HP1630

Makita HP1630 handleiding

HP1630

Handleiding voor de Makita HP1630 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 36 pagina's.

Pagina: 1
16 NEDERLANDS Verklaring van algemene gegevens 1 Trekschakelaar 2 Vastzetknop 3 Omkeerschakelaarknop 4 Werking-keuzeknop 5 Zijhandgreep 6 Boorkopsleutel 7 Bus 8 Ring 9 Dieptemaat 10 Handgreepvoet 11 Blaasbalgje TECHNISCHE GEGEVENS • In verband met ononderbroken research en ontwikke- ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. • Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen. Doeleinden van gebruik Dit gereedschap is bedoeld voor het slagboren in bak- steen, beton en steen, en ook voor het gewoon boren in hout, metaal, keramisch materiaal en plastic. Stroomvoorziening Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten. Veiligheidswenken Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids- voorschriften nauwkeurig op te volgen. AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com- fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul- dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van de slagschroevendraaier/boorhamer altijd strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het elek- trisch gereedschap, bestaat de kans op ernstig per- soonlijk letsel. 1. Draag gehoorbescherming tijdens het gebruik van een boorhamer. Blootstelling aan harde gelui- den kan leiden tot gehoorbeschadiging. 2. Gebruik de hulphandgrepen die bij het gereed- schap werden geleverd. Als u de controle over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot ernstig per- soonlijk letsel. 3. Houd elektrisch gereedschap vast aan het geïso- leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u werkt op plaatsen waar het zaaggereedschap met verborgen bedrading of zijn eigen snoer in aanraking kan komen. Door contact met onder spanning staande draden, zullen de niet-geïso- leerde metalen delen van het gereedschap onder spanning komen te staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen. 4. Zorg ervoor dat u altijd stevige steun voor de voeten hebt. Controleer of er zich niemand beneden u bevindt wanneer u het gereedschap op een hoge plaats gaat gebruiken. 5. Houd het gereedschap stevig vast met beide handen. 6. Houd uw handen uit de buurt van draaiende onderdelen. 7. Laat het gereedschap niet achter terwijl het nog in bedrijf is. Bedien het gereedschap alleen wan- neer u het met beide handen vasthoudt. 8. Raak de boor of het werkstuk niet aan onmiddel- lijk na het gebruik. Deze kunnen erg heet zijn en brandwonden veroorzaken. 9. Sommige materialen bevatten chemische stoffen die vergiftig kunnen zijn. Vermijd inademing van stof en contact met de huid. Volg de veiligheids- instructies van de leverancier van het materiaal. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. WAARSCHUWING: VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei- ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstige verwondingen. Model HP1630 HP1631 Capaciteiten Beton 16 mm 16 mm Staal 13 mm 13 mm Hout 30 mm 30 mm Nullasttoerental (min–1 ) 0 – 3 200 0 – 3 200 Aantal slagen/minuut 0 – 48 000 0 – 48 000 Totale lengte 296 mm 295 mm Netto gewicht 1,9 kg 1,9 kg Veiligheidsklasse a/II a/II
Pagina: 2
17 BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES LET OP: • Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens de functies op het gereedschap af te stellen of te controle- ren. Werking van de trekschakelaar (Fig. 1) LET OP: • Voordat u de stekker van het gereedschap op een stop- contact aansluit, moet u altijd controleren of de trek- schakelaar juist werkt en bij het loslaten naar de “OFF” positie terugkeert. • De trekschakelaar kan worden vergrendeld in de “ON” positie voor comfortabele bediening tijdens doorlopend gebruik. Wees voorzichtig wanneer u de trekschakelaar in de “ON” positie vergrendelt en houd het gereed- schap stevig vast. Om het gereedschap te starten, drukt u de trekschake- laar gewoon in. Hoe harder u de trekschakelaar indrukt, hoe sneller het gereedschap draait. Laat de trekschake- laar los om het gereedschap te stoppen. Voor doorlopend gebruik drukt u eerst de trekschakelaar en vervolgens de vastzetknop in. Om het gereedschap vanuit deze vergrendelde stand te stoppen, moet u de trekschakelaar volledig indrukken en hem dan loslaten. Werking van de omkeerschakelaar (Fig. 2) Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het veranderen van de draairichting. Druk de omkeerschake- laar naar de D positie (zijde A) voor rechtse draairich- ting, of naar de E positie (zijde B) voor linkse draairichting. LET OP: • Controleer altijd de draairichting alvorens het gereed- schap te gebruiken. • Gebruik de omkeerschakelaar alleen nadat het gereed- schap volledig tot stilstand is gekomen. Als u de draai- richting verandert terwijl de boor nog draait, kan het gereedschap beschadigd raken. • Als de trekschakelaar niet kan worden ingedrukt, moet u controleren of de omkeerschakelaar volledig in de D positie (zijde A) of E positie (zijde B) is gezet. Kiezen van de gewenste werking (Fig. 3) Dit gereedschap heeft een werking-keuzeknop. Voor roteren (boren) plus hameren schuift u de werking-keu- zeknop naar rechts ( symbool). Voor alleen roteren (boren), schuift u hem naar links (m symbool). LET OP: • Schuif de keuzeknop altijd volledig naar de gewenste positie. Als u het gereedschap gebruikt met de keuze- knop halverwege tussen de twee symbolen geplaatst, kan het gereedschap beschadigd raken. INEENZETTEN LET OP: • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u enig werk aan het gereedschap uitvoert. Installeren van de zijhandgreep (hulphandgreep) (Fig. 4) Gebruik altijd de zijhandgreep om een veilig gebruik te verzekeren. Installeer de zijhandgreep op de schacht van het gereedschap. Zet vervolgens de zijhandgreep stevig vast door deze in de gewenste positie rechtsom te draaien. De handgreep kan 360° worden gedraaid zodat u deze in elke gewenste positie kunt vastzetten. OPMERKING: • Wanneer de dieptemaat gemonteerd is, kan de zij- handgreep geen 360° worden gedraaid. Installeren of verwijderen van de boor Voor Model HP1630 (Fig. 5) Om de boor te installeren, steekt u deze zo ver mogelijk in de boorkop. Draai de boorkop met de hand vast. Steek vervolgens de boorkopsleutel in elk van de drie gaten en draai naar rechts vast. Zorg ervoor dat u de drie boorkop- gaten gelijkmatig aandraait. Om de boor te verwijderen, draait u de boorkopsleutel in één van de gaten naar links, en daarna draait u de boor- kop verder los met de hand. Voor Model HP1631 (Fig. 6) Houd de ring vast en draai de bus naar links om de klau- wen van de boorkop te openen. Steek de boor zo ver mogelijk in de boorkop. Houd de ring weer stevig vast en draai de bus naar rechts om de boorkop vast te zetten. Om de boor te verwijderen, houdt u de ring vast en draait u de bus naar links. Dieptemaat (Fig. 7) De dieptemaat is nuttig voor het boren van gaten van gelijke diepte. Maak de zijhandgreep los en steek de dieptemaat in het gat in de zijhandgreep. Stel de diepte- maat in op de gewenste diepte en zet de zijhandgreep vast. OPMERKING: • De dieptemaat kan niet worden gebruikt in de positie waarbij deze tegen het lichaam van het gereedschap zit.
Pagina: 3
18 BEDIENING Hamerend boren (Fig. 8) Gebruik daarom altijd de zijhandgreep (hulphandgreep) en houd het gereedschap tijdens het gebruik stevig vast bij zowel de zijhandgreep als de hoofdhandgreep. LET OP: • Op het moment dat de boor door het gat heen dringt, of wanneer het boorgat verstopt raakt met spanen en metaaldeeltjes, of wanneer het gereedschap op ver- sterkingsstaven in gewapend beton stoot, wordt er plot- seling een enorme wringingskracht op het gereedschap/boor uitgeoefend. Gebruik daarom altijd de zijhandgreep (hulphandgreep) en houd het gereed- schap tijdens het gebruik stevig vast bij zowel de zij- handgreep als de hoofdhandgreep. Als u dit niet doet, kunt u de controle over het gereedschap verliezen en mogelijk zware verwondingen oplopen. Wanneer u in beton, graniet, tegels e.d. gaat boren, dient u de werking-keuzeknop in te stellen op de positie om de “boren plus hameren” werking te kiezen. Gebruik altijd een boor met een wolfraamcarbide boor- punt. Plaats de boorpunt op de plaats waar u wilt boren en druk de trekschakelaar in. Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de beste resultaten. Houd het gereedschap stevig vast en zorg dat de boor niet uit het gat wegslipt. Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat ver- stopt raakt met spanen of schilfertjes. Laat in plaats daar- van het gereedschap onbelast draaien en verwijder de boor gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer u dit een paar keer herhaalt, zal het boorgat schoon worden en kunt u normaal verder boren. Blaasbalgje (los verkrijgbaar accessoire) (Fig. 9) Gebruik het blaasbalgje nadat het gat is geboord, om stof uit het gat weg te blazen. Boren Wanneer u in hout, metaal of plastic materialen gaat boren, dient u de werking-keuzeknop in te stellen op de m positie om de “alleen boren” werking te kiezen. Boren in hout Bij boren in hout krijgt u de beste resultaten met houtbo- ren die voorzien zijn van een geleideschroef. Het boren wordt dan vergemakkelijkt aangezien de geleideschroef de boor in het hout trekt. Boren in metaal Om te voorkomen dat de boor slipt wanneer u een gat begint te boren, moet u met een drevel en een hamer vooraf een deukje slaan op de plaats waar u wilt boren. Plaats vervolgens de boorpunt in het deukje en begin te boren. Gebruik altijd boorolie wanneer u in metaal boort. De enige uitzonderingen zijn ijzer en koper die droog geboord dienen te worden. LET OP: • Door overmatige druk op het gereedschap uit te oefe- nen verloopt het boren niet sneller. Integendeel, bij overmatige druk op het gereedschap zal de boorpunt beschadigd raken, zullen de prestaties van het gereed- schap verslechteren, en zal het gereedschap minder lang meegaan. • Op het moment dat de boor door het gat heen dringt, worden enorme spanningen uitgeoefend op het gereedschap/boor. Houd daarom het gereedschap ste- vig vast en wees op uw hoede wanneer de boor door het werkstuk heen begint te dringen. • Wanneer de boor klemraakt, keert u met de omkeer- schakelaar gewoon de draairichting om, om de boor uit het gat te krijgen. Houd het gereedschap echter goed vast, omdat het anders plotseling uit het gat weg kan schieten. • Zet kleine werkstukken altijd goed vast in een span- schroef of iets dergelijks. ONDERHOUD LET OP: • Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens inspec- tie of onderhoud aan het gereedschap uit te voeren. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, inspectie en vervanging van de koolborstels, en alle andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita servicecentrum of fabriekscentrum, en altijd met gebruik van originele Makita vervangingsonderdelen. ACCESSOIRES LET OP: • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor persoonlijke verwonding opleveren. Gebruik de acces- soires of hulpstukken uitsluitend voor het gespecifi- ceerde doel. Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita service- centrum. • Boor met wolfraamcarbide boorpunt • Blaasbalgje • Veiligheidsbril • Sleutelloze boorkop 13 • Boorkop • Handgreepmontage • Dieptemaat

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Makita HP1630 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HP1630. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HP1630 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Makita HP1630

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HP1630. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachines
  • Model/naam: HP1630
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks, Pools, Tsjechisch, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, Oekraïens