Metabo ASA 25 L PC handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo ASA 25 L PC. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: ASA 25 L PC
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Tsjechisch, Slowaaks, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 22
NEDERLANDS nl
23
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding: Deze afzuigers/ontstoffers, geïdentificeerd
door type en serienummer *1), voldoen aan alle
relevante bepalingen van de richtlijnen *2) en
normen *3). Technische documentatie bij *4) - zie
pagina 3.
De zuiger is geschikt voor het opzuigen van
stof, vaste deeltjes (glasscherven, spijkers,
etc.) en allerlei vloeistoffen, uitgezonderd licht
ontvlambare en brandbare vloeistof en materiaal
dat warmer is dan 60°C.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
personen met beperkte fysieke, sensorische of
geestelijke capaciteiten of die gebrek aan ervaring
en/of kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of van hem of haar aanwijzingen hebben
gekregen over het gebruik van het apparaat.
Dit product is bestemd voor beroepsmatig gebruik.
Er mogen geen brandbare stoffen worden opge-
zogen.
Er mogen geen brandbare of explosieve oplosmid-
delen, in oplosmiddel gedrenkt materiaal, explo-
sieve stoffen, vloeistoffen, zoals benzine, olie of
alcohol, verdunningsmiddelen of materiaal dat
warmer is dan 60°C, worden opgezogen. Anders
bestaat er explosie- en brandgevaar! Het apparaat
mag niet in de buurt van ontvlambare gassen en
substanties worden gebruikt.
Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.
Lees vóór het gebruik van het
apparaat de bijbehorende
veiligheidsvoorschriften en de
gebruiksaanwijzing aandachtig en
volledig door. Bewaar alle docu-
menten die bij het apparaat horen
zorgvuldig en geef het apparaat
alleen samen met deze docu-
menten door aan anderen.
De bedieners van het apparaat
dienen vóór het gebruik geïn-
strueerd te worden over het
gebruik ervan, de substanties
waarvoor het bestemd is en over
een veilige methode om het opge-
nomen materiaal te verwijderen.
Let ter bescherming van
uzelf en het apparaat op de
met dit symbool aange-
geven passages!
Laat nooit toe dat kinderen het
apparaat gebruiken.
Zorg ervoor dat kinderen niet met
het apparaat spelen.
Attentie! Gebruik alleen acces-
soires die bij het apparaat zijn
gevoegd of in de gebruiksaanwij-
zingwordengenoemd. Het gebruik
van andere accessoires kan een
nadelige invloed hebben op de
veiligheid.
Er mogen geen andere werkzaam-
heden dan hier beschreven,
worden uitgevoerd.
Bij oneigenlijk gebruik, ondeskun-
dige bediening of niet-vakkundige
reparatie wordt geen aansprake-
lijkheid voor eventuele schade
aanvaard.
Wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt, de slang aan het appa-
raat laten, zodat wordt voorkomen
dat er per ongeluk stof vrijkomt.
Apparaten inclusief accessoires
niet in bedrijf nemen wanneer:
-herkenbare schade (scheuren/
breuken) aan het apparaat te zien
is,
1. Conformiteitsverklaring
2. Gebruik volgens de
voorschriften
3. Algemene
veiligheidsvoorschriften
4. Speciale
veiligheidsvoorschriften
Pagina: 23
NEDERLANDS
nl
24
-het netsnoer defect is of scheur-
vorming resp. veroudering
vertoont,
-het vermoeden bestaat dat er
sprake is van een onzichtbaar
defect (na een val).
Mondstuk, slang of buis niet op
mensen of dieren richten.
WAARSCHUWING - Wanneer
er schuim of water vrijkomt, het
apparaat direct uitschakelen.
Reservoir en indien nodig vouw-
filter leegmaken.
Nooit op het apparaat gaan staan
of zitten.
Netsnoer en slang altijd zo leggen
dat er geen gevaar van struikelen
bestaat.
Netsnoer niet over scherpe randen
trekken, knikken of afknellen.
