Metabo HS 8855 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo HS 8855. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Heggenschaar
  • Model/naam: HS 8855
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Grieks, Hongaars, Russisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 12
NEDERLANDS nl
13
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding, dat deze heggenscharen voldoen aan de op
pagina 3 genoemde normen en richtlijnen.
2000/14/EG: Taxatieprocedure van de conformiteit
volgens bijlage V.
Deze heggenscharen zijn geschikt voor het knippen
van heggen en struiken.
Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.
Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!
WAARSCHUWING – Lees de gebruiksaan-
wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.
WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in
acht genomen, dan kan dit een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.
Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.
Zorg ervoor dat u niet met lichaamsdelen in de
buurt van het snijmes komt. Probeer geen
snijgoed bij een lopend mes te verwijderen of
materiaal dat u wilt snoeien vast te houden.
Verwijder vastgeklemd snijgoed alleen
wanneer de machine is uitgeschakeld. Een
moment van onachtzaamheid bij het gebruik van de
heggenschaar kan tot ernstig letsel leiden.
Draag de heggenschaar aan de beugelgreep en
met stilstaand snijmes. Vervoer of bewaar de
heggenschaar altijd met de opberghouder over
het mes heen getrokken. Een zorgvuldige
omgang met de machine vermindert het gevaar dat
met het snijmes letsel wordt aangebracht.
Houd het elektrische gereedschap vast aan de
geïsoleerde greepvlakken, omdat het snijmes
in aanraking kan komen met het eigen
netsnoer. Wanneer het snijmes in contact komt
met een spanningvoerende geleider kunnen
metalen apparaatonderdelen onder spanning
worden gezet met een elektrische schok als
mogelijk gevolg.
Houd de kabel uit de buurt van het snijbereik.
Tijdens het werk kan de kabel in het struikgewas uit
het zicht raken en per ongeluk worden
doorgesneden.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat instelt, ombouwt, reinigt of er onderhoud
aan pleegt.
De elektrische installatie waarop de heggenschaar
wordt aangesloten, dient voorzien te zijn van een
differentiaal-veiligheidsschakelaar (met max.
30 mA afschakelstroom).
Haal de stekker direct uit het stopcontact
wanneer het elektriciteitsdraad is
beschadigd of doorgesneden.
Gebruik het apparaat niet bij regen of
voor natte heggen.
Metabo S-automatic
veiligheidskoppeling. Wanneer de
veiligheidskoppeling geactiveerd wordt
onmiddellijk de machine uitschakelen
Personen jonger dan 16 jaar mogen de
heggenschaar niet bedienen.
Gebruik nooit een incomplete machine of een
machine waaraan niet-geoorloofde wijzigingen zijn
aangebracht.
Schakel de machine niet in wanneer
veiligheidsvoorzieningen of onderdelen van het
gereedschap ontbreken of defect zijn.
De machine heeft een snelstop. Laat de machine
repareren wanneer de afremtijd duidelijk langer
wordt.
Draag oordoppen. Lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.
Gevaar voor letsel door scherpe meskanten. Raak
de messen niet aan. Draag
veiligheidshandschoenen.
Draag bij het werk met de heggenschaar altijd een
veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en
geschikt schoeisel.
Houd bij het werken de machine altijd met beide
handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Let op
obstakels in het werkgebied, struikelgevaar. Het
snijmes weg van het lichaam houden.
Stekker en koppelingen van verlengsnoeren dienen
spatwaterdicht te zijn.
Alleen verlengsnoeren gebruiken die ook voor
toepassingen in de buitenlucht toegelaten zijn.
Controleer voor aanvang van de werkzaamheden
het net- en het verlengsnoer op beschadiging.
1. Conformiteitsverklaring
2. Gebruik volgens de
voorschriften
3. Algemene
veiligheidsvoorschriften
4. Speciale
veiligheidsvoorschriften
Pagina: 13
NEDERLANDS
nl
14
Gebruik alleen een onbeschadigd net- en
verlengsnoer.
Geleid het verlengsnoer zo, dat het niet door de
snijmessen kan worden gegrepen (bijv., door het
over de schouder te hangen).
Inspecteer het vlak dat geknipt moet worden en
verwijder draden en andere elementen.
Wanneer de snijmessen door een bijzonder harde
tak of iets anders (bijv. een draad in een heg) tot
stilstand komen en de remming niet kan worden
opgeheven door de heggenschaar terug te trekken,
dient eerst de motor uitgeschakeld en de stekker uit
het stopcontact getrokken te worden, alvorens de
oorzaak van de blokkering met de hand uit het
snijmes wordt verwijderd.
Leg voor andere handelingen (bijv. twijgen of
snijgoed verwijderen) de machine buiten het
werkgebied neer.
Leg de machine zo neer, dat niemand in gevaar kan
worden gebracht.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de
heggenschaar heeft neergelegd.
Schuif altijd de opberghouder op de snijmessen
wanneer u de machine opbergt of vervoert.
(Er goed overheen schuiven: Metabo-markering
is naar boven gericht).
Draag de machine alleen aan de beugelgreep.
Zie pagina 2.
1 Schakelaar (tweehand-veiligheidsbediening)
2 Schakelaar (tweehand-veiligheidsbediening)
3 Schakelaar (tweehand-veiligheidsbediening)
4 Beugelgreep
5 Handbescherming
