Makita JR3070CT handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita JR3070CT. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: JR3070CT
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 8
ρήση.
❏ Read instruction manual. ❏ Leia o manual de instruções.
❏ Lire le mode d’emploi. ❏ Læs brugsanvisningen.
❏ Bitte Betriebsanleitung lesen. ❏ Läs bruksanvisningen.
❏ Leggete il manuale di istruzioni. ❏ Les bruksanvisingen.
❏ Lees de gebruiksaanwijzing. ❏ Katso käyttöohjeita.
❏ Lea el manual de instrucciones. ❏ ∆ιαάστε τις δηγίες 
Pagina: 13
NEDERLANDS
20
Verklaring van algemene gegevens
1 Schoen
2 Schoenknop
3 Instelknop
4 Vergrendelknopje
5 Trekschakelaar
6 Vergrendelknop
7 Instelwiel
8 Zaagbladklemhendel
9 Vrije stand
10 Vaste stand
11 Zaagblad
12 Zaagbladklemhendel
13 Limietmarkering
14 Koolborsteldop
15 Schroevendraaier
TECHNISCHE GEGEVENS
Model JR3060T/JR3070CT
Slaglengte............................................................... 32 mm
Max. zaagcapaciteiten
Pijp................................................................. 130 mm
Hout............................................................... 255 mm
Aantal zaagbewegingen/min (min-1)....................0 - 2.800
Totale lengte ................................................................ 485
Netto gewicht ......................................... 4,2 kg (JR3060T)
......................................................4,4 kg (JR3070CT)
Veiligheidsklasse ........................................................ /II
• In verband met ononderbroken research en
ontwikkeling behouden wij ons het recht voor
bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het zagen van hout,
kunststof, metaal en bouwmaterialen met grote
slagsterkte. Het is geschikt voor zowel recht als krom
zagen.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de
naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd
volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR DE MACHINE
GEB008-1
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
gemak of vertrouwdheid met het gereedschap
(verworven na langdurig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften voor de reciprozaag altijd
strict in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het
gereedschap bestaat er gevaar voor zware
verwondingen.
1. Houd elektrisch gereedschap vast bij de
geïsoleerde handgreepoppervlakken wanneer u
werkt op plaatsen waar het snijgereedschap met
verborgen bedrading of zijn eigen stroomkabel in
aanraking kan komen. Door contact met onder
spanning staande draden zullen de niet-
geïsoleerde metalen delen van het gereedschap
onder spanning komen te staan zodat de
gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
2. Gebruik klemmen of andere bevestigingsmiddelen
om het werkstuk op een stabiel platform te
bevestigen en te ondersteunen. Het werkstuk is
onstabiel en er is gevaar voor controleverlies
wanneer u het werkstuk met de hand vasthoudt of
het tegen uw lichaam houdt.
3. Draag altijd een veiligheidsbril of een
beschermbril. Een gewone bril of een zonnebril is
GEEN veiligheidsbril.
4. Vermijd het zagen op spijkers. Inspecteer het
werkstuk alvorens met het zagen te beginnen en
haal alle spijkers eruit.
5. Zaag geen werkstukken die te groot zijn.
6. Controleer vooraf of er voldoende ruimte voorbij
het werkstuk is, zodat het zaagblad niet tegen de
vloer, een werkbank e.d. zal stoten.
7. Houd het gereedschap stevig vast.
8. Zorg dat het zaagblad het werkstuk niet raakt
voordat u de trekschakelaar indrukt.
9. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
10. Laat het gereedschap niet achter terwijl het nog in
bedrijf is. Laat het gereedschap alleen draaien
wanneer u het met de handen vasthoudt.
11. Schakel het gereedschap uit en wacht totdat het
zaagblad volledig tot stilstand is gekomen
alvorens het zaagblad van het werkstuk te
verwijderen.
12. Raak het zaagblad of het werkstuk niet aan
onmiddellijk na het werk; deze kunnen gloeiend
heet zijn en brandwonden veroorzaken.
