Makita UW2500 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita UW2500. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Kettingzaag
  • Model/naam: UW2500
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Istruzioni d’impiego
Istruzioni d’impiego originali
UW2500
Attentie: -
f
i
r
h
c
s
r
o
o
v
s
d
i
e
h
g
i
l
i
e
v
e
d
m
e
e
N
ten zorgvuldig in acht.
Fouten bij het gebruik van de steelket-
tingzaag/hoogsnoeier kunnen ongeluk-
ken tot gevolg hebben.
Bewaar de gebruiksaanwijzing goed!
Attention: Observer attentivement les
consignes de sécurité.
Les erreurs d'utilisation de la perche d'éla-
gage peuvent être une cause d'accidents
! Conserver soigneusement la notice !
Achtung: Bitte beachten Sie genau die
Sicherheitsvorschriften.
Fehler beim Gebrauch des Hochentaster
können Unfälle verursachen!
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
sorgfältig auf!
Attenzione: Osservare attenta-
mentete le norme di sicurezza.
Errori nell'uso del tagliasiepi posso-
no essere causa di incidenti!
Conservare accuratamenta le istru-
zioni d'impiego!
Pozor: Dodržujte presne bezpečnostné
predpisy.
Pri nesprávnom používaní odvetvovacej
píly na tyči môže dôjsť k úrazom!
Tento návod na obsluhu starostlivo
uschovajte!
Pozor: Dodržujte důsledně všechny
předpisy týkající se bezpe č nosti práce!
Při nesprávném používání prořezávače
můze dojít k poranění osob!
Návod na používání pečlivě uschovejte!
Návod na používání
Originální návod na používání
Originálny návod na obsluhu
Návod na obsluhu
Gebruiksaanwijzing
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
Original-Bedienungsanleitung
Notice
Traduction de la notice originale
Pagina: 29
30
NL
FUNDAMENTELE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. GEFELICITEERD!
Beste klant, wij feliciteren u met uw keuze van
één van onze producten voor de tuin.
Uw ELEKTRISCHE STEELKETTINGZAAG/HO-
OGSNOEIER is gebouwd volgens de geldende
veiligheidsnormen ter bescherming van de con-
sument.
In dit instructieboekje worden de verschillende
handelingen voor montage, installatie en gebru-
ik beschreven en geïllustreerd, evenals de on-
derhoudswerkzaamheden die nodig zijn om uw
SNOEIKETTINGZAAG in perfecte staat van wer-
king te houden.
VOOR EEN BETER BEGRIP
Afbeeldingen voor de montage en de beschrijving
van het apparaat zijn te zien aan het begin van
dit boekje.
Raadpleeg deze pagina’s tijdens het lezen van de
montage- en gebruiksaanwijzingen.
Voor eventuele service of reparatie van uw SNO-
EIKETTINGZAAG dient u zich tot uw winkelier of
tot een erkend servicecentrum te wenden.
2. FUNDAMENTELE VEILI-
GHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWINGEN:
A 1. Veronachtzaming van de voor-
schriften en de waarschuwingen tijdens
het gebruik van de SNOEIKETTINGZA-
AG kan ernstig letsel aan personen ve-
roorzaken en levensgevaarlijk zijn.
Lees alvorens de SNOEIKETTINGZA-
AG te gebruiken eerst zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing voor een correcte
voorbereiding, correct gebruik (aan- en
uitzetten) en correct onderhoud van het
apparaat. Maak uzelf geheel vertrouwd
met de bedieningselementen, dit ten
behoeve van een correct gebruik van
het apparaat.
	 Bewaar deze handleiding voor toekomstige
raadpleging.
A 2. Sta het gebruik van de SNOEIKETTINGZA-
AG niet toe aan kinderen en personen, die
niet geheel op de hoogte zijn van deze in-
structies.
A 3. 	Stel de SNOEIKETTINGZAAG niet in wer-
king en gebruik het apparaat niet in de buurt
van mensen, met name kinderen, dieren en
voorwerpen.
Tijdens de werking wordt het aanbe-
volen een minimum afstand van 10 m
aan te houden tussen het apparaat
en andere personen (met name kin-
deren).
GEVAAR VAN ONGELUKKEN!
	 Berg de SNOEIKETTINGZAAG na gebruik
op een veilige plaats op.
