Microlife NC 100 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Microlife NC 100. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Microlife
  • Product: Thermometer
  • Model/naam: NC 100
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 47
34
Lees alvorens deze instrumenten te gebruiken de
instructies aandachtig door.
Geleverd onderdeel type BF
Deze Microlife thermometer is een product van hoge kwali-
teit dat de laatste technologie bevat en volgens internatio-
nale normen werd getest. Met zijn unieke technologie kan
deze thermometer een stabiele lezing leveren vrij van
warmte-interferentie met elke meting. Telkens wanneer de
thermometer wordt ingeschakeld, voert het toestel automa-
tisch zelf een test uit om de nauwkeurigheid van de
metingen te garanderen.
De Microlife thermometer is bedoeld om de menselijke
lichaamstemperatuur te meten en te volge.
Deze thermometer is klinisch getest en veilig en nauw-
keurig bevonden wanneer het wordt gebruikt in over-
eenstemming met de bedieningshandleiding ervan.
Lees deze instructies a.u.b. zorgvuldig door zodat u alle
functies en veiligheidsinformatie begrijpt.
Microlife Digitale contactloze thermometer NC 100 NL
1 Meetsensor
2 Traceer lampje
3 START knop
4 Weergave
5 ON/OFF knop
6 Modus knop
7 Deksel batterijvakje
8 Alle segmenten verschijnen
9 Geheugen
AT Gereed voor meting
AK Meting voltooid
AL Lichaams modus
AM Object modus
AN Lage batterijstand
AO Schakelbaar van Celsius naar Fahrenheit
AP Oproepmodus
AQ Oproepen van de laatste 30 metingen
AR Gemeten temperatuur te hoog
AS Gemeten temperatuur te laag
BT Omgevingstemperatuur te hoog
BK Omgevingstemperatuur te laag
BL Fout in de werking
BM Leeg scherm
BN Lege batterij
BO Vervangen van de batterij
Pagina: 48
35
NC 100 NL
Inhoudsopgave
1. De voordelen van deze thermometer
2. Belangrijke veiligheidsinstructies
3. Temperatuur opnemen met deze thermometer
4. Controlescherm en symbolen
5. Overschakelen van Lichaams Modus naar Object Modus
6. Instructies voor gebruik
7. Schakelbaar van Celsius naar Fahrenheit
8. Oproepen van 30 metingen in de geheugenmodus
9. Foutmeldingen
10.Reinigen en desinfecteren
11.Batterijvervanging
12.Garantie
13.Technische specificaties
14.www.microlife.nl
Garantiebon (zie achterzijde)
1. De voordelen van deze thermometer
Meten in enkele seconden
De innovatieve infrarood technologie maakt het mogelijk
een meting te voltooien zonder aanraking van het lichaam.
Dit garandeert een veilige en hygiënische meting binnen
enkele seconden.
Meervoudig gebruik (groot meetbereik)
Deze thermometer biedt een groot meetbereik van 0 °C tot
100,0 °C (32,0 °F tot 212,0 °F); de thermometer kan
gebruikt worden om de lichaamstemperatuur te meten,
maar kan ook gebruikt worden voor het meten van de
oppervlaktetemperatuur van:
 Oppervlaktetemperatuur van melk in de fles van een baby'
 Oppervlaktetemperatuur van het water in het bad van
een baby'
 Omgevingstemperatuur
Nauwkeurig en betrouwbaar
De unieke sondeconstructie met ingebouwde geavanceerde
infraroodsensor garandeert dat elke meting nauwkeurig en
betrouwbaar is.
Zacht en gemakkelijk in gebruik
 Het ergonomische ontwerp maakt de thermometer
eenvoudig en gemakkelijk in gebruik.
 Deze thermometer kan zelfs gebruikt worden bij een
slapend kind, dat rustig kan doorslapen.
 Deze thermometer is snel en daarom aangenaam in
gebruik voor kinderen.
Automatische vermelding van de laatste meting
Wanneer het wordt ingeschakeld, toont het instrument
gedurende 2 seconden automatisch de laatste meting.
Meerdere metingen terugzien
Gebruikers kunnen de laatste 30 metingen terugzien door
naar de geheugenmodus te gaan. Hierdoor kunt u op een
efficiënte manier temperatuurvariaties volgen.
Veilig en hygiënisch
 Geen direct contact met de huid.
 Geen risico van gebroken glas of inslikken van kwik.
 Volledig veilig voor kinderen.
 U kunt de sondepunt met een in alcohol gedrenkt watje
reinigen. Het gehele gezin kan de thermometer op deze
manier hygiënisch gebruiken.
Koortsalarm
10 korte piepsignalen en een rood LCD achtergrondver-
lichting maken de patiënt erop attent dat hij/zij een tempe-
ratuur heft van boven de 37,5 °C.
2. Belangrijke veiligheidsinstructies
 Dit instrument mag uitsluitend worden gebruikt voor het
doel zoals in dit boekje beschreven. De fabrikant kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroor-
zaakt door onjuiste toepassing.
 Dompel dit instrument nooit in het water of andere
vloeistoffen. Voor het reinigen dient u de instructies
Pagina: 49
36
uit de «Reinigen en desinfecteren» paragraaf op te
volgen.
 Gebruik het instrument niet wanneer u vermoedt dat het
beschadigd is ofwanneer u iets ongebruikelijks constateert.
 Open het instrument nooit.
 Een basis fysiologisch effect genoemd vaatvernauwing
kan in de vroege stadia van koorts optreden, resulterend
in een koel huideffect, de gemeten temperatuur met een
thermometer kan verdacht laag zijn.
 Als het meetresultaat niet consistent is met de bevinding
van de patiënt of verdacht laag, herhaal de meting dan
elke 15 minuten of controleer het resultaat met een
andere kerntemperatuurmeting van het lichaam.
 Dit instrument bevat gevoelige componenten en moet
met voorzichtigheid worden behandeld. Neem de
bewaar- en bedieningscondities beschreven in de
«Technische specificaties» paragraaf in acht!
 Laat kinderen het instrument alleen onder toezicht van
een volwassene gebruiken. Kleine onderdelen kunnen
worden ingeslikt.
 Bescherm het tegen:
- extreme temperaturen
- schokken en laten vallen
- vervuiling en stof
- direct zonlicht
- warmte en kou
 Wanneer het instrument voor een langere tijd niet gebruikt
gaat worden moeten de batterijen worden verwijderd.
 WAARSCHUWING: Gebruik van dit instrument is
niet bedoeld ter vervanging van een consultatie
met uw arts.Dit instrument is NIET waterbesten-
dig! Dompel het NOOIT onder in vloeistoffen.
3. Temperatuur opnemen met deze thermometer
De thermometer meet infrarode energie die uitgestraald
wordt door het voorhoofd alsmede andere meetobjecten.
Deze energie wordt opgevangen door de lens en omgezet
in een temperatuurwaarde.
Temperatuuruitlezingen verkregen door scanning boven de
wenkbrauwen zullen de grootste nauwkeurigheid geven.
4. Controlescherm en symbolen
 Alle segmenten verschijnen 8: Druk op de ON/OFF
knop5 om de thermometer te activeren, alle segmenten
zullen gedurende 2 seconden op het scherm verschijnen.
 Geheugen 9: De laatste meting wordt automatisch
gedurende 2 seconden getoond.
 Gereed voor meting AT: Als de thermometer klaar is
voor de meting, zal het symbool «°C» of «°F» blijven
knipperen, terwijl het symbool voor body of object blij-
vend wordt weergegeven.
 Meting voltooid AK: De meting zal worden weergegeven
op display 4 terwijl zowel het symbool van oor-of voor-
hoofd en het symbool voor «°C» of «°F» blijvend worden
weergegeven. Zodra het symbool «°C» of «°F» weer knip-
pert is het apparaat weer klaar voor de volgende meting.
 Lage batterijstand AN: Als de thermometer ingescha-
keld is, blijft het batterijsymbool knipperen om u eraan te
herinneren dat de batterijen moeten worden vervangen.
5. Overschakelen van Lichaams Modus naar
Object Modus
Om over te schakelen van de lichaams modus naar de object
modus, wordt de modus knop 6 naar beneden geschoven.
Om weer terug te schakelen naar de lichaams modus wordt
de modus knop 6 weer terug naar boven geschoven.
6. Instructies voor gebruik
Meten in de Lichaams Modus
1. Druk op de ON/OFF knop 5. Alle segmenten verschijnen
gedurende 2 seconden op het scherm 4.
Pagina: 50
37
NC 100 NL
2. De laatste meetuitlezing zal automatisch worden getoond
op de display gedurende 2 seconden met het «M»
symbool 9.
3. Wanneer het symbool «°C» of «°F» knippert, hoort u een
geluidsignaal en de thermometer is gereed voor gebruik AT.
4. Richt de thermometer op het midden van het voor-
hoofd en houdt daarbij een afstand aan van niet
meer dan 5 cm van het voorhoofd. Alvorens de ther-
mometersonde op het te meten gebied te plaatsen vuil,
haar of zweet verwijderen.
5. Druk op de START kop 3 en breng de thermometer
met een vloeiende beweging van het midden van het
voorhoofd naar de slaap (ongeveer 1 cm boven de
wenkbrauw). Het geactiveerde blauwe licht zorgt voor
de indicatie van de meetomgeving. Na 3 seconden zal
een lange pieptoon aangeven dat de meting voltooid is.
Als de slaap niet behaald is m.b.t. de beweging vanuit
het midden van het voorhoofd en de piep al hoorbaar is,
herhaal dan de meting zoals beschreven maar beweeg
de thermometer iets sneller als voorheen.
6. Lees de gemeten temperatuur van het LCD display.
Meten in de Object Modus
1. Volg stap 1-3 zoals hierboven beschreven, en richt de
thermometer op het midden van het object wat u wilt
gaan meten met een afstand van niet meer dan 5 cm.
Druk nu op de START kop 3. Na 3 seconden zal een
lange pieptoon aangeven dat de meting voltooid is.
2. Lees de gemeten temperatuur van het LCD display.
 OPMERKING:
 Patiënten en thermometer moeten minimaal 30 minuten
verblijven in een kamer met een constante temperatuur.
 Meet niet tijdens of direct na het voeden van een baby.
 Gebruik de thermometer niet in ruimtes met een te hoge
luchtvochtigheid.
 Patiënten moeten niet drinken, eten, of oefeningen
verrichten voorafgaand aan/tijdens het meten.
 Haal het meetapparaat niet van het meetgebied af
voordat u de eindpiep hebt gehoord.
 Gebruik een alkoholstaafje om de sonde voorzichtig te
reinigen en wacht 15 minuten voordat een meting op
een andere patiënt wordt verricht.
 10 korte piepsignalen en een rood LCD achtergrondver-
lichting maken de patiënt erop attent dat hij/zij een
temperatuur heft van boven de 37,5 °C.
 Neem de temperatuur altijd op dezelfde plaats op, daar
de temperatuuruitlezingen van plaats tot plaats kunnen
verschillen.
 Dokters raden aan om bij pasgeborenen de eerste 6
maandendetemperatuurrectaaltemeten,ditomdatandere
meetmethodesvaaktot niet betrouwbareresultatenkunnen
leiden.Wiltutocheennon-contactmetingbij pasgeborenen
uitvoeren controleert u dit dan middels een rectale meting.
 In onderstaande omstandigheden is het aanbevolen om
drie metingen te doen en het hoogste resultaat te nemen:
1. Kinderen jonger dan drie jaar met een deficiënt
immuunsysteem en bij wie het al dan niet hebben van
koorts kritiek is.
2. Als de gebruiker de thermometer voor het eerst leert
gebruiken, tot hij/zij vertrouwd is met het instrument
en regelmatige resultaten verkrijgt.
3. Als de meting onverwacht laag is.
 Temperatuursmetingen moeten onderling niet met
elkaar vergeleken worden, dit omdat de temperatuur
kan fluctueren door tijdstip en omgevingstempera-
tuur, vaak is de lichaamstemperatuur het hoogst in de
avond en het laagst in de ochtenduren.
Normale lichaamstemperaturen zijn:
- Oksel: 34,7 - 37,7 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Orale: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Rectale: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 100: 35,4 °C - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
7. Schakelbaar van Celsius naar Fahrenheit
Deze thermometer toont de temperatuurmeting in Fahren-
heit en Celsius. Om te switchen tussen °C en °F, gewoon
Pagina: 51
38
de eenheid OFF zetten, houd de START knop 3 gedu-
rende 5 seconden ingedrukt. Wanneer u de START knop
3 niet meer ingedrukt houdt zal na 5 seconden, de huidige
meetschaal («°C» of «°F» symbool) op het scherm gaan
knipperen AO. U kunt van meeteenheid veranderen door
weer op de START knop 3 te drukken. Als u van meeteen-
heid bent veranderd, dient u 5 seconden te wachten waarna
het toestel automatisch naar de meetstand overschakelt.
8. Oproepen van 30 metingen in de geheugen-
modus
Deze thermometer kan de laatste 30 resultaten oproepen.
 Oproepmodus AP: Druk op de START knop 3 om
naar de Oproepmodus te gaan wanneer het instrument
uit staat. Het geheugensymbool «M» knippert.
 Resultaat 1 - het laatste resultaat AQ: Druk op de
START knop 3 en laat deze los om het laatste resultaat
te zien. Scherm 1 alleen met geheugensymbool.
 Resultaat 30 - resultaat in volgorde: Druk op de
START knop 3 en laat deze weer los om opeenvol-
gende de laatste 30 resultaten op te roepen.
Door de START knop 3 in te drukken en los te laten nadat
de afgelopen 30 resultaten zijn opgeroepen zal de boven-
staande volgorde weer bij resultaat 1 verder gaan.
9. Foutmeldingen
 Gemeten temperatuur te hoog AR: Het symbool «H»
zal verschijnen als de temperatuur hoger dan 42,2 °C /
108,0 °F in de lichaam modus of 100 °C / 212 °F in de
object modus.
 Gemeten temperatuur te laag AS: Het symbool «L» zal
verschijnen als de temperatuur lager dan 34,0 °C / 93,2 °F
in de lichaam modus of 0 °C / 32 °F in de object modus.
 Omgevingstemperatuur te hoog BT:Erwordt een «H»
getoond samen met een wanneer de omgevings-
temperatuur hoger is dan 40,0 °C / 104,0 °F.
 Omgevingstemperatuur te laag BK: Het symbool «L»
in combinatie met het symbool zal verschijnen
wanneer de omgevings temperatuur lager dan 16,0 °C /
60,8 °F in de lichaam modus of lager dan 5,0 °C /
41,0 °F in de object modus.
 Fout in de werking BL: Het systeem werkt niet goed.
 Leeg scherm BM: Gelieve na te gaan of de batterijen
correct zijn geplaatst. Controleer ook de polariteit (<+>
en <->) van de batterijen.
 Lege batterijstand BN: Als alleen het icoon «» wordt
getoond op de display dient u de batterijen direct te
vervangen.
10.Reinigen en desinfecteren
Gebruik een alcoholstokje of een watje dat in alcohol is
gedrenkt (70% isopropyl) om de thermometerhuls en de
meetsonde te reinigen. Let erop dat er geen vloeistof in het
binnenste van de thermometer binnendringt. Gebruik nooit
agressieve reinigingsmiddelen, verdunningsproducten of
benzeen bij het reinigen en dompel de thermometer nooit
onder in water of welke andere vloeistof dan ook. Zorg
ervoor dat er geen krassen op het oppervlak van de sonde-
lens en het scherm komen.
11.Batterijvervanging
Dit instrument wordt geleverd met 2 long-life 1.5V AAA
batterijen, deze moeten direct worden vervangen wanneer
alleen het symbool «» BN iwordt getoond.
Gebruik een schroevendraaier om het batterijklepje BO te
openen.
Vervang de batterijen – garandeer de juiste polariteit zoals
getoond door de symbolen in het compartiment.
Batterijen en elektronische instrumenten moeten
volgens de plaatselijke regelgeving worden ver-
wijderd, niet bij het huishoudelijke afval.
Pagina: 52
39
NC 100 NL
12.Garantie
Dit instrument heeft een garantie van 2 jaar vanaf aankoop-
datum. De garantie is alleen van toepassing bij overhandigen
van een garantiekaart ingevuld door de dealer (zie achter-
zijde) met bevestiging van de aankoopdatum of kassabon.
 De garantie dekt het instrument, batterijen en verpakking
zijn niet inbegrepen.
 Opening van of wijzigingen aan het instrument maken de
garantie ongeldig.
 De garantie dekt geen schade veroorzaakt door oneigen-
lijk gebruik,ontladenbatterijen,ongelukkenofhetzichniet
houden aan de bedieningsinstructies.
Neem a.u.b. contact op met de Microlife service.
13.Technische specificaties
Dit apparaat komt overeen met de normen van het Medical
Device Directive 93/42/EEC.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Overeenkomstig de Medical Product User Act (wet op het
gebruik van medische producten) is een tweejaarlijkse tech-
nische controle aanbevolen voor professioneel gebruik.
Gelieve de vigerende afvalreglementering te volgen.
14.www.microlife.nl
Op de website www.microlife.nl vindt u gedetailleerde
gebruiksinformatie over onze thermometers, bloeddrukme-
ters en onze diensten.
Type: Digitale contactloze thermometer NC 100
Meetbereik: Lichaamsmodus:34,0-42,2 °C (93,2-108,0 °F)
Object modus: 0-100,0 °C (32-212,0 °F)
Resolutie: 0.1 °C / °F
Meetnauw-
keurigheid:
Laboratoium:
0,2 °C, 36,0  39,0 °C
(0,4 °F, 96,8  102,2 °F)
Scherm: Liquid Crystal Display, 4 cijferig met
speciale symbolen
Geluid: Deze eenheid is ingeschakeld en gereed
voor gebruik: 1 kort geluidssignaal
Voltooi de meting: 1 lange piep (1 sec.) als
de uitlezing minder is dan 37,5 °C (99,5 °F),
10 korte «piep» geluiden, als de uitlezing
gelijk is of groter dan 37,5 °C (99,5 °F).
Systeemfout of storing: 3 korte: «pi» geluiden
Geheugen: Automatische vermelding van de laatst
gemeten temperatuur
30 resultaten op te roepen in de geheugen-
modus
Achtergrond-
verlichting:
Dedisplayzalgedurende4secondenGROEN
verlicht zijn, wanneer de eenheid aan staat.
De display zal gedurende 5 seconden
GROEN verlicht zijn, wanneer een meting is
voltooid met een uitlezing minder dan
37,5 °C (99,5 °F).
De display zal gedurende 5 seconden
ROOD verlicht zijn, wanneer een meting is
voltooid met een uitlezing gelijk aan of hoger
dan 37,5 °C (99,5 °F).
Werkings-
temperatuur:
Lichaams modus: 16-40,0 °C (60,8-104,0 °F)
Object modus: 5-40,0 °C (41-104,0 °F)
Bewaartem-
peratuur:
-20 °C tot +50 °C (-4 °F tot 122 °F)
15-95 % relatieve maximum vochtigheid
Automatisch
uitschakelen: Ongeveer 1 minuut na de laatste meting.
Batterij: 2 x 1.5 V Batterijen; size AAA
Afmetingen: 150 x 40 x 39 mm
Gewicht: 81 g (met batterij), 56 g (zonder batterij)
Verwijzing
naar normen:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Microlife NC 100.

Stel een vraag over de Microlife NC 100

Heb je een vraag over de Microlife NC 100 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Microlife NC 100. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Microlife NC 100 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.