DGD800ZJ

Makita DGD800ZJ handleiding

DGD800ZJ

Handleiding voor de Makita DGD800ZJ in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 14 pagina's.

Pagina: 1
24 NEDERLANDS (Originele instructies) Verklaring van algemene gegevens 1 Knop 2 Rode indicator 3 Accu 4 Stermarkering 5 Schuifknop 6 Bedrijfslampje 7 Sleutel 13 8 Opzetdeel 9 Spantangbout 10 Sleutel 13 11 Slijtgrensmarkering 12 Houderafdekking 13 Schroevendraaier 14 Koolborsteldop TECHNISCHE GEGEVENS Model DGD800 DGD801 Capaciteit van spankop ...............................................................6 mm of 6,35 mm (1/4") 6 mm of 6,35 mm (1/4") Max. diameter slijpsteen ..............................................................36 mm 36 mm Toerental onbelast (n0) / Nominaal toerental (n) ......................... 26 000 (min–1 ) 26 000 (min–1 ) Totale lengte ................................................................................402 mm 307 mm Netto gewicht ...............................................................................2,0 kg 1,7 kg Nominale spanning ......................................................................18 V gelijkstroom 18 V gelijkstroom • In verband met ononderbroken research en ontwikke- ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. • De technische gegevens de accu kunnen van land tot land verschillen. • Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003 ENE050-1 Doeleinden van gebruik Het gereedschap is bedoeld voor het schuren van ferro- metalen en het afbramen van gegoten metaaldelen. GEA010-1 Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaar- schuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de toekomst te kunnen raadplegen. GEB080-3 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN SPECIFIEK VOOR ACCUSTEMPELSLIJPMACHINE Gemeenschappelijke veiligheidswaarschuwingen voor slijpwerkzaamheden: 1. Dit elektrisch gereedschap is bedoeld voor gebruik als slijpgereedschap. Lees alle veilig- heidswaarschuwingen, instructies, afbeeldin- gen en technische gegevens die bij dit elektrisch gereedschap worden geleverd. Als u nalaat alle onderstaande instructies te volgen, kan dit leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. 2. Wij adviseren u werkzaamheden zoals schuren, draadborstelen, polijsten of doorslijpen niet uit te voeren met dit elektrisch gereedschap. Werk- zaamheden waarvoor dit elektrisch gereedschap niet is bedoeld kunnen gevaarlijke situaties opleve- ren en tot persoonlijk letsel leiden. 3. Gebruik geen accessoires die niet specifiek zijn ontworpen en aanbevolen door de fabrikant van het gereedschap. Ook wanneer het accessoire kan worden bevestigd op uw elektrisch gereedschap, is een veilige werking niet gegarandeerd. 4. Het nominaal toerental van het accessoire moet minstens gelijk zijn aan het maximumtoerental vermeld op het elektrisch gereedschap. Acces- soires die met een hoger toerental draaien dan hun nominaal toerental kunnen stuk breken en in het rond vliegen. 5. De buitendiameter en de dikte van het acces- soire moet binnen het capaciteitsbereik van het elektrisch gereedschap vallen. Accessoires met verkeerde afmetingen kunnen niet afdoende worden afgeschermd of beheerst. 6. Gebruik nooit een beschadigd accessoire. Inspecteer het accessoire vóór ieder gebruik, bijvoorbeeld een slijpschijf op ontbrekende schilfers en barsten. Nadat het elektrisch gereedschap is gevallen, inspecteert u het op schade of monteert u een onbeschadigd acces- soire. Na inspectie en montage van een acces- soire, zorgt u ervoor dat u en omstanders niet in het rotatievlak van het accessoire staan, en laat u het elektrisch gereedschap draaien op het maximaal nullasttoerental gedurende één minuut. Beschadigde accessoires breken normaal gesproken in stukken gedurende deze testduur. 7. Gebruik persoonlijke-veiligheidsmiddelen. Afhankelijk van de toepassing gebruikt u een spatscherm, een beschermende bril of een vei- ligheidsbril. Al naar gelang van toepassing draagt u een stofmasker, gehoorbeschermers, handschoenen en een werkschort die in staat zijn kleine stukjes slijpsel of werkstukfragmen- ten te weerstaan. De oogbescherming moet in staat zijn rondvliegend afval te stoppen dat ontstaat bij de diverse werkzaamheden. Het stofmasker of ademhalingsapparaat moet in staat zijn deeltjes te filteren die ontstaat bij de werkzaamheden. Langdu- rige blootstelling aan zeer intens geluid kan leiden tot gehoorbeschadiging. 8. Houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die zich binnen het werk- gebied begeeft, moet persoonlijke-veiligheids- middelen gebruiken. Fragmenten van het werkstuk of van een uiteengevallen accessoire kunnen rond- vliegen en letsel veroorzaken buiten de onmiddel- lijke werkomgeving.