13. Laat het gereedschap niet onbelast draaien
wanneer zulks niet nodig is.
14. Draag altijd het stofmasker/gasmasker dat
geschikt is voor het materiaal en de toepassing
waarmee u werkt.
15. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die vergiftig kunnen zijn. Vermijd inademing van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal.
Pagina: 14
21
BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en zijn stekker uit het stopcontact is verwijderd
alvorens de functies op het gereedschap te controleren
of af te stellen.
Bijstellen van de schoen (Fig. 1 en 2)
Wanneer een gedeelte van de snede van het zaagblad
niet meer goed snijdt, dient u de positie van de schoen bij
te stellen om een ongebruikt scherp gedeelte van de
snede te gebruiken. Het zaagblad zal dan langer
meegaan. Om de schoen bij te stellen, druk de
schoenknop in de richting “A” tot u een klikgeluid hoort en
stel af op een van de vijf beschikbare posities zoals
afgebeeld. Zet de schoen weer vast door de schoenknop
in de richting “B” te drukken tot u een klikgeluid hoort.
De zaagmethode kiezen (Fig. 3)
Dit gereedschap kan worden gebruikt met een
pendelende of rechte zaagmethode. In de pendelende
zaagmethode wordt het zaagblad tijdens de zaagslag
krachtig naar voren geduwd, waardoor de zaagsnelheid
sterk toeneemt.
Als u de zaagmethode wilt veranderen, drukt u het
vergrendelknopje in en zet u de instelknop in de gewenste
zaagmethodestand. Laat daarna het vergrendelknopje los
om de instelknop te vergrendelen. Raadpleeg de
onderstaande tabel om de toepasselijke zaagmethode te
bepalen.
OPMERKING:
Orbital action means that the saw blade moves up and
down, and back and forth at the same time. This
increases the efficiency of cutting.
Werking van de trekkerschakelaar (Fig. 4
en 5)
LET OP:
• Alvorens de stekker in een stopkontakt te steken, dient u
altijd te kontroleren of de trekkerschakelaar naar behoren
werkt en bij loslaten naar de “OFF” positie terugkeert.
Om het gereedschap te starten, drukt u gewoon de
trekkerschakelaar in. Hoe groter de druk op de
trekkerschakelaar, hoe sneller het gereedschap draait.
Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap te
stoppen.
Voor continu zagen drukt u de trekkerschakelaar in en
dan drukt u de vergrendelknop in.
Om het gereedschap vanuit deze vergrendelde stand te
stoppen, drukt u de trekkerschakelaar volledig in en dan
laat u hem los.
Snelheidsinstelwiel (voor JR3070CT)
Het aantal slagen per minuut kan worden ingesteld door
eenvoudigweg het instelwiel te draaien. Dit kan zelfs
worden gedaan terwijl het gereedschap is ingeschakeld.
Op het instelwiel wordt de minimumsnelheid aangegeven
met 1 en de maximumsnelheid met 6. U kunt het
instelwiel traploos draaien tussen 1 en 6 al naar gelang
uw werk vereist.
Raadpleeg de tabel om de juiste snelheid te kiezen voor
het werkstuk dat moet worden gezaagd. De toepasselijke
snelheid kan echter verschillen afhankelijk van het soort
en de dikte van het werkstuk. Over het algemeen geldt
dat met een hogere snelheid een werkstuk sneller
gezaagd kan worden, maar dat de levensduur van de
zaag afneemt.
Stand Zaagmethode Toepassing
0 Zagen in een rechte
lijn
Voor zagen van
zachtstaal,
roestvrijstaal en
kunststof.
Voor schone
zaagsnede in hout,
multiplex, enz.
I Zagen met geringe
pendelbeweging
Voor zagen van
zachtstaal, aluminium
en hardhout.
II Zagen met
gemiddelde
pendelbeweging
Voor zagen van hout,
multiplex, enz.
Voor snel zaken van
aluminium en
zachtstaal
III Zagen met sterke
pendelbeweging
Voor snel zagen van
hout, multiplex, enz.
