Microlife NC 150 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Microlife NC 150. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Microlife
  • Product: Thermometer
  • Model/naam: NC 150
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 43
42
Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de instructies
aandachtig door.
Geleverd onderdeel type BF
Deze Microlife thermometer is een product van hoge kwaliteit dat
de laatste technologie bevat en volgens internationale normen
werd getest. Met zijn unieke technologie kan deze thermometer
een stabiele lezing leveren vrij van warmte-interferentie met elke
meting. Telkens wanneer de thermometer wordt ingeschakeld,
voert het toestel automatisch zelf een test uit om de nauwkeurig-
heid van de metingen te garanderen.
De Microlife thermometer is bedoeld om de menselijke lichaams-
temperatuur te meten en te volgen.
Deze thermometer is klinisch getest, veilig en nauwkeurig
bevonden wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming
met de gebruiksaanwijzing ervan.
Lees deze instructies a.u.b. zorgvuldig door zodat u alle functies
en veiligheidsinformatie begrijpt.
Inhoudsopgave
1. De voordelen van deze thermometer
• Meten in enkele seconden
• Meerdere toepassingen (groot meetbereik)
• Nauwkeurig en betrouwbaar
• Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik
• Meerdere metingen teruglezen
• Veilig en hygiënisch
• Koortsalarm
2. Belangrijke veiligheidsinstructies
3. Temperatuur opnemen met deze thermometer
4. Controlescherm en symbolen
5. Instelling datum, tijd en beeper functies
6. Overschakelen van lichaamsmodus naar objectmodus
7. Instructies voor gebruik
8. Schakelbaar van Celsius naar Fahrenheit
9. Oproepen van 30 metingen in de geheugenmodus
10. Foutmeldingen
11. Reinigen en desinfecteren
12. Batterijvervanging
13. Garantie
14. Technische specificaties
15. www.microlife.nl
Garantiebon (zie achterzijde)
Microlife Digitale contactloze thermometer NC 150 NL
1 Meetsensor
2 Traceer lampje
3 Display
4 START knop
5 AAN/UIT knop
6 Modus knop
7 Deksel batterijcompartiment
8 M-knop (geheugen)
9 Alle symbolen verschijnen
AT Geheugen
AK Gereed voor meting
AL Meting voltooid
AM Lichaamsmodus
AN Objectmodus
AO Lage batterijspanning
AP Schakelbaar van Celsius naar Fahrenheit
AQ Geheugenmodus
AR Teruglezen van de laatste 30 metingen
AS Gemeten temperatuur te hoog
BT Gemeten temperatuur te laag
BK Omgevingstemperatuur te hoog
BL Omgevingstemperatuur te laag
BM Foutmeldingen
BN Leeg scherm
BO Lege batterij
BP Datum/tijd
BQ Beeper functie instelling
BR Vervangen van de batterij
Droog houden
Pagina: 44
43
NC 150 NL
1. De voordelen van deze thermometer
Meten in enkele seconden
De innovatieve infrarood-technologie maakt het mogelijk een
meting te voltooien zonder contact met het lichaam. Dit garandeert
een veilige en hygiënische meting binnen enkele seconden.
Meerdere toepassingen (groot meetbereik)
Deze thermometer heeft een groot meetbereik van 0 - 100,0 °C /
32,0 - 212,0 °F; de thermometer kan gebruikt worden om de
lichaamstemperatuur te meten, maar kan ook gebruikt worden
voor het meten van de oppervlaktetemperatuur van:
• Melk in de fles van een baby
• Het water in het bad van een baby
• De omgevingstemperatuur
Nauwkeurig en betrouwbaar
De unieke probekop met ingebouwde geavanceerde infrarood-
sensor zorgt ervoor dat elke meting nauwkeurig en betrouwbaar is.
Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik
• Het ergonomische ontwerp maakt de thermometer handzaam
en eenvoudig in gebruik.
• Deze thermometer kan zelfs gebruikt worden bij een slapend
kind, dat rustig kan doorslapen.
• Deze thermometer is snel en daarom aangenaam in gebruik
voor kinderen.
Meerdere metingen teruglezen
Gebruikers kunnen de laatste 30 metingen teruglezen door de
geheugenmodus in te schakelen. Hierdoor kunt u eenvoudig
temperatuurvariaties volgen.
Veilig en hygiënisch
• Geen direct contact met de huid.
• Geen risico van gebroken glas of inslikken van kwik.
• Volledig veilig voor kinderen.
Koortsalarm
10 korte piepsignalen en een rood verlicht LCD maken u erop attent
dat men een temperatuur heeft gemeten van boven de 37,5 °C.
2. Belangrijke veiligheidsinstructies
• Volg de instructies voor correct gebruik. Deze documentatie voor-
ziet u van belangrijke bedienings- en veiligheidsvoorschriften
betreffende dit apparaat. Lees de documentatie zorgvuldig door
vóór ingebruikname van het apparaat en bewaar het voor latere
raadpleging.
• Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel
zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven. De fabrikant kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt
door onjuist gebruik.
• Dompel ditapparaat nooitinhetwater of andere vloeistoffen.
Voor het reinigen dient u de instructies uit de «Reinigen en
desinfecteren» paragraaf op te volgen.
• Gebruikhet apparaatnietwanneeruvermoedtdathetbeschadigd
is of wanneer u tijdens het gebruik iets ongebruikelijks constateert.
• Open het apparaat nooit.
• Een basis fysiologisch effect genoemd vaatvernauwing kan in
de vroege stadia van koorts optreden, resulterend in een koel
huideffect, de gemeten temperatuur met een thermometer kan
verdacht laag zijn.
• Als het meetresultaat niet consistent is met de bevinding van de
patiënt of verdacht laag, herhaal de meting dan elke 15 minuten
of controleer het resultaat met een andere kerntemperatuurme-
ting van het lichaam.
• Dit apparaat bevat gevoelige componenten en moet met voor-
zichtigheid worden behandeld. Neem de bewaar- en bedienings-
voorschriften in acht beschreven in het hoofdstuk «Technische
specificaties»!
• Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht van een volwas-
sene gebruiken; kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt.
• Gebruik het apparaat niet dicht in de buurt van sterke elektromag-
netische velden zoals mobiele telefoons of radioinstallaties. Zorg
voor een afstand van minimaal 3,3 meter van dit soort apparaten,
wanneer u dit apparaat in gebruik neemt.
• Bescherm het tegen:
- extreme temperaturen
- schokken en laten vallen
- vervuiling en stof
- direct zonlicht
- warmte en kou
• Wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt gaat
worden moeten de batterijen worden verwijderd.
 WAARSCHUWING: De gemeten resultaten met dit apparaat
stellengeendiagnose.Hetvervangtgeenconslutatievaneen
arts, zeker niet wanneer de symptomen niet overeenkomen.
Vertouw niet enkel op het meetresultaat, neem altijd overige
symptomen in beschouwing, evenals de terugkoppling van
patient. Bij twijfel altijd contact opnemen met uw arts.
Pagina: 45
44
3. Temperatuur opnemen met deze thermometer
De thermometer meet de infraroodstraling uitgezonden door het
voorhoofd of andere objecten. Deze energie wordt opgevangen
door de lens en omgezet in een temperatuurwaarde.
4. Controlescherm en symbolen
• Alle symbolen verschijnen 9: Druk op de AAN/UIT knop 5
om de thermometer te activeren, alle symbolen zullen gedu-
rende 1 seconde op het scherm verschijnen.
• Gereed voor meting AK: Als de thermometer klaar is voor de
meting, zal het symbool «°C» of «°F» blijven knipperen, terwijl
het symbool voor body of object blijvend wordt weergegeven.
• Meting voltooid AL: De meting zal worden weergegeven op
display 3 terwijl zowel het symbool van oor-of voorhoofd en
het symbool voor «°C» of «°F» blijvend worden weergegeven.
Zodra het symbool «°C» of «°F» weer knippert is het apparaat
weer klaar voor de volgende meting.
• Lage batterijstand AO: Als de thermometer ingeschakeld is,
blijft het icoon «» knipperen om u eraan te herinneren dat de
batterijen moeten worden vervangen.
5. Instelling datum, tijd en beeper functies
Instelling van de datum en tijd
1. Nadat de batterijen zijn geplaatst knippert het jaartal in de weer-
gave BP. U kunt het jaar instellen door op de START knop 4
te drukken. Om te bevestigen en vervolgens de maand in te
stellen, drukt u op de M-knop 8.
2. Nu kunt u de maand instellen met de START knop 4. Druk op
de M-knop 8 om te bevestigen en stel dan de dag in.
3. Volg de instructies zoals hierboven beschreven om de dag, 12
of 24 uurs mode, uren en minuten.
4. Zodra u de minuten heeft ingesteld en de M-knop 8 indrukt,
zijn de datum en tijd ingesteld en wordt de tijd weergegeven.
 Indien er gedurende 20 seconden geen toets wordt inge-
drukt, schakelt de thermometer automatisch naar de klaar
voor gebruik stand AK.
 Eindig tijd set-up: Druk op de AAN/UIT knop 5 gedu-
rende tijd set-up. Op het LCD scherm verschijnt Datum /tijd
symbool met «--:--». Hierna drukt u op de AAN/UIT knop 5
om de meting te starten. Indien u verder niets doet zal de
thermometer na 20 seconden automatisch uitschakelen.
 Wijzig huidige datum en tijd: Hou de M-knop 8 gedu-
rende 3 seconden ingedrukt, zodat het jaartal begint te
knipperen BP. Nu kunt u de nieuwe gegevens invullen zoals
hierboven beschreven.
Instelling van de beeper
1. Wanneer de thermometer is uitgeschakeld, druk en hou de
AAN/UIT knop 5 voor 5 seconden vast om de beeper in te
schakelen BQ.
2. Druk de AAN/UIT knop 5 nogmaals in om de beeper aan of uit
te schakelen. De beeper is ingeschakeld indien het beeper
symbool BQ niet doorkruist is.
 Indien er gedurende 5 seconden geen toets wordt inge-
drukt, schakelt de thermometer automatisch naar de klaar
voor gebruik stand AK.
6. Overschakelen van lichaamsmodus naar objectmodus
Om over te schakelen van de lichaams modus naar de object
modus, wordt de modus knop 6 naar beneden geschoven. Om
weer terug te schakelen naar de lichaams modus wordt de modus
knop 6 weer terug naar boven geschoven.
7. Instructies voor gebruik
Meten in de lichaams modus
1. Druk op de AAN/UIT knop 5. Alle symbolen verschijnen gedu-
rende 1 seconde op het scherm 3.
2. Wanneer het symbool «°C» of «°F» knippert, hoort u een
geluidsignaal en de thermometer is gereed voor gebruik AK.
3. Richt de thermometer op het midden van het voorhoofd en
houdt daarbij een afstand aan van niet meer dan 5 cm van
het voorhoofd. Alvorens de thermometersonde op het te
meten gebied te plaatsen vuil, haar of zweet verwijderen.
4. Druk op de START knop 4 en zorg ervoor dat het blauwe
oriëntatie-licht goed gepositioneerd is op het midden van
het voorhoofd. Na 3 seconden zal een lange pieptoon
aangeven dat de meting voltooid is.
5. Lees de gemeten temperatuur af van het LCD display.
Meten in de object modus
1. Volg stap 1-2 zoals hierboven beschreven, en richt de thermo-
meter op het midden van het object dat u wilt gaan meten met
een afstand van niet meer dan 5 cm. Druk nu op de START
knop 4. Na 3 seconden zal een lange pieptoon aangeven dat
de meting voltooid is.
2. Lees de gemeten temperatuur af van het LCD display.
 OPMERKING:
• Patiënten en thermometer moeten minimaal 30 minuten
verblijven in een kamer met een constante temperatuur.
Pagina: 46
45
NC 150 NL
• Meet niet tijdens of direct na het voeden van een baby.
• Gebruik de thermometer niet in ruimtes met een te hoge lucht-
vochtigheid.
• Patiënten moeten niet drinken, eten, of oefeningen verrichten
voorafgaand aan/tijdens het meten.
• Haal het meetapparaat niet van het meetgebied af voordat u de
eindpiep hebt gehoord.
• 10 korte piepsignalen en een rood verlicht LCD maken u erop attent
dat men een temperatuur heeft gemeten van boven de 37,5 °C.
• Neem de temperatuur altijd op dezelfde plaats op, daar de
temperatuuruitlezingen van plaats tot plaats kunnen verschillen.
• Dokters raden aan om bij pasgeborenen de eerste 6 maanden
de temperatuur rectaal te meten, dit omdat andere meetme-
thoden vaak tot onbetrouwbare resultaten kunnen leiden. Wilt u
toch een non-contact meting bij pasgeborenen uitvoeren
controleert u dit dan middels een rectale meting.
• In onderstaande omstandigheden is het aanbevolen om drie
metingen te doen en het hoogste resultaat te nemen:
1. Kinderen jonger dan drie jaar met een deficiënt immuunsys-
teem en bij wie het al dan niet hebben van koorts kritiek is.
2. Als de gebruiker de thermometer voor het eerst leert
gebruiken, tot hij/zij vertrouwd is met het apparaat en regel-
matige resultaten verkrijgt.
3. Als de meting onverwacht laag is.
• Temperatuurmetingen moeten onderling niet met elkaar verge-
leken worden, omdat de lichaamstemperatuur kan fluctueren
door tijd en omgevingstemperatuur, vaak is de lichaamstempe-
ratuur het hoogst in de avond en het laagst in de ochtenduren.
Normale lichaamstemperaturen zijn:
- Oksel: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Orale: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Rectale: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 150: 35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
8. Schakelbaar van Celsius naar Fahrenheit
Deze thermometer toont de temperatuurmeting in Fahrenheit en
Celsius. Om te switchen tussen °C en °F, zorg ervoor dat de thermo-
meter is uitgeschakeld, hou de START knop 4 gedurende
5 seconden ingedrukt. Wanneer u de START knop 4 niet meer
ingedrukt houdt zal na 5 seconden, de huidige meetschaal («°C» of
«°F» symbool) op het scherm gaan knipperen AP. U kunt van meet-
eenheidveranderendoor weer op deSTARTknop 4 tedrukken.Als
u van meeteenheid bent veranderd, dient u 5 seconden te wachten
waarna het toestel automatisch naar de meetstand overschakelt.
9. Oproepen van 30 metingen in de geheugenmodus
Deze thermometer geeft de laatste 30 metingen weer, inclusief
datum en tijd.
• Oproepmodus AQ: Druk op de M-knop 8 om naar de oproep-
modus te gaan wanneer het apparaat uit staat. Het geheugen-
symbool «M» knippert.
• Resultaat 1 – het laatste resultaat AR: Druk op de M-knop 8
en laat deze los om het laatste resultaat te zien. Scherm 1
alleen met geheugensymbool.
• Resultaat 30 – resultaat in volgorde: Druk op de M-knop 8
en laat deze weer los om opeenvolgende de laatste 30 resul-
taten op te roepen.
Door de M-knop 8 in te drukken en los te laten nadat de afge-
lopen 30 resultaten zijn opgeroepen zal de bovenstaande volgorde
weer bij resultaat 1 verder gaan.
10.Foutmeldingen
• Gemeten temperatuur te hoog AS: Het symbool «H» zal
verschijnen als de temperatuur hoger dan 42,2 °C / 108,0 °F in
de lichaammodus of 100 °C / 212 °F in de objectmodus.
• Gemeten temperatuur te laag BT: Het symbool «L» zal
verschijnen als de temperatuur lager dan 34,0 °C / 93,2 °F in
de lichaammodus of 0 °C / 32 °F in de objectmodus.
• Omgevingstemperatuur te hoog BK: Er wordt een «H»
getoond samen met een wanneer de omgevingstempera-
tuur hoger is dan 40,0 °C / 104,0 °F.
• Omgevingstemperatuur te laag BL: Het symbool «L» in
combinatie met het symbool zal verschijnen wanneer de
omgevingstemperatuur lager dan 16,0 °C / 60,8 °F in de
lichaammodus of lager dan 5,0 °C / 41,0 °F in de objectmodus.
• Fout in de werking BM: Het systeem werkt niet goed.
• Leeg scherm BN: Gelieve na te gaan of de batterijen correct
zijn geplaatst. Controleer ook de polariteit (<+> en <->) van de
batterijen.
• Lege batterijstand BO: Als alleen het icoon «» wordt
getoond op de display dient u de batterijen direct te vervangen.
11.Reinigen en desinfecteren
Gebruik een wattenstaafje of een watje dat in alcohol is gedrenkt
(70% isopropyl) om de thermometerbehuizing en de probekop te
reinigen. Let erop dat er geen vloeistof in het binnenste van de
thermometer binnendringt. Gebruik nooit agressieve reinigings-
middelen, verdunningsproducten of benzeen bij het reinigen en
dompel de thermometer nooit onder in water of welke andere
Pagina: 47
46
vloeistof dan ook. Zorg ervoor dat er geen krassen op het opper-
vlak van de sondelens en het scherm komen.
12.Batterijvervanging
Dit instrument wordt geleverd met 2 long-life 1.5V AAA batterijen,
deze moeten direct worden vervangen wanneer alleen het
symbool «» BN iwordt getoond.
Verwijder het batterij plaatjeBR door in de afgebeelde richting te duwen.
Vervang de batterijen – controleer de juiste polariteit zoals
getoond door de symbolen in het compartiment.
Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens
de plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het
huishoudelijke afval.
13.Garantie
Dit apparaat heeft een garantie van 5 jaar vanaf aankoopdatum.
De garantie is alleen van toepassing bij overhandigen van een
garantiekaart ingevuld door de distributeur (zie achterzijde) of met
een bevestiging van de aankoopdatum of kassabon.
• De garantie dekt het apparaat, batterijen en verpakking zijn niet
inbegrepen.
• Opening van of wijzigingen aan het apparaat maken de
garantie ongeldig.
• De garantie dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk
gebruik, ontladen batterijen, ongelukken of het zich niet houden
aan de bedieningsinstructies.
Neem a.u.b. contact op met de Microlife service.
14.Technische specificaties
Dit apparaat komt overeen met de normen van de richtlijn medische
hulpmiddelen 93/42/EEC.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Overeenkomstig de Medical Product User Act (wet op het gebruik
van medische producten) is een tweejaarlijkse technische controle
aanbevolen voor professioneel gebruik. Gelieve de vigerende
afvalreglementering te volgen.
15.www.microlife.nl
Op de website www.microlife.nl vindt u gedetailleerde gebruiksinfor-
matie over onze thermometers, bloeddrukmeters en onze diensten.
Type: Digitale contactloze thermometer NC 150
Meetbereik: Lichaamsmodus: 34,0-42,2 °C / 93,2-108,0 °F
Objectmodus: 0-100,0 °C / 32-212,0 °F
Resolutie: 0,1 °C / °F
Meetnauwkeu-
righeid:
Laboratoium:
±0,2 °C,36,0∼39,0 °C/±0,4 °F,96,8∼102,2 °F
Scherm: Liquid Crystal Display, 4 cijferig met speciale
symbolen
Geluid: Deze eenheid is ingeschakeld en gereed voor
gebruik: 1 kort geluidssignaal
Voltooi de meting: 1 lange piep (1 sec.) als de
uitlezing minder is dan 37,5 °C / 99,5 °F, 10 korte
«piep» geluiden, als de uitlezing gelijk is of groter
dan 37,5 °C / 99,5 °F.
Systeemfout of storing: 3 korte: «pi» geluiden
Geheugen: 30 geheugens oproepbaar, beide met datum en
tijd aanduiding.
Achtergrond-
verlichting:
De display zal gedurende 1 seconde GROEN
verlicht zijn, wanneer de eenheid aan staat.
De display zal gedurende 5 seconden GROEN
verlicht zijn, wanneer een meting is voltooid met
een uitlezing minder dan 37,5 °C / 99,5 °F.
De display zal gedurende 5 seconden ROOD
verlichtzijn, wanneer een meting is voltooid met een
uitlezing gelijk aan of hoger dan 37,5 °C / 99,5 °F.
Werkings-
condities:
Lichaamsmodus: 15-40,0 °C / 59-104,0 °F
Objectmodus: 5-40,0 °C / 41-104,0 °F
Bewaar-
condities:
-25 - +55 °C / -13 - +131 °F
15 - 95 % maximale relatieve vochtigheid
Automatisch
uitschakelen: Ongeveer 1 minuut na de laatste meting.
Batterij: 2 x 1,5V alkaline batterijen; type AAA
Levensduur
batterij: ongeveer 2000 metingen (met nieuwe batterijen)
Afmetingen: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Gewicht: 90 g (met batterij), 67 g (zonder batterij)
IP Klasse: IP21
Verwijzingnaar
normen:
ASTME1965;IEC60601-1;IEC60601-1-2(EMC);
IEC 60601-1-11
Verwachte
levensduur: 5 jaar of 12000 metingen

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Microlife NC 150.

Stel een vraag over de Microlife NC 150

Heb je een vraag over de Microlife NC 150 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Microlife NC 150. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Microlife NC 150 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.