Makita UC3530A handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita UC3530A. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Kettingzaag
  • Model/naam: UC3530A
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1
Gebruiksaanwijzing
Belangrijk:
Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht.
Gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren!
UC3003A
UC3503A
UC4003A
UC4503A
Pagina: 1
2
Inhoudsopgave bladzijde
Symbolen 2
Omvang van de levering.....................................................3
EU-conformiteitsverklaring ................................................3
Verpakking ...........................................................................3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Algemene voorschriften ...................................................4
Persoonlijke beschermingsuitrusting ...............................4
Ingebruikname............................................................. 4-5
Werkomstandigheden en -technieken ......................... 5-7
Terugslag (kickback) .......................................................7
Vervoer en opslag ...........................................................8
Onderhoud ......................................................................8
Eerste hulp ......................................................................8
Technische specificaties ....................................................9
Benaming van de onderdelen ............................................9
INBEDRIJFNAME
Montage van de zaaggeleider en de zaagketting ..........10
Spannen van de zaagketting .........................................10
Controle van de kettingspanning ...................................11
Kettingrem en nalooprem ..............................................11
Zaagkettingolie ..............................................................12
Olietank vullen ......................................................... 12-13
Motor inschakelen .........................................................13
Kettingrem controleren ..................................................13
Nalooprem controleren ..................................................14
Kettingsmering controleren ...........................................14
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Zaagketting slijpen .................................................. 14-15
Zaaggeleider schoonmaken / omleidster smeren .........15
Nieuwe zaagketting .......................................................16
Koolborstels vervangen .................................................16
Storingzoeken ...................................................................16
Periodieke onderhouds- en reingingsvoorschriften......17
Werkplaatsservice en garantie .................................. 17-18
Uittreksel uit de onderdeellijst .........................................18
Accessoires ...................................................................18
Lijst van service-adressen (zie bijlage)
Symbolen
Gebruiksaanwijzing lezen en
dewaarschuwings- en veiligheids-
aanwijzingen opvolgen!
Bijzondere attentie!
Velligheidshelm, ogen- en
gehoorbescherming dragen!
Neem de stekker uit het
stopcontact!
Neem de stekker uit stopcontact bij
beschadigd netsnoer!
Kettingrem vrijgezet
Kettingrem aangetrokken
Terugslag (kickback)!
Verboden!
Hartelijk dank voor uw vertrouwen!
Wij feliciteren u met uw nieuwe MAKITA elektrische kettingzaag
en zijn ervan overtuigd dat u tevreden zult zijn met deze
moderne machine.
MAKITAelektrischekettingzagenkenmerkenzichdoorrobuuste,
krachtige motoren en hoge kettingsnelheden voor een
uitstekende zaagprestatie. Ze zijn voorzien van uitgebreide
veiligheidsvoorzieningen, volgens de laatste technieken, zijn
gemakkelijktebedienenenhandzaamenoveraldirectinzetbaar
waar electriciteit voorhanden is.
Om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen en de optimale
werking en inzetbaarheid van de elektrische kettingzaag te
garanderen, verzoeken wij u het volgende:
Leest u voor de eerste ingebruikname van de elektrische
kettingzaag deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en
neem alle veiligheidsvoorschriften in acht. Niet-
inachtneming kan levensgevaarlijke verwondingen
veroorzaken!
Op de zaag en het lezen van de gebruiksaanwijzing treft u de
volgende symbolen aan:
RE Y
Maximaal toelaatbare zaaglengte
Draag beschermende
handschoenen!
Bescherm tegen natworden!
Looprichting van de zaagketting
Dubbele veiligheidsisolatie
Zaagkettingolie
Eerste hulp
Recycling
CE-norm
..... mm
Pagina: 2
3
1. Elektrische kettingzaag
2. Zaaggeleider
3. Zaagketting
4. Zaagkettingbeschermer
5. Combisleutel
6. Gebruiksaanwijzing (niet afgebeeld)
Indien een van de hier afgebeelde onderdelen bij de levering
ontbreekt, wendt u zich dan tot uw verkoper!
4
5
2
3
1
Verpakking
Uw MAKITA elektrische kettingzaag is in een doos verpakt ter
bescherming tegen transportschade.
Kartoniseengrondstofenisalszodaniggeschiktvoorhergebruik,
of kan in de grondstofkringloop (oudpapierverwerking) terug-
gebracht worden.
Omvang van de levering
RE Y
EU-conformiteitsverklaring
De ondergetekenden Shigeharu Kominami en Rainer
Bergfeld gemachtigd door DOLMAR GmbH, verklaren
hiermede, dat de apparaten van het merk MAKITA,
Type: 225 EU-modelkeuringsattest Nr.:
UC3003A M6 03 05 24243 050
UC3503A M6 03 05 24243 050
UC4003A M6 03 05 24243 050
UC4503A M6 03 05 24243 050
vervaardigd door DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045
Hamburg, aan de fundamentele veiligheids- en gezo-
ndheidseisen van de desbetreffende, EU-richtlijnen voldoen:
EU-machinerichtlijn 98/37/ EG, EU-EMV-richtlijn 89/336/ EEG
(gewijzigd door 91/263 EWG, 92/31 EEG en 93/68 EEG), EU-
Iaagspanningsrichtlijn 73/23 EEG, Geluidsemissie 2000/14/
EG.
Ter vakkundige realisering van de in deze EU-richtlijnen
vervatte eisen zijn doorslaggevend de volgende normen als
grondslag genomen:
EN 50144-2-13, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1,
EN 55014-2.
Het conformiteitsbeoordelingsprocédé 2000/14/EG is volgens
appendix V doorgevoerd. Het gemeten peil van geluidsniveau
(Lwa) bedraagt 99 dB(A). Het gegarandeerde peil van
geluidsniveau (Ld) is 101 dB(A).
De EU-bouwmodelkeuring conform 98/37/EG geschiedde
door: TÜV Product Service GmbH, Zertifizierstelle, Ridlerstr.
31, D-80339 München.
Hambug, 1.9. 2003
Voor DOLMAR GmbH
Shigeharu Kominami Rainer Bergfeld
Directeur Directeur
Pagina: 3
4
1
2
3
4
5
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Algemene voorschriften
- Om een veilig gebruik te garanderen dient degene die het
apparaat bedient in ieder geval deze gebruiksaanwijzing
te lezen om zich met de werking ervan vertrouwd te maken.
Onvoldoende geïnstrueerde gebruikers kunnen zichzelf en
anderen door ondeskundig gebruik in gevaar brengen.
- De elektrische kettingzaag alleen uitlenen aan personen met
ervaring in het gebruik van een elektrische kettingzaag. De
gebruiksaanwijzing dient daarbij overhandigd te worden.
- Zij die voor het eerst gebruik gaan maken van een motorzaag
moeten zich door de verkoper laten instrueren om vertrouwd te
raken met de bij het zagen met een motorzaag behorende
eigenschappen.
- Leer met de electrische kettingzaag om te gaan door op een
zaagbok rondhout op lengtes te zagen.
- Kinderen en jeugdige personen onder 18 jaar mogen de
elektrische kettingzaag niet gebruiken. Voor jeugdigen boven
16 jaar geldt dit verbod niet als zij in het kader van hun opleiding
onder toezicht staan van een vakman.
- Het werken met de elektrische kettingzaag vereist een hoge
mate van oplettendheid.
- Alleen in goede lichamelijke conditie werken. Alle
werkzaamheden rustig en precies uitvoeren. De gebruiker is
verantwoordelijk ten opzichte van derden.
- Nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen werken.
Persoonlijke beschermingsuitrusting
- Om bij het zagen letsel aan hoofd, ogen, handen of voeten
en schade aan het gehoor te voorkomen, moet de hierna
omschrevenbeschermendeuitrustingenkledinggedragen
worden.
- De kleding moet doelmatig zijn, d.w.z. nauw aansluitend, maar
mag niet hinderen. Sieraden of andere voorwerpen die bij het
werk kunnen hinderen mogen niet gedragen worden.
- De veiligheidshelm (1) moet regelmatig op beschadigingen
gecontroleerd worden en moet na maximaal 5 jaar vervangen
worden. Gebruik uitsluitend goedgekeurde helmen. Bij lang
haar een haarnet dragen.
- De gezichtsbeschermer (2) van de helm (alternatief:
Veiligheidsbril)beschermttegenwegspattendezaagspaanders
en houtsplinters. Om verwondingen aan de ogen te voorkomen
moet bij het werken met de elektrische kettingzaag altijd
oogbeschermingresp.gezichtsbescherminggedragenworden.
- Om gehoorschade te voorkomen moet geschikte persoonlijke
gehoorbescherminggedragenworden.(Oorbeschermers(3),
oordopjes,oorwatten etc.) Octaafbandanalyse op aanvraag.
- De veiligheidsbroek (4) bestaat uit 22 lagen nylonweefsel en
beschermttegensnijwonden.Hetgebruikervanwordtdringend
aanbevolen. In ieder geval een lange broek dragen van een
stevige stof.
- Werkhandschoenen (5) van een zware kwaliteit leer behoren
tot de voorgeschreven uitrusting en moeten bij het werken met
de elektrische kettingzaag altijd gedragen worden.
- Bij het werken met de elektrische kettingzaag moeten
veiligheidsschoenenofveiligheidslaarzen(6)metprofielzool,
stalen neus en beenbeschermers gedragen worden.
Veiligheidsschoeisel met een beschermende inleg biedt
bescherming tegen snijverwondingen en zorgen ervoor dat
men stabiel staat.
Inbedrijfname
- Bij regen en in een natte of zeer vochtige omgeving mag niet
met de elektrische kettingzaag gewerkt worden, omdat de
elektromotor niet tegen indringend water beschermd is.
- De elektrische kettingzaag mag niet gebruikt worden als hij
vochtig is.
- Gebruik elektrische kettingzagen niet in de nabijheid van
brandbare gassen en in een stuivende omgeving, omdat de
motor vonken veroorzaakt. Explosiegevaar!
- Het netsnoer moet zich beslist altijd achter de
bedieningspersoon bevinden. Let erop dat het netsnoer niet
klem komt te zitten of met scherpe voorwerpen in aanraking
komt.
- Steek de stekker uitsluitend in contactdozen met randaarde
van goedgekeurde installaties. Controleer of de netspanning
en de frequentie overeen komen met de gegevens op het
typeplaatje. Controleer of de netspanning met de gegevens op
het typeplaatje overeenkomt. Voorzekering 16A. In de open
lucht gebruikte machines moe -ten via een lekstroom (FI)-
veiligheidsschakelaar met max. 30 mA uitschakelstroom
aangesloten worden.
1
2
3
4 5
6
Pagina: 4
5
- Let op een juiste aderdoorsnede van het verlengsnoer. Bij
gebruikvaneenkabelhaspelmoetdekabelvolledigafgewikkeld
worden. Toelaatbaar zijn alleen verlengsnoeren zoals in de
„Technische Gegevens“ beschreven. Bij het werken in de open
lucht onvoorwaardelijk erop letten, dat het snoer daarvoor
goedgekeurd is.
- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de
elektrische kettingzaag goed werkt en op de
voorgeschreven wijze bedrijfsklaar isgemaakt.
Let vooral op of de kettingrem werkt, of de zaaggeleider juist
gemonteerd is, of de zaagketting volgens de voorschriften
geslepenengespannenis,ofdekettingwielbeschermervastzit,
de AAN/UIT schakelaar gemakkelijk werkt, of de sperknop
goed werkt, of netsnoer en netstekker onbeschadigd zijn en of
de handgrepen droog en schoon zijn.
- De elektrische kettingzagen pas nadat deze volledig inelkaar
gezet is starten. De elektrische kettingzaag mag uitsluitend
geheel gemonteerd gebruikt worden!
- De voor het bedrijf voorziene veiligheidsinrichtingen moeten
tijdens het werk gebruikt worden.
- Controleer of er zich geen kinderen of andere personen op de
werkplek binnen bereik van de kettingzaag bevinden. Let ook
op dieren (6).
- Voor het starten moet de zaaggeleider in een veilige stand
staan.
- Bij het starten moet de elektrische kettingzaag met beide
handen vastgehouden worden. De rechterhand op de
achterste handgreep, de linker hand op de beugelgreep. De
handgrepenmetdeduimeneromheenvasthouden.Degeleider
en de ketting moeten hierbij vrij blijven.
- Elektrische kettingzagen alleen starten volgens gebruiks-
aanwijzing. Overlaad uw electrische kettingzaag niet. Ze werkt
het best en veiligst binnen het aangegeven vermogensbereik.
- De elektrische kettingzaag direct afzetten bij merkbaar
veranderd machinegedrag.
ATTENTIE:
Bij het loslaten van de schakelaar loopt de ketting nog
enige tijd door (vrijloopeffect).
- Beschut het snoer tegen hitte, olie en scherpe kanten.
- Bij beschadiging of doorsnijden van het netsnoer direct de
netstekker uit het stopcontact nemen.
- Als de zaag met stenen, spijkers of andere harde voorwerpen
in aanraking gekomen is moet direct de netstekker uit het
stopcontact genomen worden en moet de zaagmachine direct
geïnspecteerd worden.
- Voor het controleren van de kettingspanning, het naspannen,
het verwisselen van de ketting en het opheffen van storingen
moet de netstekker uit het stopcontact worden genomen.
- Tijdenswerkonderbrekingenenvoordatdebedieningspersoon
vertrekt moet de elektrische kettingzaag uitgeschakeld worden
en moet de netstekker uit het stopcontact worden genomen.
Deelektrischekettingzaagmoetopeenveiligeplaatsweggelegd
worden.
- Bij het vullen van de olietank moet de netstekker uit het
stopcontact worden genomen. Roken en open vuur zijn niet
toegestaan.
- Vermijd huid- en oogcontact met minerale oliën. Draag bij het
tanken handschoenen.
- Let erop dat geen kettingolie in de bodem verdwijnt
(bescherming van het milieu). Zorg voor een geschikte
ondergrond.
- Reinig de elektrische kettingzaag direct als er olie gemorst is.
Werkomstandigheden en -technieken
- Werk niet alleen, in noodgevallen moet er iemand in de buurt zijn
(gehoorafstand).
- Houd bij alle werkzaamheden de elektrische kettingzaag met
beide handen vast; alleen dan kan deze te allen tijde veilig
gebruiktworden.
- Werk alleen bij goed zicht en goede verlichting. Let in het
bijzonder op gladheid, nattigheid, ijs en sneeuw (uitglijgevaar).
Verhoogd gevaar voor uitglijden bestaat op vers ontbast hout
(schors).
- Werk nooit op een onstabiele ondergrond. Let op obstakels op
de werkplek, struikelgevaar. Let er voortdurend op dat u stevig
staat.
- Zaag nooit boven schouderhoogte.
- Zaag nooit staande op een ladder.
- Klim nooit met de elektrische kettingzaag in een boom om
werkzaamheden uit te voeren.
- Werk niet te ver voor- of achterovergebogen.
6
7
8
9
10
● Storing apparaat
● Onderhoud
● Olie bijvullen
● Zaagketting slijpen
● Werkonderbreking
● Vervoer
● Einde werkzaamheden
Pagina: 5
6
B
A
B
13
12
11
14
15
Z
- Beweeg de elektrische kettingzaag zodanig dat zich geen
lichaamsdelenin het verlengde van het zwenkbereik van de
zaagketting bevinden (11).
- De lopende zaagketting niet met de aarde in aanraking laten
komen of ermee in de grond zagen. Op de aarde liggend hout
moet vóór het geheel doorzagen ervan worden omgedraaid,
om bodemcontact met de ketting te vermijden.
- In het zaagbereik de omgeving van zand, stenen, spijkers,
draad, enz. ontdoen. Vreemde voorwerpen beschadigen de
zaag en kunnen gevaarlijke terugslag (kickback) tot gevolg
hebben.
- Gebruik bij het zagen van sprokkelhout en dunne stammen
een stabiele bok (zaagbok, 12). Het hout mag niet worden
opeengestapeld en niet door een andere persoon, noch met de
voet worden vastgehouden.
- Rondhout moet vastgezet worden.
- Bij het werken op schuine ondergrond steeds tegen de helling
in staan.
- Bij afkorten moet de getande beugel (12, Z) tegen het te
zagen hout worden gezet.
- Voor het afkorten moet de getande beugel tegen het te zagen
hout gezet worden en pas daarna met lopende zaagketting
het hout gezaagd worden.De zaag wordt daarbij door middel
van de achterste handgreep omhoog getrokken en met de
beugelhandgreep geleid. De getande beugel dient daarbij als
draaipunt. Het volgen gebeurt met een lichte druk op de
beugelgreep.Dezaaghierbijietsterugtrekken.Getandebeugel
lager aanzetten en opnieuw de achterste handgreep omhoog
trekken.
Trek de zaag alleen met lopende zaagketting uit het hout.
- Zijn er meerdere zaagsneden nodig dan moet de zaag
tussendoor afgezet worden.
- Steek- en langssneden mogen alleen door speciaal
geschoold personeel uitgevoerd worden (verhoogd gevaar
voor terugslag).
- Langssneden (13) in een zo klein mogelijke hoek aanzetten.
Hierbij moet extra opgelet worden daar de getande beugel
hiervoor niet gebruikt kan worden.
- Bij het zagen met de bovenzijde van de zaaggeleider kan de
elektrischekettingzaaginderichtingvandebedieningspersoon
gestoten worden als de zaagketting klem komt te zitten.
Daarom moet zoveel mogelijk met de onderzijde van de
zaaggeleider gezaagd worden, daar in dat geval de zaag altijd
van het lichaam weg in de richting van het hout getrokken zal
worden (14).
- Hout onder spanning moet altijd eerst aan de drukzijde (A)
ingezaagd worden. Pas daarna kan de scheidingssnede op de
trekzijde (B) gemaakt worden. Zo wordt het ingeklemd reken
van de zaaggeleider voorkomen.
- Pas op bij het zagen van versplinterd hout. Er kunnen
afgezaagde houtsplinters meegetrokken worden (gevaar voor
letsel).
- Gebruik elektrische kettingzagen nooit bij het wegtillen en
verwijderen van stukken hout en andere voorwerpen.
- Steun bij het verwijderen van takken de elektrische kettingzaag
zo mogelijk altijd zo dicht mogelijk op de stam. Hierbij mag niet
met de voorzijde van de zaaggeleider gezaagd worden
(terugslaggevaar).
- Het verwijderen van takken mag alleen gedaan worden
door geschoold personeel! Gevaar voor letsel!
- Let in het bijzonder op onder spanning staande takken. Zaag
vrijhangende takken niet van onder af door.
- Ga nooit op een stam staan terwijl u takken verwijdert.
- De elektrische kettingzaag mag niet gebruikt worden voor
bosarbeid - dus voor het vellen van bomen en verwijderen
van takken in het bos -. De hiervoor noodzakelijke
bewegingsvrijheid en veiligheid van de ketting-
zaaggebruikerisdoordathetapparaateensnoerverbinding
heeft beslist onvoldoende!
Pagina: 6
7
= Velbereik
45°
45°
2
1
16
17
18
19
2
B
B
C
C
D
A
A 45o
ATTENTIE:
Het vellen van bomen en het verwijderen van takken mag
alleen door geschoold personeel gedaan worden! Gevaar
voor letsel! Regionale voorschriften in acht nemen!
- Met het vellen van bomen mag pas worden begonnen nadat
men zich ervan heeft verzekerd dat:
a) alleen personen die bij het vellen betrokken zijn zich op de
werk-plek bevinden.
b) ongehinderd vluchten mogelijk is voor iedereen die
betrokken is bij het vellen (de vluchtweg moet schuin
achterwaarts onder een hoek van ca. 45° verlopen).
Rekening houden met verhoogd struikelgevaar door het
netsnoer.
c) de voet van de stam vrij is van alle vreemde voorwerpen,
struik-gewas en takken. Zorg voor een stabiele werkpositie
(struikelgevaar).
d) de dichtsbijgelegen werkplek tenminste twee en een halve
boomlengte verwijderd is (16). Vergewist u zich voor het
vellen van dat er zich geen personen of voorwerpen binnen
een afstand van 2 1/2 maal de boomlengte bevinden.
- Beoordeling van de boom:
Overhangrichting - losse of dorre takken - hoogte van de boom
- natuurlijke overhang - is de boom rot?
- Let op de windrichting en windsnelheid. Bij zware windstoten
mogen er geen bomen geveld worden.
- Inzagen van de worteluitlopers:
Bijdegrootsteworteluitloperbeginnen.Alseerstedezaagsnede
in verticale richting en daarna de zaagsnede in horizontale
richting aanbrengen.
- Valkerf (A,17) aanbrengen:
De valkerf geeft de boom de juiste valrichting en stuurt deze.
De valkerf wordt haaks op de valrichting aangebracht met een
diepte van 1/5-1/3 van de stamdoorsnede. De zaagsnede
indien mogelijk net boven de grond aanbrengen.
- Eventuele correcties van de valkerf moeten over de gehele
breedte vande boom aangebracht worden.
- De valzaagsnede (B,18) wordt boven de valkerfholte (D)
aangebracht. De valzaagsnede moet loodrecht op de stam
aangebracht worden. Voor de val-kerf moet ongeveer 1/10 van
de stamdoorsnede blijven staan als breukvlak.
Het breukvlak (C) werkt als scharnier. Dit mag in geen geval
doorgezaagd worden, daar dit het ongecontroleerd vallen van
de boom kan veroorzaken.Er moeten tijdig wiggen in de
velsnee (B, 18) worden geplaatst!
- De valzaagsnede mag alleen gezekerd worden met kunststof
ofaluminiumspiëen.Hetgebruikvanstalenspiëenisverboden.
- Bij het vallen van de boom altijd terzijde van de vallende boom
gaan staan.
- Bij het terugkeren naar de valzaagsnede oppassen voor
vallende takken.
- Bij het werken op hellingen moet de bedieningspersoon boven
of terzijde van de te bewerken stam, respectievelijk liggende
boom staan.
- Pas op voor aanrollende boomstammen.
Terugslag (Kickback)
- Bij het werken met de elektrische kettingzaag kan
ongecontroleerde terugslag voorkomen.
