Makita UH5261 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita UH5261. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Heggenschaar
  • Model/naam: UH5261
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 23
24
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht
TECHNISCHE GEGEVENS
•• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
•• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
•• Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003
Symbolen END220-4
Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
betekenen alvorens de accu te gebruiken.
...... Lees de gebruiksaanwijzing.
................ DUBBEL GEÏSOLEERD
................ Stel het gereedschap niet bloot aan
regen.
................ Trek onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact als het netsnoer
beschadigd of doorgesneden is.
................ Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met
het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG inzake oude elektrische en
elektronische apparaten en de
toepassing daarvan binnen de
nationale wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap gescheiden te
worden ingezameld en te worden
afgevoerd naar een recycle bedrijf dat
voldoet aan de geldende milieu-eisen.
Gebruiksdoeleinden ENE014-1
Het gereedschap is bedoeld om heggen te snoeien.
Voeding ENF002-1
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het typeplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd
volgens de Europese norm en mag derhalve ook op een
niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGE
N SPECIFIEK VOOR EEN
HEGGENSCHAAR GEB041-8
1. Houd het elektrisch gereedschap alleen vast bij
het geïsoleerde oppervlak omdat het snijblad met
verborgen bedrading of zijn eigen snoer in
aanraking kan komen. Wanneer de messenbladen in
aanraking komen met onder spanning staande
draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van
het gereedschap onder spanning komen te staan
zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
1. Aan/uit-schakelaar B
2. Aan/uit-schakelaar A
3. Aan/uit-schakelaar C
4. Hakenset
5. Netsnoer van gereedschap
6. Verlengsnoer
7. Haak
8. Gereedschap
9. Klem
10. Heupgordelhaak
11. Netsnoer
12. Armband
13. Snoeirichting
14. Kantel de messenbladen
15. Hegoppervlak dat u wilt snoeien
16. Touwtje
17. Drukken
18. Snoeiafvalgeleider
19. Moer
20. Messenblad
21. Haken
22. Plaats de haken in de groeven
23. Groeven
24. Duw de vergrendeling aan beide
zijden in
25. Trek de vergrendeling uit de
groeven
Model UH4261 UH4861 UH5261
Lengte messenblad 420 mm 480 mm 520 mm
Aantal snijbewegingen per minuut (min-1
) 1.600 1.600 1.600
Totale lengte 821 mm 871 mm 921 mm
Netto gewicht 2,9 kg 3,0 kg 3,0 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 24
25
2. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de
messenbladen. Verwijder geen snoeiafval en houd
geen materiaal om te snoeien vast terwijl de
messenbladen bewegen. Zorg ervoor dat de aan/
uit-schakelaar in de uit-stand staat voordat u
vastgeklemd materiaal vanaf de messenbladen
verwijdert. Een ogenblik van onoplettendheid kan
tijdens het gebruik van de heggenschaar leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
3. Draag de heggenschaar aan het handvat met
stilstaande messenbladen. Bij het transporteren of
opbergen van de heggenschaar moet altijd de
schede om de messenbladen worden gedaan.
Door op de juiste manier met de heggenschaar om te
gaan, verkleint u de kans op mogelijk letsel door de
messenbladen.
4. Houd het netsnoer uit de buurt van het
snoeigebied. Tijdens het gebruik kan het netsnoer uit
het zicht raken door de begroeiing en kan het per
ongeluk worden doorgesneden door de
messenbladen.
5. Gebruik de heggenschaar niet in de regen of onder
natte of zeer vochtige omstandigheden. De
elektromotor is niet waterdicht.
6. Onervaren gebruikers dienen door een ervaren
gebruiker van heggenscharen te worden voorgedaan
hoe de heggenschaar moet worden gebruikt.
7. De heggenschaar mag niet worden gebruikt door
kinderen of jeugd jonger dan 18 jaar. Jongeren ouder
dan 16 jaar kunnen uitgezonderd worden van deze
regel mits zijn les krijgen onder toezicht van een
expert.
8. Gebruik de heggenschaar alleen als u in goede
lichamelijke conditie bent. Als u vermoeid bent, kunt u
zich minder goed concentreren. Wees met name
voorzichtig aan het einde van de werkdag. Werk altijd
rustig en voorzichtig. De gebruiker is aansprakelijk
voor alle schade toegebracht aan derden.
9. Gebruik de heggenschaar nooit onder invloed van
alcohol, drugs of medicijnen.
10. Controleer of de spanning en frequentie van de
voeding overeenkomen met de specificaties vermeld
op het typeplaatje. Wij adviseren u een op reststroom
werkende stroomonderbreker (aardsluiting-
stroomonderbreker) met een uitschakelstroomsterkte
van 30 mA of minder, of een aardlek-
stroombeveiliging te gebruiken.
11. Werkhandschoenen van stevig leer maken deel uit
van de standaardwerkuitrusting van de heggenschaar
en moeten tijdens het werken ermee altijd worden
gedragen. Draag tevens stevige schoenen met
slipvaste zolen.
12. Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, moet u
controleren of de heggenschaar in goede en veilige
staat verkeert. Controleer dat de beschermkappen
stevig gemonteerd zijn. Controleer alvorens met de
werkzaamheden te beginnen het netsnoer op
beschadigingen en vervang het indien nodig. De
heggenschaar mag niet worden gebruikt voordat deze
geheel compleet en afgemonteerd is.
13. Houd het netsnoer uit de buurt van het snoeigebied.
Werk altijd zodanig dat het verlengsnoer zich achter u
bevindt.
14. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het
netsnoer beschadigd of doorgesneden is.
15. Zorg alvorens met de werkzaamheden te beginnen
ervoor dat u stevig staat.
16. Houd tijdens het gebruik het gereedschap stevig vast.
17. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast draaien.
18. Schakel het gereedschap onmiddellijk uit en trek de
stekker uit het stopcontact als de messenbladen van
de heggenschaar in aanraking komen met een
afrastering of ander hard voorwerp. Controleer de
messenbladen op beschadigingen en repareer deze
onmiddellijk.
19. Alvorens de messenbladen te controleren, storingen
te verhelpen of vastgelopen materiaal te verwijderen,
schakelt u de heggenschaar altijd uit en trekt u de
stekker uit het stopcontact.
20. Schakel de heggenschaar altijd uit en trek de stekker
uit het stopcontact alvorens enige
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
21. Wanneer u de heggenschaar naar een andere plaats
overbrengt, ook tijdens het werk, trekt u altijd eerst de
stekker uit het stopcontact en schuift u de schede over
de messenbladen. Draag of vervoer de heggenschaar
nooit met ingeschakelde messenbladen. Pak de
messenbladen nooit met uw handen beet.
22. Reinig de heggenschaar, en met name de
messenbladen, na ieder gebruik en voordat de
heggenschaar langdurig wordt opgeborgen. Smeer de
messenbladen met een beetje olie en breng de
schede aan. De schede die bij het gereedschap is
geleverd kan aan een een muur worden gehangen
zodat de heggenschaar praktisch en veilig
opgeborgen kan worden.
23. Berg de heggenschaar op met aangebrachte schede
in een droog vertrek. Houd het gereedschap buiten
bereik van kinderen. Laat de heggenschaar nooit
buiten liggen.
24. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast draaien.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
volgen van de veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
•• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.
•• Schuif de schede over de messenbladen voordat u de
werking van het gereedschap afstelt of controleert.
Pagina: 25
26
Aan/uit-schakelaars (zie afb. 1)
Voor uw veiligheid is dit gereedschap uitgerust met een
drievoudig in-/uitschakelsysteem. Om het gereedschap in
te schakelen, moet u aan/uit-schakelaar B indrukken en
tegelijkertijd aan/uit-schakelaar A of C indrukken. Laat
één van de twee ingedrukte aan/uit-schakelaars los om
het gereedschap uit te schakelen. De volgorde waarin de
aan/uit-schakelaars worden ingedrukt is niet van belang
omdat het gereedschap pas start nadat de tweede
schakelaar is ingedrukt.
Horizontaal snoeien (zie afb. 2)
Om de bovenkant van de heg horizontaal te snoeien,
drukt u de aan/uit-schakelaars A en B in.
Verticaal snoeien (zie afb. 3)
Druk met beide handen de aan/uit-schakelaars B en C in,
houdt de heggenschaar vóór uw lichaam en snoei van
beneden naar boven.
DE ONDERDELEN MONTEREN
LET OP:
•• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.
Een verlengsnoer aansluiten
LET OP:
•• Zorg ervoor dat de stekker van het verlengsnoer niet in
het stopcontact is gestoken. (zie afb. 4)
Om het verlengsnoer aan te sluiten, maakt u het met
behulp van de hakenset vast aan het netsnoer van het
gereedschap. Maak de haak vast aan het verlengsnoer
op ongeveer 100 - 200 mm vanaf de contrastekker.
Hierdoor wordt per ongeluk loskoppelen voorkomen.
Heupgordelhaak
LET OP:
•• Bevestig de snoerring van de de heupgordelhaak niet
aan iets anders dan het verlengsnoer. Maak hem niet
vast op een plaats dichter bij het gereedschap voorbij
de hakenset. Als u dat toch doet, kan dit leiden tot een
ongeval of persoonlijk letsel.
•• Bevestig één haak van de hakenset aan het netsnoer
van het gereedschap en de andere haak van de
hakenset aan het verlengsnoer. Het gebruik van het
gereedschap met slechts één haak van de hakenset
bevestigd, kan leiden tot een ongeval of persoonlijk
letsel.
Het gebruik van de heupgordelhaak draagt bij aan het
verkleinen van de kans op het per ongeluk doorsnijden
van het verlengsnoer als gevolg van een loshangend
verlengsnoer. (zie afb. 5 en 6)
Duw het verlengsnoer door de opening in de snoerring of
trek deze eruit.
LET OP:
•• Forceer de opening van de snoerring niet. Als u dit toch
doet, kan deze worden vervormd en beschadigd.
Armbandhaak (los verkrijgbaar)
LET OP:
•• Bevestig de snoerring van de armbandhaak niet aan
iets anders dan het verlengsnoer. Maak hem niet vast
op een plaats dichter bij het gereedschap voorbij de
hakenset. Als u dat toch doet, kan dit leiden tot een
ongeval of persoonlijk letsel.
•• Bevestig één haak van de hakenset aan het netsnoer
van het gereedschap en de andere haak van de
hakenset aan het verlengsnoer. Het gebruik van het
gereedschap met slechts één haak van de hakenset
bevestigd, kan leiden tot een ongeval of persoonlijk
letsel.
Het gebruik van de armbandhaak draagt bij aan het
verkleinen van de kans op het per ongeluk doorsnijden
van het verlengsnoer als gevolg van een loshangend
verlengsnoer. (zie afb. 7)
Bevestig de armband stevig om uw arm en duw het
verlengsnoer in de snoerring. De lengte van de armband
kan worden afgesteld.
OPMERKING:
•• Het verlengsnoer mag niet onder de armband zitten.
•• Forceer de opening van de snoerring niet. Als u dit toch
doet, kan deze worden vervormd en beschadigd.
•• De armbandhaak kan tegelijk met de heupgordelhaak
worden gebruikt.
BEDIENING
LET OP:
•• Wees voorzichtig niet per ongeluk een metalen
afrastering of andere harde voorwerpen te raken
tijdens het snoeien. De messenbladen zullen breken
en kunnen ernstig letsel veroorzaken.
•• Het is bijzonder gevaarlijk met de heggenschaar te ver
te reiken, met name op een ladder. Werk niet vanuit
een wankele of instabiele positie. (zie afb. 8)
Probeer geen takken dikker dan 10 mm diameter te
snoeien met deze heggenschaar. Deze dienen eerst met
een snoeischaar te worden teruggeknipt tot de juiste
snoeihoogte.
LET OP:
•• Snoei niet in dode bomen of andere harde voorwerpen.
Als u zich hier niet aan houdt, kan het gereedschap
worden beschadigd. (zie afb. 9)
Druk met beide handen de aan/uit-schakelaars A en B in,
houdt de heggenschaar vóór uw lichaam en snoei
vervolgens van beneden naar boven. (zie afb. 9 en 10)
Als standaardmethode houdt u de messenbladen
gekanteld in de snoeirichting en beweegt u ze rustig en
langzaam met een snelheid van 3 of 4 seconden per
meter. (zie afb. 11)
Om de bovenkant van een heg gelijkmatig te snoeien, is
het handig een touwtje op de gewenste hoogte te
spannen en er langs te snoeien. (zie afb. 12)
Door een snoeiafvalgeleider (los verkrijgbaar) op het
gereedschap aan te brengen bij het recht snoeien van
een heg, wordt voorkomen dat het snoeiafval wordt
weggeworpen. (zie afb. 13)
Om de zijkant van een heg gelijkmatig te snoeien, is het
handig van onder naar boven te snoeien. (zie afb. 14)
Snoei buxus en rododendron van onder naar boven voor
een mooie, gladde afwerking.
Pagina: 26
27
De snoeiafvalgeleider (los verkrijgbaar)
aanbrengen en verwijderen
LET OP:
•• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de snoeiafvalgeleider aan te brengen of te verwijderen.
OPMERKING:
•• Draag bij het aanbrengen of verwijderen van de
snoeiafvalgeleider altijd handschoenen zodat uw
handen en gezicht niet rechtstreeks in aanraking
komen met de messenbladen. Als u dat niet doet, kan
dit leiden tot persoonlijk letsel.
•• Haal altijd eerst de schede van de messenbladen af
voordat u de snoeiafvalgeleider aanbrengt.
•• De snoeiafvalgeleider vangt de gesnoeide blaadjes af
en vergemakkelijkt het verzamelen van de vallende
blaadjes. Deze kan aan beide kanten van het
gereedschap worden bevestigd. (zie afb. 15 en 16)
De snoeiafvalgeleider moet zodanig worden aangebracht
dat de vergrendelingen ervan aangrijpen in de groeven in
de messenbladen. (zie afb. 17)
Om de snoeiafvalgeleider te verwijderen, drukt u aan
beide zijden op de vergrendeling zodat deze loslaat.
LET OP:
•• De schede (standaarduitrusting) kan niet om de
messenbladen worden geschoven terwijl de
snoeiafvalgeleider is aangebracht. Alvorens de
heggenschaar mee te nemen of op te bergen,
verwijdert u de snoeiafvalgeleider en schuift u de
schede om de messenbladen om te voorkomen dat
deze bloot liggen.
OPMERKING:
•• Controleer de snoeiafvalgeleider op correcte montage
alvorens deze te gebruiken.
•• Probeer de snoeiafvalgeleider nooit met grote kracht te
verwijderen terwijl de vergrendelingen aangrijpen in de
gleuven van de messenbladen. Bij gebruik van grote
kracht kan de snoeiafvalgeleider worden beschadigd.
ONDERHOUD
LET OP:
•• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud
uitvoert.
Het gereedschap schoonmaken
Maak het gereedschap schoon door het stof eraf te vegen
met een droge of met zeepwater bevochtigde doek.
LET OP:
•• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.
Onderhoud van messenbladen
Smeer de messenbladen voor aanvang van de
werkzaamheden en na ieder half bedrijfsuur met
machineolie of gelijkwaardig.
Verwijder na de werkzaamheden het vuil van beide zijden
van de messenbladen met behulp van een staalborstel,
veeg de messenbladen schoon met een doek, en breng
voldoende olie met een lage viscositeit aan, zoals
bijvoorbeeld machineolie, smeerolie uit een spuitbus, enz.
LET OP:
•• Was de messenbladen niet met water. Als u dit toch
doet, kunnen de messenbladen gaan roesten of het
gereedschap worden beschadigd.
•• Draag handschoenen tijdens het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden aan het gereedschap.
Opslag
Schuif de schede over de messenbladen zodat deze niet
bloot liggen. Bewaar het gereedschap buiten bereik van
kinderen.
Bewaar het gereedschap op een plaats die niet is
blootgesteld aan water of regen.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
controle en vervanging van de koolborstels, onderhoud en
afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend
Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van
originele Makita-vervangingsonderdelen.
VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
LET OP:
•• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
•• Schede
•• Hakenset
•• Heupgordelhaak
•• Armbandhaak
•• Snoeiafvalgeleider
OPMERKING:
•• Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.
Geluid ENG905-1
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 82 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 93 dB (A)
Onzekerheid (K): 2,1 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Trillingen ENG900-1
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:
Gebruikstoepassing: snoeien van heggen
Trillingsemissie (ah): 6,7 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
•• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
Pagina: 27
28
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
•• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
WAARSCHUWING:
•• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
•• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
Alleen voor Europese landen ENH021-6
EU-verklaring van conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine:
Heggenschaar
Modelnr./Type: UH4261, UH4861 en UH5261
Technische gegevens: zie de tabel ““TECHNISCHE
GEGEVENS””.
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2000/14/EC en 2006/42/EC
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland
De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door
Richtlijn 2000/14/EC was is Overeenstemming met annex
V.
Gemeten geluidsvermogenniveau: 93 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 96 dB (A)
23. 07. 2010
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita UH5261.

Stel een vraag over de Makita UH5261

Heb je een vraag over de Makita UH5261 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita UH5261. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita UH5261 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.