Metabo SBE 550 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo SBE 550. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: SBE 550
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 19
20
NEDERLANDS
NL
1 Conformiteitsverklaring
2 Gebruik volgens de voorschriften
3 Algemene veiligheidsvoorschriften
4 Speciale veiligheidsvoorschriften
5 Overzicht
6 Inbedrijfstelling
6.1 Montage van de extra handgreep
(SBE 561, SBE 550, SBE 521,
SB 561)
7 Gebruik
7.1 Instellen van de boordiepteaanslag
(SBE 561, SBE 550, SBE 521,
SB 561)
7.2 In-/uitschakelen
7.3 Toerental vooraf instellen (SBE 561,
SBE 550, SBE 521, BE 561)
7.4 Omschakelen boren/slagboren
(SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561)
7.5 Draairichting kiezen (SBE 561, SBE
550, SBE 521, BE 561)
7.6 Gereedschapwissel snelspan-boor-
houder Futuro Plus (3)
7.7 Gereedschapwissel tandkrans-boor-
houder (2)
7.8 Boorhouder afnemen
8 Handige tips
9 Onderhoud
10 Toebehoren
11 Reparatie
12 Milieubescherming
13 Technische gegevens
Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding, dat dit product voldoet aan de op pagina 2
genoemde normen en richtlijnen.
SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561:
De machine is geschikt voor het boren zonder slag
in metaal, hout, kunststof en gelijksoortig mate-
riaal, en voor het slagboren in beton, steen en
dergelijke.
BE 561, B 561:
De machine is geschikt voor het boren zonder slag
in metaal, hout, kunststof en gelijksoortig mate-
riaal.
SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561:
De machine is geschikt om te schroeven en
schroefdraad te tappen.
Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsinstructies dienen te
worden nageleefd.
WAARSCHUWING – Lees ter
vermindering van het risico van letsel
de handleiding.
WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in
acht genomen, dan kan dit een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.
Lees vóór het in gebruik nemen de bij de machine
behorende veiligheidsinstructies en de gebruiks-
aanwijzing aandachtig en volledig door. Bewaar
zorgvuldig alle documenten die bij de machine
horen en geef de machine alleen samen met deze
documenten door.
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u ons heeft geschonken bij de aankoop van uw nieuw elektrisch
gereedschap van Metabo. Elektrisch gereedschap van Metabo wordt zorgvuldig getest en moet beant-
woorden aan de strenge kwaliteitsnormen en controles van Metabo. De levensduur van elektrisch gereed-
schap hangt echter in hoge mate van u af. Wij verzoeken u aandacht te schenken aan de informatie in
deze gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documenten. Hoe zorgvuldiger u het elektrisch gereedschap
van Metabo behandelt, des te langer zal het betrouwbaar blijven functioneren.
Inhoud
1 Conformiteitsverklaring
2 Gebruik volgens de
voorschriften
3 Algemene
veiligheidsvoorschriften
17026861_0108 SBE_521.book Seite 20 Dienstag, 29. Januar 2008 11:05 11
Pagina: 20
NEDERLANDS
21
NL
Let voor uw veiligheid en die van de
machine op de met dit symbool
aangegeven passages!
Draag oorbeschermers bij het gebruik van
slagboormachines. Lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.
Gebruik de extra handgreep die bij de levering
van het apparaat inbegrepen is. Verlies van
controle kan tot letsel leiden.
Houd het apparaat alleen vast aan de geïsole-
erde greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen of het eigen nets-
noer kan raken. Door het contact met een
spanningvoerende geleider kunnen ook metalen
apparaatonderdelen onder spanning worden
gezet met een elektrische schok als mogelijk
gevolg.
Stekker uit het stopcontact trekken, voordat
enige instelling of onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd worden.
Let op gas-, stroom- en waterleidingen!
Voorkom dat de machine onbedoeld wordt
gestart: schakel de machine altijd uit wanneer de
stekker uit het stopcontact wordt getrokken of
wanneer er een stroomonderbreking optreedt.
Neem de draaiende onderdelen van de machine
niet vast!
Verwijder spanen en dergelijke uitsluitend bij
uitgeschakelde en stilstaande machine.