- Deze terugslag onstaat, als het uiteinde van de zaaggeleider
(vooral het bovenste kwadrant) on-voorzien hout of andere
vaste voorwerpen raakt.
- De elektrische kettingzaag wordt daarbij ongecontroleerd en
met grote kracht in de richting van de bedieningspersoon
geslingerd (gevaar voor letsel!).
Om terugslag te voorkomen moet op het volgende gelet
worden:
- Zet nooit met de punt van de zaaggeleider aan bij het zagen.
De punt van de zaaggeleider moet altijd in het oog gehouden
worden.
- Zaag nooit met de punt van de zaaggeleider! Pas op bij het
voortzetten van reeds begonnen zaagsneden.
- Begin met lopende zaagketting aan de zaagsnede!
- De zaagketting moet altijd correct geslepen worden. Let daarbij
vooral op de juiste hoogte van de dieptebegrenzing (nadere
informatie in het hoofdstuk “Ketting slijpen”)!
- Zaag nooit meerdere takken tegelijkertijd door! Let er bij het
verwijderen van takken op dat geen andere tak geraakt wordt.
- Let bij het afkorten op in de buurt liggende stammen. Maak zo
mogelijk gebruik van een zaagbok.
Pagina: 7
8
21
20
22
23
24
Vervoer en opslag
- Draagdeelektrischekettingzaagaltijdaandebeugelgreep,
waarbij de zaaggeleider naar achter wijst. Vervoer of
draag de elektrische kettingzaag nooit met lopende
zaagketting.
- Draag de electrische kettingzaag nooit aan het snoer. Trek
de stekker nooit met het snoer uit het stopkontakt.
- Bij het veranderen van werkplek tijdens het werken moet de
elektrische kettingzaag afgezet en de kettingrem
ingeschakeld worden om onbedoeld starten en aanlopen
van de zaagketting te voorkomen.
- Bij vervoer over langere afstanden moet in ieder geval de
netstekker uit het stopcontact worden genomen en moet de
meegeleverde zaaggeleidingsbeschermer gemonteerd
worden (20).
- Tijdens het vervoer in personenwagens moet de machine
zo geplaatst worden dat er geen kettingolie kan uitlekken.
- Berg de electrische zaag op in een veilige, droge en
afsluitbare ruimte buiten bereik van kinderen. De elektri-
sche kettingzaag mag niet buiten bewaard worden.
- Bij opslag voor langere tijd en bij het verzenden van de
elektrischekettingzaagmoetdeolietankvollediggeleegdzijn.
- Kettingoliealleeningoedgekeurdeengecertificeerdetanks
vervoerenenopslaan.Deoliebuitenhetbereikvankinderen
opslaan.
Onderhoud
Bijalleonderhoudswerkzaamhedenmoetdeelektrische
kettingzaag uitgeschakeld en moet de netstekker uit
het stopcontact genomen en veilig opgeborgen (21) zijn.
- Controleer vóór elk werkbegin de bedrijfszekere toestand
van de electrische kettingzaag, vooral de werking van de
ketting- en de nalooprem. Let erop of de zaagketting
volgens de voorschriften geslepen en gespannen is (22).
- Laat de kettingrem en de nalooprem regelmatig nakijken
(zie „Kettingrem, nalooprem“).
- Reinig de remband van de kettingrem telkens na gebruik
(zie „Kettingrem“).
- Controleerhetaansluitsnoerregelmatigopbeschadigingen
van de isolatie.
- Reinig de elektrische kettingzaag regelmatig.
- Laat bij beschadiging van de kunststof behuizing direkt een
vakkundige reparatie uitvoeren.
- Controleer regelmatig of de tankdop van de olietank goed
sluit.
- BijeendefecteAAN/UIT-schakelaardezaagnietgebruiken.
Laat u dit defect vakkundig repareren.
Neem de veiligheidsvoorschriften van de Arbeids-
inspektie en verzekeringsmaatschappijen in acht.
Breng in geen geval veranderingen in de constructie
van de elektrische kettingzaag aan. U brengt daarmee
uw veiligheid in gevaar.
Onderhouds- en montagewerkzaamheden mogen alleen
uitgevoerd worden voorzover deze in deze
gebruiksaanwijzing beschreven zijn. Alle verdere
werkzaamheden moeten door de MAKITA service
uitgevoerd worden.
Gebruik uitsluitend MAKITA reserve-onderdelen.
Bij gebruik van niet-geautoriseerde accessoires of
zaaggeleider/kettingcombinaties en -lengten is er een
verhoogd ongevals-risico. Bij ongelukken of schade als
gevolg van niet-geautoriseerde zaagmechanieken of
accessoires vervalt iedere aansprakelijkheid.
Eerste Hulp (E.H.B.O.)
Voor eventuele ongevallen dient altijd een verbanddoos op
de werkplek aanwezig te zijn. Vul gebruikt materiaal direct
weer aan.
Alsuomhulpvraagt,geeftudandevolgendeinformatie:
- Waar gebeurde het
- Wat gebeurde er
- Hoeveel gewonden
- Aard van de verwondingen
- Noem uw naam!
Aanwijzing: Bij personen met circulatiestoornissen kunnen
vaak optredende vibraties tot beschadiging van do bloedvaten
of van het zenuwstelsel leiden.
Door vibraties aan vingers, handen of polsen kunnen de
volgende symptomen optreden: inslapen van lichaamsdelen,
prikkelen, pijn steken, verandering van de huidkleur of van de
huid. Bij het waarnemen van zulke symptomen moet u een
dokter opzoeken.
SERVICE
Pagina: 8
9
Benaming van de onderdelen
1 Beugelgreep
2 Handbeschermer
3 Getande beugel
4 Bevestigingsmoer
5 Kettingwielbescherming, kettingrem
6 Deksel voor koolborstels
7 Achterste handbeschermer
8 Snoer met stekker
9 Zaaggeleider
10 Olietankdop
11 Typeplaatje
12 Sperknop
13 Achterste handgreep
14 Aan/Uit schakelaar
15 Peilglas voor oliestand
16 Zaagketting
1 2
3
4
5
6
9 10
16 15
11 12 13
14
8
7
1)
Opgaves houden in gelijke delen rekening met de bedrijfstoestanden volle belasting en maximum toerental.
Technische specificaties
UC3003A UC3503A UC4003A UC4503A
Opgenomen vermogen Watt 2000
Nominale spanning V 230…240 ~
Netfrequentie Hz 50...60
Nominale stroom A 8,8
Netzekering A 16
Netsnoer lengte cm 30
Zaagketting type 092
Zaagketting steek inch 3/8"
Zaaglengte cm 30 35 40 45
Max. kettingsnelheid m/s 13,3
Geluidsniveau LWA av dB (A) 102
vlgs. EN 50144-2-13 1)
Geluidsdruk LpA av dB (A) 89
op de werkplek vlgs. EN 50144-2-13 1)
Zwaaiversnelling
ah,w av nach ISO 7505 1)
- Beugelgreep m/s2
4
- Achterste handgreep m/s2
7
Oliepomp automatisch
Olietankvolume l 0,12
Krachtoverbrenging directe
Overbelastingsbeveiliging mechanisch (Slipkoppeling)
Kettingrem handbediend of automatisch
Nalooprem elektrisch
Gewicht kg 4,2
(zonder zaaggeleider / zaagketting)
Netontstoring / EMV vlgs. EMV-Richtlijn EWG 89/336 en EWG 92/31
Isolatieklasse Klasse II (dubbele veiligheidsisolatie)
Verlengsnoer DIN 57282/ HO 7RN-F
(geen onderdeel van levering) L= 30 m max., 3x1,5 mm2
Afbeelding: Typeplaatje UC4503A
Bij bestellen vanreserveonder
delenopgeven!
