Makita VC3511L handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita VC3511L. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: VC3511L
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch

Inhoudsopgave

Pagina: 13
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
22
Makita VC2010L / VC2511 / VC3511L
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik op voordat u het toestel
in bedrijf stelt.
Toepassing en gebruik conform de bepalingen
Voor het bedienen van de machine gelden de ter plaatse van toepassing zijnde nationale bepalingen.
Behalve de gebruiksaanwijzing voor het bedrijf en de in het land van gebruik geldende bindende re-
gels t.a.v. het voorkomen van ongevallen dienen ook de algemeen erkende vaktechnische regels m.b.t.
het veilig en vakkundig werken in acht te worden genomen.
Het toestel mag
–
– 	
alleen door personen gebruikt worden die qua hantering geïnstrueerd zijn en uitdrukkelijk de
opdracht gekregen hebben het toestel te bedienen
–
– 	
alleen onder toezicht bedreven worden
–
– 	
niet door kinderen gebruikt worden
Dit apparaat is niet voor het gebruik van personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of psychische capaciteiten of met een gebrekkige ervaring of kennis voorzien,
tenzij ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon op het vlak van het gebruik van het
apparaat geïnstrueerd of door een dergelijke persoon geobserveerd worden.
De toestellen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn geschikt voor
–
– het opzuigen van droge stoffen en vloeistoffen
–
– het industriële gebruik, b.v. in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en
verhuurmaatschappijen
VC2511:
Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van voor de gezondheid schadelijke stoffen.
VC2010L / VC3511L:
VC2010L en VC3511L zijn geschikt voor het afscheiden van stof met een expositie-grenswaarde van
hoger dan 1 mg/m³ (stofklasse L). Let hierbij op de voor u geldende nationale bepalingen.
De volgende materialen mogen niet worden opgezogen:
–
– VC2511: gevaarlijke stof
–
– hete materialen (smeulende sigaretten, hete as enz.)
–
– brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen (b.v. benzine, oplosmiddelen, zuren, logen enz.)
–
– brandbare, explosieve soorten stof (b.v. magnesiumstof enz.)
Het apparaat moet
–
– alleen gebruikt worden binnen en niet buiten
–
– worden beschermd tegen UV-straling
Vóór de inbedrijfstelling
Overtuig u ervan dat de spanning die op het typeplaatje is aangegeven overeenstemt met de
plaatselijke nominale spanning. Er wordt aanbevolen dat het toestel via een aardlekschakelaar wordt
aangesloten.
De netaansluitkabel regelmatig inzake beschadiging zoals b.v. scheurvorming of veroudering controle-
ren. Als de netaansluitkabel beschadigd is, moet deze voor het verder gebruik van het toestel door de
Makita Service of een elektromonteur worden vervangen om gevaar te vermijden. De netaansluitkabel
alleen vervangen door het type dat in de gebruiksaanwijzing is vermeld. Nooit met beschadigd filter
zuigen.
Pagina: 14
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
23
Makita VC2010L / VC2511 / VC3511L
VC2010L / VC3511L:
Bij stofvangers moet een voldoend ventilatiepercentage in de ruimte voorhanden zijn als de uitlaatlucht
van het toestel in de ruimte terugkeert (let hierbij op de voor u geldende nationale bepalingen).
Het bedieningspersoneel van het toestel moet voor het werk worden geïnformeerd over
–
– het hanteren van het toestel
–
– gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan
–
– de veilige eliminatie van het opgezogen materiaal
Vloeistoffen opzuigen
Voor het opzuigen van vloeistoffen moet in ieder geval de filterzak worden verwijderd. Vóór het opzui-
gen van vloeistoffen moet de werking van de vlotter worden gecontroleerd. Bij schuimontwikkeling of
vloeistofuittreding onmiddellijk het werk beëindigen en het vuilreservoir leegmaken.
Filterelement reinigen
Als het zuigvermogen daalt:
1.	 	
Zuiger inschakelen
2.	 	
Met de handpalm de opening van het zuighulpstuk of van de zuigslang afsluiten.
