Metabo KS 55 FS handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo KS 55 FS. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: KS 55 FS
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools

Inhoudsopgave

Pagina: 17
NEDERLANDS
nl
18
Originalbetriebsanleitung
Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding, dat deze handcirkelzagen voldoen aan de op
pagina 3 genoemde normen en richtlijnen.
De machine is geschikt voor het zagen van hout,
kunststof en soortgelijke materialen.
De machine is niet bestemd voor invalzaagsnedes.
KS 55 FS is geschikt voor het werken met de
Metabo-geleiderail (6.31213), KS 55 is hiervoor niet
geschikt.
Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.
Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!
WAARSCHUWING – Lees de gebruiksaan-
wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.
WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in acht
genomen, dan kan dit een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.
Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.
4.1 Het zagen
a) GEVAAR: Kom met uw handen niet in
het zaagbereik of aan het zaagblad. Houd
met uw tweede hand de extra handgreep of het
motorhuis vast. Wanneer u het zaagblad met
beide handen vasthoudt, kan het zaagblad geen
letsel aan uw handen veroorzaken.
b) Kom met uw handen niet onder het werkstuk.
Onder het werkstuk kan de beschermkap u niet
beschermen tegen het zaagblad.
c) Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werk-
stuk aan. Er dient minder dan een volle tandhoogte
onder het werkstuk zichtbaar te zijn.
d) Houd het te zagen werkstuk nooit in uw hand
of boven uw been vast. Zet het werkstuk vast
op een stabiele ondergrond. Het is van belang
het werkstuk goed te bevestigen om het risico van
lichaamscontact, het klemmen van het zaagblad of
het verlies van controle zo veel mogelijk tegen te
gaan.
e) Houd het elektrisch gereedschap alleen vast
aan de geïsoleerde greepvlakken wanneer u
werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetge-
reedschap verborgen stroomleidingen of het
eigen netsnoer kan raken. Contact met een span-
ningsvoerende leiding zet ook de metalen appa-
raatonderdelen van het elektrische gereedschap
onder spanning en leidt tot een elektrische schok.
f) Gebruik bij het zagen in de lengterichting
altijd een aanslag of een rechte kantgeleiding.
Hierdoor wordt de zaagprecisie verbeterd en de
mogelijkheid dat het zaagblad klemt tegengegaan.
g) Gebruik altijd zaagbladen van de juiste
grootte en met de juiste opnameboring (bijv.
stervormig of rond). Zaagbladen die niet bij de
montagedelen van de zaag passen, lopen scheef
en leiden tot verlies van controle.
h) Gebruik nooit beschadigde of verkeerde
zaagblad-onderlegschijfjes of -schroeven. De
zaagblad-onderlegschijfjes en -schroeven zijn
speciaal voor uw zaag geconstrueerd, met het oog
op optimale prestaties en veiligheid.
4.2 Terugslag - oorzaken en bijbehorende
veiligheidsvoorschriften
- Een terugslag is de plotselinge reactie als gevolg
van een zaagblad dat blijft haken, klemt of
verkeerd is afgesteld. Deze reactie leidt ertoe dat
een ongecontroleerde zaag omhoogkomt en zich
uit het werkstuk in de richting van de bediener
beweegt;
- Wanneer het zaagblad blijft haken of klem komt te
zitten in een zaagvoeg die zich sluit, raakt het
geblokkeerd. Door de motorkracht wordt de zaag
dan in de richting van de bediener teruggeslagen;
- Wordt het zaagblad in de zaagsnede verdraaid of
verkeerd afgesteld, dan kunnen de tanden van de
achterste zaagbladkant in het oppervlak van het
werkstuk blijven haken, waardoor het zaagblad uit
de zaagvoeg naar buiten komt en terugspringt in
de richting van de bediener.
Een terugslag is het gevolg van een verkeerd
gebruik van de zaag. Een terugslag kan worden
voorkomen door passende veiligheidsmaatregelen
te nemen, zoals hieronder beschreven.
a) Houd de zaag met beide handen vast en
breng uw armen in zo'n positie dat u de kracht
van de terugslag kunt opvangen. Blijf altijd aan
de zijkant van het zaagblad en zorg ervoor dat
het nooit in één lijn met uw lichaam komt. Bij
een terugslag kan de cirkelzaag naar achteren
springen, maar de bediener kan de terugslag-
krachten beheersen door passende veiligheids-
maatregelen te nemen.
1. Conformiteitsverklaring
2. Gebruik volgens de
voorschriften
3. Algemene
veiligheidsvoorschriften
4. Speciale
veiligheidsvoorschriften
Pagina: 18
NEDERLANDS nl
19
c) Indien het zaagblad beklemd raakt of u het
werk onderbreekt, schakel de zaag dan uit en
houd hem rustig in het materiaal totdat het
zaagblad tot stilstand gekomen is. Probeer
nooit om de zaag uit het werkstuk te halen of
hem naar achteren te trekken zolang het zaag-
blad beweegt, anders kan er een terugslag
plaatsvinden. Stel de oorzaak van het beklemd
raken van het zaagblad vast en hef deze op.
c) Wanneer u een zaag die in het werkstuk
steekt weer wilt starten, centreert u het zaag-
blad in de zaagvoeg en controleert u of de
zaagtanden niet in het werkstuk zijn blijven
haken. Klemt het zaagblad, dan kan het uit het
werkstuk komen of een terugslag veroorzaken op
het moment dat de zaag opnieuw wordt gestart.
d) Ondersteun grote platen om het risico van
een terugslag door een klemmend zaagblad te
verminderen. Grote platen kunnen doorbuigen
onder hun eigen gewicht. Platen dienen aan beide
zijden te worden ondersteund, zowel bij de zaag-
voeg als bij de rand.
e) Gebruik geen stompe of beschadigde zaag-
bladen. Zaagbladen met stompe of verkeerd afge-
stelde tanden resulteren door een te nauwe zaag-
voeg in een grotere wrijving, het klemmen van het
zaagblad en een terugslag.
f) Trek voor het zagen de zaagdiepte- en zaag-
hoekinstellingen vast. Wanneer u tijdens het
zagen de instellingen verandert, kan het zaagblad
beklemd raken en treedt er mogelijk een terugslag
op.
g) U dient bijzonder voorzichtig te zijn bij
„invalzaagsnedes“ in bestaande wanden of
andere gebieden die u niet kunt inzien. Het
invallende zaagblad kan bij het zagen in verborgen
objecten geblokkeerd raken en een terugslag
veroorzaken.
4.3 Functie van de onderste beschermkap
a) Controleer voor het gebruik altijd of de
onderste beschermkap correct sluit. Gebruik
de zaag niet wanneer de onderste
beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
direct sluit. Klem of maak de onderste
beschermkap nooit vast in een geopende
positie. Wanneer de zaag per ongeluk op de grond
valt, kan de onderste beschermkap worden
verbogen. Open de beschermkap met de hendelen
zorg ervoor dat de kap vrij beweegt en bij alle zaag-
hoeken en -dieptes niet het zaagblad of andere
delen raakt.
b) Controleer de functie van de veer bij de
onderste beschermkap. Gebruik de zaag niet
zolang de onderste beschermkap en veer niet
correct functioneren. Door beschadigde onder-
delen, kleverige afzettingen of ophopingen van
spanen werkt de onderste beschermkap trager.
c) Open de onderste beschermkap alleen met
de hand bij speciale zaagsnedes, zoals „inval-
en hoekzaagsnedes“. Open de onderste
beschermkap met de hendel (10) en laat deze
los zodra het zaagblad invalt in het werkstuk.
Bij alle andere zaagwerkzaamheden moet de
onderste beschermkap automatisch functioneren.
d) Leg de zaag nooit op de werkbank of op de
vloer zolang het zaagblad niet wordt bedekt
door de onderste beschermkap. Door een onbe-
schermd, nalopend zaagblad wordt de zaag tegen
de zaagrichting in bewogen en zaagt hij wat hij op
zijn weg tegenkomt. Let hierbij op de nalooptijd van
de zaag.
4.4 Overige veiligheidsvoorschriften
Gebruik geen slijpschijven.
Voordat er instellingen of onderhoudswerkzaam-
heden uitgevoerd worden, de stekker uit het stop-
contact halen.
Pak de draaiende onderdelen van de machine niet
vast! Verwijder spanen en dergelijke uitsluitend bij
een uitgeschakelde en stilstaande machine.
Draag oordoppen.
Draag een veiligheidsbril.
Asvergrendelingsknop alleen bij stilstaande motor
indrukken.
Het zaagblad mag niet door zijwaartse tegendruk
afgeremd worden.
De beweeglijke beschermkap mag bij het zagen
niet in de teruggetrokken positie worden vastge-
klemd.
De beschermkap moet vrij bewogen kunnen
worden en automatisch, gemakkelijk en exact in de
eindstand terugkeren.
Bij het zagen van materialen met sterke stofontwik-
keling moet de machine regelmatig gereinigd
worden. Het correct functioneren van de veilig-
heidsinrichtingen (bijv. de beweeglijke
beschermkap) moet gewaarborgd zijn.
Er mogen geen materialen worden gebruikt waarbij
tijdens de bewerking stoffen of dampen vrijkomen
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest).
Controleer het werkstuk op vreemde voorwerpen.
Tijdens het werk steeds erop letten dat er niet in
spijkers e.d. gezaagd wordt.
Bij het blokkeren van het zaagblad onmiddellijk de
motor uitschakelen.
Probeer niet om extreem kleine werkstukken te
zagen.
Tijdens het bewerken moet het werkstuk goed vast-
liggen en beveiligd zijn tegen verschuiven.
Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het aanraken of inademen van deze
stoffen kan bij de gebruiker of personen die zich in
de nabijheid bevinden leiden tot allergische reacties
en/of aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in
verbinding met additieven voor de houtbehandeling
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen).
Pagina: 19
NEDERLANDS
nl
20
Asbesthoudend materiaal mag alleen worden
bewerkt door gespecialiseerd personeel.
- Maak zo mogelijk gebruik van een stofafzuiging.
- Om een hoge mate van stofafzuiging te bereiken,
kunt u samen met dit gereedschap een geschikte
Metabo-stofafzuiger gebruiken.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker van
filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land voor
de te bewerken materialen van toepassing zijn.
Gebruik een zaagblad dat geschikt is voor het te
zagen materiaal.
Verharste of met lijmresten vervuilde zaag-
bladen schoonmaken. Vuile zaagbladen leiden
tot een hogere wrijving, het beklemd raken van het
zaagblad en een verhoogd risico van terugslag.
Zorg ervoor dat de zaagtanden niet oververhit
raken. Voorkom dat het materiaal bij het zagen
van kunststof smelt. Gebruik een zaagblad dat
geschikt is voor het te zagen materiaal.
Zie pagina 2.
(Als voorbeeld is KS 55 FS afgebeeld.)
1 Schroeven (alleen KS 55 FS). Wanneer de
schroevenlosgedraaid zijn, kan de speling en
daarmee het glijden op de geleiderail worden
ingesteld door de schroeven te verschuiven. *
2 2 Arrêteerschroeven (voor schuin zagen)
3 Schaal (hoek voor schuin zagen)
4 Drukschakelaar
5 Blokkeerknop
6 Schaal (zaagdiepte)
7 Arrêteerschroef (zaagdiepte)
8 Voetplaat
9 Afzuigadapter
10 Hendel (voor het terugdraaien van de beweeg-
lijke beschermkap)
11 Geleidegroef om op de Metabo-geleiderail te
plaatsen (alleen KS 55 FS) *
12 Ondersnijdingsaanslag (vergroot de max. hoek
voor schuin zagen van 45° tot 47°)
13 Zaaglijn-aanwijzer
14 Parallelaanslag
15 Markering (voor het aflezen van de schaal op
de parallelaanslag)
16 Arrêteerschroef (parallel-aanslag)
17 Opbergvak voor ringsleutel
18 Spindelvastzetknop
19 Zaagblad-bevestigingsschroef
20 Buitenste zaagbladflens
21 Zaagblad
22 Beweeglijke beschermkap
23 Binnenste zaagbladflens
Controleer alvorens het apparaat in gebruik te
nemen of de op het typeplaatje aangegeven
netspanning en netfrequentie overeenkomen met
de gegevens van het elektriciteitsnet.
Voordat er instellingen of onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd worden, de stekker uit
het stopcontact halen.
6.1 Zaagdiepte instellen
Voor het instellen de arrêteerschroef (7) losdraaien.
Het motordeel tegen de geleideplaat (8) tillen of
laten zakken. De ingestelde zaagdiepte kan op de
schaal (6) afgelezen worden. De arrêteerschroef (7)
weer vastdraaien.
De meest effectieve instelling van de zaagdiepte is
zodanig, dat de tanden van het zaagblad met niet
meer dan een halve tandhoogte onder het werkstuk
uitsteken. Zie afbeelding pagina 2.
6.2 Zaagblad schuin zetten voor schuin
zagen
Voor het instellen de arrêteerschroeven (2)
losdraaien. Het motordeel tegen de geleideplaat (8)
kantelen. De ingestelde hoek kan op de schaal (3)
afgelezen worden. De arrêteerschroeven (2) weer
vastdraaien.
Voor een schuine zaaghoek van 47° de ondersnij-
dingsaanslag (12) omlaag klappen.
6.3 Afzuiging van zaagspanen
Afzuigadapter (9) aanbrengen en met de inbusbout
bevestigen.
Voor het afzuigen van zaagspanen een geschikt
afzuigapparaat met afzuigslang op de afzui-
gadapter (9) aansluiten.
Wordt zonder afzuiging van zaagspanen gewerkt:
afzuigadapter (9) wegnemen.
7.1 In- en uitschakelen
Inschakelen: Blokkeerknop (5) indrukken en vast-
houden, vervolgens op de drukschakelaar (4)
drukken.
Uitschakelen: drukschakelaar (4) loslaten.
7.2 Tips voor het werk
Het netsnoer zo leggen dat de zaagsnede ongehin-
derd kan worden uitgevoerd.
Schakel de machine niet in of uit terwijl het
zaagblad het werkstuk raakt.
Laat het zaagblad eerst het volle toerental
bereiken voordat u begint te zagen.
Bij het aanzetten van de handcirkelzaag wordt de
beweeglijke beschermkap door het werkstuk terug-
gedraaid.
Tijdens het zagen de machine niet uit het
materiaal nemen wanneer het zaagblad
draait. Eerst het zaagblad tot stilstand laten komen.
Bij het blokkeren van het zaagblad de
machine onmiddellijk uitschakelen.
Zagen volgens aftekening: hiervoor dient de
zaaglijn-aanwijzer (13).
5. Overzicht
6. Inbedrijfstelling, instellen
7. Gebruik
Pagina: 20
NEDERLANDS nl
21
Zagen volgens een aan het werkstuk beves-
tigde lijst: om een exacte snijrand te krijgen, kan
men een lijst op het werkstuk aanbrengen en de
handcirkelzaag met behulp van de geleideplaat
(8)langs deze lijst leiden.
Zagen met parallelaanslag: Voor snedes parallel
aan een rechte kant.
De parallel-aanslag (14) kan vanaf rechts in zijn
houder geplaatst worden. De zaagbreedte bij de
markering (15) aflezen. Arrêteerschroef (16) vast-
draaien. De nauwkeurige zaagbreedte kan het
beste vastgesteld worden aan de hand van een
proefzaagsnede.
Zagen met een geleiderail (alleen bij KS 55 FS):
Voor op de millimeter nauwkeurige, kaarsrechte en
splintervrije snijranden. De antisliplaag zorgt voor
een goede plaatsing van de geleideplaat op het
werkstuk en beschermt het werkstukoppervlak
tegen krassen.
De machine regelmatig reinigen. Daarbij de
ventilatiesleuven van de motor met een stofzuiger
uitzuigen. De beweeglijke beschermkap (22) regel-
matig met perslucht reinigen (veiligheidsbril
dragen). Deze moet vrij bewogen kunnen worden
en automatisch, gemakkelijk en exact in de eind-
stand terugkeren.
Zaagbladwisseling
Voordat er instellingen of onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd worden, de stekker uit
het stopcontact halen.
De asvergrendelingsknop (18) indrukken en vast-
houden. Zeskantsleutel in de zaagblad-bevesti-
gingsschroef (19) plaatsen en langzaam aan de
zaagas draaien,
tot de grendelinrichting inklikt.
De zaagblad-bevestigingschroef (19) tegen de klok
in uitdraaien.
De beweeglijke beschermkap (22) bij de hendel
(10) terugtrekken en het zaagblad (21) wegnemen.
De steunvlakken tussen binnenste zaagbladflens
(23), zaagblad (21), buitenste zaagbladflens (20)
en zaagblad-bevestigingsschroef (19) moeten vrij
zijn van zaagspanen.
Nieuw zaagblad plaatsen. Let op de juiste draairich-
ting. De draairichting is m.b.v. pijlen op het zaag-
blad en de beschermkap aangegeven.
De zaagblad-bevestigingsschroef (19) goed vast-
draaien.
Alleen scherpe, onbeschadigde zaagbladen
gebruiken. Geen gebarsten of vervormde
zaagbladen gebruiken.
Geen zaagbladen van hooggelegeerd snelar-
beidsstaal (HSS) gebruiken.
Geen zaagbladen gebruiken die niet voldoen
aan de karakteristieken.
Het zaagblad moet geschikt zijn voor het
onbelaste toerental.
Gebruik een zaagblad dat geschikt is voor het
te zagen materiaal.
Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.
Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.
Compleet accessoireprogramma, zie
www.metabo.com of de hoofdcatalogus.
Reparaties aan elektrisch gereedschap mogen
uitsluitend door een erkend vakman worden uitge-
voerd!
Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.
Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.
Bescherm het milieu en geef elektrisch
gereedschap en accupacks niet mee met het
huisvuil. Neem de nationale voorschriften in
acht voor een gescheiden inzameling en voor de
recycling van afgedankte machines, verpakkingen
en toebehoren.
Toelichting bij de gegevens van pagina 3.
Wijzigingen en technische verbeteringen voorbe-
houden.
P1 =nominaal opgenomen vermogen
P2 =afgegeven vermogen
n0 =nullasttoerental
n1 =toerental onder belasting
T90° =max. zaagdiepte (90°)
T45° =max. zaagdiepte (45°)
A =hoek voor schuin zagen instelbaar
D =zaagbladdiameter
d =zaagblad-asgatdiameter
a =max. basiselementdikte van het zaagblad
b =snijkantbreedte van het zaagblad
m =gewicht
Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
Machine van beveiligingsklasse II
~ Wisselstroom
De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).
Emissiewaarden
Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
8. Onderhoud
9. Toebehoren
10. Reparatie
11. Milieubescherming
12. Technische gegevens
Pagina: 21
NEDERLANDS
nl
22
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Neem voor
de beoordeling pauzes en fases met een lagere
belasting in aanmerking. Bepaal op basis van de
overeenkomstig aangepaste taxatiewaarden de
maatregelen ter bescherming van de gebruiker,
bijv. organisatorische maatregelen.
Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
ah, D =trillingsemissiewaarde
(zagen van spaanplaat)
Kh,D =onzekerheid (trilling)
Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:
LpA = geluidsdrukniveau
LWA = geluidsvermogensniveau
KpA, KWA = onzekerheid
Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.
Draag gehoorbescherming!

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo KS 55 FS.

Stel een vraag over de Metabo KS 55 FS

Heb je een vraag over de Metabo KS 55 FS en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo KS 55 FS. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo KS 55 FS zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.