Makita HM1810 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HM1810. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: HM1810
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 13
NEDERLANDS
17
Verklaring van het onderdelenoverzicht
1 Aan/uit-schakelaar
2 Bedrijfslampje
3 Bit met kraag
4 Bit zonder kraag
5 Bit
6 Bitklem
7 Bithouder
8 Het bit aanbrengen
9 Het bit is vergrendeld
10 Uitsparing
11 As van de bitklem
12 Loop
13 Collector
14 Isolatiepunt
15 Koolborstel
16 Inbussleutel 5
17 Deksel van motorhuis
18 Koolborsteldop
19 Schroevendraaier
20 Dop
21 Sleutel 23
22 Hamervet
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
Gebruiksdoeleinden
Het gereedschap is bedoeld voor zwaar hak- en
sloopwerk en tevens voor inslaan en verdichten met de
juiste accessoires.
Voeding
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het identificatieplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd
volgens de Europese norm en mag derhalve ook op een
niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Voor openbare laagspanningsverdeelsystemen van
tussen 220 V en 250 V
Schakelbedieningen van elektrische toestellen
veroorzaken spanningsschommelingen. De bediening van
dit gereedschap onder ongunstige
lichtnetomstandigheden kan een nadelige invloed hebben
op de bediening van andere apparatuur. Het kan worden
aangenomen dat er geen negatieve effecten zullen zijn
wanneer de netimpedantie gelijk is aan of minder is dan
0,32 Ohm. Het stopcontact dat voor dit gereedschap
wordt gebruikt, moet beveiligd zijn door een zekering of
een stroomonderbreker met trage
afschakelkarakteristieken.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GEB004-2
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de hamer altijd strict in
acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het
gereedschap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk
letsel.
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan harde
geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgrepen die bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
3. Houd elektrisch gereedschap vast aan het
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
snijgereedschap met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Door contact
met onder spanning staande draden, zullen de niet-
geïsoleerde metalen delen van het gereedschap
onder spanning komen te staan zodat de gebruiker
een elektrische schok kan krijgen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
gezichtsbescherming. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.
Model HM1801 HM1810
Aantal zaagbewegingen
per minuut
1.100 1.100
Totale lengte 824 mm 824 mm
Netto gewicht 30 kg 32 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 14
18
5. Conroleer dat het bit stevig op zijn plaats is
vastgezet voordat u het gereedschap gebruikt.
6. Bij normale bediening behoort het gereedchap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeluk kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.
7. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat. Zorg ervoor
dat er niemand zich onder u bevindt wanneer u het
gereedsachap op een hoge plaats gebruikt.
9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
12. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt
terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.
13. Raak het bit en onderdelen in de buurt van het bit
niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
14. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast
draaien.
15. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinsructies van de leverancier van het
materiaal op.
BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING:
VERKEERD BRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.
Aan/uit-schakelaar (zie afb. 1)
LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de stekker in het
stopcontact steekt, of de schakelaar op de juiste
manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand
nadat deze is losgelaten.
Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de
schakelaar in. Laat de schakelaar los om het
gereedschap te stoppen.
Bedrijfslampje (zie afb. 2)
Het bedrijfslampje brandt groen wanneer het
gereedschap op het lichtnet is aangesloten. Als het
bedrijfslampje brandt, maar het gereedschap niet start,
zelfs niet wanneer de schakelaar in de aan-stand wordt
gezet, kunnen de koolborstels versleten zijn, of kan de
motor of schakelaar defect zijn. Als het bedrijfslampje niet
brandt, kan het netsnoer beschadigd zijn of het lampje
zelf kapot zijn.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.
Het bit aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 3)
Op dit gereedschap passen bits met en zonder een kraag
op de schacht van het bit.
Om het bit in het gereedschap aan te brengen, volgt u de
hieronder beschreven procedure (3) of (4).
(1) Voor bits met een kraag (zie afb. 4)
Kantel de bitklem achterover en iets omlaag. Steek het bit
zo ver mogelijk in de bithouder. Zet de bitklem terug in zijn
oorspronkelijke stand om het bit in de bithouder te
vergrendelen.
LET OP:
• Controleer altijd of het bit stevig vergrendeld is door te
proberen het bit uit de bithouder te trekken nadat u de
bovenstaande procedure hebt gevolgd.
Pagina: 15
19
(2) Voor bits zonder een kraag (zie afb. 5)
Kantel de bitklem voorover en iets omlaag. Houd het bit
met de uitsparing op de schacht naar de as vande bitklem
gericht en steek het bit zo ver mogelijk in de bithouder.
Kantel vervolgens de bitklem verder omlaag naar de loop
van het gereedschap om het bit in de bithouder te
vergrendelen.
LET OP:
• Controleer altijd of het bit stevig vergrendeld is door te
proberen het bit uit de bithouder te trekken nadat u de
bovenstaande procedure hebt gevolgd.
• Een bit zonder kraag kan niet worden vergrendeld met
de procedure aangegeven in afbeelding 4.
Om het bit te verwijderen, volgt u de procedure in
omgekeerde volgorde.
BEDIENING
Afbikken en slopen
Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap in en oefen er enige kracht op
uit zodat het gereedschap niet oncontroleerbaar in het
rond springt. Het gereedschap werkt niet efficiënter als u
grote druk op het gereedschap uitoefent.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u
een inspectie of onderhoud uitvoert.
De koolborstels vervangen (zie afb. 6)
Wanneer de isolatiepunt binnenin de koolborstel bloot ligt
en de collector raakt, schakelt deze automatisch de motor
uit. Wanneer dit gebeurt, moeten beide koolborstels
worden vervangen. Houd de koolborstels schoon en zorg
ervoor dat ze vrij kunnen bewegen in de houders. Beide
koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.
Gebruik alleen identieke koolborstels.
Gebruik een inbussleutel om het deksel van het motorhuis
te verwijderen (zie afb. 7).
Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen
te verwijderen. Haal de versleten koolborstels eruit, plaats
de nieuwe erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast
(zie afb. 8).
Smeren (zie afb. 9 en 10)
Het is niet nodig dit gereedschap iedere uur of iedere dag
te smeren omdat het is uitgerust met een gesloten
smeersysteem. U moet het gereedschap opnieuw smeren
na iedere zes maanden gebruiksduur. Stuur het hele
gereedschap naar een erkend Makita-servicecentrum om
te worden gesmeerd. Indien de omstandigheden echter
vereisen dat u het gereedschap zelf smeert, gaat u als
volgt te werk.
Schakel eerst het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
Verwijder de dop met een sleutel 23 en vul nieuw vet bij
(60 g). Gebruik uitsluitend Makita-hamervet (los
verkrijgbaar). Als u meer dan de aangegeven hoeveelheid
vet bijvult (ong. 60 g), kan dit leiden tot een verkeerde
hamerwerking of een defect van het gereedschap. Vul
niet meer dan de aangegeven hoeveelheid vet bij.
Breng de dop weer aan en zet deze vast met de sleutel.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met iw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Ronde bit
• Koudbeitel
• Bikbeitel
• Kleispade
• Ram
• Veiligheidsbril
• Hamervet
• Inbussleutel
• Sleutel 23
Pagina: 17
42
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
Director Amministratore
Directeur Directeur
Direktor Director
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Responsible manufacturer: Produttore responsabile:
Fabricant responsable : Verantwoordelijke fabrikant:
Verantwortlicher Hersteller: Fabricante responsable:
Voor model HM1801
EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren hierbij uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid
dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of
genormaliseerde documenten,
EN60745, EN55014, EN61000
in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 73/23/
EEC, 89/336/EEC en 98/37/EC.
Gemeten geluidsenergieniveau: 104 dB
Gewaarborgd geluidsenergieniveau: 106 dB
Deze geluidsenergieniveaus zijn gemeten in
overeenstemming met de Richtlijn van de Raad, 2000/14/EC.
Procedure voor vaststelling van conformiteit: Annex VI
In kennis gesteld lichaam: TÜV Immissionsschutz und
Energiesysteme GmbH
Trilling
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is
16 m/s2.
Deze waarden werden verkregen in overeenstemming met
EN60745.
Para el modelo HM1801
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este
producto cumple con las siguientes normas o documentos
normalizados,
EN60745, EN55014, EN61000
de acuerdo con las directivas comunitarias, 73/23/EEC, 89/
336/EEC y 98/37/CE.
Nivel de potencia de sonido medido: 104 dB
Nivel de potencia de sonido garantizado: 106 dB
Estos niveles de potencia de sonido son medidos de acuerdo
con el Consejo Directivo, 2000/14/EC.
Procedimiento de evaluación de conformidad: Anexo VI
Ente notificado: TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme
GmbH
Vibración
El valor de aceleración eficaz típico es de 16 m/s2
.
Estos valores han sido obtenidos de acuerdo con EN60745.
Para o modelo HM1801
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
Declaramos sob inteira responsabilidade que este produto
obedece às seguintes normas ou documentos normalizados,
EN60745, EN55014, EN61000
de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/
CE do Conselho.
Nível de potência de som medido: 104 dB
Nível de potência de som garantido: 106 dB
Estes níveis de potência de som são medidos de acordo com
a Directiva do Conselho, 2000/14/EC.
Procedimento de conformidade da valorização: Anexo VI
Entidade Notificada: TÜV Immissionsschutz und
Energiesysteme GmbH
Vibração
O valor médio da aceleração é de 16 m/s2.
Estes valores foram obtidos de acordo com EN60745.
For Model HM1801
EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med de følgende standarder eller
normsættende dokumenter,
EN60745, EN55014, EN61000
i overensstemmelse med Rådets Direktiver 73/23/EEC,
89/336/EEC og 98/37/EC.
Målt lydeffektniveau: 104 dB
Garanteret lydeffektniveau: 106 dB
Disse lydeffektniveauer er målt i henhold til Rådsdirektiv 2000/
14/EC.
Konformitetsvurderingsprocedure: Annex VI
Underrettet organ: TÜV Immissionsschutz und
Energiesysteme GmbH.
Vibration
Den typisk vægtede kvadratiske middel-accelerationsværdi er
16 m/s2
.
Disse værdier er beregnet i overensstemmelse med EN60745.
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DANSK
Pagina: 29
45
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
Director Amministratore
Directeur Directeur
Direktor Director
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Responsible manufacturer: Produttore responsabile:
Fabricant responsable : Verantwoordelijke fabrikant:
Verantwortlicher Hersteller: Fabricante responsable:
Voor model HM1810
EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren hierbij uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid
dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of
genormaliseerde documenten,
EN60745, EN55014, EN61000
in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 73/23/
EEC, 89/336/EEC en 98/37/EC.
Gemeten geluidsenergieniveau: 104 dB
Gewaarborgd geluidsenergieniveau: 107 dB
Deze geluidsenergieniveaus zijn gemeten in
overeenstemming met de Richtlijn van de Raad, 2000/14/EC.
Procedure voor vaststelling van conformiteit: Annex VI
In kennis gesteld lichaam: TÜV Immissionsschutz und
Energiesysteme GmbH
Trilling
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is
8 m/s2.
Deze waarden werden verkregen in overeenstemming met
EN60745.
Para el modelo HM1810
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este
producto cumple con las siguientes normas o documentos
normalizados,
EN60745, EN55014, EN61000
de acuerdo con las directivas comunitarias, 73/23/EEC, 89/
336/EEC y 98/37/CE.
Nivel de potencia de sonido medido: 104 dB
Nivel de potencia de sonido garantizado: 107 dB
Estos niveles de potencia de sonido son medidos de acuerdo
con el Consejo Directivo, 2000/14/EC.
Procedimiento de evaluación de conformidad: Anexo VI
Ente notificado: TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme
GmbH
Vibración
El valor de aceleración eficaz típico es de 8 m/s2
.
Estos valores han sido obtenidos de acuerdo con EN60745.
Para o modelo HM1810
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
Declaramos sob inteira responsabilidade que este produto
obedece às seguintes normas ou documentos normalizados,
EN60745, EN55014, EN61000
de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/
CE do Conselho.
Nível de potência de som medido: 104 dB
Nível de potência de som garantido: 107 dB
Estes níveis de potência de som são medidos de acordo com
a Directiva do Conselho, 2000/14/EC.
Procedimento de conformidade da valorização: Anexo VI
Entidade Notificada: TÜV Immissionsschutz und
Energiesysteme GmbH
Vibração
O valor médio da aceleração é de 8 m/s2.
Estes valores foram obtidos de acordo com EN60745.
For Model HM1810
EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med de følgende standarder eller
normsættende dokumenter,
EN60745, EN55014, EN61000
i overensstemmelse med Rådets Direktiver 73/23/EEC,
89/336/EEC og 98/37/EC.
Målt lydeffektniveau: 104 dB
Garanteret lydeffektniveau: 107 dB
Disse lydeffektniveauer er målt i henhold til Rådsdirektiv 2000/
14/EC.
Konformitetsvurderingsprocedure: Annex VI
Underrettet organ: TÜV Immissionsschutz und
Energiesysteme GmbH.
Vibration
Den typisk vægtede kvadratiske middel-accelerationsværdi er
8 m/s2
.
Disse værdier er beregnet i overensstemmelse med EN60745.
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DANSK

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita HM1810.

Stel een vraag over de Makita HM1810

Heb je een vraag over de Makita HM1810 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HM1810. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HM1810 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.