Makita JR3050T handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita JR3050T. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: JR3050T
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 5
13
Master-right page
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
1 Schoen
2 Schoenknop
3 Trekkerschakelaar
4 Vergrendelknop
5 Zaagbladklemhendel
6 Vrije stand
7 Vaste stand
8 Zaagblad
9 Limietmarkering
10 Schroevendraaier
11 Koolborsteldop
TECHNISCHE GEGEVENS
Model JR3050T
Slaglengte ............................................................ 28 mm
Max. zaagcapaciteiten
Pijp .................................................................. 130 mm
Hout ................................................................ 255 mm
Aantal zaagbewegingen/min. (min–1
) ............... 0 – 2.800
Totale lengte ...................................................... 452 mm
Netto gewicht ......................................................... 3,2 kg
Veiligheidsklasse ................................................... /II
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het zagen van hout,
kunststof, metaal en bouwmaterialen met grote slag-
sterkte. Het is geschikt voor zowel recht als krom zagen.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd
volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR DE MACHINE
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
gemak of vertrouwdheid met het gereedschap (ver-
worven na langdurig gebruik) en neem alle veilig-
heidsvoorschriften voor de reciprozaag altijd strict in
acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het gereed-
schap bestaat er gevaar voor zware verwondingen.
1. Houd elektrisch gereedschap vast bij de geïso-
leerde handgreepoppervlakken wanneer u werkt
op plaatsen waar het snijgereedschap met ver-
borgen bedrading of zijn eigen stroomkabel in
aanraking kan komen. Door contact met onder
spanning staande draden zullen de niet-geïsoleerde
metalen delen van het gereedschap onder spanning
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.
2. Gebruik klemmen of andere bevestigingsmidde-
len om het werkstuk op een stabiel platform te
bevestigen en te ondersteunen. Het werkstuk is
onstabiel en er is gevaar voor controleverlies wan-
neer u het werkstuk met de hand vasthoudt of het
tegen uw lichaam houdt.
3. Draag altijd een veiligheidsbril of een bescherm-
bril. Een gewone bril of een zonnebril is GEEN
veiligheidsbril.
4. Vermijd het zagen op spijkers. Inspecteer het
werkstuk alvorens met het zagen te beginnen en
haal alle spijkers eruit.
5. Zaag geen werkstukken die te groot zijn.
6. Controleer vooraf of er voldoende ruimte voorbij
het werkstuk is, zodat het zaagblad niet tegen de
vloer, een werkbank e.d. zal stoten.
7. Houd het gereedschap stevig vast.
8. Zorg dat het zaagblad het werkstuk niet raakt
voordat u de trekschakelaar indrukt.
9. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
10. Laat het gereedschap niet achter terwijl het nog
in bedrijf is. Laat het gereedschap alleen draaien
wanneer u het met de handen vasthoudt.
11. Schakel het gereedschap uit en wacht totdat het
zaagblad volledig tot stilstand is gekomen alvo-
rens het zaagblad van het werkstuk te verwijde-
ren.
12. Raak het zaagblad of het werkstuk niet aan
onmiddellijk na het werk; deze kunnen gloeiend
heet zijn en brandwonden veroorzaken.
13. Laat het gereedschap niet onbelast draaien wan-
neer zulks niet nodig is.
14. Draag altijd het stofmasker/gasmasker dat
geschikt is voor het materiaal en de toepassing
waarmee u werkt.
15. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die vergiftig kunnen zijn. Vermijd inademing van
stof en contact met de huid. Volg de veiligheids-
instructies van de leverancier van het materiaal.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en zijn stekker uit het stopcontact is verwijderd alvo-
rens de functies op het gereedschap te controleren of
af te stellen.
