Metabo HWA 3300 S handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo HWA 3300 S. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Pomp
  • Model/naam: HWA 3300 S
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Deens, Fins, Grieks, Sloveens

Inhoudsopgave

Pagina: 91
24
NEDERLANDS
1. Het apparaat in een oogopslag
1
2
3
5
4
7
6
8
9
10
12
11
13 15
14
1 Drukaansluiting
2 Watervulschroef
3 Zuigaansluiting
4 Wateraflaatschroef
5 Pomp
6 hoofdschakelaar
7 Netsnoer met stekker
A Let op!
Bij vervuild transportme-
dium aanzuigfilter gebruiken (zie
"Leverbare toebehoren").
3 Opmerking: 
Bij deze pomp is een terug-
slagklep aan de zuigaansluiting
raadzaam (zie "Leverbare toebeho-
ren").
8 Drukaansluiting
9 Hydromsat
10 Watervulschroef
11 Zuigaansluiting
12 Wateraflaatschroef
13 Pomp
14 hoofdschakelaar
15 Netsnoer met stekker
XP0029H2.fm Handleiding NEDERLANDS
Pagina: 92
25
NEDERLANDS
1. Het apparaat in een 
oogopslag..................................24
2. Lees dit eerst! ...........................25
3. Toepassingsgebied 
en transportmedia ....................25
4. Veiligheid...................................25
4.1 Voorgeschreven gebruik 
van het systeem..........................25
4.2 Algemene 
veiligheidsvoorschriften ..............25
5. Voor het gebruik .......................26
5.1 Hydromaat monteren 
(aleen voor HWA) .......................26
5.2 Plaatsing .....................................26
5.3 Zuigleiding aansluiten.................26
5.4 Drukaansluiting...........................26
5.5 Netaansluiting .............................27
5.6 Pomp vullen en aanzuigen .........27
6. Bediening ..................................27
6.1 Pomp in bedrijf nemen................27
6.2 Pomp met hydromaat (HWA) 
in bedrijf nemen ..........................27
7. Onderhoud en service..............28
7.1 Bij vorstgevaar............................28
7.2 Apparaat demonteren 
en opbergen................................28
8. Problemen en storingen...........28
8.1 Storingen lokaliseren ..................28
9. Reparatie ...................................28
10. Milieubescherming ...................28
11. Leverbaar toebehoren.........28/62
12. Technische gegevens ..............29
Deze gebruiksaanwijzing werd zo
gemaakt dat u snel en veilig met uw
apparaat kunt werken. Hier een kleine
wegwijzer hoe u deze gebruiksaanwij-
zing dient te lezen:
 Lees deze gebruiksaanwijzing vóór
de ingebruikneming geheel door en
besteed daarbij vooral aandacht aan
het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschrif-
ten”.
 Deze gebruiksaanwijzing richt zich
tot personen met technische grond-
kennis in het werken met apparaten
zoals het hier beschreven apparaat.
Wanneer u helemaal geeni ervaring
met dergelijke apparaten heeft,
dient u eerst de hulp van ervaren
personen inroepen.
 Bewaar alle met het apparaat gele-
verde documenten, zodat u deze bij
behoefte kunt raadplegen. Bewaar
het koopbewijs voor eventuele
garantiegevallen.
 Wanneer u het apparaat uitleent of
verkoopt, geef dan alle meegele-
verde documenten mee.
 Voor beschadigingen die ontstaan
omdat deze gebruiksaanwijzing niet
werd opgevolgd, stelt zich de fabri-
kant niet aansprakelijk.
De informaties in deze gebruiksaanwij-
zing zijn als volgt gekenmerkt:
Gevaar! 
Waarschuwing voor
lichamelijk letsel of
schade aan het milieu.
Gevaar voor elektrische
schok! 
Waarschuwing voor
lichamelijk letsel door
elektriciteit.
Let op! 
Waarschuwing voor
materiële schade.
Opmerking: 
Aanvullende informaties.
 Cijfers in afbeeldingen (1, 2, 3, ...)
 kentekenen afzonderlijke delen;
 zijn doorlopend genummerd;
 refereren naar de passende cij-
fers tussen haakjes (1), (2), (3) ...
in de naburige tekst.
