TD021D

Makita TD021D handleiding

TD021D

Handleiding voor de Makita TD021D in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 40 pagina's.

Pagina: 1
19 NEDERLANDS (Originele instructies) Verklaring van algemene gegevens 1 Knop 2 Accu 3 Vergrendelknop 4 Draairichtingknoppen 5 Lamp 6 Bit 7 Bus 8 Inzetstuk 9 Recht model 10 Revolvermodel 11 Standaardbout 12 Aandraaimoment 13 Aandraaitijd 14 Juiste aandraaimoment 15 Bout met hoge trekvastheid TECHNISCHE GEGEVENS • In verband met ononderbroken research en ontwikke- ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. • De technische gegevens de accu kunnen van land tot land verschillen. • Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003 Doeleinden van gebruik Dit gereedschap is bedoeld voor het indraaien van schroeven in hout, metaal en kunststof. GEA010-1 Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaar- schuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de toekomst te kunnen raadplegen. GEB054-1 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN SPECIFIEK VOOR EEN ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER 1. Houd elektrisch gereedschap vast bij het geïso- leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u werkt op plaatsen waar het bevestigingsmateriaal in aanraking kan komen met verborgen bedra- ding. Wanneer bevestigingsmaterialen in aanraking komen met onder spanning staande draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van het gereed- schap onder spanning komen te staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen. 2. Zorg ervoor dat u stevig staat op een vast onder- grond. Bij gebruik van het gereedschap op een hoge plaats dient u ervoor te zorgen dat niemand beneden u aanwezig is. 3. Houd het gereedschap stevig vast. 4. Draag oorbeschermers. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com- fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul- dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei- ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstige persoonlijke verwonding. ENC007-4 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCU 1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig door alvorens de acculader in gebruik te nemen. 2. Neem de accu niet uit elkaar. 3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan- zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet gebruik kan oververhitting, brandwonden en zelfs een ontploffing veroorzaken. 4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen, spoel dan uw ogen met schoon water en roep onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt in de ogen kan blindheid veroorzaken. 5. Voorkom kortsluiting van de accu: (1) Raak de accuklemmen nooit aan met een geleidend materiaal. (2) Bewaar de accu niet in een bak waarin andere metalen voorwerpen zoals spijkers, munten e.d. worden bewaard. (3) Stel de accu niet bloot aan water of regen. Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een grote stroomafgifte, oververhitting, brandwonden, en zelfs defecten. 6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50°C of hoger. 7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De accu kan namelijk ontploffen in het vuur. 8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen en hem niet blootstelt aan schokken of stoten. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. Model TD021D Capaciteiten Kolomschroef 3 mm – 8 mm Standaardbout 3 mm – 8 mm Bout met hoge trekvastheid 3 mm – 6 mm Grove draad 22 mm – 45 mm Toerental onbelast (min–1 ) 0 – 2 300 Slagen per minuut 0 – 3 000 Totale lengte Recht model 282 mm Revolvermodel 227 mm Netto gewicht 0,54 kg Nominale spanning DC 7,2 V
Pagina: 2
20 Tips voor een maximale levensduur van de accu 1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is. Stop het gebruik van het gereedschap en laad de accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver- mogen van het gereedschap is afgenomen. 2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder lang meegaan. 3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus- sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen alvorens hem op te laden. BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES LET OP: • Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het gereedschap af te stellen of te controleren. • Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te installeren of te verwijderen. Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 1) • Om de accu te verwijderen, haalt u hem uit het gereed- schap terwijl u de knoppen op beide zijden van de accu indrukt. • Om de accu erin te steken, past u de tong op de accu in de groef in het gereedschapshuis, en vervolgens schuift u de accu erin. Schuif de accu altijd zo ver mogelijk erin totdat hij op zijn plaats vastklikt. Als u dit niet goed doet, kan de accu per ongeluk uit het gereed- schap vallen zodat u of anderen in de omgeving ver- wondingen oplopen. • Probeer nooit om de accu met geweld erin te duwen. Als de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat u hem niet op de juiste wijze erin steekt. Vergrendelknop (Fig. 2) Wanneer de vergrendelknop in de vergrendelde stand staat, kan de knop niet worden bediend. Wanneer de vergrendelknop in de ontgrendelde stand staat, kan de knop worden bediend. Draairichtingknoppen LET OP: • Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet u altijd controleren of de schakelaar goed werkt en bij het loslaten naar de “OFF” positie terugkeert. Om het gereedschap in te schakelen, zet u eerst de ver- grendelknop in de ontgrendelde stand om de draai- richtingknop te ontgrendelen. (Fig. 3) Schuif daarna de draairichtingknop in de richting A voor rechtsom draaien en in de richting B voor linksom draaien. (Fig. 4) De draaisnelheid van het gereedschap neemt toe naar- mate meer druk wordt uitgeoefend op de draairichting- knop. Laat de draairichtingknop los om het gereedschap uit te schakelen. LET OP: • Controleer altijd de draairichting alvorens het gereed- schap te gebruiken. • Verander de draairichting alleen nadat het gereed- schap geheel tot stilstand is gekomen. Als u de draai- richting verandert voordat het gereedschap tot stilstand is gekomen, kan het gereedschap worden beschadigd. • Wanneer u het gereedschap niet bedient, zet u altijd de vergrendelknop in de vergrendelde stand . De lamp op de voorkant inschakelen LET OP: • Kijk niet rechtstreeks in het licht of naar de bron van de lamp. Om het gereedschap in te schakelen, zet u eerst de ver- grendelknop in de ontgrendelde stand om de draai- richtingknop te ontgrendelen. (Fig. 5) Om alleen de lamp in te schakelen, schuift u de draai- richtingknop slechts een klein stukje in de richting A of B. Om niet alleen de lamp in te schakelen, maar ook het gereedschap te laten draaien, schuift u de draairichting- knop verder in de richting A of B. Laat de draairichtingknop los om het gereedschap en de lamp uit te schakelen. (Fig. 4) OPMERKING: • Gebruik een droge doek om het vuil van de lens van de lamp te vegen. Wees voorzichtig de lens van de lamp niet te bekrassen om de lichtopbrengst niet te verlagen. INEENZETTEN LET OP: • Controleer altijd dat de vergrendelknop in de vergren- delde stand staat en dat de accu eruit is gehaald alvorens enige werkzaamheden aan het gereedschap uit te voeren. Aanbrengen of verwijderen van de schroefbit of schroefdop Gebruik uitsluitend de schroefbit of schroefdop die hier- onder is afgebeeld. (Fig. 6) Gebruik geen andere schroefbits of schroefdoppen. Voor Europese en Noord- en Zuid-Amerikaanse lan- den, Australië en Nieuw-Zeeland Voor andere landen 1. Om de bit aan te brengen, trekt u de bus in de rich- ting van de pijl en dan steekt u de bit zo ver mogelijk in de bus. Laat daarna de bus los om de bit vast te zetten. (Fig. 7) 2. Om de bit aan te brengen, trekt u de bus in de rich- ting van de pijl en dan steekt u het inzetstuk en de bit zo ver mogelijk in de bus. Het inzetstuk dient met zijn gepunte uiteinde naar binnen gekeerd in de bus te worden gestoken. Laat daarna de bus los om de bit vast te zetten. (Fig. 8) Om de bit te verwijderen, trekt u de bus in de richting van de pijl en dan trekt u de bit krachtig eruit. A = 12 mm B = 9 mm Gebruik alleen dit type bits. Volg proce- dure (1). (Opmerking) Een inzetstuk is niet nodig. A = 17 mm B = 14 mm Volg procedure (1) om dit type bits aan te brengen. (Opmerking) Makita bits zijn van dit type. A = 12 mm B = 9 mm Volg procedure (2) om dit type bits aan te brengen. (Opmerking) Voor het aanbrengen van de bit is een inzetstuk nodig.
Pagina: 3
21 OPMERKING: • Als de bit niet diep genoeg in de bus wordt gestoken, zal de bus niet naar haar oorspronkelijke positie terug- keren en zal de bit niet goed vastzitten. In dat geval dient u de bit opnieuw erin te steken volgens de boven- staande procedure. BEDIENING Het gereedschap kan op twee manieren worden gebruikt: als recht model en als revolvermodel, afhanke- lijk van de omstandigheden van het werk en de werkplek. (Fig. 9) LET OP: • Wanneer u het gereedschap buigt om het als revolver- model te gebruiken of rechtmaakt om het als recht model te gebruiken, let u erop dat u het gereedschap niet vlakbij het scharnierpunt vasthoudt. Als u dit toch doet kunnen uw hand en/of vingers bekneld raken en letsel oplopen. Houd het gereedschap stevig vast en plaats de punt van de schroefbit in de schroefkop. Oefen zoveel kracht op het gereedschap uit als nodig is om de schroefbit op zijn plaats te houden. Schakel vervolgens het gereedschap in om de bediening te starten. Het juiste aandraaimoment kan verschillen afhankelijk van het