder
de afwasautomaat te overladen.
– Kies een afwasprogramma dat past
bij het soort serviesgoed en de mate
van verontreiniging.
– Kies het programma ECO (indien aan-
wezig) als u energiebesparend wilt
reinigen. De water- en energiebespa-
ring is voor normaal verontreinigd
serviesgoed bij dit programma het
grootst.
– Kies bij een warmwateraansluiting het
programma SolarSpaar voor het reini-
gen van licht tot normaal verontrei-
nigd vaatwerk. Bij dit programma
wordt het reinigingswater niet verder
verwarmd. Daardoor kan het vaat-
werk na afloop van het programma
vochtiger zijn dan bij andere pro-
gramma's.
– Volg de doseeradviezen op die op de
verpakking van het afwasmiddel
staan.
– Bij gebruik van poedervormige of
vloeibare reinigingsmiddelen kunt u
de dosering met
1
/3 verminderen,
wanneer de rekken maar half beladen
zijn.
Zie voor zuinig afwassen ook
www.miele.be.
Pagina: 20
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
21
Weergave van het verbruik met
EcoFeedback
Via de functie Verbruik krijgt u informatie
over het energie- en waterverbruik van
uw afwasautomaat (zie rubriek "Menu
Instellingen, Verbruik").
Er kunnen drie verschillende soorten in-
formatie worden weergegeven:
– vóór de start van het programma een
prognose (schatting) van het verbruik
– na afloop van het uitgevoerde pro-
gramma het werkelijke verbruik
– het totale verbruik van de afwasauto-
maat
1. Prognose van het verbruik:
Na het kiezen van een programma
wordt eerst de programmanaam weer-
gegeven en vervolgens gedurende en-
kele seconden een prognose (schatting)
van het energie- en waterverbruik.
De prognose van het verbruik wordt
weergegeven via een streepjesdiagram.
Hoe meer streepjes (  ) er zichtbaar
zijn, hoe meer energie of water het pro-
gramma zal verbruiken.
De waarden variëren afhankelijk van het
gekozen programma en de gekozen
programmaopties.
Het display schakelt automatisch over
naar de weergave van de resttijd.
De weergave van het verbruik is in de
fabriek ingeschakeld. U kunt de weer-
gave echter ook uitschakelen (zie ru-
briek "Menu Instellingen, Verbruik").
2. Werkelijk verbruik
Na afloop van het programma kunt u
het werkelijke energie- en waterverbruik
van het uitgevoerde programma laten
weergeven.
 Open de deur na afloop van het pro-
gramma.
 Druk op OK wanneer de melding Ver-
bruik (OK) wordt weergegeven.
Wanneer de afwasautomaat na af-
loop van het programma wordt uitge-
schakeld, worden de werkelijke ver-
bruikswaarden van het uitgevoerde
programma gewist.
3. Instelling "Verbruik"
Bij de instelling Verbruik is het totale
energie- en waterverbruik van alle reeds
gebruikte programma's van uw afwas-
automaat samengeteld (zie rubriek "Me-
nu Instellingen, Verbruik").
Pagina: 21
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
22
Deur openen
De vaatwasser is uitgerust met een
"Knock2open-functie". Dat houdt in dat
u de deur met kloppen kunt openen.
 Klop twee maal snel op het bovenste
gedeelte van het deurfront.
De deur gaat op een kier open.
 Aan de binnenkant van de deur be-
vinden zich bovenin twee donkere
greeplijsten.
Pak de deur aan deze lijsten vast en
trek de deur helemaal uit de vergren-
deling.
De deurvergrendelingsrail gaat naar bin-
nen.
Wanneer de deur wordt geopend terwijl
er een programma loopt, worden alle
reinigingsfuncties automatisch onder-
broken.
U kunt het aantal klopimpulsen veran-
deren. Zie hoofdstuk: "Menu "Instel-
lingen"", paragraaf: "Knock2open".
 Wanneer het water in de vaat-
wasser heet is, loopt u het risico om
zich te verbranden!
Moet u de deur beslist openen terwijl
er een programma loopt, doe dat
dan heel voorzichtig.
 Zorg ervoor dat de deur zonder
problemen open kan.
Bij programma’s met een droogfase
gaat de deur na afloop van een pro-
gramma automatisch op een kier open.
Dat bevordert het droogproces. Zie
hoofdstuk: "Programma-overzicht".
U kunt deze functie ook uitschakelen.
Zie hoofdstuk "Menu "Instellingen"",
paragraaf "AutoOpen").
Pagina: 22
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
23
Hulpmiddel voor het openen van de
deur
Als de functie voor het openen van de
deur door erop te kloppen niet werkt of
wanneer de stroom uitgevallen is, kunt
u de deur ook manueel openen met het
bijgeleverde hulpmiddel voor het ope-
nen van de deur.
 Schuif het hulpmiddel voor het ope-
nen van de deur ca. 15 cm onder het
werkblad in de spleet tussen het front
van de afwasautomaat en de deur
van de kast ernaast .
 Draai het hulpmiddel voor het openen
van de deur naar rechts , zodat het
vasthaakt achter het front van de af-
wasautomaat.
 Trek de deur open met het hulpmid-
del voor het openen van de deur.
Deur sluiten
 Schuif de korven naar binnen.
 Sluit de deur totdat deze vastklikt.