 Handelingen, waarbij op de volg-
orde moet worden gelet, zijn door-
gaand genummerd.
 Handelingen met willekeurige volg-
orde zijn met een punt gekenmerkt.
 Opsommingen zijn met een streep
gekenmerkt.
Dit apparaat dient voor het transporteren
van zuiver water in huis- en tuinomge-
ving,
 voor beregening en besproeiing,
 als fontein-, regen- en gebruikswa-
terpomp,
 voor het leegpompen van zwemba-
den, tuinvijvers en waterreservoirs.
De maximaal toegestane temperatuur
van het transportmedium bedraagt
35 °C.
4.1 Voorgeschreven gebruik
van het systeem
Het apparaat mag niet worden gebruikt
voor drinkwatervoorziening of het trans-
porteren van levensmiddelen.
Explosieve, ontvlambare, agressieve of
schadelijke stoffen mogen niet worden
getransporteerd.
Het apparaat is niet geschikt voor indus-
trieel gebruik.
Wijzigingen aan het apparaat of het
gebruik van onderdelen die niet zijn
goedgekeurd en vrijgegeven door de
fabrikant zijn niet toegelaten.
Ieder ander gebruik geldt als onregle-
mentair. Voor beschadigingen die door
onreglementair gebruik ontstaan, over-
neemt de fabrikant geen verantwoor-
ding.
4.2 Algemene veiligheids-
voorschriften
Kinderen, jonge mensen en personen
die niet vertrouwd zijn met de inhoud
van de handleiding mogen het apparaat
niet gebruiken.
Bij gebruik aan zwembassins en tuinvij-
vers en hun beschermbereik dient er
rekening te worden gehouden met de
bepalingen volgens DIN VDE 0100 -702,
-738.
Als het apparaat wordt gebruikt voor de
leidingwatervoorziening, moeten de wet-
telijke water- en afvalwatervoorschriften
conform DIN 1988 worden nageleefd.
Het volgende restrisico bestaat princi-
pieel bij het bedrijf van pompen en druk-
vaten - ze laten zich ook door veilig-
heidsmaatregelen niet geheel
verhelpen.
A Gevaar door omgevingsinvloe-
den!
 Stel het apparaat niet bloot aan
regen. Gebruik het apparaat niet in
een vochtige omgeving.
 Gebruik het apparaat niet in ruimten
waar explosiegevaar bestaat of in
de buurt van ontvlambare vloeistof-
fen of gassen!
A 
Gevaar door heet water!
Als de uitschakeldruk van de drukscha-
kelaar door slechte drukverhoudingen of
door een defecte drukschakelaar niet
wordt bereikt, kan het water in het appa-
raat verhit raken door interne circulatie.
Daardoor kunnen beschadigingen en
lekken optreden aan het apparaat en de
aansluitleidingen, waardoor heet water
kan ontsnappen. Verbrandingsgevaar!
 Apparaat max. 5 minuten tegen
gesloten drukleiding laten werken.
 Apparaat van het stroomnet schei-
den en laten afkoelen. Correcte wer-
king van de installatie laten contro-
leren vooraleer deze opnieuw in
gebruik te nemen.
B 
Gevaar door elektriciteit!
 Richt de waterstraal niet direct op
het apparaat of andere elektrische
delen! Levensgevaar door elektri-
sche schok!
 Raak de netstekker nooit aan met
natte handen! Trek de stekker nooit
aan het snoer uit het stopcontact.
Inhoudstafel
2. Lees dit eerst! 3. Toepassingsgebied en
transportmedia
4. Veiligheid
Pagina: 93
26
NEDERLANDS
 Het veiligheidswandcontactdoos of
de steekverbinding met een verleng-
kabel moeten zich in een overstro-
mingsveilig bereik bevinden.
 Verlengsnoeren moeten een vol-
doende grote aderdoorsnede bezit-
ten (zie "Technische gegevens“).
Kabeltrommels moeten volledig
afgerold zijn.
