Miele G 6665 SCVi XXL handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Miele G 6665 SCVi XXL. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Miele
  • Product: Vaatwasser
  • Model/naam: G 6665 SCVi XXL
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Portugees, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
Lees beslist de gebruiks- en montage-handleiding voordat u uw appa-
raat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u
voorkomt schade aan uw apparaat.
nl-NL M.-Nr. 10 388 981
HG05
Pagina: 1
Inhoud
2
Algemeen ...............................................................................................................  5
Het apparaat in één oogopslag............................................................................... 5
Bedieningspaneel.................................................................................................... 6
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.........................................................  7
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu ............................................  17
Zuinig afwassen..................................................................................................... 18
Ingebruikneming van het apparaat....................................................................  19
Deur openen.......................................................................................................... 19
Deur sluiten ........................................................................................................... 19
Waterontharder...................................................................................................... 20
Waterhardheid opvragen en instellen............................................................... 21
Voor het eerste gebruik heeft u nodig: .................................................................. 23
Regenereerzout ..................................................................................................... 23
Regenereerzout doseren .................................................................................. 24
Regenereerzout bijvullen.................................................................................. 25
Naspoelmiddel ...................................................................................................... 26
Naspoelmiddel doseren ................................................................................... 26
Naspoelmiddel bijvullen ................................................................................... 27
Te doseren hoeveelheid naspoelmiddel instellen............................................. 28
Serviesgoed en bestek inruimen .......................................................................  29
Waar u op moet letten........................................................................................... 29
FlexAssist .............................................................................................................. 31
Bovenrek ............................................................................................................... 31
Verstellen bovenrek .......................................................................................... 32
Onderrek................................................................................................................ 33
Bestek ................................................................................................................... 35
3D-besteklade+ (afhankelijk van het model) .................................................... 35
Bestekkorf (afhankelijk van het model)............................................................. 37
Voorbeelden voor de indeling................................................................................ 38
Afwasautomaat met besteklade....................................................................... 38
Afwasautomaat met bestekkorf ....................................................................... 40
Bediening .............................................................................................................  42
Reinigingsmiddelen............................................................................................... 42
Reinigingsmiddel doseren................................................................................ 44
Inschakelen ........................................................................................................... 45
Programma kiezen................................................................................................. 45
Programma starten................................................................................................ 46
Tijdsaanduiding ..................................................................................................... 46
Energiemanagement ............................................................................................. 47
Pagina: 2
Inhoud
3
Einde van het programma ..................................................................................... 47
Uitschakelen.......................................................................................................... 48
Afwasautomaat uitruimen...................................................................................... 48
Programma onderbreken....................................................................................... 49
Van programma wisselen ...................................................................................... 49
Programma-opties ..............................................................................................  50
Kort .................................................................................................................. 50
DosControl ............................................................................................................ 50
Het uitschakelen van de controlelampjes voor het bijvullen van zout en naspoel-
middel.................................................................................................................... 51
Voorprogrammering............................................................................................... 52
Geluidssignalen..................................................................................................... 54
Aanpassing Automatic - programma .................................................................... 55
Memory ................................................................................................................. 56
AutoOpen .............................................................................................................. 57
Optimalisering standby ......................................................................................... 58
Fabrieksinstellingen............................................................................................... 59
Programma-overzicht .........................................................................................  60
Reiniging en onderhoud......................................................................................  64
Spoelruimte reinigen ............................................................................................. 64
Deurdichting en deur reinigen ............................................................................... 64
Bedieningspaneel reinigen .................................................................................... 64
Lichtgeleider reinigen ............................................................................................ 64
Front van de afwasautomaat reinigen ................................................................... 65
Zeefcombinatie in de spoelruimte controleren...................................................... 66
Zeven reinigen ....................................................................................................... 66
Sproeiarmen reinigen ............................................................................................ 68
Nuttige tips...........................................................................................................  69
Technische storingen............................................................................................. 69
Storingen in de watertoevoer ................................................................................ 71
Storingen in de waterafvoer .................................................................................. 72
Algemene problemen met de afwasautomaat ...................................................... 73
Geluiden ................................................................................................................ 74
Een tegenvallend afwasresultaat........................................................................... 75
Storingen verhelpen............................................................................................  78
Zeefje in de schroefkoppeling van de watertoevoer reinigen................................ 78
Afvoerpomp en terugslagklep reinigen.................................................................. 79
Pagina: 3
Inhoud
4
Service..................................................................................................................  80
Reparaties ............................................................................................................. 80
Garantietermijn en garantievoorwaarden .............................................................. 80
Voor testbureaus ................................................................................................... 80
Bij te bestellen accessoires................................................................................  81
Elektrische aansluiting........................................................................................  83
Wateraansluiting..................................................................................................  84
Het waterbeveiligingssysteem van Miele .............................................................. 84
Watertoevoer......................................................................................................... 84
Waterafvoer ........................................................................................................... 85
Technische gegevens..........................................................................................  86
Technische gegevens............................................................................................ 86
Pagina: 4
Algemeen
5
Het apparaat in één oogopslag
a Bovenste sproeiarm (niet zichtbaar)
b Besteklade (afhankelijk van het mo-
del)
c Bovenrek
d Middelste sproeiarm
e Toevoer water vanuit warmteopslag
(afhankelijk van het model)
f Onderste sproeiarm
g Zeefcombinatie
h Typeplaatje
i Optische functiecontrole
j Reservoir voor naspoelmiddel
k Tweevaksdoseerbakje voor reini-
gingsmiddel
l Reservoir voor regenereerzout
Pagina: 5
Algemeen
6
Bedieningspaneel
a Optische functiecontrole
b Programmakeuze
c Tijdsaanduiding
d Controlelampjes storingen en bijvul-
len
e Toets  (Voorprogrammering) met
controlelampje
f Toets  (Kort) met controlelampje
g Programmakeuzetoets 
h Toets  (Aan/Uit)
In deze gebruiksaanwijzing worden afwasautomaten beschreven die in hoogte
kunnen verschillen.
Deze modellen worden in de gebruiksaanwijzing als volgt aangeduid:
Normaal = Afwasautomaten met een hoogte van 80,5 cm (inbouwapparaat)
resp. een hoogte van 84,5 cm (vrijstaand apparaat)
XXL = Afwasautomaten met een hoogte van 84,5 cm (inbouwapparaat)
Pagina: 6
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
7
Deze afwasautomaat voldoet aan de geldende veiligheidsbepalin-
gen. Ondeskundig gebruik kan echter persoonlijk letsel en schade
aan het apparaat veroorzaken.
Lees de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u de afwasautomaat opstelt en in gebruik neemt. Dat
is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.
Bewaar de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing en geef
deze door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden
opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor scha-
de die daarvan het gevolg is.
Pagina: 7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
8
Efficiënt gebruik
 Deze afwasautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of
daarmee vergelijkbaar gebruik.
 Deze afwasautomaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnens-
huis.
 Deze afwasautomaat is uitsluitend bestemd voor het afwassen
van huishoudservies. Het gebruik voor andere doeleinden is ontoe-
laatbaar en kan gevaarlijk zijn.
 Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid,
hun onervarenheid of gebrek aan kennis van het apparaat niet in
staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als
ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verant-
woordelijk persoon.
Pagina: 8
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
9
Kinderen
 Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de af-
wasautomaat komen als ze constant onder toezicht staan.
 Kinderen vanaf acht jaar mogen de afwasautomaat alleen dan
zonder toezicht gebruiken, als ze daar uitleg over hebben gehad. Ze
moeten inzien wat voor gevaar zij lopen wanneer ze het apparaat
niet goed bedienen.
 Kinderen mogen de afwasautomaat niet zonder toezicht reinigen
of onderhouden.
 Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van de
afwasautomaat bevinden. Laat ze nooit met het apparaat spelen om
te voorkomen dat ze zich daarin opsluiten.
 Als de automatische deuropening (afhankelijk van het model) ge-
activeerd is, mogen kleine kinderen zich niet bij de deur van de af-
wasautomaat bevinden. In het onwaarschijnlijke geval van een sto-
ring, bestaat kans op letsel.
 Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic buiten het bereik van kin-
deren in verband met verstikkingsgevaar.
 Zorg ervoor dat kinderen niet met reinigingsmiddelen in aanraking
kunnen komen. Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in mond
en keel veroorzaken of tot verstikking leiden. Laat kinderen niet bij de
afwasautomaat komen als deze geopend is. Er zouden nog resten
reinigingsmiddelen in de automaat aanwezig kunnen zijn. Ga direct
naar de dokter wanneer uw kind reinigingsmiddel binnengekregen
heeft.
Pagina: 9
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
10
Technische veiligheid
 Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen al-
leen door een door Miele geautoriseerde vakman / vakvrouw worden
uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden kan de
gebruiker risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vak-
man / vakvrouw worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde
werkzaamheden kan de gebruiker risico's lopen.
 Controleer vóórdat de afwasautomaat wordt geplaatst, of hij zicht-
baar beschadigd is. Is dat het geval, neem hem dan in geen geval in
gebruik. Een beschadigde afwasautomaat kan uw veiligheid in ge-
vaar brengen.
 De elektrische veiligheid van dit apparaat is alleen dan gewaar-
borgd als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat vol-
gens de geldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de
huisinstallatie bij twijfel door een vakman / vakvrouw controleren.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die
is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv.
een elektrische schok).
 De betrouwbare en veilige werking van de afwasautomaat is uit-
sluitend gegarandeerd, wanneer de afwasautomaat op het openbare
elektriciteitsnet is aangesloten.
 De afwasautomaat mag alleen via een 3-polige stekker met rand-
aarde op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De stekker mag
niet worden afgeknipt en niet vast aangesloten. U moet na plaatsing
van het apparaat zonder problemen bij het stopcontact kunnen ko-
men, zodat u er ieder moment de stekker uit kunt trekken.
 Wanneer zich in de buurt van de afwasautomaat een elektrisch
apparaat bevindt, let er dan op dat de stekker van dit apparaat niet
schuilgaat achter de afwasautomaat. Daar de inbouwkast niet altijd
diep genoeg is kan er druk op de stekker ontstaan, wat het risico op
oververhitting en daarmee op brand verhoogt.
Pagina: 10
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
11
 De afwasautomaat mag niet onder een kookplaat worden geïn-
stalleerd. Een kookplaat straalt voor een deel hoge temperaturen af
die de automaat kunnen beschadigen. Om dezelfde reden mag de
afwasautomaat niet direct naast hitteproducerende apparaten wor-
den geplaatst die niet standaard tot de keukenuitrusting behoren,
zoals kachels.
 Vergelijk vóórdat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (ze-
kering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het
elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij
twijfel een elektricien.
 Dit apparaat mag pas dan op het elektriciteitsnet worden aange-
sloten, nadat het is geplaatst en gemonteerd (inclusief deurveerin-
stelling).
 De afwasautomaat mag uitsluitend worden gebruikt, als het deur-
mechanisme goed functioneert, omdat anders als de automatische
deuropening (afhankelijk van het model) geactiveerd is een gevaar
kan ontstaan.
Een goed functionerend deurmechanisme voldoet aan de volgende
voorwaarden:
– De deurveren moeten aan beide kanten gelijkmatig worden inge-
steld. Wanneer u de deur half, d.w.z. in een hoek van 45°, open-
doet en daarna loslaat moet de deur in die positie blijven staan en
niet zomaar naar beneden klappen.
– De deurvergrendelingsrail schuift na de droogfase bij het openen
van de deur weer automatisch in.
 Deze afwasautomaat mag niet op het elektriciteitsnet worden aan-
gesloten via meervoudige stopcontacten of via verlengsnoeren die
daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor overver-
hitting.
 Deze afwasautomaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zo-
als een boot) worden gebruikt.
Pagina: 11
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
12
 Plaats uw afwasautomaat niet in vorstgevoelige ruimten. Bevroren
slangen kunnen scheuren of barsten en de betrouwbaarheid van de
elektronische besturing kan door temperaturen onder het vriespunt
afnemen.
 Sluit om schade aan het apparaat te voorkomen de afwasauto-
maat alleen op een volledig ontlucht leidingnet aan.
 Dompel de kunststof ommanteling van de wateraansluiting niet in
vloeistof, want deze bevat een elektrisch ventiel.
 In de watertoevoerslang bevinden zich spanningvoerende delen.
De slang mag daarom niet worden ingekort.
 Het ingebouwde Waterproof-systeem biedt optimale bescherming
tegen waterschade als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– De automaat moet volgens de voorschriften zijn geïnstalleerd.
– Wanneer er duidelijk sprake is van schade moet het apparaat
worden gerepareerd, resp. moeten onderdelen worden vervangen.
– De kraan moet bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld tijdens va-
kanties) worden dichtgedraaid.
Het Waterproof-systeem functioneert ook wanneer de afwasauto-
maat is uitgeschakeld. Het apparaat moet dan wel op het elektrici-
teitsnet zijn aangesloten.
 De waterdruk (druk op de wateraansluiting) moet tussen 50 en
1000 kPa (0,5 en 10 bar) liggen.
 Een beschadigde afwasautomaat kan uw veiligheid in gevaar
brengen. Stel het apparaat meteen buiten werking wanneer het be-
schadigd is en neem contact op met uw leverancier of met de afde-
ling Klantcontacten van Miele Nederland.
 De garantie vervalt als de afwasautomaat niet door een door Miele
geautoriseerde vakman / vakvrouw wordt gerepareerd.
Pagina: 12
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
13
 Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen
worden vervangen. Alleen van deze Miele-onderdelen kunnen wij ga-
randeren, dat zij volledig aan onze veiligheidseisen voldoen.
 Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er
geen elektrische spanning op de afwasautomaat staan. Schakel
daarvoor het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een aansluitkabel
van hetzelfde type worden vervangen. Deze is verkrijgbaar bij de af-
deling Onderdelen van Miele Nederland B.V. Om veiligheidsredenen
mag de kabel alleen door een door Miele geautoriseerde vakman /
vakvrouw of door een technicus van Miele Nederland B.V. worden
vervangen.
 Deze afwasautomaat heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien
van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische be-
stendigheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp. Deze
speciale lamp mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De
lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp
mag alleen worden vervangen door een door Miele geautoriseerde
vakman of door Miele.
Pagina: 13
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
14
Correcte plaatsing
 Neem bij plaatsing en aansluiting van de afwasautomaat de in-
structies in de montagehandeiding in acht.
 De afwasautomaat heeft een aantal metalen onderdelen
waaraan u zich kunt snijden of anderszins verwonden. Wees
daarom vóór en tijdens het monteren van het apparaat heel
voorzichtig. Draag handschoenen ter bescherming.
 De afwasautomaat moet waterpas worden geplaatst.
 Onder of in te bouwen afwasautomaten mogen omwille van de
stabiliteit uitsluitend worden geplaatst onder een doorlopend werk-
blad dat is vastgeschroefd aan de kasten die ernaast staan.
 Wanneer u een vrijstaande afwasautomaat wilt onderbouwen, ver-
wijder dan de vrijstaande sokkel en vervang deze door een sokkel-
paneel voor een onderbouwafwasautomaat. Dit paneel zit in de
daarvoor bestemde onderbouwset. Zonder dit paneel loopt u de
kans om zich aan uitstekende metalen delen te bezeren.
 De deurveren moeten aan beide kanten gelijkmatig worden inge-
steld. Wanneer u de deur half, d.w.z. in een hoek van 45°, opendoet
en daarna loslaat moet de deur in die positie blijven staan en niet zo-
maar naar beneden klappen.
De afwasautomaat mag alleen in gebruik worden genomen wanneer
de deurveren op de juiste wijze zijn ingesteld.
Pagina: 14
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
15
Veilig gebruik
 Gebruik geen oplosmiddelen in de spoelruimte in verband met ex-
plosiegevaar.
 Adem geen poedervormige reinigingsmiddelen in! Slik geen reini-
gingsmiddelen in! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in neus,
mond en keel veroorzaken. Ga direct naar de dokter wanneer u reini-
gingsmiddelen heeft ingeademd of ingeslikt.
 Laat de deur van de afwasautomaat niet onnodig openstaan om
te voorkomen dat u zich daaraan stoot of erover struikelt.
 Wanneer de deur van de afwasautomaat openstaat, ga daar dan
niet op zitten of staan om te voorkomen dat het apparaat gaat kan-
telen, dat u daarbij letsel oploopt en/of het apparaat beschadigd
raakt.
 Het serviesgoed kan na afloop van een programma zeer heet zijn!
Laat het serviesgoed daarom na het uitschakelen van de automaat
zo lang in de afwasautomaat afkoelen, totdat u het goed kunt vast-
pakken.
 Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen en naspoelmiddelen voor
huishoudafwasautomaten. Gebruik geen reinigingsmiddelen voor de
handafwas!
 Gebruik geen reinigingsmiddelen die voor bedrijfsafwasautomaten
of industriereinigers bestemd zijn om materiële schade en hevige
chemische reacties, bijv. een knalgasreactie, te voorkomen.
 Doseer geen poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel in het re-
servoir voor naspoelmiddel om te voorkomen dat het reservoir ka-
potgaat.
 Doseer geen poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel in het re-
servoir voor regenereerzout om te voorkomen dat de ontharder ka-
potgaat.
Pagina: 15
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
16
 Gebruik uitsluitend het speciale grofkorrelige regenereerzout of
andere zuivere ingedampte zouten. Gebruik in geen geval andere
soorten zout, bijv. keukenzout of strooizout. Deze soorten zout be-
vatten soms niet in water op te lossen deeltjes die een nadelig effect
kunnen hebben op de werking van de ontharder.
 Heeft u een afwasautomaat met een bestekkorf, dan kunt u het
bestek het beste in de bestekkorf plaatsen met de grepen beneden
en met de scherpe kant boven. Dan wordt het bestek gemakkelijker
schoon en droog. Loopt u daardoor echter de kans om zich aan de
scherpe kant van de messen en de punten van de vorken te bezeren,
dan kunt u het bestek het beste met de grepen boven en met de
scherpe kant beneden plaatsen.
 Reinig geen kunststof vaatwerk in de afwasautomaat dat niet hit-
tebestendig is zoals wegwerpbakjes of wegwerpbestek. Dit soort
vaatwerk kan door de hoge temperaturen vervormen.
 Zorg er bij gebruik van de optie "FlexiTimer / Voorprogramme-
ring" (afhankelijk van het model) voor, dat het doseerbakje voor het
reinigingsmiddel droog is. Reinigingsmiddel gaat in een vochtig do-
seerbakje klonteren en wordt misschien niet volledig weggespoeld.
 Voor informatie over de beladingscapaciteit van de afwasauto-
maat zie hoofdstuk: "Technische gegevens".
Accessoires
 Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat ga-
rantieaanspraken vervallen.
Afdanken afwasautomaat
 Voorkom dat kinderen zich in het apparaat opsluiten door de sluit-
haak van het deurslot te verwijderen en zo het deurslot onbruikbaar
te maken.
Pagina: 16
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
17
Het verpakkingsmateriaal
De verpakking beschermt het apparaat
tegen transportschade. Het verpak-
kingsmateriaal is uitgekozen met het
oog op een zo gering mogelijke belas-
ting van het milieu en de mogelijkheden
voor recycling.
Door hergebruik van verpakkingsmateri-
aal wordt er op grondstoffen bespaard
en wordt er minder afval geproduceerd.
Uw vakhandelaar neemt de verpakking
in het algemeen terug.
Het afdanken van een apparaat
Oude elektrische en elektronische ap-
paraten bevatten meestal waardevolle
materialen. Ze bevatten ook stoffen,
mengsels en onderdelen die nodig zijn
geweest om de apparaten goed en vei-
lig te laten functioneren. Wanneer u uw
oude apparaat bij het gewone huisafval
doet of er niet goed mee omgaat, kun-
nen deze stoffen schadelijk zijn voor de
gezondheid en het milieu. Doe uw oude
apparaat daarom nooit bij het gewone
afval.
Lever het apparaat in bij een gemeente-
lijk inzameldepot voor elektrische en
elektronische apparatuur, bij uw vak-
handelaar of bij Miele. U bent wettelijk
zelf verantwoordelijk voor het wissen
van eventuele persoonlijke gegevens op
het af te danken apparaat. Bewaar het
afgedankte apparaat buiten het bereik
van kinderen.
Pagina: 17
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
18
Zuinig afwassen
Deze afwasautomaat werkt uiterst wa-
ter- en energiebesparend.
U kunt nog zuiniger te werk gaan, in-
dien u de volgende adviezen opvolgt:
– Maak gebruik van de volledige bela-
dingscapaciteit van de rekken zonder
de afwasautomaat te overladen.
– Kies een afwasprogramma dat past
bij het soort serviesgoed en de mate
van verontreiniging.
– Kies het programma ECO (indien aan-
wezig) als u energiebesparend wilt
reinigen. De water- en energiebespa-
ring is voor normaal verontreinigd
serviesgoed bij dit programma het
grootst.
– Volg de doseeradviezen op die op de
verpakking van het afwasmiddel
staan.
– Bij gebruik van poedervormige of
vloeibare reinigingsmiddelen kunt u
de dosering met
1
/3 verminderen,
wanneer de rekken maar half beladen
zijn.
– Het is mogelijk om de afwasautomaat
op warm water aan te sluiten. Bijzon-
der geschikt is een warmwateraan-
sluiting bij een energetisch gunstige
warmwaterbereiding, bijv. zonne-
energie met circulatieleiding.
Bij elektrisch verwarmde installaties is
het echter aan te bevelen om uw ap-
paraat op koud water aan te sluiten.
Zie voor zuinig afwassen ook
www.miele.nl.
Pagina: 18
Ingebruikneming van het apparaat
19
Deur openen
Bij programma’s met een droogfase
gaat de deur na afloop van een pro-
gramma automatisch op een kier open.
Dat bevordert het droogproces. Zie
hoofdstuk: "Programma-overzicht".
U kunt deze functie ook uitschakelen.
Zie hoofdstuk: "Programma-opties", pa-
ragraaf: "AutoOpen".
 Trek de deur aan de handgreep open.
 Doe de deur nu helemaal open.
Wanneer de deur wordt geopend terwijl
er een programma loopt, worden alle
reinigingsfuncties automatisch onder-
broken.
 Wanneer het water in de afwas-
automaat heet is, loopt u het risico
om zich te verbranden.
Moet u de deur beslist openen terwijl
er een programma loopt, doe dat
dan heel voorzichtig.
 Zorg ervoor dat de deur zonder
problemen open kan.
Deur sluiten
 Schuif de rekken naar binnen.
 Sluit de deur totdat deze vastklikt.
 Pas op!
Kom niet met uw handen in het ge-
deelte waar de deur sluit.
Pagina: 19
Ingebruikneming van het apparaat
20
Waterontharder
Om goede reinigingsresultaten te berei-
ken heeft de afwasautomaat zacht
(kalkarm) water nodig.
Bij hard water ontstaat er witte kalkaan-
slag op het serviesgoed en op de wan-
den van de spoelruimte. Water vanaf
een waterhardheid van 4 °dH (0,7
mmol/l) moet daarom worden onthard.
Daar wordt in de ingebouwde wateront-
harder automatisch voor gezorgd. De
waterontharder is geschikt voor een
waterhardheid tot 70 °dH (12,6 mmol/l).
– De waterontharder heeft daarvoor
wel regenereerzout nodig.
Echter: Bij gebruik van combi-tabs
hoeft u al naar gelang de waterhard-
heid (< 21 °dH) geen regenereerzout
te doseren. Zie hoofdstuk: "Bedie-
ning", paragraaf: "Reinigingsmidde-
len".
– De afwasautomaat moet precies wor-
den geprogrammeerd voor de hard-
heid van het water in uw regio.
– Het plaatselijke waterleidingbedrijf
kan u vertellen welke hardheidsgraad
het water in uw regio precies heeft.
– Programmeer bij een variërende wa-
terhardheid (bijv. 10 - 15 °dH) altijd
de hoogste waarde (in dit voorbeeld
15 °dH).
Bij werkzaamheden aan het apparaat is
het voor de monteur handig de hard-
heidsgraad van het water in uw regio te
kennen.
Noteer daarom de hardheid van het wa-
ter in uw regio:
____________°dH
Vanuit de fabriek is een waterhardheid
van 15 °dH (2,7 mmol/l) geprogram-
meerd.
Als deze waterhardheid overeenkomt
met de hardheid van het water in uw ei-
gen regio, kunt u de rest van dit hoofd-
stuk overslaan.
Wanneer dit water echter een andere
hardheid heeft, moet u uw wateronthar-
der daarop instellen.
Pagina: 20
Ingebruikneming van het apparaat
21
Waterhardheid opvragen en instellen
 Is de afwasautomaat nog ingescha-
keld, schakel deze dan met de  -
toets uit.
 Druk op de  - toets, houd deze in-
gedrukt en schakel tegelijk de afwas-
automaat met de  - toets in.
Houd de  - toets minstens 4 secon-
den ingedrukt, totdat het controle-
lampje van het programma rechts on-
der gaat branden.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
 Druk twee keer op de  - toets.
Het controlelampje van de  - toets
knippert twee keer kort achter elkaar.
De ingestelde hoeveelheid is te zien aan
het cijfer dat achter de  in het display
aan het knipperen is. Zie tabel.
In het display knipperen    afwisse-
lend.
Dat betekent dat er vanuit de fabriek
een waterhardheid van 15°dH is inge-
steld.
 Kies met de  - toets de hardheid
van uw water.
Bij iedere druk op de toets krijgt u
een hogere waterhardheid. Na de
hoogste waterhardheid begint het tel-
len weer van voren af aan.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
Pagina: 21
Ingebruikneming van het apparaat
22
°dH mmol/l °f Tijdweer-
gave
1 0,2 2 1
2 0,4 4 2
3 0,5 5 3
4 0,7 7 4
5 0,9 9 5
6 1,1 11 6
7 1,3 13 7
8 1,4 14 8
9 1,6 16 9
10 1,8 18 10
11 2,0 20 11
12 2,2 22 12
13 2,3 23 13
14 2,5 25 14
15 2,7 27 15
16 2,9 29 16
17 3,1 31 17
18 3,2 32 18
19 3,4 34 19
20 3,6 36 20
°dH mmol/l °f Tijdweer-
gave
21 3,8 38 21
22 4,0 40 22
23 4,1 41 23
24 4,3 43 24
25 4,5 45 25
26 4,7 47 26
27 4,9 49 27
28 5,0 50 28
29 5,2 52 29
30 5,4 54 30
31 5,6 56 31
32 5,8 58 32
33 5,9 59 33
34 6,1 61 34
35 6,3 63 35
36 6,5 65 36
37-45 6,6-8,0 66-80 45
46-60 8,2-10,7 82-107 60
61-70 10,9-12,5 109-125 70
Pagina: 22
Ingebruikneming van het apparaat
23
Voor het eerste gebruik heeft u
nodig:
– ca. 2 l water,
– ca. 2 kg regenereerzout,
– reinigingsmiddel voor huishoudaf-
wasautomaten,
– naspoelmiddel voor huishoudafwas-
automaten.
Iedere afwasautomaat wordt in de fa-
briek op zijn werking getest. Als ge-
volg van deze tests blijft er water in
het apparaat achter. Dit betekent niet
dat het apparaat eerder door een an-
dere consument is gebruikt.
Regenereerzout
Om goede reinigingsresultaten te berei-
ken heeft de afwasautomaat zacht
(kalkarm) water nodig. Bij hard water
ontstaat er witte kalkaanslag op het ser-
viesgoed en op de wanden van de
spoelruimte.
Water met een waterhardheid van 4 °dH
(0,7 mmol/l) moet daarom worden ont-
hard. Daar wordt in de ingebouwde wa-
terontharder automatisch voor gezorgd.
De waterontharder is geschikt voor een
waterhardheid tot 70 °dH (12,6 mmol/l).
De waterontharder heeft daarvoor wel
regenereerzout nodig.
Echter: Bij gebruik van combi-tabs
hoeft u al naar gelang de waterhardheid
(< 21 °dH) geen regenereerzout te do-
seren. Zie hoofdstuk: "Bediening", pa-
ragraaf: "Reinigingsmiddelen".
Als de hardheid van het water in uw
regio steeds onder de 5 °dH (= 0,9
mmol/l) ligt, hoeft u geen zout te do-
seren. De bijvulcontrole wordt auto-
matisch uitgeschakeld na de program-
mering van de ontharder.
 Reinigingsmiddel beschadigt de
ontharder.
Doseer geen poedervormig of vloei-
baar reinigingsmiddel in het reservoir
voor regenereerzout.
 Gebruik uitsluitend speciaal grof-
korrelig regenereerzout of andere
zuivere ingedampte zouten.
Gebruik in geen geval andere soor-
ten zout, bijv. keukenzout of strooi-
zout. Deze soorten zout bevatten
soms niet in water op te lossen deel-
tjes die een nadelig effect kunnen
hebben op de werking van de ont-
harder.
Pagina: 23
Ingebruikneming van het apparaat
24
Regenereerzout doseren
Belangrijk! Wanneer u het zoutreser-
voir voor de eerste keer wilt vullen,
vul het dan eerst met ca. 2 l water.
Zo kan het zout oplossen.
Nadat u de afwasautomaat in ge-
bruik heeft genomen, zit er altijd ge-
noeg water in het reservoir.
 Haal het onderrek uit de spoelruimte
en draai de dop van het zoutreservoir
open.
Iedere keer wanneer u de dop van
het zoutreservoir opendraait, loopt er
water of zout over de rand van het
reservoir.
Draai de dop er daarom alleen maar
af om zout bij te vullen.
 Vul het zoutreservoir voordat u het
apparaat voor de eerste keer gebruikt
met ca. 2 l water.
 Plaats een trechter in de opening van
het zoutreservoir en doseer dan zo-
veel zout in het zoutreservoir totdat
het vol is. Het zoutreservoir kan af-
hankelijk van het soort zout max. 2 kg
bevatten.
 Verwijder de zoutresten die zich rond
het zoutreservoir bevinden en schroef
de dop weer stevig op het reservoir.
 Start direct na het doseren van rege-
nereerzout het programma
QuickPowerWash met de optie Kort
zonder serviesgoed, zodat eventueel
gemorste zoutresten kunnen worden
verdund en daarna weggepompt.
Pagina: 24
Ingebruikneming van het apparaat
25
Regenereerzout bijvullen
 Vul na afloop van een programma
zout bij, wanneer het controlelampje
Zout brandt.
 Voorkom corrosie!
Start direct na het doseren van rege-
nereerzout het programma
QuickPowerWash met de optie Kort
zonder serviesgoed, zodat eventueel
gemorste zoutresten kunnen worden
verdund en daarna weggepompt.
Wanneer er zich nog geen zoutconcen-
tratie heeft gevormd die hoog genoeg
is, kan bovenstaand controlelampje nog
korte tijd blijven branden. Het lampje
gaat uit, zodra de zoutconcentratie
hoog genoeg is.
De bijvulcontrole wordt automatisch uit-
geschakeld, als er een waterhardheid
lager dan 5 °dH (= 0,9 mmol/l) is gepro-
grammeerd.
Wanneer u alleen maar combi-tabs
gebruikt, kunt u de bijvulcontrole voor
naspoelmiddel en zout tegelijk uit-
schakelen. Zie hoofdstuk: "Program-
ma-opties", paragraaf: "Het uitschake-
len van de controlelampjes voor het
bijvullen van zout en naspoelmiddel".
Wanneer u geen combi-tabs meer
gebruikt, denk er dan aan om zout
en naspoelmiddel te doseren en de
bijvulcontrole weer in te schakelen.
Pagina: 25
Ingebruikneming van het apparaat
26
Naspoelmiddel
Naspoelmiddel zorgt ervoor dat het wa-
ter tijdens het drogen als een film van
het serviesgoed afloopt waardoor het
sneller droogt.
Het naspoelmiddel wordt in het reser-
voir voor naspoelmiddel gedoseerd en
bij het naspoelen in de ingestelde hoe-
veelheid automatisch toegevoegd.
 Doseer alleen naspoelmiddel
voor huishoudafwasautomaten in het
naspoelmiddelreservoir; in geen ge-
val reinigingsmiddelen voor afwasau-
tomaten of voor de handafwas. Dit
om te voorkomen dat het reservoir
kapotgaat.
Als alternatief kunt u ook
– huishoudazijn met een zuurgehalte
van 5%
of
– vloeibaar citroenzuur (10%-oplos-
sing)
gebruiken. Het serviesgoed zal echter
minder goed drogen en eerder vlekken
vertonen, dan wanneer u naspoelmiddel
gebruikt.
 Gebruik nooit azijn met een ho-
ger zuurgehalte (bijv. azijnessence
met een gehalte van 25%).
Dat zou schade aan de afwasauto-
maat kunnen veroorzaken.
Gebruikt u uitsluitend combi-tabs,
dan hoeft u geen naspoelmiddel te
doseren.
Naspoelmiddel doseren
 Open het klepje van het naspoelmid-
delreservoir door op het knopje te
drukken in de richting van de pijl.
Pagina: 26
Ingebruikneming van het apparaat
27
 Doseer zoveel naspoelmiddel totdat
het in de vulopening zichtbaar is.
Het naspoelmiddelreservoir kan ca.
110 ml bevatten.
 Sluit het klepje en wel zo dat het dui-
delijk vastklikt. Dit om te voorkomen
dat er tijdens het spoelproces water
in het naspoelmiddelreservoir loopt.
 Veeg eventueel gemorst naspoelmid-
del goed weg om bij de volgende af-
wasbeurt sterke schuimvorming te
voorkomen.
Naspoelmiddel bijvullen
Wanneer het controlelampje Naspoel-
middel gaat branden zit er nog een re-
serve in voor 2 - 3 afwasbeurten.
 Vul op tijd naspoelmiddel bij.
Wanneer u alleen maar combi-tabs
gebruikt, kunt u de bijvulcontrole voor
naspoelmiddel en zout tegelijk uit-
schakelen. Zie hoofdstuk: "Program-
ma-opties", paragraaf: "Het uitschake-
len van de controlelampjes voor het
bijvullen van zout en naspoelmiddel".
Wanneer u geen combi-tabs meer
gebruikt, denk er dan aan om zout
en naspoelmiddel te doseren en de
bijvulcontrole weer in te schakelen.
Pagina: 27
Ingebruikneming van het apparaat
28
Te doseren hoeveelheid naspoelmid-
del instellen
Voor een optimaal spoelresultaat kunt u
de dosering van het naspoelmiddel
aanpassen.
De dosering van het naspoelmiddel is
instelbaar in hoeveelheden van 0-6 ml.
Vanuit de fabriek is stand 3 ingesteld.
Deze instelling wordt geadviseerd.
De gedoseerde hoeveelheid naspoel-
middel kan door de automatische aan-
passing in het programma Automatic
(indien aanwezig) groter uitvallen dan de
ingestelde dosering.
Vertoont het serviesgoed vlekken:
 Stel een grotere hoeveelheid in.
Vertoont het serviesgoed strepen of
sluiers:
 Stel een kleinere hoeveelheid in.
 Is de afwasautomaat nog ingescha-
keld, schakel deze dan met de toets
 uit.
 Druk op de toets , houd deze inge-
drukt en schakel tegelijk de afwas-
automaat met de toets  in.
Houd de toets  minstens vier se-
conden ingedrukt, totdat het contro-
lelampje van het programma rechts
onder gaat branden.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
 Druk drie keer op de toets .
Het controlelampje van de toets 
knippert drie keer kort achterelkaar.
De ingestelde waarde is te zien aan het
cijfer dat achter de  in het display aan
het knipperen is.
In het display knippert  .
Dat betekent dat vanuit de fabriek stand
3 is ingesteld.
 Kies met de toets  de gewenste
stand.
Bij iedere druk op de toets wordt een
stand verder geschakeld.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de
toets  uit.
Pagina: 28
Serviesgoed en bestek inruimen
29
Waar u op moet letten
Verwijder grove etensresten van het
serviesgoed.
Het is niet nodig om de vaat van tevo-
ren onder stromend water af te spoelen!
 Was vaatwerk met as, zand,
was, smeervet of verf niet in de af-
wasautomaat om schade aan het ap-
paraat te voorkomen.
U kunt ieder stuk servies in principe
overal in de rekken inruimen. Neem
daarbij echter de volgende tips in acht.
– Plaats serviesgoed en bestek zo dat
het niet tegen of op elkaar ligt.
– Plaats het serviesgoed zo in de rek-
ken, dat het water er aan alle kanten
bij kan. Alleen dan kan het servies-
goed goed schoon worden
– Plaats al het serviesgoed zo, dat het
stevig staat.
– Plaats hol serviesgoed zoals kopjes,
glazen en pannen met de openingen
naar beneden in de rekken.
– Plaats hoog, smal, hol serviesgoed
niet in de hoeken van de rekken,
maar zoveel mogelijk in het midden
ervan. Het water kan er dan beter bij.
– Plaats servies met een diepe bodem
zoveel mogelijk schuin in het rek, zo-
dat het water eraf kan lopen.
– Let erop dat de sproeiarmen niet
worden geblokkeerd door vaatwerk
dat door de rekken heen steekt. U
kunt dit controleren door de sproeiar-
men een keer met de hand rond te
draaien.
– Zorg ervoor dat kleine stukken ser-
viesgoed niet door de spijlen van de
rekken vallen.
Leg dit soort servies, zoals deksel-
tjes, daarom in de besteklade of de
bestekkorf, afhankelijk van het mo-
del.
Levensmiddelen zoals wortels, toma-
ten of ketchup kunnen natuurlijke
kleurstoffen bevatten. Wanneer deze
kleurstoffen in de afwasautomaat te-
rechtkomen, kunnen kunststof vaat-
werk en kunststof onderdelen ervan
van kleur veranderen. Deze verkleu-
ring heeft echter geen invloed op de
stabiliteit van het kunststof.
Ook door zilveren bestek kan kunst-
stof verkleuren.
Pagina: 29
Serviesgoed en bestek inruimen
30
Serviesgoed en bestek die niet ge-
schikt zijn voor de afwasautomaat
– Serviesgoed en bestek die óf hele-
maal óf voor een deel uit hout be-
staan drogen uit en worden lelijk. Bo-
vendien houdt de lijm niet in de af-
wasautomaat. Het gevolg daarvan is
dat houten grepen los kunnen raken.
– Kunstvoorwerpen, antieke vazen of
glazen met decoraties zijn niet
bestand tegen de afwasautomaat.
– Voorwerpen van niet hittebestendig
kunststof kunnen vervormd raken.
– Voorwerpen van koper, messing, tin
en aluminium kunnen verkleuren of
dof worden.
– Kleurdecoraties op het glazuur kun-
nen na vele afwasbeurten verbleken.
– Teer glaswerk en kristallen voor-
werpen kunnen na een tijd dof wor-
den.
Let verder op het volgende:
Zilver dat met zilverpoets is behandeld
kan na afloop van het afwasprogramma
nog vochtig zijn doordat het water er
niet als een film afloopt. Het zilver moet
dan met een doek worden gedroogd.
Zilver kan verkleuren wanneer het in
aanraking komt met levensmiddelen die
zwavel bevatten, bijv. eigeel, uien, may-
onaise, mosterd, peulvruchten, vis, pe-
kelsaus van vis en marinades.
 Gebruik voor het reinigen van
aluminium delen zoals vetfilters van
afzuigkappen geen sterk bijtende, al-
kalische reinigingsmiddelen die in
bedrijfsafwasautomaten of voor in-
dustriereinigers worden gebruikt.
Het materiaal kan hierdoor worden
aangetast. In extreme gevallen kan er
een hevige chemische reactie optre-
den (bijvoorbeeld een gasexplosie).
Tip: Koop serviesgoed en bestek van
materiaal dat geschikt is om in een af-
wasautomaat te worden afgewassen en
met de aanduiding: "Geschikt voor de
afwasautomaat".
Behoedzame reiniging van glazen
– Glazen kunnen dof worden, wanneer
ze vaak in de afwasautomaat zijn ge-
reinigd. Gebruik voor teer glaswerk
een programma met een lage tempe-
ratuur. Zie hoofdstuk: "Programma-
overzicht". Of gebruik daarvoor een
programma met GlassCare, als uw
apparaat daarover beschikt.
– Koop glazen die geschikt zijn om in
een afwasautomaat te worden afge-
wassen en met de aanduiding: "Ge-
schikt voor de afwasautomaat".
– Gebruik reinigingsmiddelen met glas-
beschermende stoffen.
– Meer tips m.b.t. het thema "Behoed-
zame reiniging van glazen" vindt u op
internet onder: "www.mieleglassca-
re.com".
Pagina: 30
Serviesgoed en bestek inruimen
31
FlexAssist
De gele FlexAssist-markeringen marke-
ren de bewegende delen van de rekken
en besteklade. Zij dienen ook als greep
en maken indien nodig met een sym-
bool duidelijk, hoe en waar het desbe-
treffende element gebruikt kan worden.
Bovenrek
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Gebruik de afwasautomaat om
veiligheidsredenen alleen met boven-
en onderrek. Dat geldt niet voor het
programma Zonder bovenrek, indien
aanwezig.
 Plaats in het bovenrek klein, licht en
kwetsbaar serviesgoed zoals glazen,
kopjes, schoteltjes en dessertschaalt-
jes.
U kunt er ook een plat pannetje in
plaatsen.
 Leg erg lang bestek zoals soeplepels,
pollepels en lange messen dwars aan
de voorkant van het bovenrek.
Kopjesrek
 Wilt u hoog serviesgoed inruimen,
klap het kopjesrek dan aan de gele
greep  omhoog.
U kunt glazen tegen het kopjesrek aan-
zetten. Dan staan ze steviger.
 Klap het kopjesrek omlaag en zet de
glazen ertegenaan.
Pagina: 31
Serviesgoed en bestek inruimen
32
Verstellen bovenrek
Om in het boven- of onderrek meer
plaats te krijgen voor hoger serviesgoed
kunt u het bovenrek in hoogte verstel-
len. U kunt kiezen tussen 3 standen met
een verschil van telkens ca. 2 cm.
Wanneer water in holle gedeelten blijft
liggen, kunt u het bovenrek beter schuin
plaatsen, nl. met één kant hoog en met
één kant laag. Het water stroomt dan
gemakkelijker weg. Zorg er echter voor,
dat u het rek zonder problemen in de
spoelruimte kunt schuiven.
 Trek het bovenrek naar buiten.
Om het bovenrek naar boven te ver-
stellen, moet u:
 het rek naar boven trekken, totdat het
vastklikt.
Om het bovenrek naar beneden te
verstellen, moet u:
 de hendels aan de zijkanten van het
bovenrek naar boven trekken,
 het bovenrek in de gewenste positie
zetten en de hendels weer vast laten
klikken.
Afhankelijk van de stand van het boven-
rek kunt u bijv. borden met de volgende
doorsneden in de rekken plaatsen.
Afwasautomaat met bestekkorf
(Voor model zie typeplaatje)
Stand
boven-
rek
Bord- in cm
Bovenrek Onder-
rek
Nor-
maal
XXL
Boven 20 24 31 (35*)
Midden 22 26 29
Onder 24 28 27
Afwasautomaat met besteklade
(Voor model zie typeplaatje)
Stand
boven-
rek
Bord- in cm
Bovenrek Onder-
rek
Nor-
maal
XXL
Boven 15 19 31 (35*)
Midden 17 21 29
Onder 19 23 27
U kunt er ook borden met een doorsnede
van 35 cm in plaatsen, als u ze iets schuin
zet. Zie: "Onderrek".
Pagina: 32
Serviesgoed en bestek inruimen
33
Onderrek
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Plaats in het onderrek groot en zwaar
serviesgoed zoals borden, platte
schotels, pannen en schalen.
U kunt ook glazen, kopjes, schotel-
tjes, ontbijt- en dessertbordjes in het
onderrek zetten.
 Zet grote borden in het midden van
het onderrek.
U kunt er ook borden met een doorsne-
de van 35 cm in plaatsen, als u ze iets
schuin zet.
MultiComfort-rek
In het achterste gedeelte van het onder-
rek bevindt zich het MultiComfort-rek.
Daarin kunt u glazen, kopjes, borden en
pannen plaatsen.
 Wilt u hoog serviesgoed inruimen,
klap de glazenhouder dan omhoog.
 Zet wijn- en bierglazen tegen de gla-
zenhouder of hang ze in de uitsparin-
gen van de houder.
U kunt de hoogte van de glazenhouder
in twee standen instellen.
 Schuif de glazenhouder in de ge-
wenste hoogte, totdat de bevestigin-
gen aan de boven- of onderkant vast-
klikken.
Pagina: 33
Serviesgoed en bestek inruimen
34
Omklapbare spijlen (afhankelijk van
het model)
In de spijlen aan de voorkant kunt u
schoteltjes, borden, soepborden, platte
schotels en schalen plaatsen.
U kunt de spijlen omklappen om meer
ruimte te krijgen voor groot servies-
goed, bijv. grote potten, pannen en
schalen.
 Druk de gele hendel naar beneden 
en klap de spijlen om .
Pagina: 34
Serviesgoed en bestek inruimen
35
Bestek
3D-besteklade+ (afhankelijk van het
model)
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Plaats het bestek in de besteklade
zoals op het plaatje.
Wanneer u messen, vorken en lepels als
aparte groepen in de besteklade legt,
kunt u ze er na het afwasprogramma
gemakkelijker uithalen en opbergen.
Leg de lepels met de grepen tussen de
opstaande kammen en de lepelbladen
tussen de getande kammen, zodat ook
de laatste waterdruppel er zonder pro-
blemen af kan lopen.
Voor een optimaal resultaat kunt u de
lepels het beste met de binnenkant naar
het midden van de besteklade leggen.
De bovenste sproeiarm mag niet
door te hoog serviesgoed (bijv. een
taartschep) worden geblokkeerd!
U kunt de inzetten aan de zijkant van de
besteklade aan de gele grepen naar het
midden verschuiven om hoger servies-
goed in het bovenrek te kunnen plaat-
sen (zie ook hoofdstuk "Bovenrek, Gla-
zenbeugel").
Wanneer de lepels niet met de grepen
tussen de opstaande kammen passen,
leg ze dan met de grepen op de getan-
de kammen.
Pagina: 35
Serviesgoed en bestek inruimen
36
Om in het middelste gedeelte van de
besteklade meer ruimte voor groot be-
stek te creëren, kunt u dat gedeelte met
de gele schuif in hoogte verstellen.
U kunt de twee rijen spijlen in het mid-
den van de besteklade omklappen, om
groter bestek erin te plaatsen.
 Trek de rijen spijlen omhoog  en
klap ze om .
Pagina: 36
Serviesgoed en bestek inruimen
37
Bestekkorf (afhankelijk van het model)
U kunt de bestekkorf in het onderrek
plaatsen en wel op een willekeurige
plek op de rijen spijlen aan de voorkant.
 Wilt u het bestek snel schoon en
droog hebben, plaats het dan zo in
de bestekkorf dat de grepen beneden
en de snijkanten van de messen en
de tanden van de vorken boven zit-
ten. Wanneer u daardoor echter kans
loopt om zich daaraan te bezeren,
dan kunt u het bestek beter zo plaat-
sen dat de grepen boven en de
scherpe kanten beneden zitten.
 Plaats kleine lepels in de speciale le-
pelsegmenten aan 3 zijkanten van de
bestekkorf.
Speciale bestekhouder voor de be-
stekkorf
In de bijgevoegde bestekhouder kunt u
lepels plaatsen die erg vuil zijn. De le-
pels liggen niet op elkaar maar worden
in deze houder naast elkaar opgehan-
gen. Daardoor kan het water er beter
bij.
 Plaats de bestekhouder als dat nodig
is op de bestekkorf.
 Plaats de lepels in de bestekhouder
met de grepen naar beneden.
 Verdeel het bestek gelijkmatig over
de houder.
Pagina: 41
Bediening
42
Reinigingsmiddelen
 Gebruik uitsluitend reinigings-
middelen voor huishoudafwasauto-
maten.
Soorten reinigingsmiddel
Moderne reinigingsmiddelen bevatten
vele werkstoffen. De belangrijkste zijn:
– Fosfaat. Dit onthardt het water en
voorkomt daarmee kalkaanslag.
– Alkalische stoffen. Deze zijn nodig
voor het weken van aangekoekt vuil.
– Enzymen. Deze verminderen het zet-
meel en lossen eiwit op.
– Bleekmiddel op zuurstofbasis. Dit
verwijdert kleurige vlekken zoals
thee-, koffie- en ketchupvlekken.
Het zijn voornamelijk fosfaathoudende,
mild alkalische reinigingsmiddelen met
enzymen en zuurstofbleekmiddel die
worden aangeboden; zelden fosfaatvrije
producten.
Verschillende vormen reinigingsmidde-
len
– Poedervormige en gelvormige reini-
gingsmiddelen kunnen verschillend
worden gedoseerd, afhankelijk van
de belading en de vuilgraad van het
serviesgoed.
– Tabs - Deze bevatten een hoeveel-
heid reinigingsmiddel die voor de
meeste toepassingen voldoende is.
Gewone reinigingsmiddelen en combi-
tabs
Naast de gewone reinigingsmiddelen
zijn er ook producten met verschillende
extra functies, te weten de combi-tabs.
Zie hoofdstuk: "Programma-opties", pa-
ragraaf: "DosControl", indien aanwezig.
Er zijn combi-tabs die behalve een reini-
gingsfunctie ook een naspoel- en wa-
terontharderfunctie hebben. Deze vindt
u in de handel onder de naam "3 in 1".
Verder zijn er combi-tabs die daarnaast
ook nog andere componenten hebben
zoals een glasbeschermend middel,
een middel voor roestvrij staal of een
reinigingsversterkend middel. Deze
vindt u in de handel onder de naam "5
in 1", "7 in 1", "All in 1" enz. Gebruik
deze middelen alleen bij de door de fa-
brikant op de verpakking geadviseerde
waterhardheid.
De reinigings- en droogresultaten van
deze combi-tabs lopen zeer uiteen.
Optimale reinigings- en droogresulta-
ten krijgt u wanneer u een gewoon rei-
nigingsmiddel gebruikt en daarnaast
regenereerzout en naspoelmiddel do-
seert.
Pagina: 42
Bediening
43
Doseertips reinigingsmiddel
 Neem bij het doseren de aanwij-
zingen op de verpakking in acht.
 Wanneer er niet iets anders op de
verpakking staat, doseer dan één tab
of - afhankelijk van de vuilgraad - 20
tot 30 ml in vakje II. Is het servies-
goed sterk verontreinigd, doseer dan
ook nog eens een geringe hoeveel-
heid reinigingsmiddel in vakje I. Zie
hoofdstuk: "Programma-overzicht".
 Gebruik bij het programma
"QuickPowerWash" (indien aanwezig)
geen tabletten. De tabletten lossen bij
dit programma soms niet helemaal
op.
Doseert u minder reinigingsmiddel
dan is geadviseerd, dan is het moge-
lijk dat het serviesgoed niet goed
schoon wordt.
 Reinigingsmiddelen kunnen
brandwonden in neus, mond en keel
veroorzaken.
Adem daarom geen poedervormig
reinigingsmiddel in en slik geen reini-
gingsmiddel in! Ga direct naar de
dokter wanneer dat wel is gebeurd.
Zorg ervoor dat kinderen niet met rei-
nigingsmiddelen in aanraking kunnen
komen. Laat kinderen daarom niet bij
de afwasautomaat komen wanneer
deze geopend is. Er zouden nog res-
ten reinigingsmiddel in de afwas-
automaat aanwezig kunnen zijn. Ver-
der kunt u het reinigingsmiddel beter
pas toevoegen vlak voordat u het
programma start. Vergrendel de deur
bovendien met de kinderbeveiliging,
wanneer uw automaat daarover be-
schikt.
Pagina: 43
Bediening
44
Reinigingsmiddel doseren
 Open het klepje door op het knopje te
drukken.
Na afloop van een afwasprogramma is
het reinigingsmiddelbakje altijd ge-
opend.
 Doseer het reinigingsmiddel in de
vakjes en sluit het klepje van het do-
seerbakje.
 Sluit ook het pak reinigingsmiddel om
te voorkomen dat het middel aan rei-
nigingskracht verliest.
Doseerhulp
In vakje I past maximaal 10 ml,
in vakje II maximaal 50 ml reinigings-
middel.
In vakje II zijn markeringen aangebracht
om het doseren gemakkelijker te ma-
ken: 20, 30. Bij een horizontaal geopen-
de deur geven deze streepjes aan hoe-
veel reinigingsmiddel in ml er ongeveer
in zit.
Pagina: 44
Bediening
45
Inschakelen
 Draai de kraan open als deze nog
dicht is.
 Open de deur.
 Controleer of de sproeiarmen vrij kun-
nen draaien.
 Schakel de afwasautomaat met de
toets  in.
Het controlelampje van het laatst geko-
zen programma gaat branden.
Wanneer u in plaats van het program-
ma ECO opnieuw het laatst ingestelde
programma wilt kiezen, schakel dan
de programma-optie "Memory" in. Zie
hoofdstuk: "Programma-opties", para-
graaf: "Memory".
Programma kiezen
Laat de keuze voor een programma
steeds afhangen van het soort servies-
goed en de mate waarin het is veront-
reinigd.
In het hoofdstuk: "Programma-over-
zicht" zijn de programma's beschreven
en de toepassingen ervan.
 Kies met de  - toets het gewenste
programma.
Het controlelampje van het gekozen
programma gaat branden.
De display geeft in uren en minuten aan
hoelang dit programma gaat duren.
U kunt nu een programma-optie kie-
zen. Zie hoofdstuk: "Programma-op-
ties".
Zijn er programma-opties gekozen, dan
branden tevens de daarbij behorende
controlelampjes.
Pagina: 45
Bediening
46
Programma starten
 Start het programma door de deur te
sluiten.
Het programma start.
Als het programma gestart is, gaat de
optische functiecontrole branden.
Wilt u beslist een programma afbre-
ken, doe dat dan alleen in de eerste
minuten om te voorkomen dat be-
langrijke programmafases (bijv. het
regenereren) worden overgeslagen.
Tijdsaanduiding
Voordat er een programma start, geeft
het display in uren en minuten de tijd
aan die het gekozen programma gaat
duren. Deze tijd wordt tijdens het pro-
grammaverloop tot het einde van het
programma afgeteld. Als u de deur
opent, kunt u deze zog. resttijd zien.
Het is mogelijk dat het display voor één
en hetzelfde programma de ene keer
een andere tijd aangeeft dan de andere
keer. Dat is o.a. afhankelijk van de tem-
peratuur van het instromende water, de
regenereercyclus van de ontharder, het
soort reinigingsmiddel, de hoeveelheid
serviesgoed en de mate waarin dit is
verontreinigd.
Wanneer u een programma voor het
eerst kiest, wordt er een tijd aangege-
ven die overeenkomt met een gemid-
delde programmaduur met koud water.
De tijden in het programma-overzicht
zijn de tijden die de programma's duren
wanneer de belading en de temperatuur
voldoen aan de norm.
Iedere keer dat er een programma
loopt, wordt de programmaduur door
de elektronica berekend op grond van
de temperatuur van het instromende
water en de hoeveelheid serviesgoed.
Pagina: 46
Bediening
47
Energiemanagement
10 minuten nadat u voor het laatst een
toets heeft bediend, gaat de afwasauto-
maat automatisch uit om energie te be-
sparen. Zie hoofdstuk: "Programma-op-
ties", paragraaf: "Optimalisering stand-
by".
 Druk op de toets  om de afwas-
automaat weer in te schakelen.
Wanneer er een programma of een
voorgeprogrammeerde tijd loopt of
wanneer er sprake is van een storing,
wordt de afwasautomaat niet uitge-
schakeld.
Einde van het programma
Na afloop van een programma gaat
langzaam de optische functiecontrole
knipperen, als tenminste de deur nog
gesloten is. Bovendien klinken de ge-
luidssignalen, als ze tenminste zijn inge-
schakeld.
De optische functiecontrole of de tijds-
aanduiding gaat 10 minuten na afloop
van het programma uit.
In de droogfase wordt de deur op een
kiertjes geopend en verschijnt even de
resttijd van het programma. Daarna
gaat de tijdsaanduiding uit en gaat het
controlelampje   knipperen.
Als u op een toets drukt, verschijnt de
resterende programmaduur.
Als het programma beëindigd is, ver-
schijnt in het display ..
Bij het programma QuickPowerWash
gaat de deur pas enkele minuten nadat
het programma beëindigd is open.
De droogventilator loopt na afloop van
het programma nog een paar minuten
door.
 Doe de deur nu helemaal open.
Daarna kunt u het serviesgoed uit het
apparaat halen.
 Heeft u de functie "AutoOpen"
uitgeschakeld (zie hoofdstuk: "Pro-
grammaopties, paragraaf:
"AutoOpen"), maar wilt u de deur na
afloop van een programma toch
opendoen, doe de deur dan hele-
maal open.
Doet u dat niet, dan kunnen de ran-
den van werkbladen door waterdamp
beschadigd raken, doordat de venti-
lator niet meer loopt.
Pagina: 47
Bediening
48
Uitschakelen
Na afloop van het programma:
 Open de deur.
 U kunt de afwasautomaat ieder mo-
ment met de toets  uitschakelen.
Wanneer u de afwasautomaat uitscha-
kelt terwijl een programma nog loopt,
wordt het programma afgebroken.
Ook een voorgeprogrammeerde tijd
(FlexiTimer) kunt u op deze manier af-
breken.
Draai veiligheidshalve de kraan dicht,
wanneer de afwasautomaat langere
tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld
in de vakantietijd.
Afwasautomaat uitruimen
Heet serviesgoed breekt snel! Laat het
serviesgoed daarom na het uitschake-
len van de automaat zo lang in de af-
wasautomaat afkoelen, totdat u het
goed kunt vastpakken.
Wanneer u de deur na het uitschakelen
helemaal opent, koelt het serviesgoed
sneller af.
Ruim eerst het onderrek, dan het bo-
venrek en tenslotte de besteklade (in-
dien aanwezig) uit.
Zo voorkomt u dat er druppels van het
bovenrek of van de besteklade op het
serviesgoed in het onderrek vallen.
Pagina: 48
Bediening
49
Programma onderbreken
Het programma wordt onderbroken, zo-
dra u de deur opendoet.
Wanneer u de deur weer dichtdoet,
gaat het programma na een paar se-
conden daar verder, waar het is onder-
broken.
 Wanneer het water in de afwas-
automaat heet is, loopt u het risico
om zich te verbranden.
Wanneer u de deur beslist moet ope-
nen, doe dat dan zeer voorzichtig.
Laat de deur voordat u die weer sluit
ca. 20 seconden op een kier staan,
zodat de temperatuur zich in de
spoelruimte kan verdelen. Druk daar-
na op de deur totdat het deurslot
vastklikt.
Van programma wisselen
Is het klepje van het doseerbakje
voor het reinigingsmiddel al ge-
opend, wissel dan niet meer van pro-
gramma.
Wanneer een programma al is gestart,
kunt u als volgt van programma wisse-
len.
 Open de deur.
 Schakel de afwasautomaat met de
toets  uit.
 Schakel de afwasautomaat weer in
met de toets .
 Kies het gewenste programma en
start het door de deur te sluiten.
Als het programma gestart is, gaat de
optische functiecontrole branden.
Pagina: 49
Programma-opties
50
Kort 
Met het inschakelen van de program-
ma-optie "Kort"  kunt u de program-
maduur van die programma's verkorten
waarmee deze optie te combineren is
(zie hoofdstuk "Programma-overzicht").
Voor een optimaal reinigingsresultaat
worden de verbruikswaarden verhoogd.
In combinatie met het programma
"QuickPowerWash" veroorzaakt de op-
tie "Kort"  een spoelgang zonder
droging en zodoende ook zonder auto-
matische deuropening (indien aanwe-
zig).
 Open de deur.
 Schakel de afwasautomaat met de
toets  in.
 Kies een programma.
 Druk op de toets .
Het controlelampje van de toets 
gaat branden.
 Start nu het gekozen programma.
De ingestelde optie blijft voor alle pro-
gramma’s ingeschakeld, totdat u de op-
tie weer uitschakelt.
DosControl
De afwasautomaat beschikt over een
doseringscontrole. Deze kunt u niet zelf
instellen. Het apparaat controleert of er
een normaal reinigingsmiddel of een
combi-tab is gedoseerd en past het
programmaverloop daar automatisch
aan aan. Dit verbetert het reinigingsre-
sultaat. Afhankelijk van het programma
heeft de doseringscontrole invloed op
het energieverbruik en de programma-
duur.
Pagina: 50
Programma-opties
51
Het uitschakelen van de con-
trolelampjes voor het bijvullen
van zout en naspoelmiddel
Wanneer u alleen maar combi-tabs ge-
bruikt, hoeft u geen zout en naspoel-
middel te doseren. De controlelampjes
voor het bijvullen gaan wel branden.
Met de bovengenoemde optie kunt u
deze bijvulcontrole uitschakelen. Dat
heeft geen invloed op de doseringscon-
trole.
 Open de deur.
 Is de afwasautomaat nog ingescha-
keld, schakel deze dan met de  -
toets uit.
 Druk op de  - toets, houd deze in-
gedrukt en schakel tegelijk de afwas-
automaat met de  - toets in.
Houd de  - toets minstens 4 secon-
den ingedrukt, totdat het controle-
lampje van het programma rechts on-
der gaat branden.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
 Druk negen keer op de  - toets.
Het controlelampje van de  - toets
knippert negen keer kort achter elkaar.
Het display geeft aan of de bijvulcontro-
le is ingeschakeld of uitgeschakeld.
– Knippert  , dan is de bijvulcontrole
ingeschakeld.
– Knippert  , dan is de bijvulcontrole
uitgeschakeld.
 Wilt u de instelling wijzigen, druk dan
op de  - toets.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
Wanneer u geen combi-tabs meer
gebruikt, denk er dan aan om zout
en naspoelmiddel te doseren en de
bijvulcontrole weer in te schakelen.
Pagina: 51
Programma-opties
52
Voorprogrammering
Met het inschakelen van de program-
ma-optie "Voorprogrammering" kunt u
het starttijdstip van het door u gekozen
afwasprogramma van tevoren instellen
en wel tussen de 30 minuten en 24 uur.
Dit kunt u bij voorbeeld doen om ge-
bruik te maken van het nachttarief.
Vertragingen van 30 minuten tot en met
9 uur en 30 minuten worden in stappen
van 30 minuten ingesteld, daarboven in
stappen van een uur.
Maakt u gebruik van de voorpro-
grammering, zorg er dan bij het do-
seren van het reinigingsmiddel voor
dat het doseerbakje voor het reini-
gingsmiddel droog is. Is dat niet het
geval, dan kan het reinigingsmiddel
gaan klonteren en wordt daarna niet
volledig ingespoeld.
Gebruik bij de voorprogrammering
geen vloeibaar reinigingsmiddel om
te voorkomen dat dit te vroeg in-
stroomt.
 Open de deur.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets in.
 Kies het gewenste programma.
 Druk op de  - toets.
Het display geeft de tijd aan die de vori-
ge keer is voorgeprogrammeerd. Het
controlelampje van de  - toets gaat
branden.
 Stel met de  - toets het gewenste
starttijdstip in.
Wanneer u op de  - toets blijft druk-
ken, loopt de tijd automatisch door naar
 h. U kunt daarna weer bij . h be-
ginnen door 2x op de  - toets te druk-
ken.
 Sluit de deur.
Pagina: 52
Programma-opties
53
 Wanneer u wilt weten hoelang het
nog duurt voordat het programma be-
gint, open dan de deur.
De voorgeprogrammeerde tijd wordt in
het display afgeteld en wel onder de 10
uur per minuut en boven de 10 uur per
uur.
Na afloop van de voorgeprogram-
meerde tijd start het gekozen afwaspro-
gramma automatisch. Het display geeft
aan hoe lang het gekozen programma
gaat duren. Het controlelampje van de
 - toets gaat uit.
Voorbeelden van de weergave van de
voorgeprogrammeerde tijd in het dis-
play:
Tot 59 minuten:
bijvoorbeeld 30 minuten = .
Van 1 uur tot 9 uur en 30 minuten:
bijvoorbeeld 5 uur = .
Vanaf 10 uur:
Bijv. 15 uur = 
Programma starten vóór afloop van
de voorgeprogrammeerde tijd
U kunt het programma ook starten
vóórdat de voorgeprogrammeerde tijd is
afgelopen.
Ga daarvoor als volgt te werk.
 Open de deur.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets weer in.
 Kies indien nodig het gewenste pro-
gramma.
 Start het programma door de deur te
sluiten.
Is het programma gestart, gaat de op-
tische functiecontrole branden.
Pagina: 53
Programma-opties
54
Geluidssignalen
Met bovengenoemde programma-optie
kunt u geluidssignalen inschakelen.
Deze klinken na afloop van een pro-
gramma. Ze klinken vier keer achterel-
kaar met een korte pauze.
Deze optie is vanuit de fabriek uitge-
schakeld.
De geluidssignalen klinken ook bij even-
tuele storingen, maar deze dienen als
waarschuwing en zijn altijd ingescha-
keld.
 Open de deur.
 Is de afwasautomaat nog ingescha-
keld, schakel deze dan met de toets
 uit.
 Houd de toets  ingedrukt en scha-
kel tegelijk de afwasautomaat met
de toets  in.
Houd de toets  minstens vier se-
conden ingedrukt, totdat het contro-
lelampje van het programma rechts
onder gaat branden.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
 Druk vier keer op de toets .
Het controlelampje van de toets 
knippert vier keer kort achterelkaar.
Het display geeft aan of de geluidssig-
nalen zijn ingeschakeld of uitgescha-
keld.
– Knippert  , dan zijn de geluidssig-
nalen ingeschakeld.
– Knippert  , dan zijn de geluidssig-
nalen uitgeschakeld.
 Wilt u de instelling wijzigen, druk dan
op de toets .
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de
toets  uit.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Miele G 6665 SCVi XXL.

Stel een vraag over de Miele G 6665 SCVi XXL

Heb je een vraag over de Miele G 6665 SCVi XXL en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Miele G 6665 SCVi XXL. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Miele G 6665 SCVi XXL zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.