soort en de maat van de schroef/bout, het mate- riaal van het te bevestigen werkstuk, enz. De verhouding tussen het aandraaimoment en de aandraaitijd is aange- geven in de figuren. (Fig. 10 en 11) OPMERKING: • Gebruik altijd de bit die geschikt is voor de kop van de aan te draaien schroef/bout. • Houd het gereedschap altijd recht op de schroef. • Als u de in de figuren aangegeven aandraaitijden over- schrijdt, kan de schroef of de punt van de schroefbit overbelast worden, doldraaien, beschadigd raken, enz. Neem daarom eerst een proefje om de juiste aandraai- tijd voor de schroef te bepalen. Het aandraaimoment wordt beïnvloed door een groot aantal verschillende factoren, waaronder de volgende. Controleer na het vastdraaien altijd het aandraaimoment met een momentsleutel. 1. Wanneer de accu bijna leeg is, neemt de spanning af en vermindert het aandraaimoment. 2. Schroefbit of schroefdop Het aandraaimoment vermindert als u niet een schroefbit of schroefdop van de juiste maat gebruikt. 3. Bout • Zelfs wanneer het koppelcoëfficiënt overeenkomt met de boutklasse, hangt het juiste aandraaimo- ment af van de boutdiameter. • Zelfs wanneer de boutdiameters gelijk zijn, hangt het juiste aandraaimoment af van het koppelcoëffi- ciënt, de boutklasse en de boutlengte. 4. De manier van vasthouden van het gereedschap en de positie waar de schroef in het materiaal wordt gedraaid, hebben een invloed op het aandraaimo- ment. Het gereedschap gebruiken als handschroevendraaier (Fig. 12) Schakel het gereedschap uit. Schuif de vergrendelknop naar de vergrendelde stand . Draai het gereedschap met de hand rond. OPMERKING: • Gebruik het gereedschap met een draaikoppel van 12,5 Nm of lager. • Deze gebruiksmethode is handig om het aandraaien van de schroef te controleren. • Gebruik het gereedschap niet voor werk dat een bui- tensporige kracht vereist, zoals het aandraaien van bouten M10 of groter dan M10, of het losdraaien van vastgeroeste schroeven. ONDERHOUD LET OP: • Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met onderhoud of inspectie. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het product te handhaven, dienen alle reparaties en alle andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecen- trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervan- gingsonderdelen. ACCESSOIRES LET OP: • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel. Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze accessoires. • Phillips schroefbit • Schroefdop • Draagtas • Inzetstuk • Originele Makita accu’s en acculaders
Pagina: 4
22 ENG102-3 Alleen voor Europese landen Geluidsniveau De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol- gens EN60745: Geluidsdrukniveau (LpA): 83 dB (A) Geluidsenergie-niveau (LWA): 94 dB (A) Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A) Draag oorbeschermers ENG205-2 Trilling De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom) vastgesteld volgens EN60745: Toepassing: bevestigen met behulp van slagwerking van bevestigingsmiddelen tot de maximale capaciteit van het gereedschap Trillingsemissie (ah): 6,5 m/s2 Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2 ENG901-1 • De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten volgens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen. • De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling. WAARSCHUWING: • De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opge- geven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. • Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandighe- den (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscy- clus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de inge- schakelde tijdsduur). ENH101-13 Alleen voor Europese landen EU-Verklaring van Conformiteit Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-machine(s): Aanduiding van de machine: Accu-slagschroevendraaier Modelnr./Type: TD021D in serie zijn geproduceerd en Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen: 98/37/EU tot en met 28 december 2009 en daarna aan 2006/42/EU vanaf 29 december 2009 En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen of genormaliseerde documenten: EN60745 De technische documentatie wordt bewaard door onze erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland 19 maart 2009 Tomoyasu Kato Directeur Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Makita TD021D en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita TD021D. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita TD021D zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Makita TD021D

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita TD021D. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachines
  • Model/naam: TD021D
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks