Metabo WBE 700 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo WBE 700. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: WBE 700
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 14
NEDERLANDS nl
15
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording: Deze boormachines,
geïdentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *4) - zie pagina 2.
De haakse boormachine is bestemd om te boren in
metaal, hout, kunststof en soortgelijke materialen.
Voor schade door onoordeelkundig gebruik is
alleen de gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten
worden nageleefd.
Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!
WAARSCHUWING – Lees de gebruiksaan-
wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.
Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.
Algemene veiligheidsvoorschriften voor
elektrische gereedschappen
WAARSCHUWING – Lees alle veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen. Wanneer
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in
acht worden genomen, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik! Het in de veiligheidsvoorschriften
gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft
betrekking op elektrische gereedschappen voor
gebruik op het stroomnet (met aansluitkabel) en op
elektrische gereedschappen voor gebruik met een
accu (zonder aansluitkabel).
3.1 Veiligheid op de werkplek
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrisch gereedschap niet in
een omgeving met explosiegevaar waarin zich
brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen
bevinden. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot
ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereedschap
uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt de
controle over het gereedschap verliezen.
3.2 Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrisch
gereedschap moet in het stopcontact passen.
De stekker mag in geen geval worden
veranderd. Gebruik geen adapterstekker in
combinatie met geaarde elektrische
gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico van
een elektrische schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door
een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.
c) Houd de elektrische gereedschappen uit de
buurt van regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap vergroot het
risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrisch gereedschap te dragen
of op te hangen of om de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de
buurt van hitte, olie, scherpe randen en
bewegende gereedschapdelen. Beschadigde of
in de war geraakte kabels vergroten het risico van
een elektrische schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis geschikt zijn. Het gebruik van een
voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
f) Wanneer het onvermijdelijk is om elektrisch
gereedschap in een vochtige omgeving te
gebruiken, maak dan gebruik van een
aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar beperkt het risico van een
elektrische schok.
3.3 Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van het
elektrische gereedschap. Gebruik geen
elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of
onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij
het gebruik van elektrisch gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting
en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen, een
veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk
van de aard en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico van
verwondingen.
1. Conformiteitsverklaring
2. Gebruik volgens de
voorschriften
3. Algemene
veiligheidsvoorschriften
Pagina: 15
NEDERLANDS
nl
16
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Verzeker
u ervan dat het elektrisch gereedschap
uitgeschakeld is voordat u het op de
stroomvoorziening en/of de accu aansluit, het
oppakt of het draagt. Wanneer u bij het dragen
van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de
schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap
ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit,
kan dit tot ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektrisch
gereedschap inschakelt. Een instelgereed-schap
of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap
kan tot verwondingen leiden.
e) Vermijd een abnormale lichaamshouding.
Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in
evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch
gereedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd haren,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende delen. Loshangende kleding,
sieraden en lange haren kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemonteerd,
dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn
aangesloten en juist worden gebruikt. Het
gebruik van een stofafzuiging kan het gevaar door
stof verminderen.
3.4 Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met het
passende elektrische gereedschap werkt u beter en
veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder de accu voordat u het gereedschap
instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt
onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische
gereedschappen buiten bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn en
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk
wanneer deze door onervaren personen worden
gebruikt.
e) Verzorg het elektrisch gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende delen
correct functioneren en niet vastklemmen en of
onderdelen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrisch
gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat
beschadigde delen repareren voordat u het
gereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben
hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden
snijdende inzetgereedschappen met scherpe
snijkanten klemmen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschappen,
toebehoren, inzetgereedschappen en
dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let
daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit
te voeren werkzaamheden. Het gebruik van
elektrische gereedschappen voor andere dan de
voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties
leiden.
3.5 Service
a) Laat het elektrisch gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vakkundig
personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het
gereedschap in stand blijft.
Gebruik de extra handgreep die bij de levering
van het apparaat inbegrepen is. Verlies van
controle kan tot letsel leiden.
Houd het apparaat alleen vast aan de
geïsoleerde greepvlakken wanneer u
werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroomleidingen
of het eigen netsnoer kan raken. Door het
contact met een
spanningvoerende geleider kunnen ook metalen
apparaatonderdelen onder spanning worden gezet
met een elektrische schok als mogelijk gevolg.
Let op dat u geen gas-, water-, of
elektriciteitsleidingen raakt!
Voorkom dat de machine per ongeluk start.
Ontgrendel altijd de schakelaar wanneer de stekker
uit het stopcontact genomen wordt of als een
stroomonderbreking is opgetreden.
Pak de draaiende onderdelen van de machine
niet vast!
Verwijder spaanders en dergelijke uitsluitend bij
uitgeschakelde en stilstaande machine.
Draag gehoorbeschermers als gedurende
lange tijd met de machine gewerkt wordt.
Langdurige blootstelling aan een hoger
geluidsniveau kan tot beschadiging van het gehoor
leiden.
Kleine werkstukken bevestigen. Bijv. in een
bankschroef spannen.
De stofbelasting verminderen:
Stofdeeltjes die tijdens het werken met deze
machine ontstaan, kunnen stoffen bevatten
die kanker, allergische reacties, aandoeningen aan
de luchtwegen, aangeboren afwijkingen of andere
voortplantingsproblemen kunnen veroorzaken.
4. Speciale
veiligheidsvoorschriften
Pagina: 16
NEDERLANDS nl
17
Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn:
Lood (in loodhoudende verf), mineraal stof (uit
bakstenen, beton e.d.), additieven voor de
behandeling van hout (chromaat,
houtverduurzamingsmiddelen),enkelehoutsoorten
(zoals eiken- of beukenstof), metalen, asbest.
Het risico is afhankelijk van het feit hoe lang de
gebruiker of in de buurt aanwezige personen aan de
stofbelasting worden blootgesteld.
Deze stofdeeltjes mogen niet in het lichaam
terechtkomen.
Om de belasting met deze stoffen te verminderen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek en
draag een geschikte veiligheidsbescherming, zoals
bijv. ademmaskers die in staat zijn om de
microscopische kleine stofdeeltjes uit de lucht te
filteren.
Neem de voor uw materiaal, personeel,
toepassingsgeval en locatie geldende richtlijnen in
acht (bijv. arbeidsveiligheidsbepalingen,
afvalbehandeling).
Verzamel de ontstane stofdeeltjes op de plaats
waar deze ontstaan, voorkom dat deze neerslaan in
de omgeving.
Gebruik een geschikte stofafzuiging.
Verminder de stofbelasting door:
- De vrijkomende stofdeeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,
- een afzuiginstallatie en/of een luchtfilter te
plaatsen,
- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.
- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen..
Zie pagina 1.
1 Tandkransboorhouder
2 Handgreep
3 Schuifschakelaar
4 Stelwiel voor toerentalinstelling
Controleer, voordat de machine in gebruik
wordt genomen, of de op het typeplaatje
aangegeven spanning met de netspanning overeen
komt.
Schakel altijd een lekstroomschakelaar
(RCD) met een max. schakelstroomsterkte
van 30 mA voor de machine.
6.1 Montage van de handgreep
Cm veiligheidsredenen altijd de
meegeleverde extra handgreep gebruiken.
7.1 In-/uitschakelen
Inschakelen (continue inschakeling):
Schuifschakelaar (3) naar voren schuiven
tot deze inklinkt.
Uitschakelen: Op het achterste uiteinde van de
schuifschakelaar (3) drukken.
Bij continue inschakeling loopt de
machine verder wanneer hij uit de hand
wordt getrokken. Daarom de machine altijd met
beide handen aan de hiervoor bestemde hand-
grepen vasthouden, ervoor zorgen dat u stevig
staat en geconcentreerd werken.
7.2 Het toerental instellen
Stel met het stelwiel (4) het maximale toerental in.
7.3 Gereedschapswissel
tandkrans-boorhouder
Gereedschap inspannen:
Gereedschap inzetten en met boorhoudersleutel
gelijkmatig in alle 3 openingen vastspannen.
Gereedschap verwijderen:
Tandkrans-boorhouder met boorhoudersleutel
openen en gereedschap verwijderen.
7.4 Neem de boorhouder eraf
Draai de boorhouder volledig open. Steek de
inbussleutel - via de boorhouder - in de as van de
machine. Houd de inbussleutel vast (bijvoorbeeld
met een bankschroef).
Maak de boorhouder los door met een rubberen
hamer een zachte tik te geven op de ingespannen
inbussleutel en schroef de boorhouder eraf.
Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.
Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.
Compleet accessoireprogramma, zie
www.metabo.com of de hoofdcatalogus.
- Overbelastingsbeveiliging: Het belast
toerental neemt STERK af. De
5. Overzicht
6. Inbedrijfstelling
7. Gebruik
8. Toebehoren
9. Storingen verhelpen
3x
Pagina: 17
NEDERLANDS
nl
18
motortemperatuur is te hoog! De machine
onbelast laten lopen tot hij is afgekoeld.
- Overbelastingsbeveiliging: Het belast
toerental neemt LICHT af. De machine wordt
overbelast. Werk met minder belasting verder.
- Herstartbeveiliging: De machine loopt niet.
De herstartbeveiliging is geactiveerd. Wordt de
netstekker in het stopcontact gestoken wanneer
de machine ingeschakeld is, of is de
stroomtoevoer na een onderbreking weer
hersteld, dan loopt de machine niet aan. De
machine uit- en weer inschakelen.
Reparaties aan elektrische gereedschappen
mogen uitsluitend door een erkende vakman
worden uitgevoerd!
Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.
Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.
Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.
Alleen voor EU-landen: Geef uw elektrisch
gereedschap nooit met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake gebruikte elektrische en elektronische appa-
raten en de vertaling hiervan in de nationale wetge-
ving dienen oude elektrische apparaten
gescheiden te worden ingezameld en op milieu-
vriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Toelichting bij de gegevens van pagina 2.
Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.
P1 =nominaal opgenomen vermogen
P2 =afgegeven vermogen
n1 =toerental onbelast
n2 =toerental belast
ø max =maximale boordiameter
b =spanwijdte boorhouder
G =schroefdraad as
m =gewicht
Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
Machine van beveiligingsklasse II
~ Wisselstroom
De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).
Emissiewaarden
Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Neem voor
de beoordeling pauzes en fases met een lagere
belasting in aanmerking. Bepaal op grond van de
overeenkomstig aangepaste taxatiewaarden de
maatregelen ter bescherming van de gebruiker,
bijv. organisatorische maatregelen.
Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
ah, D =trillingsemissiewaarde
(boren in metaal)
Kh, D =onzekerheid (trilling)
Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:
LpA =geluidsdrukniveau
LWA =geluidsvermogensniveau
KpA, KWA= onzekerheid
Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.
Draag gehoorbescherming!
10. Reparatie
11. Milieubescherming
12. Technische gegevens

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo WBE 700.

Stel een vraag over de Metabo WBE 700

Heb je een vraag over de Metabo WBE 700 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo WBE 700. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo WBE 700 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.