Makita UC4030A handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita UC4030A. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Kettingzaag
  • Model/naam: UC4030A
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2
Important:
Read this instruction manual carefully before putting the chain saw into operation and strictly observe the safety regulations! Keep
this instruction manual!
Attention:
Lire attentivement ce manuel avant la première mise en service et observer absolument les prescriptions de sécurité! Garder avec
soins le manuel des instructions d’emploi!
Achtung:
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die
Sicherheitsvorschriften! Betriebsanleitung sorgfältig aufbewahren!
Attenzione:
Osservare attentamente le norme di sicurezza. Errori nell'uso della motosega possono essere causa di incidenti. Conservare
accuratamente le istruzioni d’impiego!
Belangrijk:
Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht. Gebruiks-
aanwijzing zorgvuldig bewaren!
Atención:
Es indispensable leer con mucha atención las instrucciones de manejo antes de utilizar la motosierra por primera vez. ¡Preste es-
pecial atención a las recomendaciones de seguridad! Conservar cuidados los instrucciones de manejo.
Atenção:
Antes da primeira colocação em serviço, ler atentamente estas instruções de serviço e seguir sem falta as normas de segurança!
Guardar bem as instruções de serviço!
Obs:
Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden maskinen tages i brug og overhold under alle omstændigheder sikker-
hedsreglerne. Opbevar betjeningsvejledning omhyggeligt.
Προσοχή:
Προτού να θέτετε για πρώτη φορά τη συσκευή σε λειτουργία, να διαβάζετε με προσοχή τις προκείμενες οδηγίες χειρισμού και
να τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας! Ο οδηγίες χειρισμού να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος!
Pagina: 65
66
Symbolen
Op de kettingzaag en in de gebruiksaanwijzing vindt u
de volgende symbolen:
Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons
product
Gefeliciteerd met uw nieuwe elektrische kettingzaag van
MAKITA. Wij zijn ervan overtuigd dat u tevreden zult zijn
met dit moderne gereedschap.
Elektrische kettingzagen van MAKITA worden gekenmerkt
door hun robuuste, zeer efficiënte motors en hun hoge
kettingsnelheid waardoor een uitstekende zaagefficiëntie
wordt verkregen. Ze zijn uitgerust met talrijke, uiterst
moderne veiligheidsfuncties, zijn licht van gewicht, zijn
handig in het gebruik, en kunnen onmiddellijk aan het werk
worden gezet overal waar elektriciteit aanwezig is.
Om een optimale werking en optimale prestaties van
uw elektrische kettingzaag te garanderen, en om uw
persoonlijke veiligheid te garanderen, verzoeken wij u het
volgende te doen:
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u de elektrische kettingzaag voor het eerst
in gebruik neemt en houdt u te allen tijde aan de
veiligheidsinstructies. Als u dit toch doet, kan dit
leiden tot ernstig letsel van de gebruiker en/of
omstanders.
Lees de gebruiksaanwijzing en
volg de waarschuwingen en
veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
op!
Besteed bijzondere zorg en
aandacht!
Draag een veiligheidshelm,
gezichts- en
gehoorbescherming!
Trek de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact!
Trek de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact als
het netsnoer beschadigd is!
Kettingrem losgezet
Kettingrem in werking
Terugslag!
Verboden!
..... mm
Maximaal toegestane
zaaglengte
Draag
veiligheidshandschoenen!
Bescherm tegen vocht!
Draairichting van de ketting
Dubbel geïsoleerd
Zaagkettingolie
EHBO
Recyclen
CE-symbool
Denk aan ons milieu!
Elektrische apparaten mogen
niet bij het gewone huisvuil!
Mocht het apparaat niet meer
kunnen worden gebruikt, vraag de
bevoegde afvaldienst dan naar de
noodzakelijke maatregelen voor de
verwijdering.
Om te voorkomen dat anderen
door een defect apparaat in
gevaar worden gebracht, dient u
het aansluitsnoer dicht tegen het
apparaat af te snijden.
LET OP! Alvorens het
aansluitsnoer door te snijden,
de stekker uittrekken! Er
bestaat levensgevaar door een
elektrische schok!
NEDERLANDS
Pagina: 66
67
Gebruiksdoeleinden
Elektrische kettingzaag
Deze elektrische kettingzaag mag uitsluitend gebruikt
worden voor het zagen van hout. Hij is bedoeld voor
onregelmatig gebruik bij het zagen van dun hout,
onderhouden van fruitbomen, omzagen van bomen,
afzagen van takken, en op lengte zagen.
Personen die de kettingzaag niet mogen gebruiken
De kettingzaag mag niet worden gebruikt
door personen die niet bekend zijn met deze
gebruiksaanwijzing, kinderen, jongeren en iedereen die
onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen.
Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor
kettingzagen: Laat u NIET misleiden door een
vals gevoel van comfort en bekendheid met het
gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de kettingzaag altijd
strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van
het gereedschap, bestaat de kans op ernstig per-
soonlijk letsel.
1. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de
zaagketting terwijl de kettingzaag in bedrijf is.
Alvorens de kettingzaag te starten, controleert
u dat de zaagketting niet raakt. In slechts een kort
moment van onoplettendheid tijdens het gebruik
van de kettingzaag kan uw kleding of lichaam in
aanraking komen met de zaagketting.
2. Houd de kettingzaag altijd vast met uw
rechterhand aan de achterhandgreep en uw
linkerhand aan de voorhandgreep. Houd de
kettingzaag nooit vast met uw handen verwisseld,
omdat dan de kans op persoonlijk letsel groter is.
3. Draag een veiligheidsbril en
gehoorbescherming. Verdere
veiligheidsmiddelen voor hoofd, handen,
benen en voeten worden aanbevolen. Afdoende
beschermende kleding verkleint de kans op
1 2
3
4
5
Inhoud van de verpakking
1. Elektrische kettingzaag
2. Zaagblad
3. Zaagketting
4. Snoerklem voor het netsnoer
5. Schede
6. Gebruiksaanwijzing (niet afgebeeld)
In het geval dat een van de vermelde onderdelen niet in
de verpakking aanwezig is, neemt u contact op met uw
verkoper.
EU-Verklaring van Conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Kettingzaag
Modelnr./Type: UC3030A, UC3530A, UC4030A,
UC4530A, UC3530AP en UC4030AP
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2000/14/EC en 98/37/EC tot en met 28 december
2009 en daarna aan 2006/42/EC vanaf 29 december
2009
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door
Richtlijn 2000/14/EC was is Overeenstemming met
annex V.
Gemeten geluidsvermogenniveau: 101,8 dB
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 103 dB
30 januari 2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
Pagina: 67
68
persoonlijk letsel als gevolg van rondvliegend afval
of het per ongeluk aanraken van de zaagketting.
4. Werk niet met de kettingzaag in een boom. Het
gebruik van de kettingzaag terwijl u in een boom zit,
vergroot de kans op persoonlijk letsel.
5. Zorg altijd voor een stevige stand en bedien
de kettingzaag alleen terwijl u op een vaste,
stabiele en horizontale ondergrond staat. Een
gladde of instabiele ondergrond, zoals een ladder,
kan leiden tot verlies van evenwicht of controle over
de kettingzaag.
6. Bij het afzagen van een tak die onder spanning
staat, let u goed op eventuele terugslag.
Wanneer de spanning in de houtvezels vrij komt,
kan de onder spanning staande tak de gebruiker een
tik geven of ertoe leiden dat hij/zij de controle over
de kettingzaag verliest.
7. Wees uiterst voorzichtig bij het zagen van
struiken en jonge boompjes. Het dunne materiaal
kan zich vasthaken aan de zaagketting en naar u toe
geslingerd worden of u uit balans brengen.
8. Draag de kettingzaag aan de voorhandgreep
terwijl deze uitgeschakeld is en van uw lichaam
af gekeerd is. Bij het transporteren of opbergen
van de zaagketting moet altijd de schede om het
zaagblad worden gedaan. Een juiste behandeling
van de kettingzaag verkleint de kans op het per
ongeluk aanraken van de bewegende zaagketting.
9. Volg de instructies voor het smeren,
kettingspannen, en verwisselen van
accessoires. Een verkeerd gespannen of
gesmeerde ketting kan breken of verhoogt de kans
op terugslag.
10.Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van
olie en vetten. Met vet of olie bevuilde handgrepen
zijn glad en leiden tot verlies van controle over de
kettingzaag.
11.Zaag uitsluitend hout. Gebruik de kettingzaag
niet voor doeleinden waarvoor deze niet
bedoeld is. Bijvoorbeeld: gebruik de kettingzaag
niet om kunststof, steen of bouwmaterialen
anders dan hout te zagen. Het gebruik van
de kettingzaag bij andere werkzaamheden dan
waarvoor deze bedoeld is, kan leiden tot gevaarlijke
situaties.
12.Oorzaken van terugslag en wat de gebruiker
hieraan kan doen: Terugslag kan zich voordoen
wanneer de neus of voorrand van het zaagblad een
voorwerp raakt of wanneer het hout zich sluit en de
zaagketting in de zaagsnede vastklemt. Zagen met
alleen de punt van het zaagblad kan een plotselinge,
omgekeerde reactie veroorzaken waardoor het
zaagblad omhoog geworpen wordt in de richting
van de gebruiker. Het beknellen van de zaagketting
langs de bovenrand van het zaagblad kan het
zaagblad snel terugwerpen in de richting van de
gebruiker.
Deze beide reacties kunnen ertoe leiden dat u de
controle over de kettingzaag verliest waardoor
ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan. Wees niet
afhankelijk van alleen de veiligheidsvoorzieningen
ingebouwd in uw kettingzaag. Als gebruiker van de
kettingzaag moet u meerdere stappen ondernemen
om ervoor te zorgen dat uw zaagwerkzaamheden
zonder ongelukken of letsel verlopen. Terugslag is
het gevolg van misbruik van het gereedschap en/of
onjuiste gebruiksprocedures of -omstandigheden,
en kan worden voorkomen door goede
voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals hieronder
vermeld:
- Houd de kettingzaag stevig vast, met de
duimen en vingers rondom de handgrepen
van de kettingzaag, met beide handen en
positioneer uw lichaam en armen zodanig
dat u een eventuele terugslag kan opvangen.
De kracht van een terugslag kan worden
opgevangen door de gebruiker mits de juiste
voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Laat de
kettingzaag nooit los.
- Reik niet te ver en zaag nooit boven
schouderhoogte. Dit helpt te voorkomen dat de
punt van het zaagblad per ongeluk iets raakt en
biedt een betere controle van de kettingzaag in
onverwachte situaties.
- Gebruik bij het vervangen van het zaagblad of
de zaagketting uitsluitend onderdelen die zijn
opgegeven door de fabrikant. Vervanging door
een verkeerd zaagblad of zaagketting kan ertoe
leiden dat de zaagketting breekt en/of terugslaat.
- Volg de instructies van de fabrikant over het
slijpen en onderhouden van de zaagketting.
Het verlagen van de hoogte van de dieptevoeler
kan leiden tot toegenomen terugslag.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Algemene voorzorgsmaatregelen (zie afb. 1)
- Om een juiste bediening te garanderen, moet
de gebruiker deze gebruiksaanwijzing lezen om
zichzelf bekend te maken met de eigenschappen
van de elektrische kettingzaag. Gebruikers die
onvoldoende geïnformeerd zijn, lopen de kans
zichzelf en anderen in gevaar te brengen als gevolg
van onjuist omgaan met het gereedschap.
- Wij adviseren u de elektrische kettingzaag alleen uit
te lenen aan mensen waarvan u weet dat ze ervaren
zijn in het gebruik van een elektrische kettingzaag.
Geef altijd de gebruiksaanwijzing mee.
- Allereerst dienen gebruikers de dealer te vragen om
basisinstructies om zichzelf bekend te maken met de
kenmerken van het motoraangedreven zagen.
- Maak uzelf bekend met het gebruik van een
elektrische kettingzaag door stukken af te zagen van
een stam op een zaagbok.
- Laat geen kinderen of jonge mensen die jonger zijn
dan 18 jaar met de elektrische kettingzaag werken.
Jongeren die ouder zijn dan 16 jaar mogen echter
de elektrische kettingzaag gebruiken om te oefenen,
maar alleen onder toezicht van een gekwalificeerde
begeleider.
- Gebruik een elektrische kettingzaag altijd met de
hoogst mogelijke zorg en aandacht.
- Bedien de elektrische kettingzaag alleen wanneer u in
goede fysieke toestand verkeert. Werk altijd rustig en
voorzichtig. De gebruiker is aansprakelijk ten opzichte
van anderen.
- Gebruik de elektrische kettingzaag nooit nadat u
alcohol, drugs of medicijnen hebt gebruikt. (zie afb. 2)
Persoonlijke-veiligheidsuitrusting
- Om letsels aan hoofd, ogen, handen of voeten
te voorkomen en om uw gehoor te beschermen,
moet de volgende veiligheidsuitrusting worden
gebruikt tijdens het gebruik van de elektrische
kettingzaag.
Pagina: 68
69
- Het type kleding moet geschikt zijn, d.w.z. deze moet
nauwsluitend zijn zonder u te hinderen. Draag geen
juwelen of kleding die in de struiken kunnen verstrikt
raken.
- U moet de veiligheidshelm (1) regelmatig
controleren op beschadigingen en deze na uiterlijk
5 jaar vervangen. Gebruik uitsluitend goedgekeurde
veiligheidshelmen. Als u lang haar hebt, gebruikt u een
haarnetje. (zie afb. 3)
- Het spatscherm (2) van de veiligheidshelm (of
de veiligheidsbril) beschermt u tegen zaagsel en
houtsnippers. Draag tijdens het gebruik van de
elektrische kettingzaag altijd een veiligheidsbril of een
spatscherm om oogletsel te voorkomen.
- Draag geschikte geluidsbeschermingsmiddelen
(oorbeschermers (3), oordopjes, enz.).
Octaafbandanalyse op verzoek beschikbaar.
- De veiligheidsoverall (4) bestaat uit een
nylonstructuur van 22 lagen en beschermt u tegen
sneden. Wij adviseren u deze te gebruiken. Draag
tijdens het gebruik van de elektrische kettingzaag in
ieder geval een lange broek gemaakt van een stevig
materiaal. (zie afb. 4)
- Veiligheidshandschoenen (5) gemaakt van dik leer
maken deel uit van de voorgeschreven uitrusting en
moeten altijd worden gedragen tijdens het gebruik van
de elektrische kettingzaag.
- Tijdens het gebruik van de elektrische kettingzaag
moet u altijd veiligheidsschoenen (6) met
antislipzolen, stalen neus en enkelbescherming
dragen. Veiligheidsschoenen die zijn voorzien van
een beschermende laag bieden bescherming tegen
sneden en zorgen ervoor dat u stevige staat.
In gebruik nemen
- Gebruik de elektrische kettingzaag niet in de regen
of in een natte of vochtige omgeving aangezien de
motor niet waterdicht is. (zie afb. 5)
- Als de elektrische kettingzaag vochtig is, mag deze niet
worden gebruikt.
- Vermijd fysiek contact met geaarde oppervlakken.
- Gebruik de elektrische kettingzaag niet in
de buurt van een ontbrandbaar gas of stof.
Ontploffingsgevaar.
- Houd het netsnoer altijd achter de gebruiker. Let
erop dat het netsnoer niet bekneld raakt of wordt
ingesneden door voorwerpen met scherpe randen.
Geleid het netsnoer zodanig dat niemand in gevaar
wordt gebracht.
- Steek de stekker van het netsnoer alleen in een
geaarde stopcontact dat door een installateur is
aangelegd. Controleer of de netspanning van het
stopcontact overeenkomt met de bedrijfsspanning
aangegeven op het typeplaatje. Reservezekering
van 16 A. Als de kettingzaag buitenshuis gebruikt
gaat worden, sluit u deze aan op een gezekerde
stroomonderbreker met een uitschakelstroomsterkte
van 30 mA.
- Let op de diameter van de stroomdraadkernen in
het verlengsnoer. Als u een snoerhaspel gebruikt,
moet het snoer volledig worden afgerold. Gebruik
uitsluitend verlengsnoeren die voldoen aan de
specificaties in de “Technische gegevens”. Als
de kettingzaag buitenshuis gebruikt gaat worden,
controleert u of het verlengsnoer goedgekeurd is voor
dergelijk gebruik.
- Alvorens met de werkzaamheden te beginnen
moet de elektrische kettingzaag worden
gecontroleerd op een perfecte werking
en bedrijfsveiligheid overeenkomstig de
voorschriften.
Controleer met name of de kettingrem goed werkt, het
zaagblad correct is bevestigd, de zaagketting goed is
geslepen en gespannen, de kettingwielbeschermer
stevig is bevestigd, de aan/uit-schakelaar eenvoudig
kan worden bediend, de vergrendelknop goed werkt,
het netsnoer en de stekker in goede staat verkeren,
en de handgrepen schoon en droog zijn.
- Neem de elektrische kettingzaag alleen in gebruik
als deze volledig in elkaar gezet is. Gebruik de
elektrische kettingzaag nooit wanneer deze niet
volledig in elkaar gezet is.
- Verwijder het stelgereedschap alvorens de
kettingzaag in te schakelen.
- Gebruik tijdens het werken met de kettingzaag alle
veiligheidsvoorzieningen en de beschermkap die bij
de kettingzaag werden geleverd.
- Zorg ervoor dat geen kinderen of andere personen
zich binnen het werkgebied bevinden. Let ook of er
geen dieren in de werkomgeving zijn. (zie afb. 6)
- Controleer voordat u de elektrische kettingzaag
inschakelt of u stevig staat.
- Wanneer u de elektrische kettingzaag inschakelt,
moet u deze met twee handen vasthouden.
Houd de achterhandgreep vast met uw rechterhand
en de beugelhandgreep met uw linkerhand.
Houd de handgrepen stevig vast met uw duim in
tegenovergestelde richting van uw vingers. De
zaagblad en de zaagketting moeten van uw lichaam
af wijzen. (zie afb. 7)
- Schakel de kettingzaag alleen in op de manier
beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Overbelast
de kettingzaag niet. De kettingzaag werkt beter
en veiliger wanneer u deze gebruikt binnen het
prestatiebereik waarvoor hij is ontworpen.
- Schakel de elektrische kettingzaag onmiddellijk
uit wanneer u een verandering in het gedrag ervan
opmerkt.
LET OP: Nadat u de aan/uit-schakelaar hebt
losgelaten, blijft de zaagketting nog een korte tijd
doordraaien (uitlopen).
- Bescherm het netsnoer tegen hitte, olie en scherpe
randen.
- Geleid het netsnoer zodanig dat dit tijdens het
zagen niet verstrikt kan raken in takken of andere
voorwerpen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt of er sneden
in komen, trekt u onmiddellijk de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact. (zie afb. 8)
- Als de kettingzaag of het zaagblad in aanraking komt
met stenen, spijkers of andere harde voorwerpen,
trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
en controleert u onmiddellijk de kettingzaag en het
zaagblad.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact voordat u de kettingspanning
controleert, de zaagketting spant, de zaagketting
vervangt of problemen verhelpt. (zie afb. 9)
• defect van het gereedschap
• onderhouden
• olie bijvullen
• zaagketting slijpen
• stoppen
• vervoeren
• uitschakelen
Pagina: 69
70
- Wanneer u met het werk stopt of de elektrische
kettingzaag achterlaat, schakelt u de kettingzaag uit en
trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
Leg de elektrische kettingzaag op een veilige plaats
zodat deze geen gevaar voor anderen oplevert.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
voordat u olie bijvult in de olietank. Roken en open vuur
zijn verboden.
- Voorkom dat huid of ogen in aanraking komen
met minerale-olieproducten. Draag altijd
veiligheidshandschoenen wanneer u olie bijvult in de
olietank.
- Let erop dat zaagkettingolie niet in de grond komt
(milieuverontreiniging). Werk op een geschikte
ondergrond.
- Als olie is gemorst, maakt u de elektrische kettingzaag
onmiddellijk schoon.
Gedrag tijdens het werk/werkwijze
- Werk niet alleen. Er moet iemand in de buurt zijn in
geval van nood (binnen gehoorafstand).
- Houd tijdens het zagen de elektrische kettingzaag
altijd met twee handen vast. Op deze manier kunt u
de kettingzaag veilig geleiden.
- Gebruik de elektrische kettingzaag alleen wanneer
u goed licht en zicht hebt. Wees bedacht op gladde
of natte plaatsen en op ijs en sneeuw (kans op
uitglijden). De kans op uitglijden is bijzonder hoog
tijdens het werken op recent ontbast hout (schors).
- Werk nooit op een instabiele ondergrond. Zorg ervoor
dat zich in het werkgebied geen obstakels bevinden
(kans op struikelen). Zorg er altijd voor dat u stevig
staat.
- Zaag nooit boven schouderhoogte.
- Zaag nooit terwijl u op een ladder staat. (zie afb. 10)
- Klim nooit in een boom om daar te zagen met de
elektrische kettingzaag.
- Buig nooit ver voorover om te zagen.
- Geleid de elektrische kettingzaag zodanig dat geen
enkel deel van uw lichaam in de bewegingslijn in de
lengterichting van de kettingzaag valt. (zie afb. 11)
- Gebruik de elektrische kettingzaag uitsluitend voor
het zagen van hout.
- Zorg ervoor dat de zaagketting de grond niet raakt
terwijl deze draait. Als u hout zaag dat rechtstreeks op
de grond ligt, draait u het om voordat u de zaagsnede
afmaakt zodat u niet in de grond zaagt.
- Verwijder vreemde voorwerpen, zoals zand, stenen,
spijkers, draad, enz., uit het gebied waarin wordt
gezaagd. Dergelijke voorwerpen kunnen het zaagblad
beschadigen en gevaarlijke terugslag veroorzaken.
- Gebruik bij het zagen van reeds gezaagd hout
of dunne takken een veilige ondersteuning
(zaagschraag, 12). Gebruik bij het zagen van
reeds gezaagd hout of dunne takken een stabiele
ondersteuning (zaagbok, 12). Zaag nooit opgestapeld
hout. Laat niet een andere persoon het hout
vasthouden, en zet niet uw voet ertegen!
- Zorg ervoor dat rond hout vastligt.
- Bij het werken op een helling, moet u altijd
heuvelopwaarts werken.
- Bij het afkorten moet de getande beugel (Z, zie
afb. 12) tegen het hout dat u wilt zagen worden
gedrukt.
- Alvorens hout af te korten, moet de getande beugel
stevig tegen het hout worden gezet. Alleen dan
kan het hout worden gezaagd met draaiende
zaagketting. Hierbij wordt de elektrische kettingzaag
aan de achterhandgreep opgetild en gericht met
de beugelhandgreep. De getande beugel dient als
middelpunt van de cirkelbeweging. Ga verder door
de beugelhandgreep licht omlaag te drukken en
tegelijkertijd de elektrische kettingzaag naar achteren
te trekken. Zet de getande beugel iets lager tegen het
hout aan en til de achterhandgreep opnieuw op.
- De zaagketting moet draaien wanneer u de
elektrische kettingzaag uit het hout haalt.
- Als u meerdere zaagsneden gaat maken, moet
de elektrische kettingzaag tussen de zaagsneden
worden uitgeschakeld.
- Als het hout moet worden doorboord voor het
zagen, of als een zaagsnede in de lengterichting
moet worden gemaakt, adviseren wij u met klem
deze werkzaamheden te laten uitvoeren door
een speciaal opgeleide vakman (grote kans op
terugslag).
- Voor het maken van zaagsneden in de
lengterichting (zie afb. 13) plaatst u het zaagblad
onder een zo klein mogelijke hoek. Wees zeer
voorzichtig wanneer u dergelijke werkzaamheden
uitvoert omdat de getande beugel niet kan worden
gebruikt.
- Bij het zagen met de onderrand van het zaagblad,
kan de elektrische kettingzaag in de richting van de
gebruiker worden geduwd. Om deze reden dient u
zo veel mogelijk de bovenrand van het zaagblad te
gebruiken. De elektrische kettingzaag wordt dan van
uw lichaam af geduwd. (zie afb. 14)
- Als het hout onder spanning staat (zie afb. 15),
zaagt u eerst de kant waarop trekkracht staat (A).
Daarna kan het hout worden doorgezaagd aan de
kant waarop duwkracht staat (B). Op die manier wordt
voorkomen dat het zaagblad bekneld raakt.
- Wees uiterst voorzichtig bij het zagen in splinterend
hout. Afgezaagde stukken hout kunnen worden
meegetrokken (kans op letsel).
- Gebruik de elektrische kettingzaag nooit voor het
optillen of verwijderen van stukken hout of ander
voorwerpen.
- Bij het vrijkomen van spanning dient de elektrische
kettingzaag te steunen op de boomstam (kans op
terugslag).
- Werkzaamheden waarbij spanning vrijkomt
moeten worden uitgevoerd door opgeleide
personen. Grote kans op letsel.
- Let op wanneer takken onder spanning staan. Zaag
geen vrijhangende takken vanaf de onderkant.
- Voer nooit werkzaamheden waarbij spanning vrijkomt
uit terwijl u op de boomstam staat.
- Gebruik de elektrische kettingzaag niet voor
werkzaamheden in het bos, bijvoorbeeld voor het
omzagen van bomen of werkzaamheden waarbij
spanning vrijkomt. De mobiliteit en veiligheid
van de gebruiker die noodzakelijk zijn voor dit
soort werkzaamheden, kunnen niet worden
gegarandeerd omdat de kettingzaag met een
netsnoer is aangesloten.
LET OP:
Zaag geen bomen om en ontdoen bomen niet van
takken als u hiervoor geen opleiding hebt gehad!
Kans op letsel bestaat! Neem de plaatselijke
regelgeving in acht.
- Alvorens een boom om te zagen zorgt u ervoor dat:
a) zich alleen personen binnen het werkgebied
bevinden die daadwerkelijk betrokken zijn bij het
Pagina: 70
71
omzagen van de boom.
b) alle personen die betrokken zijn bij het omzagen
van de boom een ongehinderde vluchtroute hebben
(de vluchtroute moet 45° diagonaal naar achteren
lopen, weg van de valrichting). Wees bedacht op de
vergrote kans op struikelen over het netsnoer!
c) aan de onderkant van de boom geen vreemde
voorwerpen, ondergroei en takken zitten. Zorg
ervoor dat u stevig staat (kans op struikelen).
d) de volgende werklocatie minstens 2 1/2
boomlengte verwijderd is. (zie afb. 16) Alvorens de
boom om te zagen, controleert u de valrichting en
verzekert u uzelf ervan dat zich geen personen of
voorwerpen bevinden binnen een afstand van 2 1/2
boomlengte .(zie afb. 16)
= Valrichting
= Gevarenzone
= Vluchtroute
- Beoordelen van de boom:
Richting van hangen - losse of dorre takken - hoogte
van de boom - natuurlijke overhang - is de boom rot?
- Houd rekening met de windrichting en -snelheid. Als
sterke windstoten zich voordoen, mag u geen bomen
omzagen.
- De wortels doorzagen:
Begin met de sterkste wortels. Maak eerst de
horizontale en daarna de verticale zaagsnede.
- Een inkeping in de boomstam maken (A, zie afb. 17):
De inkeping bepaalt de valrichting en geleidt de
boom. De inkeping moet haaks op de valrichting
met een diepte van 1/3 tot 1/5 van de diameter in de
boomstam worden aangebracht. Breng de inkeping
vlak boven de grond aan.
- Als u de zaagsnede wilt bijstellen, moet u dat doen
over de volledige breedte van de inkeping.
- Zaag de boom om (B, zie afb. 18) boven de
onderrand van de inkeping (D). De zaagsnede moet
precies horizontaal zijn. De afstand tussen de beide
zaagsneden moet ongeveer 1/10 van de diameter van
de boomstam zijn.
- De lijst tussen de beide zaagsneden (C) werkt als een
scharnier. Zaag deze nooit door omdat anders de
boom ongecontroleerd valt. Plaats op tijd wiggen in
de zaagsnede. (B, zie afb. 18)
- Gebruik uitsluitend wiggen van kunststof of
aluminium. Gebruik geen ijzeren wiggen.
- Sta bij het omzagen van een boom altijd aan de
zijkant van de vallende boom.
- Let bij het achteruit lopen na het omzagen van de
boom op vallende takken.
- Bij het werken op een hellende ondergrond, moet de
gebruiker van de elektrische kettingzaag boven of
zijdelings staan van de boom die wordt omgezaagd of
de boom die reeds is omgezaagd.
- Let op boomstammen die naar u toe kunnen rollen.
Terugslag
- Tijdens het werken met de elektrische kettingzaag
kan zich een gevaarlijke terugslag voordoen.
- Een terugslag doet zich voor wanneer de punt van
het zaagblad (met name de bovenste kwartcirkel) per
ongeluk in aanraking komt met het hout of andere
voorwerpen. (zie afb. 19)
- In dit geval wordt de elektrische kettingzaag
ongecontroleerd en met veel energie in de richting
van de gebruiker gegooid (kans op letsel).
Om een terugslag te voorkomen, houdt u zich
aan de onderstaande instructies:
- Gebruik nooit het uiteinde van het zaagblad om een
zaagsnede te starten. Kijk altijd naar het uiteinde van
het zaagblad.
- Gebruik het uiteinde van het zaagblad nooit voor het
zagen. Wees voorzichtig bij het verder zagen.
- Bij het starten van een zaagsnede moet de
zaagketting reeds draaien.
- Controleer altijd of de zaagketting goed geslepen
is. Let met name goed op de hoogte van de
dieptebegrenzing (zie het hoofdstuk “De zaagketting
slijpen” voor gedetailleerde informatie).
- Zaag nooit meerdere takken tegelijkertijd. Let er bij
het zagen van een tak op dat geen andere tak wordt
aangeraakt.
- Let bij het afkorten van een boomstam op
boomstammen die in de buurt liggen. Wij adviseren u
een zaagschraag te gebruiken.
Vervoer en opslag
- Draag de elektrische kettingzaag aan de
beugelhandgreep. Het zaagblad is naar achteren
gericht. Draag of verplaats de elektrische
kettingzaag nooit met draaiende zaagketting.
- Draag de kettingzaag nooit aan het netsnoer. Trek de
stekker van het netsnoer niet uit het stopcontact door
aan het netsnoer te trekken.
- Als u tijdens het zagen van positie verandert,
schakelt u de elektrische kettingzaag uit en stelt u
de kettingrem in werking om te voorkomen dat de
kettingzaag per ongelijk wordt ingeschakeld.
- Als u de elektrische kettingzaag over een grote
afstand verplaatst, moet de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact worden getrokken en de schede
om het zaagblad worden gedaan. (zie afb. 20)
- Zorg voor een veilige positionering van de elektrische
kettingzaag tijdens vervoer in een auto om te
voorkomen dat olie eruit lekt.
- Bewaar de kettingzaag in een veilig, droog en
afsluitbaar vertrek, buiten het bereik van kinderen. Hij
mag niet buiten worden bewaard.
- Om de elektrische kettingzaag gedurende een
lange tijdsduur te bewaren of te verzenden, moet de
olietank geheel leeg worden gemaakt.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde en gemerkte
flessen of jerrycans om zaagkettingolie in te bewaren
en te vervoeren.
Onderhoud
- Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren, schakelt u de elektrische kettingzaag
uit, trekt u de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact, en zet u de kettingzaag vast. (zie
afb. 21)
- Alvorens de werkzaamheden te starten, verzekert
u uzelf er altijd eerst van of de kettingzaag in veilige
bedrijfstoestand verkeert, met name de kettingrem
en uitlooprem. Zorg ervoor dat de zaagketting altijd
geslepen en correct gespannen is. (zie afb. 22)
- Laat de kettingrem en uitlooprem regelmatig
controleren (zie “Kettingrem, uitlooprem”).
- Controleer regelmatig het netsnoer tot aan het
stopcontact op beschadiging van de mantel.
- Maak de elektrische kettingzaag regelmatig schoon.
- Als de kunststoffen behuizing beschadigd is, laat u
deze onmiddellijk repareren door een vakbekwame
reparateur.
