Medisana FM 885 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Medisana FM 885. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Medisana
  • Product: Massage apparaat
  • Model/naam: FM 885
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Fins, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 60
NL
1 Veiligheidsmaatregelen
BELANGRIJKEAANWIJZINGEN!
ABSOLUUT BEWAREN!
Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel.
Ze bevat belangrijke informatie over de inge-
bruikneming en het gebruik. Lees deze
gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven
van deze instructie kan zware verwondingen of
schade aan het toestel veroorzaken.
WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten in acht genomen
worden om mogelijk letsel van de gebruiker te
verhinderen.
OPGELET
Deze aanwijzingen moeten in acht genomen
worden om mogelijke schade aan het toestel te
verhinderen.
AANWIJZING
Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende
informatie bij de installatie of het gebruik.
Verklaring van de symbolen
LOT-nummer
Producent
Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veilig-
heidsinstructies, zorvuldig door vooraleer u het
apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing
voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden
doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut
mee.
55
Beschermingsklasse II
Pagina: 61
• Voor u het apparaat aansluit op uw stroomtoevoer, dient u erop
te letten dat de netspanning, die op het typeaanduidingsplaatje
staat aangegeven overeenkomt met die van uw stroomnet.
Steek de netstekker enkel in het stopcontact wanneer het
toestel uitgeschakeld is.
Hou het snoer alsook het toestel zelf verwijderd van
hittebronnen, warme oppervlakken, vocht en vloeistoffen.
Raak de netstekker nooit met natte, resp. vochtige handen
aan, noch wanneer u in het water staat.
Onderdelen van het apparaat waar spanning op staat mogen
nooit met vloeistoffen in aanraking komen.
Pak geen apparaat vast dat in het water is gevallen. Trek direct
de stekker uit het stopcontact.
Het apparaat moet zo aangesloten zijn dat de stekker
gemakkelijk bereikbaar is.
Schakel na gebruik het toestel uit met de AAN-/UIT-
schakelaar en trek de stekker uit het stopcontact.
Trek nooit aan het elektrische snoer maar altijd aan de stekker
om het apparaat los te koppelen van het elektrische net.
Gebruik het elektrische snoer nooit om het apparaat aan te
dragen, te draaien of aan op te tillen.
Wanneer het snoer of de netstekker beschadigd zijn mag het
toestel niet meer worden gebruikt.
Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag dit alleen door
MEDISANA, door een erkende vakhandelaar of door een
behoorlijk opgeleid persoon worden vervangen.
Let erop dat het snoer geen struikelblok wordt in de letterlijke
zin. Het mag niet worden geknikt of verdraaid en het mag niet
geklemd zitten.
•
•
•
•
•
•
•
over de stroomvoorziening
•
1
•
•
•
NL 1 Veiligheidsmaatregelen
56
Pagina: 62
NL
1 Veiligheidsmaatregelen
57
•
•
• Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd
van 8 jaar, alsook door mensen met een fysieke, sensorische
of mentale beperking, of mensen met gebrek aan kennis of
ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of dat zij
behoorlijk werden geïnformeerd over het veilige gebruik van
het toestel en zij de daaruit voorvloeiende mogelijke gevaren
begrijpen.
Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van
te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
Kinderen mogen het toestel niet schoonmaken of onder-
houden, wanneer ze niet onder supervisie staan.
Gebruik het toestel niet ter ondersteuning of vervanging van
medische toepassingen. Chronische aandoeningen en
symptomen zouden zich nog kunnen verslechteren.
U moet van het gebruik van het massagetoestel FM 885 afzien
of eerst contact opnemen met uw arts als:
Gebruik het toestel niet in de buurt van de ogen of andere
gevoelige lichaamsdelen.
Als u pijn voelt of de massage als onaangenaam ervaart, breek
de toepassing dan af en spreek met uw arts.
Opgelet bij het gebruik van de warmtefunctie. Het toestel
heeft hete oppervlakken. Gebruik het toestel niet bij kleine
kinderen, hulpeloze of voor voor hitte ongevoelige personen.
Bij onduidelijke pijn, als u in behandeling bent bij de arts en/of
medische toestellen gebruikt, dient u uw arts te raadplegen
voor u het massagetoestel gebruikt.
voor bijzondere personen
•
•
•
•
•
•
- er een zwangerschap is vastgesteld,
- u een pacemaker, kunstmatige gewrichten of elektronische
implanten heeft,
- u aan één of meerdere van de volgende kwalen of be-
zwaren lijdt: storingen van de bloedsomloop, spataders,
open wonden, kneuzingen, gescheurde huid, aderonts-
tekingen.
Pagina: 63
NL 1 Veiligheidsmaatregelen
58
• Controleer de stekker, het snoer en het massagetoestel voor
elk gebruik zorgvuldig op schade. Een defect toestel mag niet
in gebruik worden genomen.
