G 6620 SCi

Miele G 6620 SCi handleiding

G 6620 SCi

Handleiding voor de Miele G 6620 SCi in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 88 pagina's.

Table of contents

Pagina: 1
Gebruiksaanwijzing Vaatwasser Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan het toestel. nl-BE M.-Nr. 10 398 501 HG05
Pagina: 2
Inhoud 3 Beschrijving van het toestel .................................................................................  6 Het apparaat in één oogopslag............................................................................... 6 Bedieningspaneel.................................................................................................... 7 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ...................................................................  8 Een bijdrage aan de bescherming van het milieu ............................................  18 Spaarzaam afwassen ............................................................................................ 19 Toestel voor het eerst in gebruik nemen...........................................................  20 Deur openen.......................................................................................................... 20 Deur sluiten ........................................................................................................... 20 Kinderbeveiliging................................................................................................... 20 Waterontharder...................................................................................................... 21 Waterhardheid weergeven en instellen ............................................................ 22 Wat u nodig hebt om het toestel voor het eerst in gebruik te nemen: .................. 24 Regenereerzout ..................................................................................................... 24 Regenereerzout doseren .................................................................................. 25 Melding zout bijvullen....................................................................................... 26 Naspoelmiddel ...................................................................................................... 27 Naspoelmiddel bijvullen ................................................................................... 27 Naspoelmiddel bijvullen ................................................................................... 28 Doseerhoeveelheid voor naspoelmiddel instellen:........................................... 29 Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen ........................................  30 Waar u bij het vullen van de afwasautomaat op moet letten ................................ 30 FlexAssist .............................................................................................................. 32 Bovenrek ............................................................................................................... 32 Bovenste korf in de hoogte verstellen.............................................................. 33 Onderrek................................................................................................................ 34 Bestek ................................................................................................................... 36 3D-besteklade+ (afhankelijk van het model) .................................................... 36 Bestekkorf (afhankelijk van het model)............................................................. 38 Voorbeelden van plaatsing.................................................................................... 39 Vaatwasser met besteklade ............................................................................. 39 Vaatwasser met bestekkorf .............................................................................. 41 Bediening .............................................................................................................  43 Reinigingsmiddelen............................................................................................... 43 Reinigingsmiddel doseren................................................................................ 45 Inschakelen ........................................................................................................... 46 Programma kiezen................................................................................................. 46 Programma starten................................................................................................ 47 Tijdweergave ......................................................................................................... 47
Pagina: 3
Inhoud 4 Energiemanagement ............................................................................................. 48 Einde van het programma ..................................................................................... 48 Uitschakelen.......................................................................................................... 49 Het vaatwerk eruit halen........................................................................................ 49 Programma onderbreken....................................................................................... 50 Wisseling van programma..................................................................................... 50 Programmaopties................................................................................................  51 Kort .................................................................................................................. 51 DosControl ............................................................................................................ 51 Controlelampjes voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel uitschakelen....... 52 Startuitstel ............................................................................................................. 53 Aanpassing Automatic-programma ...................................................................... 55 Memory ................................................................................................................. 56 AutoOpen .............................................................................................................. 57 Optimalisering standby ......................................................................................... 58 Fabrieksinstellingen............................................................................................... 59 Programmaoverzicht...........................................................................................  60 Reiniging en onderhoud .....................................................................................  64 Spoelruimte reinigen ............................................................................................. 64 Deurdichting en deur reinigen ............................................................................... 64 Front van het toestel reinigen ................................................................................ 65 Zeefcombinatie in de spoelruimte controleren...................................................... 66 Zeefcombinatie reinigen........................................................................................ 66 Sproeiarmen reinigen ............................................................................................ 68 Nuttige tips...........................................................................................................  69 Technische storingen............................................................................................. 69 Storingen in de watertoevoer ................................................................................ 71 Storingen in de waterafvoer .................................................................................. 71 Algemene problemen met de afwasautomaat ...................................................... 72 Geluiden ................................................................................................................ 73 Onbevredigend resultaat....................................................................................... 74 Storingen verhelpen............................................................................................  78 Filter in de watertoevoer reinigen .......................................................................... 78 Afvoerpomp en terugslagklep reinigen.................................................................. 79 Dienst Herstellingen aan huis van Miele ...........................................................  80 Herstellingen.......................................................................................................... 80 Duur en voorwaarden van de garantie .................................................................. 80 Voor testinstituten ................................................................................................. 80
Pagina: 4
Inhoud 5 Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren ...............................................................  81 Elektrische aansluiting........................................................................................  83 Wateraansluiting..................................................................................................  84 Het Waterproof System van Miele......................................................................... 84 Watertoevoer......................................................................................................... 84 Waterafvoer ........................................................................................................... 85 Technische gegevens..........................................................................................  86 Technische gegevens............................................................................................ 86
Pagina: 5
Beschrijving van het toestel 6 Het apparaat in één oogopslag a Bovenste sproeiarm (niet zichtbaar) b Besteklade (afhankelijk van het mo- del) c Bovenrek d Middelste sproeiarm e Toevoer water vanuit warmteopslag (afhankelijk van het model) f Onderste sproeiarm g Zeefcombinatie h Typeplaatje i Reservoir voor naspoelmiddel j Tweevaksdoseerbakje voor reini- gingsmiddel k Reservoir voor regenereerzout
Pagina: 6
Beschrijving van het toestel 7 Bedieningspaneel a Programmakeuze b Tijdweergave c Controlelampjes storingen en bijvul- len d Toets Start met controlelampje e Toets  (Kort) met controlelampje f Toets  (Startuitstel) met controle- lampje g Programmakeuzetoets  h Toets  (Aan/Uit) In deze gebruiksaanwijzing worden meerdere afwasautomaatmodellen beschre- ven. Deze hebben verschillende hoogten. Deze modellen worden in de gebruiksaanwijzing als volgt aangeduid: Normaal = Afwasautomaat met een hoogte van 80,5 cm (inbouwtoestel) of 84,5 cm (vrijstaand toestel) XXL = Afwasautomaat met een hoogte van 84,5 cm (inbouwtoestel).
Pagina: 7
Opmerkingen omtrent uw veiligheid 8 Deze vaatwasser voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepa- lingen. Een onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materië- le schade veroorzaken. Lees de montage-handleiding en de gebruiksaanwijzing aandach- tig door voordat u de vaatwasser in gebruik neemt. Daarin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veilig- heid, het gebruik en het onderhoud. Dit is in het belang van uw veiligheid en voorkomt schade aan het apparaat. Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding, zodat u deze kunt doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar- van het gevolg is.
Pagina: 8
Opmerkingen omtrent uw veiligheid 9 Juist gebruik  Deze afwasautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.  Deze afwasautomaat is niet bestemd voor gebruik buiten.  Gebruik de afwasautomaat uitsluitend in huishoudelijke context voor het afwassen van huishoudelijk vaatwerk. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.  Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijk- heden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze afwasautomaat veilig te bedienen, moeten bij de bediening in het oog worden gehouden. Deze personen mogen de afwasauto- maat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van de afwasautomaat zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel vei- lig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele gevaren van een fou- tieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.
