Makita DVC340 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita DVC340. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: DVC340
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Roemeens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 25
26
NEDERLANDS (Originele instructies)
WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar en ouder of door personen met beperkte fysieke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring of
kennis van zaken, maar alleen onder toezicht of na instructie in veilig
gebruik van het apparaat, met begrip van de eventuele risico’s.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en
onderhoud van het apparaat mag niet door kinderen worden verricht,
tenzij onder toezicht.
Verklaring van algemene gegevens
1 Rode indicator
2 Knop
3 Accu
4 Ster-merkteken
5 “HIGH/LOW”-knop
6 “OFF”-knop
7 Uitblaasopening (stof)
8 Stofzakaansluiting
9 Pennen
10 Stofzak
11 Lus
12 Uitsteeksel
13 Ring
14 Schouderriem
15 Twee haken
16 Trek omhoog
17 Korter maken
18 Langer maken
19 Elektrisch gereedschap
20 Aansluitmond
21 Slang
22 Verwijderen
23 Aanbrengen
24 Rugvel
25 Zaagblad
26 Zool
27 Zaagdiepte
28 Gipsplaat
29 Uitblaasopening (lucht)
30 Mondstuk
31 Pen
32 Vierkante gedeelte
33 Filtergebied
TECHNISCHE GEGEVENS
Model DVC340 DVC350
Inhoud
Volume 3,0 L
Max. luchtvolume 3,3 m3
/min. 3,4 m3
/min.
Ononderbroken
gebruik
(Ong.)
HIGH
4 min. (met BL1415) 6 min. (met BL1815)
5 min. (met BL1415N) 7 min. (met BL1815N)
— 8 min. (met BL1820)
10 min. (met BL1430) 13 min. (met BL1830)
13 min. (met BL1440) 18 min. (met BL1840)
— 21 min. (met BL1850)
LOW
8 min. (met BL1415) 12 min. (met BL1815)
10 min. (met BL1415N) 14 min. (met BL1815N)
— 16 min. (met BL1820)
20 min. (met BL1430) 26 min. (met BL1830)
26 min. (met BL1440) 36 min. (met BL1840)
— 42 min. (met BL1850)
Totale lengte 403 mm
Netto gewicht
2,1 kg (BL1415/BL1415N) 2,2 kg (BL1815/BL1815N/BL1820)
2,3 kg (BL1430/BL1440) 2,4 kg (BL1830/BL1840/BL1850)
Nominale spanning DC 14,4 V DC 18 V
Pagina: 26
27
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens de accu kunnen van land tot
land verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure
01/2003
ENE017-1
Doeleinden van gebruik
Het gereedschap is bedoeld om droog stof te verzame-
len.
GEA010-1
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschu-
wingen en alle instructies. Het niet volgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.
ENB117-4
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
SPECIFIEK VOOR EEN ACCUSTOFZUIGER
WAARSCHUWING! BELANGRIJK LEES VÓÓR
GEBRUIK alle veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies ZORGVULDIG DOOR. Het niet volgen van
de waarschuwingen en instructies kan leiden tot
elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
1. Gebruikers moeten goed worden geïnstrueerd
over het gebruik van deze stofzuiger.
2. Deze stofzuiger is niet geschikt voor het opzui-
gen van gevaarlijk stof.
3. Deze stofzuiger is alleen geschikt voor droog
gebruik.
4. Deze stofzuiger is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis.
5. Deze stofzuiger mag alleen binnenshuis worden
opgeborgen.
6. Zuig de volgende stoffen niet op:
– Hete stoffen, zoals brandende sigaretten of
gloeiend hete metaaldeeltjes veroorzaakt
door het schuren/slijpen van metaal
– Brandbare stoffen, zoals benzine, thinner,
wasbenzine, kerosine of verf
– Explosieve stoffen, zoals nitroglycerine
– Ontvlambare stoffen, zoals aluminium, zink,
magnesium, titanium, fosfor of celluloid
– Nat vuil, water, olie en dergelijk
– Harde stukjes met scherpe randen, zoals
houtsnippers, metaaldeeltjes, steentjes,
glasstukjes, spijkers, punaises of scheer-
mesjes
– Poeder dat klontert, zoals cement of toner
– Geleidend stof, zoals metaalvijzel of koolstof-
poeder
– Zeer fijne stof, zoals cementpoeder
Een dergelijk gebruik kan leiden tot brand, per-
soonlijk letsel en/of materiële schade.
