Makita HM1317C handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HM1317C. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: HM1317C
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 19
20
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003
Gebruiksdoeleinden ENE045-1
Het gereedschap is bedoeld voor beitelwerk in beton,
baksteen, steen en asfalt, naast heien en verdichten
indien voorzien van geschikte accessoires.
Voeding ENF002-2
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het typeplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd en
mag derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden
aangesloten.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR BOORHAMER
GEB004-6
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan harde
geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgrepen, als deze bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.
3. Houd elektrisch gereedschap vast aan het
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
bitaccessoire met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Wanneer het
bitaccessoire in aanraking komen met onder spanning
staande draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen
delen van het gereedschap onder spanning komen te
staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan
krijgen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
spatscherm. Een gewone bril of een zonnebril is
GEEN veiligheidsbril. Het wordt tevens sterk
aanbevolen een stofmasker en dik gevoerde
handschoenen te dragen.
5. Controleer of het bit stevig op zijn plaats zit
voordat u het gereedschap gebruikt.
6. Bij normale bediening behoort het gereedschap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeluk kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.
7. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat. Zorg ervoor
dat er niemand zich onder u bevindt wanneer u het
gereedschap op een hoge plaats gebruikt.
9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
1. Aan/uit-schakelaar
2. Stelknop
3. Bedrijfslampje (groen)
4. Onderhoudslampje (rood)
5. Bout
6. Moer
7. Zijhandgreep
8. Bit
9. Bitklem
10. Bithouder
11. Bit met kraag
12. Bit zonder kraag
13. Het bit aanbrengen
14. Het bit is vergrendeld
15. Achterkap
16. Inbussleutel
17. Krukafdekking
18. Hamervet
19. Deksel van krukafdekking
Model HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB
Aantal slagen/minuut 730 - 1.450
Totale lengte 715 mm 824 mm
Netto gewicht 17,0 kg 15,3 kg 19,0 kg 17,3 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 20
21
11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
12. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt
terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.
13. Raak het bit en onderdelen in de buurt van het bit
niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
14. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast
draaien.
15. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht.
VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.
In- en uitschakelen (zie afb. 1)
LET OP:
• Controleer voor u de stekker in het stopcontact steekt
altijd of de machine uitgeschakeld is.
• De aan/uit-schakelaar kan worden vergrendeld in de
aan-stand ten behoeve van het gebruikersgemak bij
langdurig gebruik. Wees voorzichtig wanneer het
gereedschap in de aan-stand is vergrendeld en houd
het gereedschap stevig vast.
Om het gereedschap in te schakelen, drukt u aan de
linkerkant van het gereedschap op “ON (I)” van de
schakelaar. Om het gereedschap uit te schakelen, drukt u
aan de rechterkant van het gereedschap op “OFF (O)”
van de schakelaar.
De slagsnelheid veranderen (zie afb. 2)
Het aantal slagen per minuut kan worden ingesteld door
de stelknop te draaien. Dit kan zelfs worden gedaan
terwijl het gereedschap wordt gebruikt. De stelknop is
gemerkt van 1 (laagste snelheid) tot 5 (volle snelheid).
Raadpleeg onderstaande tabel voor het aantal slagen per
minuut in iedere stand van de stelknop.
Alleen voor de modellen HM1317C en HM1317CB
OPMERKING:
• Het aantal slagen per minuut in onbelaste toestand is
lager dan in belaste toestand om de trillingen in
onbelaste toestand te verlagen. Dit duidt echter niet op
een defect. Zodra de bit het beton raakt, neemt het
aantal slagen per minuut toe tot het aantal slagen
aangegeven in de tabel. Bij lage temperatuur wanneer
het vet minder vloeibaar is, is het mogelijk dat deze
functie niet werkt ondanks dat de motor draait.
LET OP:
• U kunt de stelknop alleen tot aan het cijfer 5 draaien en
terug naar 1. Forceer de schijf niet voorbij de 5 of de
1 omdat de snelheidsregeling daardoor onklaar raakt.