Pagina: 6
14
Master-left page
Bijstellen van de schoen (Fig. 1 en 2)
Wanneer een gedeelte van de snede van het zaagblad
niet meer goed snijdt, dient u de positie van de schoen bij
te stellen om een ongebruikt scherp gedeelte van de
snede te gebruiken. Het zaagblad zal dan langer mee-
gaan. Om de schoen bij te stellen, druk de schoenknop
in de richting “A” tot u een klikgeluid hoort en stel af op
een van de vijf beschikbare posities zoals afgebeeld. Zet
de schoen weer vast door de schoenknop in de richting
“B” te drukken tot u een klikgeluid hoort.
Werking van de trekkerschakelaar (Fig. 3)
LET OP:
• Alvorens de stekker in een stopkontakt te steken, dient
u altijd te kontroleren of de trekkerschakelaar naar
behoren werkt en bij loslaten naar de “OFF” positie
terugkeert.
Om het gereedschap te starten, drukt u gewoon de trek-
kerschakelaar in. Hoe groter de druk op de trekkerscha-
kelaar, hoe sneller het gereedschap draait. Laat de
trekkerschakelaar los om het gereedschap te stoppen.
Voor continu zagen drukt u de trekkerschakelaar in en
dan drukt u de vergrendelknop in.
Om het gereedschap vanuit deze vergrendelde stand te
stoppen, drukt u de trekkerschakelaar volledig in en dan
laat u hem los.
INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens enig
werk aan het gereedschap uit te voeren.
Installeren of verwijderen van het zaagblad
LET OP:
• Verwijder altijd alle spaanders en verontreinigingen van
het zaagblad, de zaagbladklem en/of de slede. Indien u
dit niet doet, zal het zaagblad niet goed vastgezet zijn,
hetgeen ernstige verwonding kan veroorzaken.
Zorg er bij het plaatsen van een zaagblad altijd voor dat
de zaagbladklemhendel in de geopende stand staat
op de isolerende behuizing alvorens een zaagblad in te
steken. Als de zaagbladklemhendel in de gesloten stand
staat, draait u de zaagbladklemhendel in de richting van
de pijl zodat deze kan worden vergrendeld in de geo-
pende stand . (Fig. 4)
Steek het zaagblad zo ver mogelijk in de zaagbladklem.
De zaagbladklembus roteert en het zaagblad wordt vast-
gezet. Controleer of het zaagblad niet eruit komt wan-
neer u eraan trekt. (Fig. 5)
OPMERKING:
• Als het zaagblad niet diep genoeg erin zit, kan het
zaagblad tijdens het zagen onverwachts eruit gewor-
pen worden, hetgeen bijzonder gevaarlijk is.
Om het zaagblad te verwijderen, draait u de zaagblad-
klemhendel zo ver mogelijk in de richting van de pijl. Het
zaagblad wordt verwijderd en de zaagbladklemhendel
wordt vergrendeld in de geopende stand . (Fig. 6)
OPMERKING:
• Als u het zaagblad verwijdert, zonder eerst de zaag-
bladklemhendel zo ver mogelijk te draaien, kan de hen-
del niet in de geopende stand vergrendeld worden.
In dat geval draait u nogmaals de zaagbladklemhendel
zo ver mogelijk en controleert u dat de zaagbladklem-
hendel is vergrendeld in de geopende stand .
BEDIENING
LET OP:
• Druk tijdens het zagen de schoen altijd flink tegen het
werkstuk aan. Als u tijdens het zagen de schoen van
het werkstuk afneemt, zullen sterke vibraties en/of
kromtrekken van het zaagblad het gevolg zijn. Het
zaagblad kan dan breken hetgeen zeer gevaarlijk is.
• Trek voor zagen in metaal altijd handschoenen aan om
uw handen te beschermen tegen wegvliegende hete
metaaldeeltjes.
• Draag altijd geschikte oogbescherming die voldoet aan
de geldende plaatselijke normen.
• Gebruik voor zagen in metaal altijd een geschikt koel-
middel (snijolie). Laat u dit na dan zal de gebruiksduur
van het zaagblad voortijdig worden verkort.