7. Stop onmiddellijk met het gebruik als u iets
abnormaals opmerkt.
8. Houd uit de buurt van fornuizen en verwarmings-
bronnen.
9. Blokkeer de inlaatopening en de ventilatieope-
ningen niet.
10. Laat de stofzuiger niet onbeheerd achter terwijl
de accu is geplaatst. Verwijder de accu van het
gereedschap wanneer dit niet in gebruik is en
voordat onderhoudswerkzaamheden worden uit-
gevoerd.
11. Sta niet toe dat ermee gespeeld wordt. Let goed
op bij gebruik in de buurt van kinderen.
12. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend hulp-
stukken aanbevolen door de fabrikant.
13. Steek geen voorwerpen in de openingen.
Gebruik het apparaat niet wanneer een opening
verstopt zit, houd het apparaat vrij van stof, plui-
zen, haar en alles wat de luchtdoorstroming kan
hinderen.
14. Wees extra voorzichtig bij gebruik op een trap.
15. Bij gebruik van de stofzuiger als een luchtblazer:
• Draag tijdens gebruik altijd een veiligheidsbril,
een pet en een stofmasker.
• Zorg er altijd voor dat de stofzuiger
uitgeschakeld is en de accu verwijderd is
alvorens een verstopping op te heffen.
• Controleer op een glooiend terrein altijd of u
voldoende steun hebt om te staan.
• Loop rustig, nooit te snel.
• Richt het mondstuk nooit op iemand in de
buurt.
• Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en
schroeven stevig vastgedraaid zijn om er zeker
van te zijn dat de stofzuiger altijd op een
veilige manier gebruiksklaar is.
• Berg de stofzuiger op een droge plaats op.
• De gebruiker is verantwoordelijk wanneer zich
ongelukken of gevaren voordoen ten aanzien
van andere personen of hun eigendommen.
BEWAAR VOOR LATERE NASLAG
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht.
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
Deze stofzuiger is bedoeld voor zowel huishoudelijk als
commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen,
ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhuurbe-
drijven.
ENC007-8
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR ACCU
1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2. Neem de accu niet uit elkaar.
Pagina: 27
28
3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
10. Volg bij het wegwerpen van de accu de plaatse-
lijk geldende voorschriften.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
4. Laad de accu zeker elk half jaar een keer op, ook
als u deze geruime tijd lang niet gebruikt.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg ervoor dat de stofzuiger is uitgeschakeld en dat
de accu is verwijderd voordat u de werking van de stof-
zuiger aanpast of controleert.
De accu aanbrengen en verwijderen (Fig. 1)
LET OP:
• Schakel de stofzuiger altijd uit voordat u de accu aan-
brengt of verwijdert.
• Houd de stofzuiger en de accu allebei stevig vast
wanneer u de accu aanbrengt of verwijdert. Als u de
stofzuiger en de accu niet stevig vasthoudt, zou er iets
uit uw handen kunnen glippen, met gevaar voor schade
aan de stofzuiger of de accu en voor eventuele verwon-
ding.
Om de accu te verwijderen, schuift u deze uit de stof-
zuiger los terwijl u de knop voorop de accu ingedrukt
houdt.
Voor het aanbrengen van de accu plaatst u de tong van
de accu in de groef van de behuizing en schuift u de accu
op zijn plaats. Schuif de accu er altijd volledig in totdat
die op zijn plaats vast klikt. Wanneer de rode indicator op
de bovenkant van de knop nog zichtbaar is, zit de accu
niet volledig erin.
LET OP:
• Schuif de accu volledig erin totdat de rode indicator niet
meer zichtbaar is. Als u dit nalaat, zou de accu uit de
stofzuiger kunnen vallen en uzelf of anderen kunnen
verwonden.
• Druk de accu er niet met kracht in. Als de accu er niet
soepel in gaat, houdt u die waarschijnlijk in de ver-
keerde stand.
Accubeveiligingssysteem
De stofzuiger is voorzien van een beveiligingssysteem
dat automatisch het uitgangsvermogen onderbreekt voor
een langere levensduur.
De stofzuiger kan tijdens het gebruik stoppen wanneer
het gereedschap en/of de accu zich in de volgende situa-
tie bevinden. Dit wordt veroorzaakt door de inwerkingtre-
ding van het beveiligingssysteem en duidt niet op een
defect van de stofzuiger.
• Bij overbelasting van de stofzuiger:
Druk op dit moment op de “OFF”-knop en hef de
oorzaak van de overbelasting op, en druk daarna
weer op de “HIGH/LOW”-knop om te starten.
• Als de accucellen heet zijn geworden: (raadpleeg
onderstaande tabel)
Als de “HIGH/LOW”-knop of de “OFF”-knop worden
bediend, blijft de motor stilstaan. Als dit het geval is,
bedient u de stofzuiger niet meer, verwijdert u de
accu vanaf de stofzuiger, en laat u de accu afkoelen
of laadt u hem op.
• Als de resterende acculading laag is:
Als de “HIGH/LOW”-knop of de “OFF”-knop worden
bediend, blijft de motor stilstaan. Als dit het geval is,
verwijdert u de accu vanaf de stofzuiger en laadt u
hem op.
OPMERKING:
• Deze temperatuursafhankelijke beveiliging is alleen
beschikbaar wanneer de stofzuiger is voorzien van een
accu waarop het ster-merkteken staat. (Fig. 2)
Werking van de aan/uit-schakelaar (Fig. 3)
Om de stofzuiger te starten, drukt u gewoon op de
“HIGH/LOW”-knop. Om de stofzuiger uit te schakelen,
drukt u op de “OFF”-knop. Om het toerental van de stof-
zuiger te veranderen, drukt u op de “HIGH/LOW”-knop.
Bij de eerste keer drukken op deze knop wordt het hoge
toerental ingeschakeld, en bij de tweede keer drukken
wordt het lage toerental ingeschakeld. Bij iedere verdere
druk op deze knop wordt de hoog/laag-cyclus beurtelings
herhaald.
Pagina: 28
29
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd of de stofzuiger is uitgeschakeld en de
accu is verwijderd alvorens enige werkzaamheden aan
de stofzuiger te verrichten.
• Alle werkzaamheden aan de stofzuiger terwijl de accu
is geplaatst, kan leiden tot persoonlijk letsel of bescha-
diging van voorwerpen in de buurt van de stofzuiger.
De stofzak aanbrengen (Fig. 4, 5, 6 en 7)
Houd het vierkante gedeelte van de stofzak vast en lijn
de pennen binnenin de stofzakaansluiting uit met de
inkepingen in de stofuitblaasopening van de stofzuiger,
steek ze erin en draai de stofzakaansluiting zo ver moge-
lijk rechtsom.
Let er daarbij op dat het uitsteeksel van de stofzak
omhoog wijst.
OPMERKING:
• Als de stofzakaansluiting en de ring binnenin de stof-
zak losraken, bevestigt u deze als volgt:
(1) Lijn de stofzakaansluiting uit met de naad van de
stofzak en bevestig deze zodanig dat het uitsteek-
sel omhoog wijst.
(2) Draai de ring binnenin de stofzak stevig vast zodat
de pennen en de ring zijn geplaatst zoals aangege-
ven in de afbeelding.
De schouderriem bevestigen (Fig. 8)
Bevestig de haak aan een uiteinde van de schouderriem
aan de ring op de voorkant van de stofzuiger en steek
het andere uiteinde van de schouderriem door de lus op
de stofzak en bevestig daarna de haak aan het andere
uiteinde van de schouderriem zoals aangegeven in de
afbeelding.