De deur wordt dan automatisch geslo-
ten.
 Gevaar voor klemming!
Steek uw handen niet tussen het toe-
stel en de sluitende deur.
Pagina: 23
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
24
Basisinstellingen
 Open de deur.
 Schakel de vaatwasser met de -
toets in.
Wordt het apparaat voor het eerst inge-
schakeld, dan verschijnt kort "Miele
Willkommen" in het display.
Taal
In het display verschijnt nu een scherm
waarin u de taal kunt instellen die u in
het display wilt hebben.
 Kies met de pijltoetsen  de ge-
wenste taal en indien nodig het ge-
wenste land en bevestig u keuze met
de toets OK.
Over de werking van het display zie
hoofdstuk: "Beschrijving van het ap-
paraat", paragraaf: "Werking van het
display".
De ingestelde taal is met een vinkje 
aangegeven.
Kloktijd
In het display verschijnt nu een scherm
waarin u de actuele dagtijd kunt instel-
len.
Dit is noodzakelijk wanneer u de pro-
gramma-optie "FlexiTimer" gebruikt.
 Voer met de pijltoetsen  de uren
in en bevestig deze met de toets OK.
 Voer daarna de minuten in en beves-
tig deze met de OK-toets.
Wanneer u uw vinger op de pijltoetsen
 laat rusten, gaat de teller automa-
tisch omhoog resp. omlaag.
Pagina: 24
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
25
Waterhardheid
In het display verschijnt nu een scherm
waarin u de waterhardheid kunt instel-
len.
– De vaatwasser moet precies worden
geprogrammeerd voor de hardheid
van het water in uw regio.
– Het plaatselijke waterleidingbedrijf
kan u vertellen welke hardheidsgraad
het water in uw regio precies heeft.
– Programmeer bij een variërende wa-
terhardheid (bijv. 10 - 15 °dH) altijd
de hoogste waarde (in dit voorbeeld
15 °dH).
Bij werkzaamheden aan het apparaat is
het voor de monteur handig de hard-
heidsgraad van uw water te kennen.
Noteer daarom de hardheid van uw wa-
ter:
____________°dH
Vanuit de fabriek is een waterhardheid
van 15 °d (2,7 mmol/l) geprogram-
meerd.
 Kies met de pijltoetsen  de juiste
waterhardheid en bevestig uw keuze
met de toets OK.
Meer informatie over de instelling van
de waterhardheid zie hoofdstuk: "Me-
nu "Instellingen"", paragraaf: "Water-
hardheid".
Daarna verschijnen er meldingen in het
display.
Nadat u deze meldingen met de toets
OK hebt bevestigd, kunnen de vol-
gende meldingen in het display ver-
schijnen:  Vul zout bij. en  Vul na-
spoelmid. bij..
 Doseer indien nodig regenereerzout
en naspoelmiddel. Zie hoofdstuk: "In-
gebruikneming van het apparaat", pa-
ragrafen: "Regenereerzout" en "Na-
spoelmiddel".
 Bevestig de meldingen met de OK-
toets.
In het display verschijnt kort het laatst
ingestelde programma en het controle-
lampje van het ingestelde programma
gaat branden.
Daarna verschijnt enkele seconden lang
een prognose van het energie- en wa-
terverbruik van het desbetreffende pro-
gramma.
Daarna verschijnt de vermoedelijke pro-
grammaduur in het display.
Pagina: 25
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
26
Wat u nodig hebt om het toe-
stel voor het eerst in gebruik te
nemen:
– ca. 1 kg regenereerzout,
– reinigingsmiddel voor huishoudelijke
afwasautomaten,
– naspoelmiddel voor huishoudelijke
afwasautomaten.
Elke afwasautomaat wordt in de fa-
briek op zijn werking getest. Als ge-
volg van deze tests blijft er water in
het toestel achter. Dat betekent niet
dat het toestel eerder door een andere
consument is gebruikt.
Regenereerzout
Om goede reinigingsresultaten te be-
reiken heeft de afwasautomaat zacht
(kalkarm) water nodig. Bij hard water
ontstaat er witte kalkaanslag op het ser-
viesgoed en op de wanden van de
spoelruimte.
Water met een waterhardheid van 4°dH
(0,7 mmol/l) moet daarom worden ont-
hard. Daar wordt in de ingebouwde wa-
terontharder automatisch voor gezorgd.
De waterontharder is geschikt voor een
waterhardheid tot 70°dH (12,6 mmol/l).
De waterontharder heeft daarvoor wel
regenereerzout nodig.
Echter: bij gebruik van combi-tabs hoeft
u al naar gelang de waterhardheid (<
21°dH) geen regenereerzout te doseren.
Zie hoofdstuk: "Bediening", paragraaf:
"Reinigingsmiddelen".
Als de hardheid van uw water steeds
onder de 5°dH (= 0,9 mmol/l) ligt,
hoeft u geen zout te doseren. De bij-
vulcontrole wordt automatisch uitge-
schakeld na de programmering van de
ontharder.
 Reinigingsmiddel beschadigt de
ontharder.
Doseer geen poedervormig of vloei-
baar reinigingsmiddel in het reservoir
voor regenereerzout.
 Gebruik uitsluitend speciaal grof-
korrelig regenereerzout of andere
zuivere ingedampte zouten.
Gebruik in geen geval keukenzout of
strooizout. Deze zoutsoorten bevat-
ten soms niet oplosbare deeltjes die
een nadelig effect kunnen hebben op
de werking van de ontharder.
Pagina: 26
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
27
Regenereerzout doseren
 Open de deur van de automaat onge-
veer halverwege, zodat het zout
goed in het reservoir kan stromen.
 Open het klepje van het zoutreservoir
door op het knopje te drukken in de
richting van de pijl.
Het klepje springt open.
 Klap de trechter open.
Giet geen water in het reservoir!
 Doseer maximaal zoveel zout in het
zoutreservoir totdat het vol is of er
water uit de opening loopt. In het
zoutreservoir past maximaal 1 kg, af-
hankelijk van het soort zout.
Doseer nooit meer dan 1 kg in het re-
servoir.
Iedere keer wanneer u zout doseert,
kan er water over de rand van het reser-
voir lopen.
 Verwijder de zoutresten rond de vulo-
pening en sluit het klepje van het re-
servoir.
 Start direct na het doseren van rege-
nereerzout het programma QuickPo-
werWash met de programma-optie
Kort zonder serviesgoed, zodat even-
tueel gemorste zoutresten kunnen
worden verdund en daarna wegge-
pompt.
Pagina: 27
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
28
Melding zout bijvullen
 Vul na afloop van een programma re-
genereerzout bij, zodra de melding 
Vul zout bij. in het display verschijnt.
 Bevestig met OK.
De melding zout bijvullen verdwijnt.
 Corrosiegevaar!
Start direct na het doseren van rege-
nereerzout het programma QuickPo-
werWash met de programma-optie
Kort zonder serviesgoed, zodat
eventueel gemorste zoutresten kun-
nen worden verdund en daarna weg-
gepompt.
Wanneer er zich nog geen zoutconcen-
tratie heeft gevormd die hoog genoeg
is, is het mogelijk dat de melding zout
bijvullen blijft verschijnen nadat u zout
heeft bijgevuld. Bevestig de melding in
dit geval nog een keer met OK.
De melding zout bijvullen wordt auto-
matisch uitgeschakeld, als er een wa-
terhardheid onder de 5°dH (= 0,9 mmol/
l) is geprogrammeerd.
Wanneer u alleen maar combi-tabs
gebruikt, kunt u de bijvulcontrole voor
zout en naspoelmiddel uitschakelen.
Zie hoofdstuk: "Menu "Instellingen"",
paragraaf: "Bijvulcontrole".
Wanneer u geen multifunctionele ta-
bletten meer gebruikt, denk er dan
aan om zout en naspoelmiddel te do-
seren en de bijvulcontrole weer in te
schakelen.
Pagina: 28
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
29
Naspoelmiddel
Naspoelmiddel is nodig om ervoor te
zorgen dat het water tijdens het drogen
als een film van het vaatwerk afloopt en
dat het vaatwerk na het afwassen ge-
makkelijker droogt.
Het naspoelmiddel wordt in het na-
spoelmiddelreservoir gegoten en bij het
naspoelen in de ingestelde dosering au-
tomatisch toegevoegd.
 Vul het naspoelmiddelreservoir
alleen met naspoelmiddel voor huis-
houdelijke afwasautomaten. Vul het
in geen geval met handafwasmidde-
len of reinigingsmiddelen. Dat zou
het naspoelmiddelreservoir bescha-
digen.
Een andere mogelijkheid is dat u
– azijn voor huishoudelijk gebruik
(maximaal 5% zuur)
of
– vloeibaar citroenzuur (10%)
gebruikt. Het vaatwerk zal echter voch-
tiger zijn en meer vlekken vertonen dan
wanneer u naspoelmiddel gebruikt.
 U mag in geen geval azijn met
een hoger zuurpercentage (bijv. azij-
nessence van 25%) gebruiken.
Daardoor zou de afwasautomaat be-
schadigd kunnen raken.
Gebruikt u uitsluitend combinatierei-
nigingsmiddelen, dan hoeft u het na-
spoelmiddelreservoir niet met na-
spoelmiddel te vullen.
Naspoelmiddel bijvullen
 Druk de openingstoets op het deksel
van het naspoelreservoir in de rich-
ting van de pijl. De klep springt open.
Pagina: 29
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
30
 Vul zoveel naspoelmiddel bij tot het in
de vulopening zichtbaar wordt.
Het reservoir kan ca. 110 ml bevatten.
 Sluit de klep totdat deze duidelijk
vastklikt, anders kan tijdens het spoe-
len water in het naspoelreservoir bin-
nendringen.
 Wis eventueel gemorst naspoelmid-
del goed af, zodat een krachtige
schuimvorming in het volgende pro-
gramma wordt vermeden.
Voor een optimaal afwasresultaat kunt
u de naspoelmiddeldosering aanpas-
sen (zie rubriek "Menu Instellingen,
Naspoelmiddel").
Melding voor het bijvullen van na-
spoelmiddel
Wanneer op het display de melding
 Vul naspoelmid. bij. wordt weergege-
ven, is er nog genoeg naspoelmiddel
voor 2 tot 3 afwasbeurten.
 Vul op tijd naspoelmiddel bij.
 Bevestig met OK.
De melding voor het bijvullen van na-
spoelmiddel verdwijnt.
Als u steeds combinatiereinigingsmid-
delen gebruikt en de meldingen voor
het bijvullen van zout en naspoelmid-
del u storen, kunt u deze meldingen
uitschakelen (zie rubriek "Menu Instel-
lingen, Bijvulcontrole").
Wanneer u geen combinatiereini-
gingsmiddelen meer gebruikt, moet u
het zoutreservoir en naspoelmiddel-
reservoir weer vullen en de mel-
dingen voor het bijvullen van zout en
naspoelmiddel (Bijvulcontrole) weer
inschakelen.
Pagina: 30
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
31
Waar u bij het vullen van de af-
wasautomaat op moet letten
Verwijder de ergste etensresten van het
vaatwerk.
Het is niet nodig om het vaatwerk voor-
af onder stromend water af te spoelen!
 Was vaatwerk met as, zand,
was, smeervet of verf niet af in de af-
wasautomaat. De afwasautomaat
zou beschadigd raken door deze
stoffen.
U kunt elk stuk vaatwerk in principe
overal in de korven plaatsen. Neem
daarbij wel de volgende opmerkingen in
acht:
– Plaats vaatwerk en bestek zo dat het
niet tegen of op elkaar ligt.
– Plaats het vaatwerk altijd zo dat alle
vlakken door het water kunnen wor-
den bereikt. Enkel op die manier is
een goed resultaat mogelijk!
– Plaats al het vaatwerk zo dat het ste-
vig staat.
– Plaats al het holle vaatwerk (bijv. kop-
jes, glazen, kookpotten enz.) met de
openingen naar beneden in de kor-
ven.
– Plaats hol vaatwerk dat hoog en smal
is (bijv. fluitglazen) niet in de hoeken
van de korven maar zoveel mogelijk
in het midden ervan. De waterstralen
kunnen er dan beter bij.
– Plaats vaatwerk met een diepe bo-
dem zoveel mogelijk schuin in de
korf, zodat het water eraf kan lopen.
– Zorg ervoor dat de sproeiarmen niet
worden geblokkeerd door te hoog
vaatwerk of door vaatwerk dat door
de korven heen steekt. U kunt dat
controleren door de sproeiarmen met
de hand te draaien.
– Let erop dat kleine stukken vaatwerk
niet door de spijlen van de korven
vallen.
Leg dat soort vaatwerk (bijv. deksel-
tjes) daarom in de besteklade of de
bestekkorf (afhankelijk van het mo-
del).
Levensmiddelen zoals wortels, toma-
ten of ketchup kunnen natuurlijke
kleurstoffen bevatten. Door deze
kleurstoffen kunnen kunststofvaat-
werk en kunststofonderdelen van de
afwasautomaat verkleuren wanneer
ze in ruime mate met het vaatwerk in
de afwasautomaat terechtkomen.
Deze verkleuring heeft echter geen
invloed op de stabiliteit van kunststo-
fonderdelen.
Ook door het afwassen van zilveren
bestek kunnen kunststofonderdelen
verkleuren.
Pagina: 31
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
32
Vaatwerk en bestek die niet geschikt
zijn voor de afwasautomaat
– Vaatwerk en bestek die óf helemaal
óf voor een deel uit hout bestaan
drogen uit en worden lelijk. Boven-
dien houdt de lijm niet in de afwasau-
tomaat. Het gevolg daarvan is dat
houten grepen los kunnen raken.
– Kunstvoorwerpen, waardevolle vazen
of glazen met decoraties zijn niet
vaatwasserbestendig.
– Voorwerpen van niet-hittebestendige
kunststof kunnen vervormen.
– Voorwerpen van koper, messing, tin
en aluminium kunnen verkleuren of
dof worden.
– Kleurdecoraties op glazuur kunnen
na een groot aantal afwasbeurten
verbleken.
– Teer glaswerk en kristallen voor-
werpen kunnen na lang gebruik dof
worden.
Neem deze opmerkingen in acht!
Zilver dat met zilverpoets is behan-
deld, kan na afloop van het afwaspro-
gramma nog vochtig zijn doordat het
water er niet als een film afloopt. Het
zilver moet dan met een doek worden
afgedroogd.
Zilver kan verkleuren wanneer het in
aanraking komt met levensmiddelen die
zwavel bevatten. Denk daarbij bijv. aan
eigeel, uien, mayonaise, mosterd, peul-
vruchten, vis, pekelsaus van vis en ma-
rinades.
 Aluminium vaatwerk (bijv. vetfil-
ters van dampkappen) mag niet wor-
den afgewassen met sterk alkalische
reinigingsmiddelen die in bedrijfsaf-
wasautomaten of industriereinigers
worden gebruikt.
Gebeurt dat wel, dan kan er materië-
le schade ontstaan. In het ergste ge-
val bestaat het gevaar dat er een
chemische reactie optreedt die tot
een explosie leidt (bijv. een knalgas-
reactie).
Tip: Koop serviesgoed en bestek dat
geschikt is om in een afwasautomaat te
worden afgewassen. U herkent dergelijk
serviesgoed en bestek aan de vermel-
ding "vaatwasserbestendig" of een ge-
lijkaardige vermelding.
