DDF482RM3J

Makita DDF482RM3J handleiding

DDF482RM3J

Handleiding voor de Makita DDF482RM3J in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 64 pagina's.

Pagina: 1
29 NEDERLANDS (Originele instructies) TECHNISCHE GEGEVENS Model: DDF482 Boorcapaciteiten Staal 13 mm Hout 38 mm Bevestigingscapaciteiten Houtschroef 10 mm x 90 mm Kolomschroef M6 Nullasttoerental Hoog (2) 0 - 1.900 min-1 Laag (1) 0 - 600 min -1 Totale lengte 185 mm Nominale spanning 18 V gelijkspanning Accu BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1840, BL1850, BL1840B, BL1850B Nettogewicht 1,5 kg 1,7 kg • In verband met ononderbroken research en ontwikkeling, behouden wij ons het recht voor de bovenstaande technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. • De technische gegevens van de accu kunnen van land tot land verschillen. • Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003 Gebruiksdoeleinden Dit gereedschap is bestemd voor het boren en schroe- ven in hout, metaal en plastic. Geluidsniveau De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN60745: Geluidsdrukniveau (LpA): 75 dB (A) Onzekerheid (K): 3 dB (A) Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan 80 dB (A). WAARSCHUWING: Draag gehoorbescherming. Trilling De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN60745: Gebruikstoepassing: boren in metaal Trillingsemissie (ah,D): 2,5 m/s 2 of lager Onzekerheid (K): 1,5 m/s 2 OPMERKING: De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten volgens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen. OPMERKING: De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling. WAARSCHUWING: De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opgegeven trillingsemissie- waarde afhankelijk van de manier waarop het gereed- schap wordt gebruikt. WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veiligheids- maatregelen worden getroffen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (reke- ning houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de inge- schakelde tijdsduur). EU-verklaring van conformiteit Alleen voor Europese landen Makita verklaart hierbij dat de volgende machine(s): Aanduiding van de machine: Accuschroefboormachine Modelnr./Type: DDF482 Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen: 2006/42/EU Ze zijn gefabriceerd in overeenstemming met de vol- gende norm of genormaliseerde documenten: EN60745 Het technisch documentatiebestand volgens 2006/42/ EU is verkrijgbaar bij: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België 30.3.2015 Yasushi Fukaya Directeur Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België NEDERLANDS
Pagina: 2
30 Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaar- schuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de toekomst te kunnen raadplegen. De term "elektrisch gereedschap" in de veiligheidsvoor- schriften duidt op gereedschappen die op stroom van het lichtnet werken (met snoer) of gereedschappen met een accu (snoerloos). Veiligheidswaarschuwingen voor een accuschroefboormachine 1. Gebruik hulphandgreep (hulphandgrepen), indien bij het gereedschap geleverd. Verliezen van de macht over het gereedschap kan letsel veroorzaken. 2. Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde handgrepen wanneer de kans bestaat dat het werktuig in aanraking komt met verborgen bedrading. Wanneer boor-/snijhulp- middelen in aanraking komen met onder spanning staande draden, zullen de niet-geïsoleerde meta- len delen van het gereedschap onder spanning komen te staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen. 3. Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde handgrepen, wanneer u werkt op plaatsen waar het bevestigingsmateriaal met verborgen bedrading in aanraking kan komen. Wanneer bevestigingsmaterialen in aanraking komen met onder spanning staande draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van het gereedschap onder spanning komen te staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen. 4. Zorg ook altijd dat u stevig op een solide bodem staat. Let bij het werken op hoge plaatsen op dat er zich niemand recht onder u bevindt. 5. Houd het gereedschap stevig vast. 6. Houd uw handen uit de buurt van draaiende onderdelen. 7. Laat het gereedschap niet draaiend achter. Schakel het gereedschap alleen in wanneer u het stevig vasthoudt. 8. Raak direct na uw werk het boorbit of het werk- stuk niet aan. Zij kunnen bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid veroorzaken. 9. Bepaalde materialen kunnen giftige chemica- liën bevatten. Vermijd contact met uw huid en zorg dat u geen stof inademt. Volg de veilig- heidsvoorschriften van de fabrikant van het materiaal. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van comfort en bekendheid met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van het betreffende gereed- schap altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel. Belangrijke veiligheidsinstructies voor een accu 1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product waar- voor de accu wordt gebruikt, alvorens de accu in gebruik te nemen. 2. Neem de accu niet uit elkaar. 3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet gebruik kan oververhitting, brand- wonden en zelfs een ontploffing veroorzaken. 4. Als elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen, spoelt u uw ogen met schoon water en roept u onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt in de ogen kan blindheid veroorzaken. 5. Voorkom kortsluiting van de accu: (1) Raak de accuklemmen nooit aan met een geleidend materiaal. (2) Bewaar de accu niet in een bak waarin andere metalen voorwerpen zoals spij- kers, munten e.d. worden bewaard. (3) Stel de accu niet bloot aan water of regen. Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een grote stroomafgifte, oververhitting, brand- wonden, en zelfs defecten. 6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50°C of hoger. 7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wan- neer hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De accu kan ontploffen in het vuur. 8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen en hem niet blootstelt aan schokken of stoten. 9. Gebruik nooit een beschadigde accu. 10. Volg bij het weggooien van de accu de plaatse- lijke voorschriften. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. Tips voor een maximale levens- duur van de accu 1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is. Stop het gebruik van het gereedschap en laad de accu op telkens wanneer u vaststelt dat het vermo- gen van het gereedschap is afgenomen. 2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw op. Te lang opladen verkort de levensduur van de accu. 3. Laad de accu op bij een omgevingstempe- ratuur tussen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen alvorens hem op te laden. NEDERLANDS
Pagina: 3
31 4. Laad de accu op als u deze gedurende een lange tijd (meer dan zes maanden) niet gaat gebruiken. BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES LET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het gereedschap af te stellen of te controleren. De accu aanbrengen en verwijderen LET OP: Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu aanbrengt of verwijdert. LET OP: Houd het gereedschap en de accu stevig vast tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu. Als u het gereedschap en de accu niet stevig vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glippen en het gereedschap of de accu beschadigen, of kan persoonlijk letsel worden veroorzaakt. ►Fig.1: 1. Rood deel 2. Knop 3. Accu Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu uit het gereedschap. Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het gereedschap tot u een klikge- luid hoort. Als u het rode deel aan de bovenkant van de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht. LET OP: Breng de accu altijd helemaal aan totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden. LET OP: Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap kan wor- den geschoven, wordt deze niet goed aangebracht. Accubeveiligingssysteem Lithiumionaccu met ster-merkteken ►Fig.2: 1. Ster-merkteken Lithiumionaccu’s met een ster-merkteken zijn voorzien van een beveiligingssysteem. Dit systeem sluit auto- matisch de voeding naar het gereedschap af om de levensduur van