 Netkabel en verlengkabel niet knik-
ken, knellen, rukken of overrijden;
tegen scherpe kanten, olie en hitte
beschermen.
 Het verlengsnoer mag niet in con-
tact komen met de te transporteren
vloeistof.
 Netstekker uit het stopcontact trek-
ken:
 vóór alle werkzaamheden aan
het apparaat;
 wanneer zich personen in het
zwembad of in de tuinvijver
bevinden.
A Gevaar door gebreken aan het
apparaat!
 Als u bij het uitpakken van het appa-
raat transportschade vaststelt, dan
moet u daar onmiddellijk uw leve-
rancier van op de hoogte stellen.
Neem het apparaat niet in bedrijf.
 Controleer het toestel, vooral netka-
bel en netsteker vóór iedere inge-
bruikneming op eventuele beschadi-
gingen. Levensgevaar door
elektrische schok!
 Een beschadigd apparaat mag pas
opnieuw worden gebruikt nadat het
deskundig werd hersteld.
 Voer nooit zelf herstellingen uit aan
het apparaat! Uitsluitend vakmen-
sen mogen reparaties aan pompen
en drukvaten uitvoeren.
A Opgelet! 
Om waterschade te vermijden,
bijv. overstroomde kamers, veroor-
zaakt door storingen of gebreken van
het apparaat:
 Geschikte veiligheidsmaatregelen
plannen, bijv.:
 Alarminrichting of
 opvangbekken met bewaking
De fabrikant aanvaardt geen aansprake-
lijkheid voor eventuele schade die vero-
orzaakt wordt door
 foutief gebruik van het apparaat.
 overbelasting van het apparaat door
permanent gebruik.
 gebruik of bewaring van het appa-
raat zonder vorstbescherming.
 het uitvoeren van eigenmachtige
veranderingen aan het apparaat.
Reparaties aan elektrische appara-
ten mogen alleen worden uitgevoerd
door een elektromonteur!
 het gebruik van onderdelen die niet
door de fabrikant gecontroleerd en
vrijgegeven zijn.
 het gebruik van ongeschikt installa-
tiemateriaal (armaturen, aansluitlei-
dingen, enz.).
Geschikt installatiemateriaal:
 drukbestendig (min. 10 bar)
 warmtebestendig (min. 100 °C)
U kunt het apparaat makkelijk zelf plaat-
sen en aansluiten. 
Raadpleeg in geval van twijfel uw han-
delaar of een elektromonteur.
5.1 Hydromaat monteren 
(aleen voor HWA)
3 Opmerking: 
Vóór de eerste ingebruikname
moet de hydromaat worden aange-
schroefd (afbeelding al naar uitvoering).
1. Controleren of de pomp uitgescha-
keld en de netstekker van de pomp
(18) niet ingestoken is.
2. Adapter (16) op de drukaansluiting
van de pomp schroeven.
3. Hydromaat (17) op de adapter zet-
ten en met wartelmoer vastschroe-
ven.
4. Hydromaat zo uitrichten dat zijn
bedienzijde gemakkelijk bereikbaar
is.
5. Netstekker van de pomp (18) in de
netkoppeling (19) van de hydromaat
steken.
5.2 Plaatsing
 Het apparaat moet op een horizon-
tale, vlakke ondergrond staan, die
geschikt is voor het gewicht van het
apparaat met watervulling.
 Om trillingen te vermijden, dient het
apparaat op een elastische onder-
grond te worden geplaatst.
 De montageplaats moet goed ver-
lucht zijn en beschermd tegen
inwerking van weer en wind.
 Bij gebruik aan tuinvijvers en
zwembaden moet het apparaat zo
worden opgesteld dat het niet nat
kan worden bij overstromingen en
niet in het water kan vallen. Bijko-
mende wettelijke voorschriften moe-
ten worden nageleefd.
5.3 Zuigleiding aansluiten
3 Opmerking: 
Voor de aansluiting benodigt u
eventueel verder toebehoren (zie
"Leverbaar toebehoren").
A Let op!
De zuigleiding moet zo worden
gemonteerd dat ze geen mechanische
kracht of interne spanning op de
pomp uitoefent.
