Metabo STEB 135 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo STEB 135. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: STEB 135
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Grieks, Hongaars, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 25
Inhoudsopgave
1 Conformiteitsverklaring
2 Toepassingen
3 Algemene veiligheidsvoorschriften
4 Speciale veiligheidsinstructies
5 Overzicht
6 Bijzondere producteigenschappen
7 Inbedrijfstelling
8 Gebruik
8.1 In- en uitschakelen
8.2 Splinterbeveiligingsplaatje inzetten
8.3 Aantal slagen instellen
8.4 Pendelbeweging van het zaagblad
instellen
8.5 Zaagselafzuiging
8.6 Zagen zonder zaagselafzuiging
8.7 Zagen in de buurt van een wand
8.8 Schuin zagen
9 Tips en foefjes
10 Onderhoud
11 Toebehoren
11.1 Rondzaag- en breedtegeleider
aanbrengen
11.2 Schuin zagen met rondzaag- en
breedtegeleider
12 Reparaties
13 Milieu
14 Technische gegevens
1 Conformiteitsverklaring
Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording, dat dit product voldoet aan de op
pagina 2 genoemde normen en richtlijnen.
2 Toepassingen
De decoupeerzaag is geschikt voor het zagen van
non-ferrometaal en plaatstaal, van hout en op
hout lijkende materialen, van kunststoffen en
dergelijke materialen.
Elke andere toepassing is niet geoorloofd.
Voor schade door onoordeelkundig gebruik is
alleen de gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten
worden nageleefd.
3 Algemene
veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING – Lees de
gebruiksaanwijzing om het risico van
letsel tegen te gaan.
WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen. Wanneer
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
niet in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.
Lees vóór het in gebruik nemen van het gereedschap
de gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde
veiligheidsinstructies aandachtig en volledig door.
Bewaar zorgvuldig alle documenten die bij de
machine horen en geef de machine alleen samen
met deze documenten door.
4 Speciale
veiligheidsinstructies
Volg de passages in de tekst die van dit
symbool zijn voorzien. Deze dienen voor
uw eigen bescherming en die van uw
elektrisch gereedschap!
Houd het apparaat vast aan de geïsoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door
het contact met een spanningvoerende geleider
kunnen ook metalen apparaatonderdelen onder
spanning worden gezet met een elektrische
schok als mogelijk gevolg.
26
NEDERLANDS
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u ons heeft geschonken bij de aankoop van uw nieuw elektrisch
gereedschap van Metabo. Elektrisch gereedschap van Metabo wordt zorgvuldig getest en moet
beantwoorden aan de strenge kwaliteitsnormen en controles van Metabo. De levensduur van elektrisch
gereedschap hangt echter ook in hoge mate van u af. Wij verzoeken u aandacht te schenken aan de
informatie in deze gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documenten. Hoe zorgvuldiger u omgaat met
uw Metabo elektrisch gereedschap, des te langer zult u er plezier van hebben.
04_STE100_7230_0208_NL 19.02.2008 15:56 Uhr Seite 26
Pagina: 26
Draag steeds een veiligheidsbril,
gehoorbeschermers,
werkhandschoenen en stevig
schoeisel bij het werken met uw
elektrisch gereedschap!
Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het aanraken of inademen van deze
stoffen kan bij de gebruiker of personen die zich
in de nabijheid bevinden leiden tot allergische
reacties en/of aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in
verbinding met additieven voor de hout-
behandeling (chromaat, houtbeschermings-
middelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen
worden bewerkt door vaklui.
- Maak zo mogelijk gebruik van een
stofafzuiging.
- Om een hoge mate van stofafzuiging te
bereiken, kunt u samen met dit gereedschap een
geschikte Metabo-stofafzuiger gebruiken.
- Zorg voor een goede ventilatie van de
werkplaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker met
filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land voor
de te bewerken materialen van toepassing zijn.
5 Overzicht
Zie pagina 3.
1 Stelwieltje voor het vooruit instellen en
traploos wijzigen van het aantal slagen
2 * Vergrendeltoets voor het vergrendelen van
de drukknop - continu-inschakeling
(STEB 135, STEB 135 Plus)
3 * Drukknop (STEB 135, STEB 135 Plus)
4 * Schuifschakelaar (STE 100 Plus, STE 135,
STE 135 Plus, STE Partner Edition)
5 Draaiknop voor de instelling van de
pendelbeweging van het zaagblad
6 Beschermbeugel
7 * Zaagblad-snelspaninrichting
(STE 100 Plus, STE 135 Plus,
STEB 135 Plus, STE Partner Edition) /
Zaagblad-kleminrichting (STE 135,
STEB 135)
8 Beschermkap
9 Splinterbeveiligingsplaatje
10 Decoupeerzaagblad
11 Voet
12 Afzuigverbindingsstuk
13 Opbergplaats voor zeskantsleutel
14 Zeskantsleutel
* afhankelijk van de uitvoering
6 Bijzondere
producteigenschappen
Laag aangebracht zaagblad-steunwieltje met
geleidegleuf – voor bijzonder nauwkeurige
zaagsneden.