De schouderriem afstellen (Fig. 9)
Om de lengte van de schouderriem af te stellen, trekt u
de riem tot de gewenste lengte uit, in de richting van de
pijl aangegeven in de afbeelding.
De slang aansluiten (Fig. 10)
LET OP:
• Buig de slang niet sterk en ga er niet op staan. Door
de slang sterk te buigen of erop te staan kan de slang
vervormd raken of beschadigd worden.
• Trek niet aan de slang om zo de stofzuiger op te til-
len. Door aan de slang te trekken kan de slang ver-
vormd raken of beschadigd worden.
Steek uiteinde “A” van de slang in de aanzuigopening
van de stofzuiger en draai hem zo ver mogelijk rechtsom.
Bevestig de aansluitmond op uiteinde “B” van de slang
en sluit hem daarna aan op de stofuitblaasopening van
een elektrisch gereedschap.
De aansluitmond vervangen (Fig. 11)
Vervang de aansluitmond van de slang overeenkomstig
de grootte van de stofuitblaasopening van het elektrisch
gereedschap dat u gebruikt.
Om de aansluitmond te verwijderen, houdt u de slang
stevig vast en draait u de aansluitmond linksom.
Om de aansluitmond aan te brengen, draait u de
rechtsom zodat deze op de slang wordt gedraaid tot hij
stopt.
BEDIENING
WAARSCHUWING:
• Gebruik de schouderriem niet tijdens het werken op
grote hoogte.
• Als de stofzuiger op één plaats wordt gebruikt, zet u
hem op een vlakke en stabiele ondergrond.
Stofzuiger (Fig. 12 en 13)
Als de stofzuiger als draagbare stofzuiger wordt gebruikt,
kunt u de schouderriem kruislings over uw borst laten
lopen zodat de stofzuiger niet kan vallen.
OPMERKING:
• Afhankelijk van de omstandigheden waaronder wordt
gezaagd kan bij het zagen van gipsplaten stukjes rug-
vel loskomen die in de slang kunnen vastlopen en een
verstopping veroorzaken. Als dit gebeurt, stelt u de
zaagdiepte van het elektrisch gereedschap lager in
waardoor het verstopping in de afzuigslang zal worden
opgelost.
LET OP:
• Als de stofzak net nieuw is, kan stof door het oppervlak
heen dringen. Na enkele keren gebruik, zal de hoeveel-
heid stof die nog door de stofzak heen dringt minimaal
zijn.
De stofzuiger bedienen met een mondstuk of
stofzak bevestigd
WAARSCHUWING:
• Let er altijd op dat de stofzuiger is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd voordat u het mondstuk of
enig ander hulpstuk aanbrengt op of verwijdert van
de stofzuiger. Als u het gereedschap niet uitschakelt
en de accu niet verwijdert, kan dat leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
OPMERKING:
• Als het gereedschap is gebruikt als stofzuiger en ver-
volgens gebruikt gaat worden als luchtblazer, verwijdert
u eerst al het achtergebleven stof uit de stofzuiger om
te voorkomen dat dit eruit geblazen wordt.
Gebruik als luchtblazer (Fig. 14)
Bevestig altijd het mondstuk op de uitblaasopening
(lucht).
Om het mondstuk te bevestigen, plaatst u de pen die uit
de binnenkant van het mondstuk steekt, in één van de
inkepingen in de uitblaasopening van de stofzuiger, en
draait u daarna het mondstuk stevig rechtsom.
Om het mondstuk te verwijderen, draait u het linksom en
trekt u het eraf.
Richt het mondstuk en schakel de stofzuiger in.
De stofzak legen
WAARSCHUWING:
• Let er altijd op dat zowel de stofzuiger als het aan-
gesloten elektrische gereedschap zijn uitgescha-
keld, de accu is verwijderd en de stekker van het
netsnoer van het elektrische gereedschap uit het
stopcontact is getrokken (in geval van een lichtnet-
apparaat) voordat u de stofzak aanbrengt op of ver-
wijdert van de stofzuiger, of de (stoffen) stofzak
leegt. Als het aangesloten elektrische gereedschap
niet wordt uitgeschakeld, de accu niet wordt verwijderd
of de stekker van het netsnoer niet uit het stopcontact
wordt getrokken, kan dat leiden tot elektrische schok-
ken en ernstig persoonlijk letsel.