A Let op!
Bij verontreinigde transport-
media moet u absoluut een zuigfilter
gebruiken om de pomp te bescher-
men tegen zand en vuil.
3 Opmerking: 
Om te voorkomen dat bij uitge-
schakelde pomp het water afloopt, is
een terugslagklep aan te bevelen.
 Alle schroefverbindingen moeten
met schroefdraadafdichtband wor-
den afgedicht; lekkages veroorza-
ken een luchtaanzuiging en reduce-
ren of belemmeren de aanzuiging
van water.
 -De zuigleiding dient ten minste 1"
(25 mm) binnendoorsnede te heb-
ben; ze moet knik-, druk- en
vacuümvast zijn.
 De zuigleiding moet zo kort mogelijk
worden gehouden, omdat het trans-
portvermogen met toenemende
lengte van de zuigleiding afneemt.
 De zuigleiding moet naar de pomp
toe constant stijgen om luchtblazen
te voorkomen.
 De watertoevoer moet verzekerd
zijn, en het einde van de zuigleiding
moet zich steeds in het water bevin-
den.
5.4 Drukaansluiting
3 Opmerking: 
Voor de aansluiting benodigt u
eventueel verder toebehoren (zie
"Leverbaar toebehoren").
A Let op!
De drukleiding moet zo worden
gemonteerd dat ze geen mechanische
kracht of interne spanning op de
pomp uitoefent.
 Alle schroefverbindingen moeten
worden afgedicht met schroefdraad-
5. Voor het gebruik
16
17
18
19
Pagina: 94
27
NEDERLANDS
afdichtband om te verhinderen dat
water ontsnapt.
 Alle delen van de drukleiding moe-
ten drukbestendig zijn.
 Alle delen van de drukleiding moe-
ten deskundig gemonteerd zijn.
A Gevaar!
Door het gebruik van niet-druk-
bestendige delen of ondeskundige
montage kan de drukleiding tijdens
het gebruik barsten. Vloeistof die
onder hoge druk uit de leiding spuit
kan letsel veroorzaken!
5.5 Netaansluiting
B 
Gevaar door elektriciteit!
Gebruik het apparaat niet in een natte
omgeving en alleen als de volgende
voorwaarden vervuld zijn:
 Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op veiligheidswand-
contactdozen die deskundig geïn-
stalleerd, geaard en getest zijn.
 Netspanning en zekeringen moe-
ten voldoen aan de technische
gegevens.
 Bij zwembaden, tuinvijvers en op
soortgelijke plaatsen moet het
apparaat worden uitgerust met
een verliesstroomschakelaar (FI-
schakelaar, 30 mA) (DIN VDE
0100 -702, -738). 
Het gebruik van een velies-
stroomschakelaar wordt alge-
meen aanbevolen als veiligheids-
maatregel.
 Bij bedrijf in openlucht moeten de
elektrische verbindingen spatwa-
terdicht zijn; ze mogen niet in
water liggen.
 Verlengsnoeren moeten een vol-
doende grote aderdoorsnede
bezitten (zie "Technische gege-
vens“). Kabeltrommels moeten
volledig afgerold zijn.
5.6 Pomp vullen en aanzuigen
A Let op!
Bij iedere nieuwe aansluiting
of bij waterverlies resp. luchtaanzui-
ging moet de pomp met water worden
gevuld. Inschakelen zonder watervul-
ling vernielt de pomp!
3 Opmerking: 
De zuigleiding hoeft niet te wor-
den gevuld, omdat de pomp zelfaanzui-
gend is. Afhankelijk van de lengte van
de leiding kan het een tijdje duren voor
de druk is opgebouwd.
1. Draai er de watervulschroef samen
met de dichting uit.
2. Giet langzaam zuiver water in de
opening tot de pomp gevuld is.
3. Als u de aanzuigtijd wilt verkorten,
kunt u ook de zuigleiding vullen.
4. Schroef er de watervulschroef
samen met de dichting opnieuw in.
5. Drukleiding openen (waterkraan resp.
sproeier opendraaien), zodat bij het
aanzuigen lucht kan ontsnappen.
6. Apparaat inschakelen (zie "Bedrijf").
7. Schakel het apparaat uit zodra het
water gelijkmatig uit de opening
stroomt.
Pomp en zuigleiding moeten aangeslo-
ten en gevuld zijn (zie "Voor de inwer-
kingstelling").
A Let op!
De pomp mag niet drooglopen.
Er moet steeds genoeg transport-
vloeistof (water) aanwezig zijn.
 Wanneer de motor niet start, de
pomp geen druk opbouwt of soort-
gelijke effecten optreden, schakel
het apparaat uit - en probeer dan de
storing te verhelpen (zie "Problemen
en storingen").
Pompkarakteristiek
Op de pompkarakteristiek kunt u de ver-
houding aflezen tussen de drukhoogte
en het debiet.
(Pompkarakteristiek voor zuighoogte
0,5 m en 1"-zuigslang.)
(Pompkarakteristiek voor zuighoogte
0,5 m en 1"-zuigslang.)
(Pompkarakteristiek voor zuighoogte
0,5 m en 1"-zuigslang.)
6.1 Pomp in bedrijf nemen
3 Opmerking: 
De pomp draait, zo lang de in-/
uit-schakelaar is ingeschakeld.
1. Steek de netstekker in het stopcon-
tact.
2. Schakel de pomp in met de Aan/Uit-
schakelaar.
3. Drukleiding openen (waterkraan
resp. sproeier opendraaien).
4. Controleer of er water uit de opening
stroomt!
A Let op!
Laat de pomp maximaal 10
minuten lopen met gesloten druklei-
ding, anders kan door oververhitting
van het water schade ontstaan in de
pomp.
6.2 Pomp met hydromaat
(HWA) in bedrijf nemen
3 
Opmerking:
De pomp met hydromaat is bedrijfsge-
reed, zo lang de in-/uitschakelaar is
ingeschakeld.
De hydromaat
 schakelt de pomp in, wanneer water
wordt benodigd (bij geopende druk-
leiding daalt de waterdruk onder de
inschakeldruk);
 schakelt de pomp ongeveer
10 seconden na sluiten van de druk-
leiding uit (bij gesloten drukleiding
stijgt de waterdruk);
 schakelt als droogloopbescherming
de pomp uit, wanneer geen water
wordt getransporteerd (lucht in de
zuigleiding).
6. Bediening
P 3300 S
20 Spaningslampje (groen)
21 Pomplampje (wit)
22 Reset-toets
20
21
22
Pagina: 95
28
NEDERLANDS
1. Steek de netstekker in het stopcon-
tact.
2. Controleren of het spanningslampje
(20) brandt.
3. Drukleiding openen.
4. Reset-toets (22) indrukken. De
pomp start.
 Wanneer na ongeveer 10 seconden
geen water wordt getransporteerd,
schakelt de hydromaat uit. Dan de
reset-toets (22) zo lang ingedrukt
houden, tot water vrijkomt.
 Wanneer na ongeveer 3 minuten
geen water vrijkomt, zuigleiding con-
troleren.
A Gevaar!
Alvorens u met werkzaamhe-
den aan het apparaat begint:
1. het apparaat uitzetten,
2. stekker uit het stopcontact trek-
ken.
3. Ervoor zorgen dat het apparaat
en het aangesloten toebehoren
drukvrij zijn.
Andere dan de hier beschreven onder-
houds- of reparatiewerkzaamheden
mogen alleen worden uitgevoerd door
geschoolde arbeidskrachten.
7.1 Bij vorstgevaar
A Let op!
Vorst vernielt apparaat en toe-
behoren omdat deze altijd water
bevatten!
 Als er kans op vorst bestaat, moet
het apparaat samen met het toebe-
horen worden gedemonteerd en
opgeborgen (zie volgend hoofdstuk).
7.2 Apparaat demonteren en
opbergen
1. Schakel het apparaat uit en trek de
netstekker uit het stopcontact.
2. Drukleiding openen (waterkraan
resp. sproeier opendraaien), water
geheel laten aflopen.
3. De hydromaat heeft de pomp uitge-
schakeld.