Pagina: 9
Opmerkingen omtrent uw veiligheid 10 Kinderen in het huishouden  Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de afwas- automaat worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden gehouden.  Kinderen vanaf acht jaar mogen de afwasautomaat zonder toe- zicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van de afwasau- tomaat zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel veilig kunnen be- dienen. Kinderen moeten de eventuele gevaren van een foutieve be- diening kunnen beseffen en begrijpen.  Kinderen mogen de afwasautomaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.  Hou kinderen die in de buurt van de afwasautomaat komen in het oog. Laat ze nooit met de afwasautomaat spelen. Wanneer kinderen dat doen, bestaat o.a. het gevaar dat ze zich in de afwasautomaat opsluiten!  Bij een geactiveerde automatische deuropening (afhankelijk van het model) moeten kleine kinderen buiten het openingsbereik van de deur van de afwasautomaat worden gehouden. In geval van een on- juiste werking, wat weliswaar onwaarschijnlijk is, bestaat gevaar voor letsel.  Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsma- teriaal.  Zorg ervoor dat kinderen niet met reinigingsmiddelen in aanraking kunnen komen! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in mond en keel veroorzaken of tot verstikking leiden. Hou kinderen daarom uit de buurt van de afwasautomaat wanneer deze openstaat. Moge- lijk zijn er nog resten reinigingsmiddel aanwezig in de afwasauto- maat. Ga met uw kind direct naar de dokter wanneer het reinigings- middel heeft binnengekregen.
Pagina: 10
Opmerkingen omtrent uw veiligheid 11 Technische veiligheid  Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of her- stellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke gevaren ontstaan. Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogen al- leen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn.  Beschadigingen van de afwasautomaat kunnen uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het toestel op zichtbare schade. Een be- schadigd toestel mag niet in gebruik worden genomen.  De elektrische veiligheid van de afwasautomaat wordt enkel gega- randeerd als het toestel op een aardsysteem aangesloten is dat vol- gens de voorschriften geïnstalleerd is. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elek- trische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien contro- leren. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ont- brak. Er bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische schokken.  De betrouwbare en zekere werking van de afwasautomaat is enkel gegarandeerd wanneer de afwasautomaat aan het openbare elektri- citeitsnet is aangesloten.  De afwasautomaat mag alleen via een 3-polige stekker met aar- ding op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De stekker mag niet worden afgeknipt om het toestel vast aan te sluiten. Na het plaatsen van de afwasautomaat moet het stopcontact vrij toeganke- lijk zijn, zodat de afwasautomaat op elk moment van het elektrici- teitsnet kan worden ontkoppeld.  Wanneer zich in de buurt van de afwasautomaat een elektrisch toestel bevindt, let er dan op dat de stekker van dat toestel niet schuilgaat achter de afwasautomaat. Aangezien de inbouwnis niet altijd diep genoeg is, kan er druk op de stekker ontstaan waardoor er gevaar voor oververhitting bestaat (gevaar voor brand).
Pagina: 11
Opmerkingen omtrent uw veiligheid 12  De afwasautomaat mag niet onder een kookvlak worden geïnstal- leerd. Een kookvlak straalt voor een deel hoge temperaturen af waar- door de afwasautomaat beschadigd zou kunnen raken. Om dezelfde reden mag de afwasautomaat niet direct naast warmteproducerende toestellen worden geplaatst die niet standaard tot de keukenuitrus- ting behoren (bijv. open vuren voor verwarmingsdoeleinden e.d.).  De aansluitgegevens (zekering, frequentie en spanning) op het ty- peplaatje van de afwasautomaat moeten absoluut overeenstemmen met deze van het elektriciteitsnet. Zo voorkomt u schade aan de af- wasautomaat. Vergelijk deze gegevens voordat u het toestel aansluit. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien.  De afwasautomaat mag pas op het elektriciteitsnet worden aan- gesloten nadat deze is geplaatst en geïnstalleerd en nadat de deur- veren zijn ingesteld.  De afwasautomaat mag alleen met goed werkende deurmecha- niek worden gebruikt. Bij geactiveerde automatische deuropening (afhankelijk van het model) kan anders gevaar ontstaan. U kunt een goed werkende deurmechaniek aan het volgende her- kennen: – De deurveren moeten op beide zijden gelijkmatig ingesteld zijn. Ze zijn juist ingesteld, wanneer de halfgeopende deur (ca. 45° openingsboek) bij het loslaten in deze stand blijft staan. Boven- dien mag de deur niet ongeremd naar beneden vallen. – De sluitrail van de deur wordt na de droogfase bij het openen van de deur automatisch ingeschoven.  Stopcontactenblokken of verlengkabels bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Gebruik deze niet om de af- wasautomaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet.  Deze afwasautomaat mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.
Pagina: 12
Opmerkingen omtrent uw veiligheid 13  Plaats de afwasautomaat niet in een vertrek waar het kan vriezen. Bevroren waterslangen kunnen onder druk scheuren of springen. De betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door tempera- turen onder het vriespunt in het gedrang komen.  Sluit om schade aan het toestel te voorkomen de afwasautomaat alleen op een volledig ontlucht buisleidingnet aan.  Het kunststofomhulsel van de wateraansluiting bevat een elek- trisch onderdeel. Dompel het omhulsel niet in vloeistof.  In de watertoevoerslang bevinden zich delen die onder spanning staan wanneer het toestel op het elektriciteitsnet is aangesloten. De slang mag daarom niet worden ingekort.  Het ingebouwde Waterproof System biedt een betrouwbare be- scherming tegen waterschade, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: – Het toestel moet volgens de voorschriften geïnstalleerd zijn. – Wanneer er duidelijk sprake is van schade, moet de afwasauto- maat worden hersteld of moeten de desbetreffende onderdelen worden vervangen. – De waterkraan moet bij lange afwezigheid (bijv. vakantie) worden dichtgedraaid. Het Waterproof System werkt ook wanneer de afwasautomaat is uit- geschakeld. De afwasautomaat moet dan wel op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.  De waterdruk (druk op de wateraansluiting) moet tussen 50 en 1000 kPa (0,5 en 10 bar) liggen.  Een afwasautomaat die beschadigd is, kan uw veiligheid in gevaar brengen! Schakel de afwasautomaat meteen uit wanneer het toestel beschadigd is en neem contact op met uw Miele-handelaar of met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
Pagina: 13
Opmerkingen omtrent uw veiligheid 14  Het recht op garantie vervalt wanneer de afwasautomaat door een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.  Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte on- derdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-wis- selstukken.  Tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken moet de afwasautomaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn (schakel de afwasautomaat uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcon- tact).  Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (ver- krijgbaar via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele). Om veiligheidsredenen mag de aansluitkabel alleen door een door Miele erkende vakman of vakvrouw of door de dienst Herstellingen aan huis van Miele worden vervangen.  Deze vaatwasser heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische besten- digheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp (afhankelijk van het model). De lamp mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoelein- den. De lamp mag uitsluitend worden vervangen door erkende Miele-technici of door Miele.
Pagina: 14
Opmerkingen omtrent uw veiligheid 15 Deskundige plaatsing  Neem bij het plaatsen en aansluiten van de afwasautomaat de montage-instructies op de montageschets in acht.  Wees voorzichtig vóór en tijdens het plaatsen en installe- ren van de afwasautomaat. U loopt gevaar om u te verwon- den/snijden aan bepaalde metalen onderdelen. Draag be- schermende handschoenen.  Om een perfecte werking te garanderen, moet u de afwasauto- maat waterpas plaatsen.  Voor de stabiliteit van de afwasautomaat is het noodzakelijk dat onder of in te bouwen afwasautomaten uitsluitend worden geplaatst onder een doorlopend werkblad dat is vastgeschroefd aan de kasten die ernaast staan.  Wilt u van een vrijstaande afwasautomaat een onderbouwafwas- automaat maken, vervang het sokkelpaneel dan door een sokkelpa- neel dat hoort bij onderbouwafwasautomaten. Gebruik daarvoor de desbetreffende ombouwset. Doet u dat niet, dan loopt u gevaar om u te verwonden aan uitstekende metalen onderdelen!  De deurveren moeten aan beide kanten gelijk worden ingesteld. Om te controleren of ze juist zijn ingesteld, opent u de deur gedeel- telijk (openingshoek van ca. 45°). Laat de deur vervolgens los. Als de deur in de geopende stand blijft staan, zijn de deurveren juist inge- steld. De deur mag niet ongeremd naar beneden vallen. Het toestel mag alleen worden gebruikt als de deurveren juist zijn in- gesteld.
