Makita HW102 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HW102. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Hogedrukreiniger
  • Model/naam: HW102
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Russisch, Oekraïens, Deens, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch

Inhoudsopgave

Pagina: 41
42 Nederlands
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1.1 De machine die u heeft aangeschaft is een product van hoog
technologisch niveau, ontwikkeld door één van de meest ervaren
bedrijven in Europa op het gebied van hogedrukpompen. Om ver-
zekerd te zijn van de beste resultaten, hebben we een aantal regels
opgesteld die u wordt verzocht aandachtig door te lezen en tijdens
het gebruik van het apparaat toe te passen. Hartelijk dank voor de
goede keuze en veel succes bij het werk!
2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/OVERIGE RISICO’S
2.1 AANWIJZINGEN:WAT U NIET MOET DOEN
2.1.1 Gebruik de machine NIET
met ontvlambare of giftige
vloeistoffen of met eigenschappen die een correcte werking van
de machine in de weg staan. GEVAAR VOOR EXPLOSIES OF VERGIFTIGINGEN
2.1.2 Richt de waterstraal NIET op personen of dieren.
GEVAAR VOOR VERWONDINGEN
2.1.3 Richt de waterstraal NIET op de machine zelf,
op elektrische onderdelen ervan of op andere
elektrische apparatuur. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
2.1.4 Gebruik de machine NIET buiten als het regent. GEVAAR
VOOR KORTSLUITING
2.1.5 De machine mag NIET worden gebruikt door kinderen of
onbekwame personen. GEVAAR VOOR ONGEVALLEN
2.1.6 Raak de stekker en/of het stopcontact NIET aan
metnattehanden.GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
2.1.7 Gebruik de machine NIET als de elektriciteitskabel
beschadigd is. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN
KORTSLUITINGEN
2.1.8 Gebruik de machine NIET als de hogedrukslang
beschadigd is. GEVAAR VOOR EXPLOSIES
2.1.9 Blokkeer de hendel van het pistool NIET in de werkstand.
GEVAAR VOOR ONGEVALLEN
2.1.10 Controleer op de aanwezigheid van het typeplaatje op de
machine, waarschuw de dealer indien dit niet het geval
is. Machines zonder typeplaatje mogen niet worden gebruikt,
aangezien ze NIET te identificeren en potentieel gevaarlijk zijn.
GEVAAR VOOR ONGEVALLEN
2.1.11 Kom niet aan de veiligheidsklep en de
beveiligingen en wijzig de afstelling er NIET van.
GEVAAR VOOR EXPLOSIES
2.1.12 Verander de originele diameter van de straal van de kop
NIET. DIT KAN DE WERKING OP GEVAARLIJKE WIJZE VERANDEREN
2.1.13 Laat de machine NIET onbeheerd. GEVAAR VOOR ONGEVALLEN
2.1.14 Verplaats de machine NIET door te trekken aan de
VOEDINGSKABEL. GEVAAR VOOR KORTSLUITINGEN
2.1.15 Vermijd de passage van voertuigen over de hogedrukslang.
2.1.16 Trek niet aan de hogedrukslang om de machine te verplaatsen.
GEVAAR VOOR EXPLOSIES
2.1.17 Een op de banden, ventielen en andere, onder druk staande
onderdelen gerichte hogedrukstraal is potentieel gevaarlijk.
Vermijd het gebruik van de draaiende mondstuk kit en houd
tijdens het reinigen de straal altijd op een afstand van tenminste
30 cm. GEVAAR VOOR EXPLOSIES
2.2 AANWIJZINGEN:WAT UWEL MOET DOEN
2.2.1 Alle stroomgeleidende onderdelen MOETEN
AFGESCHERMD ZIJN tegen de waterstraal. GEVAAR VOOR
KORTSLUITINGEN
2.2.2 De machine mag uitsluitend worden
AANGESLOTEN op een hiervoor geschikte
elektriciteitsvoorziening die overeenstemt met het geldende
normenstelsel (IEC 60364-1). GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
TIJDENS het opstarten van de machine kunnen
elektrische storingen optreden.
• Het gebruik van een veiligheids-differentiaaluitschakelaar (30 mA)
zal extra persoonlijke bescherming bieden.
De installatie van de modellen zonder stekker dient door
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.
Gebruik uitsluitend geautoriseerde verlengkabels met een
geschikte doorsnede van de geleidedraden.
2.2.3
Als gevolg van de hoge druk zullen voorwerpen kunnen
wegspringen, gebruik daarom de beschermende kleding en
beveiligingen die de veiligheid en gezondheid van de bediener
zullen waarborgen. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN
2.2.4 Voordat u reparaties of onderhoudswerkzaamheden
op de machine uitvoert dient u de stekker UIT HET
STOPCONTACT TE TREKKEN. GEVAAR VOOR ONGEWENST STARTEN
2.2.5 HOUD, vanwege de terugslag, het pistool stevigVAST als u
de hendel indrukt. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN
2.2.6 HOUDT U ZICH AAN de voorschriften van het
plaatselijke waterleidingbedrijf. Volgens de
EN 12729 (BA) norm kan de machine alleen dan rechtstreeks
op het openbare waterleidingnet worden aangesloten als in de
toevoerleiding een terugstroomklep met afvoer is geïnstalleerd.
GEVAAR VOOR VERVUILING
2.2.7 Het onderhoud en/of de reparatie van de elektrische
onderdelen MOET worden uitgevoerd door bevoegd
personeel. GEVAAR VOOR ONGEVALLEN
2.2.8 BLAAS eerst de restdruk af alvorens de slang van de
machine af te koppelen. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN
2.2.9 CONTROLEER iedere keer dat u het apparaat gebruikt en
met regelmatige tussenpozen of alle schroeven goed zijn
aangedraaid en of alle onderdelen van de machine in goede staat
verkeren; controleer op kapotte of versleten onderdelen. GEVAAR
VOOR ONGEVALLEN
2.2.10 GEBRUIK uitsluitend
reinigingsmiddelen die
compatibelzijnmetdebekledingsmaterialenvandehogedrukslang
/ elektrische kabel. GEVAAR VOOR EXPLOSIES EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
2.2.11 HOUD personen en dieren op een afstand van
tenminste 15 m. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN
Pagina: 42
43
Nederlands
NL
3 ALGEMENE INFORMATIE FIG.1
3.1 Gebruik van de handleiding
Deze handleiding is een geïntegreerd onderdeel van de machine en
dient te worden bewaard om ook later te kunnen worden geraadpleegd.
Lees hem vóór de installatie en het gebruik aandachtig door. Bij het
afstaan van het eigendom van het apparaat is de oude eigenaar ertoe
verplicht om de handleiding aan de nieuwe eigenaar te overhandigen.
3.2 Levering
Demachinewordtgedeeltelijkgedemonteerdineenkartonnendoosgeleverd.
De samenstelling van het geleverde product staat afgebeeld in fig. 1.
3.2.1 Bijgevoegde documentatie
A1 Handleiding voor het gebruik en onderhoud
A2 Veiligheidsvoorschriften
A3 Verklaring van overeenstemming
A4 Garantiebepalingen
3.3 Verwerking van het verpakkingsmateriaal
De materialen waaruit de verpakking bestaat vormen geen bedrei-
ging voor het milieu maar zullen wel gerecycled of verwerkt moeten
worden in overeenstemming met de gelden normen van het land van
bestemming.
3.4 Informatieaanduidingen
Houdt u zich aan de informatie van de plaatjes op de machine.
Controleer of ze altijd aanwezig en leesbaar zijn; mocht dit niet het
geval zijn dan moet u ze vervangen en de nieuwe plaatjes op dezelfde
plek aanbrengen.
Plaatje E1 - Wijst op de verplichting om de machine niet als stedelijk
afval te verwerken; hij kan aan de distributeur worden teruggegeven
op het moment dat u een nieuwe machine aanschaft. De elektrische en
elektronische delen waarmee de machine is samengesteld mogen niet
opnieuwvooroneigenlijkedoeleindenwordengebruiktvanwegedeaan-
wezigheidvansubstantiesdiedegezondheidzoudenkunnenbedreigen.
3.4.1 Symbolen
Pictogram E2 - Geeft aan dat de machine bestemd is
voor een professioneel gebruik, dat wil zeggen voor
personen met ervaring en technische kennis en op
de hoogte van de toegepaste normen, wetten en in staat om
de noodzakelijke handelingen te verrichten voor het gebruik
en onderhoud van de machine.
Pictogram E3 - Geeft aan dat de machine bestemd is
voor een niet-professioneel (huishoudelijk) gebruik.
4 TECHNISCHE INFORMATIE FIG.1
4.1 Voorzien gebruik
De machine is bestemd voor persoonlijk gebruik door voor het reinigen
van voertuigen, auto’s, vaartuigen, metselwerk enz., om hardnekkig vuil
met schoon water en biologisch afbreekbare chemische detergenten
te verwijderen.
Het wassen van motoren is slechts toegestaan indien het vieze water
volgens de geldende normen wordt verwerkt.
- Temperatuur toevoerwater: zie typeplaatje op de machine.
- Druk toevoerwater: min. 0,1MPa – max. 1MPa.
- Temperatuur gebruiksomgeving: hoger dan 0°C.
De machine voldoet aan de EN 60335-2-79/A1 norm.
4.2 Bediener
Voor het herkennen van de bediener belast met het gebruik van de
(professionele of niet-professionele) machine verwijzen wij naar het
pictogram op de omslag.
4.3 Niet toegestaan gebruik
De machine mag niet worden gebruikt door personen zonder ervaring
of personen die de instructies van de gebruiksaanwijzing niet gelezen
of begrepen hebben.
De machine mag niet worden gevoed met ontvlambare, explosieve en
giftige vloeistoffen.
Demachinemagnietwordengebruiktineenontvlambareofexplosieve
omgeving.
Hetgebruikvanniet-origineleennietspecifiekvoorditmodelbestemde
onderdelen is verboden.
Het is verboden om wijzigingen op de machine aan te brengen; even-
tuele wijzigingen zullen de Verklaring van Overeenstemming doen
komen vervallen en de Fabrikant vrijwaren van civiel- en strafrechtelijke
aansprakelijkheid.
4.4 Hoofdbestanddelen (zie fig. 1)
B1 Regelbare sproeikop
B2 Lans
B3 Pistool met beveiliging
B4 Elektriciteitskabel met stekker
B5 Hogedrukslang
B6 Tank reinigingsmiddel
4.4.1 Accessoires
C1 Werktuig voor het reinigen van de kop
C2 Kit draaiend mondstuk
C3 Handvat
C4 Borstel (waar voorzien)
C5 Slanghaspel (waar voorzien)
4.5 Veiligheidsinrichtingen
Let op - gevaar!
Komnietaandeveiligheidsklepenwijzigerdeafstellingnietvan.
- Veiligheidsklep en/of drukregelklep.
De veiligheidsklep is tevens een drukregelklep. Wanneer het pistool
wordt gesloten gaat de klep open en zal het water door de pompaan-
zuiging recirculeren.
- Beveiliging (D): om ongewenste waterstralen te voorkomen.
5 INSTALLATIE FIG. 2
5.1 Montage
Let op - gevaar!
Tijdens alle werkzaamheden voor de installatie en montage
moet de machine losgekoppeld zijn van het elektriciteitsnet.
Voor de montagevolgorde verwijzen wij naar fig. 2.
5.2 Montage van het draaiende mondstuk
(Voor de modellen die hiermee zijn uitgerust).
Met de draaiende mondstuk-kit beschikt u over meer waskracht.
Het gebruik van het draaiende mondstuk kan leiden tot een daling van
de druk van 25% ten opzichte van de druk verkregen met de regelbare
sproeikop. De kit met het draaiende mondstuk biedt u meer waskracht
dankzij het roterende effect op de waterstraal.
5.3 Elektrische aansluiting
Let op - gevaar!
Controleer of de spanning en frequentie (V-Hz) van het elek-
triciteitsnet overeenstemmen met de waarden vermeld op het type-
plaatje (fig. 2). Sluit de machine aan op een elektriciteitsnet dat is
uitgerust met een efficiënte aarding en een differentiaalbeveiliging
(30mA)welkebijkortsluitingdeelektrischevoedingzalonderbreken.
5.3.1 Gebruik van de verlengkabels
Gebruik kabels en stekkers met een“IPX5”beschermingsgraad.
De diameter van de verlengkabels moet evenredig zijn aan
de lengte ervan; hoe langer de kabel, des te groter zal de
diameter ervan moeten zijn. Zie tabel I.