A 4. 	Er wordt aanbevolen om de grootst mogelij-
ke oplettendheid in acht te nemen i.v.m. ge-
varen die niet gehoord kunnen worden door
het lawaai van het apparaat.
A 5. 	Verwijder elk gevaar uit het werkgebied.
A 6. 	De gebruiker is verantwoordelijk voor onge-
lukken of gevaren die door andere personen
opgelopen worden of schade aan bezittin-
gen van anderen.
A 7. 	Raak de ketting als de motor in werking is
niet aan. Schakel de motor uit en haal de
stekker uit het stopcontact voordat u iets
doet zoals:
	 - Controles, onderhoud, transport of ande-
re werkzaamheden aan de SNOEIKET-
TINGZAAG
	 - De werkstand van het snijwerktuig veran-
deren
	 - Het apparaat onbeheerd achterlaten
A 8. 	In geval van abnormale geluiden of trillingen
van het snijwerktuig of het apparaat moet u
de motor uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact halen. Doe daarna het volgen-
de:
	 - Stel vast wat het probleem is
	 - Controleer of er losgetrilde schroeven of
beschadigde onderdelen zijn
	 - Vervang of repareer de schade en gebruik
daarbij originele reserveonderdelen
A 9. 	Schakel in geval van nood de motor uit door
de AAN/UIT-schakelaar los te laten.
A 10. Als het netsnoer beschadigd is
moet het apparaat onmiddellijk van het
elektriciteitsnet afgekoppeld worden.
GEBRUIK:
B 1. Gebruik de SNOEIKETTINGZAAG alleen
voor snoeien (takken afzagen). Gebruik
Pagina: 30
31
FUNDAMENTELE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NL
het apparaat niet voor andere doeleinden.
Gebruik het apparaat niet om bomen om te
zagen.
GEVAAR VAN ONGELUKKEN!
	 Breng geen veranderingen aan het product
aan om schade aan de gebruiker en/of het
apparaat te vermijden.
B 2. 	Draag kleding en een veiligheidsuitrusting
die geschikt is voor het gebruik van het ap-
paraat. Draag geen voorwerpen die in de
bewegende delen vast kunnen raken.
B 2.1 Draag nauw aansluitende kle-
ding tijdens het gebruik.
B 2.2. Draag een goedgekeurde veili-
gheidsbril of een gelaatsscherm.
B 2.3. Draag goedgekeurde oorbe-
schermers tegen het lawaai.
B 2.4. Draag een veiligheidshelm bij
het risico van vallende voorwerpen.
B 2.5. Draag stevige schoenen met
een niet gladde zool en stalen pun-
ten.
B 2.6. Draag stevige handschoenen.
B 3. Als u de SNOEIKETTINGZAAG gebruikt
moet u in een goede geestelijke en lichame-
lijke conditie zijn. GEBRUIK de SNOEIKET-
TINGZAAG NIET wanneer u vermoeid bent,
zich niet lekker voelt of onder invloed bent
van alcohol of drugs.
B 4. Langdurig gebruik van het apparaat kan
een verstoring van de bloedsomloop in de
handen veroorzaken (ziekte van de witte
vingers), die toegeschreven wordt aan de
trillingen. Factoren die van invloed kunnen
zijn op deze verschijnselen zijn:
	 - Persoonlijke aanleg van de gebruiker tot
schaarse bloedtoevoer naar de handen.
	 - Gebruik van het apparaat bij lage tempe-
raturen (het gebruik van warme handschoe-
nen wordt aanbevolen).
	 - Langdurig gebruik zonder onderbrekingen
(het wordt aanbevolen pauzes in te lassen).
	 - In geval van het optreden van tinteling en
verstijving, wordt het aanbevolen een arts te
raadplegen.
B 5. Houd het gereedschap altijd met twee han-
den vast.
	 Neem een stabiele en zekere stahouding
aan. Zorg dat u uw evenwicht niet verliest.
Ga tijdens het werk niet op onstabiele trap-
pen staan. Werk niet door op de takken van
de boom te gaan staan.
	 Om hoge takken af te zagen kunt u beter
een stabiele steiger gebruiken.
B 6. 	De SNOEIKETTINGZAAG is ontworpen
voor het gebruik op de rechterheup van de
gebruiker.
