Makita TD021D handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita TD021D. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: TD021D
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 19
19
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
1 Knop
2 Accu
3 Vergrendelknop
4 Draairichtingknoppen
5 Lamp
6 Bit
7 Bus
8 Inzetstuk
9 Recht model
10 Revolvermodel
11 Standaardbout
12 Aandraaimoment
13 Aandraaitijd
14 Juiste aandraaimoment
15 Bout met hoge trekvastheid
TECHNISCHE GEGEVENS
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens de accu kunnen van land tot
land verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure
01/2003
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het indraaien van
schroeven in hout, metaal en kunststof.
GEA010-1
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.
GEB054-1
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN SPECIFIEK
VOOR EEN ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER
1. Houd elektrisch gereedschap vast bij het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het bevestigingsmateriaal
in aanraking kan komen met verborgen bedra-
ding. Wanneer bevestigingsmaterialen in aanraking
komen met onder spanning staande draden, zullen
de niet-geïsoleerde metalen delen van het gereed-
schap onder spanning komen te staan zodat de
gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
2. Zorg ervoor dat u stevig staat op een vast onder-
grond.
Bij gebruik van het gereedschap op een hoge
plaats dient u ervoor te zorgen dat niemand
beneden u aanwezig is.
3. Houd het gereedschap stevig vast.
4. Draag oorbeschermers.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht.
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige persoonlijke verwonding.
ENC007-4
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR ACCU
1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2. Neem de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting,
brandwonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Model TD021D
Capaciteiten
Kolomschroef 3 mm – 8 mm
Standaardbout 3 mm – 8 mm
Bout met hoge
trekvastheid
3 mm – 6 mm
Grove draad 22 mm – 45 mm
Toerental onbelast (min–1
) 0 – 2 300
Slagen per minuut 0 – 3 000
Totale lengte
Recht model 282 mm
Revolvermodel 227 mm
Netto gewicht 0,54 kg
Nominale spanning DC 7,2 V
Pagina: 20
20
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap af te stellen of te controleren.
• Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.
Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 1)
• Om de accu te verwijderen, haalt u hem uit het gereed-
schap terwijl u de knoppen op beide zijden van de accu
indrukt.
• Om de accu erin te steken, past u de tong op de accu
in de groef in het gereedschapshuis, en vervolgens
schuift u de accu erin. Schuif de accu altijd zo ver
mogelijk erin totdat hij op zijn plaats vastklikt. Als u dit
niet goed doet, kan de accu per ongeluk uit het gereed-
schap vallen zodat u of anderen in de omgeving ver-
wondingen oplopen.
• Probeer nooit om de accu met geweld erin te duwen.
Als de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat
u hem niet op de juiste wijze erin steekt.
Vergrendelknop (Fig. 2)
Wanneer de vergrendelknop in de vergrendelde stand
staat, kan de knop niet worden bediend.
Wanneer de vergrendelknop in de ontgrendelde stand
staat, kan de knop worden bediend.
Draairichtingknoppen
LET OP:
• Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet
u altijd controleren of de schakelaar goed werkt en bij
het loslaten naar de “OFF” positie terugkeert.
Om het gereedschap in te schakelen, zet u eerst de ver-
grendelknop in de ontgrendelde stand om de draai-
richtingknop te ontgrendelen. (Fig. 3)
Schuif daarna de draairichtingknop in de richting A voor
rechtsom draaien en in de richting B voor linksom
draaien. (Fig. 4)
De draaisnelheid van het gereedschap neemt toe naar-
mate meer druk wordt uitgeoefend op de draairichting-
knop. Laat de draairichtingknop los om het gereedschap
uit te schakelen.
LET OP:
• Controleer altijd de draairichting alvorens het gereed-
schap te gebruiken.
• Verander de draairichting alleen nadat het gereed-
schap geheel tot stilstand is gekomen. Als u de draai-
richting verandert voordat het gereedschap tot stilstand
is gekomen, kan het gereedschap worden beschadigd.