UC4503A
2000 W
max. 450 mm
980.114.959
Serienummer
Bouwjaar
Pagina: 9
10
2
1
10
8
9
7 5 6
1
2
3
4
ATTENTIE: Bij alle werkzaamheden aan de zaaggeleider
en zaagketting altijd de stekker uit het stop-
contact nemen en werkhandschoenen dragen!
ATTENTIE: De elektrische kettingzaag mag pas gestart
worden na volledig te zijn samengebouwd en
controle!
A
- Bevestigingsmoer (A/2) eraf draaien.
- Verwijder de kettingwielbeschermer (A/1).
- Kettingspanner (A/3) linksom (tegen de klok in) draaien tot
astap (A/4) aan de linker aanslag staat.
B
- Zaagketting (B/5) op de zaaggeleider (B/6) leggen.
- De snijtanden (B/7) aan de bovenzijde van de zaaggeleider
moeten in de richting van de pijlwijzen.
C
- Zaagketting om het kettingwiel (C/8) leggen en in de
vertanding (C/9) trekken
- Plaats de zaaggeleider (A/4). Let er op dat de astap van de
kettingspanner in het gat (zie cirkel) van de zaaggeleider
valt.
D
E F
Zaagketting spannen
- Til de voorzijde van de zaaggeleider iets op en draai de
kettingspanschroef (A/3) rechtsom (met de klok mee), tot
de zaagketting weer tegen de onderzijde van de
zaaggeleider aanligt (zie cirkel).
- Het voorste einde van de zaaggeleider verder optillen en de
bevestigingsmoer(E/2)metdecombisleutelvast aandraaien.
INBEDRIJFNAME
Montage van de zaaggeleider en de zaagketting
Gebruik de meegeleverde combisleutel.
Plaats de elektrische kettingzaag op een stabiele ondergrond
en voer de montage van de zaagketting en zaaggeleider stap
voor stap uit volgens de onderstaande procedure:
- Bijhetaanbrengenvandekettingwielbeschermer(E/1)erop
letten, dat als eerste de neus (E/10) van de kettingwiel-
beschermerindeopnemergrijpt(zieafbeeldingsvergroting).
- De bevestigingsmoer (E/2) met de hand licht aandraaien.
Pagina: 10
11
11
1
2
G
Controle van de kettingspanning
Kettingrem
H
Inschakeling van de kettingrem (blokkeren)
Als de terugslagkracht sterk genoeg is, dan zal de plotselinge
versnelling van de beugelgreep in combinatie met de inertie
van de handbescherming (I/11) de rem automatisch aanzet-
ten.
Druk voor handbediening de handbeschermer (I/11) met de
linker hand in de richting van de voorzijde van de zaaggeleider
(pijl 1).
Kettingrem lossen
De handbeschermer (I/11) in de richting van de beugelgreep
(pijl 2) trekken tot deze voelbaar aangrijpt. De kettingrem is
gelost.
Advies:
Bij aangetrokken kettingrem wordt de stroom-toevoer naar de
motor onderbroken. Het testen van de nalooprem is op blz. 13
beschreven.
I
Onderhoud van ketting- en nalooprem
De remsystemen vormen een zeer belangrijke
veiligheidsvoorziening en zijn, zoals ieder onderdeel, ook
aan bepaalde slijtage onderhevig. Regelmatige controle
enonderhoudervanisinhetbelangvanuweigenveiligheid
en kunnen alleen door een MAKITA-service-werkplaats
uitgevoerd worden.
SERVICE
De UC3003A, UC3503A, UC4003A en UC4503A is standaard
met een vertragingsveroorzakende kettingrem uitgerust. Ont-
staat er een terugslag (kickback) doordat de punt van de
zaaggeleider met het hout in aanraking komt (zie hoofdstuk
„VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN”, blz. 7), wordt bij voldoen-
de terugslag de kettingrem door massatraagheid in werking
gesteld.
In een fractie van een seconde wordt de zaagketting stilgezet.
Nalooprem
De modellen UC3003A, UC3503A, UC4003A en UC4503A
worden in serie van een nalooprem voorzien.
Hiermee wordt bereikt, dat de zaagketting na het loslaten van
de AAN/UIT-schakelaar onmiddellijk tot stilstand komt en dus
het gevaarlijke nalopen van de zaagketting wordt verhinderd.
Het testen van de nalooprem is op blz. 14 beschreven.
De juiste spanning van de zaagketting is bereikt, wanneer de
ketting tegen de onderzijde van de zaaggeleider aanligt en met
de hand gemakkelijk ca. 5 mm van de zaaggeleider opgelicht
kan worden.
Controleer regelmatig de kettingspanning, omdat nieuwe
zaagkettingen na verloop van tijd uitrekken en langer
worden!
Daarom de kettingspanning regelmatig met uitgeschakelde
motor en met de stekker uit het stopcontact controleren.
Wanneer de ketting te los zit, moet u de bevestigingsmoer aan de
tandwielkast één omwenteling losser draaien. Span de ketting aan
zoals beschreven onder „Zaagketting spannen“.
EEN TIP UIT DE PRAKTIJK:
Gebruik afwisselend 2-3 zaagkettingen, opdat zaagketting,
kettingwiel en de loopvlakken van de zaaggeleider gelijkmatig
verslijten.
Vooreengelijkmatigeslijtagevandezaaggeleidergroefmoetbij
het verwisselen van een ketting de zaaggeleider omgekeerd
worden.
Pagina: 11
12
2
1
Zaagkettingoilie
A
Voor het smeren van de zaagketting en de zaaggeleider moet
zaagkettingolie met een hechtmiddeltoevoeging gebruikt wor-
den. De hechtmiddeltoevoeging in de zaagkettingolie voorkomt
een te snel wegslingeren van de olie.
Het gebruik van minerale olie niet toegestaan. Om het mileu te
sparen wordt het gebruik van biologisch afbreekbare olie
voorgeschreven.
De door MAKITA aangeboden zaagkettingolie BIOTOP wordt
op basis van geselecteerde plantenoliën vervaardigd en is
100 % biologisch afbreekbaar. BIOTOP is bekroond met de
blauwe milieu-engel (RAL UZ 48).
Biologisch afbreekbare kettingolie is slechts beperkt houdbaar
endientbinnen2jaarnadeopgedruktefabricagedatumgebruikt
te zijn.
BIOTOPzaagkettingolieis,afhankelijkvanhetverbruik,leverbaar
in de volgende verpakkingen:
1 Liter Bestelnummer 980 008 610
5 Liter Bestelnummer 980 008 611
B
Gebruik nooit afgewerkte olie!
Afgewerkte olie is zeer gevaarlijk voor het milieu!
Afgewerkte olie bevat hoge concentraties van stoffen waarvan
bewezen is dat ze kankerverwekkend zijn.
De vervuilingen in afgewerkte olie veroorzaken verhoogde
slijtage aan de oliepomp en het zaagmechaniek.
Bij schade veroorzaakt door het gebruik van afgewerkte of
ongeschikte zaagkettingoliën vervalt iedere aanspraak op
garantie.
Uw vakhandelaar informeert u graag over het gebruik van
zaagkettingolie.
Huid- en oogcontact vermijden!
Minerale olieprodukten, ook oliën, ontvetten de huid. Bij
herhaaldelijk en langdurig contact droogt de huid uit. Diverse
huidziekten kunnen hiervan het gevolg zijn. Bovendien zijn
allergische reacties bekend.
Contactvandeogenmetolieveroorzaaktirritaties.Bijoogcontact
direct het betreffende oog met schoon water uitspoelen. Bij
aanhoudende irritatie direct een arts bezoeken!
C D
Smering van de zaagketting
Om de zaagketting voldoende te kunnen smeren moet er altijd
voldoende kettingolie aanwezig zijn in de tank. De tankinhoud
(120 ml) is genoeg voor ongeveer een half uur continu gebruik.
Belangrijke aanwijzing aangaande bio-olie voor zaag-
kettingen
Bij een bultenbedrijfsstelling op langere duur (waarin de
houdbaarheidsdatum van de zaagkettingolie overschreden
wordt) moet de olietank worden leeggemaakt, waama er een
kleinehoeveelheidmotorolie(SAE30)moetwordeningegoten.
Daarop de elektrische zaag enige tijd laten lopen, om alle
resten bio-olie uit de tank, het olieleidingssysteem en de
zaaginrichting te spoelen. Deze maatregel is noodzakelijk,
omdatverschillendebio-oliesertoonoigenplakkerigteworden,
waardoor schade aan de oliepomp of aan oliegeleidende
machinedelen kan optreden.
Voor hernieuwde inbedrijfstelling weer met verse BIOTOP-
zaagkettingolie vullen.
- De vulstand is in het peilglas (D/2) zichtbaar.
Uitsluitend bij uitgeschakelde motor en met de stekker uit
het stopcontact!
- Rondom de tankdop goed schoonmaken zodat er geen vuil
in de olietank komt.
- Tankdop(C/1)losschroevenendetanktotaandeonderkant
van de vulpijp vullen met kettingolie.
- Tankdop weer goed vastdraaien.
- Eventueel gemorste kettingolie goed afvegen.
Belangrijke aanwijzing!
Bij de eerste inbedrijfsstelling moet het olieleidingssysteem
tevoren geheel worden gevuld, tot de zaagkettingolie de zaag
smeert.
Bij een afstelling op maximale toevoer kan deze procedure tot
2 minuten lang duren.
Deze procedure kan tot twee minuten duren.
Olietank vullen
Afgewerkte olie
Pagina: 12
13
7
3
4
E
Voor een probleemloze werking van de oliepomp moeten de
olietoevoergroef (E/3) en de olietoevoerboring in de
zaaggeleider (E/4) regelmatig gereinigd worden.
Aanwijzing:
Na het buitenbedrijfstellen van het apparaat is het normaal,
dat gedurende enige tijd nog resten van kettingolie eruitlopen,
die nog in het olieleidingssysteem en aan de zaaggeleider en
de ketting voorhanden zijn. Hierbij is geen sprake van een
defect!
Gebruik een geschikte onderlegger.
H
Kettingrem controleren
De kettingrem moet elke keer vóór werkbegin worden
gecontroleerd.
- De motor zoals beschreven starten (een vellige stand
innemen en de motorzaag zodanig op de grond zetten, dat
het zaagwerk vrij staat).
- De beugelgreep met één hand stovig omvatten, de andere
hand aan de handgreep.
- De motor inschakelen en met de rug van de hand de
handbeschermer (H/7) in de richting van de pijl drukken tot
dekettingremblokkeert.Numoetdezaagkettingonmiddellijk
tot staan komen.
- De motor aanstonds uitschakelen en de kettingrem weer
loszetten.
Attentie: Indien de zaagketting na deze controle niet
onmiddellijk tot stilstand komt, mag in geen geval met
de werkzaamheden worden begonnen. U moet dan de
hulp van een MAKITA servicewerkplaats inroepen.
Motor inschakelen
5
6
F
7
G
ADVIES:
Bij aangetrokken kettingrem wordt de stroomtoevoer naar
de motor onderbroken.
Wanneer de electrozaag bij het bedienen van de Aan/Uit-
schakelaar (F/6) niet aanspringt, moet de kettingrem wor-
den vrijgezet.
- De handbeschermer (G/7) krachtig in de richting van de pijl
trekken, tot hij hoorbaar inklikt.
Belangrijke wenk:
Op het moment van inschakelen kan een korte spanningsafval
optreden. Bij ongunstige omstandigheden in het stroom-
verzorgingsnet kan dit tot beïnvloeding van andere verbruikers
in hetzelfde bereik van het verzorgingsnet voeren. Wanneer
de impedantie van het verzorgingsnet lager dan 0,072 Ohm
ligt, kan er van worden uitgegaan dat er geen beïnvloeding
plaats vindt.
Alvorens de elektrische zaag op het stroomnet aan te
sluiten, moet altijd worden gecontroleerd of de ingedrukte
AAN/UIT schakelaar (F/6) na het loslaten vanzelf weer naar
de uitschakelstand terugkeert. Is dit niet het geval, dan
mag de elektrische zaag in geen geval op het stroomnet
worden aangesloten. Wend u tot uw MAKITA-dealer.
- De electrozaag aan stroom aansluiten.
- Bij het starten moet de elektrische kettingzaag met
beide handen vastgehouden worden. De rechterhand op
de achterste handgreep, de linker hand op de beugelgreep.
De handgrepen met de duimen eromheen vasthouden. De
geleider en de ketting moeten hierbij vrij blijven.
- Allereerst de sperknop (F/5) ingedrukt houden, dan de Aan/
Uit schakelaar (F/6) indrukken en de sperknop (F/5) weer
loslaten.
- Let op, de zaagketting zal direkt gaan lopen! De Aan/Uit
schakelaar ingedrukt houden zolang de motor moet lopen.
ATTENTIE: Het vastzetten van de Aan/Uit schakelaar in de
inge-schakelde positie is verboden!
Motor uitschakelen:
- Aan/Uit schakelaar (F/6) loslaten.
Pagina: 13
14
Nalooprem controleren
✓
✓
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Zaagketting slijpen
Bijallewerkzaamhedenaandezaagkettingaltijddestekker
uit het stopcontact nemen en werkhandschoenen dragen!
A
De zaagketting moet worden geslepen, wanneer:
- zaagselachtigespaandersontstaanbijhetzagenvanvochtig
hout.
- de ketting ook bij grote druk slechts met moeite in het hout
trekt.
- de snijkant zichtbaar beschadigd is.
- Het zaagmechaniek in het hout eenzijdig naar links of rechts
verloopt. De oorzaak hiervan is een ongelijkmatig scherpen
van de zaagketting of een eenzijdige beschadiging.
Belangrijk: vaak slijpen, weinig materiaal afslijpen!
Voor eenvoudig naslijpen zijn in de meeste gevallen twee tot
drie streken van de vijl voldoende.
Nadat men de ketting meerdere malen zelf nageslepen
heeft moet de zaagketting in de service-werkplaats
nageslepen worden.
Kettingsmering controleren
Nooit met onvoldoende kettingsmering zagen. Hiermee verkort
u de levensduur van de zaaginrichting!
Voor het begin van de werkzaamheden altijd het oliepeil in de
tank en de olietoevoer controleren.
Het controleren van de olietoevoer kan op de volgende wijze:
- Elektrische kettingzaag starten.
- De lopende zaagketting ongeveer 15 cm boven een
boomstam of de grond houden (geschikte ondergrond
gebruiken).
Bij voldoende smering vormt zich een licht oliespoor door de
afgeslingerde olie. Let op de windrichting en stelt u zich niet
onnodig aan de smeeroliemist bloot!