	 Houd het achterste handvat (met de bedie-
ningen) in de rechterhand en het voorste
handvat in de linkerhand.
B 8. 	 Pas op voor hoogspanning-
skabels of eventuele elektrische lei-
dingen. Houd een minimum afstand
van 10 m tussen de punt van de ste-
el en hoogspanningskabels aan.
LEVENSGEVAAR DOOR
ELEKTROCUTIE!
B 9. Werk niet bij regen of in een natte omge-
ving.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN EN KORTSLUITING!
Laat de SNOEIKETTINGZAAG niet
in contact met water liggen. Ver-
zeker u ervan dat noch de stekker
noch het verlengsnoer in aanraking
komt met water.
B 15.	Werk alleen bij voldoende licht en goed
zicht en neem op tijd pauzes.
B 16.	Tijdens de werking wordt de tandwielreduc-
tieaandrijving heet. Raak de tandwielkast
niet zonder veiligheidshandschoenen aan.
B 17.	Voordat u iets aan de SNOEIKETTINGZA-
AG doet moet u het apparaat altijd eerst
uitzetten en de stekker uit het stopcontact
halen.
B 18.	Let op de werkomgeving en eventuele ge-
varen die niet opgemerkt kunnen worden
door het lawaai dat de SNOEIKETTINGZA-
AG maakt.
B 19.	Transporteer de SNOEIKETTINGZAAG
met uitgeschakelde motor, hangend aan de
draagriem die het gewicht van het apparaat
draagt en met het zaagblad naar achteren
gedraaid. Als het apparaat getransporteerd
wordt moet de zaagbladafdekking aange-
bracht worden.
Pagina: 31
32
FUNDAMENTELE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
note _________________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
NL
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
C 1. Het gereedschap is alleen ontworpen voor
gebruik op wisselstroom. Probeer het appa-
raat niet op andere soorten elektrische stro-
om te gebruiken.
C 2. 		 DUBBELE ISOLATIE
	 Het gereedschap is dubbel geïsoleerd, dit
betekent dat de uitwendige metalen delen
elektrisch geïsoleerd zijn. Dit is mogelijk
dankzij de extra isolatie die tussen de me-
chanische en elektrische delen aangebracht
is. Dit betekent een grotere veiligheid vanuit
elektrisch oogpunt en dat het niet nodig is
op het apparaat te aarden.
C 3. Houd het snoer altijd uit de buurt van de ket-
ting en controleer altijd waar het snoer zich
bevindt.
C 4.	 Het netsnoer moet aan de speciale
ophanghaak vastgemaakt worden om te
voorkomen dat het snoer tijdens het werk
beschadigd wordt.
C 5. Trek het apparaat nooit voort aan het snoer
en trek niet aan het snoer om de stekker uit
het stopcontact te halen. Houd het snoer uit
de buurt van warmtebronnen, olie en scher-
pe oppervlakken. Controleer de toestand
van het snoer vóór gebruik en gebruik het
snoer niet als het beschadigd is.
C 6. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt of van het
snoer losmaakt. Haal voordat het apparaat
achtergelaten wordt eerst de stekker uit het
stopcontact.
C 7. ATTENTIE:
	 GEBRUIK GEEN BESCHADIGD SNOER.
VERVANG HET SNOER ONMIDDELLIJK
DOOR EEN NIEUW SNOER.
	 VOER GEEN PERMANENTE EN OOK
GEEN TIJDELIJKE REPARATIES AAN
HET SNOER UIT.
C 8.	 Haal de stekker uit het stopcontact:
-	 alvorens opstoppingen te verwijderen;
-	 voordat u controles, schoonmaak- of on-
derhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoert;
-	 nadat u vreemde voorwerpen geraakt heeft.
Controleer eventuele schade aan het appa-
raat en repareer het apparaat voordat u het
apparaat weer start;
-	 als het apparaat abnormaal begint te trillen
(verricht in dat geval meteen de nodige con-
troles).
C 9.	 Er wordt sterk aangeraden om het apparaat
via een aardlekschakelaar (restroomappa-
raat R.S.A.) met een uitschakelstroom van
niet meer dan 30 mA van stroom te voor-
zien. Gebruik een netsnoer met constructie-
eigenschappen H05 RN-F of H05 VV-F of
zwaarder, met een minimum doorsnede van
2x1,5 mm2 en een max. lengte van 20 m.