Pagina: 15
22
LET OP:
• Als het gereedschap gedurende een lange tijd continu
op lage snelheid wordt gebruikt, zal de motor
overbelast worden en oververhit raken.
• De snelheidsregelknop kan slechts van 1 tot 6 gedraaid
worden. Forceer deze niet voorbij 6 of 1 omdat anders
de snelheidsregelfunctie kapot kan gaan.
Gereedschappen uitgerust met een elektronische functie
zijn eenvoudig te bedienen vanwege de volgende
eigenschappen:
Constante snelheidsregeling
Elektronische snelheidsregeling zorgt voor een constante
snelheid. U krijgt een gave afwerking omdat de
draaisnelheid constant wordt gehouden, zelfs onder
belasting.
Geleidelijke-startfunctie
Veilig en geleidelijk starten doordat de startschok wordt
onderdrukt.
INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens enig
werk aan het gereedschap uit te voeren.
Installeren of verwijderen van het
zaagblad
LET OP:
• Verwijder altijd alle spaanders en verontreinigingen van
het zaagblad, de zaagbladklem en/of de slede. Indien u
dit niet doet, zal het zaagblad niet goed vastgezet zijn,
hetgeen ernstige verwonding kan veroorzaken.
Zorg er bij het plaatsen van een zaagblad altijd voor dat
de zaagbladklemhendel in de geopende stand staat
op de isolerende behuizing alvorens een zaagblad in te
steken. Als de zaagbladklemhendel in de gesloten stand
staat, draait u de zaagbladklemhendel in de richting van
de pijl zodat deze kan worden vergrendeld in de
geopende stand . (Fig. 6)
Steek het zaagblad zo ver mogelijk in de zaagbladklem.
De zaagbladklembus roteert en het zaagblad wordt
vastgezet. Controleer of het zaagblad niet eruit komt
wanneer u eraan trekt. (Fig. 7)
OPMERKING:
• Als het zaagblad niet diep genoeg erin zit, kan het
zaagblad tijdens het zagen onverwachts eruit
geworpen worden, hetgeen bijzonder gevaarlijk is.
Om het zaagblad te verwijderen, draait u de
zaagbladklemhendel zo ver mogelijk in de richting van de
pijl. Het zaagblad wordt verwijderd en de
zaagbladklemhendel wordt vergrendeld in de geopende
stand . (Fig. 8)
OPMERKING:
• Als u het zaagblad verwijdert, zonder eerst de
zaagbladklemhendel zo ver mogelijk te draaien, kan de
hendel niet in de geopende stand vergrendeld
worden. In dat geval draait u nogmaals de
zaagbladklemhendel zo ver mogelijk en controleert u dat
de zaagbladklemhendel is vergrendeld in de geopende
stand .
BEDIENING (FIG. 9)
LET OP:
• Druk tijdens het zagen de schoen altijd flink tegen het
werkstuk aan. Als u tijdens het zagen de schoen van
het werkstuk afneemt, zullen sterke vibraties en/of
kromtrekken van het zaagblad het gevolg zijn. Het
zaagblad kan dan breken hetgeen zeer gevaarlijk is.
• Trek voor zagen in metaal altijd handschoenen aan om
uw handen te beschermen tegen wegvliegende hete
metaaldeeltjes.
• Draag altijd geschikte oogbescherming die voldoet aan
de geldende plaatselijke normen.
• Gebruik voor zagen in metaal altijd een geschikt
koelmiddel (snijolie). Laat u dit na dan zal de
gebruiksduur van het zaagblad voortijdig worden
verkort.
Druk de schoen flink tegen het werkstuk aan. Zorg ervoor
dat het gereedschap geen schokken maakt. Breng
vervolgens het zaagblad in contact met het werkstuk.
Maar eerst met lage zaagsnelheid een geleidegroef. U
kunt daarna met grotere snelheid verder zagen.
