Makita HR4011C handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HR4011C. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: HR4011C
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 9
ρήση.
❏ Read instruction manual.
❏ Lire le mode d’emploi.
❏ Bitte Betriebsanleitung lesen.
❏ Leggete il manuale di istruzioni.
❏ Lees de gebruiksaanwijzing.
❏ Lea el manual de instrucciones.
❏ Leia o manual de instruções.
❏ Læs brugsanvisningen.
❏ Läs bruksanvisningen.
❏ Les bruksanvisingen.
❏ Katso käyttöohjeita.
❏ ∆ιαάστε τις δηγίες 
Pagina: 15
23
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
1 Aan/uit-schakelaar
2 Blokkeerschakelaar
3 Stelwiel
4 Functiekeuzeschakelaar
5 Wijzer
6 Vergrendelknop
7 Voedingsindicatielampje(groen)
8 Onderhoudsindicatielampje
(rood)
9 Verstelbare D-handgreep
10 Klemschroef
11 Extra handgreep
12 Insteekeinde van het gereed-
schap
13 Een beetje vet
14 Gereedschap
15 Vergrendelingshuls
16 Diepteaanslag
17 Klemschroef
18 Blaasbalgje
19 Schroeven
20 Contrastekker
21 Zwart
22 Wit
23 Schroef
24 Afdekking krukasdeksel
25 Besturingsplaatje
26 Schroevendraaier
27 Krukasdeksel
28 Smeermiddel voor boorhamers
TECHNISCHE GEGEVENS
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
De machine is bestemd voor het hamerboren in bak-
steen, beton en steen en ook voor beitelwerk.
Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de
naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. De machine is dubbel-geïsoleerd vol-
gens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopkontakt worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Draag oorbeschermers. Blootstelling aan geluid
kan gehoorsverlies tot gevolg hebben.
2. Gebruik de extra handgrepen die met de
machine bijgeleverd zijn. Verlies van controle over
de machine kan persoonlijk letsel veroorzaken.
3. Houd het gereedschap tijdens het werk vast bij
de geïsoleerde handgrepen wanneer er kans is
dat de boor op verborgen elektrische draden of
op zijn eigen netsnoer zal stoten. Door contact
met onder spanning staande draden zullen de meta-
len delen van het gereedschap onder spanning
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
gezichtsbescherming. Het wordt sterk aanbevo-
len om een stofmasker en dikke werkhandschoe-
nen te dragen.
5. Controleer of de boor goed vastgezet is alvorens
met uw werk te beginnen.
6. Tijdens normale bediening brengt dit gereed-
schap trillingen voort. De schroeven kunnen
daarom gemakkelijk loskomen, met een defect of
ongeluk als mogelijk gevolg.
7. Controleer vóór het gebruik of alle schroeven
goed vastzitten. Laat het gereedschap een tijdje
onbelast warmdraaien wanneer het koud weer is
of wanneer het gereedschap voor langere tijd
niet werd gebruikt. Hierdoor zal het smeermiddel
vloeibaar worden. Hameren is moeilijk indien het
gereedschap niet goed warmgedraaid is.
Model HR4001C HR4010C HR4011C
Capaciteiten
Boor met hardmetalen snijvlak 40 mm
Kernboor 105 mm
Toerental onbelast (min–1
) 235 – 480
Slagen per minuut 1 350 – 2 750
Totale lengte 468 mm
Netto gewicht 5,9 kg 6,3 kg 6,3 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 16
24
8. Zorg ervoor dat u altijd stevige steun voor de
voeten hebt.
Controleer of er zich niemand beneden u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gaat gebruiken.
9. Houd het gereedschap stevig vast met beide
handen.
10. Houd uw handen uit de buurt van draaiende
onderdelen.
11. Laat het gereedschap niet achter terwijl het nog
in bedrijf is. Bedien het gereedschap alleen wan-
neer u het met beide handen vasthoudt.
12. Richt het gereedschap tijdens het gebruik niet
op personen die zich in de nabije omgeving
bevinden. De boor zou kunnen losraken en ern-
stige verwondingen veroorzaken.
13. Raak de boor of onderdelen in de nabije omge-
ving van de boor niet aan onmiddellijk na het
gebruik. Deze kunnen erg heet zijn en brandwon-
den veroorzaken.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en zijn stekker uit het stopcontact is verwijderd alvo-
rens de functies op het gereedschap te controleren of
af te stellen.
In- en uitschakelen
VOOR HET MODEL HR4011C
LET OP:
• Voordat u de stekker in het stopcontact steekt moet u
de juiste werking van de aan/uit-schakelaar controleren
en dat bij het loslaten deze schakelaar in de stand
“OFF” terugkeert.