Pagina: 2
25 9. Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan het geïsoleerde oppervlak van de handgrepen, wanneer u werkt op plaatsen waar het zaagge- reedschap met verborgen bedrading in aanra- king kan komen. Bij contact met onder spanning staande draden zullen ook de niet-geïsoleerde metalen delen van het elektrisch gereedschap onder spanning komen te staan, zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen. 10. Leg het elektrisch gereedschap nooit neer voor- dat het accessoire volledig tot stilstand is geko- men. Het ronddraaiende accessoire kan de ondergrond pakken zodat u de controle over het elektrisch gereedschap verliest. 11. Laat het elektrisch gereedschap niet draaien ter- wijl u het naast u draagt. Als het ronddraaiende accessoire u per ongeluk raakt, kan het verstrikt raken in uw kleding waardoor het accessoire in uw lichaam wordt getrokken. 12. Maak de ventilatieopeningen van het gereed- schap regelmatig schoon. De ventilator van de motor zal het stof de behuizing in trekken, en een grote opeenhoping van metaalslijpsel kan leiden tot elektrisch gevaarlijke situaties. 13. Gebruik het elektrisch gereedschap niet in de buurt van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materialen doen ontvlammen. 14. Gebruik geen accessoires die met vloeistof moe- ten worden gekoeld. Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen kan leiden tot elek- trocutie of elektrische schokken. Terugslag en aanverwante waarschuwingen Terugslag is een plotselinge reactie op een beknelde of vastgelopen draaiende schijf, rugschijf, draadborstel of enig ander accessoire. Beknellen of vastlopen veroor- zaakt een snelle stilstand van het draaiende accessoire dat op zijn beurt ertoe leidt dat het elektrisch gereed- schap zich ongecontroleerd beweegt in de tegenoverge- stelde richting van de draairichting van het accessoire op het moment van vastlopen. Bijvoorbeeld, als een slijpschijf bekneld raakt of vastloopt in het werkstuk, kan de rand van de schijf die het beknel- lingspunt ingaat, zich invreten in het oppervlak van het materiaal waardoor de schijf eruit klimt of eruit slaat. De schijf kan daarbij naar de gebruiker toe of weg springen, afhankelijk van de draairichting van de schijf op het beknellingspunt. Slijpschijven kunnen in dergelijke situa- ties ook breken. Terugslag is het gevolg van misbruik van het elektrisch gereedschap en/of onjuiste gebruiksprocedures of - omstandigheden, en kan worden voorkomen door goede voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals hieronder ver- meld: a) Houd het gereedschap stevig vast en houd uw armen en lichaam zodanig dat u in staat bent een terugslag op te vangen. Gebruik altijd de extra handgreep (indien aanwezig) voor een maximale controle over het gereed- schap in geval van terugslag en de koppel- reactiekrachten bij het starten. De gebruiker kan een terugslag of de koppelreactie opvangen indien de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen. b) Plaats uw hand nooit in de buurt van het draaiende accessoire. Het accessoire kan terugslaan over uw hand. c) Plaats uw lichaam niet in het gebied waar het elektrisch gereedschap naar toe gaat wan- neer een terugslag optreedt. Een terugslag zal het gereedschap bewegen in de tegenoverge- stelde richting van de draairichting van de schijf op het moment van beknellen. d) Wees bijzonder voorzichtig bij het werken met hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom dat het accessoire springt of bekneld raakt. Hoeken, scherpe randen of springen veroorza- ken vaak beknellen van het draaiende acces- soire wat leidt tot terugslag of verlies van controle over het gereedschap. e) Bevestig geen houtbewerkingsblad van een zaagketting of getand zaagblad. Dergelijke bladen leiden vaak tot terugslag of verlies van controle over het gereedschap. Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor slijpwerk- zaamheden: a) Gebruik uitsluitend schijven van het type aanbevolen voor uw elektrisch gereedschap. b) De schijven mogen uitsluitend worden gebruikt voor de aanbevolen toepassingen. Bijvoorbeeld: u mag niet slijpen met de zij- kant van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bedoeld voor slijpen met de rand. Krachten op het zijoppervlak kunnen deze schijven doen breken. c) Gebruik geen afgesleten schijven van grotere elektrische gereedschappen. Schijven die zijn bedoeld voor grotere elektrische gereedschap- pen zijn niet geschikt voor de hogere snelheid van een kleiner elektrisch gereedschap en kun- nen in stukken breken. Aanvullende veiligheidswaarschuwingen: 15. Zorg ervoor dat de schijf niet in aanraking is met het werkstuk voordat u het gereedschap hebt ingeschakeld. 