Metabo DSSW 360 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo DSSW 360. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Compressor
  • Model/naam: DSSW 360
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Pools, Noors, Hongaars, Russisch, Fins, Tsjechisch, Slowaaks

Inhoudsopgave

Pagina: 0
www.metabo.com
de Originalbetriebsanleitung 4
en Original instructions 9
fr Notice d'utilisation originale 14
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 19
es Manual original 24
no Originalbruksanvisning 29
pl Instrukcja oryginalna 34
hu Eredeti használati utasítás 39
ru ȣəɑɌɑɖɉɔɥɖɗɎ əɜɓɗɋɗɍɚɛɋɗ ɘɗ
ɦɓɚɘɔɜɉɛɉɟɑɑ 44
cs Originální návod k použití 50
DSSW 360 Set 1/2“
Pagina: 18
NEDERLANDS nl
19
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding, dat deze slagschroevendraaiers voldoen aan
de op pagina 3 genoemde normen en richtlijnen.
Dit persluchtgereedschap is bestemd voor het —
op het professionele vlak — in- en uitdraaien van
schroeven.
Dit gereedschap mag uitsluitend met perslucht-
aanvoer worden aangedreven. De op het pers-
luchtgereedschap aangegeven maximaal toelaat-
bare werkdruk mag niet worden overschreden. Dit
persluchtgereedschap mag niet worden aangedre-
ven met explosieve, brandbare of gezondheidsbe-
dreigende gassen. Niet gebruiken als hefboom,
breek- of slagwerktuig.
Iedere andere toepassing is niet volgens de voor-
schriften. Door onreglementair gebruik, verande-
ringen aan het persluchtgereedschap of door ge-
bruik van onderdelen die niet door de fabrikant
gekeurd en vrijgegeven zijn, kunnen niet te voor-
ziene beschadigingen ontstaan!
Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.
Let ter bescherming van uzelf en het
persluchtgereedschap op de met dit
symbool aangegeven passages!
WAARSCHUWING – Lees de gebruiksaan-
wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.
WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in acht
genomen, dan kan dit een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.
Geef het persluchtgereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.
- De gebruiker of werkgever van de gebruiker moet
de specifieke risico's inschatten die door het
gebruik kunnen optreden.
- Vóór installatie, bediening, reparatie, onderhoud
en vervanging van toebehoren en voordat in de
buurt van het persluchtgereedschap wordt
gewerkt, dienen de veiligheidsvoorschriften te
worden gelezen en begrepen. Gebeurt dit niet,
dan kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
- Het persluchtgereedschap mag uitsluitend door
gekwalificeerd en geschoold personeel worden
geïnstalleerd of gebruikt.
- Aan het persluchtgereedschap mogen geen wijzi-
gingen worden aangebracht. Wijzigingen kunnen
de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen
verminderen en de risico's voor de bediener
verhogen.
- Gebruik nooit beschadigd persluchtgereedschap.
Onderhoudhetpersluchtgereedschapzorgvuldig.
Controleer regelmatig of beweeglijke onderdelen
correct functioneren en niet klemmen, of er onder-
delen gebroken of dermate beschadigd zijn dat de
werking van het persluchtgereedschap hieronder
lijdt. Controleer borden en opschriften op volledig-
heid en leesbaarheid. Laat beschadigde delen
repareren of vernieuwen voordat u het apparaat
gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden persluchtgereedschap.
4.1 Gevaar door wegslingerende onderdelen
- Maak het persluchtgereedschap los van de pers-
luchtvoorziening, voordat u het inzetgereedschap
of toebehoren vervangt of instel- of onderhouds-
werkzaamheden uitvoert.
- Wanneer een werkstuk, toebehoren of perslucht-
gereedschap breekt, kunnen onderdelen met
hoge snelheid worden weggeslingerd.
- Bij de bediening, het vervangen van toebehoren
en bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
aan het persluchtgereedschap moet altijd een
slagvaste oogbescherming worden gedragen.
Het niveau van de vereiste bescherming dient
voor elk geval apart te worden beoordeeld.
- Controleer of het werkstuk stevig is bevestigd.