Pagina: 29
30
• Wanneer de stofzak ongeveer halfvol is, haalt u de stof-
zak van de stofzuiger af en trekt u de sluiting eraf. Gooi
de inhoud in de stofzak weg en tik zacht tegen de stof-
zak zodat ook het stof dat tegen de binnenkant kleeft,
en verdere afzuiging kan hinderen, eruit valt.
OPMERKING:
• Voor een schatting van de tijdsduur totdat de stof-
zak moet worden geledigd, gebruikt u als richtlijn
het boren van 450 gaten met een diameter van
6,5 mm en een diepte van 40 mm in beton. Een stof-
zak die verstopt zit met opgehoopte deeltjes kan de
zuigkracht van de stofzuiger verlagen en de elektromo-
tor van de stofzuiger beschadigen.
LET OP:
• Bevestig vóór gebruik de (stoffen) stofzak aan de
stofzakaansluiting en sluit de sluiting helemaal. Als
de stofzak niet stevig wordt bevestigd, of de sluiting niet
helemaal wordt gesloten, kan stof uit de stofzak wor-
den geblazen, wat kan leiden tot ernstig persoonlijk let-
sel.
Pak het vierkante gedeelte van de stofzak stevig vast,
draai het linksom en verwijder de stofzak vanaf de stof-
zuiger. (Fig. 15)
Open de sluiting en verwijder het stof uit de stofzak.
(Fig. 16)
LET OP:
• Verwijder alle deeltjes uit het gebied rondom de slui-
ting.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING:
• Zorg er altijd voor dat de stofzuiger is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of onder-
houd uitvoert.
Het filtergebied schoonmaken (Fig. 17)
LET OP:
• Zuig geen andere materialen op dan stof, zoals stenen,
houtsnippers en dergelijke aangezien deze stofzuiger
uitsluitend is bedoeld voor het opzuigen van stof. Het
opzuigen van stenen, houtsnippers en dergelijke, kan
de ventilator en de stofzuiger beschadigen.
Controleer regelmatig het filtergebied in de aanzuigopen-
ing en maak deze schoon. Verwijder vreemde voorwer-
pen die de luchtdoorstroming hinderen.
Schoonmaken
Veeg regelmatig de buitenkant (behuizing) van de stof-
zuiger schoon met een in zeepwater bevochtigde doek.
LET OP:
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor kan verkleuring, vervormingen en
barsten worden veroorzaakt.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecen-
trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervan-
gingsonderdelen.
OPTIONELE ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met de Makita-stofzuiger die in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.
• Mondstukken
• Stofzakken
• Slangen
• Aansluitmonden
• Schouderriem
• Originele Makita accu en acculader
OPMERKING:
• Sommige onderdelen in deze lijst kunnen bij het
gereedschap zijn meeverpakt als standaard-accessoi-
res. Deze kunnen van land tot land verschillen.
ENG905-1
Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol-
gens EN60745:
Model DVC340
Geluidsdrukniveau (LpA): 81 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 92 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Model DVC350
Geluidsdrukniveau (LpA): 84 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 95 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
ENG900-1
Trilling
De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom)
vastgesteld volgens EN60745:
Toepassing: onbelast bedrijf
Trillingsemissie (ah): 2,5 m/s2
of lager
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten vol-
gens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere gereed-
schappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstel-
ling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getrof-
fen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd
op een schatting van de blootstelling onder praktijkom-
standigheden (rekening houdend met alle fasen van de
bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het
gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait,
naast de ingeschakelde tijdsduur).

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita DVC340.

Stel een vraag over de Makita DVC340

Heb je een vraag over de Makita DVC340 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita DVC340. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita DVC340 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.