Metabo PSE 1200 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo PSE 1200. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: PSE 1200
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Grieks, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 16
NEDERLANDS
17
NL
1 Conformiteitsverklaring
2 Gebruik volgens de voorschriften
3 Algemene veiligheidsvoorschriften
4 Speciale veiligheidsvoorschriften
5 Overzicht
6 Inbedrijfstelling, instellen
6.1 Zaagblad inbrengen / vervangen
6.2 Aanslag instellen
6.3 Pendelbeweging van het zaagblad
7 Gebruik
7.1 In- en uitschakelen
7.2 Traploze regeling van het aantal sla-
gen
7.3 Werkinstructies
8 Handige tips
9 Onderhoud
10 Toebehoren
11 Reparatie
12 Milieubescherming
13 Technische gegevens
Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding, dat dit product voldoet aan de op pagina 2
genoemde normen en richtlijnen.
De machine is geschikt voor het zagen van hout,
metaal, kunststof of soortgelijke materialen als
hardrubber, fiberglas, etc.
Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten
worden nageleefd.
WAARSCHUWING – Lees ter
vermindering van het risico van letsel
de handleiding.
WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in
acht genomen, dan kan dit een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.
Lees vóór het in gebruik nemen de bij de machine
behorende veiligheidsinstructies en de gebruiks-
aanwijzing aandachtig en volledig door. Bewaar
zorgvuldig alle documenten die bij de machine
horen en geef de machine alleen samen met deze
documenten door.
Let voor uw veiligheid en die van de
machine op de passages die voorzien
zijn van dit symbool!
Houd het apparaat vast aan de geïsoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door het
contact met een spanningvoerende geleider
kunnen ook metalen apparaatonderdelen onder
spanning worden gezet met een elektrische schok
als mogelijk gevolg.
Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de gezond-
heid. Het aanraken of inademen van deze stoffen
kan bij de gebruiker of personen die zich in de
nabijheid bevinden leiden tot allergische reacties
en/of aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in verbin-
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u ons heeft geschonken bij de aankoop van uw nieuwe elektrische
gereedschap van Metabo. Elektrisch gereedschap van Metabo wordt altijd zorgvuldig getest en moet
beantwoorden aan de strenge kwaliteitsnormen en -controles van Metabo. De levensduur van elektrisch
gereedschap hangt echter in hoge mate van u af. Wij verzoeken u aandacht te schenken aan de informatie
in deze gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documenten. Hoe zorgvuldiger u omgaat met uw elektri-
sche gereedschap van Metabo, des te langer zult u er plezier van hebben.
Inhoud
1 Conformiteitsverklaring
2 Gebruik volgens de
voorschriften
3 Algemene
veiligheidsvoorschriften
4 Speciale
veiligheidsvoorschriften
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 17 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Pagina: 17
18
NEDERLANDS
NL
ding met additieven voor de houtbehandeling
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbest-
houdend materiaal mag alleen worden bewerkt
door vaklui.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werk-
plaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker met
filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land voor
de te bewerken materialen van toepassing zijn.
Altijd de stekker uit het stopcontact halen voordat
er instellingen of onderhoudswerkzaamheden
worden uitgevoerd.
Draagaltijdeenveiligheidsbril, werkhandschoenen
en stevig schoeisel wanneer u met de machine
werkt.
Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet
worden, geen stroom-, water- of gasleidingen
bevinden.
Zorg er bij het zagen van waterleidingen voor dat
deze geen water bevatten.
Draag oorbeschermers als gedurende lange
tijd met de machine gewerkt wordt. Langdurige
blootstelling aan een hoger geluidsniveau kan tot
beschadiging van het gehoor leiden.
Er mogen geen materialen worden gebruikt waarbij
tijdens de bewerking stoffen of dampen vrijkomen
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (bijv.
asbest).
Tijdens de bewerking niet onder het werkstuk
grijpen.
Probeer niet om extreem kleine werkstukken te
zagen.
Span het werkstuk goed vast. Ondersteun het
werkstuk in geen geval met uw hand of voet.
Alleen scherpe, onbeschadigde zaagbladen
gebruiken. Geen vervormde of gescheurde zaag-
bladen gebruiken.
Bij het zagen dient de aanslag stevig op het werk-
stuk te liggen.
Voorkom dat de machine onbedoeld wordt
gestart: schakel de machine altijd uit wanneer de
stekker uit het stopcontact wordt getrokken of
wanneer er een stroomonderbreking optreedt.
Houd de machine altijd met beide handen aan de
hiervoor bestemde handgrepen vast, zorg ervoor
dat u stevig staat en werk geconcentreerd.
Het netsnoer dient altijd achter de machine te
worden weggeleid.
Gevaar voor letsel door scherp zaagblad.
Pak nooit een bewegend zaagblad vast! Verwijder
spaanders en dergelijke uitsluitend bij een uitge-
schakelde en stilstaande machine.