Behoedzame behandeling van glazen
– Glazen kunnen na een groot aantal
afwasbeurten dof worden. Gebruik
voor tere glazen programma's met la-
ge temperaturen (zie rubriek "Pro-
grammaoverzicht") of programma's
met GlassCare (afhankelijk van het
model) . De kans dat het glaswerk dof
wordt, is dan kleiner.
– Koop glazen die geschikt zijn om in
een afwasautomaat te worden afge-
wassen (bijv. glazen van Riedel). U
herkent dergelijke glazen aan de ver-
melding "vaatwasserbestendig" of
een gelijkaardige vermelding.
– Gebruik reinigingsmiddelen met een
speciale receptuur die beschermt te-
gen glascorrosie (bijv. Miele CareCol-
lection-tabletten).
Pagina: 32
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
33
FlexAssist
De gele FlexAssist-markeringen marke-
ren de bewegende delen van de rekken
en besteklade. Zij dienen ook als greep
en maken indien nodig met een sym-
bool duidelijk, hoe en waar het desbe-
treffende element gebruikt kan worden.
Bovenrek
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Gebruik de vaatwasser om vei-
ligheidsredenen alleen met boven-
en onderrek. Dat geldt niet voor het
programma Zonder bovenrek, indien
aanwezig.
 Plaats in het bovenrek klein, licht en
teer serviesgoed zoals glazen, kopjes,
schoteltjes en dessertschaaltjes.
U kunt ook een platte pan in het bo-
venrek plaatsen.
 Leg erg lang bestek zoals soeplepels,
pollepels en lange messen dwars aan
de voorkant van het bovenrek.
Kopjesrek
 Als u hoog serviesgoed wilt inruimen,
klapt u het kopjesrek aan de gele
greep  omhoog.
U kunt glazen tegen het kopjesrek aan-
zetten. Dan staan ze steviger.
 Klap het kopjesrek omlaag en zet de
glazen ertegenaan.
Pagina: 33
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
34
Omklapbare spijlen
U kunt de spijlen omklappen om meer
ruimte te krijgen voor groter servies-
goed, bijv. een platte pan.
 Druk de gele hendel naar beneden 
en klap de spijlen om .
Jumbo-kopjesrek (afhankelijk van het
model)
U kunt de breedte van dit kopjesrek in
twee verschillende standen instellen om
er ook grotere kopjes op te kunnen zet-
ten.
 Trek het kopjesrek naar boven en laat
het in de gewenste breedte vastklik-
ken.
Pagina: 34
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
35
Glazenbeugel
Glazen staan steviger wanneer u ze te-
gen de glazenbeugel aan zet.
 Klap de glazenbeugel aan de gele
greep  omlaag en zet de glazen
daartegenaan.
 Schuif indien nodig één van de inzet-
ten aan de zijkant van de besteklade
opzij om meer ruimte te krijgen voor
hogere glazen. Zie hoofdstuk: "Be-
stek, 3D-besteklade".
Hoogteverstelling
U kunt de hoogte van de glazenbeugel
op twee standen instellen.
 Trek de glazenbeugel naar boven en
laat de beugel op de gewenste hoog-
te vastklikken.
In de lage stand kunt u er kleine glazen
en bekers tegenaan zetten.
In de hoge stand kunt u hoge glazen en
glazen met een lange steel goed in-
ruimen.
Pagina: 35
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
36
Bovenste korf in de hoogte verstellen
Om in de bovenste korf of de onderste
korf meer ruimte te krijgen voor hoger
vaatwerk kunt u de bovenste korf in de
hoogte verstellen. U kunt kiezen tussen
drie standen met een verschil van tel-
kens ca. 2 cm.
U kunt de bovenste korf ook schuin
plaatsen. Zo loopt het water gemakke-
lijker van vaatwerk met uitsparingen.
Controleer wel dat u de korf zonder
problemen in de spoelruimte kunt
schuiven.
 Trek de bovenste korf naar buiten.
Ga als volgt te werk om de bovenste
korf naar boven toe te verstellen:
 Trek de korf naar boven totdat deze
vastklikt.
Ga als volgt te werk om de bovenste
korf naar onderen toe te verstellen:
 Trek de hendels aan de zijkanten van
de korf naar boven.
 Stel de gewenste positie in en laat de
hendels weer vastklikken.
Afhankelijk van de stand van de boven-
ste korf kunt u bijv. borden met de vol-
gende diameters in de korven plaatsen.
Afwasautomaat met bestekkorf
(model/toesteltype: zie typeplaatje)
Stand
van de
boven-
ste korf
Bord- in cm
Bovenste korf Onder-
ste korf
Nor-
maal
XXL
Boven 20 24 31 (35*)
Midden 22 26 29
Onder 24 28 27
Afwasautomaat met besteklade
(model/toesteltype: zie typeplaatje)
Stand
van de
boven-
ste korf
Bord- in cm
Bovenste korf Onder-
ste korf
Nor-
maal
XXL
Boven 15 19 31 (35*)
Midden 17 21 29
Onder 19 23 27
* Als u de borden schuin plaatst, kunt u bor-
den met een diameter tot 35 cm plaatsen
(zie rubriek "Onderste korf").
Pagina: 36
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
37
Onderrek
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Plaats in het onderrek groot en zwaar
serviesgoed zoals borden, platte
schotels, pannen en schalen.
U kunt ook glazen, kopjes, schotel-
tjes, ontbijt- en dessertbordjes in het
onderrek zetten.