De aansluitstekker op het net moet bedekt
zijn met rubber en voorzien zijn van een
spatbeveiliging (IPX4). WAARSCHUWING!
Het gebruik van het R.S.A. betekent niet dat
de gebruiker alle veiligheidsschriften die in
deze gebruiksaanwijzing staan niet in acht
hoeft te nemen.
Pagina: 32
33
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
3. BESCHRIJVING VAN HET
APPARAAT (FIG. 1-4-6)
1. Motorhuis
2. Draagriembevestiging
3. Met rubber bedekt handvat
4. Beschermende ring
5. Steel
6. Aanbouwsnoeizaag
7. Zaagbladafdekking
8. Draagriem
9. Kettingzaagblad
10. Ketting
11. Dop kettingoliereservoir
12. Bevestigingsmoer zaagblad
13. Zaagbladborgkap
14. Oliereservoir kettingsmering
15. Kettingspanschroef
16. Schroefdop
17. Kettingspanstift
18. Bovenste steun
19. Kabeldoorvoer
20. Stekker apparaat
21. Achterste handvat
22. Veiligheidsborg
23. AAN/UIT-schakelaar
24. Kettingtandwiel
4. MONTAGE
ATTENTIE: Alvorens het apparaat in wer-
king te stellen moet u eerst het kettingoliere-
servoir vullen (olie SAE 10W-30).
MONTAGE VAN DE DRAAGRIEMBEVESTI-
GING (FIG. 2)
- Plaats de draagriembevestiging (2) tussen de
motor en het handvat op de steel (5).
- Draai de schroeven M5x10 en de betreffende
moeren met de hand vast.
- Verschuif hem.
- Draai de schroeven met de speciale inbussleutel
aan.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Alvorens het apparaat aan te sluiten moet u con-
troleren of de netspanning en -frequentie overeen-
stemming met de werkingsspanning en -frequen-
tie van het apparaat (zie typeplaatje) (fig. 16).
Het apparaat moet met een netsnoer dat goed-
gekeurd is voor gebruik buiten aangesloten wor-
den op een stopcontact dat voorzien is van een
reststroomschakelaar (aardlekschakelaar). Maak
het verlengsnoer altijd aan de trekontlasting die in
het motorhuis aangebracht is vast (fig. 3).
ATTENTIE: Om de elektrische aansluitingen te
beschermen moet tijdens het gebruik vermeden
worden om aan het snoer te trekken en tijdens
het afkoppelen moet het apparaat afgekoppeld
worden door de stekker en de aansluiting vast te
pakken.
TREKONTLASTING (FIG. 3)
- Steek de stekker van het apparaat (20) in de
aansluiting van het verlengsnoer.
- Steek het verlengsnoer in de opening (19), leg
hem op de achterste steun (18) en span hem zor-
gvuldig.
- Sluit het verlengsnoer aan op de stroom.
5. GEBRUIK
STARTEN EN STOPPEN (FIG. 4)
STARTEN:
- Neem een veilige en stevige positie in en con-
troleer of het snijwerktuig de grond niet raakt en
ook geen andere voorwerpen raakt.
- Houd het achterste handvat (21) goed vast; op
die manier drukt u automatisch de veiligheid-
sborg (22) in; pak daarna het voorste handvat
goed vast en druk de AAN/UIT-schakelaar (23)
in.
STOP:
- Laat de AAN/UIT-schakelaar (23) los.
ATTENTIE: Alvorens het apparaat aan te zetten
moet gecontroleerd worden of de ketting goed
gespannen is.
ATTENTIE: Na het uitschakelen blijft het snij-
werktuig nog een bepaalde tijd bewegen;
houd de beide handvaten goed vast totdat
het snijwerktuig volledig tot stilstand geko-
men is.
GEBRUIK VAN DE DRAAGRIEM (FIG. 5)
De machine is bedoeld voor gebruik op de
rechterheup van de gebruiker.
Doe de draagriem zodanig om dat deze over de
linkerschouder ligt.
Voor een betere efficiëntie en grotere veiligheid
tijdens het werk moet u de riem afstellen en aan
uw lichaamsbouw aanpassen.
Pagina: 33
34
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
Maak de haaksluiting van de draagriem (8) in de
speciale draagriembevestiging (2) op de steel
vast.
