Makita HR2460 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HR2460. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: HR2460
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 19
20
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
1 Trekschakelaar
2 Vergrendelknop
3 Lamp
4 Omkeerschakelaar
5 Werkingskeuzeknop
6 Handgreepvoet
7 Zijhandgreep
8 Losdraaien
9 Vastzetten
10 Tanden
11 Nokken
12 Boorschacht
13 Boorvet
14 Boor
15 Boorkopdeksel
16 Diepteaanslag
17 Stofvanger
18 Blaasbalgje
19 Sleutelloze boorkop
20 Boorkop-adapter
21 Bus
22 Ring
TECHNISCHE GEGEVENS
Model HR2460/HR2460F
Capaciteiten
Beton
Boor met wolfraamcarbide-boorpunt................24 mm
Kroonboor ........................................................54 mm
Diamant kroonboor (droog type)......................65 mm
Staal....................................................................13 mm
Hout ....................................................................32 mm
Nullasttoerental (min-1
)..................................... 0 – 1 100
Aantal slagen/minuut ........................................ 0 – 4 500
Totale lengte ........................................................362 mm
Netto gewicht ..........................................................2,8 kg
Veiligheidsklasse ................................................... /II
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land ver-
schillen.
• Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003
Doeleinden van gebruik
Het gereedschap is bedoeld voor hamerboren en boren
in baksteen, beton en steen.
Het is ook geschikt voor boren zonder slag in hout,
metaal, keramisch materiaal en kunststof.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven
op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wissel-
stroom worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geï-
soleerd volgens de Europese standaard en kan derhalve
ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
GEA010-1
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.
GEB007-5
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van de boorhamer altijd strikt in acht. Bij onveilig of
verkeerd gebruik van het gereedschap, bestaat de
kans op ernstig persoonlijk letsel.
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgreep/hulphandgrepen, als
deze bij het gereedschap werden geleverd. Als u
de controle over het gereedschap verliest, kan dit
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
3. Houd elektrisch gereedschap vast aan het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het slijpaccessoire met
verborgen bedrading of zijn eigen snoer in aan-
raking kan komen. Wanneer het booraccessoire in
aanraking komen met onder spanning staande dra-
den, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van
het gereedschap onder spanning komen te staan
zodat de gebruiker een elektrische schok kan krij-
gen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
gezichtsbescherming. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.
5. Controleer dat het bit stevig op zijn plaats is
vastgezet voordat u het gereedschap gebruikt.
6. Bij normale bediening behoort het gereedschap
te trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk los-
raken, waardoor een defect of ongeluk kan ont-
staan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.
7. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal
de smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.
9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
12. Richt het gereedschap niet op iemand in de
buurt terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.
13. Raak het bit en onderdelen in de buurt van het
bit niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
Pagina: 20
21
14. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem de nodige voor-
zorgsmaatregelen tegen inademing van stof en
contact met de huid. Volg de veiligheidsinstruc-
ties van de leverancier van het materiaal op.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker ervan uit het stopcontact is verwijderd vooral-
eer u begint met afstelling of onderhoud van het
gereedschap.
Werking van de trekschakelaar (Fig. 1)
LET OP:
• Alvorens de machine op een stopcontact aan te sluiten,
moet u altijd controleren of de trekschakelaar juist
werkt en bij het loslaten naar de “OFF” positie terug-
keert.
Om de machine te starten, drukt u gewoon de trekscha-
kelaar in. Hoe dieper de trekschakelaar wordt ingedrukt,
hoe sneller de machine draait. Om de machine uit te
schakelen, de trekschakelaar loslaten. Voor continuë
werking, drukt u de trekschakelaar in en dan drukt u de
vergrendelknop in. Om de machine vanuit deze vergren-
delde stand te stoppen, de trekschakelaar volledig
indrukken en deze dan loslaten.
Aanzetten van de lampen (Fig. 2)
Voor Model HR2460F
LET OP:
• Kijk niet direct in het licht of de lichtbron.
Druk de trekker in om de lamp aan te zetten. Laat de
trekker los om de lamp uit te doen.
OPMERKING:
• Gebruik een droge doek om vuil op de lamplens eraf te
vegen. Let op dat u geen krassen maakt op de lamp-
lens, aangezien de verlichtingssterkte daardoor zal ver-
minderen.
Werking van de omkeerschakelaar (Fig. 3)
LET OP:
• Controleer altijd de draairichting alvorens de machine
te gebruiken.
• Gebruik de omkeerschakelaar alleen nadat de machine
volledig tot stilstand is gekomen. Indien u de draairich-
ting verandert voordat de machine is gestopt, kan de
machine beschadigd raken.
• Als de trekschakelaar niet kan worden ingeknepen,
controleert u dat de omkeerschakelaar helemaal naar
de positie (kant A) of naar de positie (kant B) is
gezet.
Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het
veranderen van de draairichting. Beweeg de omkeer-
schakelaar naar de positie (kant A) voor rechtse
draairichting, of naar de positie (kant B) voor linkse
draairichting.
Kiezen van de bedieningsfunctie (Fig. 4)
Dit gereedschap heeft een omschakelknop. Gebruik
deze knop voor het kiezen van een van de twee bedie-
ningsfuncties die geschikt is voor uw werk.
Voor gewoon boren drukt u de knop zodat de pijl op de
knop in de richting van de symbool op de behuizing
van het gereedschap wijst.
Voor hamerboren drukt u de knop zodat de pijl op de
knop in de richting van de symbool op de behuizing
van het gereedschap wijst.
LET OP:
• Zet de knop altijd volledig op het gewenste symbool.
Indien u het gereedschap gebruikt met de knop halver-
wege tussen de twee symbolen geplaatst, kan het
gereedschap beschadigd raken.
• Bedien de knop pas nadat het gereedschap volledig tot
stilstand is gekomen.
Koppelbegrenzer
De koppelbegrenzer treedt in werking wanneer de motor
een bepaald koppel bereikt. De motor wordt dan ontkop-
peld van de uitgangsas. Wanneer dit gebeurt, zal de boor
ophouden met draaien.
LET OP:
• Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer de
koppelbegrenzer in werking treedt. Hierdoor helpt u
vroegtijdige slijtage van het gereedschap voorkomen.
• Hulpstukken, zoals gatenzagen, die gemakkelijk in het
boorgat vastlopen of klemmen, zijn niet geschikt voor
dit gereedschap. Dat komt doordat zij de koppelbe-
grenzer te vaak in werking doen treden.
INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker ervan uit het stopcontact is verwijderd alvorens
enig werk aan het gereedschap uit te voeren.
Zijhandgreep (hulphandgreep) (Fig. 5)
LET OP:
• Gebruik altijd de zijhandgreep om een veilige bedie-
ning te verzekeren.
Installeer de zijhandgreep zodanig dat de tanden op de
greep tussen de nokken op het huis van de machine
komen te zitten. Zet dan de handgreep vast door deze in
de gewenste positie naar rechts te draaien. De hand-
greep kan 360° worden verdraaid zodat u deze in elke
gewenste positie kunt vastzetten.
Boorvet
Voordat u de boor aanbrengt, smeer een beetje vet
(ca. 0,5 tot 1,0 gram) op de kop van de boorschacht.
Met een ingevette boorkop zal het gereedschap beter
werken en langer meegaan.
Aanbrengen of verwijderen van de boor
Reinig de boorschacht en smeer er boorvet op alvorens
de boor te installeren. (Fig. 6)
Steek de boor in de machine. Draai de boor en duw deze
naar binnen tot zij vergrendelt. (Fig. 7)
Nadat de boor is geïnstalleerd, moet u altijd controleren
of de boor goed vastzit door te proberen hem eruit te
trekken.
Om de boor te verwijderen, trekt u het boorkopdeksel
helemaal omlaag en dan trekt u de boor eruit. (Fig. 8)
Pagina: 21
22
Diepteaanslag (Fig. 9)
De diepteaanslag is handig voor het boren van gaten van
gelijke diepte. Maak de zijhandgreep los en steek de
diepteaanslag in het gat in de zijhandgreep. Stel de diep-
teaanslag af op de gewenste diepte en zet de zijhand-
greep vast.
OPMERKING:
• De diepteaanslag kan niet worden gebruikt in de posi-
tie waarbij deze tegen het tandwielhuis aanstoot.
Stofvanger (Fig. 10)
Gebruik de stofvanger om te voorkomen dat stof op de
machine en op uzelf terechtkomt wanneer u boven uw
hoofd boort. Bevestig de stofvanger aan de boor, zoals
getoond in Fig. 10. De diameter van de boren waaraan
de stofvanger kan worden bevestigd, is als volgt.
BEDIENING
Hamerend of kloppend boren
Plaats de punt van de boor op de gewenste plaats waar
geboord moet worden, en druk vervolgens de schakelaar
in. Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft
de beste resultaten. Houd het gereedschap stevig vast
en zorg dat het niet uitglijdt.
Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat ver-
stopt raakt met schilfertjes of metaaldeeltjes. Laat in zo’n
geval het gereedschap onbelast lopen en verwijder de
boor gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer dit verschil-
lende keren wordt herhaald, zal het boorgat schoon wor-
den en kunt u normaal verder boren.
LET OP:
• Op het moment dat een gat wordt geboord, of wanneer
het boorgat verstopt raakt met schilfertjes en metaal-
deeltjes, of wanneer de machine op versterkingsstaven
in gewapend beton stoot, wordt er plotseling een
enorme wringingskracht op de machine/boor uitgeoe-
fend. Gebruik daarom altijd de zijhandgreep (hulphand-
greep) en houd de machine tijdens het gebruik stevig
vast bij zowel de zijhandgreep als de hoofdhandgreep.
Indien u dit verzuimt, kunt u de controle over de
machine verliezen en mogelijk zware verwondingen
oplopen.
OPMERKING:
• Terwijl het gereedschap onbelast wordt gebruikt, kan
de boor excentrisch draaien. Het gereedschap cen-
treert zichzelf automatisch tijdens het gebruik. Dit heeft
geen nadelige invloed op de nauwkeurigheid van het
boren.
Blaasbalgje (los verkrijgbaar accessoire) (Fig. 11)
Gebruik na het boren het blaasbalgje om het stof uit het
boorgat te blazen.
Boren in hout of metaal (Fig. 12 en 13)
Gebruik de los verkrijgbare boorkopmontage. Om deze
te installeren, zie “Aanbrengen of verwijderen van de
boor” op de vorige pagina.
Houd de ring vast en draai de bus naar links om de klau-
wen van de boorkop te openen. Steek de boor zo ver
mogelijk in de boorkop. Houd de ring weer stevig vast en
draai de bus naar rechts om de boorkop vast te zetten.
Om de boor te verwijderen, houdt u de ring vast en draait
u de bus naar links. Zet de omschakelknop op “alleen
boren”.
U kunt boren tot een diameter van maximaal 13 mm in
metaal en een diameter van maximaal 32 mm in hout.
LET OP:
• Gebruik nooit “boren plus hameren” wanneer de boor-
kop op het gereedschap is gemonteerd. De boorkop
kan hierdoor namelijk beschadigd raken.
Bovendien zal de boorkop loskomen wanneer de draai-
richting van het gereedschap wordt omgekeerd.
• Door teveel druk op het gereedschap uit te oefenen
verloopt het boren niet sneller. Integendeel, teveel druk
op het gereedschap zal alleen maar de boor beschadi-
gen, de prestatie van het gereedschap verminderen en
de gebruiksduur verkorten.
• Er ontstaan enorme spanningen op het ogenblik dat de
boor uit het gat tevoorschijn komt. Houd derhalve het
gereedschap stevig vast en wees op uw hoede.
• Wanneer de boor klemraakt, keert u met de omkeer-
schakelaar de draairichting om, om de boor uit het gat
te krijgen. Pas echter op en houd het gereedschap ste-
vig vast, aangezien het anders uit het gat weg kan
schieten.
• Kleine werkstukken dient u altijd eerst vast te zetten
met een klemschroef of iets dergelijks.
• Voor boren met de diamant kroonboor dient de boor-
werkingskeuzehendel altijd in de positie voor “alleen
boren” te worden gezet. Indien u de diamant kroonboor
gebruikt voor “hamerend boren”, kan de diamant
kroonboor beschadigd raken.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker ervan uit het stopcontact is verwijderd vooral-
eer u met inspectie of onderhoud van het gereedschap
begint.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te verzekeren, dienen alle reparaties,
inspectie en vervanging van koolborstels, en alle andere
onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden
uitgevoerd door een erkend Makita servicecentrum, en
dit uitsluitend met gebruik van originele Makita vervan-
gingsonderdelen.
Boordiameter
Stofvanger 5 6 mm – 14,5 mm
Stofvanger 9 12 mm – 16 mm
Pagina: 22
23
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemd doel.
Wenst u meer bijzonderheden over deze accessoires,
neem dan contact op met het plaatselijke Makita service-
centrum.
• SDS-Plus boor met wolfraamcarbide punt
• Kernboor
• Diamantkernboor
• Boorkopmontage
• Boorkop S13
• Boorkop-adapter
• Boorkopsleutel S13
• Boorvet
• Zijhandgreep
• Diepteaanslag
• Blaasbalgje
• Stofvanger
• Hulpstuk voor stofafscheiding
• Veiligheidsbril
• Plastic draagtas
• Sleutelloze boorkop
Alleen voor Europese landen
ENG102-2
Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol-
gens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 90 dB (A)
Geluidsenergie-niveau (LwA): 101 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
ENG217-2
Trilling
De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom)
vastgesteld volgens EN60745:
Toepassing: klopboren in beton
Trillingsemissie (ah,HD): 15,5 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
ENG301-1
Toepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (ah, D): 4,5 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten vol-
gens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere gereed-
schappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstell-
ing.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getrof-
fen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd
op een schatting van de blootstelling onder praktijkom-
standigheden (rekening houdend met alle fasen van de
bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het
gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait,
naast de ingeschakelde tijdsduur).
ENH101-12
EU-Verklaring van Conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Boorhamer
Modelnr./Type: HR2460, HR2460F
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
98/37/EC tot en met 28 december 2009 en daarna
aan 2006/42/EC vanaf 29 december 2009
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de vol-
gende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
30 januari 2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita HR2460.

Stel een vraag over de Makita HR2460

Heb je een vraag over de Makita HR2460 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HR2460. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HR2460 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.