4.2 Gevaar te worden meegetrokken/verwik-
keld
- Draag geschikte kleding. Draag geen loshan-
gende kleding of sieraden. Houd haren, kleding
en handschoenen uit de buurt van het perslucht-
gereedschap. Loshangende kleding, sieraden en
lange haren kunnen door bewegende delen
worden meegenomen. Er bestaat letselgevaar.
- Handschoenen kunnen in de draaiende aandrij-
ving verstrikt raken, waardoor u uw vingers kunt
verwonden of breken.
- Bij draaiende aandrijfhouders en -verlengingen
kunnen rubberen of metaalversterkte hand-
schoenen gemakkelijk worden meegetrokken/
verwikkeld.
- Draag geen loszittende handschoenen of hand-
schoenen met afgesneden of versleten hand-
schoenvingers.
- Pak nooit de aandrijving, de houder of de aandrijf-
verlenging vast.
- Blijf met uw handen uit de buurt van de draaiende
aandrijving.
1. Conformiteitsverklaring
2. Gebruik volgens de
voorschriften
3. Algemene
veiligheidsvoorschriften
4. Speciale
veiligheidsvoorschriften
Pagina: 19
NEDERLANDS
nl
20
4.3 Gevaren tijdens bedrijf
- Bij gebruik van het persluchtgereedschap kunnen
de handen van de bediener blootgesteld worden
aan gevaren zoals beknellingen, slagen, insnij-
dingen, ontvellingen en warmte. Draag ter
bescherming van uw handen geschikte hand-
schoenen.
- Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient
fysiek in staat te zijn de grootte, het gewicht en het
vermogen van de machine te hanteren.
- Houd het persluchtgereedschap correct vast:
Wees erop voorbereid de normale of plotselinge
bewegingen op te vangen – houd beide handen
gereed.
- Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in even-
wicht blijft.
- Aanbevolen wordt om, indien mogelijk, een
ophangconstructie te gebruiken. Is dit niet moge-
lijk, dan worden zijhandgrepen voor persluchtge-
reedschap met rechte greep en persluchtgereed-
schap met pistoolgreep aanbevolen. In ieder
geval wordt aanbevolen om gebruik te maken van
hulpmiddelen om het reactiemoment op te
vangen.
- Raak geen draaiende onderdelen aan.
- Voorkom dat het apparaat onbedoeld wordt inge-
schakeld. Wordt de luchtvoorziening onder-
broken, het persluchtgereedschap bij de in-/
uitschakelaar uitzetten.
- Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbe-
volen smeermiddelen.
- Gebruik het gereedschap niet in krappe ruimtes.
Let erop dat uw handen niet tussen het perslucht-
gereedschap en werkstuk bekneld raken, met
name bij het losschroeven.
- Draag persoonlijke beschermende uitrusting en
altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een
persoonlijke beschermende uitrusting, zoals
veiligheidshandschoenen, beschermende
kleding, stofmasker, slipvrije werkschoenen,
veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhanke-
lijk van soort en gebruik van het apparaat, vermin-
dert het risico op letsel en wordt aanbevolen.
4.4 Gevaar door herhalende bewegingen
- Bij het werken met het persluchtgereedschap
kunnen onaangename gevoelens in handen,
armen, schouders, de halsstreek of andere
lichaamsdelen optreden.
- Neem bij het werk met het persluchtgereedschap
een gemakkelijke positie in, let op een goede
steun en voorkom een stand die ongunstig is of
waarbij het moeilijk is het evenwicht te behouden.
Bij langdurige werkzaamheden moet de bediener
zijn lichaamshouding af en toe veranderen, om
onaangenaamheden en vermoeidheid te voor-
komen.
- Indien bij een bediener symptomen zoals aanhou-
dende onpasselijkheid, klachten, kloppen, pijn,
kriebels, doofheid, branden of stijfheid optreden,
mogen deze waarschuwingsindicatoren niet
worden genegeerd. De bediener dient zijn werk-
gever te informeren en een gekwalificeerde arts te
raadplegen.
4.5 Gevaar door toebehoren
- Maak het persluchtgereedschap los van de pers-
luchtvoorziening, voordat inzetgereedschap of
toebehoren worden bevestigd of vervangen.
- Raak de houders of toebehoren tijdens het werk
niet aan, omdat dit het gevaar vergroot dat u zich
snijdt, brandt of letsel oploopt door slingerbewe-
gingen.
- Gebruik alleen toebehoren die voor dit apparaat
bestemd zijn en voldoen aan de in deze gebruiks-
aanwijzing genoemde eisen en kenmerken.
- Gebruik uitsluitend inzetgereedschap dat zich in
een goede toestand bevindt. Een gebrekkige
toestand van toebehoren kan ertoe leiden dat
deze bij het gebruik stukbreken en worden
weggeslingerd.
4.6 Gevaar op de werkplek
- Het meeste letsel op de werkplek wordt veroor-
zaakt door uitglijden, struikelen of vallen. Let op
oppervlakken die door het gebruik van het pers-
luchtgereedschap glad geworden kunnen zijn en
op het mogelijke gevaar van struikelen door de
luchtslang.
- Ga in een onbekende omgeving voorzichtig te
werk. Er kan sprake zijn van verborgen gevaar
door stroomkabels of andere voedingsleidingen.
- Het persluchtgereedschap is niet bestemd voor
gebruik in een explosieve omgeving en niet geïso-
leerd tegen contact met elektrische stroom-
bronnen.
- Controleer (bijv. met behulp van een metaalde-
tector) of er op de plaats die bewerkt moet
worden, geen stroom-, water- of gasleidingen
aanwezig zijn.
4.7 Gevaar door stof en dampen
- De stoffen en dampen die bij het gebruik van het
persluchtgereedschap ontstaan kunnen schade-
lijke gevolgen hebben voor de gezondheid (bijv.
kanker, geboorteafwijkingen, astma en/of derma-
titis); het is beslist noodzakelijk een risicoanalyse
van deze gevaren te maken en deze om te zetten
in passende regelingsmechanismes.
- In de risicoanalyse moet rekening worden
gehouden met het stof dat bij het gebruik van het
persluchtgereedschap ontstaat en het reeds
aanwezige stof dat hierbij mogelijk opstuift.
- De afzuiglucht moet zo worden afgevoerd, dat in
een stoffige omgeving zo min mogelijk stof
opstuift.
- Indien stof en dampen ontstaan, moeten alle
inspanningen erop zijn gericht deze te controleren
op de plaats waar ze vrijkomen.
- Alle inbouwelementen- en toebehoren van het
persluchtgereedschap, die voor het opvangen,
afzuigen of onderdrukken van zwevend stof of
dampen zijn aangebracht, dienen volgens de
aanwijzingen van de fabricant volgens voorschrift
te worden geplaatst en onderhouden.
- Gebruik beschermende ademhalingsvoorzie-
ningen volgens de aanwijzingen van uw werk-
gever of zoals vereist in de voorschriften voor de
veiligheid op het werk en ter bescherming van uw
gezondheid.
Pagina: 20
NEDERLANDS nl
21
4.8 Gevaar door geluid
- De invloed van hoge geluidsniveaus kan bij onvol-
doende gehoorbescherming leiden tot perma-
nente gehoorschade, gehoorverlies en andere
problemen, zoals tinnitus (bellen, suizen, fluiten of
zoemen in het oor).
- Het is beslist noodzakelijk een risicoanalyse van
deze gevaren te maken en deze om te zetten in
passende regelingsmechanismes.
- Tot de passende regelingsmechanismes ter
vermindering van het risico behoren maatregelen
zoals het gebruik van isolatiemateriaal ter voorko-
ming van het geluid dat bij de werkstukken
optreedt.
- Gebruik gehoorbeschermende voorzieningen
volgens de aanwijzingen van uw werkgever of
zoals vereist in de voorschriften voor de veiligheid
op het werk en ter bescherming van de gezond-
heid.
- Het persluchtgereedschap dient te worden
bediend en onderhouden volgens de aanbeve-
lingen in deze gebruiksaanwijzing, om een onno-
dige verhoging van het geluidsniveau te voor-
komen.
- Het verbruiksmateriaal en het inzetgereedschap
moet volgens de aanbevelingen van deze
gebruikshandleiding worden gekozen, onder-
houden en vervangen om een onnodige verho-
ging van het geluidsniveau te voorkomen.
- De geïntegreerde geluidsdemper mag niet
worden verwijderd en moet zich in een goede
werktoestand bevinden.
4.9 Gevaar door trillingen
- De invloed van trillingen kan beschadiging van de
zenuwen en storingen in de bloedcirculatie in
handen en armen veroorzaken.
- Houd uw handen uit de buurt van de houders van
de moerendraaiers.
- Draag bij het werken in een koude omgeving
warme kleding en houd de handen warm en
droog.
- Indien u merkt dat de huid van uw vingers of
handen gevoelloos wordt, jeukt, pijn doet of wit
verkleurt, moet u stoppen met het persluchtge-
reedschap, uw werkgever informeren en een arts
raadplegen.
- Het persluchtgereedschap dient te worden
bediend en onderhouden volgens de aanbeve-
lingen in deze gebruiksaanwijzing om een onno-
dige versterking van de trillingen te voorkomen.
- Gebruik geen versleten of slecht passende
houders en verlengingen, omdat dit zeer waar-
schijnlijk tot een aanzienlijke versterking van de
trillingen leidt.
- Het verbruiksmateriaal en het inzetgereedschap
moet volgens de aanbevelingen van deze
gebruikshandleiding worden gekozen, onder-
houden en vervangen om een onnodige verster-
king van de trillingen te voorkomen.
- Indien mogelijk moeten moffittingen worden
gebruikt.
- Maak, om het gewicht van het persluchtgereed-
schap te houden, zo mogelijk gebruik van een
standaard, een spanner of egalisatie-inrichting.
- Houd het persluchtgereedschap vast met een niet
al te vaste, maar zekere greep en neem de
vereiste hand-reactiekrachten in acht, want het
trillingsrisico wordt normaal gesproken groter bij
een toenemende grijpkracht.
4.10 Extra veiligheidsvoorschriften
- Perslucht kan tot ernstig letsel leiden.
- Wanneer het persluchtgereedschap niet in
gebruik is, is het altijd vereist om de luchttoevoer
af te sluiten, de luchtslang drukloos te maken en
het persluchtgereedschap van de persluchttoe-
voer te scheiden, voordat toebehoren worden
vervangen of reparaties worden uitgevoerd.
- Richt de luchtstroom nooit op uzelf of andere
personen.
- Rondslaande slangen kunnen tot ernstig letsel
leiden. Controleer daarom altijd of de slangen en
het bevestigingsmateriaal beschadigd of losge-
raakt zijn.
- Koude lucht moet van de handen worden wegge-
leid.
- Gebruik geen snelsluitkoppelingen bij de gereed-
schaptoevoer. Gebruik voor slangaansluitingen
met schroefdraad alleen aansluitingen van
gehard staal (of een materiaal van vergelijkbare
stootvastheid).
- Bij universele draaikoppelingen (klauwkoppe-
lingen) dient u gebruik te maken van arrêteer-
pennen en Whipcheck-slangbeveiligingen om
bescherming te bieden voor het geval dat een
verbinding van de slang met het persluchtgereed-
schap of tussen slangen defect raakt.
- Zorg ervoor dat de op het persluchtgereedschap
aangegeven maximale druk niet wordt over-
schreden.
- Draag persluchtgereedschap nooit bij de slang.
- Wordt het persluchtgereedschap in een houder
gebruikt: het persluchtgereedschap goed beves-
tigen. Verlies van controle kan tot letsel leiden.
4.11 Overige veiligheidsvoorschriften
- Neem de eventueel speciale werkbeschermings-
of ongevalpreventievoorschriften voor de omgang
met compressoren en persluchtgereedschap in
acht.
- Zorg ervoor dat de in de Technische gegevens
aangegeven maximaal toelaatbare werkdruk niet
wordt overschreden.
- Zorg dat u het gereedschap niet overbelast –
gebruik dit gereedschap alleen binnen het vermo-
gensbereik dat in de Technische gegevens
vermeld wordt.
- Gebruik geen twijfelachtige smeermiddelen. Zorg
voor een voldoende ventilatie van de werkplek. Bij
verhoogde uittreding: persluchtgereedschap
controleren en eventueel laten repareren.
- Gebruik dit gereedschap niet wanneer u niet
geconcentreerd bent. Wees alert, let goed op wat
u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik
van het persluchtgereedschap. Gebruik geen
gereedschap wanneer u moe bent of onder
invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid bij het gebruik
van gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
- Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.
Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan
tot ongevallen leiden.
- Persluchtgereedschap voor kinderen beveiligen.
Pagina: 21
NEDERLANDS
nl
22
- Het gereedschap mag niet in de open of in een
vochtige ruimte opgeborgen worden.
- Bescherm het persluchtgereedschap, met name
de persluchtaansluiting en bedieningselementen,
tegen stof en vuil.
De informatie in deze handleiding is als volgt ge-
kenmerkt:
Gevaar! Waarschuwing voor lichamelijk let-
sel of milieuschade.
Let op Waarschuwing voor materiële scha-
de.
4.12 Symbolen op het persluchtgereedschap
Voor inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing
lezen.
Draag oogbescherming
Draag gehoorbescherming
Draairichting
Zie bladzijde 2.
1 Vierkantopname voor verwisselbare koppen
2 Schakelaar (In-/Uitschakelen)
3 Luchtafvoer met geluidsdemper
4 Persluchtaansluiting met filter
5 Slangaansluiting
6 Schakelaar voor de instelling van draairichting
en koppel
7 2-orenklem
6.1 Voor het eerste bedrijf
Persluchtaansluiting voorbereiden
Gevaar! Gebruik geen snelsluitkoppelingen
direct bij de persluchtaansluiting (4). Aansluit-
stukken voor snelsluitkoppelingenen nooit direct bij
de persluchtaansluiting (4) inschroeven - uitsluitend
de slangaansluiting (5) in het apparaat schroeven
en hierop de persluchtslang aansluiten De lengte
van de persluchtslang tussen persluchtaansluiting
(4) en een snelsluitkoppeling moet minstens 20 cm
bedragen. Een snelsluitkoppeling die te dicht bij het
apparaat is aangebracht, kan falen en rondslaande
slangen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
- Bijgevoegde slangaansluiting (5) op de perslucht-
aansluiting (4) schroeven: Hierbij de perslucht-
aansluiting met een steeksleutel borgen tegen
verdraaien en de slangaansluiting (5) met een
tweede steeksleutel opschroeven. Zie pagina 2,
afb. A.
- Bijgevoegde 2-orenklem op de aan te sluiten
persluchtslang schuiven.
- Persluchtslang tot aan de aanslag op de slan-
gaansluiting schuiven.
- 2-orenklem over de slangaansluiting schuiven en
de beide oren met een geschikte montagetang
helemaal dichtknijpen (zie pagina 2, afb. B).
6.2 Persluchtgereedschap gebruiken
Gebruik altijd persluchtslangen met een binnendia-
meter van minstens 9 mm om het volledige
vermogen van uw persluchtgereedschap te
bereiken. Een te geringe binnendiameter kan het
vermogen aanmerkelijk verminderen.
Let op De persluchtleiding mag geen con-
denswater bevatten.
Let op Dit gereedschap dient van voldoende
pneumatische olie voorzien te worden om
lang gebruiksklaar te blijven. Dit kan als volgt ge-
beuren:
– Geoliede perslucht gebruiken door aanbouw van
een olievernevelaar.
– Zonder olievernevelaar: Dagelijks met de hand
via de persluchtaansluiting oliën. Ca. 3-5 drup-
pels pneumatische olie bij 10 minuten continuge-
bruik.
Is het gereedschap meerdere dagen buiten ge-
bruik geweest, de persluchtaansluiting handmatig
vullen met ca. 5 druppels pneumatische olie.
Let op Het gereedschap slechts kort onbelast
laten lopen.
1. Verwisselbare kop op de vierkantopname (1)
steken. Let op een veilige passing van het toe-
behoren.
