Metabo STE 70 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo STE 70. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: STE 70
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Grieks, Hongaars, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 28
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
1 Conformiteitsverklaring
2 Toepassingen
3 Algemene veiligheidsvoorschriften
4 Speciale veiligheidsinstructies
5 Overzicht
6 Inbedrijfstelling
7 Gebruik
8 Tips en foefjes
9 Onderhoud
10 Toebehoren
10.1 Rondzaag- en breedtegeleider
aanbrengen
10.2 Schuin zagen met breedtegeleider
11 Reparaties
12 Milieu
13 Technische gegevens
1 Conformiteitsverklaring
Wij verklaren en wij stellen ons er alleen
aansprakelijk voor dat dit product voldoet aan
de op pagina 2 genoemde normen of
normatieve documenten.
2 Toepassingen
De decoupeerzaag is geschikt voor het zagen
van non-ferrometaal en plaatstaal, van hout en
op hout lijkende materialen, van kunststoffen
en dergelijke materialen.
Elke andere toepassing is niet geoorloofd.
Voor schade door onoordeelkundig gebruik is
alleen de gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften
en de bijgevoegde veiligheidsinstructies
moeten worden nageleefd.
3 Algemene
veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING – Lees de
gebruiksaanwijzing om het risico van
letsel tegen te gaan.
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen. Wanneer de veiligheidsvoor-
schriften en aanwijzingen niet in acht worden
genomen, kan dit een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op
toekomstig gebruik.
Lees vóór het in gebruik nemen van het
gereedschap de gebruiksaanwijzing en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies aandachtig en
volledig door. Bewaar zorgvuldig alle documenten
die bij de machine horen en geef de machine
alleen samen met deze documenten door.
4 Speciale
veiligheidsinstructies
Volg de passages in de tekst die van
dit symbool zijn voorzien. Deze
dienen voor uw eigen bescherming en
die van uw elektrisch gereedschap!
Houd het apparaat vast aan de geïsoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door
het contact met een spanningvoerende
geleider kunnen ook metalen
apparaatonderdelen onder spanning worden
gezet met een elektrische schok als mogelijk
gevolg.
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u ons heeft geschonken bij de aankoop van uw nieuw
elektrisch gereedschap van Metabo. Elektrisch gereedschap van Metabo wordt zorgvuldig getest
en moet beantwoorden aan de strenge kwaliteitsnormen en controles van Metabo. De levensduur
van elektrisch gereedschap hangt echter ook in hoge mate van u af. Wij verzoeken u aandacht te
schenken aan de informatie in deze gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documenten. Hoe
zorgvuldiger u omgaat met uw Metabo elektrisch gereedschap, des te langer zult u er plezier van
hebben.
29
04 Stichsäge (NL) 08.02.2008 10:21 Uhr Seite 29
Pagina: 29
Draag steeds een
veiligheidsbril,
gehoorbeschermers,
werkhandschoenen en stevig
schoeisel bij het werken met
uw elektrisch gereedschap!
Stoffen afkomstig van bepaalde materialen,
zoals loodhoudende verf, enkele houtsoorten,
mineralen en metaal, kunnen schadelijk zijn
voor de gezondheid. Het aanraken of
inademen van deze stoffen kan bij de
gebruiker of personen die zich in de nabijheid
bevinden leiden tot allergische reacties en/of
aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in
verbinding met additieven voor de
houtbehandeling (chromaat,
houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend
materiaal mag alleen worden bewerkt door
vaklui.
- Maak zo mogelijk gebruik van een
stofafzuiging.
- Om een hoge mate van stofafzuiging te
bereiken, kunt u samen met dit gereedschap
een geschikte Metabo-stofafzuiger gebruiken.
- Zorg voor een goede ventilatie van de
werkplaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker
met filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land
voor de te bewerken materialen van
toepassing zijn.
5 Overzicht
Zie pagina 3.
1 Vergrendeltoets voor het vergrendelen
van de drukknop (continue-inschakeling)
2 Drukknop
3 Stelwieltje voor het vooruit instellen en
traploos wijzigen van het aantal slagen
4 Zaagblad-kleminrichting
(alleen bij ST 50 Pendix, STE 65 en
STE 70)
5 Beschermbeugel
6 Decoupeerzaagblad
7 Splinterbeveiligingsplaatje
8 Beschermkap (niet ST 50 Pendix)
9 Zaagblad-snelspaninrichting
(alleen bij STE 75 Quick, STE 80 Quick)
10 Voet
a Opbergplaats voor zeskantsleutel
11 Draaiknop voor de instelling van de
pendelbeweging van het zaagblad
12 Kunststof zool (alleen STE 75 Quick,
STE 80 Quick)
13 Zeskantsleutel
6 Inbedrijfstelling
Vergelijk vóór de inbedrijfstelling of
de op het typeplaatje aangegeven
netspanning en frequentie overeenstem-
men met de gegevens van uw elektri-
citeitsnet.