J
Slijpkriteria:
ATTENTIE:
Uitsluitend voor deze motorzaag toegelaten kettingen en
zaaggeleiders gebruiken (zie uittreksel uit de reserveonder-
delenlijst)!
- Alle zaagtanden moeten even lang zijn (maat a). Verschillen
in hoogte van de zaagtanden betekenen een ongelijkmatige
loop van de ketting en kunnen kettingbreuk veroorzaken!
- De minimumlengte van de zaagtand: 3 mm. Wanneer de
minimumlengte bereikt is, de kettingzaag niet meer slijpen.
Er moet dan een nieuwe kettingzaag worden opgelegd (zie
uittreksel uit de reserveonderdelenlijst en het Hoofdstuk
„Nieuwe zaagketting“).
- De afstand tussen de dieptebegrenzers (ronde neus) en de
snijkant bepaalt de spaandikte.
- De beste zaagresultaten worden bereikt met een afstand
van 0,65 (.025") tussen de dieptebegrenzers.
ATTENTIE:
Een te grote afstand vergroot
het gevaar van terugslag
B
min.
3 mm (0.11”)
Het controleren van de nalooprem moet vóór ieder
werkbegin plaatsvinden.
- De motor zoals beschreven starten (een vellige stand
innemen en de motorzaag zodanig op de grond zetten, dat
het zaagwerk vrij staat).
- De beugelgreep met één hand stovig omvatten, de andere
hand aan de handgreep.
- De motor inschakelen en weer uitschakelen. Nahet
uitschakelen moet de zaagketting binnen twee secondes
tot stilstand komen.
Attentie: als de zaagketting bei deze controle niet bin-
nen twee secondes tot staan komt, mag niet met het
werk worden begonnen. Koolborstels controleren
(zie blz. 16).
I
0,65 mm
(.025")
0,65 mm
(.025")
Pagina: 14
15
C
- De slijphoek van 30° moet bij alle zaagtanden zonder
uitzonderingdezelfdezijn.Verschilindehoekenveroorzaakt
een ruwe en onregelmatige kettingloop, vergroot de slijtage
en kan leiden tot kettingbreuk!
- Desnijhoekvandezaagtandvan85°volgtuitdeindringdiepte
vanderondvijl.Alsdevoorgeschrevenvijlopeenjuistewijze
gebruikt wordt ontstaat de correcte snijhoek vanzelf.
D
Welke vijl en hoe deze te gebruiken
- Voor het slijpen moet een speciale vijlhouder met een ø 4,0
mmzaagketting-rondvijlwordengebruik.Normalerondvijlen
zijnongeschikt.Ziedeaccessoirelijstvoorhetbestelnummer.
- De vijl mag alleen bij de voorwaartse streek (pijl) vijlen. De
vijl moet bij het terughalen vrij van het materiaal gehouden
worden.
- De kortste snijtand wordt als eerste geslepen. De lengte van
dezetandisdandeuitgangsmaatvooralleanderesnijtanden
van de zaagketting.
- Vijl zoals in afb. „D“ getoond houden.
E F
- De vijlhouder maakt het geleiden van de vijl gemakkelijker.
De houder heeft markeringen voor de juiste slijphoek van
30° (de markeringen parallel aan de zaagketting laten
lopen) en begrenst de insteekdiepte (4/5 van de vijl-
doorsnee). Zie de accessoirelijst voor het bestelnummer.
30°
4/5
G
- Aansluitend op het naslijpen de hoogte van de diepte-
begrenzerscontrolerenmetdekettingmaatlat.Ziedeacces-
soirelijst voor het bestelnummer.
- Ook de geringste uitsteekhoogte met een speciale vlakke
vijl verwijderen (F). Zie de accessoirelijst voor het bestel-
nummer.
- Dieptebegrenzer aan de voorzijde opnieuw afronden (G).
Zaaggeleider reinigen,
omleidster nasmeren
ATTENTIE:
Beslist werkhandschoenen dragen!
H
De loopvlakken van de zaaggeleider moeten regelmatig op
beschadigingen worden gecontroleerd en met daartoe geschikt
gereedschap worden schoongemaakt.
Bij intensief gebruik van de electrische zaag moet het lager van
de omleidster regelmatig (1x per week) worden nagesmeerd.
Vóór het nasmeren de 2 mm grote opening aan het eind van de
zaaggeleider zorgvuldig schoonmaken en een geringe
hoeveelheid universaalvet erin persen.
Universaalvet en een vetpers kunnen als toebehoor worden
geleverd.
Universaalvet (Best.-Nr. 944 360 000)
Vetpers (Best.-Nr. 944 350 000)
Pagina: 15
16
2 3
1 B
A
ADVIES:
De koolborstel is zeer gevoelig voor breuk. Let u erop, dat hij
niet naar beneden valt. Bij het eruit nemen van de
koolborstels moet te allen tijde op de inzetpositie worden
gelet, daar de koolborstel op de rotor ingelopen is.
- Deksel (C/2) met een combisleutel eruit schroeven en de
koolborstel (C/3) eruit trekken.
- Is de slijtagegrens nog niet bereikt, de kool- borstel in
dezelfde positie weer inzetten en deksel (C/2) erin
schroeven.
- De electrische zaag korte tijd (ca. 1 minuut) laten lopen,
zodat de koolborstels zich weer aanpassen.
ATTENTIE: Nu de nalooprem controleren (zie blz. 14). Als de
zaagketting niet binnen twee secondes tot stilstand komt, de
zaag opnieuw kort laten lopen totdat de controle in orde is.
ADVIES: Na het inzetten van nieuwe koolborstels de
electorzaag ca. 5 minuten laten lopen en ook de nalooprem
controleren.
C
Oorzaak
Geen stroomverzorging
Netsnoer defect
Kettingrem ingeschakeld
Netzekering doorgeslagen
Koolborstels versleten
Olietank leeg
Olietoevoergroef vervuild
Remband versleten
Koolborstels versleten
Systeem
Geheel
Koolborstels
Olietank, oliepomp
Rem
Rem
Constatering
Electromotor loopt niet
Geringe zaagprestatie
Geen kettingolie op de
zaagketting
Zaagketting blijft niet
onmiddellijk staan
Zaagketting loopt na
Storing
Kettingzaag werkt niet
Gebrek aan vermoge
Geen kettingsmering
Kettingrem
Nalooprem
Storingzoeken
Koolborstels controleren /
vervangen
ATTENTIE:
De koolborstels in regelmatige tijdafstanden
controleren! Een inkerving op de koolborstel geeft de
slijtagegrens aan.
Nieuwe zaagketting
ATTENTIE:
Uitsluitend voor deze motorzaag toegelaten
kettingen en zaaggeleiders gebruiken (zie uittreksel uit de
reserveonderdelenlijst)!
SERVICE
Før en ny kæde monteres, skal kædehjulets tilstand (A/1)
kontrolleres.
OBS:
Nedslidte kædehjul (B) giver beskadigelse på en ny savkæde
og skal ubetinget udskiftes.
Udskiftningafkædehjuletforudsætterenkvalificeretuddannelse
og et DOLMAR-serviceværksted, der råder over special-
værktøjer.
Pagina: 16
17
Periodieke onderhouds- en reingingsvoorschriften
Voor een lange levensduur alsook ter voorkoming van schades en ter waarborging van het volledig functioneren van de
veiligheidsvoorzieningen moeten de hierna beschreven onderhoudstaken regelmatig uitgevoerd worden. Garantieclaims worden
alleen dan toegelaten, indien deze taken regelmatig en zoals voorgeschreven uitgevoerd zijn. Bij niet-inachtneming bestaat er
gevaar voor ongelukken!