Zie pagina 3 (uitklappen a.u.b.).
1 Aanslag
2 Zaagblad-snelspaninrichting
3 Spanhuls
4 Spanhendel voor de bevestiging van de
aanslag
5 Voorste handgreep
6 Draaischakelaar voor pendelbeweging
7 Drukschakelaar
8 Achterste handgreep
Controleer, voordat de machine in gebruik
wordt genomen, of de op het typeplaatje
aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning.
6.1 Zaagblad inbrengen / vervangen
Raak niet direct na het werk het zaagblad
aan, omdat dit bijzonder heet kan zijn en
verbranding van de huid kan veroorzaken.
Om toegang tot de zaagblad-snelspaninrichting (2)
te verkrijgen, dient deze in de uiterste stand te
staan. Druk, indien nodig, de drukschakelaar (7)
licht in om de zaagblad-snelspaninrichting in de
uiterste stand te brengen.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Stel zo nodig de aanslag (1) anders in om toegang
tot de zaagblad-snelspaninrichting (2) te
verkrijgen.
1 Spanhuls (3) in de richting van de pijl draaien
en vasthouden.
2 Zaagblad tot aan de aanslag inbrengen of
uitnemen.
3 Spanhuls (3) loslaten (de spanhuls draait in de
uitgangsstand terug).
4 Controleren of het zaagblad goed is bevestigd.
Aanwijzing: Mocht een zaagblad zijn afgebroken
en niet met de hand uit de zaagblad-snelspanin-
richting kunnen worden verwijderd, dan dient u de
spanhuls in de richting van de pijl te draaien en vast
te houden. Haak vervolgens de punt van een zaag-
blad aan het afgebroken deel aan en trek het uit de
snelspaninrichting. Een fijntandig metalen zaag-
blad is hiervoor het meest geschikt. Zie afbeelding
A, pagina 3.
5 Overzicht
6 Montage,
inbedrijfstelling, instellen
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 18 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Pagina: 18
NEDERLANDS
19
NL
Aanwijzing: Mocht bij een ingebracht zaagblad de
spanhuls niet kunnen worden gedraaid, dan dient u
het zaagblad met de hand naar boven en beneden
te bewegen en tegelijkertijd de spanhuls in de
richting van de pijl te draaien.
6.2 Aanslag instellen
Door aan de aanslag (1) te schuiven kan de zaag-
diepte worden begrensd (bijv. bij het zagen voor
een wand). Verschuif de aanslag (1) af en toe om
ervoor te zorgen dat het zaagblad gelijkmatig afslijt.
De spanhendel (4) loszetten en de aanslag (1) in
de lengterichting van de machine verschuiven. De
aanslag met de spanhendel weer bevestigen.
Aanwijzing: Indien de aanslag te ver is uitge-
trokken, kan de spanhendel uit veiligheidsoverwe-
gingen niet worden gesloten en vergrendeld.
De aanslag stevig met de spanhendel
bevestigen. De spanhendel dient
vergrendeld te zijn.
6.3 Pendelbeweging van het zaagblad
Door de pendelbeweging van het zaagblad wordt
de zaagprestatie beter (in het bijzonder bij zacht
materiaal als hout en kunststof). Bovendien wordt
bij een pendelbeweging het zaagblad ontzien,
omdat het bij de terugloop van het werkstuk wordt
afgenomen.
Met de draaischakelaar (6) de pendelbeweging
in- / uitschakelen.
Pendelbeweging AAN
Pendelbeweging UIT
Schakel de pendelbeweging uit bij de bewerking
van metaal en wanneer u bijzonder nauwkeurige
zaagsnedes wilt krijgen.
7.1 In- en uitschakelen
Inschakelen: op drukschakelaar (7) drukken.
Uitschakelen: drukschakelaar (7) loslaten.
7.2 Traploze regeling van het aantal slagen
Door de schakelaar (7) meer of minder in te
drukken kan het aantal slagen traploos worden
gewijzigd en daarmee worden aangepast aan het
materiaal en de werkomstandigheden.
7.3 Werkinstructies
Zagen:
Gebruik een zaagblad dat is afgestemd op het te
zagen materiaal.
Schakel de pendelbeweging afhankelijk van het
specifieke gebruik in of uit.
Druk de machine met de aanslag (1) tegen het
werkstuk aan. Schakel de machine eerst in en
breng het zaagblad pas daarna in contact met het
werkstuk .
Zorg ervoor dat u met een bewegend zaagblad niet
tegen voorwerpen of de grond aankomt (terugslag-
gevaar!)
Pas het aantal slagen aan het te zagen materiaal
aan.
Voorkom overmatige druk op het zaagblad (in het
bijzonder bij lange zaagbladen).
Schakel direct de machine uit wanneer het zaag-
blad vast komt te zitten. Maak de zaagvoeg met
een daarvoor geschikt gereedschap iets wijder en
haal de machine uit de opening.
Schakel de machine na voltooiing van de
zaagsnede uit. De machine mag pas uit de zaag-
voeg worden gehaald en weggezet, wanneer het
zaagblad tot stilstand is gekomen (terugslagge-
vaar).
Invalzaagsnedes:
Invalzaagsnedes mogen alleen in zacht materiaal
als hout of plastic worden uitgevoerd. Gebruik
alleen korte zaagbladen.
Houd de machine met beide handen aan de hier-
voor bestemde handgrepen vast, zorg ervoor dat u
stevig staat en werk geconcentreerd.
Zie afbeelding B, pagina 3: De machine wordt aan
de kant van de aanslag (1) tegen het werkstuk
aangedrukt. Het zaagblad komt niet in aanraking
met het werkstuk. Machine inschakelen. De hoek
van de aanslag dient als draaipunt, waaromheen
de machine langzaam wordt opgericht, terwijl het
zaagblad in het werkstuk zaagt.
Voor het zagen van nauwe bochten: gebruik
smalle zaagbladen.
Voor het zagen van metaal: breng langs de
zaagsnede een koelsmeermiddel (koelsmeerstift
6.23443) aan om de levensduur van de zaagb-
laden te verlengen.
7 Gebruik
8 Handige tips
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 19 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Pagina: 19
20
NEDERLANDS
NL
De machine regelmatig via de achterste ventilaties-
leuven met perslucht doorblazen.
De zaagblad-snelspaninrichting (2) regelmatig
reinigen en met perslucht doorblazen. Niet oliën of
invetten.
Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.
Als u toebehoren wilt aanschaffen doet u dat dan
bij uw leverancier. Geef het type van uw machine
door aan uw leverancier om de juiste toebehoren te
krijgen.
Zie bladzijde 4.
A) Omvangrijk zaagbladassortiment voor
zeer uiteenlopende materialen en
toepassingen
Compleet toebehorenprogramma zie
www.metabo.com of hoofdcatalogus.
Reparaties aan elektrisch gereedschap mogen
uitsluitend door een erkende vakman worden
uitgevoerd!
Defect Metabo gereedschap kan naar de op de
onderdelenlijst vermelde adressen worden
gestuurd.
Geef bij inzending voor reparatie een omschrijving
van het vastgestelde defect.
Metabo verpakkingen zijn 100% recyclebaar.
Gebruikte elektronische machines en accessoires
bevatten grote hoeveelheden waardevolle grond-
en kunststoffen die eveneens gerecycled kunnen
worden.
Deze gebruiksaanwijzing is op chloorvrij, gebleekt
papier gedrukt.
Alleen voor EU-landen: Geef uw elektro-
gereedschap nooit met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oude elektroapparaten
gescheiden te worden ingezameld en op milieuvri-
endelijke wijze te worden afgevoerd.
Toelichting bij de gegevens van pagina 2.
Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.
P1 = nominaal vermogen
P2 = afgegeven vermogen
I = stroom
n0 = aantal slagen bij nullast
s = slaglengte
m = gewicht zonder netsnoer
Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
ah, CW = trillingsemissiewaarde
(zagen in hout)
Kh, CW = onzekerheid (trilling)
Het trillingsniveau dat in deze aanwijzingen wordt
aangegeven is gemeten in overeenstemming met
een volgens EN 60745 genormeerde meetme-
thode en kan worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is
ook geschikt voor een voorlopige inschatting van
de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau geldt voor de
belangrijkste toepassingen van het elektrisch
gereedschap. Wanneer het elektrisch gereed-
schap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, met afwijkend inzetgereedschap of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de
hele werkruimte aanmerkelijk worden verhoogd.
Voor een precieze beoordeling van de trillings-
belasting dienen ook de tijden in aanmerking te
worden genomen waarin het apparaat uitgescha-
keld is of weliswaar loopt, maar niet in gebruik is.
Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de hele
werkruimte aanmerkelijk worden verlaagd.
Stel extra veiligheidsmaatregelen vast voor de
beveiliging van de gebruiker tegen het effect van
trillingen, zoals bijvoorbeeld: onderhoud van
elektrisch en inzetgereedschap, het warmhouden
van de handen en de organisatie van arbeids-
processen.
Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:
LpA = geluidsdrukniveau
LWA = geluidsvermogensniveau
KpA, KWA = onzekerheid (geluidsniveau)
Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
85 dB(A) overschrijden.
Draag oorbeschermers!
Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
De vermelde technische gegevens zijn tolerantie-
waarden (overeenkomstig de toepasselijke norm).
9 Onderhoud
10 Toebehoren
11 Reparatie
12 Milieubescherming
13 Technische gegevens
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 20 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo PSE 1200.

Stel een vraag over de Metabo PSE 1200

Heb je een vraag over de Metabo PSE 1200 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo PSE 1200. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo PSE 1200 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.