4. Zuig- en drukleidingen van het
apparaat demonteren.
5. Apparaat in een vorstvrije ruimte
(min. 5 °C) opslaan.
A Gevaar!
Alvorens u met werkzaamhe-
den aan het apparaat begint:
1. het apparaat uitzetten,
2. stekker uit het stopcontact trek-
ken.
3. Ervoor zorgen dat het apparaat
en het aangesloten toebehoren
drukvrij zijn.
8.1 Storingen lokaliseren
Pomp loopt niet:
 Pomp niet ingeschakeld.
• Pomp aan in-/uitschakelaar
inschakelen.
 Hydromaat heeft uitgeschakeld.
• Reset-toets indrukken. 
Wanneer na ongeveer
10 seconden geen water wordt
getransporteerd, reset-toets zo
lang ingedrukt houden tot water
vrijkomt.
 Er is geen netspanning.
• Controleer het snoer, de stekker,
het stopcontact en de zekering.
 De netspanning is te laag.
• Verlengkabel met voldoende
aderdoorsnede gebruiken (zie
"Technische gegevens").
 Motor oververhit, motorbeveiliging
geactiveerd.
• Na het afkoelen wordt het appa-
raat automatisch opnieuw inge-
schakeld.
• Zorg voor voldoende verluchting,
houd de ventilatieopeningen vrij.
• Houd rekening met de maximale
toevoertemperatuur.
 Motor bromt maar start niet.
• Steek een schroevendraaier of
dergelijke door de ventilatieope-
ningen van de uitgeschakelde
motor en draai aan het ventilator-
wiel.
 Pomp verstopt of defect.
• Demonteer de pomp en reinig ze.
• Diffusor reinigen, ev. vervangen.
• Loopwiel reinigen, ev. vervangen.
Pomp zuigt niet of loopt zeer luid:
 Watergebrek.
• Controleer of de watervoorraad
voldoende groot is.
 Zuigleiding lek.
• Dicht de zuigleiding af, trek de
schroefverbindingen aan.
 Zuighoogte te groot.
• Houd rekening met de maximale
zuighoogte.
• Breng de terugslagklep aan en
vul de zuigleiding met water.
 Aanzuigfilter (toebehoren) verstopt.
• Reinigen, ev. vervangen.
 Terugslagklep (toebehoren) geblok-
keerd.
• Reinigen, ev. vervangen.
 Waterlek tussen motor en pomp,
schuifringdichting lek.
• Vervang de schuifringdichting.
 Pomp verstopt of defect.
• zie hoger.
Druk te laag:
 Zuigleiding lek of zuighoogte te
groot.
• zie hoger.
 Pomp verstopt of defect.
• zie hoger.
A Gevaar!
Reparaties aan elektrische
apparaten mogen alleen worden uit-
gevoerd door een elektromonteur!
Defecte apparaten kunt u aan de servi-
cevestiging van uw land zenden. Het
adres vindt u in de lijst met onderdelen.
Geef bij inzending voor reparatie een
omschrijving van het vastgestelde
defect.
Het verpakkingsmateriaal kan volledig
worden gerecycled.
Uitgediende apparaten en toebehoren
bevatten een grote hoeveelheid voor
recycling geschikte grond- en kunststof-
fen.
Voor dit apparaat krijgt u in de vakhan-
del het volgende toebehoren.
3 Aanwijzing: 
Afbeeldingen en bestelnummers
vindt u op het einde van de handleiding.
A Pompaansluitset 
(MSS 310 – HWA/P),
compleet incl. dubbele nippel,
terugslagklep, filter kort, wasbaar
filterelement, spiraalslang 1 m com-
pleet, schroefdraadafdichtband.
B Pompaansluitset 
(MSS 380 – HWW),
compleet incl. dubbele nippel,
terugslagklep, filter lang, wasbaar
filterelement, spiraalslang 1 m com-
pleet, schroefdraadafdichtband.
C Pompaansluitset 
(MSS 200 – HWW/P),
compleet incl. dubbele nippel,
terugslagklep, filter lang, wasbaar
filterelement, spiraalslang 1 m com-
pleet, schroefdraadafdichtband.
D Pompaansluitset 
(MSS 1000 – HWA),
compleet incl. dubbele nippel,
terugslagklep, filter lang, wasbaar
filterelement, spiraalslang 1 m com-
pleet, schroefdraadafdichtband.
E Filter (tuinpompen), 
aansluiting 1", kort, 
compleet met wasbaar filterelement
van kunststof.
F Filter (leidingwatervoorzieningen), 
aansluiting 1", lang, 
compleet met wasbaar filterelement
van kunststof.
G Spiraalslang 1" (standaard)
1) 4 m, compleet met snelschroef-
verbinding en zuigkorf met voet-
klep;
7. Onderhoud en service
8. Problemen en storingen
9. Reparatie
10. Milieubescherming
11. Leverbaar toebehoren
Pagina: 96
29
NEDERLANDS
2) 7 m, compleet met snelschroef-
verbinding en zuigkorf met voet-
klep;
H Spiraalslang 1" (professioneel)
1) 1,5 m, compleet, met aan beide
zijden snelschroefverbinding;
2) 4 m, compleet met snelschroef-
verbinding en zuigkorf met voet-
klep;
3) 7 m, compleet met snelschroef-
verbinding en zuigkorf met voet-
klep;
I Metalen slang 500 mm
J Multiadapter 1"
ideaal voor de aansluiting op een
pomp met 1" IG-aansluiting
(AG=buitendraad, IG=binnendraad)
K Hydrostop, 
voor het automatische uitschake-
len bij watertekort, voorkomt het
drooglopen van de pomp.
L Droogloop-stopschakelaar,
met 10 m-kabel, voorkomt het
drooglopen van de pomp bij aanzu-
igen uit een reservoir, zwembad
enz.
M Schroefdraadafdichtband, 12 m-rol.
N Filterelement wasbaar, kort; 
voor het mechanische voorfilterern
van zand, herbruikbaar.
O Filterelement wasbaar, lang; 
voor het mechanische voorfilterern
van zand, herbruikbaar.
12. Technische gegevens
P 3300 S
HWA 3300 S
P 4000 S
HWA 4000 S
Netspanning V 230 ~ 1
Frequentie Hz 50
Nominaal vermogen W 1100 1300
Nominale stroom A 4,5 4,5
Zekering min. (traag of B-automaat) A 10 10
Bedrijfscondensator F 16 20
Nominaal toerental min-1 2800 2800
Debiet max. l/h 3300 4000
Drukhoogte max. m 45 48
Persdruk max. bar 4,5 4,8
Zuighoogte max. m 8 8
Toevoertemperatuur max. °c 35 35
Omgevingstemperatuur °c 5 ... 40 5 ... 40
Veiligheidsgraad IP X4 X4
Veiligheidsklasse I I
Isolatiestofklasse B B
Materialen
Pomplichaam
Pompas
Pomploopwiel
edelstaal
edelstaal
noryl
edelstaal
edelstaal
noryl
Aansluitingen
Zuigaansluiting (binnendraad)
Drukaansluiting (buitendraad)
1"
1"
1"
1"
Hydromaat
Inschakeldruk ca. bar 1,5 1,5
Afmetingen (zonder aansluiting)
Lengte
Breedte
Hoogte
mm
mm
mm
470 / 470
250 / 250
300 / 415
470 / 470
250 / 250
300 / 415
Gewichten
Gewicht leeg
Gewicht met watervulling
kg
kg
10,2 / 11,5
11,7 / 13
10,5 / 11,8
12,0 / 13,3
Geluidsemissiewaarden (bij max. druk)
GeluidprestatieniveauLWAm
GeluiddrukniveauLWAd
dB (A)
dB (A)
83
90
86
89
Maximale lengte voor een verlengsnoer
bij 3 x 1,0 mm2
aderdoorsnede
bij 3 x 1,5 mm2 aderdoorsnede
m
m
30
50

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo HWA 3300 S.

Stel een vraag over de Metabo HWA 3300 S

Heb je een vraag over de Metabo HWA 3300 S en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo HWA 3300 S. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo HWA 3300 S zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.