Lampjes (zie afb. 3)
Het groene bedrijfslampje brandt wanneer het
gereedschap van stroom wordt voorzien. Als het lampje
niet brandt, kan het netsnoer beschadigd zijn of een
storing zijn opgetreden in de controller. Als het lampje
brandt, maar het gereedschap niet start, zelfs niet
wanneer de schakelaar in de aan-stand wordt gezet,
kunnen de koolborstels versleten zijn, of kan een storing
zijn opgetreden in de motor, de controller of de aan/uit-
schakelaar.
Het rode onderhoudslampje gaat knipperen zodra de
koolborstels bijna versleten zijn, om aan te geven dat de
machine moet worden onderhouden. Na ongeveer 8 uur
gebruik, stopt de motor automatisch.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.
Zijhandgreep (hulphandgreep) (zie afb. 4)
De zijhandgreep kan over 360° om de verticale as worden
verdraaid in om het even welke gewenste stand. Draai de
klemmoer los om de handgreep in de gewenste stand te
brengen. Draai daarna de klemmoer weer stevig vast.
Het bit aanbrengen en verwijderen
Alleen voor de modellen HM1307C en HM1317C
(zie afb. 5)
Houd het bit met de uitsparing op de schacht naar de
bitklem gericht en steek het bit zo ver mogelijk in de
bithouder. Trek vervolgens de bitklem naar buiten en draai
deze 180° om het bit te vergrendelen. Controleer na het
aanbrengen altijd of het bit stevig in het gereedschap is
bevestigd door te proberen deze eruit te trekken.
Cijfer op stelknop Aantal slagen/minuut
5 1.450
4 1.350
3 1.150
2 800
1 730
Pagina: 21
22
Alleen voor de modellen HM1307CB en HM1317CB
(zie afb. 6)
Op dit gereedschap passen bits met en zonder een kraag
op de schacht van het bit.
(1) Voor bits met een kraag (zie afb. 7)
Om het bit in het gereedschap aan te brengen, volgt u de
hieronder beschreven procedure (1) of (2).
Kantel de bitklem achterover en iets omlaag. Steek
het bit zo ver mogelijk in de bithouder. Zet de bitklem
terug in zijn oorspronkelijke stand om het bit in de
bithouder te vergrendelen.
LET OP:
• Controleer altijd of het bit stevig vergrendeld is door te
proberen het bit uit de bithouder te trekken nadat u de
bovenstaande procedure hebt gevolgd.
(2) Voor bits zonder een kraag (zie afb. 8)
Kantel de bitklem voorover en iets omlaag. Houd het
bit met de uitsparing op de schacht naar de as van de
bitklem gericht en steek het bit zo ver mogelijk in de
bithouder. Kantel vervolgens de bitklem verder
omlaag naar de loop van het gereedschap om het bit
in de bithouder te vergrendelen.
LET OP:
• Controleer altijd of het bit stevig vergrendeld is door te
proberen het bit uit de bithouder te trekken nadat u de
bovenstaande procedure hebt gevolgd.
• Een bit zonder kraag kan niet worden vergrendeld met
de procedure aangegeven in afbeelding 7.
Om het bit te verwijderen volgt u de procedure voor het
aanbrengen in de omgekeerde volgorde.
BEDRIJF
Beitelen, bikken en slopen (zie afb. 9)
Gebruik altijd de zijhandgreep (hulphandgreep) en houd
het gereedschap tijdens gebruik stevig vast aan zowel de
zijhandgreep als de hoofdhandgreep Schakel het
gereedschap in en oefen er enige kracht op uit zodat het
gereedschap niet oncontroleerbaar in het rond springt.
Het gereedschap werkt niet efficiënter als u grote druk op
het gereedschap uitoefent.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud
uitvoert.
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.
Smeren
LET OP:
• Dit onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een
door een erkend Makita-servicecentrum of de Makita-
fabriek.