Gebruik het toestel niet als er schade aan toestel of kabel
zichtbaar is, als het toestel niet perfect functioneert, als het
gevallen of vochtig geworden is. Om gevaren te vermijden
stuurt u het toestel naar de serviceplaats voor herstelling.
voordat u het apparaat gebruikt
•
• Gebruik het apparaat alleen als bedoeld in deze handleiding.
Als u het toestel aan zijn eigenlijke bedoeling onttrekt vervalt
uw recht op garantie.
Gebruik het toestel uitsluitend in de correcte positie zoals
beschreven in deze handleiding. Het toestel is niet uitgerust
om uw lichaamsgewicht te dragen!
Gebruik het toestel niet als u slaapt of in bed ligt.
Gebruik het toestel niet voor het inslapen. De massage heeft
een stimulerende werking.
Gebruik het toestel nooit als u een voertuig bestuurt of een
machine bedient.
De maximale bedrijfsduur voor een toepassing bedraagt 15
minuten. Langer gebruik verkort de levensduur van het toestel.
bij gebruik van het apparaat
•
Het toestel is niet voor commerciële doeleinden of
medische toepassingen bestemd. Mocht u be-
denkingen voor de gezondheid hebben, consulteer
uw dokter alvorens het toestel te gebruiken.
Gebruik het massagetoestel alleen in gesloten
ruimtes.
Gebruik het massagetoestel niet in vochtige ruimtes
(b.v. bij het baden of douchen).
•
•
•
•
•
Pagina: 64
NL
1 Veiligheidsmaatregelen
59
• Te langdurig gebruik kan tot oververhitting leiden. Laat het
toestel na een gebruiksperiode van 15 minuten minstens 15
minuten afkoelen, alvorens het opnieuw te gebruiken.
Leg of gebruik het toestel nooit in de onmiddellijke nabijheid
van een elektrische kachel of andere warmtebronnen.
Laat het toestel niet onbeheerd als het aangesloten is op het
stroomnet.
Vermijdt het contact van het apparaat met puntige of scherpe
voorwerpen.
Bedek het toestel niet als het ingeschakeld is. Gebruik het in
geen gevalonder dekens of kussens. Er bestaat gevaar voor
brand, elektrische schok en verwonding.
voor onderhoud en reiniging
•
•
• Het toestel behoeft geen onderhoud. Wanneer er toch een
storing zou optreden, controleert u dan even of de netstekker
veilig aangesloten is.
U mag aan het apparaat enkel reinigingswerkzaamheden
uitvoeren.
Repareer het apparaat in het geval van storingen niet zelf,
omdat hierdoor de garantie vervalt. Vraag uw vakhandel en
laat de reparaties alleen door de service verrichten.
Dompel het instrument niet onder in water of andere
vloeistoffen.
Indien er toch per ongeluk vocht in het instrument is
binnengedrongen, koppel dan onmiddellijk het netsnoer los
van de wandcontactdoos.
•
•
•
•
•
•
Pagina: 65
NL 2 Wetenswaardigheden
60
Hartelijk dank voor uw vertrouwen en van harte gelukgewenst!
Met het voetmassageapparaat FM 885 heeft u een kwaliteitsproduct van
MEDISANA gekocht. Dit apparaat is bedoeld voor voetmassage met of
zonder warmtefunctie. Om het gewenste resultaat te verkrijgen en opdat u
lang zult genieten van uw MEDISANA voetmassageapparaat FM 885
adviseren wij u om de navolgende tips voor gebruik en onderhoud
zorgvuldig door te lezen.
Hartelijk
dank
2.1
Omvang van
de levering
en
verpakking
Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij
van beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het toestel niet in
bedrijf en neemt u contact op met uw handelaar of uw servicepunt.
Bij de levering horen: G
1 MEDISANA Voetmassageapparaat FM 885
1 Gebruiksaanwijzing
•
•
Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled.
Zorg ervoor dat het gebruikte verpakkingsmateriaal bij de daarvoor be-
stemde afvalverwerking terechtkomt. Indien u tijdens het uitpakken trans-
portschade constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.
WAARSCHUWING
Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt
van kinderen! Zij kunnen er in stikken!
2.2
Wat is
shiatsu-
massage?
Shiatsu, een vorm van vingerdrukmassage, behoort tot de belangrijke
massagetechnieken, zoals de manuele lymfedrainage en de
reflexzone-massage. Deze in Japan ontwikkelde vorm van
lichaamtherapie is uit de traditionele chinese massage ontstaan. Door
zachte aanrakingen en weldoende druk wordt de levensenergie
gewekt en tot stromen gebracht. Doel van de massage is om zowel
spanningen los te maken en door een geoptimaliseerde stroom van de
levensenergie lichaam en geest te harmoniseren.
Waarvoor
wordt het
voetmassage-
apparaat
FM 885
gebruikt?
Er wordt in het dagelijks leven heel wat van voeten gevraagd
waardoor ze zeer gevoelig zijn voor spierpijn, spierknopen en stijfheid.