Pagina: 15
Opmerkingen omtrent uw veiligheid 16 Veilig gebruik  Gebruik geen oplosmiddelen in de spoelruimte. Gevaar voor ex- plosies!  Adem geen poedervormige reinigingsmiddelen in! Slik geen reini- gingsmiddelen in! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in neus, mond en keel veroorzaken. Ga direct naar de dokter wanneer u een reinigingsmiddel hebt ingeademd of ingeslikt.  U kunt u verwonden aan de geopende deur van de afwasauto- maat of u eraan stoten. Laat de deur niet onnodig openstaan.  Staat de deur open, ga er dan niet op zitten of erop staan. Doet u dat wel, dan kan de afwasautomaat kantelen. Daarbij kunt u letsel oplopen of kan de afwasautomaat beschadigd raken.  Het vaatwerk kan na afloop van het programma zeer heet zijn! Laat het vaatwerk daarom na het uitschakelen van de afwasauto- maat in het toestel afkoelen totdat u het goed kunt vastpakken.  Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen en naspoelmiddelen voor huishoudelijke afwasautomaten die in de handel verkrijgbaar zijn. Gebruik geen handafwasmiddelen!  Gebruik geen reinigingsmiddelen die voor bedrijfs- of industriële afwasautomaten zijn ontwikkeld. Doet u dat wel, dan kan er materië- le schade ontstaan en kunnen er hevige chemische reacties optre- den (bijv. een knalgasreactie).  Reinigingsmiddel beschadigt het naspoelmiddelreservoir! Vul het naspoelmiddelreservoir niet met poedervormig of vloeibaar reini- gingsmiddel.  Reinigingsmiddel beschadigt de waterontharder. Vul het zoutre- servoir niet met poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel.
Pagina: 16
Opmerkingen omtrent uw veiligheid 17  Gebruik uitsluitend speciaal grofkorrelig regenereerzout of ander zout dat speciaal is ontwikkeld voor afwasautomaten. Gebruik in geen geval andere soorten zout. Deze bevatten mogelijk bestandde- len die niet oplosbaar zijn in water en die een storing in de werking van de waterontharder veroorzaken.  Hebt u een afwasautomaat met een bestekkorf (afhankelijk van het model), dan plaatst u bestek zo in de vakken van de bestekkorf dat de snijkanten van de messen en de punten van vorken beneden zitten. Dat is veiliger. Hou ermee rekening dat u zich kunt verwonden aan snijkanten van messen en punten van vorken die naar boven ge- richt zijn. Wel is het zo dat bestek gemakkelijker wordt gereinigd en gedroogd wanneer u het zo plaatst dat de scherpe kanten boven en de grepen beneden zitten.  Reinig geen hittegevoelig kunststofvaatwerk in de afwasautomaat (bijv. wegwerpbakjes of wegwerpbestek). Dat soort vaatwerk kan door de hoge temperaturen vervormen.  Wanneer u de programmaoptie "FlexiTimer/Startuitstel" gebruikt (afhankelijk van het model), moet u ervoor zorgen dat het doseerbak- je voor het reinigingsmiddel droog is. Reinigingsmiddel gaat in een vochtig doseerbakje klonteren en wordt dan mogelijk niet volledig weggespoeld.  Neem de gegevens omtrent de capaciteit van de afwasautomaat in acht die vermeld staan in de rubriek "Technische gegevens". Toebehoren  Gebruik alleen origineel Miele-toebehoren. Worden er andere on- derdelen gemonteerd of geplaatst, dan vervalt het recht op garantie en/of de productaansprakelijkheid. Wat met een afgedankte afwasautomaat?  Maak het deurslot onbruikbaar zodat kinderen zich niet in het toe- stel kunnen opsluiten. Verwijder daartoe de sluithaak van het deur- slot.
Pagina: 17
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu 18 Recycleerbare verpakking De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd milieuvriende- lijk en recycleerbaar verpakkingsmateri- aal gekozen. Door hergebruik van verpakkingsmateri- aal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug. Uw toestel afdanken Oude elektrische en elektronische toe- stellen bevatten meestal nog waarde- volle materialen. Ze bevatten echter ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het ge- wone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de ge- zondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval. Lever het in bij een gemeentelijk inza- meldepot voor elektrische en elektro- nische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verant- woordelijk voor het wissen van eventue- le persoonlijke gegevens op het af te danken toestel.
Pagina: 18
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu 19 Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook minder verspild en vervuild. Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met – de handelaar bij wie u het kocht of – de firma Recupel, telefoon 02 706 86 10, website: www.recupel.be of – uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt. Zorg er ook voor dat het toestel intus- sen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen. Spaarzaam afwassen Deze afwasautomaat wast uiterst water- en energiebesparend af. U kunt meewerken aan deze spaar- zaamheid door de volgende tips in acht te nemen: – Doe de vaatwerkkorven zo vol moge- lijk, zonder ze te overladen. Dan wast u met uw afwasautomaat het spaar- zaamst af. – Kies een programma dat afgestemd is op het soort vaatwerk en op de graad van vervuiling. – Kies het programma ECO (indien voorhanden) voor energiebesparend afwassen. Dit programma is met be- trekking tot het gecombineerde ener- gie- en waterverbruik het beste ge- schikt voor het reinigen van normaal verontreinigd vaatwerk. – Hou rekening met de doseerinstruc- ties van de fabrikant van het afwas- middel. – Wanneer de vaatwerkkorven maar voor de helft gevuld zijn, kunt u het poedervormig of vloeibaar afwasmid- del 1 /3 reduceren. – U kunt de afwasautomaat aansluiten op het warme water. Hiervoor uitste- kend geschikt is de warmwateraan- sluiting bij een energetisch voordelige warmwaterbereiding zoals bijvoor- beeld zonne-energie met circulatielei- ding. Bij elektrisch verwarmde installaties raden wij u aan de afwasautomaat op de koudwaterleiding aan te sluiten. Meer instructies voor een spaarzaam afwassen vindt u in het afwaslexicon van Miele onder www.miele.de
Pagina: 19
Toestel voor het eerst in gebruik nemen 20 Deur openen Bij programma’s met een droogfase gaat de deur na afloop van een pro- gramma automatisch op een kier open. Dat bevordert het droogproces. Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht". U kunt deze functie ook uitschakelen. Zie hoofdstuk: "Menu "Programma-op- ties", paragraaf: "AutoOpen".  Pak de deur bij de deurgreep en trek de deur daarmee open.  Doe de deur nu helemaal open. Wanneer de deur wordt geopend terwijl er een programma loopt, worden alle reinigingsfuncties automatisch onder- broken.  Wanneer het water in de afwas- automaat heet is, loopt u het risico om zich te verbranden. Moet u de deur beslist openen terwijl er een programma loopt, doe dat dan heel voorzichtig.  Zorg ervoor dat de deur zonder problemen open kan. Deur sluiten  Schuif de vaatwerkkorven naar bin- nen.  Sluit de deur totdat deze vastklikt.  Gevaar voor knellen! Grijp niet in het sluitbereik van de deur. Kinderbeveiliging Met de kinderbeveiliging kunt u voorko- men dat kinderen de deur van de vaat- wasser opendoen. In dat geval kan de deur alleen met zeer grote kracht wor- den geopend.  Duw het schuifje onder de deurgreep naar rechts om de deur te vergren- delen.  Schuif het naar links om de deur te ontgrendelen.
Pagina: 20
Toestel voor het eerst in gebruik nemen 21 Waterontharder Om een goed resultaat te kunnen le- veren heeft de vaatwasser zacht (kal- karm) water nodig. Hard water veroor- zaakt witte aanslag op het serviesgoed en de wanden van de spoelruimtes. Water met een hardheid van meer dan 4 °dH (0,7 mmol/l) moet daarom ont- hard worden. Dat gebeurt automatisch in de ingebouwde waterontharder. De ontharder is geschikt voor een water- hardheid tot 70 °dH (12,6 mmol/l). – De waterontharder heeft daarvoor wel regenereerzout nodig. Bij gebruik van combi-tabs hoeft u al naargelang de waterhardheid (< 21 °dH) geen regenereerzout te doseren. Zie hoofdstuk: "Bediening", "Reinigingsmiddelen". – De vaatwasser moet precies worden geprogrammeerd voor de hardheid van het water in uw regio. – Het plaatselijke waterleidingbedrijf kan u vertellen welke hardheidsgraad het water in uw regio precies heeft. – Programmeer bij een variërende wa- terhardheid (bijv. 10 - 15 °dH) altijd de hoogste waarde (in dit voorbeeld 15 °dH). Bij werkzaamheden aan het apparaat is het voor de monteur handig de hard- heidsgraad van uw water te kennen. Noteer daarom de hardheid van uw wa- ter: ____________°dH Vanuit de fabriek is een waterhardheid van 15 °d (2,7 mmol/l) geprogram- meerd. Als deze waterhardheid overeenkomt met de hardheid van uw eigen water, kunt u de rest van dit hoofdstuk over- slaan. Wanneer uw water echter een andere hardheid heeft, moet u uw wateronthar- der daarop instellen.
Pagina: 21
Toestel voor het eerst in gebruik nemen 22 Waterhardheid weergeven en instel- len  Schakel de afwasautomaat uit met de toets  als het toestel nog ingescha- keld is.  Hou de toets Start ingedrukt en scha- kel tegelijkertijd de afwasautomaat in met de toets . Hou de toets Start minstens 4 secon- den ingedrukt, totdat het controle- lampje Start aangaat. Als dit niet het geval is, begint u op- nieuw.  Druk 2 keer op de toets . Het controlelampje  knippert 2 keer kort. De ingestelde waarde wordt weergege- ven in de cijfers achter de  op het dis- play (zie tabel). Op het display wordt    weergege- ven. Dit betekent dat in de fabriek een wa- terhardheid van 15 °d is ingesteld.  Kies met de toets Start de waarde die hoort bij de hardheid van uw water. Telkens als u op de toets drukt, ver- groot u de waarde. Na de hoogste waarde begint het tellen weer van vo- ren af aan. De instelling wordt direct opgeslagen.  Schakel de afwasautomaat uit met de toets .
Pagina: 22
Toestel voor het eerst in gebruik nemen 24 Wat u nodig hebt om het toe- stel voor het eerst in gebruik te nemen: – ca. 2 l water, – ca. 2 kg regenereerzout, – reinigingsmiddel voor huishoudelijke afwasautomaten, – naspoelmiddel voor huishoudelijke afwasautomaten. Elke afwasautomaat wordt in de fa- briek op zijn werking getest. Als ge- volg van deze tests blijft er water in het toestel achter. Dat betekent niet dat het toestel eerder door een andere consument is gebruikt. Regenereerzout Om goede reinigingsresultaten te be- reiken heeft de afwasautomaat zacht (kalkarm) water nodig. Bij hard water ontstaat er witte kalkaanslag op het ser- viesgoed en op de wanden van de spoelruimte. Water met een waterhardheid van 4°dH (0,7 mmol/l) moet daarom worden ont- hard. Daar wordt in de ingebouwde wa- terontharder automatisch voor gezorgd. De waterontharder is geschikt voor een waterhardheid tot 70°dH (12,6 mmol/l). De waterontharder heeft daarvoor wel regenereerzout nodig. Echter: bij gebruik van combi-tabs hoeft u al naar gelang de waterhardheid (< 21°dH) geen regenereerzout te doseren. Zie hoofdstuk: "Bediening", paragraaf: "Reinigingsmiddelen". Als de hardheid van uw water steeds onder de 5°dH (= 0,9 mmol/l) ligt, hoeft u geen zout te doseren. De bij- vulcontrole wordt automatisch uitge- schakeld na de programmering van de ontharder.  Reinigingsmiddel beschadigt de ontharder. Doseer geen poedervormig of vloei- baar reinigingsmiddel in het reservoir voor regenereerzout.  Gebruik uitsluitend speciaal grof- korrelig regenereerzout of andere zuivere ingedampte zouten. Gebruik in geen geval keukenzout of strooizout. Deze zoutsoorten bevat- ten soms niet oplosbare deeltjes die een nadelig effect kunnen hebben op de werking van de ontharder.
Pagina: 23
Toestel voor het eerst in gebruik nemen 25 Regenereerzout doseren Belangrijk! Wanneer u het zoutreser- voir voor de eerste keer wilt vullen, vul het dan eerst met ca. 2 l water. Zo kan het zout oplossen. Nadat u de vaatwasser in gebruik hebt genomen, zit er altijd genoeg water in het reservoir.  Haal het onderrek uit de spoelruimte en draai de dop van het zoutreservoir open. Iedere keer wanneer u de dop van het zoutreservoir opendraait, loopt er water of zout over de rand van het reservoir. Draai de dop er daarom alleen maar af om zout bij te vullen.  Vul het zoutreservoir voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt met ca. 2 l water.  Plaats een trechter in de opening van het zoutreservoir en doseer dan zo- veel zout in het zoutreservoir totdat het vol is. In het zoutreservoir past maximaal 2 kg, afhankelijk van het soort zout.  Verwijder de zoutresten die zich rond het zoutreservoir bevinden en schroef de dop weer stevig op het reservoir.  Start direct na het doseren van rege- nereerzout het programma QuickPowerWash met de program- ma-optie Kort zonder serviesgoed, zodat eventueel gemorste zoutresten kunnen worden verdund en daarna weggepompt.
Pagina: 24
Toestel voor het eerst in gebruik nemen 26 Melding zout bijvullen  Vul na afloop van een programma zout bij, wanneer het controlelampje Zout brandt.  Corrosiegevaar! Start direct na het doseren van rege- nereerzout het programma QuickPowerWash met de program- ma-optie Kort zonder serviesgoed, zodat eventueel gemorste zoutresten kunnen worden verdund en daarna weggepompt. Wanneer er zich nog geen zoutconcen- tratie heeft gevormd die hoog genoeg is, kan de melding zout bijvullen nog korte tijd blijven branden. Het lampje gaat uit, zodra de zoutconcentratie hoog genoeg is. De melding zout bijvullen wordt auto- matisch uitgeschakeld, als er een wa- terhardheid onder de 5°dH (= 0,9 mmol/ l) is geprogrammeerd. Wanneer u alleen maar multifunctione- le tabletten (bijv. "2-in-1") gebruikt, kunt u de bijvulcontrole voor naspoel- middel en zout tegelijk uitschakelen. Zie hoofdstuk: "Menu "Programma- opties"", paragraaf: "Bijvulcontrole". Wanneer u geen multifunctionele ta- bletten meer gebruikt, denk er dan aan om zout en naspoelmiddel te do- seren en de bijvulcontrole weer in te schakelen.
Pagina: 25
Toestel voor het eerst in gebruik nemen 27 Naspoelmiddel Naspoelmiddel is nodig om ervoor te zorgen dat het water tijdens het drogen als een film van het vaatwerk afloopt en dat het vaatwerk na het afwassen ge- makkelijker droogt. Het naspoelmiddel wordt in het na- spoelmiddelreservoir gegoten en bij het naspoelen in de ingestelde dosering au- tomatisch toegevoegd.  Vul het naspoelmiddelreservoir alleen met naspoelmiddel voor huis- houdelijke afwasautomaten. Vul het in geen geval met handafwasmidde- len of reinigingsmiddelen. Dat zou het naspoelmiddelreservoir bescha- digen. Een andere mogelijkheid is dat u – azijn voor huishoudelijk gebruik (maximaal 5% zuur) of – vloeibaar citroenzuur (10%) gebruikt. Het vaatwerk zal echter voch- tiger zijn en meer vlekken vertonen dan wanneer u naspoelmiddel gebruikt.  U mag in geen geval azijn met een hoger zuurpercentage (bijv. azij- nessence van 25%) gebruiken. Daardoor zou de afwasautomaat be- schadigd kunnen raken. Gebruikt u uitsluitend combinatierei- nigingsmiddelen, dan hoeft u het na- spoelmiddelreservoir niet met na- spoelmiddel te vullen. Naspoelmiddel bijvullen  Druk de openingstoets op het deksel van het naspoelreservoir in de rich- ting van de pijl. De klep springt open.
Pagina: 26
Toestel voor het eerst in gebruik nemen 28  Vul zoveel naspoelmiddel bij tot het in de vulopening zichtbaar wordt. Het reservoir kan ca. 110 ml bevatten.  Sluit de klep totdat deze duidelijk vastklikt, anders kan tijdens het spoe- len water in het naspoelreservoir bin- nendringen.  Wis eventueel gemorst naspoelmid- del goed af, zodat een krachtige schuimvorming in het volgende pro- gramma wordt vermeden. Naspoelmiddel bijvullen Wanneer het controlelampje Naspoel- middel gaat branden zit er nog een re- serve in voor 2 - 3 afwasbeurten.  Vul tijdig naspoelmiddel bij. Wanneer u alleen maar combi-tabs gebruikt, kunt u de bijvulcontrole voor naspoelmiddel en zout tegelijk uit- schakelen. Zie hoofdstuk: "Menu "Pro- gramma-opties"", paragraaf: "Bijvul- controle". Wanneer u geen combi-tabs meer gebruikt, denk er dan aan om zout en naspoelmiddel te doseren en de bijvulcontrole weer in te schakelen.
Pagina: 27
Toestel voor het eerst in gebruik nemen 29 Doseerhoeveelheid voor naspoelmid- del instellen: U kunt om een optimaal spoelresultaat te bereiken de doseerhoeveelheid van het naspoelmiddel aanpassen. De doseerhoeveelheid is in standen van 0 tot 6 instelbaar. In de fabriek werd als aanbeveling stand 3 ingesteld. De gedoseerde hoeveelheid naspoel- middel kan door de automatische aan- passing van het programma Automatic (indien voorhanden) hoger uitvallen dan de ingestelde waarde. Wanneer het vaatwerk vlekken vertoont:  Dan moet u een grotere hoeveelheid naspoelmiddel instellen. Wanneer het vaatwerk wolken of stre- pen vertoont:  Dan moet u een kleinere hoeveelheid naspoelmiddel instellen.  Schakel de afwasautomaat uit met de toets , wanneer hij nog ingescha- keld is.  Houd de toets Start ingedrukt en schakel tegelijkertijd de afwasauto- maat in met de toets . Houd daarbij de toets Start geduren- de minstens vier seconden ingedrukt, tot het controlelampje Start brandt. Is dat niet het geval, dan moet u alles nog een keer herhalen.  Druk 3 keer op de toets . Het controlelampje  knippert 3 keer kort in het interval. De ingestelde waarde wordt in de tijds- aanduiding na de  weergegeven. In de tijdsaanduiding wordt de knipper- volgorde   weergegeven. Ingesteld is stand 3 (fabrieksinstelling).  Kies de gewenste stand met de toets Start. Telkens u op de toets drukt wordt een stand verder geschakeld. Na de hoogste waarde begint de instelling weer van voren. De instelling is onmiddellijk opgeslagen.  Schakel de afwasautomaat uit met de toets .
Pagina: 28
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 30 Waar u bij het vullen van de af- wasautomaat op moet letten Verwijder de ergste etensresten van het vaatwerk. Het is niet nodig om het vaatwerk voor- af onder stromend water af te spoelen!  Was vaatwerk met as, zand, was, smeervet of verf niet af in de af- wasautomaat. De afwasautomaat zou beschadigd raken door deze stoffen. U kunt elk stuk vaatwerk in principe overal in de korven plaatsen. Neem daarbij wel de volgende opmerkingen in acht: – Plaats vaatwerk en bestek zo dat het niet tegen of op elkaar ligt. – Plaats het vaatwerk altijd zo dat alle vlakken door het water kunnen wor- den bereikt. Enkel op die manier is een goed resultaat mogelijk! – Plaats al het vaatwerk zo dat het ste- vig staat. – Plaats al het holle vaatwerk (bijv. kop- jes, glazen, kookpotten enz.) met de openingen naar beneden in de kor- ven. – Plaats hol vaatwerk dat hoog en smal is (bijv. fluitglazen) niet in de hoeken van de korven maar zoveel mogelijk in het midden ervan. De waterstralen kunnen er dan beter bij. – Plaats vaatwerk met een diepe bo- dem zoveel mogelijk schuin in de korf, zodat het water eraf kan lopen. – Zorg ervoor dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd door te hoog vaatwerk of door vaatwerk dat door de korven heen steekt. U kunt dat controleren door de sproeiarmen met de hand te draaien. – Let erop dat kleine stukken vaatwerk niet door de spijlen van de korven vallen. Leg dat soort vaatwerk (bijv. deksel- tjes) daarom in de besteklade of de bestekkorf (afhankelijk van het mo- del). Levensmiddelen zoals wortels, toma- ten of ketchup kunnen natuurlijke kleurstoffen bevatten. Door deze kleurstoffen kunnen kunststofvaat- werk en kunststofonderdelen van de afwasautomaat verkleuren wanneer ze in ruime mate met het vaatwerk in de afwasautomaat terechtkomen. Deze verkleuring heeft echter geen invloed op de stabiliteit van kunststo- fonderdelen. Ook door het afwassen van zilveren bestek kunnen kunststofonderdelen verkleuren.
Pagina: 29
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 31 Vaatwerk en bestek die niet geschikt zijn voor de afwasautomaat – Vaatwerk en bestek die óf helemaal óf voor een deel uit hout bestaan drogen uit en worden lelijk. Boven- dien houdt de lijm niet in de afwasau- tomaat. Het gevolg daarvan is dat houten grepen los kunnen raken. – Kunstvoorwerpen, waardevolle vazen of glazen met decoraties zijn niet vaatwasserbestendig. – Voorwerpen van niet-hittebestendige kunststof kunnen vervormen. – Voorwerpen van koper, messing, tin en aluminium kunnen verkleuren of dof worden. – Kleurdecoraties op glazuur kunnen na een groot aantal afwasbeurten verbleken. – Teer glaswerk en kristallen voor- werpen kunnen na lang gebruik dof worden. Neem deze opmerkingen in acht! Zilver dat met zilverpoets is behan- deld, kan na afloop van het afwaspro- gramma nog vochtig zijn doordat het water er niet als een film afloopt. Het zilver moet dan met een doek worden afgedroogd. Zilver kan verkleuren wanneer het in aanraking komt met levensmiddelen die zwavel bevatten. Denk daarbij bijv. aan eigeel, uien, mayonaise, mosterd, peul- vruchten, vis, pekelsaus van vis en ma- rinades.  Aluminium vaatwerk (bijv. vetfil- ters van dampkappen) mag niet wor- den afgewassen met sterk alkalische reinigingsmiddelen die in bedrijfsaf- wasautomaten of industriereinigers worden gebruikt. Gebeurt dat wel, dan kan er materië- le schade ontstaan. In het ergste ge- val bestaat het gevaar dat er een chemische reactie optreedt die tot een explosie leidt (bijv. een knalgas- reactie). Tip: Koop serviesgoed en bestek dat geschikt is om in een afwasautomaat te worden afgewassen. U herkent dergelijk serviesgoed en bestek aan de vermel- ding "vaatwasserbestendig" of een ge- lijkaardige vermelding. Behoedzame behandeling van glazen – Glazen kunnen na een groot aantal afwasbeurten dof worden. Gebruik voor tere glazen programma's met la- ge temperaturen (zie rubriek "Pro- grammaoverzicht") of programma's met GlassCare (afhankelijk van het model) . De kans dat het glaswerk dof wordt, is dan kleiner. – Koop glazen die geschikt zijn om in een afwasautomaat te worden afge- wassen (bijv. glazen van Riedel). U herkent dergelijke glazen aan de ver- melding "vaatwasserbestendig" of een gelijkaardige vermelding. – Gebruik reinigingsmiddelen met een speciale receptuur die beschermt te- gen glascorrosie.
Pagina: 30
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 32 FlexAssist De gele FlexAssist-markeringen marke- ren de bewegende delen van de rekken en besteklade. Zij dienen ook als greep en maken indien nodig met een sym- bool duidelijk, hoe en waar het desbe- treffende element gebruikt kan worden. Bovenrek Voor het inruimen van serviesgoed en bestek zie ook de voorbeelden in het gelijknamige hoofdstuk.  Gebruik de vaatwasser om vei- ligheidsredenen alleen met boven- en onderrek. Dat geldt niet voor het programma Zonder bovenrek, indien aanwezig.  Plaats in het bovenrek klein, licht en teer serviesgoed zoals glazen, kopjes, schoteltjes en dessertschaaltjes. U kunt ook een platte pan in het bo- venrek plaatsen.  Leg erg lang bestek zoals soeplepels, pollepels en lange messen dwars aan de voorkant van het bovenrek. Kopjesrek  Als u hoog serviesgoed wilt inruimen, klapt u het kopjesrek aan de gele greep  omhoog. U kunt glazen tegen het kopjesrek aan- zetten. Dan staan ze steviger.  Klap het kopjesrek omlaag en zet de glazen ertegenaan.
Pagina: 31
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 33 Bovenste korf in de hoogte verstellen Om in de bovenste korf of de onderste korf meer ruimte te krijgen voor hoger vaatwerk kunt u de bovenste korf in de hoogte verstellen. U kunt kiezen tussen drie standen met een verschil van tel- kens ca. 2 cm. U kunt de bovenste korf ook schuin plaatsen. Zo loopt het water gemakke- lijker van vaatwerk met uitsparingen. Controleer wel dat u de korf zonder problemen in de spoelruimte kunt schuiven.  Trek de bovenste korf naar buiten. Ga als volgt te werk om de bovenste korf naar boven toe te verstellen:  Trek de korf naar boven totdat deze vastklikt. Ga als volgt te werk om de bovenste korf naar onderen toe te verstellen:  Trek de hendels aan de zijkanten van de korf naar boven.  Stel de gewenste positie in en laat de hendels weer vastklikken. Afhankelijk van de stand van de boven- ste korf kunt u bijv. borden met de vol- gende diameters in de korven plaatsen. Afwasautomaat met bestekkorf (model/toesteltype: zie typeplaatje) Stand van de boven- ste korf Bord- in cm Bovenste korf Onder- ste korf Nor- maal XXL Boven 20 24 31 (35*) Midden 22 26 29 Onder 24 28 27 Afwasautomaat met besteklade (model/toesteltype: zie typeplaatje) Stand van de boven- ste korf Bord- in cm Bovenste korf Onder- ste korf Nor- maal XXL Boven 15 19 31 (35*) Midden 17 21 29 Onder 19 23 27 * Als u de borden schuin plaatst, kunt u bor- den met een diameter tot 35 cm plaatsen (zie rubriek "Onderste korf").
Pagina: 32
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 34 Onderrek Voor het inruimen van serviesgoed en bestek zie ook de voorbeelden in het gelijknamige hoofdstuk.  Plaats in het onderrek groot en zwaar serviesgoed zoals borden, platte schotels, pannen en schalen. U kunt ook glazen, kopjes, schotel- tjes, ontbijt- en dessertbordjes in het onderrek zetten.  Zet grote borden in het midden van het onderrek. U kunt er ook borden met een doorsne- de van 35 cm in plaatsen, als u ze iets schuin zet. Multi-Comfort-rek In het achterste gedeelte van het onder- rek bevindt zich het MultiComfort-rek. Daarin kunt u glazen, kopjes, borden en pannen plaatsen.  Als u hoog serviesgoed wilt inruimen, klapt u de glazenhouder omhoog  Zet wijn- en bierglazen tegen de gla- zenhouder of hang ze in de uitsparin- gen van de houder. U kunt de hoogte van de glazenhouder in twee standen instellen.  Schuif de glazenhouder in de ge- wenste hoogte, totdat de bevestigin- gen aan de boven- of onderkant vast- klikken.
Pagina: 33
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 35 Omklapbare spijlen (afhankelijk van het model) In de spijlen aan de voorkant kunt u schoteltjes, borden, soepborden, platte schotels en schalen plaatsen. U kunt de spijlen omklappen om meer ruimte te krijgen voor groot servies- goed, bijv. potten, pannen en schalen.  Druk de gele hendel naar beneden  en klap de spijlen om .
Pagina: 34
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 36 Bestek 3D-besteklade+ (afhankelijk van het model) Voor het inruimen van serviesgoed en bestek zie ook de voorbeelden in het gelijknamige hoofdstuk.  Plaats het bestek in de besteklade. Wanneer u messen, vorken en lepels als aparte groepen in de besteklade legt, kunt u ze er na het afwasprogramma gemakkelijker uithalen en opbergen. Leg de lepels met de grepen tussen de opstaande kammen en de lepelbladen tussen de getande kammen, zodat ook de laatste waterdruppel er zonder pro- blemen af kan lopen. Voor een optimaal resultaat kunt u de lepels het beste met de binnenkant naar het midden van de besteklade leggen. De bovenste sproeiarm mag niet door te hoog serviesgoed (bijv. een taartschep) worden geblokkeerd! U kunt de inzetten aan de zijkant van de besteklade aan de gele grepen naar het midden verschuiven om hoger servies- goed in het bovenrek te kunnen plaatsen. Zie ook hoofdstuk "Bovenrek, Glazenbeugel". Wanneer de lepels niet met de grepen tussen de opstaande kammen passen, legt u ze met de grepen op de getande kammen.
Pagina: 35
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 37 Om in het middelste gedeelte van de besteklade meer ruimte voor grote be- stekdelen te creëren, kunt u dat gedeel- te met de gele schuif in hoogte verstel- len. U kunt de twee rijen spijlen in het mid- den van de besteklade omklappen, om groter bestek erin te plaatsen.  Trek de rijen spijlen omhoog  en klap ze om .
Pagina: 36
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 38 Bestekkorf (afhankelijk van het model) U kunt de bestekkorf op elke willekeu- rige plaats op de voorste spike-rijen van de onderste korf plaatsen.  Plaats bestek zo in de vakken van de bestekkorf dat de snijkanten van de messen en de punten van vorken be- neden zitten. Dat is veiliger. Wel is het zo dat bestek gemakkelijker wordt gereinigd en gedroogd wanneer u het zo plaatst dat de scherpe kanten bo- ven en de grepen beneden zitten.  Plaats kort bestek in de gaatjes aan drie kanten van de bestekkorf. Speciale bestekhouder voor de be- stekkorf In de bijgeleverde bestekhouder kunt u sterk vervuild bestek plaatsen. Het be- stek ligt niet op elkaar maar wordt in deze houder naast elkaar opgehangen. Zo kunnen de waterstralen er beter bij.  Plaats de bestekhouder indien nodig op de bestekkorf.  Plaats het bestek in de bestekhouder met de grepen beneden.  Verdeel het bestek gelijkmatig over de houder.
