Metabo HS 8565 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo HS 8565. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Heggenschaar
  • Model/naam: HS 8565
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Grieks, Hongaars, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 5
6
L’utilisation de tout autre bloc de batteries
peut créer un risque de blessure et de feu.
c) Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé,
le maintenir à l’écart de tout autre objet
métallique, par exemple trombones, pièces
de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets
de petite taille qui peuvent donner lieu à une
connexion d’une borne à une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles
peut causer des brûlures ou un feu.
d) Dans de mauvaises conditions, du liquide
peut être éjecté de la batterie; éviter tout
contact. En cas de contact accidentel,
nettoyer à l’eau. Si le liquide entre en
contact avec les yeux, rechercher en plus
une aide médicale. Le liquide éjecté des
batteries peut causer des irritations ou des
brûlures.
6) Maintenance et entretien
a) Faire entretenir l’outil par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des pièces
de rechange identiques. Cela assurera que
la sécurité de l’outil est maintenue.
1) Veiligheid op de werkplek
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrisch gereedschap niet in
een omgeving met explosiegevaar waarin
zich brandbare vloeistoffen, gassen of
stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de dampen
tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereedschap
uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt
de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrisch
gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen
adapterstekker in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveranderde
stekkers en passende stopcontacten beperken
het risico van een elektrische schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam
geaard is.
c) Houd de elektrische gereedschappen uit de
buurt van regen en vocht. Het binnendringen
van water in het elektrische gereedschap
vergroot het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrisch gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker uit
het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit
de buurt van hitte, olie, scherpe randen en
bewegende gereedschapdelen. Beschadigde
of in de war geraakte kabels vergroten het risico
van een elektrische schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis geschikt zijn. Het gebruik van
een voor gebruik buitenshuis geschikte
verlengkabel beperkt het risico van een
elektrische schok.
f) Wanneer het onvermijdelijk is om elektrisch
gereedschap in een vochtige omgeving te
gebruiken, maak dan gebruik van een
aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar beperkt het risico van een
elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van het
elektrische gereedschap. Gebruik geen
elektrisch gereedschap wanneer u moe bent
of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan
tot ernstige verwondingen leiden.
b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting
en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen, een
veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het
elektrische gereedschap, vermindert het risico
van verwondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Verzeker
u ervan dat het elektrisch gereedschap
uitgeschakeld is voordat u het op de
stroomvoorziening en/of de accu aansluit,
het oppakt of het draagt. Wanneer u bij het
dragen van het elektrisch gereedschap uw
vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroom-
voorziening aansluit, kan dit tot ongevallen
leiden.
WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen. Wanneer de veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen goed met het oog
op toekomstig gebruik! Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft
betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met aansluitkabel) en op elektrische
gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder aansluitkabel).
Algemene veiligheidsvoorschriften voor
elektrische gereedschappen
170248000_0408_Sicherhw 24.04.2008 16:36 Uhr Seite 6
Pagina: 6
7
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektrisch
gereedschap inschakelt. Een instelgereed-
schap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
e) Vermijd een abnormale lichaamshouding.
Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in
evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch
gereedschap in onverwachte situaties beter
onder controle houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd
haren, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende delen. Loshangende kleding,
sieraden en lange haren kunnen door
bewegende delen worden meegenomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemonteerd,
dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn
aangesloten en juist worden gebruikt. Het
gebruik van een stofafzuiging kan het gevaar
door stof verminderen.
4) Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met
het passende elektrische gereedschap werkt
u beter en veiliger binnen het aangegeven
capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder de accu voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het
gereedschap weglegt. Deze voorzorgs-
maatregel voorkomt onbedoeld starten van
het elektrisch gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische
gereedschappen buiten bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn en
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk
wanneer deze door onervaren personen worden
gebruikt.
e) Verzorg het elektrisch gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende delen
correct functioneren en niet vastklemmen
en of onderdelen zodanig gebroken of
beschadigd zijn dat de werking van het
elektrisch gereedschap nadelig wordt
beïnvloed. Laat beschadigde delen
repareren voordat u het gereedschap
gebruikt. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden
snijdende inzetgereedschappen met scherpe
snijkanten klemmen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschappen,
toebehoren, inzetgereedschappen en
dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let
daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik
van elektrische gereedschappen voor andere
dan de voorziene toepassingen kan tot
gevaarlijke situaties leiden.
5) Gebruik en onderhoud van accugereed-
schappen
a) Laad accu's alleen op in oplaadapparaten
die door de fabrikant worden geadviseerd.
Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald
type accu geschikt is, bestaat brandgevaar
wanneer het met andere accu's wordt gebruikt.
b) Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's
in de elektrische gereedschappen. Het
gebruik van andere accu's kan tot
verwondingen en brandgevaar leiden.
c) Voorkom aanraking van de niet-gebruikte
accu met paperclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven en andere kleine
metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken.
Kortsluiting tussen de accucontacten kan
brandwonden of brand tot gevolg hebben.
d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de
accu lekken. Voorkom contact. Spoel
bij onvoorzien contact met water af.
Wanneer de vloeistof in de ogen komt,
dient u bovendien een arts te raadplegen.
Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties
en verbrandingen leiden.
6) Service
a) Laat het elektrisch gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vakkundig
personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het
gereedschap in stand blijft.
ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. Eventuali omissioni
nell’adempimento delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni potranno causare scosse elettriche,
incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per un uso futuro!
Il termine "utensile elettrico" utilizzato nelle avvertenze di sicurezza si riferisce ad utensili elettrici alimentati
dalla rete (con linea di allacciamento), nonché ad utensili elettrici alimentati a pile (senza linea di
allacciamento).
Avvertenze generali di sicurezza per gli utensili elettrici
170248000_0408_Sicherhw 24.04.2008 16:36 Uhr Seite 7

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo HS 8565.

Stel een vraag over de Metabo HS 8565

Heb je een vraag over de Metabo HS 8565 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo HS 8565. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo HS 8565 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.