de accu te verlengen. Het gereedschap kan tijdens gebruik automatisch stop- pen wanneer het gereedschap en/of de accu aan één van de volgende omstandigheden wordt blootgesteld: Overbelasting: Als het gereedschap wordt gebruikt op een manier die een abnormaal hoge stroomsterkte vergt. In dat geval laat u de trekkerschakelaar van het gereed- schap los en verhelpt u de oorzaak van de overbelas- ting. Vervolgens knijpt u de trekkerschakelaar weer in om het gereedschap weer te starten. Als het gereedschap niet start, kan de accu oververhit zijn. In dat geval laat u de accu even afkoelen voordat u de trekkerschakelaar opnieuw inknijpt. Onvoldoende accuspanning: De resterende acculading is te laag en het gereedschap start niet. In dat geval verwijdert u de accu en laadt u die opnieuw op. De resterende acculading controleren Alleen voor accu´s waarvan het modelnummer eindigt op "B". ►Fig.3: 1. Indicatorlampjes 2. Testknop Druk op de testknop op de accu om de resterende acculading te zien. De indicatorlampjes branden gedu- rende enkele seconden. Indicatorlampjes Resterende acculading Brandt Uit Knippert 75% tot 100% 50% tot 75% 25% tot 50% 0% tot 25% Laad de accu op. Er kan een storing zijn opgetreden in de accu. OPMERKING: Afhankelijk van de gebruiksomstan- digheden en de omgevingstemperatuur, is het moge- lijk dat de aangegeven acculading verschilt van de werkelijke acculading. De trekkerschakelaar gebruiken ►Fig.4: 1. Trekkerschakelaar LET OP: Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet u altijd controleren of de trek- kerschakelaar goed werkt en bij het loslaten terugkeert naar de stand “OFF”. Om het gereedschap te starten, knijpt u gewoon de trekkerschakelaar in. Hoe harder u de trekkerscha- kelaar inknijpt, hoe sneller het gereedschap draait. Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap te stoppen. NEDERLANDS
Pagina: 4
32 De lamp op de voorkant gebruiken ►Fig.5: 1. Lamp LET OP: Kijk niet direct in het lamplicht of in de lichtbron. Knijp de trekkerschakelaar in om de lamp in te schake- len. De lamp blijft branden zo lang de trekkerschakelaar wordt ingeknepen. De lamp gaat 10 tot 15 seconden nadat u de aan-uitschakelaar hebt losgelaten uit. OPMERKING: Gebruik een droge doek om vuil van de lens van de lamp af te vegen. Wees voorzichtig dat u de lens van de lamp niet bekrast omdat dan de verlichting minder wordt. De omkeerschakelaar bedienen ►Fig.6: 1. Omkeerschakelaar LET OP: Controleer altijd de draairichting alvo- rens het gereedschap te starten. LET OP: Verander de stand van de omkeer- schakelaar alleen nadat het gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Als u de draairichting verandert terwijl het gereedschap nog draait, kan het gereedschap beschadigd raken. LET OP: Zet de omkeerschakelaar altijd in de neu- trale stand wanneer u het gereedschap niet gebruikt. Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het veranderen van de draairichting. Druk de omkeerscha- kelaar in vanaf kant A voor de draairichting rechtsom, of vanaf kant B voor de draairichting linksom. Wanneer de omkeerschakelaar in de neutrale stand staat, kan de trekkerschakelaar niet worden ingeknepen. Snelheidskeuze ►Fig.7: 1. Snelheidskeuzeknop LET OP: Zet de snelheidskeuzeknop altijd volledig in de juiste stand. Als u het gereedschap gebruikt met de snelheidskeuzeknop halverwege tussen de standen "1" en "2", kan het gereedschap beschadigd worden. LET OP: Verander de instelling van de snel- heidskeuzeknop niet terwijl het gereedschap draait. Dat kan het gereedschap beschadigen. Stand van de snelheids- keuzeknop Snelheid Koppel Toepassing 1 Laag Hoog Zware belasting 2 Hoog Laag Lichte belasting Als u de snelheid wilt veranderen, schakelt u eerst het gereedschap uit. Selecteer stand "2" voor een hoge snelheid of stand "1" voor een lage snelheid met een hoog koppel. Let op dat de snelheidskeuzeknop geheel in de juiste stand is gezet voordat u gaat werken. Als de snelheid van het gereedschap tijdens gebruik in stand "2" sterk afneemt, zet u de knop in stand "1" en begint u het gebruik opnieuw. Het aandraaikoppel instellen ►Fig.8: 1. Instelring 2. Koppelaanduiding 3. Pijlteken Door de koppelinstelring