Metabo BasicAir 350 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo BasicAir 350. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Compressor
  • Model/naam: BasicAir 350
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Grieks, Hongaars, Russisch

Inhoudsopgave

Pagina: 29
NEDERLANDS
30
1. Het toestel in overzicht / Leveromvang
1 Regeldrukmeter
2 Transportgreep
3 Drukregelaar
4 Keteldrukmeter
5 Luchtfilterbehuizing
6 Oliepeilstok
7 Compressor
8 Olieaftapplug
9 Drukvat
10 Kogelkraan aan condensaataftap-
opening
11 Veiligheidsklep
12 Persluchtaansluiting (snelkoppe-
ling), regelbaar perslucht
13 Hoofdschakelaar
BasicAir 250
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BasicAir 350
1
2
5
3
12
8
10
9
4
11
7 6
PowerAir 350
1
2
13
I_0024nl1A.fm 9.4.10 Origineel gebruikaanwijzing
Pagina: 30
NEDERLANDS
31
1. Het toestel in overzicht /
Leveromvang..........................30
2. EG-conformiteitsverklaring....31
3. Lees dit eerst!.........................31
4. Veiligheid ................................31
4.1 Voorgeschreven gebruik 
van het systeem .......................31
4.2 Algemene 
veiligheidsinstructies ................31
4.3 Symbolen op het apparaat .......32
4.4 Veiligheidsvoorzieningen..........33
5. Bediening................................33
5.1 Voor de eerste 
ingebruikname..........................33
5.2 Opstelling .................................33
5.3 Netaansluiting...........................34
5.4 Perslucht genereren.................34
6. Service en onderhoud............34
6.1 Regelmatig onderhoud.............34
6.2 Machine opbergen....................35
7. Problemen en storingen ........35
8. Reparatie.................................35
9. Milieubescherming.................36
10. Technische gegevens............36
Hiermee verklaren wij dat dit apparaat
in overeenstemming is met de princi-
piële vereisten en voorschriften van de
relevante richtlijnen.
Deze gebruiksaanwijzing werd zo ge-
maakt dat u snel en veilig met uw toe-
stel kunt werken. Hier enkele aanwijzin-
gen voor het gebruik van deze
handleiding:
– Lees deze gebruiksaanwijzing vóór
de ingebruikneming geheel door en
daarbij vooral aandacht besteden
aan het hoofdstuk „veiligheidsvoor-
schriften”.
– Deze gebruiksaanwijzing richt zich
aan personen met technische
grondkennis bij het werken met toe-
stellen zoals het hier beschreven
toestel. Wanneer u geen ervaring
zou hebben met dergelijke appara-
tuur, doe dan eerst een beroep op
de hulp van ervaren personen.
– Bewaar alle bij dit apparaat gelever-
de documenten, zodat u en alle an-
dere gebruikers zich indien nodig
kunnen informeren. Bewaar het
aankoopbewijs voor eventuele ga-
rantieclaims.
– Als u de werktafel uitleent of door-
verkoopt, moet u alle bijgeleverde
documentatie meegeven.
– De fabrikant wijst alle verantwoor-
delijkheid af voor schade die ont-
staat door niet-inachtneming van
deze handleiding.
De informatie in deze handleiding wordt
als volgt gekenmerkt:
AGevaar!
Waarschuwing voor lichamelijk letsel of
milieuschade.
BGevaar voor elektrische
schok!
Waarschuwing voor lichamelijke letsels
door elektrische schok.
A Attentie!
Materiële schade.
3Opmerking:
Aanvullende informatie.
– Cijfers op afbeeldingen (1, 2, 3, ...)
– benoemen de verschillende on-
derdelen;
– zijn doorlopend;
– hebben betrekking op de over-
eenkomstige cijfers tussen haak-
jes (1), (2), (3) ... in de bijbeho-
rende tekst.
– Bij procedures die een bepaalde
volgorde vereisen zijn de verschil-
lende stappen genummerd.
– Instructies voor handelingen met
willekeurige volgorde zijn met een
punt gekenmerkt.
– Opsommingen zijn gekenmerkt met
een streep.
4.1 Voorgeschreven gebruik
van het systeem
Dit apparaat produceert perslucht voor
persluchtaangedreven gereedschap.
Gebruik het apparaat alleen onder toe-
zicht.