 Zet grote borden in het midden van
het onderrek.
U kunt er ook borden met een doorsne-
de van 35 cm in plaatsen, als u ze iets
schuin zet.
Uitneembaar MultiComfort-rek
In het achterste gedeelte van het onder-
rek bevindt zich het MultiComfort-rek.
Daarin kunt u glazen, kopjes, borden en
pannen plaatsen.
U kunt het MultiComfort-rek uit het ap-
paraat halen om meer ruimte te krijgen
voor groter serviesgoed, bijv. potten en
pannen.
Verwijderen
 Trek de gele greep naar voren en haal
het inzetrek uit het apparaat.
Plaatsen
 Schuif de haakjes die aan de onder-
kant van het inzetrek zitten onder de
dwarsspijl van het onderrek .
 Druk het inzetrek naar beneden totdat
het vastklikt .
Pagina: 37
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
38
FlexCare-glazenhouder
De kunststof kussentjes op de FlexCa-
re-glazenhouder zorgen ervoor dat
kwetsbare glazen met een lange steel
stevig en stabiel staan.
 Zet wijn- en bierglazen tegen de gla-
zenhouder of hang ze in de uitsparin-
gen van de houder.
 Wilt u hoog serviesgoed inruimen,
klapt u de glazenhouder omhoog.
U kunt de hoogte van de glazenhouder
in twee standen instellen.
 Schuif de glazenhouder in de ge-
wenste hoogte, totdat de bevestigin-
gen aan de boven- of onderkant vast-
klikken.
Glazenbeugel
Glazen staan steviger wanneer u ze te-
gen de glazenbeugel aan zet.
 Klap de glazenbeugel omlaag en zet
de glazen daartegen aan.
Pagina: 38
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
39
Omklapbare spijlen
In de spijlen aan de voorkant kunt u
schoteltjes, borden, soepborden, platte
schotels en schalen plaatsen.
U kunt de spijlen omklappen om meer
ruimte te krijgen voor groot servies-
goed, bijv. potten, pannen en schalen.
 Druk de gele hendel naar beneden 
en klap de spijlen om .
Flessenhouder
Op de flessenhouder kunt u smal ser-
viesgoed plaatsen zoals een melk- of
zuigfles.
 Trek de flessenhouder omhoog 
wanneer u deze wilt gebruiken. Klap
de houder na gebruik weer opzij .
Pagina: 39
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
40
Bestek
3D-besteklade+ (afhankelijk van het
model)
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Plaats het bestek in de besteklade.
Wanneer u messen, vorken en lepels als
aparte groepen in de besteklade legt,
kunt u ze er na het afwasprogramma
gemakkelijker uithalen en opbergen.
Leg de lepels met de grepen tussen de
opstaande kammen en de lepelbladen
tussen de getande kammen, zodat ook
de laatste waterdruppel er zonder pro-
blemen af kan lopen.
Voor een optimaal resultaat kunt u de
lepels het beste met de binnenkant naar
het midden van de besteklade leggen.
De bovenste sproeiarm mag niet
door te hoog serviesgoed (bijv. een
taartschep) worden geblokkeerd!
U kunt de inzetten aan de zijkant van de
besteklade aan de gele grepen naar het
midden verschuiven om hoger servies-
goed in het bovenrek te kunnen
plaatsen. Zie ook hoofdstuk "Bovenrek,
Glazenbeugel".
Wanneer de lepels niet met de grepen
tussen de opstaande kammen passen,
legt u ze met de grepen op de getande
kammen.
Pagina: 40
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
41
Om in het middelste gedeelte van de
besteklade meer ruimte voor grote be-
stekdelen te creëren, kunt u dat gedeel-
te met de gele schuif in hoogte verstel-
len.
U kunt de twee rijen spijlen in het mid-
den van de besteklade omklappen, om
groter bestek erin te plaatsen.
 Trek de rijen spijlen omhoog  en
klap ze om .
Pagina: 41
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
42
Bestekkorf (afhankelijk van het model)
U kunt de bestekkorf op elke willekeu-
rige plaats op de voorste spike-rijen van
de onderste korf plaatsen.
 Plaats bestek zo in de vakken van de
bestekkorf dat de snijkanten van de
messen en de punten van vorken be-
neden zitten. Dat is veiliger. Wel is het
zo dat bestek gemakkelijker wordt
gereinigd en gedroogd wanneer u het
zo plaatst dat de scherpe kanten bo-
ven en de grepen beneden zitten.
 Plaats kort bestek in de gaatjes aan
drie kanten van de bestekkorf.
Speciale bestekhouder voor de be-
stekkorf
In de bijgeleverde bestekhouder kunt u
sterk vervuild bestek plaatsen. Het be-
stek ligt niet op elkaar maar wordt in
deze houder naast elkaar opgehangen.
Zo kunnen de waterstralen er beter bij.
 Plaats de bestekhouder indien nodig
op de bestekkorf.
 Plaats het bestek in de bestekhouder
met de grepen beneden.
 Verdeel het bestek gelijkmatig over
de houder.
Pagina: 42
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
43
Voorbeelden van plaatsing
Vaatwasser met besteklade
Bovenrek
Onderrek
Pagina: 43
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
44
Besteklade
Sterk verontreinigd vaatwerk
Pagina: 44
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
45
Vaatwasser met bestekkorf
Bovenrek
Onderrek
Pagina: 46
Bediening
47
Reinigingsmiddelen
 Gebruik uitsluitend reinigings-
middelen voor huishoudvaatwassers.
Soorten reinigingsmiddelen
Moderne reinigingsmiddelen bevatten
vele werkzame stoffen. De belangrijkste
zijn:
– Complexvormers. Deze binden de
waterhardheid en voorkomen daar-
mee kalkaanslag.
– Alkalische stoffen. Deze zijn nodig
voor het weken van aangekoekt vuil.
– Enzymen. Deze verminderen het zet-
meel en lossen eiwit op.
– Bleekmiddel op zuurstofbasis. Dit
verwijdert kleurige vlekken zoals
thee-, koffie- en ketchupvlekken.
Er worden voornamelijk mild alkalische
reinigingsmiddelen met enzymen en
zuurstofbleekmiddelen aangeboden.
Reinigingsmiddelen bestaan in verschil-
lende vormen.
– Poedervormige en gelvormige reini-
gingsmiddelen - Deze kunnen gevari-
eerd worden gedoseerd, afhankelijk
van de belading en de vuilgraad van
het serviesgoed.
– Tabs - Deze bevatten een hoeveel-
heid reinigingsmiddel die voor de
meeste toepassingen voldoende is.
Naast de normale reinigingsmiddelen
bestaan er ook multifunctionele tablet-
ten. Zie hoofdstuk: "Programma-op-
ties", paragraaf: "DosControl" indien
aanwezig.
Deze producten bezitten een naspoel-
en een wateronthardingsfunctie (ter ver-
vanging van regenereerzout). U vindt
deze producten in de handel onder de
benaming "3-in-1" en met extra compo-
nenten zoals glasbescherming, glans
voor roestvrij staal of een versterkte rei-
nigingsfunctie onder de benaming "5-
in-1", "7-in-1", "Alles-in-1" enz.
Gebruik deze producten uitsluitend voor
de waterhardheid die door de fabrikant
op de verpakking wordt vermeld.
Het reinigings- en droogvermogen van
deze producten is zeer uiteenlopend.
Optimale reinigings- en droogresulta-
ten krijgt u wanneer u een gewoon rei-
nigingsmiddel gebruikt en daarnaast
regenereerzout en naspoelmiddel do-
seert.
Pagina: 47
Bediening
48
Doseringstips reinigingsmiddel
 Neem bij het doseren de aanwij-
zingen op de verpakking in acht.
 Wanneer er niet iets anders op de
verpakking staat, doseer dan één tab
of - afhankelijk van de vuilgraad - 20
tot 30 ml in vakje II. Is het servies-
goed sterk verontreinigd, doseer dan
ook nog eens een geringe hoeveel-
heid reinigingsmiddel in vakje I.
 Bij het programma "QuickPower-
Wash" (indien aanwezig) is het moge-
lijk dat sommige tabletten niet volle-
dig oplossen.
Doseert u minder reinigingsmiddel
dan is geadviseerd, dan is het moge-
lijk dat het serviesgoed niet goed
schoon wordt.
 Reinigingsmiddelen kunnen
brandwonden in neus, mond en keel
veroorzaken.
Vermijd het inademen van poeder-
vormige reinigingsmiddelen. Slik rei-
nigingsmiddelen nooit in. Raadpleeg
onmiddellijk een dokter als u per on-
geluk reinigingsmiddel ingeademd of
ingeslikt hebt.
Verhinder dat kinderen met het reini-
gingsmiddel in aanraking kunnen ko-
men. De vaatwasser kan nog resten
van het reinigingsmiddel bevatten.
Houd kinderen uit de buurt van de
vaatwasser als deze geopend is. Do-
seer het reinigingsmiddel pas vlak
voordat u het programma start en
vergrendel de deur met de kinderbe-
veiliging (afhankelijk van het model).
Pagina: 48
Bediening
49
Reinigingsmiddel doseren
 Druk op de openingstoets. Het klepje
van het doseerbakje voor het reini-
gingsmiddel springt open.
Na afloop van een programma is het
klepje van het doseerbakje voor het rei-
nigingsmiddel altijd geopend.
 Doseer het reinigingsmiddel in de
vakjes en sluit het klepje van het do-
seerbakje voor het reinigingsmiddel.
 Sluit ook de verpakking van het reini-
gingsmiddel. Het middel zou anders
kunnen gaan klonteren.
Doseerhulp
In vakje I kan maximaal 10 ml en
in vakje II kan maximaal 50 ml reini-
gingsmiddel.
In vakje II zijn markeringen aangebracht
om het doseren makkelijker te maken:
20, 30. Wanneer de deur 90° geopend
is geven deze streepjes in ml aan hoe-
veel reinigingsmiddel er ongeveer in zit.
Pagina: 49
Bediening
50
Inschakelen
 Draai de kraan open als deze nog
dicht is.
 Open de deur.
 Controleer of de sproeiarmen vrij kun-
nen draaien.
 Druk minimaal 2 seconden op toets
.
In het display verschijnt kort het laatst
ingestelde programma en het controle-
lampje van het ingestelde programma
gaat branden.
Daarna verschijnt enkele seconden lang
een prognose van het energie- en wa-
terverbruik van het desbetreffende pro-
gramma.
Daarna verschijnt de vermoedelijke pro-
grammaduur in het display.
Wanneer u in plaats van het program-
ma ECO opnieuw het laatstgekozen
programma wilt kiezen, schakelt u de
functie Memory in. Zie hoofdstuk: "Me-
nu "Instellingen", paragraaf: "Memo-
ry").
Programma kiezen
Laat de keuze voor een programma
steeds afhangen van het soort servies-
goed en de mate waarin het is veront-
reinigd.
In het hoofdstuk: "Programma-over-
zicht" zijn de programma's beschreven
en de toepassingen ervan.
 Kies met de  - toets het gewenste
programma.
Het controlelampje van het gekozen
programma gaat branden.
Onder Overige programma's  bevin-
den zich nog meer programma's.
 Kies met de  - toets de optie Overi-
ge programma's , indien gewenst.
In het display verschijnt het eerste van
de overige programma's.
 Kies met de pijltoetsen  het ge-
wenste programma in de display.
Terwijl een programma loopt, kunt u
zich met de OK - toets de namen van
het lopende programma laten tonen.
U kunt nu een programma-optie kiezen.
Zie hoofdstuk: "Programma-opties".
Zijn er programma-opties gekozen, dan
branden tevens de daarbij behorende
controlelampjes.
Pagina: 50
Bediening
51
Programma starten
 Start het programma door de deur te
sluiten.
Het programma start.
Is het programma gestart, gaat de op-
tische functiecontrole branden.
Wilt u beslist een programma afbre-
ken, doe dat dan alleen in de eerste
minuten om te voorkomen dat be-
langrijke programmafases (bijv. het
regenereren) worden overgeslagen.
Tijdweergave
Voordat er een programma start, geeft
het display de tijd aan die het gekozen
programma vermoedelijk gaat duren, de
zgn. resttijd. Deze tijd wordt tijdens het
afwasprogramma in het display afge-
teld.
De programmafase waarin het afwas-
programma zich bevindt, wordt met een
symbool aangegeven:
 Voorspoelen / Inweken
 Reinigen
 Tussenspoelen
 Naspoelen
 Drogen
 Einde
Het is mogelijk dat het display voor één
en hetzelfde programma de ene keer
een andere tijd aangeeft dan de andere
keer. Dat is o.a. afhankelijk van de tem-
peratuur van het instromende water, de
regenereercyclus van de ontharder, het
soort reinigingsmiddel, de hoeveelheid
serviesgoed en de mate waarin dit is
verontreinigd.
Wanneer u een programma voor het
eerst kiest, wordt er een tijd aangege-
ven die overeenkomt met een gemid-
delde programmaduur met koud water.
De tijden in het programma-overzicht
zijn de tijden die de programma's duren
wanneer de belading en de temperatuur
voldoen aan de norm.
Iedere keer dat er een programma
loopt, wordt de programmaduur door
de elektronica berekend op grond van
de temperatuur van het instromende
water en de hoeveelheid serviesgoed.
Pagina: 51
Bediening
52
Energiebeheer
Tien minuten nadat u het laatst op een
toets hebt gedrukt of na afloop van een
programma schakelt de afwasautomaat
vanzelf uit om energie te besparen (zie
rubriek "Menu Instellingen, Optimalis.
standby (Optimalisering standby)").
 Om de afwasautomaat weer in te
schakelen, drukt u op de toets .
Wanneer een programma bezig is,
wanneer de FlexiTimer bezig is met af-
tellen of wanneer een foutmelding
wordt weergegeven, schakelt de af-
wasautomaat niet uit.
Einde van het programma
Na afloop van een programma gaat
langzaam de optische functiecontrole
knipperen, als tenminste de deur nog
gesloten is. Bovendien klinken de ge-
luidssignalen, als ze tenminste zijn inge-
schakeld.
De optische functiecontrole gaat 10 mi-
nuten na afloop van een programma uit,
als de deur tenminste nog gesloten is.
Het programma is beëindigd, als de
deur op een kier geopend is en in het
display de melding Einde verschijnt.
Bij het programma QuickPowerWash gaat
de deur pas enkele minuten na afloop
van het programma open.
Wanneer de programmeerfunctie Ver-
bruik is ingeschakeld, krijgt u informatie
over het werkelijke energie- en water-
verbruik van het net afgelopen pro-
gramma. Zie hoofdstuk "Uw bijdrage
aan de bescherming van het milieu",
paragraaf: "Verbruiksweergave
EcoFeedback").
De droogventilator loopt na afloop van
het programma nog een paar minuten
door.
Daarna kunt u het serviesgoed uit het
toestel halen.
 Hebt u de functie "AutoOpen"
uitgeschakeld (zie hoofdstuk: "Menu
"Instellingen"", paragraaf:
"AutoOpen"), maar wilt u de deur na
afloop van een programma toch
opendoen, doe deze in dat geval he-
lemaal open.
Doet u dat niet, dan kunnen de ran-
den van werkbladen door waterdamp
beschadigd raken, doordat de venti-
lator niet meer loopt.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Miele G 6890 SCVi K2O.

Stel een vraag over de Miele G 6890 SCVi K2O

Heb je een vraag over de Miele G 6890 SCVi K2O en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Miele G 6890 SCVi K2O. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Miele G 6890 SCVi K2O zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.