te draaien, kan het aandraaikoppel worden ingesteld in 22 stappen. Lijn de koppelaandui- ding uit met het pijlteken op het gereedschapshuis. Voor het minimumaandraaikoppel kiest u 1 en voor het maximu- maandraaikoppel kiest u . De koppeling slipt door op de betreffende koppelniveaus bij de instellingen 1 tot en met 21. De koppeling werkt niet op de instelling . Alvorens met het eigenlijke werk te beginnen, draait u eerst een testschroef in uw werkstuk of een stuk identiek materiaal, om te bepalen welk aandraaikoppel het meest geschikt is voor een bepaalde toepassing. Hieronder volgt een grove richtlijn voor de relatie tussen de schroefmaat en de koppelaanduiding. Koppelaanduiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kolomschroef M4 M5 M6 Hout- schroef Zachthout (bijv. naaldhout) – ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 – Hardhout (bijv. meranti) – ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 – NEDERLANDS
Pagina: 5
33 MONTAGE LET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is uit- geschakeld en de accu ervan is verwijderd alvo- rens enig werk aan het gereedschap uit te voeren. Het schroefbit/boorbit aanbrengen of verwijderen ►Fig.9: 1. Bus 2. Dicht 3. Open Draai de klembus linksom los om de klauwen te ope- nen. Plaats het schroefbit/boorbit zo ver mogelijk in de spankop. Draai de klembus rechtsom om het bit in de spankop vast te zetten. Om het schroefbit/boorbit te verwijderen, draait u de klembus linksom. De haak aanbrengen ►Fig.10: 1. Gleuf 2. Haak 3. Schroef De haak is handig om het gereedschap tijdelijk op te hangen. De haak kan aan iedere zijkant van het gereedschap worden bevestigd. Om de haak te beves- tigen, steekt u deze in een gleuf op een zijkant en zet u hem vast met de schroef. Om de haak eraf te halen, draait u de schroef los en haalt u de haak eraf. De schroefbithouder aanbrengen Optioneel accessoire ►Fig.11: 1. Schroefbithouder 2. Schroefbit Pas de schroefbithouder op de uitstekende nok aan de voet van het gereedschapshuis, links of rechts naar keuze, en zet de bithouder vast met een schroef. Wanneer u het schroefbit niet gebruikt, kunt u het in de schroefbithouders opbergen. Schroefbits van 45 mm lengte kunnen hier worden bewaard. BEDIENING LET OP: Druk de accu altijd stevig aan totdat die op zijn plaats vastklikt. Wanneer het rode deel aan de bovenkant van de knop nog zichtbaar is, zit de accu er nog niet helemaal in. Schuif hem er helemaal in totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit nalaat, zou de accu uit het gereedschap kunnen vallen en uzelf of anderen kunnen verwonden. LET OP: Wanneer de snelheid sterk afneemt, verlaagt u de belasting of stopt u het gereedschap om te voorkomen dat het gereedschap wordt beschadigd. Houd het gereedschap stevig vast met één hand aan de handgreep en de andere aan de onderkant van de accu om wringkrachten goed te kunnen beheersen. ►Fig.12 Gebruik als schroevendraaier LET OP: Stel de koppelinstelring in op het juiste koppel voor uw werkstuk. LET OP: Zorg dat het schroefbit recht in de schroefkop steekt, anders kunnen de schroef en/ of het schroefbit beschadigd worden. Plaats de punt van het schroefbit in de schroefkop en oefen wat druk uit op het gereedschap. Start het gereedschap langzaam en verhoog dan geleidelijk de snelheid. Zodra de koppeling aangrijpt, laat u de trek- kerschakelaar onmiddellijk los. OPMERKING: Voor het vastdraaien van houtschroe- ven dient u een boorgat van 2/3 de diameter van de schroef voor te boren. Dit vergemakkelijkt het vast- draaien en voorkomt dat het werkstuk kan splijten. Gebruik als boormachine Draai eerst de koppelinstelring zo dat het pijlteken naar de markering wijst. Ga daarna als volgt te werk. Boren in hout Bij het boren in hout verkrijgt u de beste resultaten met houtboortjes voorzien van een geleideschroefpunt. Deze geleideschroefpunt vergemakkelijkt het boren, door het boorbit het werkstuk in te trekken. Boren in metaal Om te voorkomen dat het boorbit bij het begin van het boren zijdelings wegglijdt, maakt u met een hamer en een centerpons een putje precies op de plaats waar u wilt boren. Plaats dan de punt van het boorbit in het