Het gebruik ervan in de medische sec-
tor en de levensmiddelensector evenals
het vullen van zuurstofflessen is verbo-
den.
Explosieve en brandbare gassen of
gassen en stoffen die de gezondheid
schaden, mogen niet aangezogen wor-
den. In explosiegevaarlijke en stofhou-
dende omgeving is het gebruik niet toe-
gelaten.
Elk ander gebruik is verboden. Niet toe-
gelaten gebruik, wijzigingen aan het ap-
paraat of het gebruik van onderdelen
die niet door de fabrikant goedgekeurd
zijn, kunnen onvoorspelbaar persoonlijk
letsel veroorzaken!
Kinderen, jongeren en niet opgeleide
personen mogen het apparaat en het
hierop aangesloten persluchtgereed-
schap niet gebruiken.
4.2 Algemene veiligheidsin-
structies
 Volg bij het gebruik van dit elektri-
sche apparaat de volgende veilig-
heidsvoorschriften om gevaar voor
personen of materiële schade te
voorkomen.
 Houd rekening met de bijzondere
veiligheidsinstructies in de desbe-
treffende hoofdstukken.
 Houd de met het apparaat meegele-
verde documenten zorgvuldig bij.
 Houdt u zich eventueel aan de richt-
lijnen of ongevalpreventievoorschrif-
ten van de beroepsvereniging inza-
ke de omgang met compressoren
en persluchtgereedschap.
 Respecteer de wettelijke voorschrif-
ten voor het gebruik van installaties
die bewaking vereisen.
 Houd er bij het bedrijf en de opslag
van het apparaat rekening mee dat
uitlopend condensaat en andere be-
drijfsmiddelen de omgeving veront-
reinigen en schade aan het milieu
kunnen veroorzaken.
Inhoud
2. EG-conformiteitsverkla-
ring
3. Lees dit eerst!
4. Veiligheid
Pagina: 31
NEDERLANDS
32
AAlgemeen gevaar!
 Houd uw werkplek op orde – een
onordelijke werkplek kan ongevallen
tot gevolg hebben.
 Wees aandachtig. Let op wat u
doet. Ga verstandig te werk. Ge-
bruik het elektrische apparaat niet,
wanneer u niet geconcentreerd
bent.
 Houd rekening met omgevingsin-
vloeden.
 Zorg dat er goede verlichting is.
 Zorg voor een goede lichaamshou-
ding. Zorg ervoor dat u op een ste-
vige ondergrond staat en let er
vooral op dat u altijd goed in even-
wicht bent.
 Gebruik het elektrische apparaat
niet in de nabijheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.
 Houd kinderen buiten het bereik van
de werkplek. Zorg ervoor dat geen
andere personen het gereedschap
of het snoer kunnen aanraken.
 Zorg dat u het elektrische toestel
niet overbelast – gebruik dit elektri-
sche toestel uitsluitend binnen het
vermogensbereik dat in de techni-
sche gegevens vermeld wordt.
BGevaar door elektrische
stroom!
 Stel het elektrische apparaat niet
bloot aan regen.
 Gebruik dit elektrische apparaat niet
in een vochtige of natte omgeving.
 Vermijd dat u tijdens werkzaamhe-
den met dit apparaat in contact
komt met geaarde elementen zoals
radiatoren, buizen, ovens, koelkas-
ten.
 Gebruik het snoer niet voor doelein-
den waarvoor het niet bedoeld is.
AGevaar voor verwondingen
door ontsnappende perslucht en
door perslucht meegesleepte onder-
delen!
 Richt de pers-lucht nooit op mensen
of dieren!
 Controleer of alle gebruikte pers-
luchtgereedschap en accessoires
voor de gebruikte werkdruk geschikt
zijn of via drukregelaars aangeslo-
ten zijn.
 Let er bij het losdraaien van de
snelkoppeling op, dat de perslucht
in de persluchtslang plotseling vrij-
komt. Hou daarom het los te maken
uiteinde van de persluchtslang vast.
 Zorg dat alle schroefverbindingen
steeds vast aangehaald zijn.
 Voer nooit zelf reparaties aan het
apparaat uit! Reparaties van com-
pressoren, drukvaten en perslucht-
gereedschap mogen uitsluitend
door gekwalificeerd personeel uitge-
voerd worden.
AGevaar door oliehoudende
pers-lucht!
 Gebruik de oliehoudende perslucht
uitsluitend voor persluchtgereed-
schap, dat voor oliehoudende pers-
lucht bedoeld is.
 Gebruik een pers-luchtslang voor
oliehoudende pers-lucht niet voor
persluchtgereedschap dat niet voor
oliehoudende pers-lucht bedoeld is.
 Vul geen autobanden etc. met olie-
houdende perslucht.
AGevaar voor brandwonden
aan de oppervlakken van de pers-
luchtvoerende onderdelen!
 Laat het toestel afkoelen, alvorens
met de onderhoudswerkzaamhe-
den te beginnen.
AGevaar voor verwondingen en
kneuzingen aan bewegende onder-
delen!
 Neem het apparaat nooit in gebruik
zonder gemonteerde veiligheids-
voorziening.
 Houd er rekening mee dat het appa-
raat automatisch opstart, wanneer
de minimale druk overschreden
wordt! – Controleer of het apparaat
van het stroomnet gekoppeld is, al-
vorens onderhoudswerkzaamhe-
den uit te voeren.
 Zorg dat er zich bij het inschakelen
(bijvoorbeeld na onderhoudswerk-
zaamheden) geen gereedschap of
losse onderdelen meer in het elek-
trische toestel bevinden.
AGevaar door onvoldoende
persoonlijke veiligheidsuitrusting!
 Draag oordoppen.
 Draag een veiligheidsbril.
 Draag een stofmasker bij werk-
zaamheden waarbij stof vrijkomt of
bij ontwikkeling van nevels die de
gezondheid kunnen schaden.
 Draag aangepaste werkkledij. Bij
werkzaamheden buiten zijn antislip-
schoenen aanbevolen.
BGevaar door gebreken aan het
elektrische apparaat!
 Zorg dat het elektrische apparaat en
het toebehoren goed onderhouden
worden. Neem hierbij de onder-
houdsvoorschriften in acht.
 Controleer het elektrische toestel
voor elk gebruik op eventuele be-
schadigingen: voor het toestel ge-
bruikt wordt, moet de goede wer-
king van de veiligheids- en
bescherminrichtingen en van licht-
beschadigde delen zorgvuldig ge-
controleerd worden. Een bescha-
digd apparaat mag pas weer
gebruikt worden nadat het op een
deskundige manier gerepareerd is.
 Controleer of de scharnierende on-
derdelen correct functioneren en
niet klemmen. Alle onderdelen moe-
ten correct gemonteerd zijn en aan
alle voorwaarden voldoen om een
feilloze bediening van het elektri-
sche apparaat te garanderen.
 Laat beschadigde beveiligingen of
onderdelen deskundig en door een
gekwalificeerde vakman herstellen
of vervangen.
 Laat beschadigde schakelaars door
een reparatiebedrijf vervangen.
 Gebruik dit elektrische apparaat
niet, wanneer u de schakelaar niet
kan in- en uitschakelen.
 Zorg ervoor dat er zich geen oliën of
vetten op de handgrepen bevinden
en dat ze droog blijven.
4.3 Symbolen op het appa-
raat
Symbolen op het apparaat
14 Lees de gebruiksaanwijzing.
15 Waarschuwing voor persoonlijk
letsel door het contact met hete
delen.
16 Veiligheidsbril dragen.
17 Waarschuwing voor automatisch
start.
18 Waarschuwing voor gevaarlijke
elektrische spanning.
19 Gegarandeerd geluidsdrukniveau
14 15 16 17 18
19
Pagina: 32
NEDERLANDS
33
Gegevens op het typeplaatje:
4.4 Veiligheidsvoorzieningen
Veiligheidsklep
BasicAir 250/350
PowerAir 350
De veiligheidsklep onder veerdruk (36)
bevindt zich op de drukregelmodule. De
veiligheidsklep wordt geactiveerd bij
overschrijding van de maximaal toege-
laten druk.
5.1 Voor de eerste ingebruik-
name
Wielen monteren
 Monteer de wielen zoals op de te-
kening weergegeven.
Peilstok aanbrengen
1. Verwijder de afsluitstop (38) uit de
behuizing van de compressor.
2. Breng in plaats van de afsluitstop
de meegeleverde oliepeilstok (37)
aan.
De stop verhindert dat tijdens het trans-
port olie uit het apparaat loopt. Bewaar
de afsluitstop daarom voor later ge-
bruik.
Luchtfilter monteren
1. Verwijder de stop uit de luchtinlaat
van de compressorbehuizing.(39)
Bewaar de afsluitstop voor later ge-
bruik.
BasicAir 250
BasicAir 350 / PowerAir 350
2. Schroef de ingesloten luchtfilter (40)
op de luchtinlaat.
Condensaataftapopening controle-
ren
 Zorg ervoor dat de condensaataf-
tapopening gesloten is (41).
5.2 Opstelling
De opstelplaats van het apparaat moet
aan de volgende eisen voldoen:
 droog, koel en vorstvrij
 vaste, horizontale en vlakke onder-
grond
20 Fabrikant
21 Artikel-, versie-, serienummer
22 Apparaatbenaming
23 Aansluitspanning / frequentie
24 Motorvermogen P1 (zie ook
"Technische gegevens")
25 Stroomverbruik / Veiligheids-
klasse
26 Toerental / Nominaal afgegeven
vermogen motor
27 CE-kenmerk – Dit apparaat beant-
woordt aan de EU-richtlijnen over-
eenkomstig de conformiteitsver-
klaring
28 Bouwjaar
29 Aanzuigvermogen
30 Vulvermogen
31 Toerental compressor
32 Aantal cilinders
33 Maximale druk
34 Volume drukvat
35 Afvalsymbool – Apparaat kan via
de fabrikant worden afgevoerd
22
23
24
25
27
30
31
32
33
26
29
34
35
28
20
21
36
5. Bediening
36
37 38
39 40
39
40
41
Pagina: 33
NEDERLANDS
34
AGevaar!
Foute opstelling kan zware ongevallen
veroorzaken.
 Beveilig het apparaat tegen wegrol-
len, kantelen en glijden.
 Trek het apparaat niet voort aan de
slang of het netsnoer. Apparaat al-
leen aan de greep transporteren.
 Veiligheidsinrichtingen en bedie-
ningselementen moeten altijd goed
toegankelijk zijn.
5.3 Netaansluiting
BGevaar! Elektrische spanning
Gebruik de machine alleen in een dro-
ge omgeving. Sluit de machine enkel
aan op een stroombron die voldoet aan
de onderstaande voorwaarden:
– de stopcontacten zijn reglementair
geïnstalleerd, geaard en goedge-
keurd;
– zekering conform de technische ge-
gevens;
Het snoer moet zo gelegd worden dat
de zaagwerkzaamheden niet bemoei-
lijkt worden en dat het snoer niet kan
worden beschadigd.
Controleer steeds of de machine uitge-
schakeld is, alvorens de stekker in het
stopcontact te steken.
Het snoer moet beschermd worden te-
gen hitte en bijtende scheikundige
vloeistoffen. Zorg dat het snoer niet be-
schadigd kan worden door scherpe
voorwerpen.
Als verlengsnoer mag uitsluitend ge-
bruik gemaakt worden van een snoer
met voldoende doorsnede (zie "Techni-
sche gegevens").
Schakel de compressor uit met de
hoofdschakelaar, en niet door de net-
stekker uit het stopcontact te trekken.
Na beëindiging van de werkzaamheden
trekt u de stekker uit het stopcontact.
5.4 Perslucht genereren
1. Apparaat inschakelen (42 of 43).
Afwachten tot de maximale ketel-
druk bereikt is (compressor wordt
uitgeschakeld).
De keteldruk wordt weergegeven op de
keteldruk-manometer (47).
BasicAir 250/350
PowerAir 350
2. Stel de regeldruk in met de drukre-
gelaar (44). De actuele regeldruk
wordt weergegeven op de regel-
druk-manometer (46).
A Let op!
De ingestelde regeldruk mag de maxi-
male bedrijfsdruk van het aangesloten
persluchtgereedschap niet overschrij-
den!
3. Sluit de persluchtslang aan op de
persluchtaansluiting (45).
4. Sluit het persluchtgereedschap aan.
Nu kunt u met het persluchtgereed-
schap werken.
5. Schakel het apparaat uit, wanneer u
niet onmiddellijk wenst verder te
werken. Trek vervolgens ook de
netstekker uit het stopcontact.
6. Condensatiewater van de druktank
dagelijks volledig aftappen (48). Het
apparaat daarvoor evt. een beetje
kantelen.
AGevaar!
Alvorens u met werkzaamheden aan
het apparaat begint:
– zet u het apparaat uit.
– trekt u de stekker uit het stopcon-
tact.
– wacht u tot het apparaat stilstaat.
– controleert u of het apparaat en het
gebruikte persluchtgereedschap en
accessoires niet meer onder druk
staan.
– Laat het apparaat en allge gebruikte
persluchtwerktuigen en accessoi-
res afkoelen.
Na beëindiging van alle werkzaam-
heden aan het apparaat:
– schakelt u alle veiligheidsvoorzie-
ningen weer in en controleert u de
werking ervan.
– controleert u of alle gereedschap of
dergelijke van of uit de machine ver-
wijderd is.
Service en/of onderhoudswerkzaam-
heden die niet in dit hoofdstuk be-
schreven staan, mogen uitsluitend
door vaklui uitgevoerd worden.
6.1 Regelmatig onderhoud
A Opgelet
Controleer aan de nieuwe compressor
de aantrekmomenten van de cilinder-
kopschroeven (zie "Technische gege-
vens") na de eerste 50 en 250 be-
drijfsuren.
Voordat u de machine inschakelt
 Controleer de persluchtslangen op
beschadigingen, en vervang ze in-
dien nodig.
 Controleer of de schroefverbindin-
gen vast zitten, en draai ze vast in-
dien nodig.
 Controleer het aansluitsnoer op be-
schadigingen, en laat het door een
42 43
44
46
47
45
46
44
47
42
45
48
6. Service en onderhoud
Pagina: 34
NEDERLANDS
35
elektromonteur vervangen indien
nodig.
Om de 50 uur
 Controleer de luchtfilter (49) aan de
compressor en reinig deze indien
nodig.
 Controleer het oliepeil van de com-
pressor met de oliepeilstok (50) en
vul indien nodig olie bij.(51)
Om de 250 uur
 Vervang het luchtfilter van de com-
pressor.
Na elke periode van 500 werkuren
 Tap de olie af en ververs deze.
Na 1000 uur
 Laat de compressor nakijken door
een vakman. Daardoor wordt de le-
vensduur van de compressor aan-
zienlijk verhoogd.
6.2 Machine opbergen
1. Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact.
2. Ontlucht het drukvat en alle aange-
sloten persluchtgereedschap.
3. Tap het condensatiewater uit het
drukvat af.
4. Berg de machine steeds op, waar
onbevoegden het niet kunnen aan-
zetten.
A Attentie!
Bewaar of transporteer de machine niet
in de open lucht of in een vochtige om-
geving.
Leg de machine voor opberging of voor
transport niet op een zijde.
AGevaar!
Alvorens u met werkzaamheden aan
het apparaat begint:
– zet u het apparaat uit.
– trekt u de stekker uit het stopcon-
tact.
– wacht u tot het apparaat stilstaat.
– controleert u of het apparaat en het
gebruikte persluchtgereedschap en
accessoires niet meer onder druk
staan.
– Laat het apparaat en allge gebruikte
persluchtwerktuigen en accessoi-
res afkoelen.
Na beëindiging van alle werkzaam-
heden aan het apparaat:
– schakelt u alle veiligheidsvoorzie-
ningen weer in en controleert u de
werking ervan.
– controleert u of alle gereedschap of
dergelijke van of uit de machine ver-
wijderd is.
De compressor functioneert niet:
 Er is geen spanning.
– Controleer het snoer, de stek-
ker, het stopcontact en de betref-
fende zekering.
 De netspanning is te laag.
– Gebruik een verlengsnoer met
voldoende doorsnede (zie "Tech-
nische gegevens"). Vermijd bij
een koud apparaat het gebruik
van een verlengsnoer en laat de
druk ontsnappen aan het drukre-
servoir.
 De compressor werd uitgeschakeld
door de netstekker uit het stopcon-
tact te trekken terwijl hij in gebruik
was.
– Schakel de compressor eerst uit
met de hoofdschakelaar, en
schakel hem vervolgens weer in.
 De motor is oververhit, bijvoorbeeld
door defecte koeling (afgedekte
koelribben).
– Schakel de compressor eerst uit
met de Aan/Uit-schakelaar en
laat deze afkoelen.
– Verwijder de oorzaak van de
oververhitting.
– Schakel de compressor opnieuw
in.
De compressor draait zonder vol-
doende druk op te bouwen.
 Condenswateraftapopening aan het
drukvat is lek.
– Dichting van de aftapplug(gen)
controleren; evt. vervangen.
– Aftapplug(gen) met de hand aan-
trekken.
 De terugslagklep vertoont lekkages.
– Laat de terugslagklep herstellen
door een vakman.
De druk in het persluchtgereedschap
is onvoldoende.
 De drukregelaar is niet voldoende
opengedraaid.
– Draai de drukregelaar verder
open.
 De slangverbinding tussen de com-
pressor en persluchtgereedschap
vertoont lekkages.
– Controleer de slangverbinding;
vervang beschadigde onderdelen
indien nodig.
Andere werkzaamheden aan het ap-
paraat mogen alleen door een elek-
tromonteur of door de service-vesti-
ging in uw land worden uitgevoerd.
AGevaar!
Reparaties van elektrische machines
mogen uitsluitend door een elektromon-
teur uitgevoerd worden!
De elektrische machines kunnen voor
reparatie verzonden worden naar de
Service-vestiging in uw land. Het adres
vindt u terug bij de lijst met onderdelen.
49
50
51
7. Problemen en storingen
8. Reparatie
Pagina: 35
NEDERLANDS
36
Geef bij inzending voor reparatie een
omschrijving van het vastgestelde de-
fect.
AGevaar!
Het condenswater uit het drukvat bevat
olieresten. Verwijder het condenswater
op een milieuvriendelijke manier via ge-
specialiseerde inzamelpunten!
AGevaar!
Verwijder de afgewerkte olie uit de
compressor op een milieuvriendelijke
manier via gespecialiseerde inzamel-
punten!
Het verpakkingsmateriaal van de ma-
chine is 100 % recycleerbar.
Afgedankte machines en accessoires
bevatten grote hoeveelheden waarde-
volle grond- en kunststoffen die even-
eens gerecycleerd kunnen worden.
De gebruiksaanwijzing werd op chloor-
vrij gebleekt papier gedrukt.
9. Milieubescherming
10. Technische gegevens
BasicAir 250 BasicAir 350 PowerAir 350
Aanzuigvermogen l/min 240 290
Effectief geleverd volume (debiet) l/min 120 150
Vulvermogen l/min 140 165
Max. bedrijfsdruk bar 8 10
Max. opslag-/bedrijfstemperatuur * °C + 40
Min. opslag-/bedrijfstemperatuur ** °C + 5
Drukvatvolume l 24 50 23
Aantal luchtaansluitingen 1
Aantal cilinders 1
Aanhaalmoment cilinderkopschroeven Nm 10
Toerental min-1
2850
Motorvermogen kW 1,5 1,8
Voedingsspanning (50 Hz) V 230
Nominale stroomsterkte A 7,2 7,9
Zekering min. A 10 langzaam
Beveiligingsklasse IP 20
Maximale totale lengte bij gebruik van verlengsnoeren:
– bij 1,0 mm2
aderdoorsnede m 10
– bij 1,5 mm2 aderdoorsnede m 15
– bij 2,5 mm2
aderdoorsnede m 25
Olietype (Compressor) SAE 40 (SAE 20)
Oliehoeveelheid bij oliewissel (compressor) l ca. 0,25
Afmetingen: lengte × breedte × hoogte mm 555 × 310 × 600 760 × 380 × 660 490 × 450 × 750
Gewicht kg 28 33,5 37
Geluidsdrukniveau LPA op 1 m max. dB (A) 87 + 3 89 + 3
Gegarandeerd geluidsdrukniveau LWA dB (A) 94 96
Alle technische gegevens hebben betrekking op 20 °C omgevingstemperatuur.
* De levensduur van enkele componenten, bijv. dichting in de terugslagklep, wordt duidelijk gereduceerd als de compressor bij
hoge temperaturen (max. opslag-/bedrijfstemperatuur en hoger) gebruikt wordt.
** Bij temperaturen onder de min. opslag-/bedrijfstemperatuur bestaat vorstgevaar voor condensvocht in het drukvat.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo BasicAir 350.

Stel een vraag over de Metabo BasicAir 350

Heb je een vraag over de Metabo BasicAir 350 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo BasicAir 350. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo BasicAir 350 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.