5.4 Hydraulische aansluiting
Let op - gevaar!
Zuiguitsluitendgefilterdofschoonwaterop.Dewaterkraan
moet een watertoevoer garanderen die tenminste gelijk is aan de
capaciteit van de pomp.
Demachinemoetzodichtmogelijkbijhetwaterleidingnetwordengeplaatst.
5.4.1 Verbindingsopeningen
● Wateruitlaat (OUTLET)
■ Waterinlaat met filter (INLET)
Pagina: 43
44 Nederlands
NL
5.4.2 Aansluitingophetopenbarewaterleidingnet
De machine mag alleen dan rechtstreeks op het openbare drink-
waterleidingnet worden aangesloten als er in de toevoerleiding
een terugstroomklep met afvoer overeenkomstig de geldende
normenisgeïnstalleerd.Verzekeruervandatdebinnendiameter
van de slang tenminste 13 mm is en dat hij verstevigd is.
6 REGELINGEN FIG.3
6.1 Regeling van de sproeikop (waar voorzien)
Draai de sproeikop (E) om de waterstraal te regelen.
6.2 Regeling reinigingsmiddel (waar voorzien)
Gebruik de regulateur (F) voor de dosering van de hoeveelheid af te
geven reinigingsmiddel.
6.3 Regeling afgifte reinigingsmiddel
Zet de sproeikop (E) in de stand " " voor een afgifte met de juiste druk
van het reinigingsmiddel (waar voorzien).
6.4 Regeling druk (waar voorzien)
Gebruik de regulateur (G) om de werkdruk te veranderen. De druk wordt
aangegeven door de manometer (indien aanwezig).
7 GEBRUIKSINFORMATIE FIG. 4
7.1 Bedieningsknoppen
- Startinrichting (H)
Zet de startinrichting in de stand (ON/1) om de motor voor het gebruik
gereed te maken.
Zetdestartinrichtingindestand(OFF/0)omdewerkingvandemachine
te onderbreken.
- Bedieningshendel waterstraal (I).
Let op - gevaar!
De machine moet tijdens de werking op een degelijk en
stabiel vlak staan, en zijn geplaatst zoals aangegeven in fig. 4.
7.2 Starten
1) Open de kraan van de waterleiding volledig;
2) Schakel de beveiliging (D) uit;
3) Houd het pistool enkele seconden lang geopend en start de machine
met de startinrichting (ON/1).
Let op - gevaar!
Voordat u de machine in werking stelt moet u zich ervan
verzekeren dat de watertoevoer in orde is; het droge gebruik zal
de machine beschadigen en tijdens het gebruik mag u de ventila-
tieroosters niet bedekken.
TSS Modellen - Bij de TSS modellen met automatische onderbreking
van de aanvoer:
- zal,bijhetsluitenvanhetpistooldedynamischedrukdeelektromotor
onmiddellijk uitschakelen (zie fig.4);
- zal, bij het openen van het pistool, de drukval de elektromotor
automatisch starten en wordt de druk weer met een zeer geringe
vertraging hersteld;
- voor een perfecte werking van de TSS mag het sluiten en openen
van het pistool niet met tussenpauzes van minder dan 4÷5 seconden
worden uitgevoerd.
Om schade aan de machine te voorkomen moet u een droog gebruik
ervan.
7.3 Stoppen
1) Zet de startinrichting in de stand (OFF/0).
2) Open het pistool en blaas de druk in de leidingen af.
3) Schakel de beveiliging (D) in.
7.4 Herstarten
1) Schakel de beveiliging (D) uit:
2) Open het pistool en blaas de in de leidingen aanwezige druk af.
3) Zet de startinrichting in de stand (ON/1).
7.5 Buiten gebruik stellen
1) Schakel de machine uit (OFF/0).
2) Trek de stekker uit het stopcontact
3) Draai de waterkraan dicht.
4) Blaas de resterende druk uit het pistool af totdat er geen water meer
uit de kop komt.
5) Maak na het gebruik de reinigingsmiddeltank leeg. Voor het schoon-
maken van het reservoir moet u in plaats van het reinigingsmiddel
schoon water gebruiken.
6) Schakel de beveiliging (D) van het pistool in.
7.6 Vullen en gebruik van het reinigingsmiddel
Het reinigingsmiddel moet worden afgegeven met de regelbare
sproeikop in de stand " " (waar voorzien).
Het gebruik van een langere hogedrukslang dan het standaard met de
hogedrukreiniger geleverde exemplaar of het gebruik van een extra
verlengslang zal het aanzuigen van het reinigingsmiddel kunnen ver-
minderen of volledig onderbreken.
7.7 Tips voor een correcte wasbeurt
Los het vuil op door het reinigingsmiddel gemengd met water op het
droge oppervlak aan te brengen.
Werk bij verticale oppervlakken van beneden naar boven. Laat het
product 1÷2 minuten inwerken, zonder het oppervlak echter op te laten
drogen. Werk met de hogedrukstraal op een afstand van meer dan 30
cm, en begin van onderen. Zorg ervoor dat het spoelwater niet op nog
niet behandelde oppervlakken druipt.
In bepaalde gevallen zult u het wasborstelmechanisme in werking moe-
ten stellen om het vuil te verwijderen.
De hogedruk is niet altijd de beste oplossing voor een goede wasbeurt
omdat bepaalde oppervlakken erdoor beschadigd kunnen raken. Het
gebruikvandepuntstraalvanderegelbaresproeikopenhetgebruikvan
draaiendmondstukopdelicateengelaktedelenenoponderdrukstaan-
de onderdelen (bijv. banden, ventielen..) kan beter worden vermeden .
Een goede waswerking is op gelijke mate afhankelijk van de druk als van
de hoeveelheid water.
8 ONDERHOUD FIG. 5
Alle, niet in dit hoofdstuk behandelde onderhoudswerkzaamheden
moeten bij een erkendVerkoop- en Servicecentrum worden uitgevoerd.
Let op - gevaar!
Vóór alle werkzaamheden op de machine moet u de stekker
uit het stopcontact trekken.
8.1 Reiniging van de sproeikop
1) Demonteer de lans van het pistool.
2) Verwijder met het werktuig (C1) het vuil uit het gat van de kop.
8.2 Reiniging van het filter
Controleer, voor ieder gebruik, het aanzuigfilter (L) en dat van het reini-
gingsmiddel (waar voorzien) en houdt u zich, indien noodzakelijk, aan
de aanwijzingen voor het reinigen.
8.3 Opheffen motorblokkering (waar voorzien)
Bij langdurige stilstand kan kalkaanslag de motor doen blokkeren. Om
de blokkering op te heffen moet u de as draaien met een werktuig (M).
8.4 Opbergen
Voordat u de machine opbergt voor de winter, moet u haar met niet-
agressieve/niet-toxische antivriesvloeistof laten draaien.
Bewaarhetapparaatopeendrogeplekwaargeengevaarvanvorstbestaat.
Pagina: 44
45
Nederlands
NL
9 STORINGEN OPLOSSEN
Problemen Mogelijke oorzaken Oplossingen
De pomp bereikt de voorgeschreven
druk niet
Mondstuk versleten Vervang het mondstuk
Waterfilter vies Reinig het filter (fig. 5)
Onvoldoende watertoevoer Draai de kraan volledig open
Er wordt lucht aangezogen Controleer de verbindingen
Er is lucht in de pomp
Schakel de machine uit en gebruik het pistool tot de straal
ononderbroken is. Opnieuw inschakelen.
Sproeikop niet goed geregeld Draai de sproeikop (E) (+) (fig. 3)
Interventie thermostaatklep Wacht tot de juiste watertemperatuur weer is hersteld
De pomp heeft druksprongen
Het water wordt uit een externe tank aangezogen Sluit de machine aan op het waterleidingnet
De temperatuur van het water aan de ingang is te hoog Verminder de temperatuur
Mondstuk verstopt Reinig het mondstuk (fig. 5)
Aanzuigfilter (L) vies Reinig filter (L) (fig.5)
De motor“bromt”maar start niet
Onvoldoende netspanning
Controleer of de netspanning overeenstemt met die van het
typeplaatje (fig. 2)
Verlies van spanning door de verlengkabel Controleer de karakteristieken van de verlengkabel
Langdurige stop van de machine Raadpleeg een erkendTechnische Servicecentrum
Problemen met deTSS inrichting Raadpleeg een erkendTechnische Servicecentrum
De motor“bromt”maar start niet
Er is geen spanning
Controleer op de aanwezigheid van spanning op het elektrici-
teitsnet en controleer of de stekker goed in het stopcontact zit (*)
Problemen met deTSS inrichting Raadpleeg een erkendTechnische Servicecentrum
De machine heeft langdurig stilgestaan
Vanaf het gat aan de achterkant moet u de motorblokkering
opheffen met het werktuig (M) (voor de modellen waarbij dit
is voorzien) (fig. 5)
Waterlekkage
Pakkingen versleten
Laat de pakking vervangen bij een erkendTechnische
Servicecentrum
Interventie veiligheidsklep bij vrije afvoer Raadpleeg een bevoegd Servicecentrum
Lawaaiigheid De temperatuur van het water is te hoog Verminder de temperatuur (zie technische gegevens)
Olielekkage Pakkingen versleten Raadpleeg een erkendTechnische Servicecentrum
Alleen voor TSS: de machine start
hoewel het pistool gesloten is
Dichting van het hogedruksysteem of het pompcircuit
defect
Raadpleeg een erkendTechnische Servicecentrum
Alleen voor TSS: wanneer u aan de
hendel van het pistool trekt komt er
geen water uit (met gemonteerde
voedingsslang)
Mondstuk verstopt Reinig het mondstuk (fig. 5)
Er wordt geen reinigingsmiddel aan-
gezogen
Stand regelbare sproeikop op hoge druk Zet de sproeikop in de " " stand (fig.3)
Reinigingsmiddel te dik Verdun met water
Gebruik van verlengslangen voor hogedrukslang Monteer de oorspronkelijke slang terug
Reinigingsmiddelcircuit vuil of dichtgekoekt
Spoel met schoon water en verwijder eventuele aankoekin-
gen Wanneer het probleem aanhoudt moet u het erkende
Technische Servicecentrum raadplegen
(*)Indientijdenshetgebruikdemotorstilgaatstaanennietmeerstartmoetu2-3minutenwachtenvoordatuhemopnieuwstart(Interventievandethermischebeveiliging).
MochthetprobleemzichvakervoordoendanmoetudeTechnischeServicedienstwaarschuwen.
Pagina: 45
Makita Corporation - Japan
MODEL SERIENUMMER
NL EG verklaring van overeenstemming
Wij, van Makita Corporation, Banjo, Fichi, Japan, verklaren dat de volgende machine(s)
van Makita:
Benaming van de machine Hogedrukreiniger
Nr. model HW102
Opgenomen vermogen 1,3 kW
conform is (zijn) aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG
en gefabriceerd is (zijn) in overeenstemming met de volgende normen of de volgende
gestandaardiseerde documenten: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1
De technische documentatie wordt bewaard bij onze bevoegde vertegenwoordiger in
Europa:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
De procedure ter beoordeling van de overeenstemming vereist door richtlijn 2000/14/
EG is uitgevoerd in navolging van Bijlage V
Gemeten geluidsvermogenniveau LPA: 93 dB (A); (K=3 dB(A))
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau LWA: 94 dB (A); (K=3 dB(A))
06 December 2010
Kato Tomoyasu
Directeur
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
TecnischeGegevens (NL) Unit HW102
Capaciteit L/min 6
Druk MPa 7
Maximumdruk MPa 10
Vermogen kW 1,3
T°Voeding °C 50
Maximalevoedingsdruk MPa 1
Afstotingskrachtvanhetpistoolbijdemaximaledruk N 9,63
Motorisolatie - Klasse F
Motorbescherming - IPX5
Spanning V/Hz 230/50
GeluidsdrukniveauK=3dB(A):
LPA (EN60704-1) dB (A) 85,74
LWA (EN60704-1) dB (A) 94
TrillingenvanhetapparaatK=1,5M/s2
: M/s2
3,72
Gewicht kg 5,8

Vragen & antwoorden

Bij het aanzetten ging hij gelijk uit Zit er misschien ergens een zekering of beveiliging

Geplaatst op 2 jaar geleden door Stockmann

Stel een vraag over de Makita HW102

Heb je een vraag over de Makita HW102 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HW102. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HW102 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.