Pagina: 37
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 39 Voorbeelden van plaatsing Vaatwasser met besteklade Bovenrek Onderrek
Pagina: 38
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 40 Besteklade Sterk verontreinigd vaatwerk
Pagina: 39
Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen 41 Vaatwasser met bestekkorf Bovenrek Onderrek
Pagina: 40
Bediening 43 Reinigingsmiddelen  Gebruik uitsluitend reinigings- middelen voor huishoudvaatwassers. Soorten reinigingsmiddelen Moderne reinigingsmiddelen bevatten vele werkzame stoffen. De belangrijkste zijn: – Complexvormers. Deze binden de waterhardheid en voorkomen daar- mee kalkaanslag. – Alkalische stoffen. Deze zijn nodig voor het weken van aangekoekt vuil. – Enzymen. Deze verminderen het zet- meel en lossen eiwit op. – Bleekmiddel op zuurstofbasis. Dit verwijdert kleurige vlekken zoals thee-, koffie- en ketchupvlekken. Er worden voornamelijk mild alkalische reinigingsmiddelen met enzymen en zuurstofbleekmiddelen aangeboden. Reinigingsmiddelen bestaan in verschil- lende vormen. – Poedervormige en gelvormige reini- gingsmiddelen - Deze kunnen gevari- eerd worden gedoseerd, afhankelijk van de belading en de vuilgraad van het serviesgoed. – Tabs - Deze bevatten een hoeveel- heid reinigingsmiddel die voor de meeste toepassingen voldoende is. Naast de normale reinigingsmiddelen bestaan er ook multifunctionele tablet- ten. Zie hoofdstuk: "Programma-op- ties", paragraaf: "DosControl" indien aanwezig. Deze producten bezitten een naspoel- en een wateronthardingsfunctie (ter ver- vanging van regenereerzout). U vindt deze producten in de handel onder de benaming "3-in-1" en met extra compo- nenten zoals glasbescherming, glans voor roestvrij staal of een versterkte rei- nigingsfunctie onder de benaming "5- in-1", "7-in-1", "Alles-in-1" enz. Gebruik deze producten uitsluitend voor de waterhardheid die door de fabrikant op de verpakking wordt vermeld. Het reinigings- en droogvermogen van deze producten is zeer uiteenlopend. Optimale reinigings- en droogresulta- ten krijgt u wanneer u een gewoon rei- nigingsmiddel gebruikt en daarnaast regenereerzout en naspoelmiddel do- seert.
Pagina: 41
Bediening 44 Doseringstips reinigingsmiddel  Neem bij het doseren de aanwij- zingen op de verpakking in acht.  Wanneer er niet iets anders op de verpakking staat, doseer dan één tab of - afhankelijk van de vuilgraad - 20 tot 30 ml in vakje II. Is het servies- goed sterk verontreinigd, doseer dan ook nog eens een geringe hoeveel- heid reinigingsmiddel in vakje I.  Bij het programma "QuickPowerWash" (indien aanwezig) is het mogelijk dat sommige tabletten niet volledig oplossen. Doseert u minder reinigingsmiddel dan is geadviseerd, dan is het moge- lijk dat het serviesgoed niet goed schoon wordt.  Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in neus, mond en keel veroorzaken. Vermijd het inademen van poeder- vormige reinigingsmiddelen. Slik rei- nigingsmiddelen nooit in. Raadpleeg onmiddellijk een dokter als u per on- geluk reinigingsmiddel ingeademd of ingeslikt hebt. Verhinder dat kinderen met het reini- gingsmiddel in aanraking kunnen ko- men. De vaatwasser kan nog resten van het reinigingsmiddel bevatten. Houd kinderen uit de buurt van de vaatwasser als deze geopend is. Do- seer het reinigingsmiddel pas vlak voordat u het programma start en vergrendel de deur met de kinderbe- veiliging (afhankelijk van het model).
Pagina: 42
Bediening 45 Reinigingsmiddel doseren  Druk op de openingstoets. Het klepje van het doseerbakje voor het reini- gingsmiddel springt open. Na afloop van een programma is het klepje van het doseerbakje voor het rei- nigingsmiddel altijd geopend.  Doseer het reinigingsmiddel in de vakjes en sluit het klepje van het do- seerbakje voor het reinigingsmiddel.  Sluit ook de verpakking van het reini- gingsmiddel. Het middel zou anders kunnen gaan klonteren. Doseerhulp In vakje I kan maximaal 10 ml en in vakje II kan maximaal 50 ml reini- gingsmiddel. In vakje II zijn markeringen aangebracht om het doseren makkelijker te maken: 20, 30. Wanneer de deur 90° geopend is geven deze streepjes in ml aan hoe- veel reinigingsmiddel er ongeveer in zit.
Pagina: 43
Bediening 46 Inschakelen  Controleer of de sproeiarmen vrij kun- nen draaien.  Sluit de deur.  Draai de kraan open als deze nog dicht is.  Schakel de vaatwasser met de - toets in. Het controlelampje Start gaat knipperen en het controlelampje van het laatst ge- kozen programma gaat branden. Wanneer u in plaats van het program- ma ECO opnieuw het laatst ingestelde programma wilt kiezen, schakelt u de programma-optie "Memory" in. Zie hoofdstuk: "Programma-opties", para- graaf: "Memory". Programma kiezen Kies een programma dat afgestemd is op het soort vaatwerk en op de graad van vervuiling. In de rubriek "Programmaoverzicht" zijn de programma's en hun toepas- singsgebieden beschreven.  Kies met de programmakeuzetoets  het gewenste programma. Het controlelampje van het opgeroepen programma brandt. In de tijdsaanduiding wordt de duur van het gekozen programma weergegeven in uren en minuten. U kunt nu de programmaopties kiezen (zie rubriek "Programmaopties"). Als programmaopties opgeroepen zijn, branden eventueel de desbetreffende controlelampjes.
Pagina: 44
Bediening 47 Programma starten  Druk op de toets Start. Het programma start. Het controlelampje Start brandt. Wanneer u een programma moet af- breken, doe dat dan alleen in de eerste minuten. Doet u dat later, dan is het mogelijk dat belangrijke pro- grammafases worden overgeslagen. Tijdweergave Voordat er een programma start geeft de display in uren en minuten de tijd aan die het gekozen programma gaat duren, de zgn. resttijd. Deze tijd wordt tijdens het afwasprogramma in de dis- play afgeteld. Het is mogelijk dat het display voor één en hetzelfde programma de ene keer een andere tijd aangeeft dan de andere keer. Dat is o.a. afhankelijk van de tem- peratuur van het instromende water, de regenereercyclus van de ontharder, het soort reinigingsmiddel, de hoeveelheid serviesgoed en de mate waarin dit is verontreinigd. Wanneer u een programma voor het eerst kiest, wordt er een tijd aangege- ven die overeenkomt met een gemid- delde programmaduur met koud water. De tijden in het programma-overzicht zijn de tijden die de programma's duren wanneer de belading en de temperatuur voldoen aan de norm. Iedere keer dat er een programma loopt, wordt de programmaduur door de elektronica berekend op grond van de temperatuur van het instromende water en de hoeveelheid serviesgoed.
Pagina: 45
Bediening 48 Energiemanagement 10 minuten nadat u voor het laatst een toets hebt bediend, gaat de vaatwasser automatisch uit om energie te bespa- ren. Zie hoofdstuk: "Programma-op- ties", paragraaf: "Optimalisering stand- by".  Druk op de -toets om de vaatwas- ser weer in te schakelen. Wanneer er een programma of een voorgeprogrammeerde tijd loopt of wanneer er sprake is van een storing, wordt de vaatwasser niet uitgescha- keld. Einde van het programma Wanneer in het display een . ver- schijnt en de deur op een kier open- gaat, is het programma beëindigd. Bij het programma QuickPowerWash gaat de deur pas open enkele minuten nadat het programma beëindigd is. De droogventilator loopt na afloop van het programma nog een paar minuten door.  Doe de deur nu helemaal open. Daarna kunt u het serviesgoed uit het toestel halen.  Hebt u de functie "AutoOpen" uitgeschakeld (zie hoofdstuk: "Pro- grammaopties, paragraaf: "AutoOpen"), maar wilt u de deur na afloop van een programma toch opendoen, doe de deur dan hele- maal open. Doet u dat niet, dan kunnen de ran- den van werkbladen door waterdamp beschadigd raken, doordat de venti- lator niet meer loopt.
Pagina: 46
Bediening 49 Uitschakelen Na afloop van het programma:  U kunt de vaatwasser ieder moment met de toets  uitschakelen. Wanneer u de vaatwasser uitschakelt terwijl een programma nog loopt, wordt het programma afgebroken. Ook een voorgeprogrammeerde tijd (FlexiTimer) kunt u op deze manier af- breken. Draai veiligheidshalve de kraan dicht, wanneer de vaatwasser langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de vakantietijd. Het vaatwerk eruit halen Heet vaatwerk is gevoelig voor stoten! Laat het daarom na het uitschakelen zo lang in de afwasautomaat afkoelen, tot u het goed kunt aanvatten. Wanneer u de deur na het uitschakelen volledig opent, koelt het vaatwerk snel- ler af. Maak eerst de bovenkorf leeg, daarna de bovenkorf en tot slot de besteklade (indien voorhanden). Daardoor voorkomt u dat waterdruppels van de bovenkorf of van de besteklade op het vaatwerk in de onderkorf drup- pelen.
Pagina: 47
Bediening 50 Programma onderbreken Het programma wordt onderbroken zo- dra u de deur opent. Zodra u de deur weer sluit, gaat het programma na enkele seconden daar verder waar het is onderbroken.  Wanneer het water in de afwas- automaat heet is, loopt u gevaar om u te verbranden! Wanneer u de deur echt moet ope- nen, doe dat dan zeer voorzichtig. Laat de deur voordat u deze weer sluit ca. 20 seconden op een kier staan, zodat de temperatuur zich in de spoelruimte kan verdelen. Druk daarna de deur dicht. Zorg ervoor dat de deur vastklikt. Wisseling van programma Wissel niet van programma wanneer de klep van het reservoir van het rei- nigingsmiddel al geopend is. Wanneer een programma reeds is ge- start, kunt u op de volgende wijze het programma wisselen:  Schakel de afwasautomaat uit met de toets .  Schakel de afwasautomaat met de toets  weer in.  Kies het gewenste programma en start het.
Pagina: 48
Programmaopties 51 Kort  Met het inschakelen van de program- ma-optie "Kort"  kunt u de program- maduur verkorten van die programma's waarmee deze optie te combineren is (zie hoofdstuk "Programma-overzicht"). Voor een optimaal reinigingsresultaat worden de verbruikswaarden verhoogd. In combinatie met het programma "QuickPowerWash" veroorzaakt de op- tie "Kort"  een spoelbeurt zonder droging en zodoende ook zonder auto- matische deuropening (indien aanwe- zig).  Schakel de vaatwasser met de - toets in. Het controlelampje van de Start-toets gaat knipperen.  Kies een programma.  Druk op de toets . Het controlelampje  gaat branden.  Start nu het gekozen programma. De ingestelde optie blijft voor alle pro- gramma’s ingeschakeld, totdat u de op- tie weer uitschakelt. DosControl Om een optimaal resultaat te bereiken, past de vaatwasser de programma's automatisch aan het gebruikte reini- gingsmiddel aan. Afhankelijk van het programma kan hierdoor de tijd en het energieverbruik veranderen.
Pagina: 49
Programmaopties 52 Controlelampjes voor het bij- vullen van zout en naspoelmid- del uitschakelen Als u steeds combinatiereinigingsmid- delen gebruikt en de controlelampjes voor het bijvullen van zout en naspoel- middel u storen, kunt u deze controle- lampjes uitschakelen. De werking van de doseringscontrole (DosControl) wordt daardoor niet beïnvloed.  Schakel de afwasautomaat uit met de toets  als het toestel nog ingescha- keld is.  Hou de toets Start ingedrukt en scha- kel tegelijkertijd de afwasautomaat in met de toets . Hou de toets Start minstens 4 secon- den ingedrukt, totdat het controle- lampje Start aangaat. Als dit niet het geval is, begint u op- nieuw.  Druk 9 keer op de toets . Het controlelampje  knippert 9 keer kort. Op het display wordt weergegeven of de controlelampjes voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel in- of uitge- schakeld zijn: –  : controlelampjes voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel zijn inge- schakeld –  : controlelampjes voor het bijvul- len van zout en naspoelmiddel zijn uitgeschakeld  Druk op de toets Start als u de instel- ling wilt wijzigen. De instelling wordt direct opgeslagen.  Schakel de afwasautomaat uit met de toets . Wanneer u geen combinatiereini- gingsmiddelen meer gebruikt, moet u het zoutreservoir en naspoelmiddel- reservoir weer vullen en de controle- lampjes voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel weer inschakelen.
Pagina: 50
Programmaopties 53 Startuitstel Met het inschakelen van de program- ma-optie "Startuitstel" kunt u het start- tijdstip van het door u gekozen afwas- programma van tevoren instellen en wel tussen de 30 minuten en 24 uur. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om gebruik te maken van het nachttarief. Vertragingen van 30 minuten tot en met 9 uur en 30 minuten worden in stappen van 30 minuten ingesteld, daarboven in stappen van een uur. Let er bij het gebruik van Startuitstel op, dat het doseerbakje voor het rei- nigingsmiddel droog is bij het dose- ren van het reinigingsmiddel. Is dat niet het geval, dan kan het reini- gingsmiddel gaan klonteren en wordt het daarna niet volledig wegge- spoeld. Gebruik geen vloeibaar reinigings- middel om te voorkomen dat dit te vroeg instroomt.  Om te voorkomen dat kinderen met het reinigingsmiddel in aanraking kunnen komen: Doseer het reinigingsmiddel pas vlak voordat u het programma start, d.w.z. vóórdat u Startuitstel met de toets Start inschakelt. Vergrendel de deur bovendien met de kinderbeveili- ging.  Schakel de vaatwasser met de - toets in. Het controlelampje van de Start-toets gaat knipperen.  Kies het gewenste programma.  Druk op de toets . Het display geeft de tijd aan die de vori- ge keer als voorgeprogrammeerde starttijd is ingesteld. Het controlelampje van de -toets gaat branden.  Stel met de -toets de voorgepro- grammeerde starttijd in. Wanneer u op de -toets blijft druk- ken, loopt de tijd automatisch door naar  uren. U kunt daarna weer bij . uren beginnen door twee keer op de toets  te drukken.  Druk op de toets Start. Het controlelampje Start gaat branden.

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Miele G 6620 SCi en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Miele G 6620 SCi. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Miele G 6620 SCi zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Miele G 6620 SCi

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Miele G 6620 SCi. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Miele
  • Product: Vaatwassers
  • Model/naam: G 6620 SCi
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Grieks, Nederlands, Deens, Noors, Italiaans