Machine niet zonder zaagblad laten
lopen!
Vóór het verwisselen van het
zaagblad stekker uit de contactdoos
nemen.
Decoupeerzaagblad erin zetten
(bij ST 50 Pendix, STE 65 en STE 70)
+
Beschermkap (8) naar boven schuiven.
Binnenzeskantschroef (14) losdraaien.
Decoupeerzaagblad (6) tot aan de aanslag in
de zaagblad-kleminrichting (4) schuiven. Het
decoupeerzaagblad moet correct in de gleuf
van de steunrol (15) liggen.
Binnenzeskantschroef (14) vastdraaien.
4
14
15
6
NEDERLANDS
30
04 Stichsäge (NL) 08.02.2008 10:21 Uhr Seite 30
Pagina: 30
Decoupeerzaagblad erin zetten
(bij STE 75 Quick, STE 80 Quick)
Klemhendel (16) van de zaagblad-
snelspaninrichting (9) tot aan de aanslag
draaien. Decoupeerzaagblad (6) tot aan de
aanslag in de zaagblad-snelspaninrichting (9)
schuiven. Het decoupeerzaagblad moet correct
in de gleuf van de steunrol (15) liggen.
Klemhendel (16) loslaten.
7 Gebruik
Splinterbeveiligingsplaatje erin zetten
Splinterbeveiligingsplaatje (7) tot aan de
aanslag in de kunststof zool (12) of in de voet
(10) zetten.
Zagen in de buurt van een wand
Beschermkap (8) en splinterbeveiliginsplaatje
(7) verwijderen.
Binnenzeskantschroef (17) in de voet (10)
losdraaien en voet in de voorste opnemer (18)
zetten.
Binnenzeskantschroef (17) vastdraaien.
Zaagselafzuiging
M+P-14A-
Optimale afzuigresultaten krijgt u in verbinding
met de beschermkap (8) (voor ST 50 Pendix
is de beschermkap desgewenst als toebehoren
verkrijgbaar).
Voor het afzuigen van het zaagsel een
geschikte stofzuiger aan het
afzuigverbindingsstuk aansluiten.
Zagen zonder zaagselafzuiging
Beschermkap (8) eraf halen.
Beschermbeugel (5) naar beneden klappen.
8
10
17
18
7
12
7
10
16
9
15
6
31
NEDERLANDS
04 Stichsäge (NL) 08.02.2008 10:21 Uhr Seite 31
Pagina: 31
Aantal slagen instellen
Voor aanbevolen instelwaarden zie pagina 2.
Pendelbeweging van het zaagblad instellen
Draaiknop (11) bedienen.
0 = pendelbeweging is uitgeschakeld
3 = maximale pendelbeweging
Voor aanbevolen instelwaarden zie pagina 2.
Continue-inschakeling
Drukknop (2) tot aan de aanslag indrukken en
ingedrukt houden.
Vergrendeltoets (1) indrukken en ingedrukt
houden.
Drukknop (2), dan vergrendeltoets (1) loslaten.
Om te ontgrendelen de drukknop (2) tot aan de
aanslag indrukken en loslaten.
Schuin zagen
Beschermkap (8), splinterbeveiligingsplaatje
(7) en afzuigslang (E) verwijderen.
Binnenzeskantschroef (17) in de voet (10)
losmaken.
Voet (10) naar voren schuiven, omdraaien en
naar achteren of naar voren in één van de
inkepingen schuiven.
Binnenzeskantschroef (17) vastdraaien.
De op een gegeven ogenblik ingestelde hoek
kan afgelezen worden aan de hand van het
getal op de sokkel van de voet.
De hoekinstelling 15°, 30°, 45° is door
inkepingen vastgelegd.
Bij heel nauwkeurige schuine zaagsneden een
keer proefzagen en met de hoekmeter
controleren.
8 Tips en foefjes
Zagen van verschillende materialen
Bij het zagen van metalen het zaagblad
insmeren met een Metabo koelsmeerstift.
Bij het zagen van plexiglas de plaats waar
gezaagd wordt met water vochtig maken.
Plaatstaal met een dikte van minder dan 1 mm
op een houten ondergrond zagen.
Insteken
Bij dunne werkstukken kan men met het
decoupeerzaagblad in het werkstuk steken,
zonder tevoren een gat te boren.