16. Laat het gereedschap een tijdje draaien voordat u het op het werkstuk gebruikt. Controleer op trillingen of schommelingen die op onjuiste montage of een slecht uitgebalanceerde schijf kunnen wijzen. 17. Gebruik de aangegeven kant van de schijf om mee te slijpen. 18. Wees alert op rondvliegende vonken. Houd het gereedschap zodanig vast dat de vonken weg- vliegen van u en andere personen of brandbare materialen. 19. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen. Bedien het gereedschap alleen wanneer u het vasthoudt. 20. Raak de schijf niet onmiddellijk na gebruik aan. Deze kan bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid veroorzaken. 21. Houd u aan de instructies van de fabrikant voor juiste montage en gebruik van de schijven. Behandel en bewaar de schijven zorgvuldig. 22. Controleer of het werkstuk goed wordt onder- steund. 23. Als de werkruimte bijzonder heet en vochtig is, of sterk vervuild is met geleidend stof, gebruik dan een kortsluitonderbreker (30 mA) om de vei- ligheid van de gebruiker te garanderen. 24. Gebruik het gereedschap niet op materiaal dat asbest bevat.
Pagina: 3
26 25. Zorg er altijd voor dat u stevig staat. Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt wanneer u het gereedschap op een hoge plaats gebruikt. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com- fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul- dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei- ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstige verwondingen. ENC007-8 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ACCU’S 1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u eerst alle instructies en waarschuwingsopschrif- ten op (1) de acculader, (2) de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt aangebracht. 2. Haal de accu niet uit elkaar. 3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is gewor- den, stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke brandwonden en zelfs een explosie. 4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit met schoon water en raadpleegt u onmiddel- lijk een arts. Dit kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen. 5. Sluit de accu niet kort: (1) Raak de accupolen niet aan met enig gelei- dend materiaal. (2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze in aanraking kan komen met andere metalen voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz. (3) Stel de accu niet bloot aan water of regen. Kortsluiting van de accu kan leiden tot een hoge stroomsterkte, oververhitting, mogelijke brand- wonden en zelfs een defect. 6. Berg het gereedschap en de accu niet op plaat- sen op waar de temperatuur kan oplopen tot 50°C of hoger. 7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze al ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De accu kan in een vuur exploderen. 8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of ergens tegenaan stoot. 9. Gebruik nooit een beschadigde accu. 10. Volg bij het wegwerpen van de accu de plaatse- lijk geldende voorschriften. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. Tips voor een lange levensduur van de accu 1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is. Wanneer u merkt dat het gereedschap minder vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en laadt u eerst de accu op. 2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op. Te lang opladen verkort de levensduur van de accu. 3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur van 10°C t/m 40°C. Laat een warme accu eerst afkoelen voordat u deze oplaadt. 4. Laad de accu zeker elk half jaar een keer op, ook als u deze geruime tijd lang niet gebruikt. BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES LET OP: • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is verwijderd alvorens de functies van het gereedschap te controleren of af te stellen. De accu aanbrengen en verwijderen (Fig. 1) LET OP: • Schakel altijd het gereedschap uit voordat u de accu aanbrengt of verwijdert. • Houd het gereedschap en de accu stevig vast wan- neer u de accu aanbrengt of verwijdert. Als u het gereedschap en de accu niet stevig vasthoudt, zou er iets uit uw handen kunnen glippen, met gevaar voor schade aan het gereedschap of de accu en eventuele verwonding. Om de accu te verwijderen, schuift u deze uit het gereed- schap los terwijl u de knop voorop de accu ingedrukt houdt. Voor het aanbrengen van de accu plaatst u de tong van de accu in de groef van de behuizing en schuift u de accu op zijn plaats. Schuif de accu er altijd volledig in totdat die op zijn plaats vast klikt. Wanneer de rode indicator op de bovenkant van de knop nog zichtbaar is, zit de accu niet volledig erin. LET OP: • Schuif de accu volledig erin totdat de rode indicator niet meer zichtbaar is. Als u dit nalaat, zou de accu uit het gereedschap kunnen vallen en uzelf of anderen kun- nen verwonden. • Druk de accu er niet met kracht in. Als de accu er niet soepel in gaat, houdt u die waarschijnlijk in de ver- keerde stand. Accubeveiligingssysteem (Fig. 2) Het gereedschap is voorzien van een accubeveiligings- systeem. Dit systeem kan automatisch de stroomtoevoer naar de motor afsluiten om de levensduur van de accu te verlengen. Het gereedschap kan tijdens gebruik automatisch stop- pen wanneer het gereedschap en/of de accu aan één van de volgende omstandigheden wordt blootgesteld: • Overbelasting: Als het gereedschap wordt gebruikt op een manier die een abnormaal hoge stroomsterkte vergt. In dat geval schakelt u het gereedschap uit en verhelpt u de oorzaak van de overbelasting. Dan schakelt u het gereedschap weer in om het te herstarten. Als het gereedschap niet start, kan de accu oververhit zijn. In dat geval laat u de accu afkoelen voordat u het gereedschap opnieuw inschakelt. • Onvoldoende accuspanning: Als de resterende accuspanning onvoldoende is, zal het gereedschap niet starten. In dat geval verwijdert u de accu en laadt u die opnieuw op. OPMERKING: • De beveiliging tegen oververhitting werkt alleen bij accu’s met een stermarkering.
Pagina: 4
27 In- en uitschakelen (Fig. 3) LET OP: • Controleer altijd, voordat u de accu in het gereedschap steekt, of de schuifknop op de juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de “OFF”-stand, wanneer achter op de schuifknop wordt gedrukt. • De aan/uit-schakelaar kan worden vergrendeld in de “ON”-stand ten behoeve van het gebruikersgemak bij langdurig gebruik. Wees voorzichtig wanneer het gereedschap in de “ON”-stand is vergrendeld en houd het gereedschap stevig vast. Om het gereedschap in te schakelen, schuift u de schuif- knop naar de stand “I (ON)”. Om het gereedschap con- tinu te laten werken, drukt u op de voorkant van de schuifknop om deze te vergrendelen. Om het gereedschap uit te schakelen drukt u op de ach- terkant van de schuifknop en schuift u de knop naar de positie “O (OFF)”. Bedrijfslampje met meerdere functies (Fig. 4) Er zijn twee bedrijfslampjes. Wanneer u de accu in het gereedschap steekt terwijl de schuifknop in de positie “O (OFF)” staat, gaat het bedrijfslampje gedurende circa één seconde snel knippe- ren. Als het niet knippert, is de accu of het bedrijfslampje defect. – Overbelastingsbeveiliging – Bij overbelasting van het gereedschap gaat het bedrijfslampje branden. Als het gereedschap minder sterk wordt belast, gaat het lampje uit. – Als de overbelasting van het gereedschap aanhoudt en het bedrijfslampje circa twee seconden blijft bran- den, stopt het gereedschap. Dit voorkomt schade aan de motor en daaraan gerelateerde onderdelen. – Om in dit geval het gereedschap weer in te schake- len, schuift u de schuifknop eenmaal naar de positie “O (OFF)” en vervolgens naar de positie “I (ON)”. – Indicatielampje accu bijna leeg – Als de accu bijna leeg is, gaat het indicatielampje van de overbelastingsbeveiliging tijdens het gebruik eerder branden dan wanneer de accu nog vol- doende capaciteit heeft. – Beveiliging tegen onopzettelijk herstarten – Zelfs als de accu in het gereedschap is gestoken terwijl de schuifknop op de positie “I (ON)” staat, start het gereedschap niet. Het lampje knippert nu langzaam, wat aangeeft dat de beveiliging tegen onopzettelijk herstarten actief is. – Om het gereedschap te starten schuift u de schuif- knop eerst naar de positie “O (OFF)” en vervolgens naar de positie “I (ON)”. INEENZETTEN LET OP: • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is verwijderd alvorens enige werkzaamhe- den aan het gereedschap te verrichten. Installeren of verwijderen van de slijpsteen (Fig. 5 en 6) Draai de spantangbout los en steek de slijpsteen in de spantangbout. Gebruik de ene steeksleutel om de as op zijn plaats te houden en de andere om de spankopmoer stevig aan te draaien. De slijpsteen mag niet verder dan 8 mm van de span- tangbout worden gemonteerd. Als u deze afstand over- schrijdt, kan de slijpsteen trillen of de as breken. Om de slijpsteen te verwijderen, voert u de procedure voor het installeren in de omgekeerde volgorde uit. LET OP: • Gebruik een spantangkegel van de maat die geschikt is voor de slijpsteen die u wilt gebruiken. BEDIENING (Fig. 7) Schakel het gereedschap in zonder dat de slijpsteen het werkstuk raakt, en wacht totdat de slijpsteen op volle toe- ren draait. Zet dan de slijpsteen voorzichtig op het werk- stuk. Om een goede afwerking te krijgen, moet u het gereedschap langzaam naar links bewegen. LET OP: • Oefen alleen lichte druk uit op het gereedschap. Over- matige druk op het