Medisana FTD handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Medisana FTD. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Medisana
  • Product: Thermometer
  • Model/naam: FTD
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Fins, Pools

Inhoudsopgave

Pagina: 30
31
NL
FTD Thermometer
Lees de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door, voor u de FTD thermometer gebruikt en
bewaar hem goed.
1 Afsluiting batterijvak
Inschakel- / Scan-toets
Display
Sensorafdekking
Standaard
Sensor
Typeplaat
Knop voor het openen van het batterijvak
Insteltoets voor de tijd
Opslagsymbool
- voor de laatst opgeslagen temperatuur
Batterijsymbool
- voor de aanduiding van een laag niveau van de batterij
Tijdsymbool
- voor de aanduiding van de tijd
Celsiussymbool
- voor de lichaamstemperatuur
- voor de omgevingstemperatuur
Symbool voor de temperatuurbepaling op het voorhoofd
Symbool voor de temperatuurbepaling in het oor
Symbool voor actuele temperatuurmeting
Onderdelen van
het apparaat
Displaysymbolen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pagina: 31
32
1 Inleiding
NL
Hartelijk dank voor uw vertrouwen en proficiat met uw aankoop van
de FTD thermometer, een kwaliteitsproduct van MEDISANA.
Om veel plezier van uw MEDISANA FTD thermometer te hebben, en
ook omdat hij dan aan uw verwachtingen voldoet, raden wij u aan de
volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en te bewaren.
Met de FTD thermometer kunt u de temperatuur in het oor en op
het voorhoofd meten. Bovendien kunt u de omgevingstemperatuur
bepalen en geeft hij de actuele tijd aan.
We verzoeken u eerst te controleren of de levering compleet is.
De verpakking kunt u opnieuw gebruiken of hij kan via het afval van
grondstoffen gerecycled worden. Verwijder het niet meer nodige
verpakkingsmateriaal netjes als afval. Neem, u als u merkt bij het
uitpakken dat er transportschade is, contact op met de leverancier.
WAARSCHUWING
Let erop dat de verpakkingsfolie niet in handen van kinderen
komt. Er bestaat gevaar voor verstikking!
• Gebruik het apparaat alleen, waarvoor het volgens de gebruiksa
anwijzing bedoeld is. Bij onjuist gebruik vervalt de aanspraak op
garantie.
• Het apparaat is niet voor commercieel gebruik bedoeld.
• Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. Medische producten
zijn geen speelgoed!
• Bij storingen of beschadigingen moet u het apparaat niet zelf
repareren, omdat daardoor elke aanspraak op garantie vervalt.
Informeer bij uw leverancier en laat reparaties alleen door
geautoriseerde servicepunten uitvoeren.
• Leg de thermometer niet in het water of in een andere vloeistof.
Mocht er toch nog vocht in het apparaat komen, moet u de
batterij verwijderen en moet u met het apparaat niet meer gaan
meten. Voor het verdere gebruik moet u met uw leverancier of
MEDISANA contact opnemen.
• De thermometer niet schudden of ergens tegen aan kloppen.
• Stel de thermometer niet gedurende langere tijd aan extreme
temperaturen bloot, bijv. in een direct door de zon beschenen
voertuig.
1.1
Hartelijk dank
1.2
Leverings-
omvang
1 MEDISANA
FTD
thermometer
incl. batterij
1 standaard
1 gebruiks-
aanwijzing
1.3
Algemene
aanwijzingen
Pagina: 32
33
NL
2 Inbedrijfstelling
Tot de leveringsomvang behoort een lithium batterij (3 V CR2032).
Een laag batterijniveau wordt door het batterijsymbool onder in
de display aangegeven . U moet de batterij zo spoedig mogelijk
vervangen. Is de batterijcapaciteit te gering, dan verschijnt ook nog
behalve het knipperende batterijsymbool de indicatie “Lo” op de
display en een signaal klinkt (zie afb.) Het verder gebruiken van
de thermometer is vóór het vervangen van de batterij niet meer
mogelijk. Druk op de inschakel-/scan-toets om het apparaat uit
te schakelen.
Deze thermometer is van een veiligheidssluiting voorzien, om de
batterij bij kinderen uit de buurt te houden. Druk op de knop om het