Druk de schoen flink tegen het werkstuk aan. Zorg
ervoor dat het gereedschap geen schokken maakt.
Breng vervolgens het zaagblad in contact met het werk-
stuk. Maar eerst met lage zaagsnelheid een geleide-
groef. U kunt daarna met grotere snelheid verder zagen.
(Fig. 7)
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens te
beginnen met inspectie of onderhoud.
Vervangen van de koolborstels (Fig. 8 en 9)
Verwijder en controleer regelmatig de koolborstels. Ver-
vang de koolborstels wanneer deze tot aan de limiet-
merkstreep versleten zijn. Houd de koolborstels schoon
zodat ze vlot in hun houders glijden. Beide koolborstels
dienen tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik uit-
sluitend identieke koolborstels.
Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen
te verwijderen. Haal de versleten koolborstels eruit,
schuif de nieuwe erin, en zet de koolborsteldoppen goed
vast.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een
erkend Makita servicecentrum, en altijd met gebruik van
Makita vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijke verwonding opleveren. Gebruik de acces-
soires of hulpstukken uitsluitend voor het gespecifi-
ceerde doel.
Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita service-
centrum.
• Reciprozaagblad
• Kunststof koffer
Pagina: 9
32
Master-left page
ENG006-2
For European countries only
Noise and Vibration
The typical A-weighted noise levels are
sound pressure level: 86 dB (A)
sound power level: 97 dB (A)
Uncertainty: 1 dB (A).
– Wear ear protection. –
The typical weighted root mean square acceleration
value is 14 m/s2
.
These values have been obtained according to
EN60745.
Pour les pays d’Europe uniquement
Bruit et vibrations
Les niveaux de bruit ponderes types A sont:
niveau de pression sonore: 86 dB (A)
niveau de puissance du son: 97 dB (A)
L’incertitude de mesure est de 1 dB (A).
– Porter des protecteurs anti-bruit. –
L’accélération pondérée est de 14 m/s2
.
Ces valeurs ont été obtenues selon EN60745.
Nur für europäische Länder
Geräusch- und Vibrationsentwicklung
Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel betragen:
Schalldruckpegel: 86 dB (A)
Schalleistungspegel: 97 dB (A)
Die Abweichung beträgt 1 dB (A).
– Gehörschutz tragen. –
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt
14 m/s2
.
Diese Werte wurden gemäß EN60745 erhalten.
Modello per l’Europa soltanto
Rumore e vibrazione
I livelli del rumore pesati secondo la curva A sono:
Livello pressione sonora: 86 dB (A)
Livello potenza sonora: 97 dB (A)
L’incertezza è di 1 dB (A).
– Indossare i paraorecchi. –
Il valore quadratico medio di accellerazione è di 14 m/s2
.
Questi valori sono stati ottenuti in conformità EN60745.
Alleen voor Europese landen
Geluidsniveau en trilling
De typische A-gewogen geluidsniveau’s zijn
geluidsdrukniveau: 86 dB (A)
geluidsenergie-niveau: 97 dB (A)
Onzekerheid is 1 dB (A).
– Draag oorbeschermers. –
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is
14 m/s2
.
Deze waarden werden verkregen in overeenstemming
met EN60745.
Para países europeos solamente
Ruido y vibración
Los niveles típicos de ruido ponderados A son
presión sonora: 86 dB (A)
nivel de potencia sonora: 97 dB (A)
Incerteza: 1 dB (A).
– Póngase protectores en los oídos. –
El valor ponderado de la aceleración es de 14 m/s2
.
Estos valores han sido obtenidos de acuerdo con
EN60745.
ENGLISH
FRANÇAISE
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita JR3050T.

Stel een vraag over de Makita JR3050T

Heb je een vraag over de Makita JR3050T en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita JR3050T. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita JR3050T zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.