Makita HR2470FT handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HR2470FT. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: HR2470FT
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 20
21
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
1 Trekschakelaar
2 Vergrendelknop
3 Lamp
4 Omkeerschakelaar
5 Snelkoppelingboorkop voor
SDS-plus
6 Streep op wisseldeksel
7 Wisseldeksel
8 As
9 Snelkoppelingboorkop
10 Wisseldeksel
11 Werkingskeuzeknop
12 Alleen boren
13 Alleen hameren
14 Handgreepvoet
15 Zijhandgreep
16 Losdraaien
17 Vastzetten
18 Tanden
19 Nokken
20 Boorschacht
21 Boorvet
22 Boor
23 Boorkopdeksel
24 Diepteaanslag
25 Stofvanger
26 Blaasbalgje
27 Boorkop-adapter
28 Sleutelloze boorkop
29 Bus
30 Ring
TECHNISCHE GEGEVENS
Model HR2470/HR2470F HR2470T/HR2470FT
Capaciteiten
Beton
Boor met wolfraamcarbide-boorpunt .......................24 mm 24 mm
Kroonboor................................................................54 mm 54 mm
Diamant kroonboor (droog type)..............................65 mm 65 mm
Staal ...........................................................................13 mm 13 mm
Hout ............................................................................32 mm 32 mm
Nullasttoerental (min–1
) .................................................0 – 1 100 0 – 1 100
Aantal slagen/minuut.....................................................0 – 4 500 0 – 4 500
Totale lengte ..................................................................370 mm 394 mm
Netto gewicht.................................................................2,9 kg 3,0 kg
Veiligheidsklasse .......................................................... /II /II
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land ver-
schillen.
• Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor hamerboren en boren in
baksteen, beton en steen, en ook voor beitelen.
Het gereedschap is ook geschikt voor boren zonder slag
in hout, metaal, keramisch materiaal en kunststof.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd
volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR
BOORHAMER
GEB007-7
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgreep/hulphandgrepen, als
deze bij het gereedschap werden geleverd. Als u
de controle over het gereedschap verliest, kan dit
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
3. Houd elektrisch gereedschap vast aan het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het slijpaccessoire met
verborgen bedrading of zijn eigen snoer in aan-
raking kan komen. Wanneer het booraccessoire in
aanraking komen met onder spanning staande dra-
den, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van
het gereedschap onder spanning komen te staan
zodat de gebruiker een elektrische schok kan krij-
gen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
gezichtsbescherming. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.
5. Controleer dat het bit stevig op zijn plaats is
vastgezet voordat u het gereedschap gebruikt.
6. Bij normale bediening behoort het gereedschap
te trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk los-
raken, waardoor een defect of ongeluk kan ont-
staan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.
7. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal
de smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.
9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
Pagina: 21
22
10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
12. Richt het gereedschap niet op iemand in de
buurt terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.
13. Raak het bit en onderdelen in de buurt van het
bit niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
14. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem de nodige voor-
zorgsmaatregelen tegen inademing van stof en
contact met de huid. Volg de veiligheidsinstruc-
ties van de leverancier van het materiaal op.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende
gereedschap altijd strikt in acht. VERKEERD
GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker ervan uit het stopcontact is verwijderd vooral-
eer u begint met afstelling of onderhoud van het
gereedschap.
Werking van de trekschakelaar (Fig. 1)
LET OP:
• Alvorens de machine op een stopcontact aan te sluiten,
moet u altijd controleren of de trekschakelaar juist
werkt en bij het loslaten naar de “OFF” positie terug-
keert.
Om de machine te starten, drukt u gewoon de trekscha-
kelaar in. Hoe dieper de trekschakelaar wordt ingedrukt,
hoe sneller de machine draait. Om de machine uit te
schakelen, de trekschakelaar loslaten. Voor continuë
werking, drukt u de trekschakelaar in en dan drukt u de
vergrendelknop in. Om de machine vanuit deze vergren-
delde stand te stoppen, de trekschakelaar volledig
indrukken en deze dan loslaten.
Aanzetten van de lampen (Fig. 2)
Voor model HR2470F, HR2470FT
LET OP:
• Kijk niet direct in het licht of de lichtbron.
Druk de trekker in om de lamp aan te zetten. Laat de
trekker los om de lamp uit te doen.
OPMERKING:
• Gebruik een droge doek om vuil op de lamplens eraf te
vegen. Let op dat u geen krassen maakt op de lamp-
lens, aangezien de verlichtingssterkte daardoor zal ver-
minderen.
Werking van de omkeerschakelaar (Fig. 3)
LET OP:
• Controleer altijd de draairichting alvorens de machine
te gebruiken.
• Gebruik de omkeerschakelaar alleen nadat de machine
volledig tot stilstand is gekomen. Indien u de draairich-
ting verandert voordat de machine is gestopt, kan de
machine beschadigd raken.
• Als de trekschakelaar niet kan worden ingeknepen,
controleert u dat de omkeerschakelaar helemaal naar
de positie (kant A) of naar de positie (kant B) is
gezet.
Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het
veranderen van de draairichting. Beweeg de omkeer-
schakelaar naar de positie (kant A) voor rechtse
draairichting, of naar de positie (kant B) voor linkse
draairichting.
De snelkoppelingboorkop voor SDS-plus
vervangen
Voor model HR2470T/HR2470FT
De snelkoppelingboorkop voor SDS-plus kan eenvoudig
vervangen worden door de gewone snelkoppelingboor-
kop.
De snelkoppelingboorkop voor SDS-plus eraf halen
(Fig. 4)
LET OP:
• Haal altijd eerst de bit eruit voordat u de snelkoppeling-
boorkop voor SDS-plus eraf haalt.
Pak het wisseldeksel van de snelkoppelingboorkop voor
SDS-plus beet en draai deze in de richting van de pijl tot-
dat de streep op het wisseldeksel wordt verplaatst van
het symbool naar het symbool. Trek vervolgens
krachtig in de richting van de pijl.
De gewone snelkoppelingboorkop erop zetten
(Fig. 5)
Controleer of de streep op de gewone snelkoppeling-
boorkop op het symbool staat. Pak het wisseldeksel
van de gewone snelkoppelingboorkop beet en lijn de
streep uit met het symbool.
Plaats de gewone snelkoppelingboorkop op de as van
het gereedschap.
Pak het wisseldeksel van de gewone snelkoppelingboor-
kop beet en verplaats de streep op het wisseldeksel naar
het symbool totdat u duidelijk een klik hoort.
Kiezen van de gewenste werking
Boren plus hameren (Fig. 6)
Voor boren in beton, metselwerk e.d., drukt u de vergren-
delknop in en draait u de werkingskeuzeknop zodat de
wijzer naar het symbool wijst. Gebruik een boor met
een wolfraamcarbide-boorpunt.
Alleen boren (Fig. 7)
Voor boren in hout, metaal of kunststof, drukt u de ver-
grendelknop in en draait u de werkingskeuzeknop zodat
de wijzer naar het m symbool wijst. Gebruik een spiraal-
boor of een houtboor.
Pagina: 22
23
Alleen hameren (Fig. 8)
Voor beitelen, afbikken of slopen, drukt u de vergrendel-
knop in en draait u de werkingskeuzeknop zodat de wij-
zer naar het symbool wijst. Gebruik een puntbeitel,
koudbeitel, bikbeitel, enz.
LET OP:
• Wijzig de positie van de werkingskeuzeknop niet terwijl
het gereedschap nog belast draait, aangezien het
gereedschap daardoor beschadigd zal raken.
• Om vroegtijdige slijtage van het wisselmechanisme te
voorkomen, dient u de werkingskeuzeknop altijd juist
op een van de drie werkingsposities te zetten.
Koppelbegrenzer
De koppelbegrenzer treedt in werking wanneer de motor
een bepaald koppel bereikt. De motor wordt dan ontkop-
peld van de uitgangsas. Wanneer dit gebeurt, zal de boor
ophouden met draaien.
LET OP:
• Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer de
koppelbegrenzer in werking treedt. Hierdoor helpt u
vroegtijdige slijtage van het gereedschap voorkomen.
• Hulpstukken, zoals gatenzagen, die gemakkelijk in het
boorgat vastlopen of klemmen, zijn niet geschikt voor
dit gereedschap. Dat komt doordat zij de koppelbe-
grenzer te vaak in werking doen treden.
INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker ervan uit het stopcontact is verwijderd alvorens
enig werk aan het gereedschap uit te voeren.
Zijhandgreep (hulphandgreep) (Fig. 9)
LET OP:
• Gebruik altijd de zijhandgreep om een veilige bedie-
ning te verzekeren.
Installeer de zijhandgreep zodanig dat de tanden op de
greep tussen de nokken op het huis van de machine
komen te zitten. Zet dan de handgreep vast door deze in
de gewenste positie naar rechts te draaien. De hand-
greep kan 360° worden verdraaid zodat u deze in elke
gewenste positie kunt vastzetten.
Boorvet
Voordat u de boor aanbrengt, smeer een beetje vet
(ca. 0,5 tot 1 gram) op de kop van de boorschacht.
Met een ingevette boorkop zal het gereedschap beter
werken en langer meegaan.
Aanbrengen of verwijderen van de boor
Reinig de boorschacht en smeer er boorvet op alvorens
de boor te installeren. (Fig. 10)
Steek de boor in de machine. Draai de boor en duw deze
naar binnen tot zij vergrendelt. (Fig. 11)
Nadat de boor is geïnstalleerd, moet u altijd controleren
of de boor goed vastzit door te proberen hem eruit te
trekken.
Om de boor te verwijderen, trekt u het boorkopdeksel
helemaal omlaag en dan trekt u de boor eruit. (Fig. 12)
Boorhoek (voor beitelen, afbikken of slopen)
De boor kan bij de gewenste hoek worden vastgezet. Om
de boorhoek te wijzigen, drukt u de vergrendelknop in en
draait u de werkingskeuzeknop zodat de wijzer naar het
O symbool wijst. Draai de boor naar de gewenste hoek.
(Fig. 13)
Druk de vergrendelknop in en draai de werkingskeuze-
knop zodat de wijzer naar het symbool wijst. Draai
daarna de boor een beetje om te controleren of deze
goed vastzit. (Fig. 14)
Diepteaanslag (Fig. 15)
De diepteaanslag is handig voor het boren van gaten van
gelijke diepte. Maak de zijhandgreep los en steek de
diepteaanslag in het gat in de zijhandgreep. Stel de diep-
teaanslag af op de gewenste diepte en zet de zijhand-
greep vast.
OPMERKING:
• De diepteaanslag kan niet worden gebruikt in de posi-
tie waarbij deze tegen het tandwielhuis aanstoot.
Stofvanger (Fig. 16)
Gebruik de stofvanger om te voorkomen dat stof op de
machine en op uzelf terechtkomt wanneer u boven uw
hoofd boort. Bevestig de stofvanger aan de boor, zoals
getoond in Fig. 16. De diameter van de boren waaraan
de stofvanger kan worden bevestigd, is als volgt.
BEDIENING
Hamerend of kloppend boren (Fig. 17)
Draai de werkingskeuzeknop zodat de wijzer naar het
symbool wijst.
Plaats de punt van de boor op de gewenste plaats waar
geboord moet worden, en druk vervolgens de schakelaar
in.
Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de
beste resultaten. Houd het gereedschap stevig vast en
zorg dat het niet uitglijdt.
Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat ver-
stopt raakt met schilfertjes of metaaldeeltjes. Laat in zo’n
geval het gereedschap onbelast lopen en verwijder de
boor gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer dit verschil-
lende keren wordt herhaald, zal het boorgat schoon wor-
den en kunt u normaal verder boren.
LET OP:
• Op het moment dat een gat wordt geboord, of wanneer
het boorgat verstopt raakt met schilfertjes en metaal-
deeltjes, of wanneer de machine op versterkingsstaven
in gewapend beton stoot, wordt er plotseling een
enorme wringingskracht op de machine/boor uitgeoe-
fend. Gebruik daarom altijd de zijhandgreep (hulphand-
greep) en houd de machine tijdens het gebruik stevig
vast bij zowel de zijhandgreep als de hoofdhandgreep.
Indien u dit verzuimt, kunt u de controle over de
machine verliezen en mogelijk zware verwondingen
oplopen.
Boordiameter
Stofvanger 5 6 – 14,5 mm
Stofvanger 9 12 – 16 mm
Pagina: 23
24
OPMERKING:
• Terwijl het gereedschap onbelast wordt gebruikt, kan
de boor excentrisch draaien. Het gereedschap cen-
treert zichzelf automatisch tijdens het gebruik. Dit heeft
geen nadelige invloed op de nauwkeurigheid van het
boren.
Blaasbalgje (los verkrijgbaar accessoire) (Fig. 18)
Gebruik na het boren het blaasbalgje om het stof uit het
boorgat te blazen.
Beitelen/Afbikken/Slopen (Fig. 19)
Draai de werkingskeuzeknop zodat de wijzer naar het
symbool wijst. Houd de machine met beide handen ste-
vig vast. Schakel de machine in en oefen niet meer druk
uit op de machine dan nodig is om deze onder controle te
houden. Door grote kracht op de machine uit te oefenen
verloopt het werk niet sneller.
Boren in hout of metaal (Fig. 20, 21, 22 en 23)
Voor model HR2470/HR2470F
Gebruik de los verkrijgbare boorkopmontage. Om deze
te installeren, zie “Aanbrengen of verwijderen van de
boor” op de vorige pagina.
Voor model HR2470T/HR2470FT
Gebruik de snelkoppelingboorkop als standaarduitrus-
ting. Raadpleeg voor het monteren ervan de beschrijving
onder “De snelkoppelingboorkop voor SDS-plus vervan-
gen” op de vorige pagina.
Houd de ring vast en draai de bus naar links om de klau-
wen van de boorkop te openen. Steek de boor zo ver
mogelijk in de boorkop. Houd de ring weer stevig vast en
draai de bus naar rechts om de boorkop vast te zetten.
Om de boor te verwijderen, houdt u de ring vast en draait
u de bus naar links.
Draai de werkingskeuzeknop zodat de wijzer naar het m
symbool wijst.
U kunt boren tot een diameter van maximaal 13 mm in
metaal en een diameter van maximaal 32 mm in hout.
LET OP:
• Gebruik nooit “Boren plus hameren” wanneer de snel-
koppelingboorkop op het gereedschap is gemonteerd.
De snelkoppelingboorkop kan hierdoor beschadigd
raken.
Bovendien zal de boorkop loskomen wanneer de draai-
richting van het gereedschap wordt omgekeerd.
• Door teveel druk op het gereedschap uit te oefenen
verloopt het boren niet sneller. Integendeel, teveel druk
op het gereedschap zal alleen maar de boor beschadi-
gen, de prestatie van het gereedschap verminderen en
de gebruiksduur verkorten.
• Er ontstaan enorme spanningen op het ogenblik dat de
boor uit het gat tevoorschijn komt. Houd derhalve het
gereedschap stevig vast en wees op uw hoede.
• Wanneer de boor klemraakt, keert u met de omkeer-
schakelaar de draairichting om, om de boor uit het gat
te krijgen. Pas echter op en houd het gereedschap ste-
vig vast, aangezien het anders uit het gat weg kan
schieten.
• Kleine werstukken dient u altijd eerst vast te zetten met
een klemschroef of iets dergelijks.
Boren met de diamant kroonboor
Voor boren met de diamant kroonboor dient de boorwer-
kingskeuzehendel altijd in de m positie voor “alleen
boren” te worden gezet.
LET OP:
• Indien u de diamant kroonboor gebruikt voor “boren
plus hameren”, kan de diamant kroonboor beschadigd
raken.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker ervan uit het stopcontact is verwijderd vooral-
eer u met inspectie of onderhoud van het gereedschap
begint.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te verzekeren, dienen alle reparaties,
inspectie en vervanging van koolborstels, en alle andere
onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden
uitgevoerd door een erkend Makita servicecentrum, en
dit uitsluitend met gebruik van originele Makita vervan-
gingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemd doel.
Wenst u meer bijzonderheden over deze accessoires,
neem dan contact op met het plaatselijke Makita service-
centrum.
• SDS-Plus boor met wolfraamcarbide punt
• Puntbeitel
• Koudbeitel
• Bikbeitel
• Groefbeitel
• Boorkopmontage
• Boorkop S13
• Boorkop-adapter
• Boorkopsleutel S13
• Boorvet
• Zijhandgreep
• Diepteaanslag
• Blaasbalgje
• Stofvanger
• Hulpstuk voor stofafscheiding
• Veiligheidsbril
• Plastic draagtas
• Sleutelloze boorkop

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita HR2470FT.

Stel een vraag over de Makita HR2470FT

Heb je een vraag over de Makita HR2470FT en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HR2470FT. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HR2470FT zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.