batterijvak te openen met een scherp voorwerp naar binnen en
haal de batterij eruit (zie afb.) Voor deze thermometer hebt u een 3
V CR2032 lithium batterij nodig. Wanneer u de batterij vervangt,
moet de pluspool (+) naar boven wijzen.
BATTERIJ VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
• Uit de buurt van kinderen houden! • Niet oplaadbaar!
• Niet kortsluiten! • Niet in het vuur gooien!
• Gooi gebruikte batterijen en accu’s niet in het huisvuil, maar bij
het speciaal afval of breng ze naar een batterijverzamelplaats
van de leverancier.
Wanneer u de thermometer voor de eerste keer gebruikt, of na
vervanging van de batterij, moet u eerst de tijd instellen. Daarna
wordt automatisch voor de meting de omgevingstemperatuur
geactiveerd.
2.1
Batterij-
indicatie
2.2
Vervanging
van de
batterij
2.3
Tijd en
omgevings-
temperatuur
Knop voor het openen van het batterijvak
11
2
8
11
3
3
Pagina: 33
34
2 Inbedrijfstelling
NL
2.5
Aanwijzingen
voor het
gebruik
Open het batterijvak, door met een scherp voorwerp op de knop voor
het openen van het batterijvak te drukken en de bedekking van
het batterijvak eraf te trekken. Druk op de insteltoets voor de tijd
, tot de uuraanduiding knippert. De uren worden met de in-
schakel-/scan-toets door meer keer drukken, tot het gewenste uur
is bereikt, ingesteld (zie afb.)
Door het indrukken van de insteltoets voor de tijd gaat u van de
ureninstelling naar de minuteninstelling. De minutenaanduiding
knippert. Handel zoals bij de ureninstelling. Wanneer u de tijd hebt
ingesteld, drukt u voor de bevestiging eenmaal op de insteltoets voor
de urentijd (zie afb.)
Het display van het apparaat geeft dan afwisselend de tijd en de
omgevingstemperatuur aan (zie afb.)
• De thermometer is voorzien van een ingekapselde sensor .
Extra beschermende kapjes zijn niet nodig.
• De sensor van de thermometer dient steeds schoon en intact
te zijn om exacte meetwaarden te garanderen.
• Oorsmeer beïnvloedt de meetnauwkeurigheid. Reinig indien nodig
het oor en de sensorpunt van de thermometer vóór het meten, om
eventuele foutieve metingen te vermijden.
• Overschrijdt de omgevingstemperatuur gedurende de vaststelling
van de omgevingstemperatuur de ingestelde waarde van 16 ºC –
40 ºC , dan geeft het display „Err“aan.
2.4
Instellen
van de tijd 1
6
9
2
6
9
9
8
3
3
Pagina: 34
35
NL
3 Meetmethode
3.3
Meten van
de lichaams-
temperatuur
• Meet uw temperatuur niet direct na het eten, sporttraining of
baden. Wacht een half uur.
• Voer opeenvolgende metingen slechts met tussenpozen van
tenminste 1 minuut uit. Indien u uw temperatuur gedurende een
korte periode vaker moet bepalen, kunnen de meetresultaten een
beetje variëren.
• De lichaamstemperatuur van een mens beweegt zich binnen een
natuurlijke marge. Er is geen standaard lichaamstemperatuur.
• Meet en noteer uw lichaamstemperatuur op geheel normale
dagen. Op die manier kunt u koorts beter herkennen.
• Voor een nauwkeurige meting in het oor is het zeer belangrijk, dat
de sensor op het trommelvlies gericht is en diep genoeg in de
gehoorgang is.
• Er zijn personen die verschillende meetwaarden in het linker en
rechter oor hebben. Om temperatuurveranderingen te bepalen
meet u bij dezelfde persoon altijd in hetzelfde oor.
• De slaappositie kan de meetresultaten beïnvloeden. Wanneer een
persoon gedurende geruime tijd op één oor heeft geslapen, is de
temperatuur in dit oor hoger dan normaal. Meet in dit geval in het
andere oor of wacht een paar minuten met de meting.
Deze thermometer optimaliseert gedurende de temperatuurmeting
de voorwaarden automatisch. Indien het meetsysteem nog niet klaar
is voor een meting, geeft òf het oortemperatuur- òf het voor-
hoofdtemperatuursymbool dit aan. (zie afb.) Tegelijkertijd zijn
kort, snel opeenvolgende signaaltonen te horen. In dit geval stopt u
de meting door de inschakel-/scan-toets in te drukken. Ga met
