Makita HM1214C handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HM1214C. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: HM1214C
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 18
19
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003
Gebruiksdoeleinden ENE045-1
Het gereedschap is bedoeld voor beitelwerk in beton,
baksteen, steen en asfalt, naast heien en verdichten
indien voorzien van geschikte accessoires.
Voeding ENF002-1
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het identificatieplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd
volgens de Europese norm en mag derhalve ook op een
niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.
SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GEB004-3
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de hamer altijd strikt in
acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het
gereedschap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk
letsel.
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan harde
geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgrepen, als deze bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.
3. Houd elektrisch gereedschap vast aan het
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
bitaccessoire met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Wanneer het
bitaccessoire in aanraking komen met onder spanning
staande draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen
delen van het gereedschap onder spanning komen te
staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan
krijgen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
gezichtsbescherming. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.
5. Controleer of de bit stevig op zijn plaats zit
voordat u het gereedschap gebruikt.
6. Bij normale bediening behoort het gereedschap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeluk kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.
7. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.
1. Aan/uit-schakelaar
2. Stelknop
3. Bedrijfsindicatielampje (groen)
4. Onderhoudslampje (rood)
5. Zijhandgreep
6. Klemmoer
7. Bitschacht
8. Bitvet
9. Ontgrendelring
10. Bit
11. Verwisselringmof
12. Achterkap
13. Inbussleutel 5
14. Filterhuis
15. Vetdop
16. Hamervet
17. Koolborstelhouder
18. Koolborstel
Model HM1214C
Aantal slagen/minuut 950 - 1.900 min-1
Totale lengte 700 mm
Netto gewicht 12,3 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 19
20
9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
12. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt
terwijl het is ingeschakeld. De bit zou eruit kunnen
vliegen en iemand ernstig verwonden.
13. Raak de bit en onderdelen in de buurt van de bit
niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
14. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast
draaien.
15. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.
Aan/uit-schakelaar (zie afb. 1)
LET OP:
• Controleer voor u de stekker in het stopcontact steekt
altijd of de machine uitgeschakeld is.
• De aan/uit-schakelaar kan worden vergrendeld in de
aan-stand ten behoeve van het gebruikersgemak bij
langdurig gebruik. Wees voorzichtig wanneer het
gereedschap in de aan-stand is vergrendeld en houd
het gereedschap stevig vast.
De snelheid veranderen (zie afb. 2)
Het aantal slagen per minuut kan worden ingesteld door
de stelknop te draaien. Dit kan zelfs worden gedaan
terwijl het gereedschap wordt gebruikt. De stelknop is
gemerkt van 1 (laagste snelheid) tot 5 (volle snelheid).
Raadpleeg onderstaande tabel voor het aantal slagen per
minuut in iedere stand van de stelknop.
OPMERKING:
• Het aantal slagen per minuut in onbelaste toestand is
lager dan in belaste toestand om de trillingen in
onbelaste toestand te verlagen. Dit duidt echter niet op
een defect. Zodra de bit het beton raakt, neemt het
aantal slagen per minuut toe tot het aantal slagen
aangegeven in de tabel. Bij lage temperatuur wanneer
het vet minder vloeibaar is, is het mogelijk dat deze
functie niet werkt ondanks dat de motor draait.
LET OP:
• U kunt de snelheidsregelaar alleen tot aan het cijfer 5
draaien en terug naar 1. Forceer de schijf niet voorbij
de 5 of de 1 omdat de snelheidsregeling daardoor
onklaar raakt.
Lampjes (zie afb. 3)
Het groene bedrijfslampje brandt wanneer het
gereedschap van stroom wordt voorzien. Als het lampje
niet brandt, kan het netsnoer beschadigd zijn of een
storing zijn opgetreden in de controller. Als het lampje
brandt, maar het gereedschap niet start, zelfs niet
wanneer de schakelaar in de aan-stand wordt gezet,
kunnen de koolborstels versleten zijn, of kan een storing
zijn opgetreden in de motor, de controller of de aan/uit-
schakelaar.
Het rode onderhoudslampje gaat knipperen zodra de
koolborstels bijna versleten zijn, om aan te geven dat de
machine moet worden onderhouden. Na ongeveer 8 uur
gebruik, stopt de motor automatisch.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.
Zijhandgreep (hulphandgreep) (zie afb. 4)
De zijhandgreep kan over 360° om de verticale as worden
verdraaid in om het even welke gewenste stand. Verder
zijn er ook acht verschillende standen naar voor en naar
achter op de horizontale. Los de klemmoer om de
handgreep in de gewenste stand te brengen. Draai
daarna de klemmoer stevig terug aan.
De bit aanbrengen en verwijderen
(zie afb. 5)
Reinig de bitschacht en smeer er bitvet op alvorens de bit
te installeren.
Steek de bit in het gereedschap. Draai de bit en duw deze
naar binnen tot zij vergrendelt (zie afb. 6).
Als de bit niet naar binnen kan worden geduwd, haalt u de
bit eruit. Trek de ontgrendelring enkel keren omlaag.
Steek de bit daarna opnieuw naar binnen. Draai de bit en
duw deze naar binnen tot zij vergrendelt (zie afb. 7).
Controleer na het aanbrengen altijd of de bit stevig in het
gereedschap is bevestigd door te proberen deze eruit te
trekken.
Om de bit te verwijderen, trekt u de ontgrendelring
helemaal omlaag en trekt u de bit eruit (zie afb. 8).
Cijfer op stelknop Aantal slagen/minuut
5 1.900
4 1.700
3 1.450
2 1.200
1 950
Pagina: 20
21
Bithoek (zie afb. 9)
De bit kan onder 12 verschillende hoeken worden
vastgezet. On de bithoek te veranderen, schuift u de
verwisselringmof naar voren en draait u de
verwisselringnmof in de gewenste stand. In de gewenste
stand schuift u de verwisselringmof terug omlaag in de
oorspronkelijke positie. De bit wordt op zijn plaats
vergrendeld.
BEDRIJF
Beitelen, bikken en slopen (zie afb. 10)
Gebruik altijd de zijhandgreep (hulphandgreep) en houd
het gereedschap tijdens gebruik stevig vast aan zowel de
zijhandgreep als de hoofdhandgreep Schakel het
gereedschap in en oefen er enige kracht op uit zodat het
gereedschap niet oncontroleerbaar in het rond springt.
Het gereedschap werkt niet efficiënter als u grote druk op
het gereedschap uitoefent.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud
uitvoert.
Smeren
LET OP:
• Dit onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een
door een erkend Makita-servicecentrum of de Makita-
fabriek.
Het is niet nodig dit gereedschap iedere uur of iedere dag
te smeren omdat het is uitgerust met een gesloten
smeersysteem. Wij adviseren u echter het vet regelmatig
te verversen voor een langere levensduuur van het
gereedschap.
Schakel eerst het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact (zie afb. 11).
Verwijder de zes inbusbouten met behulp van de
inbussleutel en verwijder de achterkap (zie afb. 12).
Trek het filterhuis eraf in de richting van de pijl en
verwijder het (zie afb. 13).
Trek de vetdop eraf in de richting van de pijl en verwijder
het (zie afb. 14).
Vul daarna nieuw vet bij (60 g). Gebruik uitsluitend
Makita-hamervet (los verkrijgbaar). Als u meer dan de
aangegeven hoeveelheid vet bijvult (ong. 60 g), kan dit
leiden tot een verkeerde hamerwerking of een defect van
het gereedschap. Vul niet meer dan de aangegeven
hoeveelheid vet bij.
Om het gereedschap weer in elkaar te zetten, volgt u de
demontageprocedure in omgekeerde volgorde.
LET OP:
• Wees voorzichtig de koolborstelhouder en de
koolborstels niet te beschadigen, met name bij het
aanbrengen van de achterkap.
• Gebruik de zes inbusbouten niet opnieuw maar gebruik
nieuwe, aangezien de bouten met kleefmiddel werden
gemonteerd.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires,
dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Makita-
servicecentrum.
• Ronde bit (SDS-max)
• Koudbeitel (SDS-max)
• Bikbeitel (SDS-max)
• Kleispade (SDS-max)
• Bitvet
• Veiligheidsbril
• Hamervet
• Kunststoffen draagdoos
Alleen voor Europese landen
Geluid ENG102-2
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 78 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LwA): 98 dB (A)
Onzekerheid (K): 2,5 dB (A)
Draag gehoorbescherming
Trilling ENG216-1
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745-2-6:
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (ah, CHeq): 8,0 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
Pagina: 21
22
EU-verklaring van conformiteit ENH212-7
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Breekhamer
Modelnr./Type: HM1214C
in serie is geproduceerd en
Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
2000/14/EC en 98/37/EC tot en met 28 december
2009 en daarna aan 2006/42/EC vanaf 29 december
2009
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door
Richtlijn 2000/14/EC was is Overeenstemming met annex
VIII.
Instantie:
TÜV Rheinland Product Safety GmbH, identificatienr.
0197
Gemeten geluidsvermogenniveau: 98 dB
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 100 dB
16 januari 2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita HM1214C.

Stel een vraag over de Makita HM1214C

Heb je een vraag over de Makita HM1214C en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HM1214C. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HM1214C zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.