Met het MEDISANA voetmassageapparaat FM 885 kunt u uw voeten
verwennen en na een lange dag heerlijk tot rust laten komen.
Elke massage kan worden gecombineerd met een
warmtebehandeling. Dat bevordert de ontspanning, activeert de
bloedsomloop en is aangenaam voor de spieren.
2.3
OPGELET
Zorg ervoor dat de maximale bedrijfsduur van 15 minuten niet
overschreden wordt!
Pagina: 66
NL
3 Het Gebruik
61
Zet het MEDISANA voetmassageapparaat FM 885 voor een gemakkelijke
stoel stabiel op de grond en steek de stekker in het stopcontact.
3.1
Voetmassage
1.
2.
3.
4.
5.
Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar en ga ontspannen
op de stoel zitten. Het indicatielampje in de aan-/uitschakelaar brandt
rood. Steek uw voeten in de afdekking.
Door het aanzetten worden automatisch de shiatsu massage en de
luchtdrukmassage geactiveerd. De luchtdrukmassage is daarbij op het
middelste niveau ingesteld. Het indicatielampje in de toets (MED)
brandt wit.
De warmte kan aan- en uitgezet worden met de knop . Wanneer de
warmte gedeactiveerd is, gaat het rode indicatielampje in de knop uit.
Er kan tijdens de luchtdrukmassage worden gekozen voor een lage
(LOW), gemiddelde (MED) en hoge (HIGH) intensiteit door een druk op
de knop . Het indicatielampje in de betreffende toets brandt wit.
Met de toets (AIR OFF) wordt de luchtdrukmassage apart
uitgeschakeld.
Schakel het toestel uit met de aan-/uitschakelaar of wacht tot het
toestel automatisch uitschakelt (na 15 minuten ononderbroken werking
schakelt het toestel automatisch uit).
Trek de voeten uit de afdekking alvorens u rechtstaat.
Het toestel is niet uitgerust om uw lichaamsgewicht te dragen!
Trek de stekker uit het stopcontact.
1
1
6
2
1
3.2
Toepassings-
duur
Over het algemeen kunt u zich voor een massagebehandeling ongeveer
10 t/m 15 lang tijd nemen en deze dagelijks één- tot twee keer toe-
passen. Neem echter in acht dat na ieder gebruik het instrument volledig
afgekoeld is voordat het opnieuw wordt gebruikt!
4
345
Pagina: 67
NL 4 Diversen
62
Ÿ Voor u het toestel reinigt, dient u te controlerne of het toestel uitge-
schakeld is en de adapter uit het stopcontact getrokken is. Laat u het
apparaat afkoelen.
Ÿ Het massagetoestel reinigt u alleen met een licht bevochtigde spons.
Gebruik in geen geval borstels, bijtende reinigingsmiddelen, benzine,
verdunners of alcohol. Wrijft u het kussen met een schone zachte doek
droog.
Ÿ Dompel het toestel om te reinigen nooit onder in water en zorg ervoor
dat er geen water of andere vloeistof in het toestel dringt.
Ÿ Gebruik het apparaat pas weer als het volledig is opgedroogd.
Ÿ Ontwar het snoer, indien dit in de war is.
Ÿ Rol het netsnoer zorgvuldig op, om kabelbreuk te voorkomen.
Ÿ U kunt het apparaat het beste in de originele verpakking opbergen en
het op een schone en droge plaats bewaren.
4.1
Reiniging en
onderhoud
Naam en model
Spanning, frequentie
Opgenomen vermogen
Gebruiksomstandigheden
Opbergvoorwaarden
Afmetingen
Gewicht
Artikelnummer
EAN-nummer
4.3
Technische
Specificaties
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEDISANA Voetmassageapparaat FM 885
220-240V 50/60 Hz
35 W
Alleen in droge ruimtes
Schoon, droog en koel
Ca. 40,2 x 37,5 x 17,7 cm
Ca. 3,5 kg
88397
40 15588 88397 2
In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbetering-
en, behouden wij ons het recht voor om qua vormgeving en op
technisch gebied veranderingen aan ons product door te voeren.
Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aan-
geboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische
apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een
milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een
milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Wendt u zich
betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar. E
4.2
Afvalbeheer
De actuele versie van deze gebruiksaanwijzing vindt u op
www.medisana.com
Pagina: 68
Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze
klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met
de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.
Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:
1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van drie
jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de ver-
koopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten
worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de
garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangen
onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het
niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of
een ander onbevoegd persoon.
c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de
verbruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte
vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als
de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.
Garantie en
reparatie-
voorwaarden
Het serviceadres vindt u op het afzonderlijk bijgevoegde blad.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Duitsland
NL
5 Garantie
63

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Medisana FM 885.

Stel een vraag over de Medisana FM 885

Heb je een vraag over de Medisana FM 885 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Medisana FM 885. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Medisana FM 885 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.