Wanneer het netsnoer van het
apparaat wordt beschadigd, moet
deze door een speciaale netsnoer
worden vervangen. Zie het hoofd-
stuk Reparatie.
Alleen op een stopcontact met
randaarde aansluiten.
Geen beschadigde verlengings-
kabel gebruiken.
De netstekker nooit met natte
handen in het stopcontact steken
of eruit halen.
Alleen aan de netstekker, nooit
aan het snoer trekken.
WAARSCHUWING - De contact-
doos op het apparaat mag alleen
worden gebruikt voor doeleinden
die in de gebruiksaanwijzing
vermeld zijn.
Apparaat niet onbeheerd achter-
laten. Bij langere werkonderbre-
kingen de netstekker uit het stop-
contact halen. Zorg ervoor dat de
stekker niet onbedoeld in het stop-
contact kan worden gestoken.
De zuiger mag buiten niet in natte
omstandigheden gebruikt of opge-
slagen worden.
LET OP - Deze machine mag
alleen binnen worden opgeslagen.
Zuur, aceton en oplosmiddel
kunnen een bijtende uitwerking
hebben op onderdelen van het
apparaat.
Vóór onderhoud aan of reini-
ging van het apparaat en na
gebruik altijd het apparaat uitscha-
kelen en de netstekker uit het stop-
contact trekken. Zorg ervoor dat de
stekker niet onbedoeld in het stop-
contact kan worden gestoken.
Voor het schoonmaken van de
zuiger mogen geen stoomstraalap-
paraten en hogedrukreinigers
gebruikt worden.
De binnenkant van het deksel altijd
droog houden.
In het geval van verkieming,
doordat er lange tijd geen reiniging
heeft plaatsgevonden, met name
in de levensmiddelenverwerkende
industrie: Het apparaat altijd direct
na gebruik reinigen en desinfec-
teren.
Bij regen of onweer het apparaat
nooit buiten openen.
Bij zeer lage temperaturen het
apparaat niet in de buitenlucht
gebruiken.
Het apparaat mag niet gebruikt
worden in explosieve ruimtes.
Let erop dat de zuiger stevig staat.
Wanneer de afzuiglucht in de
ruimte wordt teruggevoerd, dient
de ventilatiesnelheid L in de ruimte
Pagina: 24
NEDERLANDS nl
25
voldoende te zijn. Let op de natio-
nale voorschriften.
Attentie! Dit apparaat bevat
stof dat schadelijk is voor de
gezondheid. Hetleegmaken en het
onderhoud, inclusief het
wegnemen van de stofcontainer,
mag alleen worden uitgevoerd
door vakmensen die een
passende beschermuitrusting
dragen.
Waarschuwing voor alge-
meen gevaar!
Voorzichtig! Gebruik het
apparaat niet zonder de
gebruiksaanwijzing te hebben
gelezen!
WAARSCHUWING - Bedienings-
personeel dient geïnstrueerd te
worden over een juist gebruik van
deze zuiger en de stoffen waarvoor
hij bestemd is.
Waarschuwingsplaatje voor
machines van stofklasse L:
Het apparaat is geschikt voor het
afzuigen van stoffen die in lichte
mate schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het apparaat is niet
geschikt voor het verminderen van
houtstof in de in te ademen lucht.
Stoffen afkomstig van bepaalde
materialen, zoals loodhoudende
verf, enkele houtsoorten,
mineralen en metaal, kunnen
schadelijkzijn voordegezondheid.
Het aanraken of inademen van
deze stoffen kan bij de gebruiker of
personen die zich in de nabijheid
bevinden leiden tot allergische
reacties en/of aandoeningen aan
de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken
of beuken, gelden als
kankerverwekkend, met name in
verbinding met additieven voor de
houtbehandeling (chromaat,
houtbeschermingsmiddelen).
Zie bladzijde 3.
1 Schakelaar Aan/Uit/Automaat/
2 Stopcontact voor elektrisch gereedschap
3 Bovendeel
4 Toets voor de filterreiniging „PressClean“ (PC)
5 Uitblaasopening
6 Vergrendeling
7 Zuigopening
8 Reservoir
9 Vlies-filterzak *
10 PE-filterzak *
11 Vouwfilter
12 Filtersteunkorf
* afhankelijk van de uitvoering / niet in de leve-
ringsomvang inbegrepen
Controleer alvorens het apparaat in
gebruik te nemen of de op het typeplaatje
aangegeven netspanning en netfrequentie
overeenkomen met de gegevens van het elek-
triciteitsnet.
Handgreep-tussenstuk of mof op de zuigslang
aanbrengen (Zie afbeelding A, pagina 2).
Zuigbuis zoals aangegeven voorbereiden voor
opslag in depot (Zie afbeelding C, pagina 2.).
6.1 Vlies-filterzak (9) inbrengen
Apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact
trekken. Zorg ervoor dat de stekker niet onbedoeld
in het stopcontact kan worden gestoken. Vergren-
delingen (6) openen. Bovendeel (3) van het reser-
voir (8) nemen.
Zie afbeelding B, pagina 2. Nieuwe filterzak bij de
kraag pakken en met de rubbermembraan over de
aanzuigsteun schuiven. Let erop, dat de rubber-
membraan over de verdikking is geschoven.
Bovendeel weer op reservoir plaatsen, vergrende-
lingen sluiten.
6.2 PE-filterzak (10) inbrengen
Apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact
trekken. Zorg ervoor dat de stekker niet onbedoeld
in het stopcontact kan worden gestoken. Vergren-
delingen (6) openen. Bovendeel (3) van het reser-
voir (8) nemen.
5. Overzicht
6. Ingebruikneming
Pagina: 25
NEDERLANDS
nl
26
Zie afbeelding B, pagina 2. Nieuwe filterzak bij de
kraag pakken en met de rubbermembraan over de
aanzuigsteun schuiven. Let erop, dat de rubber-
membraan over de verdikking is geschoven.
De PE-filterzak (10) gelijkmatig over de bodem van
het reservoir uitspreiden. De randen van de PE-
filterzak zo over de reservoirrand leggen, dat de PE-
filterzak door het daarop geplaatste bovendeel (3)
rondom wordt vastgeklemd.
Bovendeel weer op reservoir plaatsen, vergrende-
lingen sluiten.
7.1 In-/uitschakelen, automaat
Functie met de schakelaar (1) kiezen:
0 = zuiger uit
I = zuiger aan (handmatige bediening)
= in-/uitschakelautomaat:
De zuiger wordt in- resp. uitgeschakeld
door een elektrisch gereedschap dat is
aangesloten op het stopcontact (2).
7.2 PressClean
Zie afbeelding E, pagina 2. Om het vouwfilter (11)
door een sterke luchtstroom te reinigen: In werk-
pauzes toets (4) 3 maal indrukken en daarbij de
zuigopening (bij de zuigslang of het reservoir) met
de hand bedekken.
7.3 Geïntegreerde blaasfunctie
Voor het uitblazen, drogen en afvoeren van
afzuiglucht. Hiervoor een geschikte slang (leve-
ringsomvang) in de uitblaasopening (5) steken.
De uitgeblazen lucht niet ongecontroleerd in
kleine ruimtes voeren. Hierbij een schone
slang gebruiken. Stof kan schadelijk zijn voor de
gezondheid.
7.4 Stopcontact (2)
Het stopcontact (2) is alleen bestemd voor de
aansluiting van elektrisch gereedschap.
De maximaal toelaatbare opgenomen stroom
(van zuiger en aangesloten apparaat) mag in
het totaal de waarde Imax (zie tabel, pagina 3) niet
overschrijden.
Staat de schakelaar (1) op de stand „ “ dan
wordt de zuiger in- resp. uitgeschakeld door een
elektrisch gereedschap dat is aangesloten op het
stopcontact (2).
8.1 Droogzuigen
Alleen zuigen met een filter, apparaat en acces-
soires die droog zijn. In vochtige toestand kan het
stof zich vasthechten en een korst vormen.
Vlies-filterzakken (9) of PE-filterzakken (10) altijd
samen met het vouwfilter (11) gebruiken.
8.2 Natzuigen
Het apparaat nooit gebruiken zonder dat het
vouwfilter (11) is ingebracht. Het apparaat kan
definitief defect raken. Bovendien kan er water uit
komen.
Er kunnen vlies-filterzakken (9) of PE-filterzakken
(10) worden gebruikt. Het vouwfilter (11) is geschikt
voor natzuigen.
Vóór het natzuigen het droge zuigproduct verwij-
deren. Hierdoor wordt sterke vervuiling en verkor-
sting voorkomen.
Het apparaat beschikt over een vlottersysteem dat
de luchtstroom door het apparaat uitschakelt,
wanneer het maximale vloeistofniveau is bereikt.
Wanneer dit het geval is, hoort u een duidelijke
verandering in het motorgeluid. Schakel het appa-
raat dan uit. Trek vervolgens de stekker uit het stop-
contact. Vloeistoffen alleen dan opzuigen, wanneer
de vlotter goed functioneert (zie hoofdstuk 10.
Onderhoud).
Na het uitschakelen kan er wat water uit de slang
teruglopen.
Vóór het legen eerst de zuigslang uit de vloeistof
nemen.
Wordt het apparaat vervolgens voor droogzuigen
gebruikt, dan een droog filter plaatsen. Bij veelvul-
dige wisseling tussen droog- en natzuigen raden wij
het gebruik van een tweede (wissel)filter aan. Filter,
reservoir en accessoires laten drogen, zodat het
stof niet aan vochtige onderdelen kan hechten.
8.3 Transport
Slang aan het apparaat laten om te voorkomen dat
er onbedoeld stof vrijkomt.
Zuigslang of netsnoer met de transporthouder aan
het apparaat bevestigen.
Het bovendeel (3) moet stevig met het reservoir (8)
zijn verbonden - controleer of de vergrendelingen
(6) gesloten zijn.
9.1 Algemene reinigingsvoorschriften
Reservoir en accessoires met water reinigen.
Bovendeel (3) afvegen met een vochtige doek.
Attentie! Dit apparaat bevat stof dat schadelijk is
voor de gezondheid. Het leegmaken en het onder-
houd, inclusief het wegnemen van de stofcontainer,
mag alleen worden uitgevoerd door vakmensen die
een passende beschermuitrusting dragen.
Reservoir leegmaken
Alleen toelaatbaar bij stoffen met
arbeidsplaatsgrenswaarden > 1mg/m3
.
- Stekker uit het stopcontact halen. Zorg ervoor dat
de stekker niet onbedoeld in het stopcontact kan
worden gestoken.
- Vergrendelingen (6) openen. Bovendeel (3) van
het reservoir (8) nemen.
- Reservoir ledigen.
7. Het apparaat
8. Gebruik
9. Reiniging
Pagina: 26
NEDERLANDS nl
27
Vlies-filterzak verwijderen
- Stekker uit stopcontact halen en ervoor zorgen
dat hij niet onbedoeld weer in het stopcontact kan
worden gestoken.
- Stofmasker opzetten.
- Vergrendelingen (6) openen. Bovendeel (3) van
het reservoir (8) nemen.
- Vlies-filterzak (9) voorzichtig van de zuigopening
(7) naar achteren uittrekken.
- Zuigproduct conform de wettelijke voorschriften
als afval afvoeren.
PE-filterzak verwijderen
- Netstekker in het stopcontact steken.
- Zuiger inschakelen en het filter reinigen: Toets (4)
indrukken („PressClean“ zie hoofdstuk 7.2).
- Zuiger uitschakelen: schakelaar (1) op de stand
„0“ zetten.
- Stofmasker opzetten.
- Vergrendelingen (6) openen. Bovendeel (3) van
het reservoir (8) nemen. Vóór het wegnemen van
het bovendeel de schakelaar (1) op de stand „I“
zetten, zodat eventueel vrijkomend stof wordt
opgezogen.
- PE-filterzak (10) voorzichtig van de zuigopening
(7) naar achteren uittrekken.
- Zuigproduct conform de wettelijke voorschriften
als afval afvoeren.
10.1 Algemene informatie
Vóór het onderhoud altijd het apparaat
uitschakelen en de netstekker uit het stopcon-
tact halen. Zorg ervoor dat de stekker niet onbe-
doeld in het stopcontact kan worden gestoken.
Het apparaat reinigen (zie hoofdstuk 9.).
Bij onderhoud door de gebruiker moet de zuiger
gedemonteerd, schoongemaakt en onderhouden
worden, zonder dat dit gevaar oplevert voor onder-
houdspersoneel of andere personen.
Voorzorgsmaatregelen
Tot passende voorzorgsmaatregelen behoren de
reiniging alvorens te demonteren, het treffen van
maatregelen voor de lokaal gefilterde gecontro-
leerde ventilatie op de plaats waar het apparaat
wordt gedemonteerd, de reiniging van het onder-
houdsgebied en een geschikte persoonlijke veilig-
heidsuitrusting.
10.2 Vermindering van het zuigvermogen
Wanneer het zuigvermogen afneemt, dienen de
volgende maatregelen te worden genomen:
1. Reinigen van het vouwfilter (11): Toets (4)
indrukken („PressClean“ zie hoofdstuk 7.2)
2. Reservoir legen of vlies-filterzak (9) resp. PE-
filterzak (10) vervangen.
3. Vouwfilter (11) vervangen resp. uitschudden,
afborstelen of afnemen, onder stromend water
uitwassen, drogen en weer terugplaatsen (zie
hoofdstuk 10.3).
10.3 Vouwfilter (11) vernieuwen
- Vouwfilter (11) voor het wisselen nog eenmaal
reinigen: Toets (4) indrukken („PressClean“ zie
hoofdstuk 7.2).
- Stekker uit het stopcontact halen. Zorg ervoor dat
de stekker niet onbedoeld in het stopcontact kan
worden gestoken.
- Vergrendelingen (6) openen. Bovendeel (3) van
het reservoir (8) nemen.
Zie afbeelding D, pagina 2. Filtersteunkorf (12)
tegen de klok in draaien (bajonetafsluiting) en
uittrekken. Vouwfilter (11) lostrekken.
Het oude vouwfilter direct in een stofdichte kunst-
stof zak afsluiten en volgens voorschrift als afval
afvoeren.
Nieuw vouwfilter tot aan de aanslag plaatsen; let er
hierbij op dat het filter netjes en stevig zit. Filter-
steunkorf (12) weer terugschuiven, met de klok mee
draaien (bajonetafsluiting) en zo het vouwfilter
bevestigen.
10.4 Watersensor
LET OP - De vlotter die vrij beweegbaar is
ingebouwd in de filtersteunkorf (12) regel-
matig reinigen en bij tekenen van beschadiging
onderzoeken..
10.5 Technische controle
Ten minste jaarlijks dient door de fabrikant of
iemand die hiervoor geschoold is een stoftechni-
sche controle uitgevoerd te worden, bijv. op
beschadiging van het filter, de dichtheid van het
apparaat en de werking van de controleapparatuur.
Bij onderhoud door de gebruiker moet de zuiger
gedemonteerd, schoongemaakt en onderhouden
worden, zonder dat dit gevaar oplevert voor onder-
houdspersoneel of andere personen.
Voorzorgsmaatregelen
Tot passende voorzorgsmaatregelen behoren de
reiniging alvorens te demonteren, het treffen van
maatregelen voor de lokaal gefilterde gecontro-
leerde ventilatie op de plaats waar het apparaat
wordt gedemonteerd, de reiniging van het onder-
houdsgebied en een geschikte persoonlijke veilig-
heidsuitrusting.
Bij het uitvoeren van onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden dienen alle verontreinigde voor-
werpen die niet naar tevredenheid gereinigd
kunnen worden, te worden afgevoerd. Dergelijke
voorwerpen dienen in niet-doorlatende zakken te
worden afgevoerd in overeenstemming met de
gangbare voorschriften voor het opruimen van dit
soort afval.
Vermindering van het zuigvermogen:
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Reiniging in
acht.
• Vouwfilter (11) verontreinigd? - reinigen.
• Vlies-filterzak (9) vol? - vervangen.
• PE-filterzak (10) vol? - vervangen.
• Reservoir (8) vol? - leegmaken.
10. Onderhoud
11. Storingen verhelpen
Pagina: 27
NEDERLANDS
nl
28
• Mondstuk, buis of slang verstopt?- reinigen.
Apparaat start niet:
• Stekker in stopcontact?
• Stroomnet zonder spanning?
• Netsnoer in orde?
• Kap van het apparaat goed gesloten?
• Apparaat uitgeschakeld door watersensor? -
reservoir legen; uit- en weer inschakelen.
• Schakelaar (1) op stand „ “? - op „I“ zetten.
Zie hoofdstuk 7.1.
• De zuiger wordt door een elektrisch gereedschap
niet in- of uitgeschakeld, hoewel de schakelaar
(1) op stand „ “ staat. - elektrisch gereed-
schap in stopcontact (2) steken.
Geen ingrepen aan het apparaat
uitvoeren. Neem contact op met een geau-
toriseerde werkplaats of de Metabo-klanten-
dienst (zie hoofdstuk 13. Reparatie)
f
Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.
Wilt u toebehoren aanschaffen, neem dan contact
op met uw leverancier.
Zie bladzijde 4.
A Vlies-filterzakken
5 stuks = 1 set
B PE-filterzakken
5 stuks = 1 set
C Vouwfilter
D Zuigslang
E Zuigmond
F Vloermondstuk (metalen uitvoering)
G Universeel mondstuk
H Universele borstel
I Bekledingsborstel
J Spleetmondstuk
K Rubbermondstuk
L Vloermondstuk-set (met vloerinzetstuk en
inzetstuk voor natzuigen)
M Multipurpose mondstuk
Reparaties aan apparaten mogen uitsluitend door
een erkende vakman worden uitgevoerd!
Alleen originele Metabo reserveonderdelen
gebruiken.
Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.
Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.
Metabo verpakkingen zijn 100% recyclebaar.
Niet meer gebruikte apparaten en toebehoren
bevatten grote hoeveelheden waardevolle grond-
en kunststoffen die eveneens gerecycled kunnen
worden.
Deze gebruiksaanwijzing is op chloorvrij gebleekt
papier gedrukt.
Alleen voor EU-landen: Geef uw apparaten
nooit met het huisvuil mee! Volgens de Euro-
pese richtlijn 2002/96/EG inzake gebruikte
elektrische en elektronische apparaten en de
omzetting hiervan in de nationale wetgeving dienen
oude apparaten gescheiden te worden ingezameld
en op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Toelichting bij de gegevens van pagina 2.
Wijzigingen en technische verbeteringen voorbe-
houden.
K =stofklasse. Conform EN 60335-2-69.
A =buitenmaten
U =netspanning
F =netfrequentie
I =stroomopname
N =netsnoer
P1 =nominaal vermogen
pU1 =max. onderdruk (van slang)
pU2 =max. onderdruk (van ventilator)
Vl/s1 =max. volumestroom (van slang)
Vl/s2 =max. volumestroom (van ventilator)
Dmax1 =max. doorstromingshoeveelheid (slang)
Dmax2 =max. doorstromingshoeveelheid (venti-
lator)
V =max. reservoirinhoud
m =gewicht (zonder netsnoer)
Typische A-gewogen geluidsniveaus:
LpA =geluidsdrukniveau
LWA =geluidsvermogensniveau
Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.
Draag gehoorbescherming!
Meetgegevens volgens de norm EN 60704.
~ Wisselstroom
De vermelde technische gegevens zijn tolerantie-
waarden (overeenkomstig de toepasselijke norm).
12. Toebehoren
13. Reparatie
14. Milieubescherming
15. Technische gegevens

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo ASA 25 L PC.

Stel een vraag over de Metabo ASA 25 L PC

Heb je een vraag over de Metabo ASA 25 L PC en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo ASA 25 L PC. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo ASA 25 L PC zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.