Makita HR5211C handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HR5211C. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: HR5211C
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 22
23
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
Symbolen END201-2
Hieronder staan de symbolen die voor dit gereedschap
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
betekenen alvorens het gereedschap te gebruiken.
............... Lees de gebruiksaanwijzing.
................ DUBBEL GEÏSOLEERD
Gebruiksdoeleinden ENE044-1
Het gereedschap is bedoeld voor hamerboren in
baksteen, beton en steen, en tevens voor beitelwerk.
Voeding ENF002-1
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het identificatieplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd
volgens de Europese norm en mag derhalve ook op een
niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GEB007-2
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de boorhamer altijd
strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het
gereedschap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk
letsel.
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan harde
geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgrepen die bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.
3. Houd elektrisch gereedschap vast aan het
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
zaaggereedschap met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Door contact
met onder spanning staande draden, zullen de niet-
geïsoleerde metalen delen van het gereedschap
onder spanning komen te staan zodat de gebruiker
een elektrische schok kan krijgen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
gezichtsbescherming. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.
5. Controleer dat het bit stevig op zijn plaats is
vastgezet voordat u het gereedschap gebruikt.
1. Schakelaar
2. Aan/uit-schakelaar
3. Stelknop
4. Instelhefboom
5. Aanwijspunt
6. Vastzetknop
7. AAN indicatielamp (groen)
8. Bedrijfsindicatielamp (rood)
9. Zijhandgreep
10. Moer klem
11. Zijhandgreep
12. Bitschacht
13. Bitvet
14. Bit
15. Bitkopdeksel
16. Diepteaanslag
17. Klemschroef
18. Blaasbalgje
19. Schroeven
20. Zwart
21. Wit
22. Connector
23. Schroef
24. Afdekking stangdop
25. Bedieningsplaat
26. Schroevendraaier
27. Stangdop
28. Hamervet
Model HR5201C HR5210C cHR5211C
Vermogen
Hardmetalen bit 52 mm
Kroonbit 160 mm
Nullasttoerental (min-1
) 130 - 260
Aantal slagen/minuut 1.075 - 2.150
Totale lengte 599 mm
Netto gewicht 10,8 kg 11,6 kg 11,6 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 23
24
6. Bij normale bediening behoort het gereedschap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeluk kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.
7. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat. Zorg ervoor
dat er niemand zich onder u bevindt wanneer u het
gereedsachap op een hoge plaats gebruikt.
9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
12. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt
terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.
13. Raak het bit en onderdelen in de buurt van het bit
niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
14. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.
Aan/uit-schakelaar (zie afb. 1)
VOOR MODEL HR5211C
LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de stekker in het
stopcontact steekt, of de aan/uit-schakelaar op de
juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-
stand nadat deze is losgelaten.
Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de
aan/uit-schakelaar in. Laat de aan/uit-schakelaar los om
het gereedschap te stoppen
VOOR DE MODELLEN HR5210C/HR5201C
Aan/uit-schakelaar
LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de stekker in het
stopcontact steekt, of de aan/uit-schakelaar op de
juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-
stand nadat deze is losgelaten.
• Deze schakelaar werkt als de machine in de
symbool en symbool modes staat.
Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de
aan/uit-schakelaar in. Laat de aan/uit-schakelaar los om
het gereedschap te stoppen
Schuifknop
LET OP:
• Controleer voor u de stekker in het stopcontact steekt
altijd of de machine uitgeschakeld is.
• Deze schakelaar werkt alleen als de machine in de
symbool werkingsmodus staat.
Voor het gedurende langere tijd gebruiken van de
machine in de hamermodus is de schuifschakelaar
beschikbaar. Druk om de machine te starten op de zijde “I
(ON)” van de schakelaar. Druk om de machine te stoppen
op de zijde “O (OFF)” van de schakelaar. (afb. 2)
De draaisnelheid veranderen (zie afb. 3)
Het toerental en het aantal slagen per minuut kan worden
ingesteld door de instelschaal te verdraaien. Deze schaal
is gemerkt van 1 (de laagste snelheid) tot 5 (volle
snelheid).
Zie de tabel hieronder voor het verband tussen het op de
schaal ingestelde cijfer en het aantal omwentelingen/
slagen per minuut.
LET OP:
• Indien de machine gedurende lange tijd aan een laag
toerental wordt gebruikt, geraakt de motor overbelast,
wat leidt tot een storing van de machine.
• U kunt de snelheidsregelaar alleen tot aan het cijfer 5
draaien en terug naar 1. Forceer de schijf niet voorbij
de 5 of de 1 omdat de snelheidsregeling daardoor
onklaar raakt.
De werkingsfunctie selecteren
Roteren met hameren (zie afb. 4 en 5)
Voor het boren in beton, metselwerk, enz., drukt u de
vastzetknop in en draait u de instelhefboom zo dat de
wijzer naar het symbool wijst. Gebruik een bit met een
hardmetalen punt.
Alleen hameren
VOOR MODEL HR5201C EN HR5210C (zie afb. 6)
Voor kappen of afbraakwerkzaamheden drukt u de
vastzetknop in en draait u de instelhefboom zo dat de
Cijfer op de
schaal
Omwentelingen
per minuut
Aantal slagen/
minuut
5 260 2.150
4 240 2.000
3 190 1.600
2 150 1.250
1 130 1.075
Pagina: 24
25
wijzer naar het symbool wijst. Gebruik een rond boor,
koudbeitel, bikbeitel, enz.
Voor langdurig hameren (VOOR MODELLEN HR5201C
EN HR5210C ALLEEN) (zie afb. 7)
Voor kappen of afbraakwerkzaamheden drukt u de
vastzetknop in en draait u de instelhefboom zo dat de
wijzer naar het symbool wijst. Gebruik een rond boor,
koudbeitel, bikbeitel, enz.
LET OP:
• Bij gebruik van de machine in de symboolmodus,
werkt de drukschakelaar niet – alleen de
schuifschakelaar werkt.
VOOR MODEL HR5211C (zie afb. 8)
Voor kappen of afbraakwerkzaamheden drukt u de
vastzetknop in en draait u de instelhefboom zo dat de
wijzer naar het symbool wijst. Gebruik een rond boor,
koudbeitel, bikbeitel, enz.
LET OP:
• Draai niet aan de instelhefboom terwijl de machine
loopt onder belasting. Het gereedschap zal hierdoor
worden beschadigd.
• Om snelle slijtage van het omschakelmechanisme te
voorkomen, zorgt u ervoor dat de instelhefboom altijd
precies in een van de twee of drie standen staat.
Koppelbegrenzer
De koppelbegrenzer treedt in werking wanneer de motor
een bepaald koppel bereikt. De motor wordt dan
ontkoppeld van de uitgangsas. Wanneer dit gebeurt, zal
de boor ophouden met draaien.
LET OP:
• Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer de
koppelbegrenzer in werking treedt. Hiermee helpt u
vroegtijdige slijtage van het gereedschap voorkomen.
Indicatielampje (zie afb. 9)
Het groene lampje licht op wanneer het gereedschap op
het lichtnet is aangesloten. Als het lampje niet brandt, kan
het netsnoer beschadigd zijn of de sturing defect. Als het
lampje brandt, maar het gereedschap niet start, zelfs niet
wanneer de schakelaar in de aan-stand wordt gezet,
kunnen de koolborstels versleten zijn, of kunnen de
motor, de sturing, of de schakelaar defect zijn.
Het rode lampje gaat knipperen zodra de koolborstels
bijna versleten zijn, om aan te geven dat de machine
moet worden onderhouden. Na ong. 8 uren gebruik, stopt
de motor automatisch.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.
Zijhandgreep (zie afb. 10)
LET OP:
• Gebruik de zijhandgreep alleen bij kappen, afkappen of
afbreken. Gebruik hem niet om te boren in beton,
metselwerk, enz. De machine kan tijdens het boren
niet correct worden vastgehouden bij de zijhandgreep.
De zijhandgreep kan over 360° om de verticale as worden
verdraaid in om het even welke gewenste stand. Verder
zijn er ook acht verschillende standen naar voor en naar
achter op de horizontale. Los de klemmoer om de
handgreep in de gewenste stand te brengen. Draai
daarna de klemmoer stevig terug aan. (zie afb. 11)
Zijgreep (zie afb. 12)
LET OP:
• Gebruik altijd de zijgreep om veilig te werken bij het
boren in beton, metselwerk, enz.
De zijhandgreep kan worden gedraaid en op iedere
zijkant worden gemonteerd zodat het gereedschap
eenvoudig kan worden gehanteerd vanuit iedere positie.
Draai de zijhandgreep los door deze linksom te draaien,
verdraai deze naar de gewenste positie en zet hem weer
vast door hem rechtsom te draaien.
Bitvet (optioneel accessoire)
Voordat u de boor aanbrengt, smeert u een beetje bitvet
(ca. 0,5 tot 1 gram) op de kop van de bitschacht. Met een
ingevette bitkop zal het gereedschap beter werken en
langer meegaan.
De bit aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 13)
Reinig de bitschacht en smeer er bitvet op alvorens de bit
te installeren.
Steek de bit in het gereedschap. Draai de bit en duw hem
naar binnen tot hij vergrendelt. (zie afb. 14)
Als de bit niet naar binnen kan worden geduwd, haalt u de
bit eruit. Trek het verwisselring enkel keren omlaag. Steek
de bit daarna opnieuw naar binnen. Draai de bit en duw
hem naar binnen tot hij vergrendelt.
Controleer na het aanbrengen altijd of de bit stevig in het
gereedschap is bevestigd door te proberen het eruit te
trekken.
Om de bit te verwijderen, trekt u de verwisselring
helemaal omlaag en vervolgens de bit eruit. (zie afb. 15)
Bithoek (bij kappen, bikken of slopen) (zie
afb. 16 en 17)
De bit kan onder 16 verschillende hoeken worden
vastgezet. Om de bithoek te veranderen, drukt u de
vastzetknop in en draait u de omschakelknop naar het
symbool.
Draai de bit naar de gewenste hoek.
Druk op de vergrendelknop en draai de instelhefboom zo
dat de indicatie naar het symbool wijst. Controleer
daarna of de bit stevig op zijn plaats vastzit door deze iets
te verdraaien. (zie afb. 18 en 19)
Diepteaanslag (zie afb. 20)
De diepteaanslag is handig voor het boren van gaten van
gelijke diepte. Los de klemschroef en stel de
diepteaanslag in op de gewenste diepte. Draai na het
instellen de klemschroef stevig vast.
OPMERKING:
• De diepteaanslag kan niet worden gebruikt in de
positie waarbij deze tegen het tandwiel- of het
motorhuis aanstoot.
Pagina: 25
26
BEDIENING
Gebruik als hamerboor (zie afb. 21)
Plaats de instelhefboom op symbool.
Plaats de punt van de boor op de gewenste plaats waar
geboord moet worden en trek vervolgens de schakelaar
in. Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de
beste resultaten. Houd het gereedschap stevig vast en
zorg dat het niet uitglijdt.
Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat verstopt
raakt met schilfertjes of metaaldeeltjes. Laat in zo’n geval
het gereedschap langzaam lopen en verwijder de boor
gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer dit verschillende
keren wordt herhaald, zal het boorgat schoon worden en
kunt u normaal verder boren.
LET OP:
• Zodra de bit door het beton begint te breken of hij
betonijzer raakt, kan de machine gevaarlijk reageren.
Zorg voor een goed evenwicht en plast uw voeten
veilig terwijl u de machine stevig met beide handen
vasthoudt om een gevaarlijke reactie te vermijden.
Luchtblazer (los verkrijgbaar) (zie afb. 22)
Gebruik na het boren het blaasbalgje om het stof uit het
boorgat te blazen.
Beitelen, bikken en slopen (zie afb. 23)
Plaats de instelhefboom op symbool.
Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap in en oefen er enige kracht op
uit zodat het gereedschap niet oncontroleerbaar in het
rond springt. Het gereedschap werkt niet efficiënter als u
grote druk op het gereedschap uitoefent.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u
een inspectie of onderhoud uitvoert.
Smeren
LET OP:
• Dit onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een
door Makita erkend of een fabrieks-servicecentrum.
Het is niet nodig dit gereedschap iedere uur of iedere dag
te smeren omdat het is uitgerust met een gesloten
smeersysteem. Smeer de machine telkens de
koolborstels worden vervangen. (zie afb. 24)
Laat het gereedschap enkele minuten werken om het op
te warmen. Schakel het uit en trek de stekker uit het
stopcontact.
Los de zes schroeven en verwijder de handgreep. Merk
op dat de bovenste schroeven verschillen van de andere.
Koppel de connector los daar er aan te trekken. (zie
afb. 25)
Los de schroeven en verwijder de instelhefboom. (zie
afb. 26)
Verwijder de stangkap.
Verwijder de instelplaat. (uitgezonderd voor model
HR5211C) (zie afb. 27)
Los de zes schroeven met een schroevendraaier en
verwijder de stangkap. Plaats het gereedschap op een
tafel met het bit-uiteinde omhoog gericht. Hierdoor kan
het oude vet zich in de krukkast verzamelen. (zie afb. 28)
Veeg het oude vet aan de binnenkant weg en vervang dit
door nieuw vet (60 g). Gebruik uitsluitend Makita-
hamervet (los verkrijgbaar). Als u meer dan de
aangegeven hoeveelheid vet bijvult (ong. 60 g), kan dit
leiden tot een verkeerde hamerwerking of een defect van
het gereedschap. Vul niet meer dan de aangegeven
hoeveelheid vet bij. (zie afb. 29)
Installeer de stangkap terug, en span aan met een
schroevendraaier. Sluit de connector terug aan, en
installeer de handgreep opnieuw. (zie afb. 30)
LET OP:
• Span de stangkap niet overdreven aan. Ze is gemaakt
uit hars, en kan breken.
• Wees voorzichtig de connector of de aansluitdraden
niet te beschadigen, speciaal bij het wegvegen van oud
vet of het installeren van de handgreep.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• SDS-Max bits met een carbidepunt
• Doorvoergereedschap
• Ram
• Kroonbit-adapter
• Kroonbit
• SDS-Max bull punt
• SDS-MAX koude beitel
• SDS-MAX afkapbeitel
• SDS-MAX tegelbeitel
• SDS-MAX sleufbeitel
• SDS-MAX kleischop
• Hamervet
• Bitvet
• Zijhandgreep
• Zijhandgreep
• Diepteaanslag
• Blaasbalgje
• Veiligheidsbril
• Draagtas

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita HR5211C.

Stel een vraag over de Makita HR5211C

Heb je een vraag over de Makita HR5211C en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HR5211C. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HR5211C zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.