KETTINGOLIE BIJVULLEN (FIG. 6)
1) ATTENTIE! Vul het apparaat alleen met spe-
ciale olie voor het smeren van kettingen van mo-
torzagen.
2) Gebruik GEEN verbruikte olie.
3) Een andere olie dan de aanbevolen olie kan
schade aan het zaagblad, de ketting en het sme-
ersysteem tot gevolg hebben.
VOORBEREIDING
Verwijder droge takken, bladeren of al het andere
materiaal dat bij het snoeien in de weg kan zit-
ten.
TAKKEN SNOEIEN
Alvorens een tak af te zagen moet het volgende
gecontroleerd worden:
1) Controleer of er zich in de straal waarin de tak
valt geen andere personen of dieren bevinden.
2) Kies de richting waarin de tak valt zodanig dat u
in de tegenovergestelde richting kunt weglopen.
3) Ga na of er in de richting waarin u wilt weglopen
geen obstakels zijn.
4) Bij het kiezen van de richting waarin de tak valt
moet u rekening houden met de volgende facto-
ren waardoor de situatie kan veranderen:
a) Erg veel takken.
b) Schuine stand van de tak.
c) Windrichting (niet snoeien bij harde wind).
d) Beschadigd hout.
5) Neem de omgevingsomstandigheden die in het
hoofdstuk "FUNDAMENTELE VEILIGHEIDSVO-
ORSCHRIFTEN" beschreven zijn nauwlettend in
acht.
6) Zaag van boven naar beneden (fig. 7-8).
6. ONDERHOUD EN TRAN-
SPORT
SCHROEVEN EN DRAAIENDE DELEN CON-
TROLEREN
Vóór ieder gebruik moet u controleren of er geen
schroeven of onderdelen loszitten en of het sni-
jwerktuig geen barsten of aanzienlijke slijtage
vertoont.
Vervang de beschadigde onderdelen vóór gebruik.
KETTING
- Met een goed geslepen ketting kunt u moeitelo-
os werken, heeft u een goed zaagrendement en
treedt er geen abnormale slijtage van de mecha-
nische onderdelen en het zaagblad op.
- Alvorens de ketting te slijpen moet de ketting eerst
met een kettingspanner gespannen worden.
- Na het slijpen moet u de ketting loszetten zoals
blijkt uit de montageaanwijzingen.
- Gebruik een ronde vijl (speciaal voor kettingen)
met een diameter van 5/32" (4 mm) fig. 14 detail 1.
Bekijk de slijphoeken zoals aangegeven op de af-
beelding (fig. 14 detail 2-3).
- Slijp eerst alle tanden aan de ene kant door van
binnen naar buiten te vijlen (fig. 14 detail 5) en
daarna alle tanden aan de andere kant.
- Houd de vijl zodanig dat hij ongeveer 1 mm bo-
ven de hoogte van de zaagpunten uitsteekt (fig.
14 detail 4).
KETTING VERVANGEN EN SPANNEN
ATTENTIE! STEL DE AANBOUWSNOEIZAAG
NIET IN WERKING VOORDAT U HET ZAAG-
BLAD EN DE KETTING GEMONTEERD EN AF-
GESTELD HEEFT.
TREK OP HET MOMENT DAT U DIT DOET VEI-
LIGE WERKHANDSCHOENEN AAN.
DE ZAAGTANDEN (VAN DE KETTING) BREN-
GEN HET GEVAAR VAN VERWONDINGEN MET
ZICH MEE.
1) Plaats de behuizing van het apparaat zoals ge-
toond op de afbeelding (fig. 9).
2) Draai de moer 12 (fig. 9-10) eraf en verwijder
het deksel 13.
3) Draai de kettingspanschroef 5 (fig. 11) linksom
(losdraaien) om de kettingspantand 17 (fig. 13)
naar achteren te laten gaan.
4) Verwijder het kettingzaagblad van de tapbout
(fig. 12).
5) Trek de ketting van het tandwiel af (fig. 12).
6) Leg de nieuwe of de geslepen ketting om het
kettingzaagblad heen. De tanden van het boven-
ste gedeelte moeten gedraaid zijn zoals aangege-
ven bij het detail op de afbeelding (fig. 9).
7) Breng het kettingzaagblad op de tapbout aan.
ATTENTIE!! Zorg ervoor dat de tanden van de
ketting goed in de betreffende tanden van het ket-
tingtandwiel ingrijpen.
8) Draai de kettingspanschroef iets aan (rechtsom)
om de ketting eerst een klein beetje te spannen.
9) Breng het kettingdeksel weer aan en draai de
Pagina: 34
35
GEBRUIKSAANWIJZING
note _________________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
NL
moer met de hand aan.
10) Breng de ketting nu op de uiteindelijke span-
ning door de kettingspanschroef (rechtsom) aan
te draaien. Als de kettingspanning juist is dan kan
de ketting (met 2 vingers) omhoog gedaan wor-
den zodat er een hele geleidetand zichtbaar is
(afb. 15).
11) Draai de moer nu volledig aan en houd de
punt van het zaagblad omhoog. Controleer of de
ketting vrijuit in de zaagbladgroef kan lopen.
OPMERKING!! De spanning van een nieuwe ket-
ting moet na enkele minuten werken gecontrole-
erd en afgesteld worden (bij stilstaande motor).
ZAAGBLAD
Maak de groef waarin de ketting loopt en de olie-
doorgangen regelmatig schoon.
Smeer het kettingtandwiel met lagervet. Draai het
zaagblad (bij elke onderhoudsbeurt) om zodat de
slijtage gelijkmatig verdeeld wordt. Breng de ket-
tingbeschermer aan.
SCHOONMAKEN
Schakel alvorens het apparaat schoon te maken
altijd eerst de motor uit en haal de stekker uit het
stopcontact.
Was het gereedschap nooit af.
Gebruik alleen een droge of iets vochtige doek om
het hele apparaat schoon te maken. Gebruik geen
oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
Alvorens het apparaat opnieuw op het net aan te
sluiten mogen het motorhuis en de inwendige de-
len niet vochtig zijn.
Maak de ketting schoon en controleer de staat er-
van. Spuit smeer- en harswerende middelen op
de ketting.
TRANSPORT
Tijdens het transport ook op kleine afstanden
moet de bescherming (7) op de ketting aange-
bracht worden. DRAAG ALTIJD HANDSCHOE-
NEN TELKENS ALS DE KETTINGBESCHER-
MER AANGEBRACHT OF VERWIJDERD MOET
WORDEN.
OPBERGEN
Berg het gereedschap op een veilige plaats in een
droge ruimte op. Smeer de tandwielkast via de
speciale gaten door de schroefdoppen (16) eruit
te draaien.
Maak het apparaat schoon.
Maak het apparaat niet schoon met agressieve
vloeistoffen.
Houd de SNOEIKETTINGZAAG buiten het bereik
van kinderen.
SERVICE EN ONDERHOUD
Wij adviseren om binnen regelmatige termijnen
zorgvuldig onderhoud en een uitvoerige controle
bij een gespecialiseerde werkplaats te laten uit-
voeren.
Alle onderhoudswerkzaamheden die niet in deze
gebruiksaanwijzing beschreven zijn moeten door
een gespecialiseerde werkplaats uitgevoerd wor-
den.
Er mogen alleen originele reserveonderdelen
gebruikt worden. Wij kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor ongelukken of schade vero-
orzaakt door niet goedgekeurde werktuigen, be-
vestigingselementen of accessoires.
Pagina: 35
36
Storingzoeken
Storing Mogelijke oorzaken Oplossing
Motor draait niet
• Geen stroom
• Snoer defect, stekker defect, AAN/UIT-
schakelaar defect, motor defec
Stroom inschakelenBeveili-
ging controleren
Naar een SERVICECEN-
TRUM brengen
Onvoldoende rende-
ment
• Borstels versleten
Naar een SERVICECEN-
TRUM brengen
Niet bevredigende re-
sultaten
• Ketting beschadigd of niet scherp
Naar een SERVICECEN-
TRUM brengen
Ketting beweegt niet • Overbrengingselementen beschadigd
Naar een SERVICECEN-
TRUM brengen
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
GARANTIE
MAKITA garandeert een uitstekende kwaliteit en
vergoed de kosten van verbeteringen door ver-
vanging van de beschadigde onderdelen in ge-
val van materiaal- of fabricagefouten die binnen
de garantie na de datum van aankoop optreden.
Houd u er rekening mee dat in sommige landen
specifieke garantievoorwaarden gelden. Vraag dit
na bij de verkoper in geval van twijfel. Deze is als
verkoper van het product verantwoordelijk voor de
garantie.
De volgende schadeoorzaken vallen buiten de
garantie. Wij vragen hiervoor uw begrip:
• Niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
• Achterwege laten van noodzakelijk onderhouds-
en reinigingswerkzaamheden.
• Duidelijke overbelasting door aanhoudende
overschrijding van de maximaal toegestane be-
lasting.
• Normale slijtage.
• Gebruik van niet goedgekeurde snijwerktuigen.
• Gebruik van geweld, onoordeelkundige behan-
deling, misbruik of ongevallen.
• Schade door oververhitting ten gevolge van ve-
rontreinigingen aan het motorhuis.
• Ingrepen door ondeskundige personen of onde-
skundige reparatiepogingen.
• Gebruik van ongeschikte reserveonderdelen, re-
spectievelijk niet-originele MAKITA onderdelen,
voorzover deze schade kunnen veroorzaken.
• Schade die terug te voeren is tot voorwaarden
bij verhuur.
Reinigings-, onderhouds- en afstelwerkzaamhe-
den vallen niet onder de garantie. Alle voorkomen-
de garantiewerkzaamheden moeten uitgevoerd
worden door een MAKITA vakhandelaar.
Pagina: 36
37
Model UW2500
Spanning V 230
Netfrequentie Hz 50
Vermogen W 1500
Kniplengte mm 250
Massa kg 5.3
Inhoud oliereservoir 120
Trillingsniveau VOOR-
STE handvat ahw (EN ISO
11608-1)
m/s2
6.4
Trillingsniveau ACHTER-
STE handvat ahw (EN ISO
11608-1)
m/s2
5.3
Onzekerheidswaarde K m/s2
2.0
Gemeten geluidsvermogen-
niveau LwA (ISO 11608-1)
dB (A) 106.4
Gemeten geluidsdrukniveau
LpA (ISO 11680-1)
dB (A) 99
O n z e k e r h e i d s w a a r d e
KpA,KwA
dB (A) 2.5
TECHNISCHE GEGEVENS
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Ondergetekende, Tomoyasu Kato, verklaart dat
de apparaten van het merk MAKITA
ELEKTRISCHE STEELKETTINGZAAG/HOOG-
SNOEIER type: UW2500 typegoedkeuringscer-
tificaat nr. 3400807.01CE
01CE vervaardigd door MAKITA Corporation,
3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502,
Japan, aan de fundamentele veiligheids- en
gezondheidseisen van de desbetreffende
EG-Richtlijnen:
Machinerichtlijn 2006/42/EG
EMC-richtlijn 2004/108/EG
Ter vakkundige realisering van de in deze EG-
richtlijnen vervatte eisen zijn doorslaggevend de
volgende normen als grondslag genomen:
EN 60335-1; EN 60335-2-91, EN ISO 11680-1
EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3; EN 55014-1; EN
55014-2
Het typeonderzoek is uitgevoerd door:
KEMA QUALITY GMBH
Enderstrasse 92b
01277 Dresden
Germany
Ident. nr. 2140
De technische documentatie is gedeponeerd bij:
MAKITA International Europe Ltd, Michigan Drive,
Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK158JD,
England
Anjo, 1 juli 2010
Voor MAKITA Corporation:
Tomoyasu Kato
Algemeen Directeur
Pagina: 55
38
16
Nejbližšího autorizovaného prodejce techniky MAKITA naleznete na www.makita.com
Vášho najbližšieho špecializovaného predajcu MAKITA nájdete na adrese www.makita.com
Den nächsten Fachhändler � nden Sie unter www.makita.com
Pour connaître la liste des revendeurs MAKITA, consultez le site www.makita.com
Een lijst met MIKITA-dealers vindt u onder: www.makita.com
Troverete i negozi specializzati MAKITA su: www.makita.com
MAKITA Werkzeug GmbH
Postfach 70 04 20
D-22004 Hamburg
Germany

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita UW2500.

Stel een vraag over de Makita UW2500

Heb je een vraag over de Makita UW2500 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita UW2500. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita UW2500 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.