6 Opberghouder
7 Snijmes
8 Aanstootbescherming met twijgtoevoer
9 Ontlastinrichting kabeltrek
Controleer, voordat de machine in gebruik
wordt genomen, of de op het typeplaatje
aangegeven spanning met de netspanning
overeen komt.
Om te voorkomen dat de stekker van de
heggenschaar per ongeluk uit het
koppelingscontact van het verlengsnoer wordt
getrokken, dient u zoals aangegeven het
verlengsnoer op de kabeltrek-ontlastinrichting (9)
aan te brengen (Afbeelding, pagina 2).
Opmerking: de kabeltrelontlastingsbeveiliging is zo
geconstrueerd dat de vaakst voor het buitenbereik
gebruikte toegestane verlengsnoeren (H07 RN-F
3G1,5 / 3G1,0) optimaal gehouden worden. Voor
andere, eveneens voor het buitenbereik toegestane
verlangsnoeren raden we aan om de kabeltrekont-
lastingsband te gebruiken, best.-nr. 6.31070.
Snelstop controleren:
machine kort in- en weer uitschakelen. Laat de
machine repareren wanneer de afremtijd duidelijk
langer wordt.
7.1 In-/uitschakelen
Inschakelen (tweehand-veiligheidsbediening):
• Voor normaal gebruik: schakelaar (2) en
schakelaar (3) indrukken.
• Voor een groter bereik: schakelaar (1) en
schakelaar (2) indrukken.
Uitschakelen:
Een van beide ingedrukte schakelaars loslaten.
Door de gepatenteerde snelstop komen de
snijmessen binnen 0,05 seconden tot stilstand.
Laat de machine repareren wanneer de
afremtijd duidelijk langer wordt.
Het geluid dat soms bij de snelstop van de machine
optreedt, is eigen aan het type en heeft geen
invloed op de functie of de levensduur.
7.2 Reiniging van het snijmes
(afhankelijk van het gebruik)
Voor het reinigen:
machine uitschakelen.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Draag veiligheidshandschoenen.
Verontreinigingen, bladresten, etc. verwijderen
(bijv. met een kwast of doek)
Na het reinigen: Snijmes met Metabo-
heggenschaar-onderhoudsolie 6.30474 of pump
spray 6.30475 (biologisch afbreekbaar)
behandelen.
Het verdient aanbeveling stomp geworden
snijmessen in een gespecialiseerde werkplaats te
laten slijpen. De snijmessen regelmatig op
beschadiging controleren en, indien nodig, direct in
een gespecialiseerde werkplaats laten herstellen.
f
Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.
Compleet toebehorenprogramma zie
www.metabo.com of hoofdcatalogus.
Reparaties aan elektrische gereedschappen
mogen uitsluitend door een erkende vakman
worden uitgevoerd!
Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.
5. Overzicht
6. Inbedrijfstelling
7. Gebruik
8. Onderhoud
9. Toebehoren
10. Reparatie
Pagina: 14
NEDERLANDS nl
15
Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.
Bij vervanging van de koolborstels dient uit
veiligheidsoverwegingen ook de
veiligheidsinrichting (Onderdelenlijst, pos. 26) te
worden vernieuwd.
Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.
Alleen voor EU-landen: Geef uw
elektrogereedschap nooit met het huisvuil
mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oude elektroapparaten
gescheiden te worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Toelichting bij de gegevens van pagina 3.
Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.
ø max. =maximale snijkracht
L =nuttige meslengte
n0 =knipsnelheid bij onbelast toerental
P1 =nominaal vermogen
m =gewicht zonder netsnoer
Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
ah =trillingsemissiewaarde
(onbelast toerental)
Kh =onzekerheid (trilling)
Het trillingsniveau dat in deze aanwijzingen wordt
aangegeven is gemeten in overeenstemming met
een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode
en kan worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is
ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau geldt voor de
belangrijkste toepassingen van het elektrisch
gereedschap. Wanneer het elektrisch gereedschap
echter voor andere toepassingen wordt gebruikt,
met afwijkend inzetgereedschap of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de
hele werkruimte aanmerkelijk worden verhoogd.
Voor een precieze beoordeling van de trillings-
belasting dienen ook de tijden in aanmerking te
worden genomen waarin het apparaat
uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet in
gebruik is. Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de
hele werkruimte aanmerkelijk worden verlaagd.
Stel extra veiligheidsmaatregelen vast voor de
beveiliging van de gebruiker tegen het effect van
trillingen, zoals bijvoorbeeld: onderhoud van
elektrisch en inzetgereedschap, het warmhouden
van de handen en de organisatie van arbeids-
processen.
Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:
LpA =geluidsdrukniveau
LWA =geluidsvermogensniveau
KpA, KWA= onzekerheid
LWA(G) =gegarandeerd geluidsvermogensniveau
conform 2000/14/EG
Draag oorbeschermers!
Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
Machine van beveiligingsklasse II
~ Wisselstroom
De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de telkens
geldige norm).
11. Milieubescherming
12. Technische gegevens

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo HS 8855.

Stel een vraag over de Metabo HS 8855

Heb je een vraag over de Metabo HS 8855 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo HS 8855. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo HS 8855 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.