gereedschap zal een slechte afwer- king en overbelasting van de motor veroorzaken. ONDERHOUD LET OP: • Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of onder- houd uitvoert. • Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor het verkleuring, vervormingen en barsten worden veroorzaakt. De koolborstels vervangen Verwijder en controleer de koolborstels regelmatig. Ver- vang deze wanneer ze tot aan de slijtgrensmarkering zijn afgesleten. Houd de koolborstels schoon en zorg ervoor dat ze vrij kunnen bewegen in de houders. Beide kool- borstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik alleen identieke koolborstels. (Fig. 8) Steek een platkopschroevendraaier in de inkeping in het gereedschap en verwijder de houderafdekking door deze omhoog te wippen. (Fig. 9) Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen te verwijderen. Haal de versleten koolborstels eruit, plaats de nieuwe erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast. (Fig. 10) Plaats de houderafdekking terug op het gereedschap. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikma- king van originele Makita-vervangingsonderdelen. OPTIONELE ACCESSOIRES LET OP: • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven gebruiks- doeleinden. Mocht u meer informatie willen hebben over deze acces- soires, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Makita-servicecentrum.
Pagina: 5
28 Zijhandgreep (accessoire) (Fig. 11, 12, 13 en 14) Als u de zijhandgreep wilt gebruiken, verwijdert u eerst de rubberen beschermdop, steekt u daarna de punt van de zijhandgreep zo ver mogelijk in de schroefdraadope- ning van het gereedschap, en verdraait u vervolgens de zijhandgreep naar de gewenste bedieningshoek. Ten- slotte draait u de zijhandgreep stevig vast door deze rechtsom te draaien. LET OP: • Als u het gereedschap zonder de zijhandgreep wilt gebruiken, plaatst u de rubberen beschermdop terug op het gereedschap. • Bij het terugplaatsen van de rubberen beschermdop, duwt u deze zodanig op het gereedschap dat de ronde, verzonken vorm bovenaan het rubber zich naast de aan/uit-schakelaar bevindt. • Slijpstenen • Spankop (3 mm, 6 mm, 8 mm, 1/4", 1/8") • Spankopmoer • Sleutel 13 • Zijhandgreepset • Originele Makita accu en acculader OPMERKING: • Sommige onderdelen in deze lijst kunnen bij het gereedschap zijn meeverpakt als standaard-accessoi- res. Deze kunnen van land tot land verschillen. ENG905-1 Geluidsniveau De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol- gens EN60745: Geluidsdrukniveau (LpA): 72 dB (A) Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A) Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan 80 dB (A). Draag oorbeschermers ENG900-1 Trilling De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom) vastgesteld volgens EN60745: Model DGD800 Toepassing: slijpen van oppervlakken Trillingsemissie (ah, SG): 6,5 m/s2 Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2 Model DGD801 Toepassing: slijpen van oppervlakken Trillingsemissie (ah, SG): 2,5 m/s2 of minder Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2 ENG901-1 • De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten vol- gens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereed- schappen. • De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstell- ing. WAARSCHUWING: • De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. • Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getrof- fen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkom- standigheden (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur). ENH101-16 Alleen voor Europese landen EU-Verklaring van Conformiteit Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke fabrikant, verklaren dat de volgende Makita- machine(s): Aanduiding van de machine: Accustempelslijpmachine Modelnr./Type: DGD800, DGD801 in serie zijn geproduceerd en Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen: 2006/42/EC En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de vol- gende normen of genormaliseerde documenten: EN60745 De technische documentatie wordt bewaard door: Makita International Europe Ltd. Technische afdeling, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland 08.08.2013 Tomoyasu Kato Directeur Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Makita DGD800ZJ en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita DGD800ZJ. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita DGD800ZJ zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Makita DGD800ZJ

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita DGD800ZJ. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Slijpmachines
  • Model/naam: DGD800ZJ
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels