Miele G 6620 SCi handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Miele G 6620 SCi. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Miele
  • Product: Vaatwasser
  • Model/naam: G 6620 SCi
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Grieks, Nederlands, Deens, Noors, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
Vaatwasser
Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het
toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf
en u vermijdt schade aan het toestel.
nl-BE M.-Nr. 10 398 501
HG05
Pagina: 2
Inhoud
3
Beschrijving van het toestel .................................................................................  6
Het apparaat in één oogopslag............................................................................... 6
Bedieningspaneel.................................................................................................... 7
Opmerkingen omtrent uw veiligheid ...................................................................  8
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu ............................................  18
Spaarzaam afwassen ............................................................................................ 19
Toestel voor het eerst in gebruik nemen...........................................................  20
Deur openen.......................................................................................................... 20
Deur sluiten ........................................................................................................... 20
Kinderbeveiliging................................................................................................... 20
Waterontharder...................................................................................................... 21
Waterhardheid weergeven en instellen ............................................................ 22
Wat u nodig hebt om het toestel voor het eerst in gebruik te nemen: .................. 24
Regenereerzout ..................................................................................................... 24
Regenereerzout doseren .................................................................................. 25
Melding zout bijvullen....................................................................................... 26
Naspoelmiddel ...................................................................................................... 27
Naspoelmiddel bijvullen ................................................................................... 27
Naspoelmiddel bijvullen ................................................................................... 28
Doseerhoeveelheid voor naspoelmiddel instellen:........................................... 29
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen ........................................  30
Waar u bij het vullen van de afwasautomaat op moet letten ................................ 30
FlexAssist .............................................................................................................. 32
Bovenrek ............................................................................................................... 32
Bovenste korf in de hoogte verstellen.............................................................. 33
Onderrek................................................................................................................ 34
Bestek ................................................................................................................... 36
3D-besteklade+ (afhankelijk van het model) .................................................... 36
Bestekkorf (afhankelijk van het model)............................................................. 38
Voorbeelden van plaatsing.................................................................................... 39
Vaatwasser met besteklade ............................................................................. 39
Vaatwasser met bestekkorf .............................................................................. 41
Bediening .............................................................................................................  43
Reinigingsmiddelen............................................................................................... 43
Reinigingsmiddel doseren................................................................................ 45
Inschakelen ........................................................................................................... 46
Programma kiezen................................................................................................. 46
Programma starten................................................................................................ 47
Tijdweergave ......................................................................................................... 47
Pagina: 3
Inhoud
4
Energiemanagement ............................................................................................. 48
Einde van het programma ..................................................................................... 48
Uitschakelen.......................................................................................................... 49
Het vaatwerk eruit halen........................................................................................ 49
Programma onderbreken....................................................................................... 50
Wisseling van programma..................................................................................... 50
Programmaopties................................................................................................  51
Kort .................................................................................................................. 51
DosControl ............................................................................................................ 51
Controlelampjes voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel uitschakelen....... 52
Startuitstel ............................................................................................................. 53
Aanpassing Automatic-programma ...................................................................... 55
Memory ................................................................................................................. 56
AutoOpen .............................................................................................................. 57
Optimalisering standby ......................................................................................... 58
Fabrieksinstellingen............................................................................................... 59
Programmaoverzicht...........................................................................................  60
Reiniging en onderhoud .....................................................................................  64
Spoelruimte reinigen ............................................................................................. 64
Deurdichting en deur reinigen ............................................................................... 64
Front van het toestel reinigen ................................................................................ 65
Zeefcombinatie in de spoelruimte controleren...................................................... 66
Zeefcombinatie reinigen........................................................................................ 66
Sproeiarmen reinigen ............................................................................................ 68
Nuttige tips...........................................................................................................  69
Technische storingen............................................................................................. 69
Storingen in de watertoevoer ................................................................................ 71
Storingen in de waterafvoer .................................................................................. 71
Algemene problemen met de afwasautomaat ...................................................... 72
Geluiden ................................................................................................................ 73
Onbevredigend resultaat....................................................................................... 74
Storingen verhelpen............................................................................................  78
Filter in de watertoevoer reinigen .......................................................................... 78
Afvoerpomp en terugslagklep reinigen.................................................................. 79
Dienst Herstellingen aan huis van Miele ...........................................................  80
Herstellingen.......................................................................................................... 80
Duur en voorwaarden van de garantie .................................................................. 80
Voor testinstituten ................................................................................................. 80
Pagina: 4
Inhoud
5
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren ...............................................................  81
Elektrische aansluiting........................................................................................  83
Wateraansluiting..................................................................................................  84
Het Waterproof System van Miele......................................................................... 84
Watertoevoer......................................................................................................... 84
Waterafvoer ........................................................................................................... 85
Technische gegevens..........................................................................................  86
Technische gegevens............................................................................................ 86
Pagina: 5
Beschrijving van het toestel
6
Het apparaat in één oogopslag
a Bovenste sproeiarm (niet zichtbaar)
b Besteklade (afhankelijk van het mo-
del)
c Bovenrek
d Middelste sproeiarm
e Toevoer water vanuit warmteopslag
(afhankelijk van het model)
f Onderste sproeiarm
g Zeefcombinatie
h Typeplaatje
i Reservoir voor naspoelmiddel
j Tweevaksdoseerbakje voor reini-
gingsmiddel
k Reservoir voor regenereerzout
Pagina: 6
Beschrijving van het toestel
7
Bedieningspaneel
a Programmakeuze
b Tijdweergave
c Controlelampjes storingen en bijvul-
len
d Toets Start met controlelampje
e Toets  (Kort) met controlelampje
f Toets  (Startuitstel) met controle-
lampje
g Programmakeuzetoets 
h Toets  (Aan/Uit)
In deze gebruiksaanwijzing worden meerdere afwasautomaatmodellen beschre-
ven. Deze hebben verschillende hoogten.
Deze modellen worden in de gebruiksaanwijzing als volgt aangeduid:
Normaal = Afwasautomaat met een hoogte van 80,5 cm (inbouwtoestel)
of 84,5 cm (vrijstaand toestel)
XXL = Afwasautomaat met een hoogte van 84,5 cm (inbouwtoestel).
Pagina: 7
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
8
Deze vaatwasser voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepa-
lingen. Een onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materië-
le schade veroorzaken.
Lees de montage-handleiding en de gebruiksaanwijzing aandach-
tig door voordat u de vaatwasser in gebruik neemt. Daarin vindt u
belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veilig-
heid, het gebruik en het onderhoud. Dit is in het belang van uw
veiligheid en voorkomt schade aan het apparaat.
Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding, zodat u deze kunt
doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar.
Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar-
van het gevolg is.
Pagina: 8
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
9
Juist gebruik
 Deze afwasautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden
en in gelijkaardige omgevingen.
 Deze afwasautomaat is niet bestemd voor gebruik buiten.
 Gebruik de afwasautomaat uitsluitend in huishoudelijke context
voor het afwassen van huishoudelijk vaatwerk. Gebruik voor andere
doeleinden is niet toegelaten.
 Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijk-
heden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn
om deze afwasautomaat veilig te bedienen, moeten bij de bediening
in het oog worden gehouden. Deze personen mogen de afwasauto-
maat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening
van de afwasautomaat zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel vei-
lig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele gevaren van een fou-
tieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.
Pagina: 9
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
10
Kinderen in het huishouden
 Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de afwas-
automaat worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden
gehouden.
 Kinderen vanaf acht jaar mogen de afwasautomaat zonder toe-
zicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van de afwasau-
tomaat zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel veilig kunnen be-
dienen. Kinderen moeten de eventuele gevaren van een foutieve be-
diening kunnen beseffen en begrijpen.
 Kinderen mogen de afwasautomaat niet zonder toezicht reinigen
of onderhouden.
 Hou kinderen die in de buurt van de afwasautomaat komen in het
oog. Laat ze nooit met de afwasautomaat spelen. Wanneer kinderen
dat doen, bestaat o.a. het gevaar dat ze zich in de afwasautomaat
opsluiten!
 Bij een geactiveerde automatische deuropening (afhankelijk van
het model) moeten kleine kinderen buiten het openingsbereik van de
deur van de afwasautomaat worden gehouden. In geval van een on-
juiste werking, wat weliswaar onwaarschijnlijk is, bestaat gevaar voor
letsel.
 Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen
in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en
daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsma-
teriaal.
 Zorg ervoor dat kinderen niet met reinigingsmiddelen in aanraking
kunnen komen! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in mond
en keel veroorzaken of tot verstikking leiden. Hou kinderen daarom
uit de buurt van de afwasautomaat wanneer deze openstaat. Moge-
lijk zijn er nog resten reinigingsmiddel aanwezig in de afwasauto-
maat. Ga met uw kind direct naar de dokter wanneer het reinigings-
middel heeft binnengekregen.
Pagina: 10
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
11
Technische veiligheid
 Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of her-
stellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke gevaren
ontstaan. Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogen al-
leen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn.
 Beschadigingen van de afwasautomaat kunnen uw veiligheid in
gevaar brengen. Controleer het toestel op zichtbare schade. Een be-
schadigd toestel mag niet in gebruik worden genomen.
 De elektrische veiligheid van de afwasautomaat wordt enkel gega-
randeerd als het toestel op een aardsysteem aangesloten is dat vol-
gens de voorschriften geïnstalleerd is. Het is heel belangrijk dat aan
deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elek-
trische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien contro-
leren.
Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd
veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ont-
brak. Er bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische
schokken.
 De betrouwbare en zekere werking van de afwasautomaat is enkel
gegarandeerd wanneer de afwasautomaat aan het openbare elektri-
citeitsnet is aangesloten.
 De afwasautomaat mag alleen via een 3-polige stekker met aar-
ding op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De stekker mag
niet worden afgeknipt om het toestel vast aan te sluiten. Na het
plaatsen van de afwasautomaat moet het stopcontact vrij toeganke-
lijk zijn, zodat de afwasautomaat op elk moment van het elektrici-
teitsnet kan worden ontkoppeld.
 Wanneer zich in de buurt van de afwasautomaat een elektrisch
toestel bevindt, let er dan op dat de stekker van dat toestel niet
schuilgaat achter de afwasautomaat. Aangezien de inbouwnis niet
altijd diep genoeg is, kan er druk op de stekker ontstaan waardoor er
gevaar voor oververhitting bestaat (gevaar voor brand).
Pagina: 11
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
12
 De afwasautomaat mag niet onder een kookvlak worden geïnstal-
leerd. Een kookvlak straalt voor een deel hoge temperaturen af waar-
door de afwasautomaat beschadigd zou kunnen raken. Om dezelfde
reden mag de afwasautomaat niet direct naast warmteproducerende
toestellen worden geplaatst die niet standaard tot de keukenuitrus-
ting behoren (bijv. open vuren voor verwarmingsdoeleinden e.d.).
 De aansluitgegevens (zekering, frequentie en spanning) op het ty-
peplaatje van de afwasautomaat moeten absoluut overeenstemmen
met deze van het elektriciteitsnet. Zo voorkomt u schade aan de af-
wasautomaat. Vergelijk deze gegevens voordat u het toestel aansluit.
Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien.
 De afwasautomaat mag pas op het elektriciteitsnet worden aan-
gesloten nadat deze is geplaatst en geïnstalleerd en nadat de deur-
veren zijn ingesteld.
 De afwasautomaat mag alleen met goed werkende deurmecha-
niek worden gebruikt. Bij geactiveerde automatische deuropening
(afhankelijk van het model) kan anders gevaar ontstaan.
U kunt een goed werkende deurmechaniek aan het volgende her-
kennen:
– De deurveren moeten op beide zijden gelijkmatig ingesteld zijn.
Ze zijn juist ingesteld, wanneer de halfgeopende deur (ca. 45°
openingsboek) bij het loslaten in deze stand blijft staan. Boven-
dien mag de deur niet ongeremd naar beneden vallen.
– De sluitrail van de deur wordt na de droogfase bij het openen van
de deur automatisch ingeschoven.
 Stopcontactenblokken of verlengkabels bieden niet voldoende
veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Gebruik deze niet om de af-
wasautomaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet.
 Deze afwasautomaat mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een
schip) worden gebruikt.
Pagina: 12
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
13
 Plaats de afwasautomaat niet in een vertrek waar het kan vriezen.
Bevroren waterslangen kunnen onder druk scheuren of springen. De
betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door tempera-
turen onder het vriespunt in het gedrang komen.
 Sluit om schade aan het toestel te voorkomen de afwasautomaat
alleen op een volledig ontlucht buisleidingnet aan.
 Het kunststofomhulsel van de wateraansluiting bevat een elek-
trisch onderdeel. Dompel het omhulsel niet in vloeistof.
 In de watertoevoerslang bevinden zich delen die onder spanning
staan wanneer het toestel op het elektriciteitsnet is aangesloten. De
slang mag daarom niet worden ingekort.
 Het ingebouwde Waterproof System biedt een betrouwbare be-
scherming tegen waterschade, maar alleen als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
– Het toestel moet volgens de voorschriften geïnstalleerd zijn.
– Wanneer er duidelijk sprake is van schade, moet de afwasauto-
maat worden hersteld of moeten de desbetreffende onderdelen
worden vervangen.
– De waterkraan moet bij lange afwezigheid (bijv. vakantie) worden
dichtgedraaid.
Het Waterproof System werkt ook wanneer de afwasautomaat is uit-
geschakeld. De afwasautomaat moet dan wel op het elektriciteitsnet
zijn aangesloten.
 De waterdruk (druk op de wateraansluiting) moet tussen 50 en
1000 kPa (0,5 en 10 bar) liggen.
 Een afwasautomaat die beschadigd is, kan uw veiligheid in gevaar
brengen! Schakel de afwasautomaat meteen uit wanneer het toestel
beschadigd is en neem contact op met uw Miele-handelaar of met
de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
Pagina: 13
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
14
 Het recht op garantie vervalt wanneer de afwasautomaat door een
klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
 Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten
volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte on-
derdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-wis-
selstukken.
 Tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken moet de
afwasautomaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn (schakel
de afwasautomaat uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcon-
tact).
 Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door een
speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (ver-
krijgbaar via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele). Om
veiligheidsredenen mag de aansluitkabel alleen door een door Miele
erkende vakman of vakvrouw of door de dienst Herstellingen aan
huis van Miele worden vervangen.
 Deze vaatwasser heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van
onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische besten-
digheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp (afhankelijk
van het model). De lamp mag alleen voor deze toepassing worden
gebruikt. De lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoelein-
den. De lamp mag uitsluitend worden vervangen door erkende
Miele-technici of door Miele.
Pagina: 14
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
15
Deskundige plaatsing
 Neem bij het plaatsen en aansluiten van de afwasautomaat de
montage-instructies op de montageschets in acht.
 Wees voorzichtig vóór en tijdens het plaatsen en installe-
ren van de afwasautomaat. U loopt gevaar om u te verwon-
den/snijden aan bepaalde metalen onderdelen. Draag be-
schermende handschoenen.
 Om een perfecte werking te garanderen, moet u de afwasauto-
maat waterpas plaatsen.
 Voor de stabiliteit van de afwasautomaat is het noodzakelijk dat
onder of in te bouwen afwasautomaten uitsluitend worden geplaatst
onder een doorlopend werkblad dat is vastgeschroefd aan de kasten
die ernaast staan.
 Wilt u van een vrijstaande afwasautomaat een onderbouwafwas-
automaat maken, vervang het sokkelpaneel dan door een sokkelpa-
neel dat hoort bij onderbouwafwasautomaten. Gebruik daarvoor de
desbetreffende ombouwset. Doet u dat niet, dan loopt u gevaar om
u te verwonden aan uitstekende metalen onderdelen!
 De deurveren moeten aan beide kanten gelijk worden ingesteld.
Om te controleren of ze juist zijn ingesteld, opent u de deur gedeel-
telijk (openingshoek van ca. 45°). Laat de deur vervolgens los. Als de
deur in de geopende stand blijft staan, zijn de deurveren juist inge-
steld. De deur mag niet ongeremd naar beneden vallen.
Het toestel mag alleen worden gebruikt als de deurveren juist zijn in-
gesteld.
Pagina: 15
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
16
Veilig gebruik
 Gebruik geen oplosmiddelen in de spoelruimte. Gevaar voor ex-
plosies!
 Adem geen poedervormige reinigingsmiddelen in! Slik geen reini-
gingsmiddelen in! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in neus,
mond en keel veroorzaken. Ga direct naar de dokter wanneer u een
reinigingsmiddel hebt ingeademd of ingeslikt.
 U kunt u verwonden aan de geopende deur van de afwasauto-
maat of u eraan stoten. Laat de deur niet onnodig openstaan.
 Staat de deur open, ga er dan niet op zitten of erop staan. Doet u
dat wel, dan kan de afwasautomaat kantelen. Daarbij kunt u letsel
oplopen of kan de afwasautomaat beschadigd raken.
 Het vaatwerk kan na afloop van het programma zeer heet zijn!
Laat het vaatwerk daarom na het uitschakelen van de afwasauto-
maat in het toestel afkoelen totdat u het goed kunt vastpakken.
 Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen en naspoelmiddelen voor
huishoudelijke afwasautomaten die in de handel verkrijgbaar zijn.
Gebruik geen handafwasmiddelen!
 Gebruik geen reinigingsmiddelen die voor bedrijfs- of industriële
afwasautomaten zijn ontwikkeld. Doet u dat wel, dan kan er materië-
le schade ontstaan en kunnen er hevige chemische reacties optre-
den (bijv. een knalgasreactie).
 Reinigingsmiddel beschadigt het naspoelmiddelreservoir! Vul het
naspoelmiddelreservoir niet met poedervormig of vloeibaar reini-
gingsmiddel.
 Reinigingsmiddel beschadigt de waterontharder. Vul het zoutre-
servoir niet met poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel.
Pagina: 16
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
17
 Gebruik uitsluitend speciaal grofkorrelig regenereerzout of ander
zout dat speciaal is ontwikkeld voor afwasautomaten. Gebruik in
geen geval andere soorten zout. Deze bevatten mogelijk bestandde-
len die niet oplosbaar zijn in water en die een storing in de werking
van de waterontharder veroorzaken.
 Hebt u een afwasautomaat met een bestekkorf (afhankelijk van
het model), dan plaatst u bestek zo in de vakken van de bestekkorf
dat de snijkanten van de messen en de punten van vorken beneden
zitten. Dat is veiliger. Hou ermee rekening dat u zich kunt verwonden
aan snijkanten van messen en punten van vorken die naar boven ge-
richt zijn. Wel is het zo dat bestek gemakkelijker wordt gereinigd en
gedroogd wanneer u het zo plaatst dat de scherpe kanten boven en
de grepen beneden zitten.
 Reinig geen hittegevoelig kunststofvaatwerk in de afwasautomaat
(bijv. wegwerpbakjes of wegwerpbestek). Dat soort vaatwerk kan
door de hoge temperaturen vervormen.
 Wanneer u de programmaoptie "FlexiTimer/Startuitstel" gebruikt
(afhankelijk van het model), moet u ervoor zorgen dat het doseerbak-
je voor het reinigingsmiddel droog is. Reinigingsmiddel gaat in een
vochtig doseerbakje klonteren en wordt dan mogelijk niet volledig
weggespoeld.
 Neem de gegevens omtrent de capaciteit van de afwasautomaat
in acht die vermeld staan in de rubriek "Technische gegevens".
Toebehoren
 Gebruik alleen origineel Miele-toebehoren. Worden er andere on-
derdelen gemonteerd of geplaatst, dan vervalt het recht op garantie
en/of de productaansprakelijkheid.
Wat met een afgedankte afwasautomaat?
 Maak het deurslot onbruikbaar zodat kinderen zich niet in het toe-
stel kunnen opsluiten. Verwijder daartoe de sluithaak van het deur-
slot.
Pagina: 17
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
18
Recycleerbare verpakking
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd milieuvriende-
lijk en recycleerbaar verpakkingsmateri-
aal gekozen.
Door hergebruik van verpakkingsmateri-
aal wordt er op grondstoffen bespaard
en wordt er minder afval geproduceerd.
Uw vakhandelaar neemt de verpakking
in het algemeen terug.
Uw toestel afdanken
Oude elektrische en elektronische toe-
stellen bevatten meestal nog waarde-
volle materialen. Ze bevatten echter ook
stoffen, mengsels en onderdelen die
nodig zijn geweest om de toestellen
goed en veilig te laten functioneren.
Wanneer u uw oude toestel bij het ge-
wone afval doet of er op een andere
manier niet goed mee omgaat, kunnen
deze stoffen schadelijk zijn voor de ge-
zondheid en het milieu. Doe uw oude
toestel daarom nooit bij het gewone
huisafval.
Lever het in bij een gemeentelijk inza-
meldepot voor elektrische en elektro-
nische apparatuur, bij uw vakhandelaar
of bij Miele. U bent wettelijk zelf verant-
woordelijk voor het wissen van eventue-
le persoonlijke gegevens op het af te
danken toestel.
Pagina: 18
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
19
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken
van uw oud toestel, neem dan contact
op met
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intus-
sen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
Spaarzaam afwassen
Deze afwasautomaat wast uiterst water-
en energiebesparend af.
U kunt meewerken aan deze spaar-
zaamheid door de volgende tips in acht
te nemen:
– Doe de vaatwerkkorven zo vol moge-
lijk, zonder ze te overladen. Dan wast
u met uw afwasautomaat het spaar-
zaamst af.
– Kies een programma dat afgestemd
is op het soort vaatwerk en op de
graad van vervuiling.
– Kies het programma ECO (indien
voorhanden) voor energiebesparend
afwassen. Dit programma is met be-
trekking tot het gecombineerde ener-
gie- en waterverbruik het beste ge-
schikt voor het reinigen van normaal
verontreinigd vaatwerk.
– Hou rekening met de doseerinstruc-
ties van de fabrikant van het afwas-
middel.
– Wanneer de vaatwerkkorven maar
voor de helft gevuld zijn, kunt u het
poedervormig of vloeibaar afwasmid-
del
1
/3 reduceren.
– U kunt de afwasautomaat aansluiten
op het warme water. Hiervoor uitste-
kend geschikt is de warmwateraan-
sluiting bij een energetisch voordelige
warmwaterbereiding zoals bijvoor-
beeld zonne-energie met circulatielei-
ding.
Bij elektrisch verwarmde installaties
raden wij u aan de afwasautomaat op
de koudwaterleiding aan te sluiten.
Meer instructies voor een spaarzaam
afwassen vindt u in het afwaslexicon
van Miele onder www.miele.de
Pagina: 19
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
20
Deur openen
Bij programma’s met een droogfase
gaat de deur na afloop van een pro-
gramma automatisch op een kier open.
Dat bevordert het droogproces. Zie
hoofdstuk: "Programma-overzicht".
U kunt deze functie ook uitschakelen.
Zie hoofdstuk: "Menu "Programma-op-
ties", paragraaf: "AutoOpen".
 Pak de deur bij de deurgreep en trek
de deur daarmee open.
 Doe de deur nu helemaal open.
Wanneer de deur wordt geopend terwijl
er een programma loopt, worden alle
reinigingsfuncties automatisch onder-
broken.
 Wanneer het water in de afwas-
automaat heet is, loopt u het risico
om zich te verbranden.
Moet u de deur beslist openen terwijl
er een programma loopt, doe dat
dan heel voorzichtig.
 Zorg ervoor dat de deur zonder
problemen open kan.
Deur sluiten
 Schuif de vaatwerkkorven naar bin-
nen.
 Sluit de deur totdat deze vastklikt.
 Gevaar voor knellen!
Grijp niet in het sluitbereik van de
deur.
Kinderbeveiliging
Met de kinderbeveiliging kunt u voorko-
men dat kinderen de deur van de vaat-
wasser opendoen. In dat geval kan de
deur alleen met zeer grote kracht wor-
den geopend.
 Duw het schuifje onder de deurgreep
naar rechts om de deur te vergren-
delen.
 Schuif het naar links om de deur te
ontgrendelen.
Pagina: 20
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
21
Waterontharder
Om een goed resultaat te kunnen le-
veren heeft de vaatwasser zacht (kal-
karm) water nodig. Hard water veroor-
zaakt witte aanslag op het serviesgoed
en de wanden van de spoelruimtes.
Water met een hardheid van meer dan
4 °dH (0,7 mmol/l) moet daarom ont-
hard worden. Dat gebeurt automatisch
in de ingebouwde waterontharder. De
ontharder is geschikt voor een water-
hardheid tot 70 °dH (12,6 mmol/l).
– De waterontharder heeft daarvoor
wel regenereerzout nodig.
Bij gebruik van combi-tabs hoeft u al
naargelang de waterhardheid
(< 21 °dH) geen regenereerzout te
doseren. Zie hoofdstuk: "Bediening",
"Reinigingsmiddelen".
– De vaatwasser moet precies worden
geprogrammeerd voor de hardheid
van het water in uw regio.
– Het plaatselijke waterleidingbedrijf
kan u vertellen welke hardheidsgraad
het water in uw regio precies heeft.
– Programmeer bij een variërende wa-
terhardheid (bijv. 10 - 15 °dH) altijd
de hoogste waarde (in dit voorbeeld
15 °dH).
Bij werkzaamheden aan het apparaat is
het voor de monteur handig de hard-
heidsgraad van uw water te kennen.
Noteer daarom de hardheid van uw wa-
ter:
____________°dH
Vanuit de fabriek is een waterhardheid
van 15 °d (2,7 mmol/l) geprogram-
meerd.
Als deze waterhardheid overeenkomt
met de hardheid van uw eigen water,
kunt u de rest van dit hoofdstuk over-
slaan.
Wanneer uw water echter een andere
hardheid heeft, moet u uw wateronthar-
der daarop instellen.
Pagina: 21
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
22
Waterhardheid weergeven en instel-
len
 Schakel de afwasautomaat uit met de
toets  als het toestel nog ingescha-
keld is.
 Hou de toets Start ingedrukt en scha-
kel tegelijkertijd de afwasautomaat
in met de toets .
Hou de toets Start minstens 4 secon-
den ingedrukt, totdat het controle-
lampje Start aangaat.
Als dit niet het geval is, begint u op-
nieuw.
 Druk 2 keer op de toets .
Het controlelampje  knippert 2 keer
kort.
De ingestelde waarde wordt weergege-
ven in de cijfers achter de  op het dis-
play (zie tabel).
Op het display wordt    weergege-
ven.
Dit betekent dat in de fabriek een wa-
terhardheid van 15 °d is ingesteld.
 Kies met de toets Start de waarde die
hoort bij de hardheid van uw water.
Telkens als u op de toets drukt, ver-
groot u de waarde. Na de hoogste
waarde begint het tellen weer van vo-
ren af aan.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat uit met de
toets .
Pagina: 23
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
24
Wat u nodig hebt om het toe-
stel voor het eerst in gebruik te
nemen:
– ca. 2 l water,
– ca. 2 kg regenereerzout,
– reinigingsmiddel voor huishoudelijke
afwasautomaten,
– naspoelmiddel voor huishoudelijke
afwasautomaten.
Elke afwasautomaat wordt in de fa-
briek op zijn werking getest. Als ge-
volg van deze tests blijft er water in
het toestel achter. Dat betekent niet
dat het toestel eerder door een andere
consument is gebruikt.
Regenereerzout
Om goede reinigingsresultaten te be-
reiken heeft de afwasautomaat zacht
(kalkarm) water nodig. Bij hard water
ontstaat er witte kalkaanslag op het ser-
viesgoed en op de wanden van de
spoelruimte.
Water met een waterhardheid van 4°dH
(0,7 mmol/l) moet daarom worden ont-
hard. Daar wordt in de ingebouwde wa-
terontharder automatisch voor gezorgd.
De waterontharder is geschikt voor een
waterhardheid tot 70°dH (12,6 mmol/l).
De waterontharder heeft daarvoor wel
regenereerzout nodig.
Echter: bij gebruik van combi-tabs hoeft
u al naar gelang de waterhardheid (<
21°dH) geen regenereerzout te doseren.
Zie hoofdstuk: "Bediening", paragraaf:
"Reinigingsmiddelen".
Als de hardheid van uw water steeds
onder de 5°dH (= 0,9 mmol/l) ligt,
hoeft u geen zout te doseren. De bij-
vulcontrole wordt automatisch uitge-
schakeld na de programmering van de
ontharder.
 Reinigingsmiddel beschadigt de
ontharder.
Doseer geen poedervormig of vloei-
baar reinigingsmiddel in het reservoir
voor regenereerzout.
 Gebruik uitsluitend speciaal grof-
korrelig regenereerzout of andere
zuivere ingedampte zouten.
Gebruik in geen geval keukenzout of
strooizout. Deze zoutsoorten bevat-
ten soms niet oplosbare deeltjes die
een nadelig effect kunnen hebben op
de werking van de ontharder.
Pagina: 24
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
25
Regenereerzout doseren
Belangrijk! Wanneer u het zoutreser-
voir voor de eerste keer wilt vullen,
vul het dan eerst met ca. 2 l water.
Zo kan het zout oplossen.
Nadat u de vaatwasser in gebruik
hebt genomen, zit er altijd genoeg
water in het reservoir.
 Haal het onderrek uit de spoelruimte
en draai de dop van het zoutreservoir
open.
Iedere keer wanneer u de dop van
het zoutreservoir opendraait, loopt er
water of zout over de rand van het
reservoir.
Draai de dop er daarom alleen maar
af om zout bij te vullen.
 Vul het zoutreservoir voordat u het
apparaat voor de eerste keer gebruikt
met ca. 2 l water.
 Plaats een trechter in de opening van
het zoutreservoir en doseer dan zo-
veel zout in het zoutreservoir totdat
het vol is. In het zoutreservoir past
maximaal 2 kg, afhankelijk van het
soort zout.
 Verwijder de zoutresten die zich rond
het zoutreservoir bevinden en schroef
de dop weer stevig op het reservoir.
 Start direct na het doseren van rege-
nereerzout het programma
QuickPowerWash met de program-
ma-optie Kort zonder serviesgoed,
zodat eventueel gemorste zoutresten
kunnen worden verdund en daarna
weggepompt.
Pagina: 25
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
26
Melding zout bijvullen
 Vul na afloop van een programma
zout bij, wanneer het controlelampje
Zout brandt.
 Corrosiegevaar!
Start direct na het doseren van rege-
nereerzout het programma
QuickPowerWash met de program-
ma-optie Kort zonder serviesgoed,
zodat eventueel gemorste zoutresten
kunnen worden verdund en daarna
weggepompt.
Wanneer er zich nog geen zoutconcen-
tratie heeft gevormd die hoog genoeg
is, kan de melding zout bijvullen nog
korte tijd blijven branden. Het lampje
gaat uit, zodra de zoutconcentratie
hoog genoeg is.
De melding zout bijvullen wordt auto-
matisch uitgeschakeld, als er een wa-
terhardheid onder de 5°dH (= 0,9 mmol/
l) is geprogrammeerd.
Wanneer u alleen maar multifunctione-
le tabletten (bijv. "2-in-1") gebruikt,
kunt u de bijvulcontrole voor naspoel-
middel en zout tegelijk uitschakelen.
Zie hoofdstuk: "Menu "Programma-
opties"", paragraaf: "Bijvulcontrole".
Wanneer u geen multifunctionele ta-
bletten meer gebruikt, denk er dan
aan om zout en naspoelmiddel te do-
seren en de bijvulcontrole weer in te
schakelen.
Pagina: 26
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
27
Naspoelmiddel
Naspoelmiddel is nodig om ervoor te
zorgen dat het water tijdens het drogen
als een film van het vaatwerk afloopt en
dat het vaatwerk na het afwassen ge-
makkelijker droogt.
Het naspoelmiddel wordt in het na-
spoelmiddelreservoir gegoten en bij het
naspoelen in de ingestelde dosering au-
tomatisch toegevoegd.
 Vul het naspoelmiddelreservoir
alleen met naspoelmiddel voor huis-
houdelijke afwasautomaten. Vul het
in geen geval met handafwasmidde-
len of reinigingsmiddelen. Dat zou
het naspoelmiddelreservoir bescha-
digen.
Een andere mogelijkheid is dat u
– azijn voor huishoudelijk gebruik
(maximaal 5% zuur)
of
– vloeibaar citroenzuur (10%)
gebruikt. Het vaatwerk zal echter voch-
tiger zijn en meer vlekken vertonen dan
wanneer u naspoelmiddel gebruikt.
 U mag in geen geval azijn met
een hoger zuurpercentage (bijv. azij-
nessence van 25%) gebruiken.
Daardoor zou de afwasautomaat be-
schadigd kunnen raken.
Gebruikt u uitsluitend combinatierei-
nigingsmiddelen, dan hoeft u het na-
spoelmiddelreservoir niet met na-
spoelmiddel te vullen.
Naspoelmiddel bijvullen
 Druk de openingstoets op het deksel
van het naspoelreservoir in de rich-
ting van de pijl. De klep springt open.
Pagina: 27
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
28
 Vul zoveel naspoelmiddel bij tot het in
de vulopening zichtbaar wordt.
Het reservoir kan ca. 110 ml bevatten.
 Sluit de klep totdat deze duidelijk
vastklikt, anders kan tijdens het spoe-
len water in het naspoelreservoir bin-
nendringen.
 Wis eventueel gemorst naspoelmid-
del goed af, zodat een krachtige
schuimvorming in het volgende pro-
gramma wordt vermeden.
Naspoelmiddel bijvullen
Wanneer het controlelampje Naspoel-
middel gaat branden zit er nog een re-
serve in voor 2 - 3 afwasbeurten.
 Vul tijdig naspoelmiddel bij.
Wanneer u alleen maar combi-tabs
gebruikt, kunt u de bijvulcontrole voor
naspoelmiddel en zout tegelijk uit-
schakelen. Zie hoofdstuk: "Menu "Pro-
gramma-opties"", paragraaf: "Bijvul-
controle".
Wanneer u geen combi-tabs meer
gebruikt, denk er dan aan om zout
en naspoelmiddel te doseren en de
bijvulcontrole weer in te schakelen.
Pagina: 28
Toestel voor het eerst in gebruik nemen
29
Doseerhoeveelheid voor naspoelmid-
del instellen:
U kunt om een optimaal spoelresultaat
te bereiken de doseerhoeveelheid van
het naspoelmiddel aanpassen.
De doseerhoeveelheid is in standen van
0 tot 6 instelbaar. In de fabriek werd als
aanbeveling stand 3 ingesteld.
De gedoseerde hoeveelheid naspoel-
middel kan door de automatische aan-
passing van het programma Automatic
(indien voorhanden) hoger uitvallen dan
de ingestelde waarde.
Wanneer het vaatwerk vlekken vertoont:
 Dan moet u een grotere hoeveelheid
naspoelmiddel instellen.
Wanneer het vaatwerk wolken of stre-
pen vertoont:
 Dan moet u een kleinere hoeveelheid
naspoelmiddel instellen.
 Schakel de afwasautomaat uit met de
toets , wanneer hij nog ingescha-
keld is.
 Houd de toets Start ingedrukt en
schakel tegelijkertijd de afwasauto-
maat in met de toets .
Houd daarbij de toets Start geduren-
de minstens vier seconden ingedrukt,
tot het controlelampje Start brandt.
Is dat niet het geval, dan moet u alles
nog een keer herhalen.
 Druk 3 keer op de toets .
Het controlelampje  knippert 3 keer
kort in het interval.
De ingestelde waarde wordt in de tijds-
aanduiding na de  weergegeven.
In de tijdsaanduiding wordt de knipper-
volgorde   weergegeven.
Ingesteld is stand 3 (fabrieksinstelling).
 Kies de gewenste stand met de
toets Start.
Telkens u op de toets drukt wordt een
stand verder geschakeld. Na de
hoogste waarde begint de instelling
weer van voren.
De instelling is onmiddellijk opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat uit met de
toets .
Pagina: 29
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
30
Waar u bij het vullen van de af-
wasautomaat op moet letten
Verwijder de ergste etensresten van het
vaatwerk.
Het is niet nodig om het vaatwerk voor-
af onder stromend water af te spoelen!
 Was vaatwerk met as, zand,
was, smeervet of verf niet af in de af-
wasautomaat. De afwasautomaat
zou beschadigd raken door deze
stoffen.
U kunt elk stuk vaatwerk in principe
overal in de korven plaatsen. Neem
daarbij wel de volgende opmerkingen in
acht:
– Plaats vaatwerk en bestek zo dat het
niet tegen of op elkaar ligt.
– Plaats het vaatwerk altijd zo dat alle
vlakken door het water kunnen wor-
den bereikt. Enkel op die manier is
een goed resultaat mogelijk!
– Plaats al het vaatwerk zo dat het ste-
vig staat.
– Plaats al het holle vaatwerk (bijv. kop-
jes, glazen, kookpotten enz.) met de
openingen naar beneden in de kor-
ven.
– Plaats hol vaatwerk dat hoog en smal
is (bijv. fluitglazen) niet in de hoeken
van de korven maar zoveel mogelijk
in het midden ervan. De waterstralen
kunnen er dan beter bij.
– Plaats vaatwerk met een diepe bo-
dem zoveel mogelijk schuin in de
korf, zodat het water eraf kan lopen.
– Zorg ervoor dat de sproeiarmen niet
worden geblokkeerd door te hoog
vaatwerk of door vaatwerk dat door
de korven heen steekt. U kunt dat
controleren door de sproeiarmen met
de hand te draaien.
– Let erop dat kleine stukken vaatwerk
niet door de spijlen van de korven
vallen.
Leg dat soort vaatwerk (bijv. deksel-
tjes) daarom in de besteklade of de
bestekkorf (afhankelijk van het mo-
del).
Levensmiddelen zoals wortels, toma-
ten of ketchup kunnen natuurlijke
kleurstoffen bevatten. Door deze
kleurstoffen kunnen kunststofvaat-
werk en kunststofonderdelen van de
afwasautomaat verkleuren wanneer
ze in ruime mate met het vaatwerk in
de afwasautomaat terechtkomen.
Deze verkleuring heeft echter geen
invloed op de stabiliteit van kunststo-
fonderdelen.
Ook door het afwassen van zilveren
bestek kunnen kunststofonderdelen
verkleuren.
Pagina: 30
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
31
Vaatwerk en bestek die niet geschikt
zijn voor de afwasautomaat
– Vaatwerk en bestek die óf helemaal
óf voor een deel uit hout bestaan
drogen uit en worden lelijk. Boven-
dien houdt de lijm niet in de afwasau-
tomaat. Het gevolg daarvan is dat
houten grepen los kunnen raken.
– Kunstvoorwerpen, waardevolle vazen
of glazen met decoraties zijn niet
vaatwasserbestendig.
– Voorwerpen van niet-hittebestendige
kunststof kunnen vervormen.
– Voorwerpen van koper, messing, tin
en aluminium kunnen verkleuren of
dof worden.
– Kleurdecoraties op glazuur kunnen
na een groot aantal afwasbeurten
verbleken.
– Teer glaswerk en kristallen voor-
werpen kunnen na lang gebruik dof
worden.
Neem deze opmerkingen in acht!
Zilver dat met zilverpoets is behan-
deld, kan na afloop van het afwaspro-
gramma nog vochtig zijn doordat het
water er niet als een film afloopt. Het
zilver moet dan met een doek worden
afgedroogd.
Zilver kan verkleuren wanneer het in
aanraking komt met levensmiddelen die
zwavel bevatten. Denk daarbij bijv. aan
eigeel, uien, mayonaise, mosterd, peul-
vruchten, vis, pekelsaus van vis en ma-
rinades.
 Aluminium vaatwerk (bijv. vetfil-
ters van dampkappen) mag niet wor-
den afgewassen met sterk alkalische
reinigingsmiddelen die in bedrijfsaf-
wasautomaten of industriereinigers
worden gebruikt.
Gebeurt dat wel, dan kan er materië-
le schade ontstaan. In het ergste ge-
val bestaat het gevaar dat er een
chemische reactie optreedt die tot
een explosie leidt (bijv. een knalgas-
reactie).
Tip: Koop serviesgoed en bestek dat
geschikt is om in een afwasautomaat te
worden afgewassen. U herkent dergelijk
serviesgoed en bestek aan de vermel-
ding "vaatwasserbestendig" of een ge-
lijkaardige vermelding.
Behoedzame behandeling van glazen
– Glazen kunnen na een groot aantal
afwasbeurten dof worden. Gebruik
voor tere glazen programma's met la-
ge temperaturen (zie rubriek "Pro-
grammaoverzicht") of programma's
met GlassCare (afhankelijk van het
model) . De kans dat het glaswerk dof
wordt, is dan kleiner.
– Koop glazen die geschikt zijn om in
een afwasautomaat te worden afge-
wassen (bijv. glazen van Riedel). U
herkent dergelijke glazen aan de ver-
melding "vaatwasserbestendig" of
een gelijkaardige vermelding.
– Gebruik reinigingsmiddelen met een
speciale receptuur die beschermt te-
gen glascorrosie.
Pagina: 31
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
32
FlexAssist
De gele FlexAssist-markeringen marke-
ren de bewegende delen van de rekken
en besteklade. Zij dienen ook als greep
en maken indien nodig met een sym-
bool duidelijk, hoe en waar het desbe-
treffende element gebruikt kan worden.
Bovenrek
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Gebruik de vaatwasser om vei-
ligheidsredenen alleen met boven-
en onderrek. Dat geldt niet voor het
programma Zonder bovenrek, indien
aanwezig.
 Plaats in het bovenrek klein, licht en
teer serviesgoed zoals glazen, kopjes,
schoteltjes en dessertschaaltjes.
U kunt ook een platte pan in het bo-
venrek plaatsen.
 Leg erg lang bestek zoals soeplepels,
pollepels en lange messen dwars aan
de voorkant van het bovenrek.
Kopjesrek
 Als u hoog serviesgoed wilt inruimen,
klapt u het kopjesrek aan de gele
greep  omhoog.
U kunt glazen tegen het kopjesrek aan-
zetten. Dan staan ze steviger.
 Klap het kopjesrek omlaag en zet de
glazen ertegenaan.
Pagina: 32
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
33
Bovenste korf in de hoogte verstellen
Om in de bovenste korf of de onderste
korf meer ruimte te krijgen voor hoger
vaatwerk kunt u de bovenste korf in de
hoogte verstellen. U kunt kiezen tussen
drie standen met een verschil van tel-
kens ca. 2 cm.
U kunt de bovenste korf ook schuin
plaatsen. Zo loopt het water gemakke-
lijker van vaatwerk met uitsparingen.
Controleer wel dat u de korf zonder
problemen in de spoelruimte kunt
schuiven.
 Trek de bovenste korf naar buiten.
Ga als volgt te werk om de bovenste
korf naar boven toe te verstellen:
 Trek de korf naar boven totdat deze
vastklikt.
Ga als volgt te werk om de bovenste
korf naar onderen toe te verstellen:
 Trek de hendels aan de zijkanten van
de korf naar boven.
 Stel de gewenste positie in en laat de
hendels weer vastklikken.
Afhankelijk van de stand van de boven-
ste korf kunt u bijv. borden met de vol-
gende diameters in de korven plaatsen.
Afwasautomaat met bestekkorf
(model/toesteltype: zie typeplaatje)
Stand
van de
boven-
ste korf
Bord- in cm
Bovenste korf Onder-
ste korf
Nor-
maal
XXL
Boven 20 24 31 (35*)
Midden 22 26 29
Onder 24 28 27
Afwasautomaat met besteklade
(model/toesteltype: zie typeplaatje)
Stand
van de
boven-
ste korf
Bord- in cm
Bovenste korf Onder-
ste korf
Nor-
maal
XXL
Boven 15 19 31 (35*)
Midden 17 21 29
Onder 19 23 27
* Als u de borden schuin plaatst, kunt u bor-
den met een diameter tot 35 cm plaatsen
(zie rubriek "Onderste korf").
Pagina: 33
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
34
Onderrek
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Plaats in het onderrek groot en zwaar
serviesgoed zoals borden, platte
schotels, pannen en schalen.
U kunt ook glazen, kopjes, schotel-
tjes, ontbijt- en dessertbordjes in het
onderrek zetten.
 Zet grote borden in het midden van
het onderrek.
U kunt er ook borden met een doorsne-
de van 35 cm in plaatsen, als u ze iets
schuin zet.
Multi-Comfort-rek
In het achterste gedeelte van het onder-
rek bevindt zich het MultiComfort-rek.
Daarin kunt u glazen, kopjes, borden en
pannen plaatsen.
 Als u hoog serviesgoed wilt inruimen,
klapt u de glazenhouder omhoog
 Zet wijn- en bierglazen tegen de gla-
zenhouder of hang ze in de uitsparin-
gen van de houder.
U kunt de hoogte van de glazenhouder
in twee standen instellen.
 Schuif de glazenhouder in de ge-
wenste hoogte, totdat de bevestigin-
gen aan de boven- of onderkant vast-
klikken.
Pagina: 34
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
35
Omklapbare spijlen (afhankelijk van
het model)
In de spijlen aan de voorkant kunt u
schoteltjes, borden, soepborden, platte
schotels en schalen plaatsen.
U kunt de spijlen omklappen om meer
ruimte te krijgen voor groot servies-
goed, bijv. potten, pannen en schalen.
 Druk de gele hendel naar beneden 
en klap de spijlen om .
Pagina: 35
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
36
Bestek
3D-besteklade+ (afhankelijk van het
model)
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Plaats het bestek in de besteklade.
Wanneer u messen, vorken en lepels als
aparte groepen in de besteklade legt,
kunt u ze er na het afwasprogramma
gemakkelijker uithalen en opbergen.
Leg de lepels met de grepen tussen de
opstaande kammen en de lepelbladen
tussen de getande kammen, zodat ook
de laatste waterdruppel er zonder pro-
blemen af kan lopen.
Voor een optimaal resultaat kunt u de
lepels het beste met de binnenkant naar
het midden van de besteklade leggen.
De bovenste sproeiarm mag niet
door te hoog serviesgoed (bijv. een
taartschep) worden geblokkeerd!
U kunt de inzetten aan de zijkant van de
besteklade aan de gele grepen naar het
midden verschuiven om hoger servies-
goed in het bovenrek te kunnen
plaatsen. Zie ook hoofdstuk "Bovenrek,
Glazenbeugel".
Wanneer de lepels niet met de grepen
tussen de opstaande kammen passen,
legt u ze met de grepen op de getande
kammen.
Pagina: 36
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
37
Om in het middelste gedeelte van de
besteklade meer ruimte voor grote be-
stekdelen te creëren, kunt u dat gedeel-
te met de gele schuif in hoogte verstel-
len.
U kunt de twee rijen spijlen in het mid-
den van de besteklade omklappen, om
groter bestek erin te plaatsen.
 Trek de rijen spijlen omhoog  en
klap ze om .
Pagina: 37
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
38
Bestekkorf (afhankelijk van het model)
U kunt de bestekkorf op elke willekeu-
rige plaats op de voorste spike-rijen van
de onderste korf plaatsen.
 Plaats bestek zo in de vakken van de
bestekkorf dat de snijkanten van de
messen en de punten van vorken be-
neden zitten. Dat is veiliger. Wel is het
zo dat bestek gemakkelijker wordt
gereinigd en gedroogd wanneer u het
zo plaatst dat de scherpe kanten bo-
ven en de grepen beneden zitten.
 Plaats kort bestek in de gaatjes aan
drie kanten van de bestekkorf.
Speciale bestekhouder voor de be-
stekkorf
In de bijgeleverde bestekhouder kunt u
sterk vervuild bestek plaatsen. Het be-
stek ligt niet op elkaar maar wordt in
deze houder naast elkaar opgehangen.
Zo kunnen de waterstralen er beter bij.
 Plaats de bestekhouder indien nodig
op de bestekkorf.
 Plaats het bestek in de bestekhouder
met de grepen beneden.
 Verdeel het bestek gelijkmatig over
de houder.
Pagina: 38
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
39
Voorbeelden van plaatsing
Vaatwasser met besteklade
Bovenrek
Onderrek
Pagina: 39
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
40
Besteklade
Sterk verontreinigd vaatwerk
Pagina: 40
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen
41
Vaatwasser met bestekkorf
Bovenrek
Onderrek
Pagina: 42
Bediening
43
Reinigingsmiddelen
 Gebruik uitsluitend reinigings-
middelen voor huishoudvaatwassers.
Soorten reinigingsmiddelen
Moderne reinigingsmiddelen bevatten
vele werkzame stoffen. De belangrijkste
zijn:
– Complexvormers. Deze binden de
waterhardheid en voorkomen daar-
mee kalkaanslag.
– Alkalische stoffen. Deze zijn nodig
voor het weken van aangekoekt vuil.
– Enzymen. Deze verminderen het zet-
meel en lossen eiwit op.
– Bleekmiddel op zuurstofbasis. Dit
verwijdert kleurige vlekken zoals
thee-, koffie- en ketchupvlekken.
Er worden voornamelijk mild alkalische
reinigingsmiddelen met enzymen en
zuurstofbleekmiddelen aangeboden.
Reinigingsmiddelen bestaan in verschil-
lende vormen.
– Poedervormige en gelvormige reini-
gingsmiddelen - Deze kunnen gevari-
eerd worden gedoseerd, afhankelijk
van de belading en de vuilgraad van
het serviesgoed.
– Tabs - Deze bevatten een hoeveel-
heid reinigingsmiddel die voor de
meeste toepassingen voldoende is.
Naast de normale reinigingsmiddelen
bestaan er ook multifunctionele tablet-
ten. Zie hoofdstuk: "Programma-op-
ties", paragraaf: "DosControl" indien
aanwezig.
Deze producten bezitten een naspoel-
en een wateronthardingsfunctie (ter ver-
vanging van regenereerzout). U vindt
deze producten in de handel onder de
benaming "3-in-1" en met extra compo-
nenten zoals glasbescherming, glans
voor roestvrij staal of een versterkte rei-
nigingsfunctie onder de benaming "5-
in-1", "7-in-1", "Alles-in-1" enz.
Gebruik deze producten uitsluitend voor
de waterhardheid die door de fabrikant
op de verpakking wordt vermeld.
Het reinigings- en droogvermogen van
deze producten is zeer uiteenlopend.
Optimale reinigings- en droogresulta-
ten krijgt u wanneer u een gewoon rei-
nigingsmiddel gebruikt en daarnaast
regenereerzout en naspoelmiddel do-
seert.
Pagina: 43
Bediening
44
Doseringstips reinigingsmiddel
 Neem bij het doseren de aanwij-
zingen op de verpakking in acht.
 Wanneer er niet iets anders op de
verpakking staat, doseer dan één tab
of - afhankelijk van de vuilgraad - 20
tot 30 ml in vakje II. Is het servies-
goed sterk verontreinigd, doseer dan
ook nog eens een geringe hoeveel-
heid reinigingsmiddel in vakje I.
 Bij het programma
"QuickPowerWash" (indien aanwezig)
is het mogelijk dat sommige tabletten
niet volledig oplossen.
Doseert u minder reinigingsmiddel
dan is geadviseerd, dan is het moge-
lijk dat het serviesgoed niet goed
schoon wordt.
 Reinigingsmiddelen kunnen
brandwonden in neus, mond en keel
veroorzaken.
Vermijd het inademen van poeder-
vormige reinigingsmiddelen. Slik rei-
nigingsmiddelen nooit in. Raadpleeg
onmiddellijk een dokter als u per on-
geluk reinigingsmiddel ingeademd of
ingeslikt hebt.
Verhinder dat kinderen met het reini-
gingsmiddel in aanraking kunnen ko-
men. De vaatwasser kan nog resten
van het reinigingsmiddel bevatten.
Houd kinderen uit de buurt van de
vaatwasser als deze geopend is. Do-
seer het reinigingsmiddel pas vlak
voordat u het programma start en
vergrendel de deur met de kinderbe-
veiliging (afhankelijk van het model).
Pagina: 44
Bediening
45
Reinigingsmiddel doseren
 Druk op de openingstoets. Het klepje
van het doseerbakje voor het reini-
gingsmiddel springt open.
Na afloop van een programma is het
klepje van het doseerbakje voor het rei-
nigingsmiddel altijd geopend.
 Doseer het reinigingsmiddel in de
vakjes en sluit het klepje van het do-
seerbakje voor het reinigingsmiddel.
 Sluit ook de verpakking van het reini-
gingsmiddel. Het middel zou anders
kunnen gaan klonteren.
Doseerhulp
In vakje I kan maximaal 10 ml en
in vakje II kan maximaal 50 ml reini-
gingsmiddel.
In vakje II zijn markeringen aangebracht
om het doseren makkelijker te maken:
20, 30. Wanneer de deur 90° geopend
is geven deze streepjes in ml aan hoe-
veel reinigingsmiddel er ongeveer in zit.
Pagina: 45
Bediening
46
Inschakelen
 Controleer of de sproeiarmen vrij kun-
nen draaien.
 Sluit de deur.
 Draai de kraan open als deze nog
dicht is.
 Schakel de vaatwasser met de -
toets in.
Het controlelampje Start gaat knipperen
en het controlelampje van het laatst ge-
kozen programma gaat branden.
Wanneer u in plaats van het program-
ma ECO opnieuw het laatst ingestelde
programma wilt kiezen, schakelt u de
programma-optie "Memory" in. Zie
hoofdstuk: "Programma-opties", para-
graaf: "Memory".
Programma kiezen
Kies een programma dat afgestemd is
op het soort vaatwerk en op de graad
van vervuiling.
In de rubriek "Programmaoverzicht"
zijn de programma's en hun toepas-
singsgebieden beschreven.
 Kies met de programmakeuzetoets 
het gewenste programma.
Het controlelampje van het opgeroepen
programma brandt.
In de tijdsaanduiding wordt de duur van
het gekozen programma weergegeven
in uren en minuten.
U kunt nu de programmaopties kiezen
(zie rubriek "Programmaopties").
Als programmaopties opgeroepen zijn,
branden eventueel de desbetreffende
controlelampjes.
Pagina: 46
Bediening
47
Programma starten
 Druk op de toets Start.
Het programma start.
Het controlelampje Start brandt.
Wanneer u een programma moet af-
breken, doe dat dan alleen in de
eerste minuten. Doet u dat later, dan
is het mogelijk dat belangrijke pro-
grammafases worden overgeslagen.
Tijdweergave
Voordat er een programma start geeft
de display in uren en minuten de tijd
aan die het gekozen programma gaat
duren, de zgn. resttijd. Deze tijd wordt
tijdens het afwasprogramma in de dis-
play afgeteld.
Het is mogelijk dat het display voor één
en hetzelfde programma de ene keer
een andere tijd aangeeft dan de andere
keer. Dat is o.a. afhankelijk van de tem-
peratuur van het instromende water, de
regenereercyclus van de ontharder, het
soort reinigingsmiddel, de hoeveelheid
serviesgoed en de mate waarin dit is
verontreinigd.
Wanneer u een programma voor het
eerst kiest, wordt er een tijd aangege-
ven die overeenkomt met een gemid-
delde programmaduur met koud water.
De tijden in het programma-overzicht
zijn de tijden die de programma's duren
wanneer de belading en de temperatuur
voldoen aan de norm.
Iedere keer dat er een programma
loopt, wordt de programmaduur door
de elektronica berekend op grond van
de temperatuur van het instromende
water en de hoeveelheid serviesgoed.
Pagina: 47
Bediening
48
Energiemanagement
10 minuten nadat u voor het laatst een
toets hebt bediend, gaat de vaatwasser
automatisch uit om energie te bespa-
ren. Zie hoofdstuk: "Programma-op-
ties", paragraaf: "Optimalisering stand-
by".
 Druk op de -toets om de vaatwas-
ser weer in te schakelen.
Wanneer er een programma of een
voorgeprogrammeerde tijd loopt of
wanneer er sprake is van een storing,
wordt de vaatwasser niet uitgescha-
keld.
Einde van het programma
Wanneer in het display een . ver-
schijnt en de deur op een kier open-
gaat, is het programma beëindigd.
Bij het programma QuickPowerWash
gaat de deur pas open enkele minuten
nadat het programma beëindigd is.
De droogventilator loopt na afloop van
het programma nog een paar minuten
door.
 Doe de deur nu helemaal open.
Daarna kunt u het serviesgoed uit het
toestel halen.
 Hebt u de functie "AutoOpen"
uitgeschakeld (zie hoofdstuk: "Pro-
grammaopties, paragraaf:
"AutoOpen"), maar wilt u de deur na
afloop van een programma toch
opendoen, doe de deur dan hele-
maal open.
Doet u dat niet, dan kunnen de ran-
den van werkbladen door waterdamp
beschadigd raken, doordat de venti-
lator niet meer loopt.
Pagina: 48
Bediening
49
Uitschakelen
Na afloop van het programma:
 U kunt de vaatwasser ieder moment
met de toets  uitschakelen.
Wanneer u de vaatwasser uitschakelt
terwijl een programma nog loopt, wordt
het programma afgebroken.
Ook een voorgeprogrammeerde tijd
(FlexiTimer) kunt u op deze manier af-
breken.
Draai veiligheidshalve de kraan dicht,
wanneer de vaatwasser langere tijd
niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld in
de vakantietijd.
Het vaatwerk eruit halen
Heet vaatwerk is gevoelig voor stoten!
Laat het daarom na het uitschakelen zo
lang in de afwasautomaat afkoelen, tot
u het goed kunt aanvatten.
Wanneer u de deur na het uitschakelen
volledig opent, koelt het vaatwerk snel-
ler af.
Maak eerst de bovenkorf leeg, daarna
de bovenkorf en tot slot de besteklade
(indien voorhanden).
Daardoor voorkomt u dat waterdruppels
van de bovenkorf of van de besteklade
op het vaatwerk in de onderkorf drup-
pelen.
Pagina: 49
Bediening
50
Programma onderbreken
Het programma wordt onderbroken zo-
dra u de deur opent.
Zodra u de deur weer sluit, gaat het
programma na enkele seconden daar
verder waar het is onderbroken.
 Wanneer het water in de afwas-
automaat heet is, loopt u gevaar om
u te verbranden!
Wanneer u de deur echt moet ope-
nen, doe dat dan zeer voorzichtig.
Laat de deur voordat u deze weer
sluit ca. 20 seconden op een kier
staan, zodat de temperatuur zich in
de spoelruimte kan verdelen. Druk
daarna de deur dicht. Zorg ervoor
dat de deur vastklikt.
Wisseling van programma
Wissel niet van programma wanneer
de klep van het reservoir van het rei-
nigingsmiddel al geopend is.
Wanneer een programma reeds is ge-
start, kunt u op de volgende wijze het
programma wisselen:
 Schakel de afwasautomaat uit met de
toets .
 Schakel de afwasautomaat met de
toets  weer in.
 Kies het gewenste programma en
start het.
Pagina: 50
Programmaopties
51
Kort 
Met het inschakelen van de program-
ma-optie "Kort"  kunt u de program-
maduur verkorten van die programma's
waarmee deze optie te combineren is
(zie hoofdstuk "Programma-overzicht").
Voor een optimaal reinigingsresultaat
worden de verbruikswaarden verhoogd.
In combinatie met het programma
"QuickPowerWash" veroorzaakt de op-
tie "Kort"  een spoelbeurt zonder
droging en zodoende ook zonder auto-
matische deuropening (indien aanwe-
zig).
 Schakel de vaatwasser met de -
toets in.
Het controlelampje van de Start-toets
gaat knipperen.
 Kies een programma.
 Druk op de toets .
Het controlelampje  gaat branden.
 Start nu het gekozen programma.
De ingestelde optie blijft voor alle pro-
gramma’s ingeschakeld, totdat u de op-
tie weer uitschakelt.
DosControl
Om een optimaal resultaat te bereiken,
past de vaatwasser de programma's
automatisch aan het gebruikte reini-
gingsmiddel aan. Afhankelijk van het
programma kan hierdoor de tijd en het
energieverbruik veranderen.
Pagina: 51
Programmaopties
52
Controlelampjes voor het bij-
vullen van zout en naspoelmid-
del uitschakelen
Als u steeds combinatiereinigingsmid-
delen gebruikt en de controlelampjes
voor het bijvullen van zout en naspoel-
middel u storen, kunt u deze controle-
lampjes uitschakelen. De werking van
de doseringscontrole (DosControl)
wordt daardoor niet beïnvloed.
 Schakel de afwasautomaat uit met de
toets  als het toestel nog ingescha-
keld is.
 Hou de toets Start ingedrukt en scha-
kel tegelijkertijd de afwasautomaat
in met de toets .
Hou de toets Start minstens 4 secon-
den ingedrukt, totdat het controle-
lampje Start aangaat.
Als dit niet het geval is, begint u op-
nieuw.
 Druk 9 keer op de toets .
Het controlelampje  knippert 9 keer
kort.
Op het display wordt weergegeven of
de controlelampjes voor het bijvullen
van zout en naspoelmiddel in- of uitge-
schakeld zijn:
–  : controlelampjes voor het bijvullen
van zout en naspoelmiddel zijn inge-
schakeld
–  : controlelampjes voor het bijvul-
len van zout en naspoelmiddel zijn
uitgeschakeld
 Druk op de toets Start als u de instel-
ling wilt wijzigen.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat uit met de
toets .
Wanneer u geen combinatiereini-
gingsmiddelen meer gebruikt, moet u
het zoutreservoir en naspoelmiddel-
reservoir weer vullen en de controle-
lampjes voor het bijvullen van zout
en naspoelmiddel weer inschakelen.
Pagina: 52
Programmaopties
53
Startuitstel
Met het inschakelen van de program-
ma-optie "Startuitstel" kunt u het start-
tijdstip van het door u gekozen afwas-
programma van tevoren instellen en wel
tussen de 30 minuten en 24 uur. Dit
kunt u bijvoorbeeld doen om gebruik te
maken van het nachttarief.
Vertragingen van 30 minuten tot en met
9 uur en 30 minuten worden in stappen
van 30 minuten ingesteld, daarboven in
stappen van een uur.
Let er bij het gebruik van Startuitstel
op, dat het doseerbakje voor het rei-
nigingsmiddel droog is bij het dose-
ren van het reinigingsmiddel. Is dat
niet het geval, dan kan het reini-
gingsmiddel gaan klonteren en wordt
het daarna niet volledig wegge-
spoeld.
Gebruik geen vloeibaar reinigings-
middel om te voorkomen dat dit te
vroeg instroomt.
 Om te voorkomen dat kinderen
met het reinigingsmiddel in aanraking
kunnen komen:
Doseer het reinigingsmiddel pas vlak
voordat u het programma start,
d.w.z. vóórdat u Startuitstel met de
toets Start inschakelt. Vergrendel de
deur bovendien met de kinderbeveili-
ging.
 Schakel de vaatwasser met de -
toets in.
Het controlelampje van de Start-toets
gaat knipperen.
 Kies het gewenste programma.
 Druk op de toets .
Het display geeft de tijd aan die de vori-
ge keer als voorgeprogrammeerde
starttijd is ingesteld. Het controlelampje
van de -toets gaat branden.
 Stel met de -toets de voorgepro-
grammeerde starttijd in.
Wanneer u op de -toets blijft druk-
ken, loopt de tijd automatisch door naar
 uren. U kunt daarna weer bij
. uren beginnen door twee keer op
de toets  te drukken.
 Druk op de toets Start.
Het controlelampje Start gaat branden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Miele G 6620 SCi.

Stel een vraag over de Miele G 6620 SCi

Heb je een vraag over de Miele G 6620 SCi en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Miele G 6620 SCi. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Miele G 6620 SCi zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.