Let op bij schroeven in hard materiaal (het
inschroeven van schroeven met metrisch of inch
schroefdraad in staal)! De schroefkop kan
afbreken of er kunnen hoge terugdraaimomenten
optreden.
Blijft het gereedschap klemmen of haken, dan
ontstaan er grote krachten. De machine altijd goed
vasthouden, een veilige houding aannemen en
geconcentreerd werken.
Kleine werkstukken bevestigen. Bijv. in een
bankschroef spannen.
Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de gezond-
heid. Het aanraken of inademen van deze stoffen
kan bij de gebruiker of personen die zich in de
nabijheid bevinden leiden tot allergische reacties
en/of aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in verbin-
ding met additieven voor de houtbehandeling
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen worden
bewerkt door vaklui.
- Maak zo mogelijk gebruik van stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de
werkplaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker met
filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land voor
de te bewerken materialen van toepassing zijn.
Zie pagina 3 (uitklappen a.u.b.).
1 Boorhoudersleutel
(voor tandkrans-boorhouder) *
2 Tandkrans-boorhouder *
3 Snelspan-boorhouder Futuro Plus *
4 Boordiepteaanslag *
5 Extra handgreep *
6 Draairichtingschakelaar *
7 Schakelschuiver boren/slagboren *
8 Vergrendelknop (continue inschakeling)
9 Drukschakelaar
10 Stelknop voor de voorinstelling toerental *
* afhankelijk van de uitvoering / het model
Controleer voordat de machine in gebruik
wordt genomen of de op het typeplaatje
aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning.
SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561:
Om een goede bevestiging van de boor-
houder te garanderen: Na de eerste keer boren
(rechtsloop) de borgschroef in de boorhouder
stevig vastzetten met een schroevendraaier. Let
op: Linkse schroefdraad! (Zie hoofdstuk 7.8)
6.1 Montage van de extra handgreep
(SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561)
Om veiligheidsredenen altijd de meeg-
eleverde extra handgreep gebruiken.
Klemring openen door de extra handgreep (5) naar
links te draaien. De extra handgreep op de span-
hals van de machine schuiven. Boordiepteaanslag
(4) inschuiven. De extra handgreep afhankelijk van
de toepassing krachtig in de gewenste hoek
vastdraaien.
4 Speciale
veiligheidsvoorschriften
5 Overzicht
6 Inbedrijfstelling
17026861_0108 SBE_521.book Seite 21 Dienstag, 29. Januar 2008 11:05 11
Pagina: 21
22
NEDERLANDS
NL
7.1 Instellen van de boordiepteaanslag
(SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561)
Extra handgreep (5) losdraaien. Stel de boordiep-
teaanslag (4) in op de gewenste boordiepte en
draai de extra handgreep weer vast.
7.2 In-/uitschakelen
Druk de drukschakelaar (9) in, alvorens de
machine in te schakelen.
SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Het
toerental kan met de drukschakelaar worden
veranderd.
Bij continu gebruik kan de drukschakelaar met de
vastzetknop (8) vastgezet worden. Voor het
uitschakelen de drukschakelaar opnieuw
indrukken.
Bij continue inschakeling loopt de
machine verder wanneer hij uit de hand
wordt getrokken. Daarom de machine altijd
met beide handen aan de hiervoor bestemde
handgrepen vasthouden, ervoor zorgen dat u
stevig staat en geconcentreerd werken.
7.3 Toerental vooraf instellen
(SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561)
Bij de stelknop (10) het maximale toerental vooraf
instellen. Aanbevolen toerentallen voor het boren,
zie pag. 4.
7.4 Omschakelen boren/slagboren
(SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561)
De gewenste functie selecteren door de schakel-
schuiver (7) te verschuiven.
Boren
Slagboren
Bij het slagboren met een hoog toerental werken.
Slagboren en boren alleen bij rechtsloop.
7.5 Draairichting kiezen
(SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561)
Draairichtingschakelaar (6) alleen
gebruiken wanneer de motor stilstaat.
Draairichting kiezen
R = Rechtsloop
L = Linksloop
De boorhouder moet stevig op de spil
geschroefd zijn en de borgschroef in
de boorhouder dient goed met een schroeven-
draaier te zijn vastgezet. (Let op, linkse
schroefdraad!)
Anders zou hij in linksloop (bijv. bij het
schroeven) los kunnen raken.
7.6 Gereedschapwissel
Snelspan-boorhouder Futuro Plus (3)
Machines met de aanduiding SB...:
Zie afbeeldingen, pag. 3.
Gereedschap inbrengen. Borgring (a) vasthouden
en met de andere hand de huls (b) in de richting
"GRIP, ZU" draaien totdat er geen merkbare
mechanische weerstand meer is.
Let op! Gereedschap is nu nog niet gespannen!
Met kracht verder draaien (hierbij moet een "klik"
hoorbaar zijn), tot verder draaien niet meer
mogelijk is - pas dan is het gereedschap veilig
gespannen.
Bij een zachte gereedschapschacht moet even-
tueel na een korte boortijd worden nagespannen.
Boorhouder openen:
Borgring (a) vasthouden en met de andere hand de
huls (b) in de richting "AUF, RELEASE" draaien.
Aanwijzing: Het ratelen dat na het openen van de
boorhouder eventueel hoorbaar is (afhankelijk van
de functie) wordt uitgeschakeld door de huls in de
tegengestelde richting te draaien.
Bij een zeer vast gesloten boorhouder: De
stekker uit het stopcontact halen. De boorhouder
met een steeksleutel aan de boorhouderkop vast-
houden en de huls (b) met kracht in de richting
"AUF, RELEASE" draaien.
Machines met de aanduiding B...:
Zie afbeeldingen, pag. 3.
Gereedschap inbrengen. Borgring (a) vasthouden
en met de andere hand de huls (b) in de richting
"GRIP, ZU" draaien tot verder draaien niet meer
mogelijk is.
Bij een zachte gereedschapschacht moet even-
tueel na een korte boortijd worden nagespannen.
Boorhouder openen:
Borgring (a) vasthouden en met de andere hand de
huls (b) in de richting "AUF, RELEASE" draaien.
Bij een zeer vast gesloten boorhouder: De
stekker uit het stopcontact halen. De boorhouder
met een steeksleutel aan de boorhouderkop vast-
houden en de huls (b) met kracht in de richting
"AUF, RELEASE" draaien.
7 Gebruik
17026861_0108 SBE_521.book Seite 22 Dienstag, 29. Januar 2008 11:05 11
Pagina: 22
NEDERLANDS
23
NL
7.7 Gereedschapwissel
tandkrans-boorhouder (2)
Zie afbeeldingen, pag. 3.
Gereedschap inspannen:
Gereedschap inbrengen en met de boorhouders-
leutel (1) gelijkmatig in alle 3 boorgaten vast-
spannen.
Gereedschap uitnemen:
Tandkrans-boorhouder (2) met de boorhouders-
leutel (1) openen en gereedschap uitnemen.
7.8 Boorhouder afnemen
Snelspan-boorhouder Futuro Plus
Borgschroef uitdraaien - indien voorhanden. Let
op: Linkse schroefdraad!
Boorspil met een steeksleutel vasthouden. Boor-
houder losdraaien door een lichte klap met een
rubberhamer op de ingestoken boorhoudersleutel
en afschroeven.
Tandkransboorhouder
Borgschroef uitdraaien - indien voorhanden. Let
op: Linkse schroefdraad!
Boorspil met een steeksleutel vasthouden. Boor-
houder loszetten door een lichte klap met een
rubberhamer op de ingestoken boorhoudersleutel,
en afschroeven.
Als diep geboord moet worden de boor af en toe
uit het gat trekken, om het boormeel of spanen te
verwijderen.
SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Om te
schroeven kan de boorhouder afgeschroefd
worden. Schroef-bit direct in de binnenzeskant
van de spil plaatsen.
Bij gebruik van een bit-spanbus (als toebehoren:
bestelnr. 6.31281) wordt de schroef-bit vastge-
houden.
Snelspanboorkop reinigen:
Na langer gebruik de boorhouder met de opening
loodrecht naar beneden houden en meerdere
keren helemaal openen en sluiten. Het verzamelde
stof valt uit de opening. Het wordt aanbevolen de
klembekken en de klembekopeningen regelmatig
met reinigingsspray te behandelen.
f
Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.
Als u toebehoren wilt aanschaffen, doet u dat dan
bij uw leverancier.
Geef het type van uw machine door aan uw
leverancier om de juiste accessoires te krijgen.
Zie bladzijde 4.
A Hoekboor- en schroefvoorzetstuk
B Buiggolf
C Boorstandaard
D Machinebankschroef
E Staaldraad-penseelborstel
F Staaldraad-komborstel
8 Handige tips
9 Onderhoud
10 Toebehoren
17026861_0108 SBE_521.book Seite 23 Dienstag, 29. Januar 2008 11:05 11
Pagina: 23
24
NEDERLANDS
NL
G Staaldraad-ronde borstel
H Bit-spanbus
Compleet toebehorenprogramma zie
www.metabo.com of hoofdcatalogus.
Reparaties aan elektrische gereedschappen
mogen uitsluitend door een erkende vakman
worden uitgevoerd!
Defecte Metabo gereedschappen kunnen naar de
op de onderdelenlijst vermelde adressen worden
gestuurd.
Geef bij inzending voor reparatie een omschrijving
van het vastgestelde defect.
Metabo verpakkingen zijn 100% recycleerbaar.
Afgedankte elektronische machines en acces-
soires bevatten grote hoeveelheden waardevolle
grond- en kunststoffen die eveneens gerecycleerd
kunnen worden.
Deze gebruiksaanwijzing is op chloorvrij, gebleekt
papier gedrukt.
Alleen voor EU-landen: Geef uw
elektrogereedschap nooit met het huisvuil
mee! Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake gebruikte elektrische
en elektronische apparaten en de vertaling hiervan
in de nationale wetgeving dienen oude
elektroapparaten gescheiden te worden
ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te
worden afgevoerd.
Toelichting bij de gegevens van pagina 2.
Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.
P1 = nominaal vermogen
P2 = afgegeven vermogen
n0 = nullasttoerental
n1 = toerental bij nominale last
ø max = maximale boordiameter
s max = maximale slagfrequentie
G = boorspildraad
H = boorspil met binnenzeskant
m = gewicht zonder netsnoer
D = spanhalsdiameter
Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
ah, ID = trillingsemissiewaarde
(slagboren in beton)
ah, D = trillingsemissiewaarde
(boren in metaal)
Kh,ID,Kh,D= onzekerheid (trilling)
Het trillingsniveau dat in deze aanwijzingen wordt
aangegeven is gemeten in overeenstemming met
een volgens EN 60745 genormeerde meetme-
thode en kan worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is
ook geschikt voor een voorlopige inschatting van
de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau geldt voor de
belangrijkste toepassingen van het elektrisch
gereedschap. Wanneer het elektrisch gereed-
schap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, met afwijkend inzetgereedschap of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de
hele werkruimte aanmerkelijk worden verhoogd.
Voor een precieze beoordeling van de trillings-
belasting dienen ook de tijden in aanmerking te
worden genomen waarin het apparaat uitgescha-
keld is of weliswaar loopt, maar niet in gebruik is.
Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de hele
werkruimte aanmerkelijk worden verlaagd.
Stel extra veiligheidsmaatregelen vast voor de
beveiliging van de gebruiker tegen het effect van
trillingen, zoals bijvoorbeeld: onderhoud van
elektrisch en inzetgereedschap, het warmhouden
van de handen en de organisatie van arbeids-
processen.
Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:
LpA = geluidsdrukniveau
LWA = geluidsvermogensniveau
KpA, KWA = onzekerheid (geluidsniveau)
Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
85 dB(A) overschrijden.
Draag oorbeschermers!
Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
De vermelde technische gegevens zijn tolerantie-
waarden (overeenkomstig de toepasselijke norm).
11 Reparatie
12 Milieubescherming
13 Technische gegevens
17026861_0108 SBE_521.book Seite 24 Dienstag, 29. Januar 2008 11:05 11

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo SBE 550.

Stel een vraag over de Metabo SBE 550

Heb je een vraag over de Metabo SBE 550 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo SBE 550. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo SBE 550 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.