Makita HS7101 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HS7101. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: HS7101
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 31
32
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
1 Hendel
2 Voorste hendel
3 Achterste vleugelmoer
4 Verstekhoekknop
5 0°-markering
6 45°-markering
7 Zaagsnedelijn
8 Schroef
9 Aan/uit-schakelaar
10 Uit-vergrendelknop
11 Lampje
12 Inbussleutel
13 Losmaken
14 Vastzetten
15 Asvergrendeling
16 As
17 Binnenflens
18 Zaagblad
19 Buitenflens
20 Zeskantbout
21 Ring
22 Stofzuigmondstuk
23 Stofzuiger
24 Slang
25 Klemhendel
26 Breedtegeleider (Liniaal)
27 Instelschroef voor 0°
28 Instelschroef voor 45°
29 Tekendriehoek
30 Zoolplaat
31 Limietmarkering
32 Schroevendraaier
33 Borstelhouderkap
TECHNISCHE GEGEVENS
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land ver-
schillen.
• Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003
ENE078-1
Doeleinden van gebruik
Het gereedschap is bedoeld voor het rechtzagen in
lengterichting en in dwarsrichting en voor het
verstekzagen van hoeken in hout terwijl het gereedschap
stevig tegen het werkstuk wordt gehouden. Met een
geschikt zaagblad is ook zagen in aluminium mogelijk.
ENF100-1
Voor openbare laagspanningsverdeelsystemen van
tussen 220 V en 250 V
Schakelbedieningen van elektrische toestellen veroorza-
ken spanningsschommelingen. De bediening van dit
gereedschap onder ongunstige lichtnetomstandigheden
kan een nadelige invloed hebben op de bediening van
andere apparatuur. Het kan worden aangenomen dat er
geen negatieve effecten zullen zijn wanneer de netimpe-
dantie gelijk is aan of minder is dan 0,32 Ohm.
Het stopcontact dat voor dit gereedschap wordt gebruikt,
moet beveiligd zijn door een zekering of een stroomon-
derbreker met trage afschakelkarakteristieken.
GEA010-1
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.
GEB013-6
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN SPECIFIEK
VOOR EEN CIRKELZAAGMACHINE
Werkwijze bij het zagen
1. GEVAAR: Houd uw handen uit de buurt van
het zaaggebied en het zaagblad. Houd met uw
andere hand de voorhandgreep of de behuizing
van het gereedschap vast. Als u de cirkelzaag met
beide handen vasthoudt, kunt u nooit in uw handen
zagen.
2. Reik nooit met uw handen onder het werkstuk.
De beschermkap kan u niet beschermen onder het
werkstuk tegen het zaagblad.
3. Stel de zaagdiepte in overeenkomstig de dikte
van het werkstuk. Minder dan een volledige tand-
hoogte dient onder het werkstuk uit te komen.
Model HS6100 HS6101 HS7100 HS7101
Bladdiameter 165 mm 190 mm
Max. zaagdiepte
Bij 0° 54,5 mm 67 mm
Bij 45° 39,5 mm 48,5 mm
Bij 50° 35,5 mm 43,5 mm
Nullasttoerental (min–1
) 5 500
Totale lengte 297 mm 310 mm
Netto gewicht 3,7 kg 3,7 kg 4,0 kg 4,0 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 32
33
4. Houd het werkstuk waarin wordt gezaagd nooit
vast met uw handen of benen. Zorg dat het werk-
stuk stabiel is ten opzichte van de ondergrond.
Het is belangrijk het werkstuk goed te ondersteunen
om de kans te minimaliseren dat uw lichaam eraan
blootgesteld wordt, het zaagblad vastloopt of u de
controle over het gereedschap verliest.
000157
5. Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan
het geïsoleerde oppervlak van de handgrepen,
wanneer u werkt op plaatsen waar het zaagge-
reedschap met verborgen bedrading of met zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Bij contact
met onder spanning staande draden zullen ook de
niet-geïsoleerde metalen delen van het elektrisch
gereedschap onder spanning komen te staan, zodat
de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
6. Gebruik bij het schulpen altijd de breedtegelei-
der of de langsgeleider. Hierdoor wordt de nauw-
keurigheid van het zagen vergroot en de kans op
vastlopen van het zaagblad verkleint.
7. Gebruik altijd zaagbladen met doorngaten van
de juiste afmetingen en vorm (diamand of rond).
Zaagbladen die niet goed passen op de bevesti-
gingsmiddelen van de cirkelzaag, zullen excentrisch
draaien waardoor u de controle over het gereed-
schap verliest.
8. Gebruik nooit een beschadigde of verkeerde
bouten en ringen om het zaagblad mee te beves-
tigen. De bouten en ringen voor de bevestiging van
het zaagblad zijn speciaal ontworpen voor gebruik
met uw cirkelzaag voor optimale prestaties en veilig
gebruik.
Oorzaken van terugslag en waarschuwingen daar-
voor
– Terugslag is een plotselinge reactie op een bekneld,
vastgelopen of niet-uitgelijnd zaagblad, waardoor de
oncontroleerbare cirkelzaag omhoog, uit het werk-
stuk en in de richting van de gebruiker gaat.
– Wanneer het zaagblad bekneld raakt of vastloopt
doordat de zaagsnede naar beneden toe smaller
wordt, vertraagt het zaagblad en komt als reactie de
motor snel omhoog in de richting van de gebruiker.
– Als het zaagblad gebogen of niet-uitgelijnd raakt in
de zaagsnede, kunnen de tanden aan de achterrand
van het zaagblad zich in het bovenoppervlak van het
hout vreten, waardoor het zaagblad uit de zaag-
snede klimt en omhoog springt in de richting van de
gebruiker.
Terugslag is het gevolg van misgebruik van de cirkelzaag
en/of onjuiste gebruiksprocedures of -omstandigheden,
en kan worden voorkomen door goede voorzorgsmaatre-
gelen te treffen, zoals hieronder vermeld:
9. Houd de cirkelzaag stevig vast met beide han-
den en houd uw armen zodanig dat een terug-
slag wordt opgevangen. Plaats uw lichaam
zijwaarts versprongen van het zaagblad en niet
in een rechte lijn erachter. Door terugslag kan de
cirkelzaag achterwaarts springen, maar de kracht
van de terugslag kan met de juiste voorzorgsmaat-
regelen door de gebruiker worden opgevangen.
10. Wanneer het zaagblad vastloopt, of wanneer u
om een of andere reden het zagen onderbreekt,
laat u de aan/uit-schakelaar los en houdt u de
cirkelzaag stil in het materiaal totdat het zaag-
blad volledig tot stilstand is gekomen. Probeer
nooit het zaagblad uit het werkstuk te halen of
de cirkelzaag naar achteren te trekken, terwijl
het zaagblad nog draait omdat hierdoor een
terugslag kan optreden. Onderzoek waarom het
zaagblad is vastgelopen en tref afdoende maatrege-
len om de oorzaak ervan op te heffen.
11. Wanneer u de cirkelzaag weer inschakelt terwijl
het zaagblad in het werkstuk zit, plaatst u het
zaagblad in het midden van de zaagsnede en
controleert u dat de tanden niet in het materiaal
grijpen. Als het zaagblad is vastgelopen, kan wan-
neer de cirkelzaag wordt ingeschakeld het zaagblad
uit het werkstuk lopen of terugslaan.
12. Ondersteun grote platen om de kans te minimali-
seren dat het zaagblad bekneld raakt of terug-
slaat. Grote platen neigen door te zakken onder hun
eigen gewicht. U moet de plaat ondersteunen aan
beide zijranden, vlakbij de zaaglijn en vlakbij het uit-
einde.
000154
000156
Een typische afbeelding van goede handplaat-
sing, werkstukondersteuning en netsnoer-
route (indien van toepassing).
Om terugslag te voorkomen, ondersteun de
plank of het paneel dichtbij de zaagsnede.
Ondersteun de plank of het paneel niet van
de zaagsnede weg.
Pagina: 33
34
13. Gebruik een bot of beschadigd zaagblad niet
meer. Niet-geslepen of verkeerd gezette tanden
maken een smalle zaagsnede wat leidt tot grote wrij-
ving, vastlopen en terugslag.
14. De vergrendelhendels voor het instellen van de
zaagbladdiepte en verstelhoek moeten vastzitten
alvorens te beginnen met zagen. Als de instellin-
gen van het zaagblad zich tijdens het zagen wijzi-
gen, kan dit leiden tot vastlopen of terugslag.
15. Wees extra voorzichtig wanneer u een zaag-
snede maakt in een bestaande wand of een
andere plaats waar u de achterkant van het zaag-
oppervlak niet kunt zien. Wanneer het zaagblad
door het materiaal heen breekt, kan het een voor-
werp raken waardoor een terugslag optreedt.
16. Houd het gereedschap ALTIJD met beide handen
stevig vast. Plaats NOOIT uw hand of vingers
achter het zaagblad. Als een terugslag optreedt,
kan het zaagblad gemakkelijk achteruit en over uw
hand springen waardoor ernstig persoonlijk letsel
ontstaat.
000194
17. Dwing de cirkelzaag nooit. Duw de cirkelzaag
vooruit met een snelheid waarbij het zaagblad
niet vertraagt. Als u het zaagblad dwingt, kan dat
leiden tot een ongelijkmatige zaagsnede, vermin-
derde nauwkeurigheid en mogelijke terugslag.
Functie van de onderste beschermkap
18. Controleer voor ieder gebruik of de onderste
beschermkap goed sluit. Gebruik de cirkelzaag
niet als de onderste beschermkap niet vrij kan
bewegen en onmiddellijk sluit. Zet de onderste
beschermkap nooit vast in de geopende stand.
Als u de cirkelzaag per ongeluk laat vallen, kan de
onderste beschermkap worden verbogen. Til de
onderste beschermkap op aan de terugtrekhendel
en controleer dat deze vrij kan bewegen en niet het
zaagblad of enig ander onderdeel raakt, onder alle
verstekhoeken en op alle zaagdiepten.
19. Controleer de werking van de veer van de onder-
ste beschermkap. Als de beschermkap en de
veer niet goed werken, dienen deze te worden
gerepareerd voordat de cirkelzaag wordt
gebruikt. De onderste beschermkap kan traag wer-
ken als gevolg van beschadigde onderdelen, gom-
of hardafzetting, of opeenhoping van vuil.
20. De onderste beschermkap mag alleen met de
hand worden geopend voor het maken van spe-
ciale zaagsneden, zoals een “blinde” zaagsnede
en “samengestelde” zaagsnede. Til de onderste
beschermkap op aan de terugtrekhendel en laat
deze los zodra het zaagblad in het materiaal
zaagt. Bij alle andere typen zaagsneden, dient de
onderste beschermkap automatisch te werken.
21. Let er altijd op dat de onderste beschermkap het
zaagblad bedekt voordat u de cirkelzaag op een
werkbak of vloer neerlegt. Een onbeschermd
zaagblad dat nog nadraait, zal de cirkelzaag achter-
uit doen lopen waarbij alles op zijn weg wordt
gezaagd. Denk aan de tijd die het duurt nadat de cir-
kelzaag is uitgeschakeld voordat het zaagblad stil-
staat.
22. U kunt de onderste beschermkap controleren,
door deze met de hand te openen, los te laten en
te kijken hoe hij sluit. Controleer tevens of de
terugtrekhendel de behuizing van het gereed-
schap niet raakt. Het zaagblad onbeschermd laten
is UITERST GEVAARLIJK en kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
23. Wees extra voorzichtig bij het zagen in nat hout,
druk-behandeld timmerhout en hout met knoes-
ten. Zorg dat de cirkelzaag soepel vooruit blijft gaan
zonder dat de snelheid van het zaagblad lager
wordt, om oververhitting van de zaagtanden te voor-
komen.
24. Probeer niet afgezaagd materiaal te verwijderen
terwijl het zaagblad nog draait. Wacht totdat het
zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voor-
dat u het afgezaagde materiaal vastpakt. Het
zaagblad draait nog na nadat het gereedschap is
uitgeschakeld.
25. Voorkom dat u in spijkers zaag. Inspecteer het
hout op spijkers en verwijder deze zonodig voor-
dat u begint te zagen.
26. Plaats het bredere deel van de zool van de cirkel-
zaag op het deel van het werkstuk dat goed is
ondersteund, en niet op het deel dat omlaag valt
nadat de zaagsnede gemaakt is. Als voorbeeld
laat Fig. A zien hoe u het uiteinde van een plank
GOED afzaagt, en Fig. B hoe u dit VERKEERD
doet. Als het werkstuk kort of smal is, klemt u
het vast. PROBEER NOOIT EEN KORT WERK-
STUK IN UW HANDEN VAST TE HOUDEN!
000147
Fig. A
Pagina: 34
35
000150
27. Voordat u het gereedschap neerlegt na het vol-
tooien van een zaagsnede, controleert u dat de
onderste beschermkap gesloten is en het zaag-
blad volledig tot stilstand is gekomen.
28. Probeer nooit te zagen waarbij de cirkelzaagma-
chine ondersteboven in een bankschroef is
geklemd. Dit is uiterst gevaarlijk en kan leiden
tot ernstig persoonlijk letsel.
000029
29. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem voorzorgsmaatrege-
len tegen het inademen van stof en contact met
de huid. Volg de veiligheidsinstructies van de
leverancier van het materiaal op.
30. Breng het zaagblad niet tot stilstand door zijde-
lings op het zaagblad te drukken.
31. Gebruik altijd zaagbladen die in deze gebruiks-
aanwijzing aanbevolen worden. Gebruik geen
slijpschijven.
32. Houd het zaagblad scherp en schoon. Gom of
hars dat op het zaagblad is opgedroogd vertraagt
het zaagblad en verhoogt de kans op terugslag.
Houd het zaagblad schoon door dit eerst van het
gereedschap te demonteren en het vervolgens
schoon te maken met een reinigingsmiddel voor
gom en hars, heet water of kerosine. Gebruik nooit
benzine.
33. Draag een stofmasker en gehoorbescherming
tijdens gebruik van het gereedschap.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht.
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en zijn stekker uit het stopcontact is verwijderd alvo-
rens de functies op het gereedschap te controleren of
af te stellen.
De zaagdiepte instellen (Fig. 1)
LET OP:
• Nadat u de zaagdiepte hebt ingesteld, zet u de hendel
altijd stevig vast.
Draai de hendel van de dieptegeleider los en beweeg de
zool omhoog of omlaag. Zet de zool vast op de gewenste
zaagdiepte door de hendel vast te zetten.
Voor een schonere, veiligere zaagsnede, stelt u de zaag-
diepte zodanig in dat niet meer dan een tandhoogte door
het werkstuk heen steekt. Door de zaagdiepte goed in te
stellen, verkleint u de kans op een potentieel gevaarlijke
TERUGSLAG, en daarmee op persoonlijk letsel.
Verticaal verstekzagen (Fig. 2, 3 en 4)
Zet de voorste hendel en de achterste vleugelmoer los.
Stel in op de gewenste zaaghoek (0° – 50°) door de zaag
in die stand te kantelen en zet dan de voorste hendel en
de vleugelmoer weer stevig vast.
Gebruik de 45° verstekhoekknop als u in een precieze
verstekhoek van 45° wilt zagen. Draai de knop volledig
naar rechts voor verstek zagen (0° – 45°) of draai de
knop naar links voor een andere zaaghoek van 0° – 50°.
Zichtlijn (Fig. 5)
Voor recht zagen lijnt u de 0°-markering vooraan de zool-
plaat precies uit met uw zaagsnedelijn. Voor 45° verstek-
zagen gebruikt u de 45°-markering. De stand van de
bovenste geleider is instelbaar.
Werking van de aan/uit-schakelaar (Fig. 6)
LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de stekker in het stopcon-
tact steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier
schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat
deze is losgelaten.
Om te voorkomen dat de aan/uit-schakelaar per ongeluk
wordt bediend, is een uit-vergrendelknop aangebracht.
Om het gereedschap te starten, drukt u de uit-vergren-
delknop in en knijpt u de aan/uit-schakelaar in. Laat de
aan/uit-schakelaar los om het gereedschap te stoppen.
Trek niet hard aan de trekkerschakelaar zonder ook de
uit-vergrendelknop in te drukken. De schakelaar zou
daardoor kunnen breken.
Fig. B
Pagina: 35
36
Voor model HS6101, HS7101
Het lampje laten branden (Fig. 7)
LET OP:
• Kijk niet recht in het lamplicht of de lichtbron.
Het lampje gaat branden wanneer u het gereedschap op
de stroom aansluit. Het lampje blijft branden totdat u de
stroom afsluit.
OPMERKING:
• Gebruik een zachte doek om vuil van het lensglas van
het lampje te verwijderen. Let op dat u geen krassen
maakt op het lensglas van het lampje, want dat kan het
licht belemmeren.
• Gebruik geen benzine, thinner e.d. om het lensglas
van het lampje schoon te maken. Dergelijke stoffen
kunnen het lensglas beschadigen.
INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en dat
zijn stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens
enig werk aan het gereedschap uit te voeren.
Het zaagblad aanbrengen en verwijderen
(Fig. 8)
LET OP:
• Verzeker u ervan dat het zaagblad zodanig wordt aan-
gebracht dat de tanden aan de voorkant van het
gereedschap omhoog wijzen.
• Gebruik uitsluitend de Makita-sleutel voor het aanbren-
gen en verwijderen van het zaagblad.
Als u het zaagblad wilt verwijderen, drukt u eerst de
asvergrendeling in zodat het zaagblad niet meer kan
draaien, en gebruikt u vervolgens de inbussleutel om de
zeskantbout linksom los te draaien. Verwijder tenslotte
de zeskantbout, de buitenflens en het zaagblad.
Voor gereedschap met een binnenflens voor een
zaagblad met een middengatdiameter van 15,88 mm
(Fig. 9)
Plaats de binnenflens met de verzonken kant naar buiten
gericht op de as en breng daarna het zaagblad, de bui-
tenflens en de zeskantbout aan.
ZORG ERVOOR DAT U DE ZESKANTBOUT
RECHTSOM STEVIG VASTDRAAIT.
Voor gereedschap met een binnenflens voor een
zaagblad met een andere middengatdiameter dan
15,88 mm (Fig. 10)
De binnenflens heeft een uitstulping met een zekere dia-
meter aan één zijde en een uitstulping met een andere
diameter aan de andere zijde. Kies de juiste zijde waar-
van de uitstulping perfect in het middengat van het zaag-
blad past.
Plaats vervolgens de binnenflens zodanig op de as dat
de zijde met de juiste uitstulping naar buiten wijst, en
breng daarna het zaagblad, de buitenflens aan.
ZORG ERVOOR DAT U DE ZESKANTBOUT
RECHTSOM STEVIG VASTDRAAIT.
LET OP:
• Zorg ervoor dat de uitstulping “a” van de binnen-
flens die naar buiten wijst, perfect past in het mid-
dengat “a” van het zaagblad. Als u het zaagblad op
de verkeerde kant van de binnenflens aanbrengt, kun-
nen gevaarlijke trillingen het gevolg zijn.
Bij het verwisselen van het zaagblad dient u vooral ook
het opgehoopt zaagsel van de bovenste en onderste
beschermkappen te verwijderen. Dit verlost u echter niet
van de plicht om vóór elk gebruik de werking van de
onderste beschermkap nog eens te controleren. (Fig. 11)
Opbergplaats voor de inbussleutel (Fig. 12)
Wanneer u de inbussleutel niet gebruikt, bergt u deze op
de plaats aangegeven in de afbeelding op, om te voorko-
men dat deze wordt verloren.
Aansluiten van een stofzuiger (Fig. 13 en 14)
Wanneer u bij het zagen de omgeving schoon wilt hou-
den, sluit u een Makita stofzuiger aan op uw gereed-
schap. Zet het stofzuigmondstuk op het gereedschap
vast met de schroef. Sluit vervolgens de stofzuigerslang
aan op het mondstuk, zoals in de afbeelding getoond.
BEDIENING (Fig. 15)
LET OP:
• Duw het gereedschap voorzichtig in een rechte lijn
naar voren. Als u het gereedschap dwingt of verdraait,
zal de motor oververhit raken en het gereedschap
gevaarlijk terugslaan waardoor ernstig letsel kan wor-
den veroorzaakt.
• Gebruik altijd de voorhandgreep en achterhandgreep,
en houd het gereedschap tijdens gebruik stevig vast
aan zowel de voorhandgreep als de achterhandgreep.
Houd het gereedschap stevig vast. Het gereedschap is
voorzien van zowel een voorhandgreep als een achter-
handgreep. Gebruik beide handgrepen om het gereed-
schap optimaal vast te houden. Als u de cirkelzaag met
beide handen vasthoudt, kunt u nooit in uw handen
zagen. Plaats eerst de zool op het werkstuk dat u wilt
zagen, zonder dat het zaagblad het werkstuk raakt.
Schakel vervolgens het gereedschap in en wacht totdat
het zaagblad op volle snelheid draait. Duw het gereed-
schap nu gewoon naar voren over het oppervlak van het
werkstuk, houd het daarbij vlak, en duw gelijkmatig totdat
het zagen klaar is.
Zorg voor een schone zaagsnede door een rechte zaag-
lijn en een constante voortgaande snelheid. Als de zaag-
snede niet verloopt volgens de voorgenomen zaaglijn,
mag u niet proberen het gereedschap iets te draaien of
te dwingen terug te keren naar de zaaglijn. Als u dit doet,
kan het zaagblad vastlopen en een gevaarlijke terugslag
optreden met mogelijk ernstig persoonlijk letsel tot
gevolg. Laat de aan/uit-schakelaar los, wacht tot het
zaagblad tot stilstand is gekomen en trek vervolgens het
gereedschap terug. Lijn het gereedschap opnieuw uit
met een nieuwe zaaglijn en begin weer te zagen. Pro-
beer te vermijden dat door de positie van het gereed-
schap de gebruiker wordt blootgesteld aan zaagsel en
spaanders die door het gereedschap worden uitgewor-
pen. Gebruik oogbescherming om verwonding te voorko-
men.
Breedtegeleider (liniaal) (Fig. 16)
Met de handige breedtegeleider kunt u extra nauwkeurig
recht zagen. Schuif gewoon de breedtegeleider strak
tegen de zijkant van het werkstuk en zet deze op zijn
plaats vast met behulp van de schroef op de voorkant
van de zool van het gereedschap. Op deze manier is het
tevens mogelijk een zaagbeweging te herhalen met iden-
tieke breedte.
Pagina: 36
37
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens te
beginnen met inspectie of onderhoud.
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor kunnen verkleuring, vervormingen
en barsten worden veroorzaakt.
Nauwkeurig de zaaghoek van 0° en 45° instellen
(verticaal en 45° verstekzagen) (Fig. 17 en 18)
Deze instelling is in de fabriek gemaakt. Maar als de
instelling niet meer juist is, draait u met een inbussleutel
de instelschroeven bij terwijl u de precieze hoek van 0° of
45° controleert met een tekendriehoek of een graden-
boog, enz.
Nauwkeurig parallel instellen (Fig. 19)
De parallelstand van het zaagblad en de zoolplaat is in
de fabriek ingesteld. Maar als die instelling niet meer juist
is, kunt u deze als volgt corrigeren.
Zorg dat alle hendels en schroeven stevig vast zijn
gezet. Draai dan zoals in de afbeelding de schroef ietwat
los. Open nu de onderste beschermkap en verstel de
achterkant van de zoolplaat zo dat de afstanden A en B
precies gelijk zijn. Wanneer dit in orde is, draait u de
schroef weer vast. Maak een proefzaagsnede om te zien
of er precies parallel gezaagd wordt.
Vervangen van koolborstels (Fig. 20 en 21)
Verwijder en controleer regelmatig de koolborstels. Ver-
vang de koolborstels wanneer ze tot aan de limietmarke-
ring versleten zijn. Houd de koolborstels schoon, zodat
ze gemakkelijk in de houders glijden. Beide koolborstels
dienen gelijktijdig te worden vervangen. Gebruik uitslui-
tend gelijksoortige koolborstels.
Gebruik een schroevendraaier om de kappen van de
koolborstelhouders te verwijderen. Haal de versleten
koolborstels eruit, schuif de nieuwe erin, en zet daarna
de kappen weer goed vast.
Na het vervangen van de koolborstels sluit u de stroom
van het gereedschap aan, om dan de koolborstels in te
werken door het gereedschap onbelast zo'n 10 minuten
lang te laten draaien. Controleer dan terwijl het gereed-
schap draait de werking van de elektrische rem wanneer
u de trekkerschakelaar loslaat. Als de elektrische rem
niet goed werkt, laat u het gereedschap dan repareren
door een Makita servicecentrum.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecen-
trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervan-
gingsonderdelen.
OPTIONELE ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijke verwonding opleveren. Gebruik de acces-
soires of hulpstukken uitsluitend voor het gespecifi-
ceerde doel.
Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita service-
centrum.
• Zaagbladen
• Breedtegeleider (Liniaal)
• Geleiderail
• Geleiderailadapter
• Inbussleutel
• Aansluitstuk
OPMERKING:
• Sommige van de onderdelen in deze lijst kunnen bijge-
leverd zijn als standaard-accessoires. Deze accessoi-
res kunnen per land verschillend zijn.
ENG905-1
Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol-
gens EN60745:
Model HS6100, HS6101
Geluidsdrukniveau (LpA): 89 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 100 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Model HS7100, HS7101
Geluidsdrukniveau (LpA): 90 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 101 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
ENG900-1
Trilling
De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom)
vastgesteld volgens EN60745:
Model HS6100, HS6101
Gebruikstoepassing: zagen in hout
Trillingsemissie (ah, W): 2,5 m/s2
of lager
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Gebruikstoepassing: zagen in metaal
Trillingsemissie (ah, M): 2,5 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Model HS7100, HS7101
Gebruikstoepassing: zagen in hout
Trillingsemissie (ah, W): 2,5 m/s2
of lager
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Gebruikstoepassing: zagen in metaal
Trillingsemissie (ah, M): 2,5 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Pagina: 37
38
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten vol-
gens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere gereed-
schappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstel-
ling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getrof-
fen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd
op een schatting van de blootstelling onder praktijkom-
standigheden (rekening houdend met alle fasen van de
bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het
gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait,
naast de ingeschakelde tijdsduur).
ENH101-15
Alleen voor Europese landen
EU-Verklaring van Conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Cirkelzaagmachine
Modelnr./Type: HS6100, HS6101, HS7100, HS7101
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EC
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de vol-
gende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland
6.6.2011
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita HS7101.

Stel een vraag over de Makita HS7101

Heb je een vraag over de Makita HS7101 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HS7101. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HS7101 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.