Makita HM0871C handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HM0871C. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: HM0871C
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 20
21
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003
Gebruiksdoeleinden ENE045-1
Het gereedschap is bedoeld voor beitelwerk in beton,
baksteen, steen en asfalt, naast heien en verdichten
indien voorzien van geschikte accessoires.
Voeding ENF002-1
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het typeplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd
volgens de Europese norm en mag derhalve ook op een
niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GEB004-6
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan harde
geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgrepen, als deze bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.
3. Houd elektrisch gereedschap vast aan het
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
bitaccessoire met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Wanneer het
bitaccessoire in aanraking komen met onder spanning
staande draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen
delen van het gereedschap onder spanning komen te
staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan
krijgen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
spatscherm. Een gewone bril of een zonnebril is
GEEN veiligheidsbril. Het wordt tevens sterk
aanbevolen een stofmasker en dik gevoerde
handschoenen te dragen.
5. Controleer of het bit stevig op zijn plaats zit
voordat u het gereedschap gebruikt.
6. Bij normale bediening behoort het gereedschap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeluk kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.
7. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat. Zorg ervoor
dat er niemand zich onder u bevindt wanneer u het
gereedschap op een hoge plaats gebruikt.
9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
12. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt
terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.
13. Raak het bit en onderdelen in de buurt van het bit
niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
1. Aan/uit-schakelaar
2. Stelknop
3. Bedrijfslampje (groen)
4. Onderhoudslampje (rood)
5. Zijhandgreep (extra handgreep)
6. D-vormige zijhandgreep
7. Klemmoer
8. Bitschacht
9. Bitvet
10. Ontgrendelring
11. Verwisselring
12. Schroeven
13. Stekker
14. Wit
15. Zwart
16. Deksel van krukafdekking
17. Schroevendraaier
18. Vet
Model HM0871C HM0870C
Aantal slagen/minuut 1.100 - 2.650 min-1
Totale lengte 466 mm 449 mm
Netto gewicht 5,6 kg 5,1 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 21
22
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
14. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast
draaien.
15. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
volgen van de veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.
In- en uitschakelen (zie afb. 1)
LET OP:
• Controleer voor u de stekker in het stopcontact steekt
altijd of de machine uitgeschakeld is.
• De aan/uit-schakelaar kan worden vergrendeld in de
aan-stand ten behoeve van het gebruikersgemak bij
langdurig gebruik. Wees voorzichtig wanneer het
gereedschap in de aan-stand is vergrendeld en houd
het gereedschap stevig vast.
Om het gereedschap in te schakelen, drukt u aan de
linkerkant van het gereedschap op “ON (I)” van de
schakelaar. Om het gereedschap uit te schakelen, drukt u
aan de rechterkant van het gereedschap op “OFF (O)”
van de schakelaar.
De slagsnelheid veranderen (zie afb. 2)
Het aantal slagen per minuut kan worden ingesteld door
de stelknop te draaien. Dit kan zelfs worden gedaan
terwijl het gereedschap wordt gebruikt. De stelknop is
gemerkt van 1 (laagste snelheid) tot 5 (volle snelheid).
Raadpleeg onderstaande tabel voor het aantal slagen per
minuut in iedere stand van de stelknop.
LET OP:
• U kunt de snelheidsregelaar alleen tot aan het cijfer 5
draaien en terug naar 1. Forceer de schijf niet voorbij
de 5 of de 1 omdat de snelheidsregeling daardoor
onklaar raakt.
Alleen voor model HM0871C
OPMERKING:
• Het aantal slagen per minuut in onbelaste toestand is
lager dan in belaste toestand om de trillingen in
onbelaste toestand te verlagen. Dit duidt echter niet op
een defect. Zodra de bit het beton raakt, neemt het
aantal slagen per minuut toe tot het aantal slagen
aangegeven in de tabel. Bij lage temperatuur wanneer
het vet minder vloeibaar is, is het mogelijk dat deze
functie niet werkt ondanks dat de motor draait.
Lampjes (zie afb. 3)
Het groene bedrijfslampje brandt wanneer het
gereedschap van stroom wordt voorzien. Als het lampje
niet brandt, kan het netsnoer beschadigd zijn of een
storing zijn opgetreden in de controller. Als het lampje
brandt, maar het gereedschap niet start, zelfs niet
wanneer de schakelaar in de aan-stand wordt gezet,
kunnen de koolborstels versleten zijn, of kan een storing
zijn opgetreden in de motor, de controller of de aan/uit-
schakelaar.
Het rode onderhoudslampje gaat knipperen zodra de
koolborstels bijna versleten zijn, om aan te geven dat de
machine moet worden onderhouden. Na ongeveer 8 uur
gebruik, stopt de motor automatisch.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.
Zijhandgreep (extra handgreep)
Voor gereedschap met rechte zijhandgreep (zie afb. 4)
De zijhandgreep kan worden gedraaid en op iedere
zijkant worden gemonteerd zodat het gereedschap
eenvoudig kan worden gehanteerd vanuit iedere positie.
Draai de zijhandgreep los door deze linksom te draaien,
verdraai deze naar de gewenste positie en zet hem weer
vast door hem rechtsom te draaien.
Voor gereedschap met D-vormige zijhandgreep (zie
afb. 5)
De zijhandgreep kan over 360° om de verticale as worden
verdraaid in om het even welke gewenste stand. Verder
zijn er ook acht verschillende standen naar voor en naar
achter op de horizontale. Draai de klemmoer los om de
handgreep in de gewenste stand te brengen. Draai
daarna de klemmoer weer stevig vast.
Het bit aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 6)
Reinig de bitschacht en smeer er bitvet op alvorens de bit
te installeren.
Cijfer op stelknop Aantal slagen/minuut
5 2.650
4 2.400
3 1.750
2 1.300
1 1.100
Pagina: 22
23
Steek de bit in het gereedschap. Draai de boor en duw
deze naar binnen tot zij vergrendelt. (zie afb. 7)
Als de bit niet naar binnen kan worden geduwd, haalt u de
bit eruit. Trek de ontgrendelring enkel keren omlaag.
Steek de bit daarna opnieuw naar binnen. Draai de boor
en duw deze naar binnen tot zij vergrendelt. (zie afb. 8)
Controleer na het aanbrengen altijd of het bit stevig in het
gereedschap is bevestigd door te proberen deze eruit te
trekken. (zie afb. 9)
Om de bit te verwijderen, trekt u de ontgrendelring
helemaal omlaag en vervolgens de bit eruit.
Bithoek (zie afb. 10 en 11)
De bit kan onder 12 verschillende hoeken worden
vastgezet. On de bithoek te veranderen, schuift u de
verwisselring naar voren en draait u de verwisselring in de
gewenste stand. In de gewenste stand schuift u de
verwisselring terug omlaag in de oorspronkelijke positie.
De bit wordt op zijn plaats vergrendeld.
OPMERKING:
• De verwisselring kan niet draaien wanneer geen bit in
het gereedschap is geplaatst.
BEDRIJF
Beitelen, bikken en slopen (zie afb. 12 en
13)
Gebruik altijd de zijhandgreep (hulphandgreep) en houd
het gereedschap tijdens gebruik stevig vast aan zowel de
zijhandgreep als de hoofdhandgreep. Schakel het
gereedschap in en oefen er enige kracht op uit zodat het
gereedschap niet oncontroleerbaar in het rond springt.
Het gereedschap werkt niet efficiënter als u grote druk op
het gereedschap uitoefent.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud
uitvoert.
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.
Smeren
LET OP:
• Dit onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een
door Makita erkend of een fabrieks-servicecentrum.
Het is niet nodig dit gereedschap iedere uur of iedere dag
te smeren omdat het is uitgerust met een gesloten
smeersysteem. U moet het gereedschap iedere keer na
het vervangen van de koolborstels smeren. Stuur de
volledige machine voor deze smeerbeurt naar een erkend
onderhoudscentrum van Makita. (zie afb. 14)
Laat het gereedschap enkele minuten werken om het op
te warmen. Schakel het gereedschap uit en trek
vervolgens de stekker uit het stopcontact.
Draai de vier schroeven los en haal de handgreep eraf.
Merk op dat de bovenste schroeven anders zijn dan de
overige. (zie afb. 15)
Koppel de stekker los door eraan te trekken. (zie afb. 16)
Draai de vier schroeven op het deksel van de
krukafdekking los en haal het deksel van krukafdekking
eraf. (zie afb. 17)
Veeg het oude vet aan de binnenkant weg en vervang dit
door nieuw vet (30 g). Gebruik uitsluitend Makita-
hamervet (los verkrijgbaar). Als u meer dan de
aangegeven hoeveelheid vet bijvult (ong. 30 g), kan dit
leiden tot een verkeerde hamerwerking of een defect van
het gereedschap. Vul niet meer dan de aangegeven
hoeveelheid vet bij.
LET OP:
• Wees voorzichtig dat u de stekker of draden niet
beschadigt, met name tijdens het wegvegen van het
oude vet.
Om het gereedschap weer in elkaar te zetten, volgt u de
demontageprocedure in omgekeerde volgorde.
LET OP:
• Draai de schroeven van de krukafdekking niet te strak
vast. De krukafdekking is van kunststof gemaakt en
kan breken.
• Wees voorzichtig dat u de stekker of draden niet
beschadigt, met name tijdens het monteren van de
handgreep. (zie afb. 18)
Sluit de stekker stevig aan en monteer de handgreep.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
controle en vervanging van de koolborstels, onderhoud en
afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend
Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van
originele Makita-vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Ronde bit (SDS-max)
• Koudbeitel (SDS-max)
• Bikbeitel (SDS-max)
• Kleispade (SDS-max)
• Bitvet
• Veiligheidsbril
• Hamervet
• Kunststoffen draagdoos
Voor model HM0871C
Geluid ENG102-3
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 86 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LwA): 97 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Pagina: 23
24
Trilling ENG216-2
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (ah, CHeq): 8,0 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG306-1
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (ah, CHeq): 8,0 m/s2
Onzekerheid (K): 2,0 m/s2
Voor model HM0870C
Geluid ENG102-3
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 87 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LwA): 98 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Trilling ENG216-2
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (ah, CHeq): 11,0 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG306-1
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (ah, CHeq): 11,5 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
Alleen voor Europese landen ENG101-13
EU-verklaring van conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine:
Sloophamer
Modelnr./Type: HM0871C, HM0870C
in serie is geproduceerd en
Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
98/37/EC tot en met 28 december 2009 en daarna
aan 2006/42/EC vanaf 29 december 2009
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
24 april 2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita HM0871C.

Stel een vraag over de Makita HM0871C

Heb je een vraag over de Makita HM0871C en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HM0871C. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HM0871C zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.