- Controleer regelmatig of de tankdop stevig vast zit.
Pagina: 71
72
- Gebruik de kettingzaag niet als de aan/uit-schakelaar
kapot is. Laat deze repareren door een vakbekwame
reparateur.
Volg de instructies voor het
voorkomen van ongevallen die door
de bevoegde beroepsverenigingen en
verzekeringsmaatschappijen zijn uitgegeven.
Breng geen wijzigingen aan in de elektrische
kettingzaag. Hiermee brengt u uw veiligheid in
gevaar.
Voer uitsluitend de onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uit die worden
beschreven in de instructiehandleiding. Alle andere
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een
MAKITA-servicecentrum. (zie afb. 23)
Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen
en accessoires van MAKITA.
Het gebruik van vervangingsonderdelen en
accessoires die geen originele MAKITA-producten
zijn, en van combinaties of lengtes van zaagblad en
zaagketting, leidt tot een grote kans op ongelukken.
Voor ongelukken en schade die voortvloeien uit
het gebruik van een zaagketting, zaagblad of
accessoire die niet is goedgekeurd, kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
EHBO (zie afb. 24)
Voor het geval zich een ongeluk voordoet, zorgt
u ervoor dat er altijd in de buurt een EHBO-doos
onmiddellijk beschikbaar is. Vervang onmiddellijk elk
item dat uit de EHBO-doos wordt gebruikt.
Mocht u hulp inroepen, geef dan de volgende
informatie:
- plaats van het ongeval
- een beschrijving van het ongeval
- het aantal gewonden
- het soort letsels
- uw naam
OPMERKING
Personen met een slechte bloedsomloop die worden
blootgesteld aan sterke trillingen, kunnen verwondingen
aan bloedvaten of het zenuwstelsel oplopen.
Trillingen kunnen de volgende symptomen
veroorzaken in de vingers, handen of polsen: “slapen”
(ongevoeligheid), tintelen, pijn, stekend gevoel,
veranderen van huidskleur of van de huid. Als een van
deze symptomen zich voordoet, raadpleegt u uw
huisarts!
Pagina: 72
73
1
8 9 10 11 12
2
3
4
5
13
14
15
16
6
7
Naam en plaats van de onderdelen
1 Beugelhandgreep
2 Beschermkap van de voorhandgreep (voor het loszetten van de kettingrem)
3 Getande beugel
4 Snelspanner van de kettingwielbeschermer
5 Kettingwielbeschermer, kettingrem
6 Afdekking van de koolborstel
7 Bescherming van de achterhandgreep
8 Zaagblad
9 Dop van de olietank
10 Typeplaatje
11 Vergrendelknop
12 Achterhandgreep
13 Aan/uit-schakelaar
14 Oliepeilglas
15 Zaagketting
16 Snoerklem voor het netsnoer
(trekontlasting)
UC3030A UC3530A / AP UC4030A / AP UC4530A
Zaagketting type 092
Zaagketting steek inch 3/8”
Zaaglengte cm 30 35 40 45
Max. kettingsnelheid m/s 13,3
Geluidsniveau LWA av
(1)
vlgs. EN 60745-2-13
dB (A) 101,8
Geluidsdruk LpA av
(1)
op de werkplek vlgs.
EN 60745-2-13
dB (A) 90,8
Trillingsversnelling (2)
ah,w av
volgens EN 60745-2-13
- Beugelhandgreep m/s2
4,7
- Achterhandgreep m/s2
5,6
Oliepomp automatisch
Inhoud olietank ml 140
Vermogensoverbrenging direct
Overbelastingsbeveiliging elektrisch
Kettingrem handmatig in werking te stellen
Uitlooprem elektrisch
Gewicht
(Gewicht volgens EPTA-procedure
01/2003)
kg 5,0 5,1 5,2 5,3
Isolatieklasse Klasse II (dubbele veiligheidsisolatie)
Verlengsnoer
(niet bijgeleverd)
DIN 57282/ HO 7RN-F
lengte = max. 30 m, 3 x 1,5 mm2
(1): Onzekerheid K=1 dB (A), (2): Onzekerheid K=1,5 m/s2
Technische gegevens
Pagina: 73
74
BEDIENING (zie afb.25)
LET OP:
Draag bij het werken aan het zaagblad of de
zaagketting altijd veiligheidshandschoenen en trek
de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
LET OP:
Schakel de elektrische kettingzaag alleen in nadat
deze geheel in elkaar is gezet en is geïnspecteerd.
Het zaagblad en de zaagketting aanbrengen
(zie afb. 26)
Zet de elektrische kettingzaag op een stabiele
ondergrond en voer de volgende handelingen uit om
het zaagblad en de zaagketting aan te brengen.
Zet de kettingrem los. Om dit te doen, trekt u de
beschermkap van de voorhandgreep (1) in de richting
van de pijl.
Klap de snelspanner van de kettingwielbeschermer (2)
omhoog. (zie afb. 31)
Duw de snelspanner van de kettingwielbeschermer
stevig tegen de veerdruk in en draai deze langzaam
linksom tot u voelt dat deze aangrijpt. Blijf druk
uitoefenen en draai hem zo ver mogelijk linksom.
Laat de snelspanner van de kettingwielbeschermer
los (niet indrukken) en draai deze vervolgens naar de
oorspronkelijke stand. Herhaal deze procedure totdat de
kettingwielbeschermer (3) losgeschroefd is.
Trek de kettingwielbeschermer (3) iets omhoog, trek hem
uit de achterste bevestigingen (4) en verwijder hem.
Plaats het zaagblad (7) en duw het tegen het kettingwiel
(6). (zie afb. 27)
Breng de zaagketting aan (9) rond het kettingwiel (6).
Geleid met uw rechterhand de zaagketting zodat deze
in de geleidegleuf (8) in de bovenrand van het zaagblad
valt. (zie afb. 28)
De snijranden van de zaagketting aan de
bovenkant van het zaagblad moeten in de richting
van de pijl wijzen!
Druk met uw linkerhand het zaagblad licht tegen de
houder op de behuizing geleid de zaagketting (9) rond
het neuskettingwiel (10) van het zaagblad. Terwijl u dit
doet, trekt u de zaagketting iets in de richting van de pijl.
(zie afb. 29)
Lijn het gat in de kettingwielbeschermer met het
draadeinde (11).
Draai de kettingspanschroef (zie afb. 32, onderdeel
14) zodat de kettingspanpen (12) is uitgelijnd met het
gat in het zaagblad (zie afb. 30).
Duw eerst de kettingwielbeschermer (3) in de achterste
bevestigingen (13) en duw hem daarna op het
draadeinde (zie afb. 30, onderdeel 11). (zie afb. 31)
De zaagketting spannen (zie afb. 32)
Duw de snelspanner van de kettingwielbeschermer
stevig in en draai hen tegelijkertijd (2, rechtsom) om de
kettingwielbeschermer erop te draaien (3), maar draai
hem nog niet vast.
Til de punt van het zaagblad iets op en draai de
kettingspanner (14) rechtsom totdat de zaagketting in
de geleidegleuf in de onderrand van het zaagblad valt
(zie de cirkel in de afbeelding).
Duw de snelspanner van de kettingwielbeschermer (2)
opnieuw in en draai deze rechtsom vast.
Laat de snelspanner van de kettingwielbeschermer
los (2) (niet indrukken) tot deze vrij draait, en klap hem
vervolgens omlaag zoals aangegeven in de afbeelding.
(zie afb. 33)
De kettingspanning controleren (zie afb. 34)
De zaagketting heeft de juiste spanning wanneer hij
tegen de onderrand van het zaagblad ligt en met de
hand gemakkelijk 2 tot 4 mm losgetrokken kan worden
van het zaagblad.
Controleer de kettingspanning regelmatig: nieuwe
zaagkettingen rekken op door gebruik!
Bij het controleren van de kettingspanning moet de
motor uitgeschakeld zijn en moet de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact getrokken zijn. Als
de zaagketting te los zit: Draai de snelspanner van
de kettingwielbeschermer ongeveer een kwartslag
los. Span de zaagketting zoals beschreven onder “De
zaagketting spannen”.
TIP:
Gebruik 2 of 3 zaagkettingen beurtelings zodat de
zaagkettingen, het kettingwiel en de loopvlakken van
het zaagblad gelijkmatig slijten.
Om een gelijkmatige slijtage van de gleuf in het
zaagblad te garanderen, moet het zaagblad worden
omgedraaid op het moment dat de zaagketting wordt
vervangen.
Kettingrem (zie afb. 35)
Deze modellen zijn standaard uitgerust met
een kettingrem. Als terugslag optreedt omdat
de punt van het zaagblad het hout raakt (zie
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES), zal de rug van uw hand
tegen de beschermkap van de voorhandgreep komen
waardoor de kettingrem in werking wordt gesteld.
De ketting stopt binnen een fractie van een seconde.
Uitlooprem
De elektrische kettingzaag is standaard uitgerust met
een uitlooprem.
De uitlooprem zorgt ervoor dat de zaagketting
onmiddellijk stopt nadat de aan/uit-schakelaar is
losgelaten, zodat wordt voorkomen dat de zaagketting
doorloopt en een gevaar vormt.
Het testen van de uitlooprem wordt verderop
beschreven.
Onderhoud van de zaagketting en uitlooprem
(zie afb. 36)
De remsystemen zijn uiterst belangrijke
veiligheidsfuncties en net als ieder ander
onderdeel zijn zij onderhevig aan een bepaalde
mate van slijtage. Regelmatige inspectie en
onderhoud zijn belangrijk voor uw persoonlijke
veiligheid, en kunnen alleen goed worden
uitgevoerd door een MAKITA-servicecentrum.
De kettingrem in werking stellen (remmen) (zie afb.
37)
Pagina: 74
75
Duw met uw linkerhand de beschermkap van de
voorhandgreep (1) in de richting van de punt van het
zaagblad (pijl 2).
De kettingrem loszetten
Trek de beschermkap van de voorhandgreep (1) naar
u toe (pijl 3) tot u voelt dat hij aangrijpt. De kettingrem is
nu buiten werking gesteld.
Opmerking:
Wanneer de kettingrem in werking wordt gesteld, wordt
de voeding van de motor onderbroken. Het testen van
de kettingrem wordt verderop beschreven.
Zaagkettingolie (zie afb. 38)
Gebruik een speciale olie met een hechttoevoeging
voor het smeren van de zaagketting en het zaagblad.
De hechttoevoeging voorkomt dat de olie te snel door
de middelpuntvliedende kracht wordt weggeworpen.
Gebruik geen minerale olie. Om het milieu te
beschermen wordt het gebruik van biologisch
afbreekbare olie voorgeschreven.
De zaagkettingolie die door MAKITA wordt verkocht
heet BIOTOP, wordt gemaakt van speciale plantaardige
oliën en is 100% biologisch afbreekbaar. Aan BIOTOP
is de “blue angel” toegekend vanwege de zeer gunstige
milieu-eigenschappen (RAL UZ 48).
BIOTOP-olie is verkrijgbaar in de volgende
verpakkingsmaten om te voorzien in uw persoonlijke
behoeften:
1 liter bestelnummer 980 008 610
5 liter bestelnummer 980 008 611
Biologisch afbreekbare olie is slechts gedurende een
beperkte tijdsduur stabiel. Het dient te worden gebruikt
binnen 2 jaar na de productiedatum (afgedrukt op de
fles of jerrycan) (zie afb. 39).
Belangrijke opmerking over biologisch af-
breekbare zaagkettingolie
Als u van plan bent de kettingzaag gedurende een
lange tijd niet te gebruiken, maakt u de olietank leeg en
doet u er een kleine hoeveelheid normale motorolie
(SAE 30) in, en laat u vervolgens de kettingzaag
gedurende enige tijd lopen. Dit is noodzakelijk om
alle resterende biologisch afbreekbare olie uit de
olietank, het olietoevoersysteem, de zaagketting en
het zaagblad te spoelen, aangezien veel van dergelijke
oliën na verloop van tijd een kleverig residu achterlaten,
waardoor schade kan ontstaan aan de oliepomp en
andere onderdelen.
De volgende keer dat u de kettingzaag gaat gebruiken,
vult u de olietank weer met BIOTOP-zaagkettingolie.
In het geval van schade veroorzaakt door afgewerkte
olie of ongeschikte zaagkettingolie, vervalt de
productgarantie.
Uw verkoper zal u informeren over het gebruik van de
zaagkettingolie.
Gebruik nooit afgewerkte olie (zie afb. 40)
Afgewerkte olie is zeer schadelijk voor het milieu.
Afgewerkte olie bevat grote hoeveelheden
kankerverwekkende stoffen.
Het residu in de afgewerkte olie zal leiden tot een hoge
mate van slijtage van de oliepomp, de zaagketting en
het zaagblad.
In het geval van schade veroorzaakt door afgewerkte
olie of ongeschikte zaagkettingolie, vervalt de
productgarantie.
Uw verkoper zal u informeren over het gebruik van de
zaagkettingolie.
Vermijd aanraking met de ogen en huid (zie
afb. 41)
Net als gewone olie ontvetten minerale-olieproducten
de huid. Als uw huid bij herhaling gedurende een
langere tijdsduur in aanraking komt met deze
stoffen, zal deze uitdrogen. Dit kan leiden tot diverse
huidaandoeningen. Daarnaast zijn ook allergische
reacties bekend.
Uw ogen kunnen geïrriteerd raken door contact met
olie. Als er olie in uw ogen terecht komt, moet u deze
onmiddellijk uitspoelen met schoon water. Als uw
ogen daarna geïrriteerd blijven, dient u een huisarts te
raadplegen.
De olietank bijvullen (zie afb. 42)
Alleen wanneer de motor is uitgeschakeld en de
stekker van het netsnoer uit het stopcontact is
getrokken!
- Reinig de olietank rondom de dop om te voorkomen
dat vuil in de olietank komt.
- Draai de dop van de olietank los (1) en vul
zaagkettingolie bij tot het peil onderin de vulnek staat.
- Draai de dop stevig op de olietank.
- Veeg eventueel gemorste olie zorgvuldig weg.
Belangrijk! (zie afb. 43)
Alvorens de zaag voor het eerst te gebruiken, moet het
olietoevoersysteem volledig worden gevuld totdat de
zaagkettingolie de zaagketting en het zaagblad smeert.
Deze procedure kan tot twee minuten duren.
- Het oliepeil kan worden gecontroleerd in het peilglas
(2).
Om zeker te zijn van voldoende smering van de
zaagketting moet er altijd voldoende olie in de olietank
zitten.
De zaagketting smeren (zie afb. 44)
Alleen wanneer de motor is uitgeschakeld en de
stekker van het netsnoer uit het stopcontact is
getrokken!
Om verzekerd te zijn van een storingsvrije werking van
de oliepomp, moeten de oliegeleidegleuf (3) en tevens
de olie-inlaatopening in het zaagblad (4) regelmatig
worden gereinigd.
Opmerking:
Het is normaal dat, nadat de zaag is uitgeschakeld,
gedurende enige tijd olie blijft druppelen uit het
olietoevoersysteem en vanaf het zaagblad en de
zaagketting. Dit duidt niet op een defect!
Leg het gereedschap op een geschikte ondergrond.
Steek de stekker van de kettingzaag in het
stopcontact (zie afb. 45)
VOORZICHTIG!
Alvorens de kettingzaag aan te sluiten op een
elektrische voeding, moet u altijd controleren of
de aan/uit-schakelaar (1) na te zijn ingeknepen en
Pagina: 75
76
losgelaten automatisch weer terugkeert naar de
uit-stand. Als dat niet het geval is, mag u onder
geen enkel beding de kettingzaag aansluiten op
een elektrische voeding: steek de stekker niet in
het stopcontact. Breng de kettingzaag naar een
MAKITA-servicecentrum zonder er enig werk mee
te doen.
Klem het verlengsnoer en het netsnoer van de
kettingzaag in de snoerklem (2).
Steek de stekker (3) van het netsnoer van de
kettingzaag in de contrastekker van het verlengsnoer
(4).
De motor inschakelen (zie afb. 46)
- Steek de stekker van de kettingzaag in het
stopcontact (zie hierboven)
- Wanneer u de elektrische kettingzaag inschakelt,
moet u deze met twee handen vasthouden.
Houd de achterhandgreep vast met uw rechterhand
en de beugelhandgreep met uw linkerhand.
Houd de handgrepen stevig vast met uw duim in
tegenovergestelde richting van uw vingers. Het
zaagblad en de zaagketting mogen geen enkel
voorwerp aanraken.
- Druk eerst de vergrendelknop (5) in en knijp
daarna de aan/uit-schakelaar (1) in. Laat daarna de
vergrendelknop (5) los.
- Let op: De zaagketting begint onmiddellijk te
draaien. Houd de aan/uit-schakelaar ingeknepen zo
lang als u de motor wilt laten draaien.
LET OP:
Zet de aan/uit-schakelaar nooit vast in de aan-
stand.
De motor uitschakelen
- Laat de aan/uit-schakelaar (1) los.
OPMERKING:
Wanneer de kettingrem in werking wordt gesteld,
wordt de voeding van de motor onderbroken.
Als de kettingzaag niet start nadat de aan/uit-
schakelaar (1) is ingeknepen, moet de kettingrem
worden losgezet.
- Trek de beschermkap van de voorhandgreep (6)
stevig in de richting van de pijl tot u voelt dat hij
aangrijpt (zie afb. 47).
Belangrijk:
Deze modellen zijn uitgerust met een
startstroombegrenzer. Deze elektronische component
voorkomt een te plotselinge start van de elektromotor.
Uitschakelen bij te hoge stroomsterkte: Als de
stroomsterkte naar de kettingzaag hoger is dan
het toegestane maximum, wordt automatisch de
voeding naar de motor uitgeschakeld. Hierdoor wordt
oververhitting van de motor en daaruitvolgende schade
voorkomen. Om de kettingzaag opnieuw te starten, laat
u de aan/uit-schakelaar los en drukt u deze opnieuw in.
LET OP: Gebruik de kettingzaag niet als de kettingzaag
herhaaldelijk wordt uitgeschakeld vanwege een te hoge
stroomsterkte. Neem contact op met een MAKITA-
servicecentrum.
De werking van de kettingrem controleren
(zie afb. 48)
Neem de kettingzaag niet in gebruik zonder eerst
de werking van de kettingrem te controleren!
- Start de motor zoals beschreven (zorg ervoor dat u
stevig staat en plaats de kettingzaag zodanig op de
grond dat het zaagblad de grond niet raakt).
- Pak de beugelhandgreep stevig vast met één hand en
houd de achterhandgreep vast met de andere hand.
- Schakel de motor in en duw de beschermkap van de
voorhandgreep (1) in de richting van de pijl met de rug
van uw hand totdat de kettingrem in werking treedt.
De zaagketting moet onmiddellijk stoppen.
- Schakel de motor onmiddellijk uit en zet de kettingrem
los.
Belangrijk: Als de zaagketting niet onmiddellijk
stopt wanneer u deze test doet, mag u de
kettingzaag onder geen enkel beding gebruiken!
Breng de kettingzaag naar een MAKITA-
servicecentrum.
De werking van de uitlooprem testen
(zie afb. 49)
Neem de kettingzaag niet in gebruik zonder eerst
de werking van de uitlooprem te controleren!
- Start de motor zoals beschreven (zorg ervoor dat u
stevig staat en plaats de kettingzaag zodanig op de
grond dat het zaagblad de grond niet raakt).
- Pak de beugelhandgreep stevig vast met één hand en
houd de achterhandgreep vast met de andere hand.
- Schakel de motor aan en weer uit. De zaagketting
moet binnen twee seconden nadat de motor is
uitgeschakeld volledig tot stilstand komen.
Belangrijk: Als de zaagketting niet binnen twee
seconden volledig tot stilstand komt wanneer
u deze test doet, mag u de kettingzaag niet
gebruiken! Inspecteer de koolborstels.
De kettingsmering controleren (zie afb. 50)
Gebruik de kettingzaag niet wanneer een voldoende
kettingsmering niet is gegarandeerd. Anders wordt de
levensduur van de zaagketting en het zaagblad verkort.
Alvorens met het werk te beginnen, controleert u het
oliepeil in de olietank en de olietoevoer. Controleer
de hoeveelheid toegevoerde olie aan de hand van
onderstaande instructies.
- Start de elektrische kettingzaag.
- Houd de draaiende zaagketting ongeveer 15 cm
boven een boomstonk of de grond (gebruik een
geschikte ondergrond).
Als de kettingsmering voldoende is, ziet u
een licht oliespoor omdat oliespetters door de
middelpuntvliedende kracht van de zaagketting worden
afgeworpen. Let op de windrichting en voorkom
onnodige blootstelling aan oliespetters!
ONDERHOUD
De zaagketting slijpen (zie afb. 51)
Bij werkzaamheden aan de zaagketting moet
u altijd de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact trekken en veiligheidshandschoenen
dragen.
Pagina: 76
77
De zaagketting moet worden geslepen wanneer:
- na het zagen van vochtig hout ziet het zaagsel eruit
als houtmeel.
- de zaagketting dringt alleen onder grote druk in het
hout.
- de zaagsnede os duidelijk beschadigd.
- het zaagblad wordt tijdens het zagen naar links
of rechts getrokken. Dit wordt veroorzaakt door
een ongelijkmatig geslepen zaagketting of door
beschadiging aan één kant ervan.
Belangrijk: Slijp regelmatig zonder te veel metaal
te verwijderen!
Over het algemeen zijn 2 of 3 slagen van de vijl
voldoende.
Laat de zaagketting slijpen bij een servicecentrum
nadat u deze enkele keren zelf hebt geslepen.
Juiste manier van slijpen: (zie afb. 52)
LET OP:
Gebruik uitsluitend zaagkettingen en zaagbladen
die bedoeld zijn voor deze kettingzaag.
- Alle messen moeten dezelfde lengte hebben
(afmeting a). Als de messen verschillende lengten
hebben, zal de zaagketting onregelmatig lopen en
kunnen barsten in de zaagketting ontstaan.
- De minimumlengte van een mes is 3 mm (0,11”). Slijp
de zaagketting niet wanneer deze minimumlengte van
de messen bereikt is, maar vervang de zaagketting.
- De zaagdiepte wordt bepaald door het verschil in
hoogte tussen de dieptebegrenzer (ronde neus) en de
punt van de messen.
- Het beste resultaat wordt bereikt bij een zaagdiepte
van 0,64 mm (,025”).
LET OP:
Een te grote zaagdiepte verhoogt de kans op
terugslag! (zie afb. 53)
- Alle messen moeten onder dezelfde hoek van 30°
worden geslepen. Als de messen ongelijke hoeken
hebben, leidt dat tot het onregelmatig lopen van de
zaagketting, een hogere slijtage, en het breken van
de zaagketting. (zie afb. 54)
- De voorhoek van de messen van 85° is een gevolg
van de zaagdiepte van de ronde vijl. Als de juiste vijl
op de juiste wijze wordt gebruikt, wordt automatisch
de juiste voorhoek verkregen.
Vijlen en hoe ermee te werken
- Slijp met behulp van een speciale vijlhouder met een
ronde vijl voor zaagkettingen met een diameter van
4 mm. De normale ronde vijlen zijn niet geschikt voor
dit werk.
- De vijl mag alleen slijpen wanneer u deze vooruit duwt
(zie pijl). Til de vijl van het mes af voordat u hem weer
naar achteren trekt. (zie afb. 55)
- Slijp eerst het kortste mes. De lengte van dit mes
dient vervolgens als richtlijn voor alle overige messen
van de zaagketting.
- Houd de vijl altijd zoals aangegeven in de afbeelding.
- De vijlhouder helpt de vijl in de juiste richting te
houden. Deze is gemarkeerd met de correcte
slijphoek van 30° (houd de markering parallel aan de
zaagketting tijdens het vijlen, zie de afbeelding) en
beperkt de vijldiepte tot de voorgeschreven 4/5 van
de vijldiameter. (zie afb. 56)
- Nadat de zaagketting is geslepen, moet de hoogte
van de dieptebegrenzer worden gecontroleerd door
middel van een dieptevoeler.
- Corrigeer ook zeer kleine hoogteverschillen met een
speciale platte vijl (1).
- Maak de voorkant van de dieptebegrenzer rond (2)
(zie afb. 57).
Het zaagblad reinigen, het neuskettingwiel
smeren (zie afb. 58)
LET OP: Draag veiligheidshandschoenen.
Inspecteer de loopvlakken van de lagers van het
zaagblad op beschadigingen, en reinig deze met een
geschikt gereedschap.
Als de kettingzaag intensief gebruikt wordt, is het
noodzakelijk de lagers van het retourkettingwiel
regelmatig te smeren (eenmaal per week). Om dit te
doen, maakt u het gat van 2 mm in de punt van het
zaagblad grondig schoon en perst u er vervolgens een
kleine hoeveelheid universeelvet in.
Het universeelvet en de vetspuit zijn verkrijgbaar
accessoires.
Universeelvet (bestelnr. 944 360 000)
Vetspuit (bestelnr. 944.350.000)
De zaagketting vervangen (zie afb. 59)
LET OP:
Gebruik uitsluitend zaagkettingen en zaagbladen
die bedoeld zijn voor deze kettingzaag.
Controleer het kettingwiel (1) voordat u een nieuwe
zaagketting aanbrengt.
LET OP:
Een versleten kettingwiel (2) kan de nieuwe zaagketting
beschadigen en moet daarom worden vervangen.
Probeer niet zelf het kettingwiel te vervangen. Het
vervangen van het kettingwiel vereist speciale training
en gereedschappen, en moet worden uitgevoerd door
een MAKITA-servicecentrum. (zie afb. 60)
De koolborstels inspecteren en vervangen
(zie afb. 61)
Belangrijk:
Inspecteer de koolborstels regelmatig!
Een inkeping in de koolborstel geeft de maximale
slijtgrens aan.
OPMERKING:
De koolborstel is zeer breekbaar, dus let erop dat u
hem niet laat vallen. Let bij het eruit halen van de
koolborstels goed op op welke plaats hij zat, want
iedere koolborstel is ingesleten op de rotor.
- Gebruik een platkopschroevendraaier om de
afdekking (1) open te schroeven en trek daarna de
koolborstel (2) eruit.
- Als de maximale slijtgrens nog niet is bereikt, plaatst u
de koolborstel terug op dezelfde plaats en schroeft u
de afdekking (1) er weer op.
- Laat de kettingzaag kort draaien (ongeveer een
minuut) zodat de koolborstels weer kunnen inlopen.
Belangrijk: Test nu de uitlooprem. Als de zaagketting
Pagina: 77
78
niet binnen twee seconden volledig tot stilstand komt,
laat u de kettingzaag nogmaals kort draaien en herhaalt
u de test totdat de uitlooprem goed werkt.
OPMERKING: Nadat nieuwe koolborstels zijn
aangebracht, laat u de kettingzaag ongeveer 5 minuten
draaien en test u vervolgens de uitlooprem.
Pagina: 78
79
Problemen oplossen
Probleem Systeem Waarneming Oorzaak
Kettingzaag werkt niet Hele kettingzaag Elektrische motor draait
niet
Geen voeding
Netsnoer defect
Kettingrem in werking
Hoofdzekering
doorgebrand
Onvoldoende prestaties Koolborstel Geringe trekkracht Koolborstels versleten
Geen kettingsmering Olietank, oliepomp Geen kettingolie op de
zaagketting
Olietank leeg,
olietoevoergleuf verstopt
Kettingrem Rem Zaagketting stopt niet
onmiddellijk
Remband versleten
Uitlooprem Rem Zaagketting blijft draaien Koolborstels versleten
Instructies voor periodiek onderhoud
Om verzekerd te zijn van een lange levensduur, om beschadiging te voorkomen, en om een goede werking van
de veiligheidsvoorzieningen te garanderen, moeten de volgende onderhoudswerkzaamheden regelmatig worden
uitgevoerd. Garantieclaims worden alleen geaccepteerd als deze werkzaamheden regelmatig en goed zijn uitgevoerd.
Als u de voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden niet uitvoert, kunnen ongelukken het gevolg zijn!
Het is de gebruiker van de elektrische kettingzaag verboden onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die niet in de
gebruiksaanwijzing worden beschreven. Alle andere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een MAKITA-
servicecentrum.
Algemene
werkzaamheden
Elektrische kettingzaag Maak de buitenkant regelmatig schoon.
Kunststofbehuizing Controleer op barsten en scheuren. In geval van
beschadiging, laat u dit onmiddellijk repareren door een
servicecentrum.
Zaagketting Slijp regelmatig.
Vervang op tijd.
Zaagblad Na een bepaalde tijdsduur omdraaien zodat de loopvlakken
van het lager gelijkmatig slijten.
Vervang op tijd.
Tandwiel Laat het op tijd vervangen door een servicecentrum.
Kettingrem Laat deze regelmatig inspecteren door een servicecentrum.
Uitlooprem Laat deze regelmatig inspecteren door een servicecentrum.
Iedere keer vóór gebruik
van de kettingzaag
Zaagketting Controleer op beschadigingen en scherpte.
Controleer de kettingspanning.
Zaagblad Controleer op beschadigingen en verwijder zo nodig
bramen.
Kettingsmering Controleer de werking.
Kettingrem Controleer de werking.
Uitlooprem Controleer de werking.
Aan/uit-schakelaar Controleer de werking.
Netsnoer In geval van beschadiging, laat u deze vervangen door een
servicecentrum.
Dop van olietank Controleer op goede sluiting.
Iedere keer na het werk Zaagblad Maak de olie-inlaatopening schoon.
Kettingopnemer Schoonmaken, met name de olietoevoergleuf.
Opslag Kettingolietank Legen.
Zaagketting/zaagblad Demonteren, schoonmaken en licht smeren.
Maak de olietoevoergleuf in het zaagblad schoon.
Elektrische kettingzaag Bewaar op een veilige en droge plaats. Na een lange
bewaartijd, laat u de elektrische kettingzaag controleren
door een servicecentrum (achtergebleven olieresten
kunnen harsachtig worden en het ventiel van de oliepomp
kan verstopt zitten).
Pagina: 79
80
Service, vervangingsonderdelen en garantie
Onderhoud en reparatie
De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van moderne elektromotors en veiligheidgerelateerde voorzieningen
vereisen een erkende technische opleiding en de beschikbaarheid van een specialistische werkplaats die is uitgerust
met speciale gereedschappen en testapparatuur.
Alle werkzaamheden die niet in deze handleiding zijn beschreven, mogen alleen worden uitgevoerd door een
MAKITA-servicecentrum.
De MAKITA-servicecentra zijn uitgerust met alle noodzakelijke apparatuur en beschikken over opgeleid en ervaren
personeel om de juiste oplossing voor klanten te vinden en ze op alle gebieden goed te adviseren.
Pogingen tot reparatie door derden of niet-bevoegde personen zullen ertoe leiden dat alle garantieclaims worden
afgewezen.
Vervangingsonderdelen
Een betrouwbare en ononderbroken werking, naast de veiligheid van de kettingzaag, is tevens afhankelijk van de
gebruikte vervangingsonderdelen. Gebruik uitsluitend MAKITA-vervangingsonderdelen.
Uitsluitend originele vervangingsonderdelen en accessoires garanderen de hoogste kwaliteit in materialen,
maatvoering, werking en veiligheid.
U kunt de originele vervangingsonderdelen en accessoires kopen bij uw plaatselijke dealer. Hij heeft tevens de
betreffende vervangingsonderdelenlijst om de benodigde vervangingsonderdeelnummers te bepalen, en wordt
voortdurend geïnformeerd over de meest recente verbeteringen en ook over innovaties van vervangingsonderdelen.
Kijk voor informatie over uw plaatselijke dealer op www.makita-outdoor.com
Onthoud goed dat indien vervangingsonderdelen van derden worden gebruikt in plaats van de originele MAKITA-
vervangingsonderdelen, hierdoor automatisch de MAKITA-productgarantie komt te vervallen.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita UC4030A.

Stel een vraag over de Makita UC4030A

Heb je een vraag over de Makita UC4030A en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita UC4030A. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita UC4030A zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.