• Wanneer u het gereedschap niet bedient, zet u altijd de
vergrendelknop in de vergrendelde stand .
De lamp op de voorkant inschakelen
LET OP:
• Kijk niet rechtstreeks in het licht of naar de bron van de
lamp.
Om het gereedschap in te schakelen, zet u eerst de ver-
grendelknop in de ontgrendelde stand om de draai-
richtingknop te ontgrendelen. (Fig. 5)
Om alleen de lamp in te schakelen, schuift u de draai-
richtingknop slechts een klein stukje in de richting A of B.
Om niet alleen de lamp in te schakelen, maar ook het
gereedschap te laten draaien, schuift u de draairichting-
knop verder in de richting A of B.
Laat de draairichtingknop los om het gereedschap en de
lamp uit te schakelen. (Fig. 4)
OPMERKING:
• Gebruik een droge doek om het vuil van de lens van de
lamp te vegen. Wees voorzichtig de lens van de lamp
niet te bekrassen om de lichtopbrengst niet te verlagen.
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd dat de vergrendelknop in de vergren-
delde stand staat en dat de accu eruit is gehaald
alvorens enige werkzaamheden aan het gereedschap
uit te voeren.
Aanbrengen of verwijderen van de schroefbit of
schroefdop
Gebruik uitsluitend de schroefbit of schroefdop die hier-
onder is afgebeeld. (Fig. 6)
Gebruik geen andere schroefbits of schroefdoppen.
Voor Europese en Noord- en Zuid-Amerikaanse lan-
den, Australië en Nieuw-Zeeland
Voor andere landen
1. Om de bit aan te brengen, trekt u de bus in de rich-
ting van de pijl en dan steekt u de bit zo ver mogelijk
in de bus. Laat daarna de bus los om de bit vast te
zetten. (Fig. 7)
2. Om de bit aan te brengen, trekt u de bus in de rich-
ting van de pijl en dan steekt u het inzetstuk en de
bit zo ver mogelijk in de bus. Het inzetstuk dient met
zijn gepunte uiteinde naar binnen gekeerd in de bus
te worden gestoken. Laat daarna de bus los om de
bit vast te zetten. (Fig. 8)
Om de bit te verwijderen, trekt u de bus in de richting van
de pijl en dan trekt u de bit krachtig eruit.
A = 12 mm
B = 9 mm
Gebruik alleen dit type bits. Volg proce-
dure (1).
(Opmerking) Een inzetstuk is niet nodig.
A = 17 mm
B = 14 mm
Volg procedure (1) om dit type bits aan
te brengen.
(Opmerking) Makita bits zijn van dit
type.
A = 12 mm
B = 9 mm
Volg procedure (2) om dit type bits aan
te brengen.
(Opmerking) Voor het aanbrengen van
de bit is een inzetstuk nodig.
Pagina: 21
21
OPMERKING:
• Als de bit niet diep genoeg in de bus wordt gestoken,
zal de bus niet naar haar oorspronkelijke positie terug-
keren en zal de bit niet goed vastzitten. In dat geval
dient u de bit opnieuw erin te steken volgens de boven-
staande procedure.
BEDIENING
Het gereedschap kan op twee manieren worden
gebruikt: als recht model en als revolvermodel, afhanke-
lijk van de omstandigheden van het werk en de werkplek.
(Fig. 9)
LET OP:
• Wanneer u het gereedschap buigt om het als revolver-
model te gebruiken of rechtmaakt om het als recht
model te gebruiken, let u erop dat u het gereedschap
niet vlakbij het scharnierpunt vasthoudt. Als u dit toch
doet kunnen uw hand en/of vingers bekneld raken en
letsel oplopen.
Houd het gereedschap stevig vast en plaats de punt van
de schroefbit in de schroefkop. Oefen zoveel kracht op
het gereedschap uit als nodig is om de schroefbit op zijn
plaats te houden. Schakel vervolgens het gereedschap
in om de bediening te starten.
Het juiste aandraaimoment kan verschillen afhankelijk
van het soort en de maat van de schroef/bout, het mate-
riaal van het te bevestigen werkstuk, enz. De verhouding
tussen het aandraaimoment en de aandraaitijd is aange-
geven in de figuren. (Fig. 10 en 11)
OPMERKING:
• Gebruik altijd de bit die geschikt is voor de kop van de
aan te draaien schroef/bout.
• Houd het gereedschap altijd recht op de schroef.
• Als u de in de figuren aangegeven aandraaitijden over-
schrijdt, kan de schroef of de punt van de schroefbit
overbelast worden, doldraaien, beschadigd raken, enz.
Neem daarom eerst een proefje om de juiste aandraai-
tijd voor de schroef te bepalen.
Het aandraaimoment wordt beïnvloed door een groot
aantal verschillende factoren, waaronder de volgende.
Controleer na het vastdraaien altijd het aandraaimoment
met een momentsleutel.
1. Wanneer de accu bijna leeg is, neemt de spanning
af en vermindert het aandraaimoment.
2. Schroefbit of schroefdop
Het aandraaimoment vermindert als u niet een
schroefbit of schroefdop van de juiste maat gebruikt.
3. Bout
• Zelfs wanneer het koppelcoëfficiënt overeenkomt
met de boutklasse, hangt het juiste aandraaimo-
ment af van de boutdiameter.
• Zelfs wanneer de boutdiameters gelijk zijn, hangt
het juiste aandraaimoment af van het koppelcoëffi-
ciënt, de boutklasse en de boutlengte.
4. De manier van vasthouden van het gereedschap en
de positie waar de schroef in het materiaal wordt
gedraaid, hebben een invloed op het aandraaimo-
ment.
Het gereedschap gebruiken als
handschroevendraaier (Fig. 12)
Schakel het gereedschap uit.
Schuif de vergrendelknop naar de vergrendelde stand
.
Draai het gereedschap met de hand rond.
OPMERKING:
• Gebruik het gereedschap met een draaikoppel van
12,5 Nm of lager.
• Deze gebruiksmethode is handig om het aandraaien
van de schroef te controleren.
• Gebruik het gereedschap niet voor werk dat een bui-
tensporige kracht vereist, zoals het aandraaien van
bouten M10 of groter dan M10, of het losdraaien van
vastgeroeste schroeven.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met
onderhoud of inspectie.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecen-
trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervan-
gingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.
• Phillips schroefbit
• Schroefdop
• Draagtas
• Inzetstuk
• Originele Makita accu’s en acculaders
Pagina: 22
22
ENG102-3
Alleen voor Europese landen
Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol-
gens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 83 dB (A)
Geluidsenergie-niveau (LWA): 94 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
ENG205-2
Trilling
De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom)
vastgesteld volgens EN60745:
Toepassing: bevestigen met behulp van
slagwerking van bevestigingsmiddelen tot de
maximale capaciteit van het gereedschap
Trillingsemissie (ah): 6,5 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten volgens
de standaardtestmethode en kan worden gebruikt om dit
gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opge-
geven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de manier
waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen
ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd op een
schatting van de blootstelling onder praktijkomstandighe-
den (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscy-
clus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap
is uitgeschakeld en stationair draait, naast de inge-
schakelde tijdsduur).
ENH101-13
Alleen voor Europese landen
EU-Verklaring van Conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-machine(s):
Aanduiding van de machine: Accu-slagschroevendraaier
Modelnr./Type: TD021D
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
98/37/EU tot en met 28 december 2009 en daarna aan
2006/42/EU vanaf 29 december 2009
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de volgende
normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
19 maart 2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita TD021D.

Stel een vraag over de Makita TD021D

Heb je een vraag over de Makita TD021D en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita TD021D. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita TD021D zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.