Op 5 standen instelbare pendelslaginrichting voor
bijzonder hoge zaagprestatie.
Slijtvast tandwielhuis van aluminium persgietwerk
met goede warmteafleiding ter bescherming tegen
oververhitting.
7 Inbedrijfstelling
Vergelijk vóór de inbedrijfstelling of de
op het typeplaatje aangegeven
netspanning en frequentie overeen-
stemmen met de gegevens van uw
elektriciteitsnet.
Machine niet zonder zaagblad laten
lopen!
Vóór het verwisselen van het zaagblad
stekker uit de contactdoos nemen.
Decoupeerzaagblad erin zetten
Daarvoor beschermbeugel (6) omhoog klappen
resp. beschermkap (8) verwijderen:
beschermkap (8) aan de inkeping uit elkaar trekken
en beschermkap (8) er naar voren afnemen.
STE 135, STEB 135: Binnenzeskantschroef
losdraaien. Decoupeerzaagblad (10) tot aan de
aanslag in de zaagblad-kleminrichting (7)
schuiven. Het decoupeerzaagblad moet correct in
de gleuf van de steunrol liggen.
Binnenzeskantschroef vastdraaien.
STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus,
STE Partner Edition: Klemhendel van de
zaagblad-snelspaninrichting (7) tot aan de
aanslag draaien.
Decoupeerzaagblad (10) tot aan de aanslag in de
zaagblad-snelspaninrichting (7) schuiven.
Het decoupeerzaagblad moet correct in de gleuf
van de steunrol liggen.
Klemhendel loslaten.
8 Gebruik
8.1 In- en uitschakelen
Voorkom dat uw elektrisch gereedschap
onopzettelijk in werking treedt. Schakel
uw elektrisch gereedschap uit, wanneer
de stekker uit de contactdoos genomen
wordt of wanneer de stroom
onderbroken is!
27
NEDERLANDS
04_STE100_7230_0208_NL 19.02.2008 15:56 Uhr Seite 27
Pagina: 27
STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus,
STE Partner Edition:
Inschakelen
Schuifschakelaar (4) naar voren schuiven.
1 Ingeschakeld
Uitschakelen
Op het achtergedeelte van de schuifschakelaar (4)
drukken. De schuifschakelaar (4) springt terug.
0 Uitgeschakeld
STEB 135, STEB 135 Plus:
Drukknop (3) indrukken.
Continu-inschakeling
Drukknop (3) tot aan de aanslag indrukken en
ingedrukt houden.
Vergrendeltoets (2) indrukken en ingedrukt
houden.
Drukknop (3), dan vergrendeltoets (2) loslaten.
Om te ontgrendelen de drukknop (3) tot aan de
aanslag indrukken en loslaten.
8.2 Splinterbeveiligingsplaatje inzetten
Splinterbeveiligingsplaatje (9) tot aan de aanslag
in de voet (11) zetten.
8.3 Aantal slagen instellen
Voor aanbevolen instelwaarden zie pagina 2.
8.4 Pendelbeweging van het zaagblad
instellen
Draaiknop (5) bedienen.
0 = pendelbeweging is uitgeschakeld
5 = maximale pendelbeweging
Voor aanbevolen instelwaarden zie pagina 2.
8.5 Zaagselafzuiging
Optimale afzuigresultaten krijgt u in verbinding
met de beschermkap (8).
Voor het afzuigen van het zaagsel een geschikte
stofzuiger aan het afzuigverbindingsstuk (12)
aansluiten.
Afzuigverbindingsstuk aanbrengen
Afzuigverbindingsstuk (12) er tot aan de aanslag
inschuiven.
Afzuigverbindingsstuk verwijderen
Afzuigverbindingsstuk (12) eruit trekken.
8.6 Zagen zonder zaagselafzuiging
Beschermkap (8) verwijderen.
Beschermbeugel (6) naar beneden klappen.
8.7 Zagen in de buurt van een wand
Beschermkap (8) en splinterbeveiligingsplaatje (9)
verwijderen.
Binnenzeskantschroef (15) in de voet (11) los-
draaien en voet in de voorste opnemer (16) zetten.
Binnenzeskantschroef (15) vastdraaien.