putje en begin met boren. Gebruik bij het boren in metaal een smeermiddel. Uitzonderingen hierbij zijn ijzer en koper, die droog geboord moeten worden. LET OP: Het boren zal niet sneller verlopen als u hard op het gereedschap drukt. In feite zal dergelijk hard drukken alleen maar leiden tot beschadiging van het boorbit, lagere prestaties van het gereedschap en een kortere levensduur van het gereedschap. LET OP: Houd het gereedschap stevig vast en let vooral goed op wanneer het boorbit door het werkstuk heen breekt. Op het moment dat het boor- gat doorbreekt wordt een enorme wringende kracht uitgeoefend op het gereedschap/boorbit. LET OP: Een vastgelopen boorbit kan eenvou- dig verwijderd worden door de draairichting te veranderen met de omkeerschakelaar, om zo het boorbit eruit te draaien. Houd het gereedschap daarbij wel stevig vast, want er is kans op een plotselinge terugslag. LET OP: Zet kleine werkstukken altijd vast in een bankschroef of een soortgelijke klemvoorziening. LET OP: Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de accu leeg is, laat u het gereed- schap gedurende 15 minuten liggen alvorens verder te werken met een volle accu. NEDERLANDS
Pagina: 6
34 ONDERHOUD LET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met onderhoud of inspectie. KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, wasben- zine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor kun- nen verkleuring, vervormingen en barsten worden veroorzaakt. De koolborstels vervangen ►Fig.13: 1. Slijtgrensmarkering Controleer regelmatig de koolborstels. Vervang ze wanneer ze tot aan de slijtgrensmarkering versleten zijn. Houd de koolborstels schoon, zodat ze gemakkelijk in de houders glijden. Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik uitsluitend identieke koolborstels. 1. Gebruik een schroevendraaier om twee schroe- ven te verwijderen en verwijder daarna de achterkap. ►Fig.14: 1. Achterkap 2. Schroef 2. Til de arm van de veer op en plaats deze in de uitsparing in de behuizing met behulp van een platte schroevendraaier met een dunne steel, of iets dergelijks. ►Fig.15: 1. Uitsparing 2. Veer 3. Arm 3. Verwijder de koolborstelkap van de koolborstels met behulp van een tang. Haal de versleten koolbor- stels eruit, breng de nieuwe aan, en plaats daarna de koolborstelkappen terug. ►Fig.16: 1. Koolborstelkap 4. Zorg ervoor dat de aansluitdraad aan de tegen- overgestelde kant van de arm wordt geplaatst. ►Fig.17: 1. Aansluitdraad 2. Koolborstelkap 5. Zorg ervoor dat de koolborstelkappen goed in de opening in de koolborstelhouders vallen. ►Fig.18: 1. Opening 2. Koolborstelkap 6. Breng de achterkap weer aan en draai de twee schroeven vast. 7. Plaats de accu in het gereedschap en laat de koolborstels inlopen door het gereedschap gedurende 1 minuten onbelast te laten draaien. 8. Test de werking van het gereedschap tijdens het draaien, en de werking van de elektrische rem door de trekkerschakelaar los te laten. Als de elektrische rem niet goed werkt, vraagt u een erkend Makita- servicecentrum of de Makita-fabriek het te repareren. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en altijd met gebruik van Makita-vervangingsonderdelen. OPTIONELE ACCESSOIRES LET OP: Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat het gevaar van persoonlijke let- sel. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel. Wenst u meer bijzonderheden over deze acces- soires, neem dan contact op met het plaatselijke Makita-servicecentrum. • Boorbits • Schroefbits • Schroefbithouder • Haak • Originele Makita accu’s en acculaders OPMERKING: Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land verschillen. NEDERLANDS

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Makita DDF482RM3J en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita DDF482RM3J. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita DDF482RM3J zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Makita DDF482RM3J

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita DDF482RM3J. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachines
  • Model/naam: DDF482RM3J
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Turks, Grieks