de temperatuurbepaling pas verder, wanneer het symbool niet meer
te zien en de signaaltoon niet meer te horen is.
Om over te gaan van de meting op het voorhoofd naar de meting in
het oor verwijdert u gewoonweg de sensorafdekking .
Om weer aan het voorhoofd te meten, zet u hem er weer op.
ATTENTIE
De temperatuur van het voorhoofd moet alleen voor controle
worden uitgevoerd, omdat de huidtemperatuur aan het
voorhoofd door uitwendige invloeden makkelijk kan worden
beïnvloed en daardoor het meetresultaat verkeerd kan worden
weergeven.
3.2
De beste
voorwaarden
3.1
Aanwijzingen
m.b.t. de
bepaling
van de
temperatuur
2
14
15
4
Pagina: 35
36
3 Meetmethode
NL
Om de temperatuur in het oor te bepalen verwijdert u de sensor-
afdekking .
Druk op de inschakel-/scan-toets .
Wanneer het display de tijd of de omgevingstemperatuur dit
aangeeft, drukt u nog eens op de inschakel-/scan-toets .
De laatst bepaalde temperatuur verschijnt (zie afb.)
Wanneer het symbool voor de temperatuurbepaling in het
oor in het display verschijnt, klinken twee korte signaaltonen
en het apparaat is klaar voor gebruik. (zie afb.). Druk nog eens op
de inschakel-/scan-toets .
Zodra het symbool bij de lopende temperatuurmeting ver-
schijnt (zie fig.), steekt u de sensor het oor in. Beweeg het
apparaat gedurende de meting niet. Na slechts een paar secon-
den klinkt een korte signaaltoon en het display geeft de be-
paalde lichaamstemperatuur aan.
Na de temperatuurbepaling gaat het apparaat automatisch in de
modus tijd en omgevingstemperatuur.
Teneinde de lichaamstemperatuur op het voorhoofd te kunnen
bepalen moet de sensorafdekking opgestoken zijn.
Druk op de inschakel-/scan-toets .
Wanneer het display de tijd of de omgevingstemperatuur
aangeeft, drukt u nog een keer op de inschakel-/scan-toets .
Er klinken twee signaaltonen en de laatst bepaalde temperatuur
verschijnt in de display (zie afb.)
Druk nog een keer op de inschakel-/scan-toets . Het symbool
voor de temperatuurbepaling op het voorhoofd verschijnt in
het display (zie afb.). Het apparaat is klaar voor gebruik.
Houd het apparaat met de sensor in het midden tegen het
voorhoofd en druk tegelijkertijd op de inschakel-/scanknop .
Trek nu, wanneer de inschakel-/scan-toets ingedrukt is, de
thermometer van het midden van het voorhoofd naar de zijkant
tot over de slapen. Laat de toets los, wanneer deze positie is
bereikt.
3.4
Meten van de
temperatuur in
het oor
3.5
Meten van de
temperatuur
op het
voorhoofd
4
16
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
3
3
3
6
2
2
15
2
2
3
4
6
14
2
2
3
2
Rek de gehoorgang
door het oor naar
achteren omhoog
te trekken en schuif
dan de sensor
voorzichtig het oor
in.
Pagina: 36
37
NL
3 Meetmethode / 4 Algemeen
• De belangrijkste en gevoeligste component van de thermometer is
de sensor . Om nauwkeurige temperatuurbepalingen te ga-
randeren moet die altijd schoon en intact zijn.
• De sensor is waterdicht en kan daarom worden gereinigd door
hem rechtstreeks in alcohol te dompelen of door hem schoon te
maken m.b.v. een met alcohol geïmpregneerd wattenschijfje.
• Voor het desinfecteren van de sensor zijn in de handel ver-
krijgbare alcoholische desinfecteermiddelen geschikt. Let op de
aanwijzingen van de betreffende fabrikant.
• Het huis en het display van de thermometer zijn niet water-
dicht. Dompel die niet in vloeistoffen.
• Reinig ze met een droge, schone doek. Gebruik geen agressieve
reinigingsmiddelen.
• U kunt het beste de thermometer opbergen in de originele
verpakking die u bij de aankoop hebt gekregen en die op een
schone en droge plaats bewaren. Bescherm hem tegen directe
instraling van het zonlicht.
• De bewaartemperatuur moet tussen de -20,0 0
C en +50,0 0
C liggen.
• Het apparaat is in de fabriek gekalibreerd. Bij een juist gebruik is
nakalibreren niet noodzakelijk.
Ontdoet u zich van uw afgedankte elektrische apparaat op een milieu-
vriendelijke manier. Verpakkingen kunnen opnieuw worden gebruikt
of in de grondstofkringloop gebracht, metalen onderdelen horen thuis
bij de verzamelplaats voor de recycling van oud ijzer, kunststoffen,
elektrische en elektronische componenten dienen als elektrisch afval te
worden verwijderd.
Haal de batterij eruit vóór u het apparaat als afval verwijdert. Gooi
oude batterijen niet bij het huisvuil, maar doe ze bij het speciale
huisvuil of breng ze naar een batterijverzamelplaats van de lever-
ancier.
Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of
handelaar.
4.1
Onderhouden
en bewaren
4.2
Verwijderen
als afval
3
6
6
6
Wanneer de temperatuurbepaling klaar is, hoort u een signaaltoon
en de lichaamstemperatuur wordt in het display aangegeven.
Daarna gaat het apparaat automatisch naar de modus tijd en
omgevingstemperatuur.
Wanneer de gemeten temperatuur buiten het toegestane bereik
ligt, wordt de aanduiding “Lo” “Hi” gegeven.
6.
7.
8.
3
Pagina: 37
38
4 Algemeen
NL
Model : MEDISANA FTD thermometer
Aangegeven
temperatuurniveau : 10 °C – 50 °C
Meetnauwkeurigheid : bij minder dan 35,5 ºC of
meer dan 42,0 ºC ±0,3 ºC,
van 35,5 ºC tot 42,0 ºC ±0,2 ºC
Klinische
herhalingsprecisie : ±0,1 °C
Resolutie van het
display : 0,1 °C
Bedrijfstemperatuur : 16,0 °C tot 40,0 °C
bij 95 % max. relatieve luchtvochtigheid
Bewaartemperatuur : -20,0 0
C tot +50,0 0
C
bij 95 % max. relatieve luchtvochtigheid
Batterij : 1 x 3 V CR2032 lithium batterij
Batterij-levensduur : ca. 500 metingen
Beschermklasse : BF
Afmetingen : ca. 109 mm x 30 mm x 22 mm
Gewicht : ca. 45 g inclusief batterij
Artikelnr. : 77050
EAN Code : 4015588770500
Dit apparaat komt overeen met de bepalingen van de EG-richtlijn
93/42 voor medische producten.
Vanwege voortdurende productverbeteringen behouden wij
ons technische en creatieve wijzingen voor.
4.3
Technische
gegevens
Pagina: 38
39
NL
5 Garantie
Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot
onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan
samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze
klantendienst.
Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:
1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van
drie jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van
de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten
worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging
van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de
vervangen onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
a. Alle schaden die ontstaan zijn door ondeskundige behandeling,
b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing.
b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper
of een ander onbevoegd persoon.
c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar
de verbruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte
vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet
als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.
Mocht u vragen over deze of andere producten hebben, dan zullen
wij deze gaarne beantwoorden.
MEDISANA AG
Itterpark 7-9
D-40724 Hilden
Tel.: +49 (0) 2103 / 2007-60
Fax: +49 (0) 2103 / 2007-626
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
Het adres van de klantendienst vindt u op de laatste pagina.
5.1
Garantie en
reparatie-
voorwaarden
Pagina: 97
MEDISANA AG
Itterpark 7-9
D-40724 Hilden
Tel.: +49 (0) 2103 / 2007-60
Fax: +49 (0) 2103 / 2007-626
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
12/2005

Vragen & antwoorden

Hoe moet ik de 2032 CR batterij vervangen als dat moet ????

Geplaatst op 3 jaar geleden door Humphrey

Stel een vraag over de Medisana FTD

Heb je een vraag over de Medisana FTD en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Medisana FTD. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Medisana FTD zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.