Nummer op instelwiel Slagen per minuut
6 2.800
5 2.500
4 1.850
3 1.400
2 1.000
1 950
Te zagen werkstuk Getal op instelknop
Hout 6
Lichte beton uit autoclaaf 5 - 6
Zacht staal 3 - 4
Aluminium 3 - 5
Kunststof 1 - 4
Roestvrij staal 1 - 2
Pagina: 16
23
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens te
beginnen met inspectie of onderhoud.
Vervangen van de koolborstels (Fig. 10 en
11)
Verwijder en controleer regelmatig de koolborstels.
Vervang de koolborstels wanneer deze tot aan de
limietmerkstreep versleten zijn. Houd de koolborstels
schoon zodat ze vlot in hun houders glijden. Beide
koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.
Gebruik uitsluitend identieke koolborstels.
Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen
te verwijderen. Haal de versleten koolborstels eruit, schuif
de nieuwe erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een
erkend Makita servicecentrum, en altijd met gebruik van
Makita vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijke verwonding opleveren. Gebruik de
accessoires of hulpstukken uitsluitend voor het
gespecificeerde doel
Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita
servicecentrum.
• Reciprozaagblad
• Kunststof koffer
Pagina: 25
52
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
Director Amministratore
Directeur Directeur
Direktor Director
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Responsible manufacturer: Produttore responsabile:
Fabricant responsable : Verantwoordelijke fabrikant:
Verantwortlicher Hersteller: Fabricante responsable:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
For Model JR3070T
For European countries only
Noise and Vibration
The typical A-weighted noise levels are
sound pressure level: 88 dB (A)
sound power level: 99 dB (A)
Uncertainty: 0.5 dB (A).
- Wear ear protection. -
The typical weighted root mean square acceleration value is
9 m/s2
.
These values have been obtained according to EN60745.
Pour le modèle JR3070T
Pour les pays d’Europe uniquement
Bruit et vibrations
Les niveaux de bruit ponderes types A sont:
niveau de pression sonore: 88 dB (A)
niveau de puissance du son: 99 dB (A)
L’incertitude de mesure est de 0,5 dB (A).
- Porter des protecteurs anti-bruit.. -
L’accélération pondérée est de 9 m/s2.
Ces valeurs ont été obtenues selon EN60745.
Für Modell JR3070T
Nur für europäische Länder
Geräusch- und Vibrationsentwicklung
Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel betragen:
Schalldruckpegel: 88 dB (A)
Schalleistungspegel: 99 dB (A)
Die Abweichung beträgt 0,5 dB (A).
- Gehörschutz tragen. -
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt
9 m/s2
.
Diese Werte wurden gemäß EN60745 erhalten.
Per il modello JR3070T
Modello per l’Europa soltanto
Rumore e vibrazione
I livelli del rumore pesati secondo la curva A sono:
Livello pressione sonora: 88 dB (A)
Livello potenza sonora: 99 dB (A)
L’incertezza è di 0,5 dB (A).
- Indossare i paraorecchi. -
Il valore quadratico medio di accellerazione è di 9 m//s2
.
Questi valori sono stati ottenuti in conformità EN60745.
Voor model JR3070T
Alleen voor Europese landen
Geluidsniveau en trilling
De typische A-gewogen geluidsniveau’s zijn
geluidsdrukniveau: 88 dB (A)
geluidsenergie-niveau: 99 dB (A)
Onzekerheid is 0,5 dB (A).
- Draag oorbeschermers. -
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde 9 m/s2.
Deze waarden werden verkregen in overeenstemming met
EN60745.
Para el modelo JR3070T
Para países europeos solamente
Ruido y vibración
Los niveles típicos de ruido ponderados A son
presión sonora: 88 dB (A)
nivel de potencia sonora: 99 dB (A)
Incerteza: 0,5 dB (A).
- Póngase protectores en los oídos. -
El valor ponderado de la aceleración es de 9 m/s2
.
Estos valores han sido obtenidos de acuerdo con EN60745.
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita JR3070CT.

Stel een vraag over de Makita JR3070CT

Heb je een vraag over de Makita JR3070CT en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita JR3070CT. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita JR3070CT zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.