Gebruikers van de elektrische kettingzaag mogen alleen de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitvoeren die beschreven
zijn in deze gebruiksaanwijzing. Alle overige werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een MAKITA service werkplaats
Werkplaatsservice, reservedelen en garantie
Onderhoud en reparaties
Onderhoudenreparatievanmoderneelectromotorenevenalsdeveiligheidsgevoeligehoofdonderdelenvereiseneengekwalificeerde
vakopleiding en een van speciaal gereedschap en testapparatuur voorziene gespecialiseerde werkplaats.
MAKITA adviseert daarom alle niet in deze gebruiksaanwijzing omschreven werkzaamheden door een MAKITA service-werkplaats
uit te laten voeren.
De vakman beschikt over de noodzakelijke opleiding, ervaring en uitrusting om u steeds met zo weinig mogelijk kosten een oplossing
te bieden en helpt u met raad en daad.
Ook kunt u zich wenden tot één van de vertegenwoordigingen of de importeur vermeld op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
Daar kan men u het adres van de dichtstbijzijnde service-werkplaats in uw regio geven.
Reserveonderdelen
Betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van uw machine is ook afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte reserveonderdelen.
Alleen originele MAKITA-reserveonderdelen gebruiken, die door het teken zijn gekenmerkt.
Alleen de originele onderdelen komen uit dezelfde fabriek als de machine en garanderen daarom de beste kwaliteit van materiaal,
maatvastheid, werking and veiligheid.
Originele reserveonderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Deze beschikt over de noodzakelijke
reserveonderdelenlijsten en wordt doorlopend op de hoogte gehouden van verbeteringen en veranderingen in het aanbod van
reserveonderdelen.
Houdt u ook rekening met het feit dat, bij gebruik van niet originele MAKITA onderdelen, het verlenen van garantie door de MAKITA-
organisatie niet mogelijk is.
Algemeen Gehele elektrische Buitenzijde regelmatig reinigen.
kettingzaag
Kunststof behuizing Controleren op breuken en scheuren. Bij beschadigingen
direct zorgen voor een vakkundige reparatie.
Zaagketting Regelmatig naslijpen.
Zaaggeleider Na verloop van tijd omkeren zodat de belaste
loopvlakken gelijkmatig slijten.
Op tijd vernieuwen.
Kettingwiel Op tijd laten vervangen bij de service werkplaats.
Kettingrem Regelmatig in de service-werkplaats laten controleren.
Nalooprem Regelmatig in de service-werkplaats laten controleren
Voor idere inbedrijfname Zaagketting Controleren op scherpte en beschadigingen. 14-15
Kettingspanning controleren. 11
Zaaggeleider Controleren op beschadigingen, eventueel ontbramen.
Kettingsmering Werking controleren. 14
Kettingrem Werking controleren. 13
Nalooprem Functiecontrole 14
Aan/Uit schakelaar Werking controleren. 13
Netsnoer Bij beschadiging laten vervangen in de service werkplaats.
Olietankdop Controleren op goede afsluiting.
Na iedere uitbedrijfname Zaaggeleider Olietoevoerboring reinigen. 13
Zaaggeleider Reinigen, in het bijzonder de olietoevoergroef. 15
montagevlak
Opslag Kettingolietank Legen 12
Zaagketting en Demonteren, reinigen en licht in öliën.
Zaaggeleider Geleidingsgroef van de zaageleider reinigen.
Gehele elektrische Veilig in een droge ruimte opslaan.
kettingzaag Na langdurige opslag de elektrische kettingzaag in een
service werplaats laten controleren (olieresten kunnen
harsachtig worden en de klep van de oliepomp verstoppen).
bladzijde
Pagina: 17
18
Garantie
MAKITA garandeert een uitstekende kwaliteit en vergoedt de kosten van verbeteringen door vervanging van de beschadigde
onderdelen in geval van materiaal- of fabricagefouten die binnen de garantie na de datum van aankoop optreden.
Houdt u er rekening mee dat in sommige landen specifieke garantievoorwaarden gelden.
Vraagt u dit na bij de verkoper in geval van twijfel. Deze is als verkoper van het produkt verantwoordelijk voor de garantie.
De volgende schadeoorzaken vallen buiten de garantie. Wij vragen hiervoor uw begrip:
• Niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
• Achterwege laten van noodzakelijke onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.
• Normale slijtage.
• Duidelijke overbelasting door aanhoudende overschrijding van de maximaal toegestane belasting.
• Gebruik van niet goedgekeurde zaaggeleiders en zaagkettingen.
• Gebruik van niet goedgekeurde zaaggeleider- en zaagkettinglengten.
• Gebruik van geweld, onoordeelkundige behandeling, misbruik of ongevallen
• Schade door oververhitting door vervuilde koelluchttoevoer naar de motorbehuizing.
• Gebruikvanongeschiktereserveonderdelen,resp.niet-origineleMAKITAonderdelen,voorzoverdezeschadekunnenveroorzaken.
• Gebruik van ongeschikte of te lang opgeslagen brandstoffen.
• Schade die terug te voeren is tot voorwaarden bij verhuur.
• Ingrepen door ondeskundige personen of ondeskundige reparatiepogingen.
Reinigings-, verzorgings- en afstelwerkzaamheden worden niet als werkzaamheden onder garantie geaccepteerd. Alle voorkomende
garantiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een MAKITA vakhandelaar.
Uittreksel uit de reserveonderdelenlijst.
Alleen originele MAKITA-reserveonderdelen gebruiken. Voor reparaties en vervanging
van andere onderdelen is uw MAKITA service-werkplaats verantwoordelijk.
Levering Toehehoren
(geen onderdeel van levering)
2
3
4
5
1
1
2
9
4
10
5
8
3
6
7
Pos. MAKITA-Nr. Stck. Benennung
1 953 100 090 1 Kettingmeetlat 3/8”
2 953 004 010 1 Vijhandvat
3 953 003 090 1 Rondvij ø 4 mm
4 953 003 060 1 Flachfeile
5 953 030 010 1 Vijlhouder kpl. 3/8”
Pos. MAKITA-Nr. Stck. Benennung
1 205 114 201 1 Olietankdop kompleet
2 901 505 354 1 Schroef voor kettingspanner
3 001 213 042 1 Moer met ashals
4 923 208 004 1 Bevestigingsmoer
5 225 213 100 1 Kettingwielbeschermer
6 957 802 410 2 Koolborstels
7 442 030 661 1 Zaaggeleider 30 cm
7 442 035 661 1 Zaaggeleider 35 cm
7 442 040 661 1 Zaaggeleider 40 cm
7 442 045 661 1 Zaaggeleider 45 cm
8 528 092 646 1 Zaagketting 3/8" voor 30 cm
8 528 092 652 1 Zaagketting 3/8" voor 35 cm
8 528 092 656 1 Zaagketting 3/8" voor 40 cm
8 528 092 662 1 Zaagketting 3/8" voor 45 cm
9 952 100 633 1 Zaagkettingbeschermer (30-40 cm)
9 952 100 653 1 Zaagkettingbeschermer (45 cm)
10 941 713 001 1 Combisleutel SW 13
Pagina: 18
19
Plaats voor notities

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita UC3530A.

Stel een vraag over de Makita UC3530A

Heb je een vraag over de Makita UC3530A en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita UC3530A. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita UC3530A zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.