Metabo SB 18 LT handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo SB 18 LT. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: SB 18 LT
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Indonesisch, Deens, Russisch, Noors, Fins, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 16
NEDERLANDS nl
17
Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding, dat dit product voldoet aan de genoemde
normen en richtlijnen. Afb. M
De boor- en klopboormachines zijn geschikt voor
het boren zonder slag in metaal, hout, kunststof en
soortgelijke materialen, en voor het schroeven en
draadboren
De klopboormachines zijn bovendien geschikt voor
het klopboren in metselwerk, baksteen en steen.
Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.
Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!
WAARSCHUWING – Lees de gebruiksaan-
wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.
WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in acht
genomen, dan kan dit een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.
Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.
Draag oorbeschermers bij het gebruik van
slagboormachines (machines met de aandui-
ding SB...). Lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
Houd het apparaat vast aan de geïsoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door het
contact met een spanningvoerende geleider
kunnen ook metalen apparaatonderdelen onder
spanning komen te staan, met een elektrische
schok als mogelijk gevolg.
Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.
Accupacks tegen vocht beschermen!
Accupacks niet aan vuur blootstellen!
Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!
Accupacks niet openen!
Contacten van de accupacks niet aanraken of kort-
sluiten!
Uit defecte Li-ion-accupacks kan een licht
zure, brandbare vloeistof lopen!
Wanneer er accuvloeistof naar buiten loopt
en met de huid in aanraking komt, deze
onmiddellijk afspoelen met overvloedig
water. Wanneer er accuvloeistof in uw ogen komt,
dient u ze uit te spoelen met schoon water en u
onmiddellijk onder behandeling van een arts te
stellen!
Haal het accupack uit de machine voordat instel-,
ombouw-, onderhouds- of reinigingswerkzaam-
heden uitgevoerd worden.
Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken
van het accupack uitgeschakeld is.
Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het aanraken of inademen van deze
stoffen kan bij de gebruiker of personen die zich in
de nabijheid bevinden leiden tot allergische reacties
en/of aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in
verbinding met additieven voor de houtbehandeling
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen worden
bewerkt door gespecialiseerd personeel.
- Maak zo mogelijk gebruik van een stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker van
filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land voor
de te bewerken materialen van toepassing zijn.
Het werkstuk beveiligen tegen wegglijden, bijv. met
behulp van spaninrichtingen.
LED-werklampje (11): LED-straling niet direct met
optische instrumenten bekijken.
De afbeeldingen vindt u aan het begin van de
gebruiksaanwijzing.
Verklaring symbolen:
Bewegingsrichting
Langzaam
Snel
Eerste versnelling
Tweede versnelling
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
1. Conformiteitsverklaring
2. Gebruik volgens de
voorschriften
3. Algemene
veiligheidsvoorschriften
4. Speciale
veiligheidsvoorschriften
5. Afbeeldingen
Pagina: 17
NEDERLANDS
nl
18
Schroeven
Boren
Zonder draaimomentbegrenzing
Slagboren
Draaimoment
Afb. A
1 Snelspan-boorhouder
2 Huls (koppel, boren, klopboren)*
3 Schakelaar (1e/2e versnelling)
4 Draairichtingsschakelaar (instelling van de
draairichting, transportbeveiliging) - aan beide
kanten van de machine
5 Bit-opslag *
6 Riemhaak *
7 Toets voor ontgrendeling van het accupack
8 Toets voor de indicatie van de capaciteit
9 Capaciteits- en signaalindicatie
10 Accupack
11 LED-lampje
12 Drukschakelaar
*afhankelijk van de uitvoering
7.1 Accupack, capaciteits- en signaalindica-
tie Afb. B
Het accupack voor gebruik opladen.
Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.
De optimale opslagtemperatuur ligt tussen 10°C en
30°C.
7.2 Accupack uitnemen, inbrengen
Afb. C
7.3 Draairichting, transportbeveiliging
(inschakelblokkering) instellen
Afb. D
7.4 Versnellingsstand kiezen Afb. E
Schakelaar (3) alleen gebruiken wanneer de
motor stilstaat!
7.5 Draaimomentbegrenzing instellen,
boren, slagboren Afb. F
7.6 In-/uitschakelen, toerental instellen
Afb. A
Inschakelen, toerental: drukschakelaar (12)
indrukken. Het toerental kan met de drukscha-
kelaar worden veranderd.
Uitschakelen: drukschakelaar (12) loslaten.
Opmerking: Het geluid dat bij het uitschakelen
van de machine optreedt, is afhankelijk van de
constructie (snelstop) en heeft geen invloed op
het functioneren en de levensduur van de
machine.
7.7 Snelspan-boorhouder Afb. G
Bij een zachte gereedschapschacht moet even-
tueel na een korte boortijd worden nagespannen.
Aanwijzing voor machines met aanduiding SB...:
1. Het geratel dat eventueel hoorbaar is bij het
openen van de boorhouder (afhankelijk van het
gebruik), wordt verholpen door de huls in tegen-
gestelde richting te draaien.
2. Inzetgereedschap spannen:
Huls in richting "GRIP, ZU" draaien, tot de merk-
bare mechanische weerstand overwonnen is.
Let op! Het gereedschap is nu nog niet
gespannen! Met kracht verder draaien (hierbij
moet een "klik" hoorbaar zijn ), tot verder
draaien niet meer mogelijk is - pas dan is het
gereedschap veilig gespannen.
Reinigen: De machine af en toe verticaal naar
beneden houden en de huls volledig in de
richting „GRIP, ZU“ draaien en vervolgens
volledig in de richting „AUF, RELEASE“
draaien. Het verzamelde stof valt uit de
snelspan-boorhouder.
7.8 Boorhouder afschroeven Afb. H
Het vastschroeven gebeurt in omgekeerde volg-
orde.
7.9 Boorhouder met snelwisselsysteem
Quick (bij BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT
Quick) Afb. I
Afnemen: Vergrendelingsring naar voren
schuiven (a) en de boorhouder er naar voren
aftrekken (b).
Aanbrengen: Vergrendelingsring naar voren
schuiven en de boorhouder tot aan de aanslag op
de boorspil schuiven.
7.10 Riemhaak (afhankelijk van uitvoering) /
bit-opslag aanbrengen (afhankelijk van
uitvoering) Afb. J
Riemhaak (6), zoals weergegeven, links
aanbrengen.
Bit-opslag (5), zoals weergegeven, rechts
aanbrengen.
8.1 Multifunctioneel bewakingsysteem van de
machine
Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft
de elektronica de zelfbeveiligingsmodus
geactiveerd. Er klinkt een waarschuwingssignaal
(continu piepsignaal). Dit gaat na max. 30
seconden of na het loslaten van de drukschakelaar
(12) uit.
Ondanks deze beveiligingsfunctie kan bij
bepaalde toepassingen overbelasting en als
gevolg daarvan beschadiging van de machine
optreden.
6. Overzicht
7. Gebruik
Nm
8. Storingen verhelpen
Pagina: 18
NEDERLANDS nl
19
Oorzaken en oplossingen:
1. Accupack bijna leeg Afb. A, B (De elek-
tronica beschermt het accupack tegen schade
door diepontlading).
Knippert er een LED-lampje (9), dan is het accu-
pack bijna leeg. Eventueel op toets (8) drukken
en de laadtoestand aan de hand van de LED-
lampjes (9) controleren. Is het accupack bijna
leeg, dan moet het weer opgeladen worden!
2. Een lang aanhoudende overbelasting van de
machine leidt tot temperatuuruitschakeling.
Laat de machine of het accupack afkoelen.
Opmerking: Voelt het accupack zeer warm aan,
dan is het mogelijk het accupack in een „AIR
COOLED“-laadapparaat sneller af te koelen.
Opmerking: De machine koelt sneller af
wanneer men hem onbelast laat draaien.
3. Metaboveiligheidsuitschakeling: De machine
is automatisch UITGESCHAKELD. Bij een te
hoge stroom-toenamesnelheid (zoals bijvoor-
beeld bij een plotselinge blokkering of terugslag)
wordt de machine uitgeschakeld. Machine bij de
drukschakelaar (12) uitschakelen. Vervolgens
weer inschakelen en normaal verder werken.
Zorg ervoor dat zich verder geen blokkeringen
voordoen.
Machine bij de drukschakelaar (12) uitschakelen.
Daarna normaal verder werken. Zorg ervoor dat
zich verder geen blokkeringen voordoen.
Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.
Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.
Hoekboor-voorzetstuk aanbrengen Afb. K.
Compleet accessoireprogramma, zie
www.metabo.com of de hoofdcatalogus.
Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkend vakman
worden uitgevoerd!
Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.
Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.
Accupacks niet in het water gooien!
Bescherm het milieu en geef elektrisch
gereedschap en accupacks niet mee met het
huisvuil. Neem de nationale voorschriften in
acht voor een gescheiden inzameling en voor de
recycling van afgedankte machines, verpakkingen
en toebehoren.
Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).
Afb. L. Wijzigingen in verband met technische
ontwikkelingen voorbehouden.
U = spanning van het accupack
n0 = nullasttoerental
Aanhaalkoppel bij het schroeven:
M1 = bij schroeven in zacht materiaal (hout)
M3 = bij schroeven in hard materiaal (metaal)
M4 = aanhaalkoppel instelbaar
Max. boordiameter:
D1 max = in staal
D2 max = in zacht hout
D3 max = in beton
s = max. slagfrequentie
m = gewicht (met het kleinste accupack)
G = schroefdraad as
D max = boorhouder-spanbreedte
Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
Gelijkstroom
De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).
Emissiewaarden
Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Neem voor
de beoordeling pauzes en fases met een lagere
belasting in aanmerking. Bepaal op basis van de
overeenkomstig aangepaste taxatiewaarden de
maatregelen ter bescherming van de gebruiker,
bijv. organisatorische maatregelen.
Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
ah, ID = trillingsemissiewaarde
(klopboren in beton)
ah, D = trillingsemissiewaarde (boren in
metaal)
ah, S = trillingsemissiewaarde (schroeven
zonder slag)
Kh, ... = onzekerheid (trilling)
Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:
LpA = geluidsdrukniveau
LWA = geluidsvermogensniveau
KpA, KWA= onzekerheid (geluidsniveau)
Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.
Draag gehoorbescherming!
9. Toebehoren
10. Reparatie
11. Milieubescherming
12. Technische gegevens
Pagina: 69
NEDERLANDS
nl
10
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording, dat dit product voldoet aan de op
pagina 3 genoemde normen en richtlijnen.
De acculaders zijn uitsluitend geschikt voor het
laden van Metabo-accupacks.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke capaciteiten of die
gebrek aan ervaring en/of kennis hebben, tenzij zij
onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van hem
of haar aanwijzingen hebben gekregen over het
gebruik van het apparaat.
ASC 15 zijn geschikt voor het laden van Li-Ion-
accupacks (14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 4,0 Ah,
4 - 10 cellen).
ASC 30 zijn geschikt voor het laden van Li-Ion-
accupacks (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 4,0 Ah,
4 - 5 cellen).
ASC 30-36 zijn geschikt voor het laden van Li-Ion-
accupacks (14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 4,0 Ah,
4 - 10 cellen).
SC 60 Plus zijn geschikt voor het laden van Li-Ion-
accupacks (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 4,0 Ah,
4 - 5 cellen).
ASC 15, ASC 30, ASC 30-36, SC 60 Plus zijn
geschikt voor het laden van NiCd-accupacks
(2 V, 1,7 Ah, 10 cellen).
Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen
te laden. Risico van explosie!
Voor schade door onoordeelkundig gebruik is
alleen de gebruiker aansprakelijk.
Algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsaanwijzingen dienen in acht
genomen worden.
WAARSCHUWING – Lees ter vermindering
van het risico van letsel de handleiding.
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.
Worden de veiligheidsinstructies en aanwijzingen
niet in acht genomen, dan kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.
Lees voor het in gebruik nemen van de
acculader de bij de machine behorende
veiligheidsinstructies en de
gebruiksaanwijzing aandachtig en
volledig door. Bewaar alle bijbehorende
documenten zorgvuldig en geef de acculader alleen
samen met deze documenten door.
Let voor uw veiligheid en die van de
machine op de met dit symbool
aangegeven passages!
Waarschuwing voor gevaarlijke
elektrische spanning!
Uit defecte Li-Ion-accupacks kan een
licht zure, brandbare vloeistof lopen!
Als accuvloeistof naar buiten stroomt en met de
huid in aanraking komt, onmiddellijk afspoelen met
overvloedig water. Wanneer er accuvloeistof in uw
ogen komt, was deze dan uit met schoon water en
zoek onmiddellijk een arts op voor behandeling!
Volledig geladen accupacks niet opnieuw laden!
Gebruik de acculader alleen
binnenshuis!
Bescherm de acculader tegen vocht!
Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor
te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
Houd kinderen uit de buurt van de acculader resp.
het werkbereik!
Bewaar de acculader op een voor kinderen
ontoegankelijke plek!
Trek bij rookontwikkeling of brand in de acculader
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact!
Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven van
de acculader - gevaar voor een elektrische schok
resp. kortsluiting!
Gebruik geen defecte accupacks!
Zie bladzijde 2.
1 Accupack (niet bij de leveringsomvang
inbegrepen)
2 Schuifbevestiging
3 Bedrijfs-LED
4 Waarschuwings-LED
1. Conformiteitsverklaring
2. Gebruik volgens de
voorschriften
3. Algemene
veiligheidsvoorschriften
4. Speciale veiligheidsinstructies
5. Overzicht
Pagina: 70
NEDERLANDS nl
11
Controleer voordat de machine in gebruik
wordt genomen of de op het typeplaatje
aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning.
Zorg er voor de ingebruikneming van de
acculader voor dat de ventilatiesleuven vrij
zijn.Minimale afstand tot andere voorwerpen ong.
5 cm!
6.1 Zelftest
Netstekker insteken.
De waarschuwings-LED (4) en de bedrijfs-LED (3)
lichten na elkaar ca. 1 seconde op, de ingebouwde
ventilator loopt ca. 5 seconden.
7.1 Accupack laden
Accupack volledig, tot de aanslag op de
schuifbevestiging (2) schuiven.
De bedrijfs-LED (3) knippert.
Aanwijzing: Om bij Li-Ion-accupacks (met 14.4 V,
18 V en 36 V) de laadtoestand te laten weergeven
eerst het accupack uit de acculader nemen en
vervolgens op de toets van het accupack drukken.
7.2 Conditieladen
Wanneer het laden is beëindigd, schakelt de
acculader automatisch over op conditieladen.
Het accupack kan in de acculader blijven zitten en
is zodoende altijd gereed voor gebruik.
De bedrijfs-LED (3) brandt continu.
8.1 Waarschuwings-LED (4) brandt continu
Accupack wordt niet opgeladen. Temperatuur te
hoog/te laag. Ligt de temperatuur van het accupack
tussen 0 °C en 50 °C, dan begint het laden
automatisch.
8.2 Waarschuwings-LED (4) knippert
• Accupack defect. Accupack direct uit de
acculader nemen.
• Accupack is niet goed op de schuifbevestiging
(2) geschoven. Zie hoofdstuk 7.1.
Reparaties aan de acculader mogen uitsluitend
uitgevoerd worden door een erkend
elektromonteur !
Wanneer de elektrische leiding van dit apparaat
wordt beschadigd, dient hij ter voorkoming van
risico's door de producent, diens klantenservice of
een soortgelijke gekwalificeerde persoon te worden
vervangen.
Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.
Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.
Alleen voor EU-landen: Geef uw
elektro-gereedschap nooit met het huisvuil
mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oude elektroapparaten
gescheiden te worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Zie bladzijde 3.
U = spanningsbereiken van de accupacks
C = accupack-capaciteit
IC = laadstroom
t = laadtijd1)
1)
Afhankelijk van de restcapaciteit en de
temperatuur van het accupack kunnen de
werkelijke laadtijden afwijken van de opgegeven
tijden.
Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.
Machine van beveiligingsklasse II
~ Wisselstroom
6. Inbedrijfstelling
7. Gebruik
8. Storing
9. Reparatie
10. Milieubescherming
11. Technische gegevens

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo SB 18 LT.

Stel een vraag over de Metabo SB 18 LT

Heb je een vraag over de Metabo SB 18 LT en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo SB 18 LT. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo SB 18 LT zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.