Druk de aan/uit-schakelaar in en houd deze ingedrukt
om de machine in te schakelen. Laat de aan/uit-schake-
laar los om de machine uitschakelen. (Fig. 1)
VOOR DE MODELLEN HR4010C EN HR4001C
Aan/uit-schakelaar
LET OP:
• Voordat u de stekker in het stopcontact steekt moet u
de juiste werking van de aan/uit-schakelaar controleren
en dat bij het loslaten deze schakelaar in de stand
“OFF” terugkeert.
• Deze schakelaar werkt wanneer de machine in de
bedieningsfunctie en staat.
Druk de aan/uit-schakelaar in en houd deze ingedrukt
om de machine in te schakelen. Laat de aan/uit-schake-
laar los om de machine uitschakelen. (Fig. 1)
Blokkeerschakelaar
LET OP:
• Controleer altijd dat de machine uitgeschakeld is voor-
dat u de stekker in het stopcontact steekt.
• Deze schakelaar werkt alleen wanneer de machine in
de bedieningsfunctie staat.
De blokkeerschakelaar is handig als u langdurig met de
machine moet hamerboren. Schakel de machine in door
op de “I (ON)”-kant van deze wipschakelaar te drukken.
Schakel de machine uit door op de “O (OFF)”-kant van
deze wipschakelaar te drukken. (Fig. 2)
Toerental of aantal slagen wijzigen (Fig. 3)
Door verdraaien van het stelwiel kan het aantal toeren of
slagen per minuut worden veranderd. De markering op
het stelwiel is van 1 (laagste toerental/aantal slagen) tot
5 (hoogste toerental/aantal slagen).
Raadpleeg onderstaande tabel voor het verband tussen
instelnummers op het stelwiel en het toerental/aantal sla-
gen per minuut.
LET OP:
• Door voortdurend en langdurig gebruik van de machine
met een laag toerental kan de motor overbelast worden
en een defect aan de machine veroorzaken.
• Het stelwiel kan alleen maar tot de stand 5 en terug tot
de stand 1 verdraaid worden. Forceer het stelwiel niet
voorbij de stand 5 of 1, omdat anders de toerentalrege-
ling niet meer functioneert.
De bedieningsfunctie kiezen
Hamerboren (Fig. 4 en 5)
Voor boren in beton, steen, e.d., druk de vergrendelknop
in en verdraai de functiekeuzeschakelaar totdat de wijzer
naar het -pictogram wijst. Gebruik een boor met een
hardmetalen snijvlak.
Alleen beitelen
VOOR DE MODELLEN HR4001C EN HR4010C (Fig. 6)
Voor hak-, bik- of sloopwerkzaamheden, druk de ver-
grendelknop in en verdraai de functiekeuzeschakelaar
totdat de wijzer naar het -pictogram wijst. Gebruik een
puntbeitel, platte of brede beitel, enz.
Langdurig beitelen (ALLEEN VOOR DE MODELLEN
HR4001C EN HR4010C) (Fig. 7)
Voor hak-, bik- of sloopwerkzaamheden, druk de ver-
grendelknop in en verdraai de functiekeuzeschakelaar
totdat de wijzer naar het -pictogram wijst. Gebruik
een puntbeitel, platte of brede beitel, enz.
LET OP:
• Als de machine ingesteld staat op de functie . werkt
de aan/uit-schakelaar niet, alleen de blokkeerschake-
laar functioneert.
Nummers op
het stelwiel
Toerental
Slagen per
minuut
5 480 2 750
4 440 2 550
3 360 2 050
2 270 1 550
1 230 1 350
Pagina: 17
25
VOOR HET MODEL HR4011C (Fig. 8)
Voor hak-, bik- of sloopwerkzaamheden, druk de ver-
grendelknop in en verdraai de functiekeuzeschakelaar
totdat de wijzer naar het -pictogram wijst. Gebruik een
puntbeitel, platte of brede beitel, enz.
LET OP:
• De functiekeuzeschakelaar mag alleen worden
bediend wanneer de machine stilstaat. Anders raakt de
machine beschadigd.
• Om versnelde slijtage van het functiekeuzemechaniek
te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de keuzescha-
kelaar altijd duidelijk in een van de twee of drie bedie-
ningsfunctiestanden staat.
Slipkoppeling
De slipkoppeling treedt in werking bij het bereiken van
een bepaald draaimoment. De verbinding tussen aandrij-
ving en uitgaande as wordt onderbroken. Als dit gebeurd
zal de boor niet meer draaien.
LET OP:
• Zodra de slipkoppeling in werking treedt moet u de
machine uitschakelen. Hierdoor helpt u voortijdige slij-
tage van de machine te voorkomen.
Indicatielampje (Fig. 9)
Het groene voedingsindicatielampje (“ON”) gaat branden
als de stekker in het stopcontact is gestoken. Als het indi-
catielampje niet brandt kan het netsnoer of de regeleen-
heid defect zijn. Als het indicatielampje brandt en de
machine functioneert niet, ook als deze is ingeschakeld,
kunnen de koolborstels versleten zijn, of de regeleen-
heid, motor of aan/uit-schakelaar defect zijn.
Het rode onderhoudsindicatielampje gaat branden als de
koolborstels bijna versleten zijn en om aan te geven dat
de machine onderhoud nodig heeft. Na een gebruiksduur
van circa 8 uur wordt de machine automatisch uitgescha-
keld.
INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens enig
werk aan het gereedschap uit te voeren.
Verstelbare D-handgreep
LET OP:
• Gebruik de verstelbare D-handgreep alleen bij hak-,
bik- of sloopwerkzaamheden. Gebruik het niet bij boor-
werkzaamheden in beton, steen, enz. Met deze D-
handgreep kan men tijdens het boren de machine niet
op de juiste wijze vasthouden. (Fig. 10)
De D-handgreep kan 360° in verticale richting zwenken
en in elke stand vastgezet worden. De handgreep kan
ook in acht verschillende standen naar voren en achter in
horizontale richting vastgezet worden. Maak alleen maar
de klemschroef los en draai de D-handgreep naar de
gewenste stand. Draai de klemschroef daarna weer ste-
vig vast. (Fig. 11)
Extra handgreep (Fig. 12)
LET OP:
• Gebruik altijd de extra handgreep om boorwerkzaam-
heden in beton, steen, e.d. veilig uit te voeren.
Voor het gemakkelijk hanteren van de machine in elke
stand, kan de extra handgreep aan weerszijden zwen-
ken. Draai de handgreep los door het greepstuk linksom
te draaien, zwenk de handgreep in de gewenste stand en
draai het weer vast door het greepstuk rechtsom te
draaien.
Gereedschap inklemmen of verwijderen
Reinig het insteekeinde van het gereedschap en smeer
het in met een beetje vet. (Fig. 13)
Steek het gereedschap draaiend in de machine tot het
automatisch wordt vergrendeld.
Verwijder het gereedschap als deze niet in de machine
gestoken kan worden. Trek de vergrendelingshuls een
paar keer naar achteren. Steek het gereedschap daarna
weer draaiend in de machine tot het automatisch wordt
vergrendeld.
Controleer na het inklemmen de vergrendeling door aan
het gereedschap te trekken. (Fig. 14)
Trek, om het gereedschap te verwijderen, de vergrende-
lingshuls helemaal naar achteren en haal het gereed-
schap uit de machine. (Fig. 15)
Beitelstand
(voor hak-, bik- of sloopwerkzaamheden)
De beitel kan in 12 standen worden vergrendeld. Druk,
om de beitelstand te wijzigen, de vergrendelknop in en
verdraai de functiekeuzeschakelaar totdat de wijzer naar
het -pictogram wijst. Draai de beitel in de gewenste
beitelstand. (Fig. 16 en 17)
Druk de vergrendelknop in en verdraai de functiekeuzes-
chakelaar totdat de wijzer naar het -pictogram wijst.
Controleer de vergrendeling van het gereedschap door
het iets te verdraaien. (Fig. 18 en 19)
Diepteaanslag (Fig. 20)
De diepteaanslag is handig bij het boren van gaten met
dezelfde diepte. Maak de klemschroef los en stel de
diepteaanslag in op de gewenste boordiepte. Draai na
het instellen de klemschroef weer stevig vast.
OPMERKING:
• De diepteaanslag kan niet gebruikt worden als deze de
behuizing van de tandwielkast of motor raakt.
Pagina: 18
26
BEDIENING
Hamerboren (Fig. 21)
Stel de functiekeuzeschakelaar in op het -pictogram.
Plaats de boor in de gewenste stand van het boorgat. en
druk daarna de aan/uit-schakelaar in. Forceer de
machine niet. Een lichte druk op de machine levert het
beste resultaat. Houdt de machine in positie en voorkom
dat de boor wegglijdt van het boorgat.
Voer de druk op de machine niet op als het boorgat ver-
stopt raakt met scherven en steentjes. Laat echter de
machine onbelast draaien en trek de boor gedeeltelijk
terug uit het bootgat. Door dit een aantal malen te herha-
len wordt het boorgat schoongemaakt en u kunt de nor-
male boorwerkzaamheden weer hervatten.
LET OP:
• Als de boor door het beton komt of als de boor het
bewapeningsijzer in beton raakt kan de machine hier-
door op een gevaarlijke wijze reageren. Houd de
machine in verband met de daarbij optredende krach-
ten altijd met beide handen stevig vast en zorg ervoor
dat u stevig staat.
Blaasbalgje (Extra accessoire) (Fig. 22)
Gebruik na het boren het blaasbalgje om het stof uit het
boorgat te blazen.
Hakken/Bikken/Slopen (Fig. 23)
Stel de functiekeuzeschakelaar in op het -pictogram.
Houd de machine stevig met beide handen vast. Schakel
de machine in en oefen een enige druk uit op de machine
zodat deze niet ongecontroleerd ronddanst. Het uitoefe-
nen van een zeer grote druk op de machine zal de wer-
king ervan niet verbeteren.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens te
beginnen met inspectie of onderhoud.
Smering
LET OP:
• Dit onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd
door een erkend Makita-servicecentrum of de fabriek.
In verband met het zelfsmerende systeem van deze
machine hoeft niet ieder uur of dag smeermiddel toege-
voegd te worden. Voeg iedere keer bij vervanging van de
koolborstels smeermiddel toe.
Laat de machine een paar minuten draaien om het op te
warmen. Schakel de machine uit en haal de stekker uit
het stopcontact.
Draai de vier schroeven los en verwijder de handgreep.
Merk op dat de bovenste schroeven verschillen van de
andere schroeven. (Fig. 24)
Maak de contrastekker los door er aan te trekken.
(Fig. 25)
Maak de schroeven los en verwijder de functiekeuzes-
chakelaar.
Verwijder de afdekking van het krukasdeksel. (Fig. 26)
Verwijder het besturingsplaatje. (Behalve voor model
HR4011C.) (Fig. 27)
Maak de zes schroeven met een schroevendraaier los en
verwijder het krukasdeksel. Leg de machine op de tafel
met de boor-/beitelhouder naar boven gericht. Hierdoor
zal het oude smeermiddel in het krukashuis lopen.
(Fig. 28)
Verwijder het oude smeermiddel uit het binnenwerk en
vervang het met een nieuw smeermiddel (60 gram).
Gebruik alleen het originele Makita smeermiddel voor
boorhamers (extra accessoire). Toevoeging van meer
dan de aangegeven hoeveelheid smeermiddel (circa
60 gram) kan een defect in de hamerfunctie of het
machine veroorzaken.
Plaats het krukasdeksel weer op diens plaats en maak
deze met een schroevendraaier vast. (Fig. 29)
Sluit de contrastekker aan en plaats de functiekeuzes-
chakelaar weer op diens plaats. (Fig. 30)
LET OP:
• Maak het krukasdeksel niet overmatig vast. Het is van
hars vervaardigd en is breekbaar.
• Zorg ervoor dat de contrastekker of elektrische bedra-
ding niet beschadigd raakt, in het bijzonder bij het ver-
wijderen van het oude smeermiddel en de montage
van de handgreep.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita servicecentrum, en dit uitsluitend met
gebruikmaking van originele Makita vervangingsonder-
delen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijke verwonding opleveren. Gebruik de acces-
soires of hulpstukken uitsluitend voor het gespecifi-
ceerde doel.
Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita service-
centrum.
• SDS-MAX boor met wolfraamcarbide punt
• SDS-MAX bull point
• SDS-MAX koudbeitel
• SDS-MAX bikbeitel
• SDS-MAX tegelbeitel
• SDS-MAX kleispade
• Smeermiddel voor boorhamers
• Een beetje vet
• Verstelbare D-handgreep
• Extra handgreep
• Dieptemaat
• Blaasbalgje
• Veiligheidsbril
• Draagtas
Pagina: 21
58
ENG006-2
For European countries only
Noise and Vibration of Model HR4001C
The typical A-weighted noise levels are
sound pressure level: 93 dB (A)
sound power level: 104 dB (A)
Uncertainty is 3 dB (A).
– Wear ear protection. –
The typical weighted root mean square acceleration
value is 6 m/s2
.
These values have been obtained according to
EN60745.
Pour les pays d’Europe uniquement
Bruit et vibrations du modèle HR4001C
Les niveaux de bruit ponderes types A sont:
niveau de pression sonore: 93 dB (A)
niveau de puissance du son: 104 dB (A)
L’incertitude de mesure est de 3 dB (A).
– Porter des protecteurs anti-bruit. –
L’accélération pondérée est de 6 m/s2
.
Ces valeurs ont été obtenues selon EN60745.
Nur für europäische Länder
Geräusch- und Vibrationsentwicklung
des Modells HR4001C
Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel betragen:
Schalldruckpegel: 93dB (A)
Schalleistungspegel: 104 dB (A)
Die Abweichung beträgt 3 dB (A).
– Gehörschutz tragen. –
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt
6 m/s2
.
Diese Werte wurden gemäß EN60745 erhalten.
Modello per l’Europa soltanto
Rumore e vibrazione del modello HR4001C
I livelli del rumore pesati secondo la curva A sono:
Livello pressione sonora: 93 dB (A)
Livello potenza sonora: 104 dB (A)
L’incertezza è di 3 dB (A).
– Indossare i paraorecchi. –
Il valore quadratico medio di accellerazione è di 6 m/s2
.
Questi valori sono stati ottenuti in conformità EN60745.
Alleen voor Europese landen
Geluidsniveau en trilling van het model HR4001C
De typische A-gewogen geluidsniveau’s zijn
geluidsdrukniveau: 93 dB (A)
geluidsenergie-niveau: 104 dB (A)
Onzekerheid is 3 dB (A).
– Draag oorbeschermers. –
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is
6 m/s2
.
Deze waarden werden verkregen in overeenstemming
met EN60745.
Para países europeos solamente
Ruido y vibración del modelo HR4001C
Los niveles típicos de ruido ponderados A son
presión sonora: 93 dB (A)
nivel de potencia sonora: 104 dB (A)
Incerteza 3 dB (A).
– Póngase protectores en los oídos. –
El valor ponderado de la aceleración es de 6 m/s2
.
Estos valores han sido obtenidos de acuerdo con
EN60745.
ENGLISH
FRANÇAISE
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL
Pagina: 35
62
ENG006-2
For European countries only
Noise and Vibration of Model HR4011C
The typical A-weighted noise levels are
sound pressure level: 93 dB (A)
sound power level: 104 dB (A)
Uncertainty is 3 dB (A).
– Wear ear protection. –
The typical weighted root mean square acceleration
value is 4m/s2
.
These values have been obtained according to
EN60745.
Pour les pays d’Europe uniquement
Bruit et vibrations du modèle HR4011C
Les niveaux de bruit ponderes types A sont:
niveau de pression sonore: 93 dB (A)
niveau de puissance du son: 104 dB (A)
L’incertitude de mesure est de 3 dB (A).
– Porter des protecteurs anti-bruit. –
L’accélération pondérée est de 4 m/s2
.
Ces valeurs ont été obtenues selon EN60745.
Nur für europäische Länder
Geräusch- und Vibrationsentwicklung
des Modells HR4011C
Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel betragen:
Schalldruckpegel: 93dB (A)
Schalleistungspegel: 104 dB (A)
Die Abweichung beträgt 3 dB (A).
– Gehörschutz tragen. –
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt
4 m/s2
.
Diese Werte wurden gemäß EN60745 erhalten.
Modello per l’Europa soltanto
Rumore e vibrazione del modello HR4011C
I livelli del rumore pesati secondo la curva A sono:
Livello pressione sonora: 93 dB (A)
Livello potenza sonora: 104 dB (A)
L’incertezza è di 3 dB (A).
– Indossare i paraorecchi. –
Il valore quadratico medio di accellerazione è di 4 m/s2
.
Questi valori sono stati ottenuti in conformità EN60745.
Alleen voor Europese landen
Geluidsniveau en trilling van het model HR4011C
De typische A-gewogen geluidsniveau’s zijn
geluidsdrukniveau: 93 dB (A)
geluidsenergie-niveau: 104 dB (A)
Onzekerheid is 3 dB (A).
– Draag oorbeschermers. –
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is
4m/s2
.
Deze waarden werden verkregen in overeenstemming
met EN60745.
Para países europeos solamente
Ruido y vibración del modelo HR4011C
Los niveles típicos de ruido ponderados A son
presión sonora: 93 dB (A)
nivel de potencia sonora: 104 dB (A)
Incerteza 3 dB (A).
– Póngase protectores en los oídos. –
El valor ponderado de la aceleración es de 4 m/s2
.
Estos valores han sido obtenidos de acuerdo con
EN60745.
ENGLISH
FRANÇAISE
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita HR4011C.

Stel een vraag over de Makita HR4011C

Heb je een vraag over de Makita HR4011C en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HR4011C. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HR4011C zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.