8.8 Schuin zagen
Beschermkap (8), splinterbeveiligingsplaatje (9)
en afzuigverbindingsstuk (12) verwijderen.
Binnenzeskantschroef (15) in de voet (11)
losmaken.
Voet (11) naar voren schuiven, omdraaien en naar
achteren in één van de inkepingen schuiven.
Binnenzeskantschroef (15) vastdraaien.
De op een gegeven ogenblik ingestelde hoek kan
afgelezen worden aan de hand van het getal op
de sokkel van de voet.
De hoekinstelling 15°, 30°, 45° is door inkepingen
vastgelegd.
Voor heel nauwkeurige schuine zaagsneden een
keer proefzagen en met de hoekmeter controleren.
11
15
11
15
16
28
NEDERLANDS
04_STE100_7230_0208_NL 19.02.2008 15:56 Uhr Seite 28
Pagina: 28
9 Tips en foefjes
Zagen van verschillende materialen
Bij het zagen van metalen het zaagblad insmeren
met een Metabo koelsmeerstift.
Bij het zagen van plexiglas de plaats waar
gezaagd wordt met water vochtig maken.
Plaatstaal met een dikte van minder dan 1 mm op
een houten ondergrond zagen.
Insteken
Bij dunne werkstukken (uitgezonderd metaal) kan
het decoupeerzaagblad in het werkstuk worden
gestoken, het is niet nodig van tevoren een gat te
boren. De decoupeerzaag daarbij met beide
handen geleiden.
Draaiknop (5) in stand “0” zetten.
Decoupeerzaag met de voorste kant van de voet
(11) op het werkstuk zetten. De lopende
decoupeerzaag goed vasthouden en langzaam
naar beneden geleiden.
Als het zaagblad zich vrijgezaagd heeft kan de
pendelbeweging bijgeschakeld worden. Bij dikkere
werkstukken moet eerst een gat geboord worden,
waar het zaagblad ingezet kan worden.
10 Onderhoud
Kans op verwonding door scherp
decoupeerzaagblad. Onderhoud alleen
bij stilstaand decoupeerzaagblad!
Decoupeerzaag uitschakelen en stekker
uit de contactdoos nemen!
Indien nodig de luchtafvoeropening achter de
steunrol van het zaagblad reinigen. Van tijd tot tijd
een druppeltje olie op de steunrol van het
zaagblad doen.
Koolborstels alleen door de producent of in een
erkende vakkundige werkplaats laten vervangen.
11 Toebehoren
Gebruik alleen origineel Metabo toebehoren.
Indien u toebehoren nodig heeft, kunt u contact
opnemen met uw dealer.
Deel uw dealer a.u.b. het juiste type van uw
elektrisch gereedschap mee.
Toebehoren (pagina 4):
A Decoupeerzaagblad
B De kunststof zool beschermt de
werkstukoppervlakken tegen krassen.
C Splinterbeveiligingsplaatje
D Rondzaag- en breedtegeleider
E Afzuigslang
F Geleidingsinrichting voor het gebruik van de
decoupeerzagen in combinatie met de
geleideplaat
G Geleideplaat 1500 mm
H Klembeugel
I Decoupeerzaagtafel (met klembeugel ter
bevestiging aan de werkbank)
Compleet toebehorenprogramma zie
www.metabo.com of hoofdcatalogus
11.1 Rondzaag- en breedtegeleider aanbrengen
Voor het zagen van cirkels van 100 mm Ø tot
360 mm Ø en voor zaagsneden evenwijdig met
een rand (max. 210 mm).
Rondzaaggeleider aanbrengen
Rondzaag- en breedtegeleider (17) in de gleuf van
de voet (11) leggen.
Maat (a) instellen.
Schroeven (18) aan de voorkant vastdraaien.
Schroeven (18) na gebruik van de rondzaag- en
breedtegeleider eruit draaien, omdat ze door de
vibratie van de decoupeerzaag kunnen losraken.
a
18
17
11
11
5
29
NEDERLANDS
04_STE100_7230_0208_NL 19.02.2008 15:56 Uhr Seite 29
Pagina: 29
Breedtegeleider aanbrengen
Breedtegeleider (17) in de gleuf van de voet (11)
leggen.
Maat (b) instellen.
Schroeven (18) aan de voorkant vastdraaien.
Schroeven (18) na gebruik van de rondzaag- en
breedtegeleider eruit draaien, omdat ze door de
vibratie van de decoupeerzaag kunnen losraken.
11.2 Schuin zagen met rondzaag- en
breedtegeleider
Beschermkap (8), splinterbeveiligingsplaatje (9)
en afzuigverbindingsstuk (12) verwijderen.
Binnenzeskantschroef (15) in de voet (11)
losmaken. Voet (11) naar voren schuiven,
omdraaien en voor schuine hoeken van 15° en
30° naar achteren in de inkepingen schuiven.
Voor schuine hoeken van 45° de
decoupeerzaag naar links zwenken.
De decoupeerzaag mag niet naar rechts
gezwenkt worden, omdat anders de
zaagblad-kleminrichting beschadigd
wordt.
Binnenzeskantschroef (15) vastdraaien.
12 Reparaties
Reparaties aan elektrische gereed-
schappen mogen uitsluitend door een
erkend vakman worden uitgevoerd!
Defecte Metabo gereedschappen kunnen naar de
adressen gestuurd worden die op de
onderdelenlijst vermeld staan.
Vermeld bij reparatie-zendingen het
geconstateerde defect.
13 Milieu
Metabo-verpakkingen zijn voor de volle 100%
recyclebaar.
Versleten elektrische gereedschappen en
toebehoren bevatten een grote hoeveelheid
waardevolle grond- en kunststoffen, die eveneens
gerecycled kunnen worden.
Deze gebruiksaanwijzing is gedrukt op chloorvrij
gebleekt papier.
Alleen voor EU-landen: Geef uw
elektrogereedschap nooit met het huisvuil
mee! Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake gebruikte elektrische
en elektronische apparaten en de vertaling
hiervan in de nationale wetgeving dienen oude
elektroapparaten gescheiden te worden
ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te
worden afgevoerd.
b
18
17
11
30
NEDERLANDS
04_STE100_7230_0208_NL 19.02.2008 15:56 Uhr Seite 30
Pagina: 30
31
14 Technische gegevens
STE 135
STE 100 Plus
STE 135 Plus STEB 135
STE Partner STEB 135 Plus
Edition
Materiaaldikte in mm:
- hout 110 135 135
- non-ferrometalen 25 35 35
- plaatstaal 8 10 10
Aantal slagen bij nullast min-1 1000 - 2800 1000 - 3000 1000 - 3000
Nominaal opgenomen vermogen in Watt 680 720 720
Afgegeven vermogen in Watt 400 450 450
Gewicht in kg 2,6 2,5 2,6
Het geluidsniveau van dit type machines,
volgens A-taxatie, bedraagt:
Geluidsdrukniveau LpA in dB (A) 89 89 89
Geluidsvermogensniveau LWA in dB (A) 100 100 100
Onzekerheid KpA, KWA in dB (A) 3 3 3
Totale trillingswaarde
(vectorsom van drie richtingen)
bepaald volgens EN 60745:
Trillingsemissiewaarde
(Metalen platen zagen)
ah, CM (m/s2
) 5 5 5
Onzekerheid (trilling)
Kh, CM (m/s2
) 1,5 1,5 1,5
Trillingsemissiewaarde
(Zagen in hout)
ah, CW (m/s2
) 13 13 9
Onzekerheid (trilling)
Kh, CW (m/s2
) 1,5 1,5 1,5
NEDERLANDS
04_STE100_7230_0208_NL 19.02.2008 15:56 Uhr Seite 31
Pagina: 31
Draag gehoorbeschermers
Het trillingsniveau dat in deze aanwijzingen wordt
aangegeven is gemeten in overeenstemming met
een volgens EN 60745 genormeerde
meetmethode en kan worden gebruikt om
elektrische gereedschappen met elkaar te
vergelijken. Het is ook geschikt voor een
voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau geldt voor de
belangrijkste toepassingen van het elektrisch
gereedschap. Wanneer het elektrisch gereed-
schap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, met afwijkend inzetgereedschap of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de
hele werkruimte aanmerkelijk worden verhoogd.
Voor een precieze beoordeling van de trillings-
belasting dienen ook de tijden in aanmerking te
worden genomen waarin het apparaat
uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet in
gebruik is. Hierdoor kan de trillingsbelasting voor
de hele werkruimte aanmerkelijk worden verlaagd.
Stel extra veiligheidsmaatregelen vast voor de
beveiliging van de gebruiker tegen het effect van
trillingen, zoals bijvoorbeeld: onderhoud van
elektrisch en inzetgereedschap, het warmhouden
van de handen en de organisatie van
arbeidsprocessen.
Veranderingen in de zin van technische
verbeteringen voorbehouden.
Meetwaarden berekend volgens EN 60745.
Tijdens het werken kan het geluidsniveau
85 dB (A) overschrijden.
32
NEDERLANDS
04_STE100_7230_0208_NL 19.02.2008 15:56 Uhr Seite 32

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo STEB 135.

Stel een vraag over de Metabo STEB 135

Heb je een vraag over de Metabo STEB 135 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo STEB 135. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo STEB 135 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.