2. Draairichting en koppel met de draairichting-
schakelaar (6) instellen:
– = rechtsloop
– = linksloop
– 1 = klein koppelmoment
– 2 = gemiddeld koppelmoment
– 3 = groot koppelmoment
3. Werkdruk instellen (gemeten bij de luchtinlaat
bij ingeschakeld persluchtgereedschap). Maxi-
maal toelaatbare werkdruk zie hoofdstuk „Tech-
nische gegevens“.
4. Persluchtgereedschap op de persluchtvoorzie-
ning aansluiten.
5. Inschakelen: schakelaar (2) indrukken.
Uitschakelen: schakelaar (2) loslaten.
.
Gevaar! Alvorens u met werkzaamheden
aan het gereedschap begint, persluchtaan-
sluiting losmaken.
Gevaar! Andere dan de in dit hoofdstuk be-
schreven onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden mogen uitsluitend door geschoold per-
soneel worden uitgevoerd.
- Verzeker u door regelmatig onderhoud van de
veiligheid van het persluchtgereedschap.
- Schroefverbindingen op goede zitting controleren
resp. aantrekken.
5. Overzicht
6. Bediening
F
R
7. Service en onderhoud
F
R
Pagina: 22
NEDERLANDS nl
23
- Filter in de persluchtaansluiting tenminste weke-
lijks reinigen.
- Aanbevolen wordt om bij het persluchtgereed-
schap een drukregelaar met waterafscheider en
een smeerbus voor te schakelen.
- Bij verhoogde olie- of luchtuittreding het pers-
luchtgereedschap controleren en eventueel laten
repareren. (Zie hoofdstuk 9.)
- Controleer regelmatig en na elk gebruik het
toerental en voer een eenvoudige controle uit op
het trillingsniveau.
- Vermijd het contact met gevaarlijke substanties
die zich op het werkstuk hebben afgezet. Draag
een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting
en verwijder vóór het onderhoud gevaarlijke
substanties met passende maatregelen.
f
Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.
Gebruik alleen toebehoren die voor dit persluchtge-
reedschap bestemd zijn en voldoen aan de in deze
gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.
Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.
Gevaar! Reparaties aan persluchtgereed-
schap mogen alleen door geschoold perso-
neel en met originele Metabo-onderdelen worden
uitgevoerd!
Neem voor persluchtgereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.
Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.
Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en voor de recycling
van afgedankt persluchtgereedschap, verpak-
kingen en toebehoren. Personen en leefmilieu
mogen niet in gevaar worden gebracht.
Toelichting bij de gegevens van pagina 3.
Wijzigingen en technische verbeteringen voorbe-
houden.
V1 = luchtverbruik
pmax. = maximaal toelaatbare werkdruk
n0 = toerental
H = vierkantopname
S = max. schroefgrootte
Tmax, R= koppelmoment in rechtsloop
Tmax, L= koppelmoment in linksloop
di = slangdiameter (binnen)
C = aansluitdraad
A = afmetingen (lengte x breedte x hoogte)
m = gewicht
De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).
Emissiewaarden
Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het gereedschap en een vergelijking
van de verschillende gereedschappen mogelijk.
Afhankelijk van het gebruik, de toestand van het
gereedschap of het inzetgereedschap kan de daad-
werkelijke belasting hoger of lager uitvallen. Houd
bij de beoordeling rekening met pauzes en fases
met een lagere belasting. Bepaal op basis van de
overeenkomstig aangepaste taxatiewaarden de
maatregelen ter bescherming van de gebruiker,
bijv. organisatorische maatregelen.
Trilling (gewogen effectieve waarde van de
versnelling; EN 28927):
ah =trillingsemissiewaarde
Kh =meetonzekerheid (trilling)
Geluidsniveau (EN ISO 15744):
LpA =geluidsdrukniveau
LWA =geluidsvermogensniveau
KpA, KWA= meetonzekerheid
Draag gehoorbescherming!
8. Toebehoren
9. Reparatie
10. Milieubescherming
11. Technische gegevens

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo DSSW 360.

Stel een vraag over de Metabo DSSW 360

Heb je een vraag over de Metabo DSSW 360 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo DSSW 360. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo DSSW 360 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.