3.	 	
De bedieningsknop voor de filterreiniging 3x indrukken. De lamellen van het filterelement worden
door de daarbij ontstane luchtstroom van vastzittend stof ontdaan.
Elektrisch toestel aansluiten
De contactdoos aan het toestel alleen voor doeleinden gebruiken die in de gebruiksaanwijzing zijn
vastgelegd.
Vóór het insteken van een toestel in de toestelcontactdoos:
1.	 	
De zuiger uitschakelen
2.	 	
Het aan te sluiten toestel uitschakelen.
ATTENTIE! Bij op de toestelcontactdoos aangesloten toestellen moeten de gebruiksaanwijzingen en
de daarin vermelde veiligheidsinstructies worden nageleefd.
F Onderhoud, reiniging en reparatie
Alleen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren die in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Vóór het
reinigen en onderhouden van het toestel moet principieel de netstekker worden uitgetrokken. Het
bovendeel van de zuiger nooit met water afspuiten: gevaar voor personen, kortsluitingsgevaar.
Het gebruik van niet-originele reservedelen en toebehoren kan de veiligheid van het toestel benade-
len. Alleen reservedelen en toebehoren van Makita gebruiken.
VC2010L / VC3511L:
Voor het onderhouden en reinigen moet het toestel zodanig worden behandeld dat er geen gevaar
voor het onderhoudspersoneel en andere personen ontstaat.
In het onderhoudsbereik
–
– gefilterde geforceerde ontluchting gebruiken
–
– veiligheidskleding dragen
–
– het onderhoudsbereik zodanig reinigen dat geen gevaarlijk stof in de omgeving geraakt
Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle verontreinigde delen die niet op bevredi-
gende wijze konden worden gereinigd
–
– in ondoorlatende zakken worden verpakt
–
– overeenkomstig de voor de eliminatie geldende voorschriften worden afgevoerd
Er moet tenminste jaarlijks door de Makita-service of een geschoolde persoon een stoftechnische
controle worden doorgevoerd, b.v. inzake beschadiging van de filter, de luchtdichtheid van het
toestel en de werking van de controle-inrichtingen.
Transport
1.	 Vóór het transport alle vergrendelingen van het vuilreservoir sluiten.
Pagina: 15
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
24
Makita VC2010L / VC2511 / VC3511L
2.	 Het toestel niet kippen als zich vloeistof in het vuilreservoir bevindt.
3.	 Het toestel niet met een kraanhaak omhoogheffen.
Opslag
Het apparaat moet worden
–
– opgeslagen in een droge plaats en beschermd tegen vorst
Toestel ter recycling afgeven
Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische
Uitgediende Toestellen moeten uitgediende elektrische toestellen separaat verzameld en voor
recycling ter beschikking gesteld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met uw gemeentead-
ministratie of uw dichtsbijzijnde leverancier.
Garantie
Voor de garantie en vrijwaring gelden onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Wijzigingen
in het kader van technische vernieuwingen voorbehouden.
Toebehoren
Benaming VC2010L VC2511 VC3511L
Filterelement P-70219
Filterzak (5 stuks) P-72899 P-78293
Afvoerzak (5 stuks) P-70297
EG-conformiteitsverklaring
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke fabrikant, verklaren dat de volgende
Makitamachine(s):
Aanduiding van de machine:	 Stofzuiger voor nat en droog gebruik
Modelnr./Type:	 VC2010L, VC2511, VC3511L
in serie zijn geproduceerd en voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EG, 2004/108/EG
en zijn gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A2:2006 + A11:2004 + A12:2006 + A13:2008 + A14:2010
EN 60335-2-69:2009
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
De technische documentatie wordt bewaard door onze erkende vertegenwoordiger in Europa, te
weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
10. April 2011
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita VC3511L.

Stel een vraag over de Makita VC3511L

Heb je een vraag over de Makita VC3511L en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita VC3511L. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita VC3511L zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.