Draaiknop (11) in stand “0” zetten.
Decoupeerzaag met de voorste kant van de
voet (10) op het werkstuk zetten.
10
11
3
2
1
0
3
2
1
0
0°
15°
30°
45°
0°
15°
30°
45°
10
17
0°
15°
30°
45°
M+P-14A-0179
1
2
32
NEDERLANDS
04 Stichsäge (NL) 08.02.2008 10:21 Uhr Seite 32
Pagina: 32
De lopende decoupeerzaag goed vasthouden
en langzaam naar beneden geleiden.
Als het zaagblad zich vrijgezaagd heeft kan de
pendelbeweging bijgeschakeld worden.
Bij dikkere werkstukken moet eerst een gat
geboord worden, waar het zaagblad ingezet
kan worden.
9 Onderhoud
Kans op verwonding door scherp
decoupeerzaagblad. Onderhoud
alleen bij stilstaand decoupeerzaagblad!
Decoupeerzaag uitschakelen en stekker uit
de contactdoos nemen!
Indien nodig de luchtafvoeropening achter de
steunrol van het zaagblad reinigen. Van tijd tot
tijd een druppeltje olie op de steunrol van het
zaagblad doen.
Koolborstels alleen door de producent of in een
erkende vakkundige werkplaats laten
vervangen.
10 Toebehoren
Gebruik alleen origineel Metabo toebehoren.
Indien u toebehoren nodig heeft, kunt u contact
opnemen met uw dealer.
Deel uw dealer a.u.b. het juiste type van uw
elektrisch gereedschap mee.
Toebehoren (pagina 4):
A Decoupeerzaagblad
B Kunststof zool om onder de voet van de
decoupeerzaag aan te brengen.
De kunststof zool beschermt de
werkstukoppervlakken tegen krassen.
C Splinterbeveiligingsplaatje
D Rondzaag- en breedtegeleider
E Afzuigslang 35 mm ø
F Geleidingsinrichting voor het gebruik van
de decoupeerzagen in combinatie met de
geleideplaat
G Geleideplaat 1500 mm
H Klembeugel
I Decoupeerzaagtafel 255 x 183 mm met
klembeugel ter bevestiging aan de
werkbank
10.1 Rondzaag- en breedtegeleider
aanbrengen
Voor het zagen van cirkels van 100 mm ø tot
360 mm ø en voor zaagsneden evenwijdig met
een rand (max. 210 mm).
Klemelementen aanbrengen
-
Klemelementen (19) met de opening naar
voren en de boring met schroefdraad naar
boven op de voet (10) leggen en vanaf de
onderkant de schroeven (20) erin draaien.
Let erop dat u de klemelementen van
de rondzaag- en breedtegeleider na
gebruik weer verwijdert, omdat anders de
zaagbladkleminrichting bij het schuin zagen
beschadigd zou kunnen worden.
Rondzaaggeleider aanbrengen
Rondzaag- en breedtegeleider (21) in de
klemelementen (19) van de voet (10) schuiven.
Maat (a) instellen, schroeven (20) vastdraaien.
21 c
10
a
19
20
20
19
33
NEDERLANDS
04 Stichsäge (NL) 08.02.2008 10:21 Uhr Seite 33
Pagina: 33
Breedtegeleider aanbrengen
M+P-14A-
Schroeven (20) losmaken, rondzaag- en
breedtegeleider (21) in de klemelementen (19)
van de voet (10) schuiven, maat (b) instellen,
schroeven (20) vastdraaien. Doorn (c)
verwijderen.
10.2 Schuin zagen met breedtegeleider
Beschermkap (8), splinterbeveiligingsplaatje
(7) en afzuigslang (E) verwijderen.
Binnenzeskantschroef (17) in de voet (10)
losmaken. Voet (10) naar voren schuiven,
omdraaien en voor schuine hoeken van 15° en
30° naar achteren in de inkepingen schuiven.
Voor schuine hoeken van 45° de
decoupeerzaag naar links zwenken en de voet
(10) naar voren in de achterste inkeping
schuiven. Voor schuine hoeken van 45° mag
de decoupeerzaag niet naar rechts gezwenkt
worden, omdat anders de zaagblad-
kleminrichting beschadigd wordt.
Binnenzeskantschroef (17) vastdraaien.
Na gebruik de klemelementen
verwijderen!
11 Reparaties
Reparaties aan elektrische
gereedschappen mogen uitsluitend
door een erkend vakman worden
uitgevoerd!
Defecte Metabo gereedschappen kunnen naar
de adressen gestuurd worden die op de
onderdelenlijst vermeld staan.
Vermeld bij reparatie-zendingen het
geconstateerde defect.
12 Milieu
Metabo-verpakkingen zijn voor de volle 100%
recyclebaar.
Versleten elektrische gereedschappen en
toebehoren bevatten een grote hoeveelheid
waardevolle grond- en kunststoffen, die
eveneens gerecycled kunnen worden.
Deze gebruiksaanwijzing is gedrukt op
chloorvrij gebleekt papier.
Alleen voor EU-landen: Geef uw
elektrogereedschap nooit met het
huisvuil mee! Volgens de Europese
richtlijn 2002/96/EG inzake gebruikte
elektrische en elektronische apparaten en de
vertaling hiervan in de nationale wetgeving
dienen oude elektroapparaten gescheiden te
worden ingezameld en op milieuvriendelijke
wijze te worden afgevoerd.
21
10
b
19
20
34
NEDERLANDS
04 Stichsäge (NL) 08.02.2008 10:21 Uhr Seite 34
Pagina: 34
35
NEDERLANDS
13 Technische gegevens
ST 50 STE 65 STE 70 STE 75 STE 80
Pendix Quick Quick
Maximale materiaaldikte in mm (in):
- hout 50 (2") 65 (2 5/8") 70 (2 3/4") 75 (3") 80 (3 3/16")
- non-ferrometalen 10 (3/8") 20 (3/4") 20 (3/4") 25 (1") 25 (1")
- plaatstaal 3 (1/8") 6 (1/4") 6 (1/4") 8 (5/16") 8 (5/16")
Aantal slagen bij nullast min-1 3000 1000-3000* 1000-3000* 1000-3000* 1000-3000*
Nominaal opgenomen vermogen
in Wattt 400 550 570 600 610
Afgegeven vermogen in Watt 240 340 340 360 360
Gewicht in kg (lbs) 2,2 (4,9) 2,2 (4,9) 2,2 (4,9) 2,3 (5,1) 2,3 (5,1)
Het geluidsniveau van dit type
machines, volgens A-taxatie,
bedraagt:
Geluidsdrukniveau
LpA in dB (A) 86 89 88 89 88
Geluidsvermogensniveau
LWA in dB (A) 97 100 99 100 99
Onzekerheid
KpA, KWA in dB (A) 3 3 3 3 3
Totale trillingswaarde
(vectorsom van drie richtingen)
bepaald volgens EN 60745:
Trillingsemissiewaarde
(Metalen platen zagen)
ah, CM (m/s2
) 5 5 5 5 12
Onzekerheid (trilling)
Kh, CM (m/s2
) 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
Trillingsemissiewaarde
(Zagen in hout)
ah, CW (m/s2
) 7 10 10 11 5
Onzekerheid (trilling)
Kh, CW (m/s2
) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
04 Stichsäge (NL) 08.02.2008 10:21 Uhr Seite 35
Pagina: 35
Draag gehoorbeschermers
Het trillingsniveau dat in deze aanwijzingen
wordt aangegeven is gemeten in
overeenstemming met een volgens EN 60745
genormeerde meetmethode en kan worden
gebruikt om elektrische gereedschappen met
elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor
een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau geldt voor de
belangrijkste toepassingen van het elektrisch
gereedschap. Wanneer het elektrisch
gereedschap echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, met afwijkend
inzetgereedschap of onvoldoende onderhoud,
kan het trillingsniveau afwijken. Hierdoor kan
de trillingsbelasting voor de hele werkruimte
aanmerkelijk worden verhoogd.
Voor een precieze beoordeling van de
trillingsbelasting dienen ook de tijden in
aanmerking te worden genomen waarin het
apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt,
maar niet in gebruik is. Hierdoor kan de
trillingsbelasting voor de hele werkruimte
aanmerkelijk worden verlaagd.
Stel extra veiligheidsmaatregelen vast voor de
beveiliging van de gebruiker tegen het effect
van trillingen, zoals bijvoorbeeld: onderhoud
van elektrisch en inzetgereedschap, het
warmhouden van de handen en de organisatie
van arbeidsprocessen.
*Energiedichte hoogfrequente storingen
kunnen schommelingen in het toerental van
maximaal 20% veroorzaken. Deze verdwijnen
echter, zodra de storing minder wordt.
Veranderingen in de zin van technische
verbeteringen voorbehouden.
Meetgegevens volgens norm EN 60745.
De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de telkens
geldige norm).
36
NEDERLANDS
04 Stichsäge (NL) 08.02.2008 10:21 Uhr Seite 36

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo STE 70.

Stel een vraag over de Metabo STE 70

Heb je een vraag over de Metabo STE 70 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo STE 70. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo STE 70 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.