Het is niet nodig dit gereedschap iedere uur of iedere dag
te smeren omdat het is uitgerust met een gesloten
smeersysteem. Wij adviseren u echter het vet regelmatig
te verversen voor een langere levensduuur van het
gereedschap.
Schakel eerst het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
Alleen voor de modellen HM1307C en HM1307CB
(zie afb. 10)
Verwijder de zes inbusbouten met behulp van de
inbussleutel en verwijder de achterkap (zie afb. 11).
Trek de krukafdekking eraf in de richting van de pijl en
verwijder deze (zie afb. 12).
Vul daarna nieuw vet bij (60 g). Gebruik uitsluitend
Makita-hamervet (los verkrijgbaar). Als u meer dan de
aangegeven hoeveelheid vet bijvult (ong. 60 g), kan dit
leiden tot een verkeerde hamerwerking of een defect van
het gereedschap. Vul niet meer dan de aangegeven
hoeveelheid vet bij.
Om het gereedschap weer in elkaar te zetten, volgt u de
demontageprocedure in omgekeerde volgorde.
Alleen voor de modellen HM1317C en HM1317CB
(zie afb. 13)
Verwijder de zes inbusbouten met behulp van de
inbussleutel en verwijder de achterkap (zie afb. 14).
Trek het deksel van de krukafdekking eraf in de richting
van de pijl en verwijder deze (zie afb. 15).
Vul daarna nieuw vet bij (60 g). Gebruik uitsluitend
Makita-hamervet (los verkrijgbaar). Als u meer dan de
aangegeven hoeveelheid vet bijvult (ong. 60 g), kan dit
leiden tot een verkeerde hamerwerking of een defect van
het gereedschap. Vul niet meer dan de aangegeven
hoeveelheid vet bij.
Om het gereedschap weer in elkaar te zetten, volgt u de
demontageprocedure in omgekeerde volgorde.
LET OP:
• Wees voorzichtig de koolborstelhouder en de
koolborstels niet te beschadigen, met name bij het
aanbrengen van de achterkap.
• Gebruik de zes inbusbouten niet opnieuw maar gebruik
nieuwe, aangezien de bouten met kleefmiddel werden
gemonteerd.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Ronde boor
• Koudbeitel
• Bikbeitel
• Steenblad
Pagina: 22
23
• Ram
• Hamervet
• Veiligheidsbril
• Kunststoffen draagdoos
OPMERKING:
• Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.
Geluid ENG905-1
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Model HM1307 en HM1317C
Geluidsdrukniveau (LpA): 81 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 101 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Model HM1307CB
Geluidsdrukniveau (LpA): 81 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 101 dB (A)
Onzekerheid (K): 2,35 dB (A)
Model HM1317CB
Geluidsdrukniveau (LpA): 81 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 101 dB (A)
Onzekerheid (K): 3,07 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Trillingen ENG900-1
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:
Model HM1307C
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (ah, CHeq): 12,5 m/s2
Onzekerheid (K): 2,0 m/s2
Model HM1307CB
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (ah, CHeq): 12,0 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
Model HM1317C
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (ah, CHeq): 8,5 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
Model HM1317CB
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (ah, CHeq): 7,0 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
Alleen voor Europese landen ENH213-6
EU-verklaring van conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Elektrisch breekhamer
Modelnr./Type: HM1307C, HM1307CB, HM1317C en
HM1317CB
Technische gegevens: zie de tabel “TECHNISCHE
GEGEVENS”.
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2000/14/EC en 2006/42/EC
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland
De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door
Richtlijn 2000/14/EC was is Overeenstemming met annex
VIII.
Officiële instantie:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Identificatienummer 0197
Model HM1307C en HM1317C
Gemeten geluidsvermogenniveau: 101 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 103 dB (A)
Model HM1307CB en HM1317CB
Gemeten geluidsvermogenniveau: 101 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 104 dB (A)
10. 8. 2010
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502 JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita HM1317C.

Stel een vraag over de Makita HM1317C

Heb je een vraag over de Makita HM1317C en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HM1317C. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HM1317C zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.